Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek"

Átírás

1 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Támogatási lehetõségek az EMVA programhoz kapcsolódóan Az idei évben jelentõs változások történnek a fejlesztési támogatásokban. Az AVOP pályázatokat egy új rendszer váltja le, amelyet EMVA-nak neveznek. Az EMVA a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Tervben és Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghatározott célokat hivatott szolgálni a 2007-tõl 2013-ig terjedõ idõszakban. Az EMVA egy szerteágazó támogatási rendszer lesz, a gazdaság szereplõi közül szinte mindenki találhat számára kedvezõ támogatási lehetõséget. A kérelmek benyújtására nyitva álló idõszak nem lehet rövidebb 30 napnál. Az irányító hatóság a nyitva álló idõszakot legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A benyújtási idõszak meghirdetését legkésõbb 1 hónappal a benyújtási idõszak nyitó napját megelõzõen kell kiadni. Az irányító hatóság által kiadott közleményeket, pályázati felhívásokat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben, a valamint a honlapon, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített formanyomtatványokat a honlapon kell közzétenni. A külön jogszabály által a támogatás feltételeként elõírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni. A támogatási kérelmet valamint a kifizetési kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) az MVH-hoz egy példányban, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Ha támogatási rendelet másként nem rendelkezik a támogatási kérelmet az MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. Amennyiben támogatási rendelet másként nem rendelkezik, a kérelem kizárólag postai úton nyújtandó be. A kérelem benyújtására jogszabály vagy közlemény által megállapított idõszak nyitó-, illetve zárónapja beletartozik az idõszakba. A kérelmezõ egy jogcímre csak egy támogatási kérelmet, a jogcímhez kapcsolódóan egy kifizetési idõszakban legfeljebb egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A kérelmet az MVH bírálja el. A kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló idõszak záró napját követõen lehet elbírálni. A kérelemhez elõírt mellékleten túlmenõen az MVH a tényállás tisztázása céljából további kiegészítõ adatokat kérhet a kérelmezõtõl. A támogatási kérelem tárgyában hozott jogerõs döntéseket az MVH hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu) közzé kell tenni. A kötelezettség teljesítését meghiúsító, elháríthatatlan külsõ okról a kérelmezõ a MVH által rendszeresített formanyomtatványon tíz napon belül köteles bejelentést tenni és csatolni a megfelelõ bizonyítékokat. A tíz napot attól a naptól kell számítani, amikor a kérelmezõ számára a bejelentés lehetõvé válik. Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek A támogatott beruházást a támogatási döntéstõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya nem idegeníthetõ el, de az amortizálódott tárgyi eszközt azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ tárgyi eszközzel lecserélheti a MVHnak történõ elõzetes bejelentést követõen. EMVA VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV Jogcím Kezdés Befejezés Gépbeszerzés támogatási kérelem Mikro-vállalkozások fejlesztése Állattartó telepek trágyakezelés támogatási kérelem Állattartó telepek többi célterület támogatási kérelem Mg-i területek erdôsítése támogatási kérelem Fás szárú energiaültetvények támogatási kérelem Nyersszesz elôállítás Termelôi csoportok Kedvezôtlen adottságú területek Fiatal gazdák induló támogatása Gazdaságátadási támogatás Szaktanácsadási támogatás Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálat Általános ügyfélszolgálat kifizetési kérelem Kazáncsere támogatási kérelem Készségek elsajátítása támogatási kérelem Vidéki örökség megôrzése Növénytermesztés komplex korszerûsítés Technikai segítségnyújtás A kérelmezõnek rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét biztosító kizárólagos joggal az üzemeltetési kötelezettség idejére. Ha a kérelmezõ áfa visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás áfa-t tartalmazó bruttó összköltsége. Ha a kérelmezõ az áfa visszatérítésre jogosult, akkor a beruházás áfa tartalmát teljes körûen visszaigényelheti, így az a beruházás elszámolható költségei közé nem állítható be, és nem számítható be a támogatás alapjába. Gépberuházás esetén kizárólag olyan elsõ üzembe helyezésû gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek: a) szerepelnek az irányító hatóság által kihirdetett katalógusban (gépkatalógus) b) a kérelmezõ rendelkezik a teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal c) a gyártástól a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el d) A közzétételt követõen a gépkatalógusban nem szereplõ gép, illetve technológiai berendezés felvétele ügyében az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézetéhez kérelmet lehet benyújtani. A 25 millió forint alatti támogatási igényû támogatási kérelmek esetében jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában egyszerûsített üzleti terv benyújtása kötelezõ. A 25 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû támogatási kérelmek esetében, jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában üzleti terv benyújtása kötelezõ. Az üzleti tervet, illetve az egyszerûsített üzleti tervet az MVH Forrás: FVM által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Ha a beruházás építési engedély köteles, akkor az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs építési engedélyt vagy annak hiteles másolatát. Amennyiben nem engedélyköteles az arról kiállított igazolást, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb abban a kifizetési idõszakban kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása után elsõként nyílik meg. TAMÁSI BALÁZS

2 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 2 2 Agrártükör FVM RENDELETTERVEZET Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl A támogatás célja a tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kapcsolt elõírások és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elõsegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása. A támogatott célterületek, a támogatás jellege Támogatás az alábbi célterületekre irányuló, a területi szaktanácsadási központ (TSZK) az FVM által EU-konform Területi Szaktanácsadási Központként nyilvántartásba vett szervezet által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után vehetõ igénybe: a) a kölcsönös megfeleltetés elõírásainak való megfelelés; b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági elõírások betartása; c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása. A támogatás mértéke A támogatás mértéke kérelmezõnként: a) egyéni szaktanácsadási szolgáltatás esetében évente legalább forint, az alábbi határértékek figyelembevételével: aa) erdõgazdálkodó kérelmezõ esetén: Erdôgazdálkodó mûködési területének mérete (ha) Támogatás összegének felsô határa (forint/kérelmezô/év) ab) mezõgazdasági termelõ kérelmezõ esetén: Mezôgazdasági termelô éves árbevétele (millió forint) Támogatás összegének felsô határa (forint/kérelmezô/év) < b) csoportos szaktanácsadási szolgáltatás esetében évente legfeljebb euró. A támogatás mértéke kérelmezõnként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható kiadás 80%-át. Támogatás igénybevételének feltételei A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha a TSZK-val a támogatott célterületekre legfeljebb egy naptári évre szóló szaktanácsadási szerzõdést köt. Egyéni szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha: a) mezõgazdasági termelõként aa) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó bruttó árbevétele legalább forint; vagy ab) legfeljebb hektár üzemmérettel rendelkezõ erdõgazdálkodónak minõsül; b) nem minõsül bejegyzett szaktanácsadónak. Csoportos szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha: a) végleges elismeréssel rendelkezõ termelõi csoport; vagy b) települési önkormányzat, ha területén szociális földprogramot mûködtet. Nem vehetõ igénybe támogatás a szolgáltatási jegyzék irányáraival számított értéket 30 %- nál nagyobb mértékben meghaladó szaktanácsadási szolgáltatásra. A kérelmezõ köteles a támogatási kérelemben feltüntetett minden szaktanácsadási szolgáltatást igénybe venni. SÁROSDY ANDREA A BIOMASSZÁRÓL Rendelet jelent meg az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a telephelyen belül történõ energiaellátás biomassza felhasználásával történõ fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl, melyet kivonatosan az alábbiakban tesszük közzé. A TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy elõsegítse a mezõgazdasági termelõ és az erdõgazdálkodó telephelyének energiaellátását biomassza tüzeléssel. A TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETEK, A TÁMOGATÁS JELLEGE A rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az alábbi beruházások megvalósítására: 1. biomassza energiaforrások felhasználásával, a telephelyen történõ energiaellátás és szétosztás gépkatalógusban meghatározott eszközeinek, gépeinek, berendezéseinek beszerzésére; 2. az a) pontban szereplõ gépberuházáshoz közvetlenül kapcsolódó létesítmény építési normagyûjtemény szerinti építésére. (2) Kizárólag azon biomassza energiaforrás hasznosítására irányuló beruházás megvalósításához vehetõ igénybe támogatás, amely a kérelmezõ telephelye energiaigényének kielégítését vagy az elõállított energia mezõgazdasági célra történõ felhasználást szolgálja. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (1) Az igénybe vehetõ támogatás legkisebb összege forint legmagasabb összege forint. (2) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a. (3) Az elszámolható kiadások alapjául szolgáló egységárakat: 1. építés beruházás esetében az építési normagyûjtemény, 2. gépbeszerzés esetében a gépkatalógus tartalmazza. A KÉRELEM BENYÚJTÁSA (1) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani. KULCSÁR LÁSZLÓ

3 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 3 Támogatás vehetõ igénybe a gépkatalógusban szereplõ mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére. (A gépkatalógus tartalmazza a kiemelten támogatott gépek felsorolását is.) A rendelet várható megjelenése április eleje. A Vidékfejlesztési Tervet Brüsszel a nyár folyamán fogja elfogadni. Magyarország tehát a saját felelõsségére hirdeti meg a gépberuházási támogatások jogcímet. Ebbõl következik, hogy az a pályázók szintén saját kockázatra adják be a támogatási igényléseket, hiszen csak nyáron derül ki, hogy támogatható lesz e megpályázott gép, vagy a pályázatot elutasítják. Aki traktort vagy kombájnt szeretne vásárolni különösen legyen résen, mert Brüsszelben még nagyon kétséges ennek a két gépnek a sorsa. Nézzük tehát a feltételeket: Egy pályázó által igényelhetõ támogatás összege legfeljebb 200 millió forint lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 25 %-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35 %. (Sajnos az EU érdeke nem az, hogy felszerszámozza a magyar gazdákat.) Támogatás igénybevételére jogosult aki: a) TEÁOR szerinti 01.1., 01.2., 01.3., növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási; termék-elõállítási, valamint mezõgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez; Agrártükör 3 Gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások A támogatás célja a mezõgazdasági mûvelésre kevésbé alkalmas területek kivonása a termelésbõl, az erdõk gazdasági szerepének növelése, a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása, a fa mint megújuló természetes energiaforrás növelése. b) elõzetesen vagy véglegesen elismert zöldség-gyümölcs Termelõi Értékesítõ Szervezet, termelõ tagokból álló gazdasági társaságként vagy szövetkezeti formában mûködõ jogi személy; c) termelõi csoport, amely a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján mûködik. d) a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevételének aránya a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évet tekintve eléri, vagy meghaladja az 50 %-ot; e) a beruházással érintett üzem mérete meghaladja az 5 EUME-t. A támogatás jellege: alap, kiegészítõ, jövedelempótló támogatás. Az erdõtelepítési támogatás mértéke függ a telepítendõ fafajtól. A fafajoktól függõen a jövedelempótló támogatás mértéke: 5-15 euró/ha, elsõ kivitel támogatása: euró/ha, ápolási támogatás euró/ha. A kiegészítõ létesítményekre is vehetõ igénybe támogatás. Ezek a következõk: padka, kerítés, villanypásztor, bakhát létesítése. Az éves jövedelempótló támogatás mértéke hektáronként euró. Ez a fajta támogatás függ a telepítendõ terület és a gazdálkodó besorolásától. A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha rendelkezik az erdõtelepítési engedéllyel, az erdõrészlet legalább 0,5 ha, a támogatás idõtartamára rendelkezik a területre jogosultsági használattal, a kérelmezõ a támogatási döntésig ne kezdje meg az erdõtelepítést. Nem jogosult a támogatásra az a kérelmezõ, aki a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül jogosulatlanul vett igénybe támogatást és ezt az MVH megállapította. Amennyiben nyer, a pályázónak az alábbi kötelezettségeknek kell eleget tenni: a) a beruházást a támogatási döntést követõ 12 hónapon belül megvalósítani; b) induló vállalkozás esetén, az indulást követõ elsõ lezárt gazdasági évben az 5 EUME gazdaságméretet teljesíteni; c) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában foglalkoztatott létszámot a beruházás megvalósítását követõ elsõ lezárt gazdasági évben megõrizni vagy növelni. A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik. Az értékelésnél elõnyt élveznek az állattartók. Az elmúlt 2 üzleti év pénzügyi tevékenységének értékelése során a veszteséggel gazdálkodók nem számíthatnak plussz pontokra. Elõnyt jelent a TÉSZ tagság, a 40 év alatti életkor, vagy ha nõ, roma vagy fogyatékkal élõ a pályázó. Pont jár akkor is, ha a megvásárolandó gép energiatakarékosként van megjelölve a gépkatalógusban. A pályázat az eddigiekhez megszokottan utófinanszírozó, és az MVH 5 éven keresztül monitoringozza az adott gazdaságot. Amenynyiben a pályázatban szereplõ kötelezettségek, vagy az egyszerûsített üzleti tervben vállalt mutatók nem teljesülnek, a támogatás összegét csökkentik. VENDÉGH EDIT Mezõgazdasági területek erdõsítése A kérelmezõ köteles: az erdõtelepítést a kiadott engedélyben foglaltaknak megfelelõen legkésõbb a támogatási döntést követõ évben végrehajtani. A kifizetési kérelem benyújtásáig a kérelmezõ az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni: talaj-elõkészítés, szaporítóanyag beszerzés, ültetés, növényvédelmi munkák, metszés, a mûvelési ág változás bejelentése a földhivatalnál, továbbá a kivitelezési engedélyben foglaltak elvégzése. A támogatási kérelmet az MVH nevében eljáró erdészeti hatósághoz kell benyújtani május 1-tõl június 30-ig. A támogatási kérelemhez mellékelni kell: az egyedi blokktérképet, az erdõrészlet tulajdoni lap másolatát, ha a telepítõ nem a tulajdonos akkor a nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ jogosult a támogatási idõszak alatt a területet használni, az értékelési szemponthoz a 2. sz. mellékletben meghatározott okiratot. A kérelem elbírálása pontrendszer alapján történik. Maximálisan adható pontszám 100 pont. A rendelet 3.sz. melléklete részletesen meghatározza az erdõtelepítés elsõ kivitel megvalósításához kapcsolódó kiegészítõ intézkedések szakmai követelményeit. Ezek a következok: padka, kerítés, villanypásztor, bakhát. Ha a kérelmezõ a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor vállalnia kell annak jogkövetkezményeit. GOMBOS LÁSZLÓ

4 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 4 4 Agrártükör Az állattartótelepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások A támogatás célja, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos elõírásoknak, javuljon a takarmányozási, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzet, az infrastruktúra, valamint a dolgozók munkakörülményei. A rendelet várható megjelenése április eleje. Mivel a Vidékfejlesztési Tervet Brüsszel a nyár folyamán fogja elfogadni, Magyarország tehát a saját felelõsségére hirdeti meg ezt a támogatási jogcímet. Ebbõl következik, hogy az a pályázók szintén saját kockázatra adják be a támogatási igényléseket. A támogatás igénybe vehetõ a pályázó egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan: a trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti, technológiai, gép- és infrastruktúra beruházás megvalósítására; állati férõhelyek kialakítására, a tartás és az állatszállítás minõségének javítására új gép beszerzésével, új infrastruktúra kialakításával, továbbá új építéssel, vagy az utóbbira irányuló korszerûsítési, felújítási beruházással; jó minoségû takarmány elõállítását, felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító építészeti, technológiai és gépberuházások megvalósítására; az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító technológiai beruházások megvalósítására; a telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetõséget javító az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelõzõ építési és technológiai beruházások megvalósítására. A támogatás nem vehetõ igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag gépbeszerzésre vagy telepi infrastruktúra fejlesztésére irányul. A támogatás mértéke a referenciaár legfeljebb 40 %-a. Kedvezõtlen adottságú területen gazdálkodók esetében +10%, fiatal gazdák esetében szintén +10% érhetõ el. A nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, trágyakezelésre április 30-ig beadott kérelmekre egységesen a referenciaár legfeljebb 75 %-a igényelhetõ. A támogatást igénybe veheti az a mezõgazdasági termelõ, akinek a beruházással érintett üzem mérete meghaladja az 5 EUME-t, és az állattartó telepet az állategészségügyi hatóság nyilvántartásba vette. A pályázó kötelezettségei, melyet nyertes pályázat esetén kell végrehajtani: képzésen részt venni; amennyiben a kérelmezõ tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik kvótarendeletben (69/2004. (IV.29.) FVM rendeletben) foglalt elõírásoknak megfelelni; a támogatási döntéstõl számított 5 évig az állategységben kifejezett állatlétszámot az (egyszerûsített) üzleti tervben vállalt szinten tartani; az ENAR rendeletnek eleget tenni; állomány-nyilvántartást vezetni. Az alábbi tevékenységtípusok valósíthatók meg: Trágyaelhelyezés: építési és technológiai beruházás, gépbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés; Férõhely kialakítás: építési és technológiai beruházás, gépbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés; Jó minõségû takarmány elõállítás: építési és technológiai beruházás, gépbeszerzés; Munkakörülmények javítása: építési és technológiai beruházás; Állategészségügyi helyzet javítása: építési és technológiai beruházás. A beruházás a támogatási kérelem befogadását megelõzõen nem kezdhetõ meg. A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik. Mivel komplex fejlesztésrõl van szó, több célt kell megjelölni a pályázónak, melyet meg kell valósítson. Komplexnek tekinthetõ a mûvelet, ha: Trágyaelhelyezés és Férõhely szükséglet kialakítás célterületeken legalább két tevékenységi típusban összesen legalább négy célra; Jó minõségû takarmány elõállítás célterületen mind a két tevékenységi típusra és összesen legalább négy célra; Munkakörülmények javítása célterületen összesen legalább három célra; Állategészségügyi helyzet javítása célterületen összesen legalább három különféle célra nyújt be kérelmet. (A megvalósítható célokat a rendelet melléklete fogja tartalmazni.) HAUSZKNECHT FERENC ROLF A birtokrendezés megkönnyítése pályázati úton Hazánkban mûködõ mezõgazdasági üzemekre alapvetõen a széttagolt birtokstruktúra jellemzõ. Ez a tény erõteljesen megnehezíti és ezáltal költségesebbé is teszi a termelést. Ezeknek a nehezítõ tényezõk enyhítésére a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium birokrendezéshez nyújtandó támogatások kiírását tervezi. De mit is kell tudni a támogatással kapcsolatban? A támogatás célja a mezõgazdasági üzemhez tartozó, széttagoltan fekvõ mezõgazdasági területek összevonásának elõsegítése. A támogatás összege kérelmezõnként évente legalább forint, de legfeljebb forint. A támogatás mértéke a birtokrendezés érdekében felmerült összes elszámolható kiadás 40 %-a, illetve a hátrányos helyzetû térségben 50%. A támogatott célterületek, a támogatás jellege: Támogatás vehetõ igénybe a birokrendezést szolgáló földmérési munkák elkészítésére, továbbá megosztási-, telekegyesítési és változási helyszínrajzok készítésére. Nem vehetõ igénybe támogatás a termoföldrõl szóló évi LV. törvény (a továbbiakban: földtörvény) 31. (1) bekezdése szerinti termõföldek cseréje esetében az értékkülönbözet kiegyenlítéséhez. A földcserében résztvevõ személyek közül csak egy veheti igénybe a támogatást. Ugyanazon földrészlet vonatkozásában újabb támogatás a as idõszakban nem vehetõ igénybe. A támogatási, illetve kifizetési kérelem benyújtásakor mellékelni kell a következõ mellékleteket: A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a birtokösszevonás során érintett földterület tulajdoni lapjának hiteles másolatát; a birtokösszevonás során érintett földterületek tulajdonosainak és földhasználóinak hozzájáruló nyilatkozatait. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell: a birtokösszevonás során érintett földterület tulajdoni lapjának hiteles másolatát; a birtokösszevonás érdekében felmerült elszámolható kiadásokat alátámasztó tételes bizonylatokat. JAKSA PÉTER TITUSZ NVT TANÁCSADÓ

5 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 5 Agrártükör 5 Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság diverzifikálására nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl A nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálás támogatása A támogatás célja a mezõgazdasági tevékenységet végzõk számára új, nem mezõgazdasági tevékenység kialakításának ösztönzése által a nem mezõgazdasági szektor fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése. Ez a támogatás a mezõgazdasági tevékenységek melletti ún. melléktevékenységek létrehozását teszi lehetõvé, amelyekkel kiegészítõ jövedelem érhetõ el. A támogatásra jogosult az a mezõgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozás, kisés középvállalkozás, valamint természetes személy, amelynek vagy akinek a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevétel aránya a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évet tekintve eléri vagy meghaladja az 50 %-ot. A támogatás mértéke a hátrányos helyzetû területeken az összes elszámolható kiadás 50%-a, egyéb esetben 45%-a. A kérelmezõ köteles a tevékenység végzésének vagy a szolgáltatás mûködtetésének 3. évével kezdõdõen évi legalább 5 %-os forgalom/termelési érték növekedést elérni az üzleti tervben, vagy egyszerûsített üzleti tervben foglaltak szerint. Támogatás mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve mûködõ mikrovállalkozások beruházásainak, mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Támogatás vehetõ igénybe mikrovállalkozás létrehozására és fejlesztésére. Támogatásra jogosult a magyarországi székhellyel rendelkezõ, a devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ, a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. -ának (3) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozás. (A támogatás mértéke hátrányos helyzetû területen az összes elszámolható kiadás 45 %-a, míg egyéb esetben 40 %-a. Támogatás a turisztikai tevékenységek ösztönzésére A támogatás célja: a) a falusi és agroturizmus támogatásával új vidéki munkahelyek létrehozása, ennek érdekében a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/ (VI. 25.) Korm. rendelet szerint a magánszálláshelyek kialakítása, már mûködõ szálláshelyek bõvítése és korszerûsítése, szolgáltatásainak fejlesztése, akadálymentesítése. A támogatás mértéke a fentiekkel azonos. b) a vidéki települések természeti erõforrásaira, mezõgazdasági és halászati termelési adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, mint vonzerõre épülõ minõségi és komplex agroturisztikai szolgáltatások kialakítása, már mûködõ egységek bõvítése, fejlesztése és akadálymentesítése családbarát fogadóhelyi környezettel, valamint a vendégkör bõvítése. A támogatás összege a felsorolt jogcímeknél kérelmezõnként, háromévente legfeljebb Ft lehet. A kérelmezõ köteles a képesítéshez kötött új tevékenység beindításakor a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek személyesen közremûködõ tagja vagy munkavállalója útján eleget tenni. GRÉNUS ISTVÁN NVT TANÁCSADÓ FVM RENDELETTERVEZET Az európai mezõgazdasági vidékfejlesztési alapból az Innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl A támogatás célja A támogatás célja a bemutató-üzemi tájékoztató programok megszervezéséhez nyújtott támogatások révén az innovatív technológiák, termékek és üzemszervezési megoldások megismertetése a mezõgazdasági termelõkkel és erdõgazdálkodókkal. A támogatás célja a mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók képzése és átképzése bemutató-üzemi tájékoztató programok keretében az innovatív technológiákra, termékekre és üzemszervezési megoldásokra vonatkozó tudás átadásával. A támogatott célterületek, a támogatás jellege Támogatás vehetõ igénybe az Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM KSZI által nyilvántartásba vett bemutató üzem jóváhagyott éves bemutató üzemi akciótervéhez illeszkedõ program megvalósításához. A program innovatív termékre, technológiára, üzemszervezési megoldásra (a továbbiakban együtt: innovatív termék) vonatkozó ismeret átadására irányulhat az alábbi mûveletekkel: a) képzésszervezési tevékenység keretében folytatott konzultáció, b) írásbeli tájékoztató anyagok eljuttatása nyilvántartott felhasználók részére ba) nyomdai úton eloállított kiadványként, bb) az interneten keresztül elektronikus tartalomszolgáltatással. Egy program több mûveletre is kiterjedhet, a b) pontban meghatározott mûveletek önállóan nem valósíthatóak meg. A támogatás mértéke A támogatás legkisebb összege Ft és legmagasabb összege forint. Az a) és b) pontban meghatározott egyes mûveletekre elszámolható kiadások tételeit és egységárait e rendelet sz. melléklete tartalmazza. A bemutató-üzemi programra elszámolható kiadást a tervezett résztvevõk száma lapján Ft/fõ egységben kell kifejezni. A támogatás mértéke a támogatási döntéssel jóváhagyott részvételi létszám alapján az egy résztvevõre vetített elszámolható kiadás 90%-a. Támogatás igénybevételének feltételei Támogatás igénybevételére jogosult a kérelmezõ, ha a) rendelkezik érvényes bemutató üzem címmel, ide nem értve a halászati bemutató üzemet, b) a mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók (a továbbiakban együtt: termelõk) számára saját innovatív termékére vonatkozó bemutató-üzemi programot dolgoz ki, a. sz. mellékletben foglalt szempontoknak megfelelõen c) a b) pont szerint figyelembe vehetõ résztvevõk tervezett létszáma alapján a bemutató-üzemi program elszámolható költségére vonatkozó számítást elkészíti. A támogatás kifizetésére a kérelmezõ akkor jogosult, ha a ténylegesen résztvevõ termelõ az elszámolható kiadás 10%-át a kérelmezõnek megfizette. Egy termelõ után a kérelmezõ a támogatási döntéssel jóváhagyott program során csak egyszer vehet igénybe támogatást. A programnak magában kell foglalnia legalább 3 db egynapos, min. 6 óra/nap idõtartamú képzést, melyen alkalmanként fõ regisztrált részvevõt kell képezni és a kiértékelést elvégezni. SÁROSDY ANDREA

6 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 6 6 Agrártükör Amit a fiatal mezõgazdasági termelõk elindításához nyújtandó támogatásról tudni lehet A fiatal mezõgazdasági termelõ jövedelempótló támogatást vehet igénybe a gazdálkodás megkezdéséhez. A támogatás egy alkalommal vehetõ igénybe. A támogatást, a támogatási döntést követõ öt év alatt, egyenlõ összegekben fizeti ki a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH). (Sajnos az elõzõ idõszak gyakorlatához képest nem beruházási, hanem jövedelempótló támogatásra akarják átalakítani ezt a kifizetést, de az Agrárkamara minden követ megmozgat, hogy választható legyen beruházási támogatás is.) Az igénybe vehetõ támogatás mértéke euro, amely 8000 eurós részletekben igényelhetõ.csak az veheti igénybe a támogatást aki: a) TEÁOR szerinti tevékenységet (a továbbiakban: mezõgazdasági tevékenység) végez; b) egyéni vállalkozó (vagy az üzleti tervben vállalja, hogy 36 hónapon belül egyéni vállalkozóvá válik) c) megfelelõ végzettséggel rendelkezik; d) a 20. életévét már betöltötte, de a 40. életévét még nem töltötte be. Támogatást nem veheti igénybe aki a támogatási kérelem benyújtásakor a) a mezõgazdasági tevékenységet már több mint 12 hónapja végzi (nem tudjuk, hogy az õstermelõkkel vagy a családi gazdaság tagjaival mi a helyzet) b) Az üzemének mérete eléri a 3 EUME-t; c) Korábban részére Ft-ot meghaladó fejlesztési típusú agrár vagy agár-vidékfejlesztési támogatást hagytak jóvá; A pályázónak bizonyos kötelezettségeket is vállalnia kell, melyek a következõk: a) képzésen részt venni (még nem tudni mikor, milyen óraszámban, hány alkalommal.) b) a mezõgazdasági üzemet személyesen vezetni (csak indokolt esetekben vehet igénybe bérmunka szolgáltatás, pl.: aratás, légi vegyszerezés, stb.) c) a kérelmében szereplõ üzleti tervet teljesíteni, idõarányos vagy az ott meghatározott ütemezésnek megfelelõ elõrehaladást elérni, a meghatározott tevékenységeket végrehajtani; d) az üzemének méretét legalább 5 EUME-ra növelni. A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, Az értékelési szempontok között elõnnyel bír a 25 év alatti életkor, ha nõ, roma származású vagy fogyatékkal élõ a pályázó. Elõnyt jelent a termelõi csoporthoz, TÉSZhez való tartozás és a minél magasabb iskolai végzettség (agrár!). Nyertes pályázat esetén, amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban és az üzleti tervben meghatározott kötelezettségeket, a támogatási összegeket csökkentik. Amennyiben az üzleti tervben saját maga által vállalt és meghatározott mutatószámtól az elmaradás éves szinten meghaladja a 20 %-ot, úgy a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget csökkenteni fogják. Még nagyobb lesz a csökkentés mértéke, ha a mutatószám mértéke kedvezõtlenebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor vagy az üzleti tervben meghatározott célt a kérelmezõ nem hajtotta végre. Hasonló csökkentések várhatók, ha nem teljesíti a vállalt üzemméretet, vagy ha a tervben szereplõ munkavállalót nem alkalmazza. VENDÉGH EDIT A mezõgazdasági bekötõ- és feltáró utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások A támogatás célja a szilárd burkolatú úton megközelíthetõ mezõgazdasági területek és gazdaságok számának növelése. A rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe olyan beruházásra, amely a mezõgazdasági célokat szolgáló helyrajzi számmal rendelkezõ szilárd burkolatú külterületi út és az úthoz közvetlenül kapcsolódó árok, padka, rézsû, híd, áteresz, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmény építésére, korszerûsítésére vagy felújítására irányul. A támogatás mértéke az építési normagyûjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 40 %- a, a támogatás legkisebb összege 1 millió, legmagasabb összege 100 millió forint. A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha: a) mezõgazdasági termelõ b) zöldség-gyümölcs termelõ értékesítõ szervezet /TÉSZ/ c) termelõi csoport d) települési önkormányzat További jogosultsági feltételek: A mezõgazdasági termelõ és a termelõi csoport a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevétele az elõzõ gazdasági évben elérte, vagy meghaladta az 50 %-ot, a beruházással érintett üzem mérete meghaladja az 5 EUME-t, A támogatás olyan szilárd burkolatú úthoz vehetõ igénybe, amely már meglévõ szilárd burkolatú úthoz csatlakozik. A kérelmezõ kötelezettségei: a) az üzemméretet legalább a támogatási kérelem benyújtásakor meglévõ szinten tartani, b) a beruházás megvalósítását követõen a szilárd burkolatú utat a közforgalom számára megnyitni, c) a munkavállalók létszámát legalább a támogatási kérelem benyújtásakor fennálló szinten tartani. A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az építési engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési záradékkal ellátott mûszaki tervdokumentációt és az értékelési szemponthoz a mellékletben meghatározott okiratokat, nyilatkozatokat. A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, amelyet a rendelet melléklete tartalmazza. Az értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám 70 pont. Jogkövetkezmények: Amennyiben az üzleti tervben meghatározott mutatószám javulásában az elmaradás éves szinten meghaladja az 50 %-ot, úgy a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget csökkenteni kell. Továbbá amennyiben a kérelmezõ a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, akkor köteles a hiányzó foglalkoztatottanként évente 1,5 millió forint visszafizetésére. Ha a kérelmezõ nem tesz eleget annak, hogy a beruházás megvalósítását követõen az utat nem nyitja meg a közforgalomnak, akkor az elsõ alkalommal figyelmeztetést kap, a további alkalommal a támogatás összegét csökkenteni kell. GOMBOS LÁSZLÓ

7 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 7 Agrártükör 7 UNIÓS PÁLYÁZATOK A KORSZERÛBB NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT Az utóbbi idõben egyre inkább kirajzolódni látszanak hazánk idõszakra vonatkozó mezõgazdasági támogatásainak mértékei és igénybevételük feltételei. Ezek közül is jelentõs figyelemre tehetnek szert a növénytermesztést és a kertészeti tevékenységet érintõ korszerûsítõ beruházások. A támogatás célja a növénytermesztésben és a kertészetben az épületállomány fejlesztése, korszerû építõanyagok, építészeti megoldások és technológiák alkalmazásával az összteljesítmény javítása érdekében. A támogatás alapvetõen öt célterületet ölel fel. Ezek a következõk: a tárolás, szárítás, vetõmag-feldolgozás létesítményeinek és technológiai berendezéseinek korszerûsítése; a szabályozott légterû tároló, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények és technológiai berendezések korszerûsítése; a kertészeti termelés létesítményei és technológiai berendezéseinek korszerûsítése; a telepen belüli infrastrukturális, szociális létesítmények, berendezések korszerûsítése, különösen az üzem mûködtetését kiszolgáló infrastrukturális létesítmények, szociális épület fejlesztésére, beszerzésére; a gazdálkodási tevékenység informatikai hátterének fejlesztésére. Az igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összege forint. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a. Amenynyiben a pályázóra vonatkozóan érvényesül a fiatal mezõgazdasági termelõ kritériuma, illetve a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg úgy további % támogatással számolhatunk. A támogatás mértékén túlmenõen fontos megemlíteni az igénybevétel feltételeit is. A támogatás a már említett célterületeken belül az alábbi tevékenységek megvalósítására vehetõ igénybe: a gépkatalógusban beazonosítható gépés technológia beszerzése; az építési normagyûjteményben beazonosítható építés, épületgépészet-kialakítás, -felújítás és -korszerûsítés; egyéb beruházás (ideértve az immateriális javak beszerzését is). A támogatás nem vehetõ igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag gépbeszerzésre vagy a telepi infrastruktúra fejlesztésére irányul. A támogatásra továbbá jogosultsági feltételek még: a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevételének aránya a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évet tekintve eléri, vagy meghaladja az 50 %-ot; a beruházással érintett üzem mérete meghaladja az 5 EUME-t (életképességi feltétel). az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) alintézkedése keretében szervezett képzésen részt venni; Újdonságok várhatók még a kérelem benyújtását illetõen is: A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a kért okiratokat, melyeknek a listáját a most készülõ rendelet tartalmaz. JAKSA PÉTER TITUSZ NVT TANÁCSADÓ Gyümölcstermesztési szaktanácsadási rendszer A Tolna Megyei Agrárkamara szándékai szerint gyümölcstermesztéssel foglalkozó, vagy telepíteni szándékozó gazdáknak teljeskörû, bizalmon alapuló szaktanácsadási rendszer kialakítását tervezi, hosszú távú együttmûködés keretében. Azt valljuk, hogy a termesztõ számára a mindenkori legnagyobb veszteség a szaktudás hiánya! A szaktanácsadás keretén belül a termelõk számtalan és ezideig megválaszolatlan kérdésekre kapnak helyes, szakmailag korrekt válaszokat. A minimális kritizálás szándéka nélkül állítjuk (akár több évtizedes tapasztalataink birtokában is), hogy sajnos rengeteg negatív eset bizonyítja, hogy a szakszerûtlen eljárások alkalmazása a gyümölcstermesztésben még az alapvetõen elvárható hozamok, terméseredmények, finoman szólva is kifogásolhatók, különösképpen a minõség tekintetében. Csak példaként említve az elrettentõ, súlyos metszési hibákat a növényvédelmi ismeretek hiányát, a szinte soha nem alkalmazott gyümölcs ritkítási módszereket, amely akár visszafordíthatatlan termõegyensúlyi zavarokat is indukálhat, és sajnos még sorolni lehetne a problémákat. Szándékunk, hogy a hosszú termelési gyakorlattal, sokrétû ismeretekkel bíró szakembereink segítségével a gyümölcstermesztés iránt érdeklõdõknek, termelõknek folyamatos és aktuális információkat biztosítsunk az újabb és újabb tudnivalók átadásával, munkájuk minél sikeresebb és örömtelibb elvégzéséhez. 1. Mit jelent a teljeskörû szaktanácsadási szolgáltatás? olyan kedvet érzõ termelõk részére, kiknek gyümölcstelepítési elképzelései, szándékai vannak, a az aktuális információk gyors szolgáltatása. (pl. faj, fajta, alany kiválasztás, fajtatársítás, ültetvényszerkezet, mûvelésmód vonatkozásában.) milyen gyümölcsfajt érdemes ma Magyarországon gazdaságosan telepíteni? az ültetvény létesítésével összefüggõ hatósági eljárásokban való eligazítás. az alkalmas termõhelyrõl és az ökológiai viszonyokról való elõzetes tájékoztatás. 2. Már üzemelõ gyümölcsösök éves ápolásával, termõben tartásával kapcsolatos folyamatos szaktanácsadási szolgáltatás: fitotechnikai mûveletek úgy mint metszés, a metszést kiegészítõ eljárások ismertetése és gyakorlati bemutatása növényvédelmi tanácsadás, különös tekintettel az AKG-ban való feltételrendszerre. talajmintavételrõl, levélvizsgálatokról való tájékoztatás, laboreredmények kiértékelése, tápanyagterv elkészítése. mikroelemek kijuttatásának szükségessége és feltételei. növényregulátorok alkalmazása (növekedés serkentése csökkentése) öntözõberendezések használata a talajmûvelést befolyásoló tényezõk az elmaradhatatlan kézi, esetleg vegyszeres gyümölcsritkítás. téli és nyári metszési bemutatók szervezése, szakmai továbbképzések. éves technológiai terv elkészítése igény szerint az ültetvény, tulajdonossal való rendszeres bejárása, a tapasztalatok összegzése a következtetések megvonása ennek nyomán a feladatok kialakítása. igény esetén külföldi szakmai utak szervezése. A szaktanácsadás éves operatív folyamata: A vegetációs (metszés) idõ beindulásakor a tulajdonossal való kapcsolatfelvétel után a tanácsadók napos rendszerességgel közösen területbejárást végeznek. A felvetõdött kérdéseket összegzik, a helyzet értékelést követõen a szaktanácsadó szakmai javaslatokat tesz, az elvégzendõ feladatokat a szaktanács figyelembevételével a gazda saját döntésének megfelelõen végzi el. Várjuk jelentkezésüket! (A szaktanácsadás díjának 80%-a visszajár.) KULCSÁR LÁSZLÓ

8 Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 8 8 Agrártükör APPONYI SÁNDOR MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7184 LENGYEL Petõfi u. 5. Tel: Fax: Honlap: Mezõgazdasági gépkezelõ (traktor) Falusi vendéglátó Feltétel: Mg. vontatói engedély Feltétel: Képzési idõ: 200 óra Képzési idõ: 320 óra Részvételi díj: Ft Részvételi díj: Ft A meghirdetett tanfolyamokat kellõ számú jelentkezõ esetén tudjuk indítani. A tanfolyam költsége csökkenthetõ a Munkaügyi Központ támogatása esetén, a költség tartalmazza a vizsgadíjak összegét is. Érdeklõdés, bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 74/ as telefonszámon Bencs Sándornénál GAZDÁLKODÁSI ÉVRE SZÓLÓ TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉS Tolna megyében a legkedvezõbb áron!!! 150 Ft/ha +Áfa TOLNA MEGYEI AGRÁR KHT. Szekszárd, Keselyûsi út 22. Tel.: 74/ Agrártükör Kiadó: Tolna Megyei Agrárkamara Felelõs kiadó: Kõvári László, szerkesztõ: Vendégh Edit Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák: Séd Nyomda Kft. Szekszárd, Epreskert u. 10. ISSN GEOTREX GPS-ES TERÜLETMÉRÕ SZETT KÉSZÜLÉKKEL, SZOFTVERREL. A piacon a jelenleg legkedvezõbb áron!!! Érdeklõdni lehet: TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA Hauszknecht Ferenc Rolf Telefon: 30/

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. április A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1)

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (Kódszám: 3.1) Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben