J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete április 22-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı dr. Kiss Attila képviselı Harangozó Csaba képviselı Miovecz János képviselı Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı köszöntötte a megjelenteket, a képviselı-testületi tagokat, a hivatal dolgozóját. A képviselı-testület jegyzıkönyv-hitelesítınek 7 igen szavazattal, egyhangúan Berecz Pál képviselıt választotta. A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: Napirend: 1.) Ferincz József Kaposvári Rendırkapitányság kapitányságvezetıi kinevezésének jóváhagyása 2.) SZASZK, Védınıi Szolgálat, tanyagondnok évi beszámolójának jóváhagyása 3.) Gárdonyi u. javítására árajánlat elfogadása 4.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 5.) Kaposmérıi Bokréta Óvoda házirendje 6.) Közvilágítási lámpatestek cseréjére árajánlat elbírálása 7.) Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl beszámoló 8.) Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról beszámoló 9.) HÉSZ szabályzat 5. számú módosítása 10.) Egyebek 1

2 ZÁRT ÜLÉS: 1.) Szociális ügyek 2.) Szeméttelep mőködése (szóbeli) 3.) Egyebek 1.) Ferincz József Kaposvári Rendırkapitányság kapitányságvezetıi kinevezésének jóváhagyása Ismertette Ferincz József életútját, melyet a Somogy Megyei Rendır-Fıkapitányság küldött meg tájékoztatva a képviselı-testületi tagokat, hogy Ferincz József r. ezredes Úr ismeri a Kaposvári Rendırkapitánysághoz tartozó települések bőnügyi-közbiztonsági helyzetét, képzettsége, végzettsége és szakmai tapasztalatai alapján a Kaposvári Rendırkapitányság Kapitányságvezetıi feladatainak ellátására alkalmas. A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a kinevezést támogatja. 43/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Ferincz József r. ezredes Úrnak a Somogy Megyei Rendır-fıkapitányság Rendırkapitányság Kaposvár kapitányságvezetıi beosztásába történı kinevezését támogatja. Felelıs: 2.) SZASZK, Védınıi Szolgálat, tanyagondnok évi beszámolójának jóváhagyása Ismertette a megküldött beszámolókat. Elmondta, hogy a SZASZK, a védını és a tanyagondnoki szolgálat beszámolóját is el meg kell tárgyalni. Miovecz János képviselı Elmondta, hogy az lenne a célszerő, ha nem összesített lenne a beszámoló, hanem Kaposmérıre lenne lebontva. Ebben az esetben a helyi viszonyokra vetített konkrétumok kiolvashatóak lennének. A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a beszámolókat tudomásul vette. 2

3 44/2014. (IV.22.) Kt. határozat 1.) Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, a melléklet szerinti SZASZK beszámolót elfogadja. 2.) Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, a melléklet szerinti Védınıi szolgálat beszámolóját elfogadja. 3.) Kaposmérı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, a melléklet szerinti Tanyagondnoki szolgálat beszámolóját elfogadja. Felelıs: 3.) Gárdonyi u. javítására árajánlat elfogadása Elmondta, hogy a Víziközmő Társulat által támogatott útfelújításkor a rosszabb utak kaptak egy plusz réteget, mellyel több évre megoldódott a használhatóságuk. Most a Gárdonyi utca útburkolatának a felújítási munkálatainak elvégzésére kértünk árajánlatot. Berecz Pál képviselı Elmondta, hogy a Gárdonyi Géza utcában a kátyúzás a mai napon megtörtént. Ez az utca a falu legrosszabb utcája. Az sem lenne baj, ha hosszabb távú éves felújításban is gondolkodhatna majd az önkormányzat. A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı 45/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a melléklet szerint a Bitunova Kft. árajánlatát a Gárdonyi G. utca felújítására vonatkozóan nettó Ft összegben elfogadja. Felelıs: 4.) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Elmondta, hogy az önkormányzatnak a sikeres szennyvízberuházást követıen kötelezettsége, hogy megalkossa a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletét. Harangozó Csaba képviselı Elmondta, hogy egyedi tisztító tekintetében a vonatkozó kormányrendeletre hivatkozással, azaz a 147/2010. Kormányrendelet szerint mőködtetett tisztító esetében járjon mentesség. 3

4 Dr. Kiss Attila képviselı Elmondta, hogy pontosabb lenne az a megfogalmazás a jelenleg tervezetben szereplı nincs fürdıszoba - helyett, hogy az kapjon mentességet, akinek nincs bevezetve a lakóingatlanába a víz. Javasolta, hogy a szociális kategória helyett az kaphasson még mentességet, aki a lakóingatlanban egyedül él és 70. év feletti. A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot a módosításokkal tudomásul vette. A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan - a módosításokat magában foglalóan - a következı rendeletet alkotta: Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 5.) Kaposmérıi Bokréta Óvoda házirendje Ismertette az Óvoda vezetıje által megküldött házirendet. Javasolta, hogy kerüljön belefoglalásra, hogy amennyiben a szülı 8.30-ig az étkezést nem mondja le, akkor azt ki kell fizetnie. A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot a módosítással tudomásul vette. A polgármester javaslatára a kaposmérıi képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı 46/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérıi Bokréta Óvoda Házi rendjét az 5. pontban az alábbi kiegészítéssel fogadja el: A szülı 8.30 óráig jelezheti, ha gyermeke az étkezést aznap nem veszi igénybe, ellenkezı esetben az étkezés díját köteles megfizetni. Felelıs: 4

5 6.) Közvilágítási lámpatestek cseréjére árajánlat elbírálása Elmondta, hogy az Enerin Közvilágítási Kft. (1134 Budapest, Klapka utca 11.) közvilágítási lámpatestek korszerősítésére vonatkozó ajánlattal kereste meg Önkormányzatunkat. Az elsı változat a LED 1.1, melyben az összes közvilágítási lámpa LED típusúra ki lenne cserélve, így az energia költség lényegesen lecsökkenne és a meghibásodások is megszőnnének. A második változat, melyben 83 db LED lámpa, 213 db elektronikus elıtéttel ellátott lámpatest kerülne elhelyezésre. A beruházás finanszírozásához az ENERIN ZRT, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint az Európai Bizottság által közösen megnyitott forrásból vissza nem térítendı támogatást vesz igénybe és ad át az Önkormányzatnak. A támogatás mértéke az elért megtakarítás függvénye, esetünkben 20 %. A támogatáson felüli részt a futamidı alatt bérleti díj formájában tudja majd az Önkormányzat megfizetni. Harangozó Csaba képviselı Elmondta, hogy célszerő lenne várni még 1-2 évet, mert a lakossági piacon is jelentıs árcsökkenés volt. A kimutatásban a 10 éves megtakarítás a beruházás költsége. Lehet, hogy ebbıl lesz jobb költségvetéső lehetısége az önkormányzatnak. Ezért errıl még nem érdemes dönteni. 47/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Enerin Közvilágítási Kft. közvilágítási lámpatestek korszerősítésére vonatkozó ajánlatát nem fogadja el. Felelıs: 7.) Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl beszámoló Ismertette beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. A napirendi ponthoz észrevétel, kiegészítés nem volt. 5

6 48/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit jóváhagyólag tudomásul veszi. Felelıs: 8.) Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról beszámoló Ismertette beszámolóját a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról. A napirendi ponthoz észrevétel, kiegészítés nem volt. 49/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. Felelıs: 9.) HÉSZ szabályzat 5. számú módosítása Tájékoztatta a képviselıket a településrendezési terv módosításának folyamatáról, jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a módosítás a végsı szakaszhoz érkezett, már megkaptuk a záró szakvéleményt is a gyıri fıépítésztıl. Ezt követıen már módosíthatja rendelettel a képviselıtestület a helyi építési szabályzatát. A képviselı-testületek az elıterjesztést megtárgyalta, a napirendi pontot a módosításokkal tudomásul vette. 50/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1.2. rajzszámú Településszerkezeti terv-módosítás -t jóváhagyja, valamint a településszerkezeti terv leírást módosítja az alábbiak szerint: 6

7 - 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS fejezet 2.1. Tervezett területfelhasználás alfejezet Beépítésre szánt területek közül pontja módosul az alábbiak szerint: Beépítésre szánt területek közül: - a falusias lakóterület bıvítése tervezett. A népességszám a bevándorlásból adódóan lassú, folyamatos - növekvı tendenciát mutató viszonyszáma alapján, a jövıben folyamatos növekedéssel számolva, az infrastruktúrával ellátott területeken újabb építési telkek kialakítása tervezett: 1./ a belterületen a település nyugati részén a Vörösmarty u. és a 85/156 hrsz-ú út által határolt tömbben, jelenleg beépítetlen területen 29 telek került kialakításra, közmővesítésük szükséges; 2./ a Radnóti utca folytatásaként a 02 hrsz-ú jelenleg külterületi gyep mővelési ágú ingatlan belterületbe csatolásával; 3./ a belterületen a Berzsenyi, a Dózsa, a Hunyadi utcák által határolt tömbben, tömbfeltárással 21 db telek került kialakításra, közmővesítésük szükséges; 4./ a Kossuth utcától délre, jelenleg beépítetlen területen új utcanyitással 31 db telek került kialakításra, közmővesítésük szükséges A lakóterületen 1-2 egységes lakó és/vagy üdülıfunkciót kielégítı lakóépületek egyaránt létesíthetık. A lakóterület bármely építési telkén elhelyezhetık az OTÉK és helyi építési szabályzat figyelembevételével az alapfokú intézményi ellátást biztosító létesítmények. A falusias lakóterületen a megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,3. - a kertvárosias lakóterület bıvítése nem tervezett. A kertvárosias lakóterületen a megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,6. - településközpont vegyes terület kialakítása tervezett a településközpont területén. A településközpont vegyes területen a megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,6. - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítása tervezett: - a külterületen a település keleti részén a 610. fıközlekedési út és a vasút között található 040/1, 040/4 és 041 hrsz-ú ingatlanokon, melyek a fıúttal párhuzamos, 12 m szabályozási szélességő belsı feltáró úttal kerülnek feltárásra; - a belterületen a 314/2 és a 052/3 hrsz-ú ingatlanon, valamint a Rákóczi F. u. Váci M. u. Kossuth L. u. Zrínyi M. u. által határolt tömbbelsıben a lakótelkek közé beékelıdött területeken /269/1 -/9 hrsz/ a lakó-telekvégek /265, 266, 267 hrsz/ gazdasági területhez történı csatolásával; Ezeken a területeken, csak nem jelentıs mértékő zavaró hatású gazdasági tevékenység folytatható. A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,7. - ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: - jelentıs mértékő zavaró hatású terület a Pé-Hib. Kft. meglévı állattartó telepe és tervezett bıvítése; - egyéb terület a közmőellátás területigényes létesítmények (tervezett szennyvízátemelık) területei; Az ipari gazdasági területen a megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,7. - különleges terület -ként kezelendık: - a meglévı temetı és tervezett bıvítésének területe; - a meglévı sportpálya területe; - az agyagbánya területe, mely a jövıben rekreációs központként tervezett; 7

8 - a kegyeleti parkok területei (az egykori izraelita temetı és a 052/2 hrsz-ú ingatlanon lévı volt temetı) - a tervezett idegenforgalmi fogadóhely területe, és - a tervezett sport- és szabadidı központ területe. A különleges területen a megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,3. Felelıs: A polgármester javaslatára a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan - a módosításokat magában foglalóan - a következı rendeletet alkotta: Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete Kaposmérı helyi építési szabályzatá -ról szóló 1/2005. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet pontos szövege e jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 10.) Egyebek - DDOP pályázat benyújtása egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére Elmondta, hogy az önkormányzatnak lesz lehetısége pályázni az egészségügyi szolgáltatást biztosító épületének a felújítására. A pályázat még nem került kiírásra, de az a közeljövıben várható. Célszerő lenne a háziorvosi szolgáltatásnak és a fogorvosi szolgáltatásnak helyt adó épületet felújítani és mind a szigetelést, mind a nyílászáró cseréket megoldani az épületben. 51/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programjának Egészségügyi alapellátás fejlesztése címő, DDOP 3.1.3/G-14 számú komponensének keretében a - Kaposújlaki Önkormányzattal konzorciumban - pályázatot nyújt be a Kaposmérıi Körzeti Orvosi, és Fogorvosi rendelı energiatakarékos felújítására. Mivel a Kaposmérın szolgáltató Vartem Bt. (Dr. Varga Imre) elsıdleges ellátási helye Kaposmérı közigazgatási területén található, ezért a pályázat benyújtására kizárólag Kaposmérı Önkormányzata jogosult. A beruházás során eszközbeszerzés, valamint a meglévı közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkezı háziorvosi és fogorvosi rendelınek helyt adó helyiségek belsı és külsı felújítása, korszerősítése a jogszabályi és a szakmai minimum 8

9 feltételeknek megfelelıen, az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével valósul meg. A pályázat 100%-ban támogatott vissza nem térítendı EU-s és hazai forrásból, önerı nem szükséges a pályázat lebonyolításához. A pályázati összeg min.10, maximum 60 Millió Ft, beadási határideje: A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beadáshoz szükséges elıkészítési munkák elvégzését (tervezés, költségvetés készítés, pénzügyi elemzés elkészíttetése, stb.) a megfelelı szolgáltató kiválasztásával folytassa le, a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. Felelıs: - Faluházi álláspályázat megbeszélése Elmondta, hogy a Faluházban dolgozó kolléganı Gelencsér Judit gyermekvárás miatt az elkövetkezı két évig biztosan nem fog dolgozni. Ezét felhívást tett közzé a Faluház vezetıje a megüresedett álláshely határozott idejő betöltésére. A Faluház vezetıjének javaslata szerint az önéletrajzok alapján Horváthné Földesi Éva személye a legalkalmasabb, a mővelıdésszervezı munkakör betöltésére. 52/2014. (IV.22.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Horváthné Földesi Évát határozott idıs kinevezését támogatja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére. Felelıs: A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját, és az ülést bezárta. K.m.f. dr. Mészáros Renáta jegyzı Prukner Gábor polgármester Berecz Pál jegyzıkönyv-hitelesítı képviselı 9

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl

Jelentés a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrıl Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu Istvan.sztan@pmhaszod.hu 1138- /2009 szám Jelentés a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben