2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL"

Átírás

1 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság március

2 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység TARTALOM BEVEZETİ VÍZGYŐJTİK ÉS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE Természeti környezet Domborzat, éghajlat Földtan, talajtakaró Vízföldtan Vízrajz Élıvilág Társadalmi és gazdasági viszonyok Településhálózat, népességföldrajz Területhasználat Gazdaságföldrajz A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi Hatáskörrel rendelkezı hatóság A tervezést végzı szervezetek Határvízi kapcsolatok Érintettek Víztestek jellemzése Vízfolyás víztestek Állóvíz víztestek Erısen módosított és mesterséges víztestek Felszín alatti víztestek EMBERI TEVÉKENYSÉGBİL EREDİ TERHELÉSEK ÉS HATÁSOK Pontszerő szennyezıforrások Települési szennyezıforrások Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek Mezıgazdasági szennyezıforrások Balesetszerő szennyezések Diffúz szennyezıforrások Települések Mezıgazdasági tevékenység Természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások Keresztirányú mőtárgyak (duzzasztók, fenéklépcsık, zsilipek) Folyószabályozás, mederrendezés, árvízvédelmi töltések Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás, és fenntartási tevékenységek Vízkivételek...62

3 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység Felszíni vizekbıl Felszín alatti vizekbıl Egyéb terhelések Közlekedés Rekreáció Halászat Az éghajlatváltozás várható hatásai VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK Ivóvízkivételek védıterületei Felszíni ivóvízbázisok Ivóvízkivételek felszín alatti vízbázisból Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek Jogszabályi háttér Nitrátérzékeny területek az alegységen Természetes fürdıhelyek Jogszabályi háttér Természetes fürdıhelyek kijelölésével érintett víztestek Védett természeti területek Jogszabályi háttér Védett területek listája Halas vizek MONITORING HÁLÓZATOK ÉS PROGRAMOK Felszíni vizek monitoringja Felszín alatti vizek monitoringja Védett területek monitoring programja A VIZEK ÁLLAPOTÁNAK MINİSÍTÉSE Vízfolyás víztestek ökológiai állapotának minısítése Biológiai állapot értékelése Fiziko-kémiai állapot értékelése Specifikus szennyezıanyagok (fémek) Hidromorfológiai állapot értékelése Az ökológiai állapot integrált minısítése vízfolyásokra Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése Biológiai állapot értékelése Fiziko-kémiai állapot értékelése Hidromorfológiai állapot értékelése Az ökológiai állapot integrált minısítése állóvizekre Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése

4 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 5.3 Felszín alatti víztestek állapotának minısítése A mennyiségi állapot értékelése és minısítése Kémiai állapot értékelése és minısítése Védelem alatt álló területek állapotának értékelése Ivóvízkivételek védıterületei Nitrát-érzékeny területek Természetes fürdıhelyek Védett természeti területek İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik Vízfolyások, állóvizek Az alegységre jellemzı legfontosabb felszín alatti víztesteket érintı problémák és azok okai A víztestek jelenlegi állapotához vezetı ok-okozati viszonyok összefoglalása (Problémafák) KÖRNYEZETI CÉLKITŐZÉSEK Mentességi vizsgálatok Döntési prioritások Környezeti célkitőzések ütemezése VÍZHASZNÁLATOK GAZDASÁGI ELEMZÉSE Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás költség-megtérülésének értékelése Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költségmegtérülésének értékelése A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének helyzete INTÉZKEDÉSI PROGRAM Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések Területi agrárintézkedések a tápanyagterhelés csökkentése érdekében Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása Települési eredető szennyezések csökkentése, jó vízvédelmi gyakorlat megvalósítása Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések Ipari szennyvízkibocsátásokból származó terhelések csökkentése Termálvíz-bevezetések korlátozása Utak, vasutak csapadékvíz-elvezetése Felszín alatti vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető szennyezett területek feltárása, kármentesítése Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések Vízfolyások medrét érintı intézkedések Vízfolyások árterére, vagy hullámterére vonatkozó intézkedések A hidromorfológai viszonyokat jelentısen befolyásoló vízhasználatok módosítása Állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációja

5 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 8.4 Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, a vizek mennyiségi állapotának javítása Fenntartható felszíni vízhasználatok megvalósítása a mederben hagyandó vízhozam figyelembevételével Fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása igénybevételi határértékekre alapozva Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések Ivóvízminıség-javító program végrehajtása Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása Vizes élıhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések Védett természeti területek speciális védelme A halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizekre vonatkozó intézkedések Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések KAPCSOLÓDÓ TÉRSÉGI PROGRAMOK ÉS TERVEK Környezet és Energia Operatív Program Regionális Operatív Programok A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA A tájékoztatás folyamata A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége...208

6 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység Ábrák 1-1 ábra: A Sajó a Bódvával vízgyőjtı elhelyezkedése Magyarországon ábra: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés részarányai az alegység területén ábra: Jellemzı talajtípusok aránya az alegység területén ábra: Területhasználati arányok megoszlása ábra: Vízgyőjtı területek minısítése biológiai aktivitásértékük alapján ábra: A hegyvidéki és karszt víztestek elvi modellje ábra: A porózus víztestek elvi modellje (Tóth József ábrája nyomán) ábra: Erózió érzékeny területek Magyarországon ábra: Összes foszfor (TP) emisszó Magyarországon ábra: Felszín alatti vízkivételek ábra: A csapadék várható változása a Kárpát-medencében a XXI. század végéig ábra: Az ivóvíztermelés megoszlása ábra: Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba sorolás szerint élılény együttesenként ábra: Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba sorolás szerint ábra: Vízfolyások hidromorfológiai minısítésének eredményei, kategóriák szerinti felbontásban ábra: Vízfolyások megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás szerint ábra: VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA I. Hidromorfológia ábra: VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA II. Terhelések ábra: ÁLLÓVIZEK PROBLÉMAFA I. Hidromorfológia ábra: FAV PROBLÉMAFA Táblázatok 1-1 táblázat: Magassági adatok statisztikája táblázat: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés az alegység területén táblázat: Jellemzı talajtípusok az alegység területén táblázat: Érintett országos közigazgatási szervek táblázat: Érdekképviseleti szervek, civilek táblázat: Alegység terüleén érintett KÖVIZIG táblázat: Egyéb érintett országos és területi szervek táblázat: A vízfolyások típusai táblázat: Természetes kategóriájú vízfolyás víztestek táblázat: Állóvíz víztesek tipológiájának szempontjai táblázat: Az állóvizek típusai táblázat: Az erısen módosított víztest kijelölés lépései táblázat: Vízfolyás víztesthez hasonló víztestek táblázat: Állóvízhez hasonló víztestek táblázat: Felszín alatti víztestek... 39

7 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 2-1 táblázat: Kommunális szennyvízbevezetések táblázat: Hulladéklerakók az alegység területén táblázat: Közvetlen ipari kibocsátók az alegység területén táblázat: Ipari hulladéklerakó az alegység területén táblázat: Az alegység szennyezett területei a FAVI-KÁRINFO addatbázis alapján táblázat: Nagylétszámú állattartó telepek a tervezési alegység területén táblázat: Szennyvíz, hígtrágya kiöntözéssel érintett terület táblázat: Szennyvíziszap mezıgazdasági kihelyezése a tervezési alegység területén táblázat: Vízkivételek felszíni víztestekbıl az alegység területén táblázat: Közcélú felszín alatti vízbázisok védıterületei, a kijelölés helyzete táblázat: Víztıl függı védett természeti területek az alegység területén táblázat: Halak szempontjából védett vizek és az érintett víztestek táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként táblázat: Az összesített biológiai minısítés eredményei víztest kategóriánként táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített eredménye táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként táblázat: Állóvizek integrált ökológiai minısítésének eredményei a különbözı kategóriákban táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összegzése táblázat: A nitrát-szennyezettség jellemzıi táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése táblázat: Felszíni ivóvízbázisok értékelése táblázat: Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége táblázat: Nitrát-érzékeny területek táblázat: Károsodott víztıl függı védett területek az alegység területén táblázat: Halas vizek értékelése táblázat: A mentességi vizsgálatok eredményei (az ok elıfordulása a mentességet igénylı víztestek %-ában) táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az elszámolt költségek alapján (nettó bevétel/üzemi ráfordítás) (%) táblázat: Károsodott védett természeti területekre vonatkozó intézkedések

8 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység Mellékletek 1-1. Népességstatisztika 1-2. A Víz Keretirányelvvel kapcsolatos határvízi egyeztetések jegyzıkönyvei 1-3. Települések alegységi és részvízgyőjtı besorolása 1-4. Vízfolyások típusok referencia jellemzıi (1-25 típus) 1-5. Állóvíz típusok referencia jellemzıi (1-16 típus) 2-1. Szennyvízterhelés jellemzıi: Kommunális és ipari szennyvízkibocsátások adatai 2-2. Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer 2-3. Hulladékgazdálkodás jellemzıi 2-4. PRTR köteles telephelyek 2-5. Bányászat 2-6. Állattartó telepek 2-7. Halászat, horgászat 2-8. Balesetszerő szennyezések 2-9. Diffúz nitrogén és foszfor terhelés Hidromorfológiai beavatkozások Felszíni vízkészlet és vízkivételek Felszín alatti vízkivételek Rekreációs vízhasználatok 3-1. Közcélú ivóvízbázisok 3-2. Egyéb vízbázisok 3-3. Nitrát- és tápanyagérzékeny területek 4-1. Felszíni vizek monitoring programja Monitoring helyek és vizsgált jellemzık 4-2. Monitoring helyek listája - Felszín alatti vizek 4-3. Monitoring helyek listája - Védett területek 4-4. Jogszabályok, szabványok, mőszaki elıírások 5-1. Felszíni víztestek állapota 5-2. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 5-3. Határértékek, küszöbértékek, igénybevételi határértékek 5-4. Vízbázisok veszélyeztetettsége 6-1. Célok, intézkedések 8-1. Alap- és további alapintézkedések részletes ismertetése 8-2. Kiegészítı és pótlólagos intézkedések részletes ismertetése 8-3. Mőszaki intézkedések tartalma 9-1. A VGT-hez kapcsolódó rész-vízgyőjtı és alegységi szintő programok, tervek és projektek Alegységi fórumok A tematikus fórumokon elhangzott észrevételek feldolgozása és véleményezése

9 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység Térképek 1-1. Átnézeti térkép 1-2. Területhasználat 1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái 1-4. Vízfolyás víztestek típusai 1-5. Állóvíz víztestek kategóriái 1-6. Állóvíz víztestek típusai 1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki 1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki 1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt 2-1. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések 2-2. Hulladékgazdálkodás 2-3. Szennyezett területek 2-4. IPPC és Seveso üzemek, káresemények 2-5. Diffúz foszforterhelés 2-6 Diffúz nitrátterhelés, állattartó telepek 2-7. Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések 2-8. Hidromorfológiai befolyásoltság 2-9. Vízkivételek felszíni vizekbıl Vízkivételek felszín alatti vizekbıl sekély porózus és sekély hegyvidéki Vízkivételek felszín alatti vizekbıl porózus és hegyvidéki Vízkivételek felszín alatti vizekbıl porózus termál Vízkivételek felszín alatti vizekbıl karszt és termálkarszt Közlekedés Rekreáció 3-1. Ivóvízkivételek védıterületei 3-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek 3-3. Természetes fürdıhelyek és fürdıvizek 3-4. Védett természeti területek 3-5. Natura2000 és egyéb védett területek 4-1. Felszíni vizek monitoringja 4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély hegyvidéki 4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki 4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál 4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt 4-6. Védett területek monitoringja 5-1. Felszíni víztestek ökológiai minısítése 5-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek 5-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek 5-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek 5-5. Felszíni víztestek kémiai minısítése 5-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki 5-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és hegyvidéki 5-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál

10 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 5-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és termálkarszt Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és hegyvidéki Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt Nitrátérzékeny és -szennyezett területek Természetes fürdıhelyek és fürdıvizek

11 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység Bevezetı Az élıvizek, fıleg az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetıségeket kínál. Ez az erıforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövıben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak, erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek (továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı az ebben elıírt feladatok végrehajtása. A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek jó állapotba 1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelı vízmennyiséget is. A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízkezelésrıl, ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztésérıl. A különbözı elképzelések összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen mőködı érdekcsoportok (gazdák, ipari termelık, horgászok, turizmusból élık, erdészek, természetvédık, fürdık mőködtetıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban. A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek jó ökológiai, vízminıségi és mennyiségi, valamint a felszín alatti vizek jó minıségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze, amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként született meg. Elkészítésének határideje december 22. volt, a nyilvánosságra hozatal a honlapon megtörtént. A terv egyrészt tartalmazza az összes szükséges háttér-információt (mely víztestekrıl van szó, jelenleg milyen állapotban vannak, milyen problémák jelentkeznek, ennek milyen okai azonosíthatók), továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzéseket tőzhetünk ki és ezek eléréséhez milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzıkre van szükség. 1 Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés) használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektıl függı természetes élıhelyek mőködését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai és kémiai (vízminıségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettıl az általános környezeti célkitőzéstıl csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidı indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitőzések tehetık. Bevezetı 1

12 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése A 2-6. sorszámú Sajó a Bódvával megnevezéső tervezési alegység, a Tisza részvízgyőjtı részeként a Sajó magyarországi vízgyőjtıjét foglalja magába, a Hernád és a Szerencs-Takta vízgyőjtıje nélkül. Az alegység területe teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el. 1-1 ábra: A Sajó a Bódvával vízgyőjtı elhelyezkedése Magyarországon 1.1 Természeti környezet A vízgyőjtı természeti adottságai alapvetıen meghatározzák a tervezési területen lévı víztestek környezetét. A víztest állapotértékelése, a jó állapot meghatározása, a környezeti célkitőzések, a mőszakilag lehetséges intézkedések mind függenek a természet adta lehetıségektıl. A vízgyőjtıgazdálkodási tervezés elméletben, külsı körülményektıl mentes, vízválasztókkal lehatárolt vízgyőjtıkön történik, azonban a gyakorlatban politikai és igazgatási határokat is figyelembe kellett venni a tervezési területek meghatározásakor. Így e fejezetben uralkodóan a tervezési terület természeti tulajdonságai találhatók meg, de a határokon átnyúló hatások figyelembe vételével. A tervezési terület természetföldrajzi témájú átnézeti térképe az 1-1. térképmellékletben található. A tervezési alegység lehatárolását a természetes vízgyőjtı határok mellett a területének egységes medence jellege tette indokolttá. 1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 2

13 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység Domborzat, éghajlat A hazai vízgyőjtıt változatos síksági, dombsági és alacsony középhegységi domborzat alkotja. A terület dombvidékét m-es tengerszint feletti magasságok jellemzik. A terület legmagasabban fekvı része a Bükk-hegységben a Szinva és a Garadna-patak vízgyőjtıjén található (800 m). A Bódva beömlése alatt a Sajó torkolathoz közeledve a terület alföldi jellegővé válik. Tájegység szerint az alegység északi része az Észak-magyarországi középhegység, ezen belül is az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidékhez, illetve az Észak-magyarországi-medencékhez tartozik. Az alegység középsı része az Észak-magyarországi középhegység, ezen belül a Bükk-vidékhez, a déli része az Alföld, ezen belül az Észak-alföldi-hordalékkúp-síksághoz tartozik. 1-1 táblázat: Magassági adatok statisztikája Alegység területén Tisza részvízgyőjtın Magyarországon Legalacsonyabb pont tengerszint feletti magassága 87 mb.f. 75 mb.f. 75 mb.f. Legmagasabb pont tengerszint feletti magassága 956 mb.f mb.f mb.f. Terület átlagos tengerszint feletti magasság 239,9 mb.f. 130,7 mb.f. 148,2 mb.f. A teljes vízgyőjtı nedves, mérsékelten nedves, és mérsékelten száraz éghajlati körzetekben helyezkedik el. A vízgyőjtın az évi középhımérséklet területi átlaga 9-10 C, mely a magasság n övekedésével fokozatosan csökken, és a 800 m feletti térségekben a 7,0 C-ot sem éri el. A legmelegebb hónap a július (folyóvölgyek-dombvidék 18,0-20,0 C; Bükk 16,0-18,0 C) a leghidegebb a január (folyóvölgyek-dombvidék -2,5 - -4,0 C; Bükk -4,0 - -5,0 C). A csapadék sokévi átlagos értéke mm, a Bükkben mm, általában júniusi maximummal. A 24 órás csapadék átlagos értéke mm közötti, az abszolút maximumok mm, a Bükkben mm között mozognak. A hótakarós napok száma 36-40, a Bükkben 60-80, a hótakaró várható maximális vastagsága cm, a Bükkben cm szélsıséges esetben cm. Napfényben a terület szegény, az évi napfénytartam D-en, a Sajó-völgy környékén sem haladja meg az 1900 órát Földtan, talajtakaró A földtani viszonyok a hazai vízgyőjtın változatosak. A legidısebb alaphegységi kızetek (a kristályos mészkı, szericit pala, homokkı, mészkı és az agyagpala), a Bükkben és a kicsiny szigethegységekben (Upponyi, Szendrıi, Rudabányai) találhatók. A Bükk-hegység és az Aggteleki-karszt fı tömegét a mezozoós karbonátos kızetek (mészkı, dolomit) alkotják, jelentıs 1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 3

14 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység részük karsztosodott és nagy barlangrendszereket foglalnak magukba. A medenceüledék Uppony környékén szárazföldi homok-homokkı, agyag formájában jelenik meg. E mélyebb réteget az alsó riolittufa választja el a széntelepes csoporttól. Az egercsehi-ózdi szénmedencében 2-3, a sajó-völgyiben széntelep fejlıdött ki. A Bükki és a Sajó-völgyi alsó pannon homokos, riolittufás anyagú összleteken (helyenként kıszénnel), a pannon felsıbb részében homokot, homokkövet, végül folyóvízi kavicsot találunk. Ezek fölött felsı pannon homokos és laza homokkırétegek vannak. A pannon mélyebb része többnyire homokköves, felfelé homokosodik. 1-2 ábra: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés részarányai az alegység területén 5% 1% 0,2% 22% 14% 2% 7% 15% 0,2% 0,01% 2% 32% feltöltés finom kızetliszt, agyag vastag finom kızetliszt, agyag durva kızetliszt homok vastag homok vastag kavics homokkı, breccsa mészkı márga vulkanit metamorfit Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1: Az alegység területén a felsı 10 m-ben található fedıkızet képzıdmények között uralkodnak az üledékes kızetek. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a márga, homokkı, breccsa, illetve a durva kızetliszt. A földtani képzıdmények felsı pár métere meghatározza a fedıtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. 1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 4

15 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 1-2 táblázat: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés az alegység területén Kızettípus Sajó a Bódvával alegység km 2 Feltöltés 0,21 Finom kızetliszt, agyag 7,12 Vastag finom kızetliszt, agyag 2,02 Durva kızetliszt 14,16 Homok 5,1 Vastag homok 0,58 Vastag kavics 0,23 Homokkı, breccsa 22,13 Mészkı 15,28 Márga 31,05 Vulkanit 2,02 Metamorfit 0,01 Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1: ábra: Jellemzı talajtípusok aránya az alegység területén 4% 1% 17% 4% 1% 14% 57% Váztalajok Kızethatású talajok Barna erdıtalajok Csernozjom talajok Szikes talajok Réti talajok Öntéstalajok Forrás: TAKI, AGROTOPO 1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 5

16 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység 1-3 táblázat: Jellemzı talajtípusok az alegység területén Talajtípus Sajó a Bódvával alegység % Váztalajok 2,74 Kızethatású talajok 13,51 Barna erdıtalajok 57,36 Csernozjom talajok 4,26 Szikes talajok 1,14 Réti talajok 17,16 Öntéstalajok 3,83 Forrás: TAKI, AGROTOPO 2 Talajszerkezet szempontjából igen változatosnak mondható a táj. Az Aggteleki-hegységben jellemzıek az alapkızetekbıl elıbukkanó sziklaalakzatok, mellette a barna erdıtalajok. A hegység alacsonyabb területein gyenge termıképességő a talaj, de mővelésre alkalmas, a délnyugati részén a talajt elsısorban agyag és homok borítja, néhol márványszerő aprókristályos mészkıvel. A Sajó mellett végig gyenge humuszos öntéstalaj alakult ki. A Borsodi-dombvidéken agyagos erdıtalajok alakultak ki. Az altalaj vörös agyag, az ún. nyirok. Ez a talaj rossz termıképességő, erózióra hajlamos. A Bükk-hegység alegységre esı részén elsısorban rendzina talajok, illetve barna erdıtalajok fordulnak elı Vízföldtan Az alegység meghatározó két eleme a Bükk és az Aggteleki-karszt. Mindkét hegység mezozoós karsztosodott kızeteiben nagy mennyiségő hideg víz raktározódik. Az alegység délkeleti része alá nyúlik be a kt.2.1 Bükki termálkarszt víztest, melyre a Miskolc-Tapolcai fürdı épült. Az alegységet keresztülszelı Sajó kavicsterasza is jelentıs vízraktározás szempontjából. A pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban állnak a folyóval. Az alegység területén a felsı pannon felsı m-ében jó vízadó homok, homokos rétegek találhatók. Az alegység délkeleti része alá benyúló pt.2.2 Észak-Alföld porózus termál víztest felsı pannon homok rétegeibıl származó hévízre épült a tiszaújvárosi termálfürdı Vízrajz Az alegység két fı vízfolyása a Sajó és a Bódva. A két vízfolyás vízgyőjtı területének teljes nagysága km 2, amelybıl a Sajó vízgyőjtıje összesen km 2, a Bódva vízgyőjtıje 2 Az AGROTOPO az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetében kiépített térinformatikai alapú Agrotopográfiai térképsorozat tematikus adataiból kialakított számítógépes adatbázis, amely EOTR szabványos, 1: méretarányú és országos adatokat tartalmaz. Az adott felbontásban homogén agroökológiai egységekhez a termıhelyi talajadottságokat meghatározó fıbb talajtani paraméterek tartoznak. 1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 6

17 2-6 Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegység km 2. Ebbıl a vízgyőjtı területébıl összesen km 2 esik Szlovákia területére, a Sajó vízgyőjtıjébıl km 2, a Bódváéból 858 km 2. A Sajó folyó teljes magyarországi szakasza 125,1 fkm. A magyarországi a folyómeder átlagos esése 1,2 m/km, a víz átlagos sebessége 0,8 m/s, átlagos mélysége 1-2 m, helyenként 3-4 m-es kimélyülésekkel, a középvízi meder szélessége m. A víz hımérséklete nyáron C, a hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,04-0,05 mm) ~ e t/év, görgetett ~ t/év. A folyó magyarországi egyes szakaszait az erıteljes meanderezı, kanyargási hajlam jellemzi, a folyó életének természetes velejárója a túlfejlett kanyarulatok átszakadása partszakadások, medervándorlás. Magaspartok jelenléte nem jellemzı (~0,45 %-ra tehetı). A Sajó a Tisza jobboldali mellékfolyója. A Sajó mellékvizei a vízgyőjtı alegység területén a Keleméri-patak, Hangony-patak, Bán-patak, Tardona-patak, Szuha-patak, Nyögı-patak, Bódva, Szinva-patak, Hernád, Szerencs-Takta és az Inérháti-fıcsatorna. (A Szerencs-Takta nem tartozik az alegységbe) A Bódva a Sajó baloldali mellékvízfolyása. A Bódvába torkolló jelentısebb vízfolyások a vízgyőjtı alegység területén a Sas-patak, Jósva-patak, Telekes-patak, Rakaca-patak, Abodi-patak. Az alegység területén elhelyezkedı kisvízfolyások jelentıs részét az 1900-as évek elején rendezték, majd a mai állapotnak megfelelı kiépítettséget az között végezték el. A mederrendezések döntıen vízkárelhárítási célból történtek, biztosítva azt, hogy a belterületen a Q 1-3% vízhozamok, a külterületen a Q 10% vízhozamok lehetıleg kiöntés nélkül elvezethetıek legyenek. A kisvízfolyások közül idıszakos vízfolyás az Abodi-patak, a Csörgıs-patak, a Keleméripatak, a Kis-Sajó, a Bátor-patak, a Szinva-patak felsı, a Tardona-patak, a Telekes-patak. A többi állandó vízfolyás. A Sajó alsó szakaszán csatlakozik be az Inérháti-fıcsatorna, mely a Taktaközi belvízrendszer DNY-i részének belvizeit győjti össze. A Fıcsatorna vízgyőjtı területe teljes egészében a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet része. Az alegység területén 30 db vízfolyás víztestet jelöltünk ki, melyek a Hejı-Szarda-övcsatorna kivételével mindegyike természetes víztest. Az alegységben 2 db állóvíztestként nyilvántartott vízfelület található, ezek a Miskolc-Csorbatelepi tó és a Nyéki II. és III. kavics védınevő bányatelkeken lévı kavicsbányatavak. Összesen 26 db víztározó üzemel itt, ezek mind dombvidéki völgyzárógátas jellegőek. A víztározók összes hasznos térfogata 13,6 millió m 3, 435 ha tófelszín mellett. A tározók közül 13 db záportározó. Ezek, szükség esetén, összesen 1,6 millió m 3 víz átmeneti betározására alkalmasak, maximálisan 102 ha vízfelülettel Élıvilág A Bükk-vidék gazdag állatvilágát elsısorban a változatos természeti adottságoknak köszönheti. Más és más fajokkal találkozunk a fennsíkon, a sziklás területeken, a kıgörgetegeken, az oxigéndús, hideg viző erdei patakok környékén, és a tavakban. A ragadozó madarak közül egyre ritkábban találkozhatunk a nagyobb testő sasokkal és a sólyomfélékkel, a hegység nehezebben megközelíthetı erdeiben szórványosan még fészkel a 1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 7

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. március

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV. 1-14. jelő, Velencei-tó vízgyőjtı

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV. 1-14. jelő, Velencei-tó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-14. jelő, Velencei-tó vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...7. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 7 1.2.2 Területhasználat... 7 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...7. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 7 1.2.2 Területhasználat... 7 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

1.1 Természeti környezet...3. 1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...12. 1.4 Víztestek jellemzése...22

1.1 Természeti környezet...3. 1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...12. 1.4 Víztestek jellemzése...22 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 1-3. jelű, Rába vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben