CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ"

Átírás

1 LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Tel: Fax: mobil: V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Győri Kapu 48/a, Ady E. u. 14/X Sopron Szent Mihály u.13. Tel/fax:46/ , mobil CÍMLAP Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMSZTÓ MUNKARÉSZ Megrendelő: Szikszó város Önkormányzata Szikszó Kálvin tér Tervező: Tervező: V+A VISZLAI ÉPÍTÉSZ IRODA Kft Miskolc Ady E. u. X./ LA-URBE Építész Iroda Kft. Miskolc Patak utca október hó Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 1

2 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ALÁÍRÓLAP SZIKSZÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Vezető településtervező: Településmérnök munkatárs településtervező Közlekedés- és víziközmű tervező: Lautner Emőke TT Szarkáné Györe Mária TT Vincze János KÉ-T, K1d-1, VZ-T, / NÓVIA KFT. Tájrendezés és környezetalakítás: Gáz közmű tervező: Papp Gábor KÖ/ NÓVIA KFT. Dobos Sára TK /08 ÉLETTÉR Bt. Elektromos tervező: Tóth Péter Münnich Gábor Hírközlés tervező: Kozaróczy Kornél EN-T/ Csótai István TH-T/ október hó Viszlai József Ügyvezető V+A KFT. Lautner Emőke Ügyvezető LA-URBE KFT. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 2

3 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TARTALOMJEGYZÉK Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK 1.1. Előzmények A rendezés alá vont terület meghatározása A tervkészítés ütemezése és folyamata: A településrendezési terv mérnöki műszaki előkészítése Előzménytervek 1.2. Szerepkör, regionális kapcsolatok 1.3. A népességviszonyok változása, humán erőforrások 1.4. Gazdaság 2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI JAVASLATOK 2.1. Településszerkezet változása Belterület Külterület TERMÉSZETI ADOTTSÁGOKKAL MEGEGYEZŐ TERÜLETHASSZNÁLAT Mezőgazdasági területek Erdőterületek Gazdasági területek: Sport és rekreációs területek TERMÉSZETI ADOTTSÁGOKAT TERHELŐ TÁJ- ÉS TERÜLETHASZNÁ- LAT Gazdasági területek: Idegenforgalmi célú területek Egyéb 2.2. Közlekedési hálózat változása 3. A SZABÁLYOZÁS FŐBB ELVEI 4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 4.1. Általános földvédelem, a termőtalaj védelme 4.2 Vízminőség-védelem 4.3. Levegőtisztaság-védelem 4.4. Zaj- és rezgésvédelem 4.5. Hulladékgazdálkodás, településtisztaság 5. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 5.1. Táji jellemzők, adottságok Domborzati viszonyok: Földtani viszonyok Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 3

4 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: Éghajlat: Talaj: Növény- és állatvilág: 5.2 Tájhasználat 5.3 Természeti, táji hatások 5.4 Zöldfelületi rendszer 6. A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA ELEMEI 6.1. A település intézményrendszere 7. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZO- LÁSA 7.1. Az országos területrendezési terv Szikszót érintő elhatározásai 7.2. A B.-A.-Z megyei területrendezési terv Szikszó várost érintő elhatározásai 7.3. A B.-A.-Z. Megyei Területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása 8. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI MÉRLEG 9.TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 10.VÍZÜGYI SZAKVÉLEMÉNY október hó Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 4

5 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: Előzmények 1. ELŐ ZMÉNYEK Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Az Településrendezési terv elkészítése a hatályos jogszabályokhoz való illeszkedés biztosítása, a település tervezett fejlesztési célkitűzései miatt vált indokolttá. A rendezés alá vont terület meghatározása A város Polgármesteri Hivatala a településrendezési tervet a teljes igazgatási területre készítteti. Jelen esetben a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv egyidejűleg készül, melyet közös Alátámasztó munkarész (jelen dokumentáció) egészít ki. A tervkészítés ütemezése és folyamata: I. ÜTEM Vizsgálat Teljes körű összefoglaló értékelés minden szakág vonatkozásában. A vizsgálati dokumentáció a településrendezési terv előzményeként szolgál és magában foglalja a mérnöki műszaki előkészítést, valamint az ÉTV. 9. (2) bek. szerinti előzetes államigazgatási eljárás lefolytatását. II. ÜTEM Településfejlesztési koncepció A fejlesztési javaslatok a Polgármesteri hivatal vezetőivel, a képviselőtestülettel folytatott egyeztetések és a beérkezett vélemények, javaslatok alapján kerültek megfogalmazásra. A dokumentum Szikszó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 324./2008.(IX.23.) Kt. határozattal elfogadásra került. III. ÜTEM A TRT hatósági egyeztetési tervanyaga, mely tartalmazza az alábbiakat: Településszerkezeti Terv és leírása Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Alátámasztó munkarészek IV. ÜTEM A jóváhagyott terv dokumentálása A településrendezési terv mérnöki műszaki előkészítése Alaptérkép A digitális alaptérkép a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaságtól került megvásárlásra, mely tartalmazza a kül- és belterületet és a zártkerti részeket. A különálló térképállományok összedolgozásra kerültek, ezek jelentik az alapját a Településrendezési Terv rajzi munkarészeinek. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 5

6 A készülő rendezési terv előzetes véleményeztetési eljárása A Polgármesteri Hivatal az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (2) bekezdése szerint a rendezés alá vont terület (teljes igazgatási terület) kijelölésével lefolytatta az államigazgatási eljárást, melynek során az érdekelt államigazgatási szervek és az érintett (szomszédos) települési önkormányzati szervek előzetes véleményüket adták és ismertették a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeket. A tervkészítésnél a szakhatósági vélemények figyelembevételre kerültek. Az államigazgatási szervek részéről nem merült fel olyan előzmény, mely a településrendezési terv készítését akadályozná. A településrendezési terv készítése helyben meghirdetésre került a helyi lakosság, szervezetek és érdekképviseleti szervek körében. Véleménynyilvánítás biztosítására kérdőívek kerültek kiküldésre, mely alapján javaslatok és észrevételek megtételére volt lehetőség. Az illetékes államigazgatási szervek nyilatkozatainak másolatait a 12. Terviratok fejezet tartalmazza. Az alábbi szakhatóságok a követelmények és jogszabályi hivatkozások felsorolása mellett konkrét adatokkal segítették a rendezési terv elkészülését. Ilyenek:» Miskolci Bányakapitányság,» Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,» Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,» Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,» Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Észak- magyarországi Iroda A településrendezési tervek és a Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásban az alábbi államigazgatási szervek érdekeltek: Sorszá Államigazgatási szerv Szakhatósági állásfoglalás érkezett m Igen Nem 1. illetékes állami (területi) főépítész településrendezés X 2. illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi Környezetvédelem, termé- X és vízügyi felügyelőség szetvédelem, tájvédelem, vízügy 3. illetékes ÁNTSZ intézet Közegészségügy X 4. Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Tűzvédelem, polgárvéd., X Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság megyei főváros, fővárosi kerület, katasztrófavédelmi igazgatóság egyéb település esetében 5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Közlekedés Városok településszerkezeti X Hivatala terve Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes Minden más településrendezési X regionális igazgatósága eszköz 6. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Légi közlekedés X Igazgatósága 7. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes Műemlékvédelem, régészet X regionális irodája 8. illetékes nemzeti park igazgatóság Természet és tájvédelem X 9. illetékes megyei (fővárosi)földhivatal Földvédelem X 10. illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Erdőrendezés, erdővédelem X Hivatal Erdészeti Igazgatósá- ga 11. illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Mezőgazdasági területek X Hivatal Földművelésügyi Igaz- gatósága rendezése Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 6

7 12. illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Talajvédelem X Hivatal Növény és Talajvé- delmi Igazgatósága 13. Honvédelmi minisztérium Honvéd Vezérkar Honvédelem X 14. Országos Rendőr főkapitányság* határvédelem X Nem érintett 15. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászat, geológia, morfológia, X illetékes bányakapitánysága csúszásveszély stb. 16. Nemzeti Hírközlési hatóság illetékes Hírközlés X igazgatósága 17. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatásága * * Csak abban az esetben, ha érintett. Nukleáris bizottság Nem érintett Előzménytervek A tervkészítés alapja a magasabb szintű tervek figyelembe vétele. Országos Területrendezési terv Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) elkészítéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) rendelkezett, melyet elemeztünk Szikszó környezetében. A szerkezeti és szabályozási terv rajzi munkarészei feltűntetik az országos övezeti határokat, a jelen szöveges dokumentáció 8. fejezete 8.1 pontja tartalmazza az OTrT.- nek való megfelelőségi igazolást számításokkal alátámasztva. Az Országos Területrendezési terv országos övezetei Szikszó környezetében az alábbiak: Részlet az Országos területrendezési tervből Részlet az Országos területrendezési tervből- kiváló termőhelyű erdőterületek övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezet Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 7

8 Az országos településszerkezeti terv kijelöli a területfelhasználási térségeket, mely szerint Szikszó igazgatási területe elsősorban mezőgazdasági területfelhasználású, kis részben erdős és vegyes területfelhasználású térségbe tartozik. A vonalas infrastruktúra elemek tekintetében a terv jelöli a tervezett autópálya, valamint a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasút nyomvonalát. A további tervlapok Szikszó területének teljes egészét Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezetébe sorolja, és érintik a Kiváló termőhelyű erdőterületek, valamint a Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetei is. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területrendezési Terve /A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat megbízásából készítette a Teampannon Kft. és a Régió Kft./ Célja a megye és a szomszédos térségek kiegyensúlyozott területi fejlődésének elősegítése olyan módon, hogy a különböző térszerkezeti elemek hosszú távú fejlesztése feleljen meg úgy a helyi, gazdasági, ökológiai, társadalmi elvárásoknak, mint annak a követelménynek, hogy azok illeszkedjenek a tágabb környezet (országos, európai) elhatározásaihoz, és a kisebb térségek, települések távlati elképzeléseihez egyaránt. A terv nem kizárólagosan a műszaki, fizikai-tér elemeivel foglalkozik, hanem a társadalmi közgazdasági természeti települési környezetek problémáival, és azok tervszerű fejlesztésével is. A tervet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2009 (IV. 30.) számú határozatával és a 10/2009. (V. 5.) számú rendeletével hagyták jóvá. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területrendezési Terv elhatározásait és a településszerkezeti tervvel való összhangját a 7. fejezet tartalmazza. Érvényes Településrendezési terv Településrendezési terv csak Szikszó egyes részeire készült, a teljes igazgatási területre még nem. Az elkészült és jóváhagyott rendezési terv a városközpont, az ipari park és a pincefalu rendezésére készült. A terveket a STÚDIÓ Kft. készítette, a következő rendelet és határozatszámokkal kerültek elfogadásra: Terv neve Koncepció határozatszáma Szerkezeti terv határozatszáma Szabályozási terv rendeletszáma Szikszó városközpont /1999(V.26.)- 5450/2000.(IX.15.)- 20/2000.(IX.18) Önk. 40 Önk. Hat. 90. Önk. Hat. Rend. Szikszó Pincefalu 6485/1999.(XII.10.) 5783/2000.(X.20.) 24/2000.(X.24.) Önk. Szikszó Ipari Park 104. Önk. Hat. 5808/2000.(X.20.) 104. Önk. Hat Önk. Hat. 6048/2000.(XI.24.) 121. Önk. Hat. Rend. 28/2000.(XI.27.) Rend. Önk. Az új településrendezési terv készítése során a terv felülvizsgálatra került. Megállapítható, hogy a területek fejlesztései, övezeti rendszere szinte teljes egészében helytállóak, átemelésre érdemesek. Értékvédelmi felmérései, karaktervizsgálata a részterületekre teljes értékűek, egyedül a régészeti munkarésze aktualizálandó, örökségvédelmi hatástanulmány készítendő. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 8

9 1.2. Szerepkör, regionális kapcsolatok A település Borsod-Abaúj-Zemplén megye kisvárosa. A Hernád-völgyének déli kapujában, két természeti kistáj határvonalán fekszik. Nevét minden bizonnyal szikes talajáról kapta. Itt találkozik a Hernád 8 kilométeres széles völgye a Cserehát dombvidékével. Szikszót várossá március 1-jén nyilvánították. A városi rang megszerzése óta Szikszó a dinamikus fejlődés talajára lépett, napjainkban saját kistérségi központi szerepkörű intézményrendszerrel rendelkező önálló település. Szikszó térszerkezeti helyzetét alapvetően Miskolchoz közeli fekvése határozza meg, s mint város Abaúj kapuja. A település a Szikszói kistérségbe tartozik, amelyet még további 22 település alkot. Szikszó tagja a Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulásnak. A város együttműködik a szomszédos településekkel, mint művészeti iskola székhelye. Az iskola telephelye Felsődobsza és Homrogd településeken található A népességviszonyok változása, humán erőforrások Szikszó népességének alakulása az elmúlt években A település népességszámának korábbi változásait a népszámlálási adatok alapján lehet figyelemmel kísérni. Az állandó népességbe tartozik a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek száma. A lakónépességbe tartozik a bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Az utolsó 10 év adatai (lakónépesség az év végén): Év: Fő: (Forrás: önkormányzati adatok) NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA Fő Évek Adatsor1 A népességadatok alapján megfigyelhető, hogy Szikszó népességszáma ig csökken, majd 2000-től növekedett egészen 2002-ig, majd onnantól ismét csökken. Szikszó város adatszolgáltatása alapján 2008-ban a város lakossága 6007 fő. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 9

10 Természetes szaporodás és fogyás: Év: Élve születések száma: Halálozások száma: TERMÉSZETES SZAPORODÁS ÉS FOGYÁS Fő Évek Élve születések száma Halálozások száma Sajnos azt tapasztalhatjuk az utóbbi években, hogy ha összevetjük a születések és a halálozások számát, a halálozások száma meghaladja a születések számát, vagyis a természetes szaporodás fogyásba ment át. Év: Vándorlások és elköltözések száma VÁNDORLÁSOK SZÁMA Fő Évek Vándorlások száma Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 10

11 A vándorlás és szerepe a település népesedésében: Egy-egy település népességszámának alakulása az előbbiekben bemutatott természetes szaporodás és fogyás mellett szoros összefüggésben van az elvándorlások arányával is. A vándorlás egyenlege -, melynek alapvetően két fő oka van: a munkalehetőség és a jobb életkörülmények - jelzi a település életképességét, vonzerejét. Szikszó esetében a vándorlások és elköltözések száma évről-évre folyamatosan növekszik. A népesség iskolázottsági szintje (fő): felsőfokú: 546 középfokú: 1257 alapfokú: 1802 képzetlen: 2402 (Forrás: Önkormányzati adatok.) Az adatokból megállapítható, hogy a lakosság közel 30 %- a rendelkezik az általános iskola nyolc osztályával, de rendkívül magas a képzetlen száma (40%). A lakosság 21 %-a középfokú, 9 %- a felsőfokú végzettségű. A népesség kor és nem szerinti összetétele (jelenleg): 15 év alattiak aránya: 20,2 % 60 év felettiek aránya: 19,1 % nők aránya: 57 % (3393 fő) férfiak aránya: 43 % (2614 fő) (Forrás: Önkormányzati adatok.) Az adatokból kitűnik, hogy a fiatal korosztály és az időskorúak osztálya viszonylagos egyensúlyt mutat, ugyanakkor a nők száma közel 15 %- al meghaladja a férfiak számát. A népesség nemzetiségi korhatár szerint (%): szlovák: - német: - lengyel: 1 % román: - cigány: 10 % egyéb: - Szikszó a nemzetiségi hovatartozás tekintetében a színmagyar települések közé tartozik, jelentős cigány kisebbséggel Gazdaság Mint ismeretes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország azon térségei közé tartozik, ahol a foglalkoztatottság és a jövedelmi szint lényegesen elmarad az országos átlagtól. A népesség gazdasági aktivitása foglalkoztatás szerint: Munkaképes korúak száma: 3605 fő Aktív dolgozók száma: 1800 fő Inaktívak száma: 1979 fő Regisztrált munkanélküliek száma: 463 fő Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 11

12 Önkormányzati járadékosok száma: 299 fő Munkanélküliségi ráta: 7,5 % Tényleges munkanélküliség: 1000 fő (Forrás: Önkormányzati adatok.) Az adatokból látható, hogy bár a munkaképes korúak száma nagy, mégis igen magas az inaktívak, ezen belül is a tényleges munkanélküliek aránya. MEZŐGAZDASÁG Átlagos aranykorona érték: 15,36 A rendszerváltás után a mezőgazdaságra újra a magántulajdon tett a jellemző. Szikszó város határában a földek jelenleg magántulajdonban vannak. A birtokszerkezet még nem alakult ki teljesen. Termesztett növények és területnagyságuk: Növény: búza kukorica árpa Napraforgó repce olajtök silókukorica lucerna egyéb/ parlag Terület /ha/: (Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás.) A településen mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas telephely a külterületen, a 063 helyrajzi számon található. IDEGENFORGALOM: A város idegenforgalmi szempontból Miskolc vonzáskörzetében található. Szikszón jelenleg nincs számottevő turizmus. A településkép vonzóvá tétele az idegenforgalom fellendítésének az alapja. A városkép szépítésének fejlesztése megindult, első lépesként a város főterének rehabilitációja készült el, mely a református templom és a római katolikus templom közötti térrészt öleli fel. Második lépésben az Önkormányzat tervet készíttetett városközpont teljes rehabilitációjára, mellyel 2008-ban pályázott az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program Funkcióbővítő település rehabilitáció néven. A tervet a miskolci székhelyű STÚDIÓ Északmagyarországi Kft. készített el. A terv elkészítésének célja a városközpont rendezése, a meglévő értékek hangsúlyozása, újjáélesztése, egy új környezetminőség megteremtése a város történelmi arculatához illő módon. A helyi hagyományokon alapuló tervezett rekonstrukció a környezet felértékelődését eredményezheti, elindítva ezzel a település egészének rehabilitációját. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 12

13 A településen számos idegenforgalmi látnivaló található, ezek az alábbiak: as emlékmű - 48-as emlékmű - Izraelita temető - Református templom - Szent Vendel szobra - Turul emlékmű - Világháborús emlékmű - Bethania kastély - Magyar-hegyi borpincék A terület alkalmas a vízi turizmus, és a lovas turizmus fejlesztése is. A város környékén potenciális idegenforgalmi látványosság a Hernád part ártéri ligeterdő. A Hernád parti turizmus, a kulturált kirándulási lehetőségek megteremtésére kifejezett lakossági igény jelentkezik, bár a Hernád-part mint kirándulóhely az utóbbi években háttérbe szorult. Ennek oka a gépkocsival való nehéz megközelítés. A város ideális kiindulási helye lehet a kerékpár-túráknak, melyhez fejleszteni szükséges a kerékpárutakat. A város előreláthatólag része lesz a Máriazell Csíksomlyó közötti Mária zarándokútnak. Az intenzív turizmus, és az ennek árnyékában kialakuló háttéripar sok esetben károsíthatja a természetet, környezetet. A turizmus bevezetésével egy időben ki kell építeni annak infrastrukturális feltételeit is. Az infrastruktúra hiánya jellemzi a Hernád folyó partján évtizedek alatt kialakult horgász, vízi turizmust is. Ezt főleg a helyi lakosság veszi igénybe, elsősorban nyári munkaszüneti Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 13

14 napokon. A Hernád partján jellemző a vad táborozás, és a szemét felhalmozás, a környék fáinak irtása, valamint az ártéri növényzet tavaszi égetése. Felélesztésre érdemes a borturizmus, hiszen Szikszón a szőlő-termesztésnek és a bornak hagyományai vannak. A borturizmus célterülete a Pincefalu településrész, melyen belül védelemre érdemes pinceépületek sora található. A Pincefalu fejlesztésével sajátos atmoszféra alakulhat ki, mely vonzóvá teheti az idelátogatók számára. Szikszón már a XIV. század első felében meghonosodott a szőlőtermesztés és bortermelés kultúrája, és egészen a múlt század végéig, amikor a filoxéra kipusztította a teljes szőlőtőke állományt, igen jó minőségi borok készültek a vidéken. A Magyar-hegy volt a vidék bortermelés központja, éppen ezért már nagyon hamar pincék jelentek meg a hegy lábánál. Jelenleg kétszáznál is több pince található a hegyoldalban, jórészük védelemre érdemes. Szikszó városa termálvízforrással is rendelkezik. A víz mintegy 600 méteres mélységből származik, hőmérséklete 42 celsius fok. A vízadó kutat 2000-ben fúrták. A kút jelenleg kihasználatlan, termálvíz hasznosítására lenne szükség Lakásellátottság A helyszíni bejárásunk során megvizsgáltuk a terület beépítését, épületállományát. A lakóépületek többsége rendezett, a kisvárosi létformához igazodó kialakítással. Az épületállomány jelentős része közepes állagú. Az építési használat szempontjából a lakóterületek kertvárosias lakóterületi kategóriába tartoznak. Az intézményterületek is keveredve jelennek meg a lakóterülettel. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 14

15 A lakások építési éve: (KSH 2001-es adatai alapján) Összesen: Az épületek jelentős része, közel 21 % között épült. Az elmúlt 20 évben a lakásállomány 8 %-a épült fel, túlnyomó többségüket napjainkban jó épületállag jellemi, számuk az utolsó tíz évben növekvő tendenciát mutat. A helyszíni bejárások, valamint a táblázatok adataiból is levonható az a következtetés, hogy a lakások nagy többsége egylakásos, földszintes jellegű. Az emeletes családi házak az újonnan épült lakások esetében figyelhetők meg. Helyisé - genkén ti fűtéssel Évszám Lakásállomány az év végén Épített lakás A lakóházak magassága és nagysága: (KSH 2001-es adatai alapján) Összesehátes Lakóház Üdülő- Földszintes Emele X lakásos db Önkormányzat, központi költségvetési szerv Természetes személy Többszi n-tes többlaká -sos Ebből Családi ház Gázvezetékk el Közpo n-tos fűtéssel által épített ellátott Évszám Megszűnt lakás Ebből lakásépítés Elemi csapás településrendezés avulás Következtében megszűnt A lakások többségét természetes személyek építik, ezek családi házas típusok. A lakások nagy részénél a megszűnés oka újabb lakás építése. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 15

16 A lakóegységek rendeltetése és lakóik szerinti legfontosabb adatok: (KSH 2001-es adatai alapján) Lakóegységek öszszesen együtt lakott Lakás Nem lakott Üdülésre Más célra használt 2161 db 2156 db 2009 db 147 db - - együtt üdülő lakott üdülésre Más célra Lakás és Lakott Intézeti használt lakott üdülő együtt egyéb lakóegység háztartási lakóegység lakók lakásban üdülőben Egyéb lakóegységben Intézeti háztartási lakóegységben 100 lakott lakásra és lakott üdülőre jutó lakó 5976 fő 4 fő - 27 fő 297 fő A fenti adatokból megállapítható, hogy a településen az üdülőnként funkcionáló épületek nem jellemzőek, illetve a nem lakott lakások száma magasnak mondható. A lakások és lakott üdülők szobaszáma, tulajdonjellege, használati jogcíme és helyiségei szerint: (KSH 2001-es adatai alapján) Öszszesen 2158 db Szobaszám x 207 db 1777 db Használati jogcím Tulajdonos i 1944 db Bérleti, szolgá -lati egyé b 61 db 6 db 739 db lakó 435 db 4436 db Természetes személyek tulajdona Félés kis 1456 db Tulajdonjelleg Önkormányzati tulajdonú Egyéb 2125 db 11 db 22 db Helyiségek 2101 db 198 db Szoba Konyha Főzőfülke Fürdőszoba 1889 db 100 lakásra és lakott üdülőre jutó szoba Lakások és lakott üdülők 100 szobá -jára jutó lakó 100 lakás és lakott üdülő közül fürdőszobás Az adatok alapján a következők állapíthatók meg: - a lakások nagy többsége, közel ~ 36 % kétszobás, mintegy ~ 34 % háromszobás - a négy-, vagy annál több szobás lakások aránya ~ 20 % - az egyszobás lakások száma alacsony - a tulajdonjelleg alapján elmondható, hogy a lakások döntő többsége természetes személyek tulajdonában áll, elenyésző része egyéb tulajdonú - a használati jogcím tekintetében a természetes személyek esetében tulajdonosi, egyéb tulajdonú lakások esetében bérleti, szolgálati jogcím a jellemző - a lakásokban a lakószobák száma túlsúlyban van a fél- és kisszobákkal szemben - a lakások 88 %-a rendelkezik fürdőszobával. 273 db 101 db 81 db Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 16

17 A lakások felszereltsége: (KSH 2001-es adatai alapján) Palackos Összesen 2158 db Hálózati Házi vízvezetékkel 1671 db Lakás állomány az év végén 84 db 1670 db Épített lakás 4 és több szobás Meleg folyóvízzel Vízöblítéses WC-vel csatornával Ellátott lakások db db Közüzemi vízvezeték-kel 555 db 1291 db Ebből gázzal Köz- Házi- Hálózati Közpon -tos fűtéssel 664 db 1021 db Házi csatorná -val ellátott db 8 db - 8 db - 8 db 7 db db 7 db 3 db 7 db - 7 db 1 db db 20 db 7 db 20 db - 19 db 6 db db 12 db 7 db 12 db - 12 db 9 db db 30 db 3 db 30 db - 30 db 14 db - Évszám Villamos energiát fogyasztó háztartás Háztartások részére szolgáltatott villamos energia MWh Vezetékes gázt fogyasz -tó háztartás Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz 1000 m 3 Közüzemi vízvezetékházló -zat, km Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás Közterületi kifolyó Lakosságna k szolgáltatott víz 1000 m 3 Házi vízvezetékkel Közcsatornával Évszám Megszűnt lakás Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat, km , , , , , , , , , a lakások többsége hálózati vízvezetékkel is rendelkezik - közcsatorna van a településen, de a családi házak házi csatornázása is jellemző - hálózati gázzal ellátott lakások száma napjainkban már meghaladja a palackos gázzal biztosított lakások számát - a központi fűtéses lakások a lakásállomány felét közelítik meg. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 17

18 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TELEPÜLÉSSZERKEZETI JAVASLATOK Szikszó város Településrendezési Tervéhez ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1. Településszerkezet változása A településszerkezet fejlesztésének céljai a településfejlesztési koncepció alapján: A település be tudja fogadni a település fejlődését biztosító funkciókat, melyek elsősorban a vállalkozói terület kialakítását megcélzó gazdasági funkció, idegenforgalmi funkciók és a településen belüli lakóterület fejlesztés, lakófunkció, intézményi funkció biztosítsa a településfejlődés belső igényeihez szükséges területeket (lakásellátás, szabadidős területek, zöldterületi rendszer, bor-és vizi turizmus, idegenforgalom) a már megindult közlekedési hálózat korszerűsítést folytassa, s ezzel tovább csökkentse a forgalomterhelést, a környezetszennyezést, növelje a csillapított forgalmú zónát, javítsa a település életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot. Az új funkciók befogadásához és a belső fejlődés területi igényeinek kielégítéséhez: elsősorban a belterület tartalékait és a kisvárosi léptéket megtartó intenzitásnövekedésben rejlő tartalékokat másodsorban (illetőleg indokolt esetben) a belterülethez közvetlenül csatlakozó területek tartalékait kell kihasználni a gazdasági funkciók befogadásához a meglévő gazdasági területek életre keltését és a délen történő iparterületi kínálat céljából történő fejlesztéseket kell megvalósítani. Stratégiai fontosságú gazdaságossági- és településüzemeltetési elv, hogy a beépítésre szánt terület csak indokolt esetben növekedjen, a termőföld védelmének szempontjaira tekintettel lévén. A belterületi tartalékokat elsősorban az intézménybővítési és a lakásépítési igény egy részét biztosító lakóterületi fejlesztésre célszerű kihasználni, elsősorban a tömbfeltárásokkal, valamint új lakóterületek kialakításával. Szikszó város Településrendezési Terve Alátámasztó munkarész 18

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

JÁSZBERÉNY településrendezési terveinek 32. sz. északi elkerülő út szabályozási területének korrekciója miatti 2014.

JÁSZBERÉNY településrendezési terveinek 32. sz. északi elkerülő út szabályozási területének korrekciója miatti 2014. VÁTERV95 TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1012 Budapest, Logodi utca 50. Postacím: 1012 Budapest, Logodi utca 50 Telefon: (36-1) 789 70 58; Fax:(36-1) 789 69 38 TÖRZSSZÁM: 137/2013-3-2-2 JÁSZBERÉNY településrendezési

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

M E N D E K Ö Z S É G

M E N D E K Ö Z S É G M E N D E K Ö Z S É G TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN ÉS A 0126/17 HRSZ. TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben