JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről november 221.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221."

Átírás

1 JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről november 221.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Kovácsné dr. Pósfay Zsuzsanna.. - osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték: Korondi János Sólyom László Tóth Pál számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS._... Oldal l. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Ajánlások III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK l. A vonatkozó törvények, jogszabályok és belső utasítások alkalmazása 1.1. A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát átalakulása részvénytársasággá 1.2. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság müködése 1.3. A társaság müködését biztosító belső jogi szabályozás Belső ellenőrzés A gazdálkodás informatikai háttere A különféle károk keletkezése és rendezése Gazdálkodás szerződéses állományának alakul ása Gazdálkodás a vagyonnal 2.1. Az állami vagyon megőrzése 2.2. A vagyonértékelés hatása 2.3. Likviditás! helyzet 2.4. A gazdálkodás eredménye 2.5. A kártalanítás hatása 2.6. Az ágazatok jövedelemtermelő képessége 2.7. Az állami vagyon védelme

4 A gazdaság szakmai (működési-termelési) tevékenysége 3.1. A tulajdonosi elvárások a cég felé és annak teljesítése a gazdaság működése során 3.2. Az egyes ágazatok termelő képessége, termelési tevékenysége 3.2. l. Területi adatok Az egyes főágazatok termelési tevékenységének elemzése, értékelése Az egyes ágazatokra (növénytermesztés, állattenyésztés) vonatkozó jövőbeni feladatok, fejlesztési elképzelések 4. A környezetvédelem helyzete

5 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-37-40/ Témaszám: 207. JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S Az Állami Gazdaság 1949-ben alakult. Felügyelő hatósága a Földművelésügyi Minisztérium volt. Elnevezései, működési területei az idők folyamán államigazgatási intézkedések folytán többször változtak től vállalati tanács által irányított vállalat lett, februárjától államigazgatási felügyelet alá vonták január l-jétől egyszemélyes részvénytársaság. A társaság jogelődjei: a) Újpusztai Állami Gazdaság Nemzeti Vállalat Alapító: Népgazdasági Tanács 413/21/1949. határozat, december 23. Alapító levelet kiadta: Földművelődésügyi Minisztérium 8000/14/5/1950., február 15.

6 - 2 - b) Komáromi Állami Gazdaság Állami Gazdaságok Főigazgatósága /1961. határozat január l-jétől az Újpuszta-i, Perjéspuszta-i, Szőkepuszta-i, Süttő-i állami gaz~ daságok "mérleg összevonásával". c) Komáromi Mezőgazdasági Kombinát Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 3033/2/1984. határozat, január 5. d) Komáromi Mezőgadasági Rt. Állami Vagyonkezelő Rt. (1992. december 31.) (100 %-ban állami tulajdonú zárt végű Rt. lett.) A társaság tevékenységi körébe alapvetően a következők tartoznak: Növénytermesztés Állattenyésztés Mezőgazdasági szolgáltatás Húsfeldolgozás Bortermelés A saját vagyon/tőke és a létszám alakulása Mérleg fő- Saját tőke összeg M Ft M Ft jan. l. (rendező) l. 833 l dec. 31. ( letéti) l. 658 l dec. 31. (adóm. ) l. 767 l dec. 31. ( letéti) l. 767 l. 353 Létszám fő l. 320 l

7 - 3 - Az ellenőrzés célja: az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően annak vizsgálata, hogy a cég -a kezelésében lévő állami vagyonnal hogyan gazdálkodott, - a tulajdonos képviselői által meghatározott működési-termelési tevékenységét megfelelően látta-e el, - a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak mennyiben felelt meg, - környezetvédelmi szempontból hogyan ítélhető meg. Az ellenőrzés az Rt. központja színtjén annak működőképességével és a kapcsolatos gazdálkodási kérdésekkel foglalkozott. Kiterjedt az ellenőrzés a környezetvédelmi jogszabályok betartására is. A vizsgált időszak: év volt, illetve a várható tendenciák tekintetében az I. féléve is. A vizsgálat március 22-től július 26-ig - a vizsgálati jelentésnek az ellenőrzött szerv részére észrevételezésre történő átadásáig - tartott. Ezen belül a helyszini ellenőrzés március 16-án kezdődött és május 31-én fejeződött be.

8 - 4 - II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK l. Összefoglaló megállapítások A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát vizsgálata annak a rendszerszemléletű ellenőrzés sorozatnak a része, amelyet az Állami Számvevőszék több más, egykori állami gazdaságnál tervbe vett. Az ÁSZ egyidejűleg, azonos tematika alapján vizsgálta a Ceglédi Állami Tangazdaság Rt.-t, majd 1995-ben további két állami gazdaság vizsgálatát követően e témakörben összegező tanulmányt készit. Az általánositható tapasztalatok, a tendenciák feltárása emiatt nagyobb hangsúlyt kapott az ellenőrzés során. Megmutatkozott, hogy vannak olyan közérdekek (pl. a hazai vetőmag, szaporítóanyag ellátás, tenyészállatok biztosítása), amelyeket érvényesíteni kell. Jelentőségük túllép a szűken értelmezett napi és helyi gazdaságossági-gazdálkodási érdekeken. A most vizsgált társaságok ma is alkalmasak a előállíta korábban elért jó színvonalon, márkás terményeket ni. A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát Rt. az elmúlt években lezajlott gyors társadalmi és gazdasági változások, több éves aszálykárok, tulajdonosi jogokat gyakorlók változásai közepette is működőképes maradt. Ezt a szellemi és termelési potenciált kár lenne veszni hagyni, mert ennek lehetősége a kialakult helyzetben arra int, hogy fel kell oldani a rövidtávú kötelezettségek és a hosszabb távú nemzetgazdasági érdekek ellentmondásait.

9 - 5 - A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát 1985-ben a MÉM döntése nyomán vált Vállalati Tanács által irányított vállalattá, amely irányitási formát az Állami Vagyonügynökség február 12-től szüntette meg, s vonta a vállalatot - átalakulásáig államigazgatási felügyelet alá. A "tartósan" állami tulajdonban maradó vállalatok körét meghatározó Kormányrendelet augusztus 28-i hatályba lépésétől a tulajdonosi jogokat az Állami Vagyonkezelő Rt. gyakorolta, melyet végén újabb Kormányrendelet erősitett meg. A Komáromi Mezőgazdasági Részvénytársaság december 31-ével alakult meg, amelyet a Társasági Törvény értelmében júliusától a Közgyűlés, illetve Igazgatóság irányít. A részvénytársasággá történt átalakuláskor a pénzügyi stabilitás megteremtésének igényét és az eredményes gazdálkodás követelményét egyértelműen megfogalmazták. A vállalatnál az átalakítás és a decentralizációs privatizációs program végrehajtása, a folyamatokhoz kapcsolódó gondok mellett gyakorlatilag év végére befejeződött. A vonatkozó törvények, jogszabályok és belső utasítások betartása a társasággá alakulás során összességében megfelelő volt. Az átalakulás folyamatára vonatkozóan a vizsgálat törvénysértést, jogszabályellenességet nem tapasztalt, de néhány hiányosságat feltárt, melyek a következőkben foglalhatók össze. Az Rt. megalakításakor a cégbejegyzéshez szükséges mellékletek hiányosak voltak, ezeket az Rt. pótolni tudta úgy, hogy a cégbejegyzés már július 13-án jogerőre emelkedett. A vizsgálat, a zamárdi ingatlanok (az Rt. üdülői) tulajdoni lapjainak érvényességi határidejének lejártát tárta fel, mely hiányosság. Egyébként az átalakulási terv tanulmányozása során, valamint az átalakulással összefüggésben jogszabálysértés nem volt tapasztalható.

10 - 6 - A decentralizált privatizáció keretében az Rt. több, távol eső pusztán levő ingatlanjaitól, a korábbi vállalati bérlakásoktól megvált, a kárpótlás dolgozói föld-alap kiadását követően pedig földútjai, üzemi útjai egy részétől kíván megválni. Megfelelő törvényi rendelkezések hiányában azonban az Rt. - tulajdonában, illetve kezelésében maradtak a leválasztott területekhez tartozó földterületek (zömmel udvar, gépudvar telekkönyvi megnevezéssel), valamint az infrastruktúrális létesítmények (út, elektromos vonalas létesítmények, transzformátor, vízhálózat, kút, stb.). Üzemeltetésük, fenntartásuk olyan költséggel jár, ami a társaság működésében, mint veszteség jelentkezik. Ez a veszteség elkerülhető lenne, ha a jogalkotók ezekre a térítésmentes átadás adókövetkezmények nélküli - módját kialakítanák és az önkormányzatoknak átadhatóvá válna. A társaság gazdálkodásában a különböző szerződéses igényei teljesítésének elmaradásából eredő károk elérték az elmúlt két évben a 14 millió Ft-ot. Az Rt évben 10 millió Ft összegű követelést peresített. A szerződési károk rendezése, az adósok felkutatása, a jogerős bírósági végzések alapján történő behajtása - 12 millió Ft - az adósok vagyonhiánya miatt nehézkes és szinte lehetetlen volt az ún. "fantomcégek" esetében (2,5 millió Ft). A Btk. ugyanis csak az évi XI. törvénnyel módosított ának hatályba lépésével - a közhitelű nyílvántartásba történő bejelentkezés, vagy adatmódosítás bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankcionálásával - teremtett lehetőséget a "fantomcéggé" válás megakadályozásában. Kedvezőnek minősül, hogy a társaság rendelkezik működés kereteit biztosító belső szabályzatokkal, utasításokkal, azokat aktualizálták, a belső ellenőrzés által feltárt hibákat a társaság kiküszöbölte.

11 - 7 - A társaságban működő állami vagyon év elején!.348 millió Ft volt, amely 1992-ben 5,5 %-kal, 99 millió Ft-tal, 1993-ban további 2,5 %-kal, 34 millió Ft-tal csökkent. Ennek fő oka 1992-ben a 99 millió Ft-os veszteség volt, 1993-ban pedig a pénzügyi befektetéseket elvonta az ÁV Rt. 15 millió Ft értékben, továbbá fejlesztési alapátadások történtek 26 millió Ft értékben. A részvénytársasággá történt átalakulás során, valamint folyó működésük alatt az állam vállalatokra bízott vagyonáról rendelkező törvény előírásainak eleget tettek. Az értékhatár feletti szerződések esetében az előírt vagyonértékelést elvégeztették és a tulajdonos képviselőjének szükséges bejelentési kötelezettségnek eleget tettek. Az átalakuláskor történt vagyonértékelés hatása nem volt nagy, mindössze +7,9 %-os mértékű, amely, +133 millió Ft vagyonnövekedést okozott. A likviditás! helyzet rossz. Az Rt. forgóeszköze kevés, ezért hiteleket vett fel. Így a cég méreteihez képest rendkivül nagy, 98 millió Ft-os, illetve 61 millió Ft-os kamatteher rontotta az eredményeket a tárgyidőszakban. A saját forráson felül évi 200 millió Ft rulírozó jellegű hitelre volna a cégnek szüksége. A hitelek karnatal a piaci árban nem térülnek meg. A ráfordítások között nagyon magas a fizetett bankkamat összege, ez - mint ernlitettük ben 98 millió Ft volt, 1993-ban 61 millió Ft-ra csökkent, elsősorban a magas kamatozású hosszúlejáratú hitelek tervszerű fizetése révén. Az állandó hitelkényszer és magas kamat rontja a gazdálkodás feltételeit. Meg kell jegyezni, hogy az ÁSZ tudomásaszerint ez másutt is így van, mely jelzi, hogy hiányzik a mezőgazdaság adottságainak megfelelő, alacsony kamatozású hitelkonstrukció.

12 - 8 - Jó költséggazdálkodásra enged következtetni, hogy a költségek jobban csökkentek 1992-ről 1993-ra, mint az árbevételek. A nagymértékű állatelhullás azonban rontotta az eredményt. Az.~l992. évi ll millió Ft, db-os és az 1993-as 15 millió Ft-os db-os elhullás az örökölt korszerűtlen állattartási körülményekre vezethető vissza. Az istállók többsége húsz évesnél idősebb, a technológia korszerűtlen és nagy a zsúfoltság. A cégnek között millió Ft-ra lenne szüksége saját forrásain felül csak a szintentartásra, amellyel a meglévő zsúfoltságot és korszerűtlenséget megszüntethetné. Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint a tartós állami tulajdonban maradó mezőgazdasági szervezetek alapítói és tulajdonosi képviseletét gyakorló szervezet, a mindenkori tulajdonosi érdeket a jövedelem elvonásban érvényesítette, ezáltal a társaságnak nem biztosította a tartósan jövedelmező gazdálkodáshoz szükséges feltételeket. Az ÁV Rt. mint tulajdonos rövid távú, kizárólag a központi érdekeket figyelembe vevő szemtélettel lépett fel, amikor a rábízott állami vagyon termelőképességének fenntartásához szükséges minimális befektetések tulajdonosi megfinanszírozása helyett a kialakuló szerényeredmény 50 %-át indok nélkül, meg nem határozott célra elvonta. Ezzel rontotta a rábízott gazdálkodó szervezet működőképességét és privatizációs esélyei t. Az egyes termelési ágazatok eredményessége változó. Elháríthatatlanul eredményrontó hatással voltak rá az aszályok, a keleti piacok és az azzal kapcsolatos exporttámogatások elvesztése. Az exporttámogatások évi összege több tízmillió Ft volt.

13 - 9 - Az állami tulajdonlás új formájának - a törvény szerint az ÁV Rt. közbejöttével - azt a célt is kellene szolgálni, bogy a meglévő értékeket megőrizve a biológiai erőforrásokat, a jó fajok, fajták genetikai tőrzsállományát biztosítsa és terjess;;e az országban. Elvárás az is, bogy -az állam tartósan megmaradó vagyonát nyereséggel működtessék. Mindezen követelményeket csökkentett üzemméretben kell(ett) megvalósítani a kárpótlási törvény és a privatizáció végrehajtása közepette. A több évtized alatt kiépített szakmai vertikumokra az új törvények "vis maior"-ként hatottak és a következő helyzetet hozták létre. A kárpótlás rossz hatással volt a cég gazdálkodására. Egyrészt a föld nem része a gazdálkodó szervezet vagyonának, másrészt a kárpótlási törvény érvényesítése miatt bérelnie kell korábbi földjeit, ezáltal az eddig rendelkezésre állt szántóterületének kb. 45 %-át elvesztette, további 6 % sorsa bizonytalan. A kárpótlási folyamatok befejeződésével az Rt. szántó területe a korábbi közel bektárról kb hektárra (54 %-ra) csökkent. A bérelhető terület távlatilag hektár közé prognosztizálható. A kárpótlás befejezése után megmaradt területen kell megtermelni mind a szarvasmarha állomány, mind pedig a sertésállomány takarmányigényét. A kárpótlás, továbbá a pótkárpótlás után visszamaradó terület nagysága összességében elegendő az állatállomány tömegtakarmány igényének kielégítéséhez és a vetőmagüzem ellátásához. A területek elhelyezkedése azonban előnytelenné vált, mivel a két szarvasmarha-telep közelében csupán hektár körüli területük maradt, amely csak megfelelő időjárási viszonyok közepette elégséges a tömegtakarmány-igény fedezésére. Ezért úgy számolnak, hogy a szálastakarmány (lucerna, réti széna) nagy részét a telepektől távoli területen kell ezután megtermelni.

14 A vetőmag előállítás műszaki fejlesztése a korábbi években megvalósult, a technológia zárt. A szőlészet-borászat helyzete nehéz. Az ágazat valamikor 785 hektár szőlőültetvénnyel rendelkezett, amelyhez megépitették a feldolgozó és tároló kapacitást. Jelenleg 400 hektárt alig haladja meg a borszőlő területe (téli fagyok, továbbá kárpótlás~miatti csökkenések). Az ültetvények egy része mintegy 8-10 év múlva selejtezendő lesz, igy már most foglalkozni kel! az ágazat jövőbeni sorsával. A tároló és feldolgozó kapacitáshoz szükséges szőlőterületet az Rt.-nek vagy saját erőből, vagy valamilyen termelési integráció révén biztositania kell. Az állattenyésztés szarvasmarha- és sertéságazata műkődik. Az Rt-nél mintegy db jó genetikai képességű Holstein-fríz tehénállomány található. Ennek szaporulatával a veszteséges hizlalást felszámolták. A bikaborjakat már kiskorukban eladják, illetve háztáji gazdaságokban tartják tovább. Az üszök egy része a saját tehénállomány utánpótlására kell, a többi t eladják. A sertéságazatot az Rt.-nél az 1800 db-os kocaállomány, illetve annak szaporulata jelenti. A tartási technológia egyes elemei (ellető rész, malacnevelő battériák kialakítása, stb.) jelentősen elavultak, melyeket a következő időszakban alapos átgondolás után rendbe kell tenni. Megoldást kell találni a közel 30 éve üzemelő és nagymértékben elhasználódott battériás épületek kiváltására. Az állattenyésztésben a Komáromi Mezőgazdasági Rt.-nek 4 év alatt saját forrásain kivül 220 millió Ft beruházási támogatásra lenne szüksége, hogy csökkentse a zsúfoltságot, kiváltsa korszerűtlen és elhasználódott eszközeit, mert nagymértékű az állat elhullás, és ennek pénzügyi vesztesége.

15 - ll - A gazdaság húsüzeme jelentős. Folyamatos fejlesztések révén jutott el arra a szintre, ami évente wintegy 100 ezer db hízósertés levágását és részbeni feldolgozását jelenti. A vállalat említett ágazatainak eredménye a növénytermesztés, sertéshízlalás, húsfeldolgozás vertikum végső eleme - itt realizálódik. A húsfeldolgozási technológia szintentartása évente millió Ft fejlesztést igényel. Ezen felül tovább kell lépniük abba az irányba, hogy az üzem az Európai Közösség szabványainak és elvárásainak megfeleljen. Ez a feldolgozási vonal windennapos igényén túl a vágóvonal jelentősebb fejlesztését igényli (új szeletelőgép, csomagoló-, címkéző gépek beállítása, stb.). Az átalakulási terv könyezetvédelmi fejezete, a törvénynek megfelelt. A gazdaság környezetvédelmi helyzete megfelelő. A környezetvédelmi ellenőrzések folyamán kiszabott birságok nagysága a vizsgált időszakra nézve a minimálisra csökkent. A társaság, további, környezetet védő intézkedéseket tervez és végrehajt. 2. Ajánlások a) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés figyelmébe ajánlja, hogy - igényelje a Kormánynál az agrárszférában a speciális szakmai szempontok érvényesítése érdekében a tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának hosszútávra érvényes és egyértelmű rendezését.

16 b) Javasolja a Kormánynak, hogy - dolgoztassan ki az állandósult forgóeszközhiány megszüntetésére olyan mezőgazdasági hitelkonstrukciót' amely megol- ' l /... dást jelent a mezőgazdasági üzemek" a termelési ciklus alatti finanszírozási gondjaira; - kezdeményezze az adók és támogatások rendszerének módosítását, hogy az állattenyésztéshez szükséges infrastruktúra megújításához e tevékenység bevételéből a beruházási forrásokat a gazdálkodó szervezetek képesek legyenek önerőből b i z tos í t ani; dolgoztassa ki a társaságok működését már nem érintő állami földterületek, infrastrukturális létesítmények önkormányzatok részére történő - vagyonvesztés nélküli átadásának szabályait. c) Felhívja az ÁV Rt. figyelmét, hogy - az állami tulajdonhányad változtatásának előkészítése során nagyobb gondot fordítsan az agrárpolitikai és stratégiai elképzelések figyelembevételére és valósítsa meg az eredeti célt: a meglévő értékek megőrzését, a piacérzékenyebb agrártermelést, az állami vagyon védelmét és működtetését; - gondoskodjon arról, hogy az egyes társaságok, -a jellegüknek megfelelő és megmaradt, optimális arányú termelési szerkezete, termelési vertikurna- az elvárt nyereséggel is tartósan, jövedelmezően működhessenek.

17 d) Javasolja a Részvénytársaság vezetőségének, hogy - nagyobb figyelmet fordítsan a termelési technológia olyan szintre hozására, mellyel lehetövé válik az optim~lis - idő- ben történő munkavégzés (vetési idő, műtrágyázás, vegyszerezés, betakarítás időpontja, stb.); - kezdeményezze újabb, bővebben termő fajták (különböző búza-, kukorica- és borsófajták) adaptációját, középkorai fajták kiválasztását, termelésbe állítását; számolja fel a vizsgálat során tapasztalt, a részletes jelentésben szereplő hiányosságokat. III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A vonatkozó törvények, jogszabályok és belső utasítások alkalmazása 1.1. A Komáromi Mezőgazdasági Kombinát átalakulása részvénytársasággá A Kormány agrárpolitikája kiterjedt az állami gazdaságoknál (kombinátoknál) is a tulajdonviszonyok átalakítására. A tulajdonreform során az állami gazdaságoknál az új állami tulajdonlás és irányítás rendszerét kidolgozták. Az átalakítás részvénytársasággá több szakaszból álló intézkedés sorozattal valósult meg.

18 A vállalati tanács irányitási rendszerét fel kellett váltani előbb az alapító, az ágazati minisztérium, majd új tulajdonosi irányitó szervezeteknek. (Előbb az ÁVÜ-höz, később az ÁV Rt.-hez tartoztak.) - A cél, a hatékonyabb, alkalmazkodóbb és piacérzékenyebb agrártermelés megteremtése volt úgy, hogy az állami gazdaságokat, a meglévő értékek megőrzése mellett kell a nemzeti agrárpolitika céljainak szolgálatába állítani. Az átalakit~si és privatizációs programot a Földművelésügyi Minisztérium elkészítette december 16-án. A programban a meglévő értékek megőrzése alatt a biológiai erőforrások, a genetikai alapok meghatározó, birtokolt része értendő. Komáromban, de általánosan valamennyi állami gazdaságban évben az átalakulás és privatizáció komoly gondja az volt, hogy a föld valódi értéke nincs meghatározva, valamint a kárpótlási törvény szerint a gazdaságoknak földalapot kellett képezni és azt magántulajdonba kellett adni. Ez azt jelentette, hogy értékben nem is mért az a vagyonveszfés, ami az állami gazdaságokat érte. A Komáromi Állami Gazdaságot az ÁVÜ E-3/1992/12. IT határo Zatával vonta államigazgatási felügyelet alá, február 12-i hatállyal. A Földművelésügyi Minisztérium, a célok megvalósítása érdekében a biztosi jelöltekből kiválasztotta és kinevezte a szakmailag legmegfelelőbb vállalati biztost és 6 hónapi megbízással meghatározta feladatát. Az állami vagyont mükődtető szervezetek- először az ÁVÜ, majd az ÁV Rt. -maguk is csak jogilag és papiron léteztek, valójában saját szervezetüket ezidőben kellett létrehozni. Nyilvánvaló tehát, hogy a hozzájuk került vagyontömeg kezelésére csak részben voltak alkalmasak.

19 A Kormány szándékaiból eredő és a törvénykezelésben kompromisszumként szakaszosan megjelent de végrehajtási szempontból nem eléggé átgondolt - változtatások kiszámíthatatlan gazdálkodási helyzetet teremtettek... - Az FM és az ÁVÜ közös Privatizációs Koordináló Bizottságot /P.K.B./ hozott létre!992 májusában, hogy meghatározott rendszerességgel, ülésein irányíthassa és ellenőrízhesse az állami gazdaságok átalakulását. A vállalati biztos, az FM Biológiai Alapok Fejlesztési Főosztálya által végzett átvizsgálás alapján elkészítette a privatizációs programot és azt az ÁVÜ IT július 28-án jóváhagyta, a program kismértékű változtatásával. A program végrehajtása megindult és december 31-ig gyakorlatilag be is fejeződött. A vállalat, a 126/1992. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján átkerült a tartós állami tulajdonban maradó vállalati körbe, ezáltal az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság (ÁV Rt.) portfóliójába. A tulajdonosi feladatköröket e rendelet szerint már az ÁV Rt. látta el, mely gyakorlatilag január 21-ig, a gazdaság dokumentumainak átadásáig - mintegy fél évig az ÁVÜ-nél - átfedésben működött. Az aktualizált vagyonértékelést, az átalakulási koncepciót már, az addig megalakult ÁV Rt-nek adta be a vizsgált vállalat, a részükre kijelölt szakértő cég véleményével. Az átalakulási terv, a szükséges egyeztetésekkel novemberében elkészült. Ez alapján, az ÁV Rt ügyvezetése a Komáromi Mezőgazdasági Kombinát átalakulását Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Részvénytársasággá alapí-

20 tásával, április 8-i dátummal, december 31-i visszamenő hatállyal, Alapító Okirattal, egyszemélyes részvénytársaságként jóváhagyta. Az alapítás jóváhagyásától számított 30 napon belül megtörtént a cégbejegyzési kérelem benyújtása. Az ÁV Rt., mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, a hozzá került, tartós állami tulajdonban maradó mezőgazdasági' szervezetek működését alapítói jogainak érvényesítése mellett gyakorolta. Ez egyaránt kitünik a Gazdaságtól és az ÁV Rt.-től beszerzett dokumentumokból. Megállapítható, hogy az ÁV Rt. döntéselőkészítő anyagai jól kidolgozottak, de a mindenkori tulajdonosi érdekeket főként a vállalattól elvonandó anyagi javakra szűkítve jelenítik meg. Ez rövid távon belüli vagyonfelélés, nem szolgálja az Rt. hosszú távú működőképességének megőrzését. A mezögazdasági társaságok körét érintő szakmapolitikai elvárásokat egyébként csak az átalakulási tervet követő második évben, az március 16-i ügyvezetői értekezleten vizsgálták felül. Következésképpen éppen az ÁSZ által vizsgált két évben nem gondoskodtak eléggé a tulajdonosi jogokat gyakorlók a tartósan jövedelmező gazdálkodás feltételeinek biztosításáról a társaság számára. További, már a jövőbemutató fejleménye az ügynek, hogy idén az ÁV Rt. olyan határozatot hozott, hogy "Kezdeményezni kell a társaságban meglévő állami tulajdonhányad 25%+ l arányúra csökkentését", értékesitési pályázatot kell kiírni, privatizációs tanácsadót kell kiválasztani, valamint egyeztetéseket kell folytatni az FM-el és az ÁVŰ-vel. Ez napirendre a jelentkező hazai és külföldi befektetökkel folytatott tárgyalások alapján került. A legnagyobb hátrány ebben az, hogy a jelentkező befektetőket a részvénycsoma-

21 goknak csak egy-egy része érdekelte, kiszakítva egy-egy ágazatot, üzemet, ezáltal megbontva a termelés vertikumát. E próbálkozás átmeneti bizonytalanságot okozott, de érvényesítésére nem került sor Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság működése A Komáromi Mezőgazdasági Rt. Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyvek alapján a működés során nem tapasztaltunk jogszabályellenes ügyintézést, csak hiányosságot. Ezek formai hiányok: pl. a határozatok egyhangúságát -ott, ahol az egyhangú volt - több esetben nem rögzitették. Közgyűlés az Alapító Okiratban meghatározottak alapján, a helyszini vizsgálat végéig két ízben ült össze A társaság működését biztosító belső jogi szabályozás A Szervezeti és Működési Szabályzat A társasági formának megfelelő új SZMSZ-t,a társaság vezetője november 1-i dátummal elkészítette. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az ÁV Rt. az SZMSZ-tervezet elkészítését tudomásul vette, de a társaság szervezeti felépítésének folyamatos átalakításamiatt a vizsgálat időpontjáig az Igazgatóság a szabályzatot nem tárgyalta, célkitűzése júliusi napirendi pont alatt való tárgyalás. A szervezeti felépítés, a társasági törvényben meghatározott helyre - a Felügyelő Bizottság irányitása alá - helyezi el a belső ellenőrzést.

22 A könyvvizsgáló =. Személye e tisztség betöltésére alkalmas, mert szakmai képzettsége, gyakorlata az évi VI. törvény 40. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Munkáját évközben is rendszeresen elvégzi, ezzel elősegíti az üzleti évek zárásához kapcsolódó feladat ellátását aeiső ellenőrzés A társaság alapitás előtt ugyanúgy, mint az Rt. megalakulása után a belső ellenőrzés jóváhagyott éves munkaterv szerint működőtt. Az ellenőrzés mindhárom szintje, - a vezetöi ellenőrzés, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, a függetlenített belső ellenőrzés - működik l. félévében nem volt betöltve a belső ellenőri munkakör. E feladatokat a Controlling Osztály végezte. A belső ellenőrzés 1992-ben, a borászati üzemben talált leltárhiányt a palackos italok és göngyölegeik ellenőrzése során. Az ellenőrzést a belső ellenőr fokozott gondossággal végezte, rnert a hiányt, - mint azt jelentése is igazolta több tényező okozta. A hiány nagysága Ft volt, melynek felét a göngyöleg hiánya tette ki. Hiba volt, hogy nem volt zárt rendszerű az adatfeldolgozás, a raktári kartonok vezetése, azokat a könyveléssei rendszeresen nem egyeztették, mert így nem halmozódtak volna fel a hiányok. A gazdaság vezetése a következő intézkedéseket tette: Személyi intézkedésként a társaság közös megegyezéssel megszüntette az áruforgalmi vezető, a borászati vezető, az anyagkönyvelő és 2 fő szaftveres munkaviszonyát, valamint felmondással elbocsájtott 3 fő raktárost. Gazdasági intézkedésként az ún. "túrás'' szállítás helyett áttértek az

23 azonnali készpénzes kiszolgálásra, valamint a könyvelésset párhuzamosan végzendő, a raktári kartonok vezetésének folyamatos ellenőrzésére. Biztonsági inté.zkedésként növelték a raktári helyek védelmét és fokozták a felelős személyek ellenőrzését. Vagyonőrző szervezet A gazdaság vezérigazgatója irányítja a rendészeti - és tűzvédelmi vezető munkáját. A vezető irányítása alá tartozik - a húsüzemi rendészeten kívül - a tűzvédelmi előadó, 31 fő őr, portás és mozgó rendész. A húsüzemnél, a 14 fős rendészetet az üzemigazgató irányítja. A rendészet feladatai közé tartozik a pénz szállítása és őrzése, rendelkező melyet erre kiképzett és fegyvertartási engedéllyel személyek látnak el. Az elmúlt két évben gyakoribbak lettek a gazdaság és vagyon elleni cselekmények. A vezérigazgató, akit az eseményekről a rendészet vezetője rendszeresen tájékoztatott, megtette a szükséges intézkedéseket a kárt okozókkal szemben; elbocsátást, mozgóbér megvonást és fegyelmit alkalmazott. Az évben a lopások száma majdnem megkétszereződött, ebben az idegen elkövetők száma megháromszorozódott. A feljelentések száma is háromszorosa lett a évi számnak. A húsüzemnél van a legnagyobb kisértés a lopás elkövetésére. Összességében a gazdaság és vagyon elleni károkozások következtében a rendészet munkája felértékelődött. Ezt a munkát a szervezet megfelelően látta el.

24 Belső szabályzatok és utasítások A belső szabályzatok és utasítások száma, tartalma lefedi a szükséges intézkedési kört. A szabályzatok, utasít.asok nyilvántartása, szétosztása, módosítása vagy hatályon kívül helyezése dokumentált, az ellenőrzés során ez követhető volt A gazdálkodás informatikai háttere Az ügyviteli rendszer kialakításakor követték a gazdaság már kialakult szervezeti felépítését, a belső szabályozást és a felmerülő igényeket. Az adatok és a belőlük származtatott mutatók hasznosulnak a Controlling osztály és a menedzsment munkájában. Az informatikai munkatársak a közgazdasági vezérigazgató helyettes vezetése alá tartoznak. Az informatika felhasználói körének növelése elvileg szükséges lenne. A gyakorlatban némileg ez ellen hat az Rt. üzemméretének és létszámának csökkenése A különféle károk keletkezése és rendezése A jelentésnek a gazdálkodásról szóló része ismerteti a károkat. Így azokból e helyen csak a mértékadó tételeket emeljük ki ben, jellemzően a vásárolt marhahús normán belüli hiányából, a még!991-ben "kiérdemelt" légszennyezési bírságból és más, késedelmes teljesítésből származó kötbérből származott 4.0 millió Ft egyéb ráfordítás ban jellemzöen a vásárolt marhahús, normán belüli hiányából származó jelentős veszteség és a fogyasztási adót érintő öne11enőrzési bírság alkotta a költségelemzés "Egyéb ráfordítás" tételét ban a költségsor az egynegyedére csökkent.

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE A GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szeged, 2015. április 28. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 1. Társaságunk

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138.

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138. 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J 1993. március 138. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1995. február 237. Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

JELENTÉS. a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről. 0833 2008. szeptember

JELENTÉS. a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről. 0833 2008. szeptember JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről 0833 2008. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2003-31/2008.

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

JELENTÉS. a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről. 1292 2012. augusztus

JELENTÉS. a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről. 1292 2012. augusztus JELENTÉS a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről 1292 2012. augusztus Számvevői Iroda Iktatószám: V-2014-111/2011-2012. Témaszám: 1036 Vizsgálatazonosító szám: V0566 Az ellenőrzést

Részletesebben

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben