Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE"

Átírás

1 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE Mire vehető igénybe a támogatás? A támogatás igénybevételére vonatkozó fontos szabályok április

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BÖSZÖNTİ... 4 II. HÁTTÉR... 4 III. AZ ÁLLATTATÓ TELEP KORSZERŐSÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 5 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A támogatás célja A támogatás jellege Épített és beépített technológia Gépbeszerzés Építési normagyőjtemény Egyéb elszámolható kiadások Támogatható tevékenységek Az elszámolható kiadások aránya A támogatás mértéke Az ÁFA-ra vonatkozó szabályok Ügyfélregisztráció Ki jogosult támogatást igénybe venni? A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek A beruházásra vonatkozó szabályok... 9 A KÉRELMEZÉSRE ÉS ELBÍRÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A kérelem benyújtása A kérelem módosítása és visszavonása A kérelem befogadása, hiánypótlás A kérelem ellenırzése A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelem elbírálása A kifizetési kérelem benyújtása A kifizetési kérelem elbírálása A kifizetés JOGKÖVETKEZMÉNY A támogatási feltételek megsértése Jogosulatlanul igénybe vett támogatás Késedelmi pótlék Végrehajtás EGYÉB SZABÁLYOK Közbeszerzés A könyvek és nyilvántartások vezetése Az iratok kezelése, vezetése és megırzése Monitoring adatszolgáltatás Adatok nyilvánossága A nyilvánosság tájékoztatása Vis maior IV. GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉS V. MELLÉKLET Fogalmak Az állattartó telepek korszerősítéséhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások és a velük kapcsolatban felmerülı kiadások után igénybe vehetı támogatás mértéke A támogatási kérelmek értékelésének szempontjai A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

3 Kifizetési kérelemhez tartozó számlaösszesítı tartalma Vonatkozó jogszabályok MVH megyei kirendeltségei és központi ügyfélszolgálata Szakmai és érdekképviseleti szervezetek listája Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan.. 44 Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét javító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása a telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetıséget javító az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan Az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és technológiai beruházások kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () Állati férıhelyek kialakítását és a tartás minıségét javító építési és korszerősítı felújítási beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () Jó minıségő takarmány elıállítását és felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító építészeti, technológiai és gép beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét javító beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () Telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetıséget javító, állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () A telepi állatlétszám számítása Állategység (ÁE) számítási táblázat

4 I. BÖSZÖNTİ Kiemelkedı lehetıség elıtt áll a magyar mezıgazdaság, hisz a hazánkba érkezı összes uniós forrás egyharmada az ágazat fejlesztését szolgálja. A támogatás túlnyomó részét az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) biztosítja. Közös célunk a magyar mezıgazdaság versenyképességének növelése, amelynek egyik legfontosabb eleme az állattenyésztés helyzetének és hatékonyságának javítása. A termelés növeléséhez elengedhetetlen technikai és technológiai fejlesztésekre ezért a rendelkezésünkre álló EMVA forrás jelentıs részét az állattenyésztéssel kapcsolatos beruházásokra fordítjuk. Egyszerősítjük és gyorsabbá tesszük a támogatások kifizetését. Ennek megfelelıen a támogatás igénybevétele ezentúl nem pályázattal, hanem kérelemmel induló közigazgatási eljárásban történik. Ez kiszámíthatóbb és átláthatóbb feltétel rendszert jelent a gazdálkodók számára. Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a mezıgazdaságból élık közül minél többen ismerjék meg a támogatási lehetıségeket, és részesüljenek azok eredményébıl. Tisztelettel, Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter II. HÁTTÉR HOGYAN MŐKÖDIK AZ EMVA TÁMOGATÁSI RENDSZER? A támogatás kérelemmel induló közigazgatási eljárás keretében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon (MVH, Kifizetı Ügynökség) keresztül vehetı igénybe. A közigazgatási eljárás kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá teszi a kérelmezést, egyszerősíti és gyorsítja a támogatás kifizetését. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási rendjének kialakítása során az eddigi tapasztalatok alapján a kérelmezési folyamat egyszerősítése volt a cél. A folyamatból kiiktatásra került minden olyan mozzanat, amely az ügyfeleket idıben akadályozta volna a beruházások megkezdésében. Ezért a jogerıs építési engedély csak az elsı kifizetési kérelemhez kell benyújtani, valamint kevesebb dokumentumot kell az ügyfeleknek csatolni. Az új támogatási rendszer a bizalomról szól. Azonban sokkal szigorúbb ellenırzések kerültek a rendszerbe, amely idıben elszórva, de minden ügyfelet érint legalább egyszer a támogatás, vagy a kötelezı mőködtetés idıszaka alatt. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy az egyszerőbb eljárás nem jelenti azt, hogy az elıírásokat nem kell betartani. A hangsúly a bizalmon van, de az elıírások be nem tartása súlyos szankciókat von maga után. Fentiek miatt javasoljuk a beruházások alapos megtervezését, a befektetések átgondolását, valamint a vonatkozó jogszabályok gondos megismerését. Tájékoztatónkkal ez utóbbit szeretnénk egyszerőbbé tenni. 4

5 III. AZ ÁLLATTATÓ TELEP KORSZERŐSÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ez a fejezet a hatályos közösségi és nemzeti jogszabályok összefoglalása. A vonatkozó jogszabályok jegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A támogatás célja Az állattartó telepek korszerősítése azáltal, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos elıírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve mőszaki színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, valamint az állattartó telepen dolgozók munkakörülménye és a munkahatékonysága. 2. A támogatás jellege A támogatás vissza nem térítendı. jelleggel vehetı igénybe támogatási egységként beazonosítható épített és beépített technológia, valamint infrastrukturális beruházásra vagy gép beszerzésére. Nem vehetı igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag gépbeszerzésre vagy telepi infrastruktúra fejlesztésére irányul. 3. Épített és beépített technológia A támogatási egység a számú mellékletben beazonosítható állategységre vetített épített és beépített technológia beruházás, amelynek létesítésére a támogatott mővelet irányulhat. A támogatási egység meghatározza a referenciaárat is. Az épített és beépített technológiának meg kell felelnie a számú mellékletben meghatározott elvárt mőszaki tartalomnak (). A támogatási egységgel kapcsolatban csak a számú mellékletben felsorolt elismerhetı kiadások () számolhatóak el. A mővelet csak a kérelem befogadása után kezdhetı meg. Épített és beépített technológiai beruházás esetén az elszámoláskor kell az Építési normagyőjteményt használni és a kifizetési kérelem kapcsán annak megfelelıen kell elszámolni az egyes kiadásokat. 4. Gépbeszerzés Gépberuházás esetén kizárólag olyan elsı üzembe helyezéső gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az IH által e rendeletben foglaltak szerint közzétett gépkatalógusban, beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minısített gépcsoportba és amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés idıpontjában kezdıdı termékfelelısségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el. A tárgyévre vonatkozó gépkatalógust az IH Közleményben hirdeti ki. 5

6 A közzétételt követıen a gépkatalógusban nem szereplı gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az IH által rendszeresített nyomtatványon az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplı, regisztrált forgalmazók kérelmet nyújthatnak be az FVM Mezıgazdasági és Gépesítési Intézetéhez. A kérelmet az FVM Mezıgazdasági és Gépesítési Intézethez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követıen az IH a kérelmet 30 napon belül bírálja el. A gépkatalógusba olyan gép, illetve technológiai berendezés vehetı fel, amelyik rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel és besorolható a katalógusban szereplı gépcsoportok valamelyikébe. A gépkatalógus a gép mőszaki adatai ideértve annak korszerőségi mutatóját is mellett tartalmazza a referenciaárat is. Az intézkedés keretében kizárólag a számú mellékletben célterületenként meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó gépek beszerzése támogatott. A kérelem benyújtása után megkezdhetı a beruházás ezen része, amennyiben az ügyfél vállalja azt a kockázatot, hogy a kérelme esetleg nem lesz támogatott. 5. Építési normagyőjtemény Az intézkedés keretében az infrastruktúra beruházásnál az Építési normagyőjteményt kell használni a támogatási kérelem kapcsán megadott költségvetés összeállításakor. Infrastruktúra beruházás esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon mellékelni kell az építési normagyőjtemény alapján elkészített költségvetés-fıösszesítı szerinti költségvetést. Az építési normagyőjteményt, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is, az IH a évben április 20- ig, azt követıen évente január 15-ig közleményben teszi közzé. Az IH az építési normagyőjteményt legalább évente egy alkalommal frissíti és azt június 1-ig közleményben teszi közzé. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási jogcím meghirdetése napján hatályos építési normagyőjteményt kell figyelembe venni Építési beruházás esetén építési mőszaki ellenır alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelezı, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. A mővelet csak a kérelem befogadása után kezdhetı meg. 6. Egyéb elszámolható kiadások A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehetı igénybe támogatás: a) a 2. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, b) az engedélyezési eljárás díja, c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. Az elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. Az egyéb elszámolható kiadások összege nem lehet több, mint a beruházás egyéb elszámolható költségek nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12 %-a. Az SZJ 74.4 sz. alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag a 1974/2006/ rendelet VI. mellékletének 2.2 pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult mővelet népszerősítésére fordíthatók. 6

7 Az kiadásokra vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelızı kiadások is elszámolhatóak, de a beszerzés idıpontja nem lehet korábbi, mint január 1. Ezen kiadások felmerülésének idıpontja nem lehet a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapnál korábbi. 7. Támogatható tevékenységek Épített és beépített technológia beruházás: minden célterületen. Gépbeszerzés: trágyakezelés, állati férıhelyek kialakítása, takarmányozás célterületeken. Infrastruktúra beruházás: trágyakezelés, állati férıhelyek kialakítása, takarmányozás célterületen Egyéb elszámolható kiadások: minden célterület esetén 8. Az elszámolható kiadások aránya Épített és beépített technológia beruházás: a kérelemben szereplı, az egyéb elszámolható kiadások nélküli összkiadás legalább 50%-a Gépbeszerzés: a kérelemben szereplı, az egyéb elszámolható kiadások nélküli összkiadás legfeljebb 30%-a Infrastruktúra beruházás: a kérelemben szereplı, az egyéb elszámolható kiadások nélküli összkiadás legfeljebb 30%-a Egyéb elszámolható kiadások: a 2. számú mellékletben meghatározott mérték, de nem lehet több, mint az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított összes kiadás 12%-a Példa: van egy 100 millió forintos beruházás, melynek legalább 50%-a, azaz minimum 50 millió forint épített és beépített technológia beruházás. A maradék 50 millió forint lefedhetı a gépbeszerzéssel, illetve telepi infrastruktúra fejlesztéssel figyelembe véve azt, hogy mindkét tevékenység típus esetén a maximálisa elszámolható kiadás az összes egyéb elszámolható kiadások nélküli összkiadás (100 millió forint) maximum 30-30%-a, azaz millió forint, de a kettı együtt maximum 50 millió forint. Az egyéb kiadások a 100 millió forint maximum 12%-a, azaz 12 millió forint, ami hozzáadódik a 100 millió forinthoz, így a beruházás összes elszámolható kiadása maximum 112 millió forint. 9. A támogatás mértéke Az elszámolható kiadás legkisebb összege állattartó telepenként forint, legmagasabb összege forint A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a Kedvezıtlen adottságú településen megvalósuló beruházás esetében az elszámolható kiadások 50%-a A trágya kezelését, tárolását, feldolgozását és felhasználását szolgáló, nitrátérzékeny területen megvalósuló, április 30-ig megvalósult beruházások esetében az elszámolható kiadások 75%-a (A rendelet módosítás alatt áll. a módosítás értelmében azok a beruházások részesülhetnek 75%-os támogatási intenzitásban, amelyek április 30-ig támogatási határozattal rendelkeznek.) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a támogatási egység és az állatlétszám alapján számított, az építési normagyőjteményben, a gépkatalógusban és a 2. számú mellékletben szereplı referenciaárat. 7

8 10. Az ÁFA-ra vonatkozó szabályok ÁFA tekintetében a támogatás számításának alapjára a 1698/2005/ rendelet 71. cikke (3) bekezdésének a) pontja irányadó. 11. Ügyfélregisztráció A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezı legkésıbb a kérelem benyújtásával egyidejőleg regisztráltassa magát az MVH által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben. A regisztrációs szám megállapítása iránti kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Az MVH a kérelem alapján nyilvántartásba veszi a kérelmezıt, és részére 30 napon belül regisztrációs számot állapít meg. A kérelmezınek a regisztrációs számot a támogatás-igényléssel összefüggı minden nyomtatványon fel kell tüntetnie. 12. Ki jogosult támogatást igénybe venni? Támogatási kérelmet jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) és természetes személy akkor nyújthat be, ha: a) a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csıd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, a természetes személy pedig nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt; b) a támogatási kérelem benyújtásakor megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; c) nem áll a SAPARD Program vagy az Agrár-Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt; d) nincs lejárt tartozása az MVH felé. e) mezıgazdasági termelı f) termelıi csoport (TCS) Mezıgazdasági termelı további jogosultsági feltételként a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha: a) az érintett üzem mérete meghaladja a 4 EUME-t (kivéve TCS és induló vállalkozás); b) olyan állattartó telepet mőködtet, amelyet az állategészségügyi hatóság nyilvántartásba vett (kivéve TCS); c) a beruházást az állattartó telepen valósítja meg (kivéve TCS, a 9. számú melléklet Trágyatárolás és a Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval csoportcím alatti támogatási egység megvalósítására irányuló beruházás, illetve ha az ügyfélnek hatósági kötelezés alapján el kell vagy a támogatási kérelem benyújtását megelızı egy évben el kellett hagynia állattartó telepét és új állattartó telepet létesít); d) a biogáz elıállítással kapcsolatos - Trágyakezelés anaerob fermentációval csoportcím alatti - támogatási egység megvalósítása esetén szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 állategység szinten tartási kötelezettség vállalásra vonatkozóan nyújtja be a kérelmet; e) a 10. sz. mellékletben meghatározott szervezet tagja. A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatás igénybevételére. A támogatási döntést ugyanis megelızi egy pontozáson alapuló rangsorolás, amelyben a rendelkezésre álló források nagyságától függıen kerül megállapításra a ponthatár és ezen keresztül a jogosultak köre (részletesen ld. a támogatási kérelem elbírálása fejezetben). 8

9 13. A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek Az ügyfél köteles a) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt; b) amennyiben a kérelmezı tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntejtermeléssel foglalkozik az üzemeltetési kötelezettség végéig köteles megfelelni tejkvóta rendszerben foglalt elıírásoknak; c) a támogatási döntéstıl számított 5 évig a 19. számú melléklet, szerint számított, állategységben kifejezett éves átlagos telepi állatlétszámot a pénzügyi vagy üzleti tervben vállalt szinten tartani (ha a kérelmezı bértartó, illetve termelıi csoport, akkor a szinten tartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veszik a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állatot, illetve a termelıi csoport tagja által tartott állatot is); d) a mővelet megvalósításának évét követı évtıl az üzemeltetési kötelezettség megszőnéséig szinten tartani a támogatási döntés alapját képezı, a 19. számú melléklet szerint számított, állategységben kifejezett éves átlagos telepi állatlétszámot. (ha a kérelmezı bértartó, illetve termelıi csoport, akkor a szinten tartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veszik a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állatot, illetve a termelıi csoport tagja által tartott állatot is); e) a szarvasmarha, juh, kecske, sertés, és ló fajok tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek ENAR szerinti elıírásoknak megfelelni; f) állomány-nyilvántartást, illetve legeltetési és állatállomány változási nyilvántartást vezetni. 14. A beruházásra vonatkozó szabályok A kérelmezınek a beruházást a támogatási döntés kézhezvételétıl számított 24 hónapon belül meg kell valósítania. Ha a beruházás kapcsán közbeszerzés lefolytatása szükséges, és a közbeszerzési eljárás megindítását a kérelmezı igazolta, a mővelet megvalósításának határideje 12 hónappal meghosszabbodik. A támogatott beruházást a támogatási döntés kézhezvételétıl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelıen, a vonatkozó engedélyek és elıírások betartásával Magyarország területén kell használni és üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt a beruházás tárgya nem adható el, nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszközt azonos rendeltetéső, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezı tárgyi eszközre az MVH-nak történı elızetes bejelentést követıen lecserélhetı. A lecserélésre irányuló elızetes bejelentést a tervezett csere elıtt legalább három nappal kell megtenni az MVH által rendszeresített nyomtatványon. Az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét biztosító kizárólagos joggal (tulajdon, legalább a kötelezı üzemeltetés idejére szóló bérlet, stb.). A támogatással érintett ingatlannak támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie (a jelzálog és a szolgalmi jog nem tartozik ezek közé). A támogatással megszerzett vagyontárgyra a kérelmezı köteles legalább az üzemeltetési idıszak tartamára törés, tőz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem nagyobb önrészt tartalmazó kártérítéső vagyonbiztosítást kötni. Amennyiben a kérelmezı törés, tőz és elemi csapás bekövetkezése miatt vis maior kérelmet nyújt be a gépbeszerzési 9

10 támogatással megszerzett vagyontárgyra vonatkozóan, a kérelmezı csak a támogatás biztosítási összeggel csökkentett mértékének igénybevételére jogosult. Nem kötelesek vagyonbiztosítást kötni az alábbi szervezetek: a) a központi költségvetési szervek; b) az egyházak és intézményeik; c) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségevetési szervei, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövı vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik; d) a vízitársulatok. A biztosításkötési kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha a támogatás összegéhez viszonyítva az üzemeltetési kötelezettség idıtartamára vonatkozó biztosítási díj aránytalan a támogatás összegének legalább 30%-át kitevı többletterhet ró a kedvezményezettre vagy a kedvezményezett igazolja, hogy legalább kettı biztosító társaság a megvalósult vagyontárgyra annak jellege miatt nem köt biztosítást. A KÉRELMEZÉSRE ÉS ELBÍRÁLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A támogatás igénybe vétele több lépcsıben történik. Elıször támogatási majd kifizetési kérelmet kell benyújtani. A következıkben elıször az ezekre vonatkozó közös benyújtási, módosítási és elbírálási szabályokat ismertetjük ( pont), majd külön a támogatási kérelemre ( pont) és külön a kifizetési kérelemre vonatkozó szabályokat ( pont). 15. A kérelem benyújtása A kérelmek (mind a támogatási kérelmek, mind pedig a kifizetési kérelmek) benyújtására nyitva álló idıszakot a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály határozza meg. A kérelmek benyújtására nyitva álló idıszakba beletartozik az idıszak nyitó-, illetve zárónapja is. Az eljárásért illetéket nem kell fizetni. A formanyomtatvány alkalmazása kötelezı. A kérelem benyújtására megállapított határidıt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmet legkésıbb a határidı utolsó napján postára adták. A kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, és szerepelnie kell rajta a kérelmezı aláírásának. A kérelem benyújtására vonatkozó határidı elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be. Ha a kérelem nem a rendszeresített formanyomtatványon kerül benyújtásra, vagy a kérelmet a kérelem benyújtására jogosult nem írta alá, illetve a kérelmet nem az igény benyújtására jogosult személy terjesztette elı, akkor az MVH a kérelmet végzéssel elutasítja. 16. A kérelem módosítása és visszavonása A kérelem az MVH által rendszeresített formanyomtatványon módosítható és visszavonható. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidı utolsó napját követıen a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be. 10

11 Az elsı fokú döntést követıen a támogatási kérelem rangsort nem érintı adatai módosításának legkésıbbi benyújtási határideje a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı harmincadik nap. A kérelmezı az ellenırzésrıl való tudomásszerzést követıen a vizsgált idıszakra és az ellenırzés tárgyára vonatkozóan kérelmét nem módosíthatja és nem vonhatja vissza. Amennyiben az MVH helyszíni, illetve adminisztratív ellenırzése nem tár fel szabálytalanságot, úgy a kérelmezı a helyszíni ellenırzési jegyzıkönyv kézhezvételét követıen az érdemi döntés meghozataláig kérelmét visszavonhatja. 17. A kérelem befogadása, hiánypótlás A kérelem benyújtását követıen az MVH megállapítja, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályban elıírt valamennyi tartalmi és formai elıírásnak. Ha a kérelem a kérelmezı közremőködése nélkül nyilvánvaló hibaként nem javítható ki, a kérelmezıt az ügyintézési határidın belül megfelelı határidı kitőzésével az MVH hiánypótlásra szólítja fel. Ha a támogatási kérelem rendelkezik valamennyi tartalmi és formai kellékkel, és ezáltal rangsorba állítható, a kérelem befogadásáról az MVH a befogadási nyilatkozat megküldésével értesíti a kérelmezıt. Hiánypótlási felhívás azonos tárgyban csak egy alkalommal bocsátható ki. 18. A kérelem ellenırzése Az MVH a kérelmek elbírálása során adminisztratív és helyszíni ellenırzést alkalmaz. Az ellenırzés során az MVH megvizsgálja, hogy a kérelemben, illetve a támogatási döntést követıen a határozatban foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, illetve a jogszabályban foglaltaknak. Nem fizethetı támogatás olyan kérelmezı részére, akirıl megállapították, hogy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes elınyhöz jusson. Az MVH a minden kérelmezıre kiterjedı adminisztratív ellenırzés során a kérelmezıre vonatkozó támogatási adatokat egymással, valamint a más szervektıl átvett adatokkal összevetheti. Az adminisztratív ellenırzések magukban foglalják a támogatott mővelet legalább egyszeri szemléjét. A helyszíni ellenırzést az MVH, vagy annak megbízása alapján eljáró szerv megbízólevéllel, illetve szolgálati igazolvánnyal rendelkezı alkalmazottja folytathatja le A helyszíni ellenırzés a kérelmezı elızetes értesítése nélkül is lefolytatható. Amennyiben a helyszíni ellenırzés lefolytatásához a kérelmezı jelenléte szükséges, a helyszíni ellenırzés csak akkor kezdhetı meg, ha a kérelmezı (vagy alkalmazottja, meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú) jelen van. Az ellenırzés tárgyával összefüggésben a helyszíni ellenırzés része az ügyfél lakhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén kívül tárolt, illetve ırzött tárgyak, eszközök, iratok vizsgálata. Ha a kérelmezı iratai hiányosak vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, és így a támogatási jogosultság megállapítására alkalmatlanok, az MVH kötelezheti a kérelmezıt, hogy iratait, nyilvántartásait legfeljebb nyolc napon belül rendezze, pótolja, illetıleg javítsa. Ez az idıtartam nem számít bele az ellenırzés határidejébe. 11

12 Amennyiben a hiányok pótlására nem kerül sor, azt a bírálat során úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az elıírt nyilvántartási kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenırzés során szakértı is igénybe vehetı. A helyszíni ellenırzésrıl jegyzıkönyv készül, valamint a helyszíni ellenır minden dokumentumról másolatot kérhet, fényképet és filmfelvételt készíthet. Ha a technikai feltételek adottak, akkor a jegyzıkönyvrıl másolat készül az ügyfél részére. A tényállás tisztázása a bizonyítást rögzíteni kell. A nem bizonyított körülmény az ügyfél terhére nem értékelhetı. Az ellenır az ellenırzés megkezdését megelızıen köteles magát és az ellenırzésjogosultságát igazolni, valamint tájékoztatni az ügyfelet az ellenırzés céljáról, tárgyáról és várható idıtartamáról. Az ellenır a helyszíni ellenırzés során az ellenırzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, átvizsgálhatja az ellenırzéssel tárgyával összefüggı jármőveket, jármővek rakományát, helyiségeket, helyszínt, megvizsgálhat iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat, felvilágosítást kérhet az ügyféltıl, képviselıjétıl, nyilatkozatot kérhet más személyektıl, tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevık személyazonosságát, részvételük jogalapját, valamint az ügyféllel szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenırzést végezhet. A helyszíni ellenırzés során az ügyfél jogosult az ellenır személyazonosságáról és megbízásáról meggyızıdni, az ellenırzési cselekménynél jelen lenni, a megfelelı képviseletrıl gondoskodni, a helyszíni ellenırzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, jegyzıkönyvet megismerni és a jegyzıkönyv átvételét követı nyolc napon belül, az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni. Az MVH a kérelmet a benyújtásra nyitva álló idıszak utolsó napját követı kilencven napon belül bírálja el. Ha a kérelmezı a beruházással kapcsolatos helyszíni szemlét, illetve helyszíni ellenırzést önhibájából akadályozza vagy meghiúsítja, a kérelmet az MVH határozattal elutasítja. 19. A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt, a kérelmezı székhelye, lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez papír alapú nyomtatványon kell benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolni kell: a) ıstermelı esetén az ıstermelıi igazolvány, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát vagy hatósági igazolást arról, hogy az igazolványt nem vonták vissza; b) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolatot; c) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló okiratot, miszerint a kérelmezı jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; d) a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrıl szóló 115/2003 (XI. 13) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett telepet; e) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen fel kell tüntetni a beruházással érintett állattartó telepet, illetve meg kell jelölni a beruházással érintett objektumot és/vagy területet; 12

13 f) építési beruházás esetén építészeti-mőszaki tervdokumentációt, valamint arra vonatkozó igazolást, hogy kérelmet nyújtottak be építési engedély vagy annak megállapítása iránt, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles (ez az elıírás nem vonatkozik a trágyakezelés célterülethez kapcsolódó beruházásokra); g) egyéb beruházások esetén mőszaki leírást és dokumentációt; h) az állategészségügyi hatóság MVH által rendszeresített formanyomtatványán kiadott igazolását az állattartó telep nyilvántartásba vételrıl; i) az MVH által rendszeresített formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról; j) bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az elıírt kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon; k) telepi infrastruktúra fejlesztése esetében az Építési Normagyőjtemény alapján készített, költség-fıösszesítı szerinti költségvetést; l) ha a támogatás értéke a forintot meghaladja, üzleti tervet egyéb esetben pénzügyi tervet (trágyakezelés célterület esetében értékhatártól függetlenül csak pénzügyi tervet kell benyújtani); m) az értékelési szempontokhoz: termelıi csoport igazolását a csoport tagságról, befizetési bizonylat vagy annak másolata az állattenyésztési hozzájárulásról, nyilatkozatok a 3. sz. melléklet szerint ; n) amennyiben a beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, és a kérelmezı az eljárást a támogatási kérelem benyújtását megelızıen megindította, az eljárást megindító hirdetmény megjelenésérıl, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésérıl szóló igazolást. 20. A támogatási kérelem elbírálása A támogatási kérelmek adminisztratív ellenırzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki: a) a jogosultsági feltételek betartása; b) a tervezett beruházásra vonatkoznak-e a közbeszerzési törvény elıírásai, és annak a kérelmezı eleget tett-e; c) a tervezett kiadások indokoltsága; d) a kérelmezı megbízhatósága, figyelemmel a korábban igénybe vett EU-s támogatásokra. A támogatási kérelmet az MVH a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló idıszak záró napját követıen bírálja el. A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz. A bírálat alapján létrejött pontegyenlıség esetén a rangsorban elınyt élvez az a támogatási kérelem: a) melynek tartalma megfelel az FVM által közzétett legjobb gyakorlatról szóló ajánlásnak; b) amelyet korábban nyújtottak be, amennyiben az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni. 21. A kifizetési kérelem benyújtása Kifizetési kérelmet a kérelmezı akkor nyújthat be, ha: a) szervezetként nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személyként pedig nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt; 13

14 b) az érintett jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott jóváhagyó támogatási döntéssel. Az a) pont szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, a kérelmezı támogatáshoz való jogosultsága megszőnik és az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. A csıdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idıtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idıtartama alatt nem igazolja, hogy a csıdeljárást a bíróság befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszőnik, és az általa igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minısül. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem, még akkor is, ha az FVM ennél több kifizetési kérelem-benyújtási idıszakot hirdet meg. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésıbb abban a kifizetési idıszakban kell benyújtani, amely a mővelet megvalósulása után elsıként nyílik meg. A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket (vagyis a referenciaárat) meghaladó, illetve nem a mővelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás, ugyanakkor a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%-át teljesíteni kell. Több kiadási sor esetén, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási sorok összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási sorához tartozó kifizethetı összeg nem haladhatja meg. A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás alapja a beruházás megkezdése utáni gazdasági eseményrıl kiállított bizonylat lehet. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a mővelet megkezdése elıtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra, de nem korábbi, mint január 1. Az elszámolás alapja kizárólag a kérelmezı nevére kiállított bizonylat lehet és egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez és egy kiadási sorhoz számolható el. A bizonylaton kötelezı feltüntetni a tétel Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) vagy vámtarifa (VTSZ) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került. Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számviteli törvény formai vagy tartalmi elıírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A nem nemzeti fizetıeszközben kiállított bizonylatok elszámolása a támogatási árfolyam alkalmazásával történik. A kifizetési kérelemhez a számlaösszesítıt kell mellékelni. A számlaösszesítıre az 5. sz. mellékletben meghatározott tartalommal az MVH nyomtatványt rendszeresít. Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. Az elsı kifizetési kérelemhez mellékelni kell: a) a jogerıs építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; b) amennyiben a beruházás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, az eljárást megindító hirdetmény megjelenésérıl, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésérıl szóló igazolást, a hirdetményen fel kell tüntetni a vonatkozó IH közlemény azonosítóját, és az ügyfél regisztrációs számát; 14

15 c) ha a közbeszerzési törvény az eljárásra elıírja az eredményrıl, vagy az eredménytelenségrıl szóló hirdetmény közzétételét, a hirdetmény közzétételérıl szóló igazolást; d) ha a közbeszerzési törvény az eljárásra nem írja elı az eredményrıl, vagy eredménytelenségrıl szóló tájékoztató közzétételét, akkor a közbeszerzési törvény által elıírt írásbeli összegzés megküldésérıl szóló igazolást. Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell: a) az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési engedélyköteles beruházások esetén a mővelet befejezését igazoló használatbavételi engedélyt is; b) a vagyonbiztosítás megkötésérıl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát; c) igazolást a képzésen való részvételrıl. 22. A kifizetési kérelem elbírálása A kifizetés iránti kérelmek adminisztratív ellenırzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki: a) Ténylegesen megvalósították-e a beruházást; b) az elszámolt kiadások reálisak-e; c) a kérelmezı teljesítette-e a támogatással összefüggı kötelezettségeit (pl. a tejkvótára vonatkozó rendelkezéseket). A kifizetési kérelmet az MVH a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló idıszak záró napját követıen bírálja el. A bírálat során az MVH megvizsgálja a kifizetési kérelmet és összeveti: a) a kérelmezı által igényelt összeget; és b) a kérelmezıt ténylegesen megilletı összeget. 23. A kifizetés A támogatást a kérelmezınek az MVH-nál regisztrált bankszámlájára utalják át. A forinttól eltérı pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplı (gazdasági) teljesítés idıpontját megelızı hónap utolsó a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idıpontját megelızı hónap utolsó az Európai Központi Bank (B) által közzétett hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt nem fizethetı ki az elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez azonban nem akadálya annak, hogy a kérelmezı ezt meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé. Ha a kérelmet az utolsó kifizetés céljából nyújtja be a kérelmezı, ezt jeleznie kell a formanyomtatványon. A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni kell. 15

16 JOGKÖVETKEZMÉNY 24. A támogatási feltételek megsértése Ha a kérelmezı a képzésre vonatkozó kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell kivéve, ha az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idıszakot megelızı 2 hónapban nem volt képzés. Ebben az esetben a kötelezettséget az utolsó kifizetési határozat jogerıre emelkedésétıl számított 1 éven belül kell teljesíteni, illetve a részvételrıl szóló igazolást az MVH-hoz benyújtani. Ha a kérelmezı a tejkvótával, az ENAR-ral vagy az állatok nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségét megszegi, a támogatási érték 20%-át köteles visszafizetni, valamint mulasztási bírsággal sújtható. Ha a kérelmezı a pénzügyi vagy üzleti tervben vállalt állatlétszámra vonatkozó szinten tartási kötelezettségtıl 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 10%-kal csökkenteni kell. Ha a kérelmezı a támogatási döntés alapját képezı szintentartási kötelezettségtıl 10%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az állategységben kifejezett különbözet alapján számított támogatási érték 120%-ának megfelelı összeget köteles visszafizetni. Amennyiben a kérelmezı a vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat, akkor köteles hiányzó foglalkoztatottanként évente a támogatási összeg 2%-át, de legalább forintot visszafizetni. Amennyiben az üzem állategységben kifejezett mérete a 4. évben a 4. évre vállalt mérettıl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át vissza kell fizetni. Ha pl. az elmaradás 29%, akkor nincs jogkövetkezmény, ha viszont az elmaradás 32%, akkor a támogatás 10%-át vissza kell fizetni. Amennyiben a TCS által a beruházás befejezését követı 4. évre vállalt árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtıl, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. Amennyiben az TCS által a benyújtást követı három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. A támogatási határozatban szereplı összes elszámolható kiadáson belül a gépbeszerzési és infrastruktúra-fejlesztés tevékenység kiadásaira elıírt mértéket meghaladó összegre esı, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minısül. Amennyiben a kérelmezı az elsı kifizetési kérelemhez felszólítás ellenére sem csatolja a vagyonbiztosítás kötvény másolatát, az MVH a kérelmezıt mulasztási bírsággal sújtja. Ha a kérelmezı a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%- át nem teljesíti, a támogatást 20%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50%-ot sem éri el, a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül, és a kérelmezı három évig EMVA támogatást nem vehet igénybe. Amennyiben a kérelmezı nem valós adatot szolgáltatott, akkor a támogatás nem illeti meg, ha azt már átutalták, köteles visszafizetni, valamint mulasztási bírsággal sújtható. Amennyiben a kérelmezı szándékosan hamis nyilatkozatot tett, ezeken túlmenıen a 16

17 kérelmezıt a szóban forgó és az azt követı évre ki kell zárni az ugyanezen intézkedés keretében nyújtott támogatásból. Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntıbizottság EMVA támogatással összefüggı jogorvoslati eljárást indított és azt az ügyfél nem jelentette be az MVH-nak, akkor az MVH az ügyfelet mulasztási bírsággal sújtja. Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság az EMVA támogatással összefüggı jogorvoslati eljárásban az ügyféllel szemben bírságot szab ki, a jóváhagyott támogatást 10%-kal csökkenteni kell. 25. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás Az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része jogosulatlannak minısül, amennyiben a kérelmezı: a) valótlan tényeket közöl; b) adatot eltitkol; c) a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy ellenırzést akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettségét megszegi; d) a támogatást rendeltetéstıl eltérıen használja fel; e) a jogszabályban meghatározott támogatási feltételeket ide értve a támogatás kifizetését követı idıszakra vállalt kötelezettségeket is megszegi; f) olyan támogatást vett igénybe, amelynek alkalmazását az Európai Közösség nem engedélyezte, vagy nem vette tudomásul. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal növelten kell visszafizetni. A kamatszámítás kezdı idıpontja a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kérelmezı bankszámláján történı jóváírásának a napja. 26. Késedelmi pótlék A határozattal elıírt fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke közvetlenül alkalmazandó jogi aktus eltérı rendelkezése hiányában minden naptári nap után a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után pótlékot felszámítani nem lehet. Nem kell késedelmi kamatot fizetni arra az idıszakra, amelyre az ügyfél a késedelmét igazolta. Igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külsı ok idézte elı. 27. Végrehajtás Az eljárásban végrehajtó okirat a fizetési kötelezettséget megállapító jogerıs határozat, amely okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre nincs szükség. Az MVH a tartozás megfizetésére az ügyfelet felhívja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. Az MVH-val szemben fennálló tartozás (jogosulatlanul igénybe vett támogatás, egyéb fizetési kötelezettség) adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül, és azt az állami adóhatóság hajtja be. Az ügyfelet megilletı támogatást az MVH az ügyfelet terhelı, az intézkedésekkel összefüggı tartozás összegéig visszatarthatja és ezzel a tartozás megfizetettnek minısül. 17

18 Az állami adóhatóság az általa nyilvántartott adótartozás fennállásáról és összegérıl az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplı adótartozás összegét az MVH az ügyfelet megilletı központi költségvetési forrásból finanszírozott támogatásból levonja, és átutalja az állami adóhatóságnak. Az ügyfelet az adótartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelı összegő tartozás az átutalással egyidejőleg megfizetettnek minısül. Az MVH a visszatartásról végzéssel dönt. Ha az igénybe vehetı támogatás összege az ügyfelet terhelı tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az esedékesség sorrendjében kell a nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére elszámolni. A bankszámlát vezetı hitelintézet az MVH határozata alapján kiállított azonnali beszedési megbízást a végrehajtó okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. EGYÉB SZABÁLYOK 28. Közbeszerzés A közbeszerzésrıl külön tájékoztatóban olvashat. 29. A könyvek és nyilvántartások vezetése A támogatást a kettıs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tıketartalékba kell helyezniük, a nem kettıs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell kimutatniuk. A kérelmezı a döntéssel jóváhagyott mővelettel összefüggı gazdasági eseményekrıl külön analitikát köteles vezetni a kiadásai vonatkozásában. Ha a támogatás igénybevételével összefüggésben olyan tevékenységet hajtanak végre, amelynek utólagos ellenırzése érzékszervi vizsgálat útján nehézségekbe ütközhet, akkor a kérelmezı a tevékenység végrehajtásáról vezetett nyilvántartásait köteles fényképpel, filmfelvétellel, illetve más hasonló bizonyító erıvel rendelkezı dokumentummal alátámasztani. Erre pl. akkor lehet szükség, ha a berendezést nem látható helyre építik be, és az ellenırzés során a megbontás ésszerőtlen lenne. 30. Az iratok kezelése, vezetése és megırzése Az ügyfél a jogszabályban elıírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást ideértve az elektronikus úton, illetıleg adathordozón rögzített adatokat is úgy köteles kiállítani, illetve vezetni, hogy az a befizetési kötelezettségnek, illetve a támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenırzésére alkalmas legyen. A könyveket, nyilvántartásokat, ide értve az intézkedéssel összefüggı külön analitikát is úgy kell vezetni, hogy a bennük foglalt feljegyzések a számvitelrıl szóló törvény bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb jogszabályokban elıírt bizonylatokon alapuljanak, támogatásonként folyamatosan tartalmazzák a támogatást meghatározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait, kitőnjön belılük az adott idıszakra vonatkozóan a támogatás alapja, valamint a támogatás igénybevételének és az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenırzését lehetıvé tegyék. Az intézkedéssel összefüggı gazdasági eseményekrıl kiállított bizonylatra rá kell vezetni a támogatási döntésben meghatározott azonosító számot. Az iratokat a kérelmezı az MVH részére bejelentett helyen köteles ırizni, ugyanakkor az iratok a könyvelés, feldolgozás idıtartama alatt más helyre továbbíthatók. 18

19 Az iratokat az elızetes értesítés alapján lefolytatott helyszíni ellenırzés kezdı idıpontjára, egyéb esetben az erre vonatkozó felhívást követı munkanap kezdetén az MVH rendelkezésére kell bocsátani. Az iratokat a kérelmezınek a nyilvántartás módjától függetlenül a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megıriznie. 31. Monitoring adatszolgáltatás A kérelmezı az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer mőködtetése céljából adatot szolgáltatni. Ha az MVH az elhunyt magánszemély támogatásával összefüggésben eljárást folytat vagy azt kezdeményezi, és ennek során az örökösök személyének ismerete szükséges, az MVH megkeresésére a hagyatéki leltározást végzı szerv adatot szolgáltat a hagyatéki leltár készítésének tényérıl, valamint a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzı nevérıl és székhelyérıl. Az MVH megkeresése alapján a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzı tájékoztatja az MVH-t az azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével az örökösökrıl vagy tájékoztatást ad a hagyatéki eljárás megszőntetésérıl. Az MVH a szükséges ellenırzések lefolytatása, valamint más intézkedés megtétele céljából köteles a támogatási adatot az MVH ellenırzésére jogosult szervek, valamint más tagállam kifizetı ügynöksége rendelkezésére bocsátani. Az MVH az ügyfélre vonatkozó támogatási adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon, illetve a támogatások összegével, felhasználásával kapcsolatos adatokat összesített adatként statisztikai célú felhasználásra térítésmentesen adja át a Központi Statisztikai Hivatalnak. 32. Adatok nyilvánossága Az MVH által kezelt támogatási adatok közül közérdekbıl nyilvános a támogatásban részesülı kérelmezı: a) neve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye; b) regisztrációs száma; c) a támogatás jogcíme; valamint d) a támogatás jogerısen megállapított összege. Az MVH az adatokat honlapján a támogatási összeget megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított harminc napon belül közzéteszi. 33. A nyilvánosság tájékoztatása A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, a 1974/2006/ rendelet VI. melléklet 3.1 valamint 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie. Az arculati elemek különbözı tájékoztatási eszközökön történı megjelenítésének módját az IH az FVM és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. Az arculati elemek kiadásai elszámolható kiadásoknak minısülnek. 19

20 34. A kérelmezı által vállalt kötelezettségben bekövetkezı változás Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének idıtartama alatt a mezıgazdasági üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - csak egy személy lehet. A kötelezettség átvállalásához az MVH elızetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérıen nem rendelkezik. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevı nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. Amennyiben a támogatás feltételét képezı kötelezettségvállalás teljesítésének idıtartama alatt az ügyfél a mezıgazdasági üzem egészét vagy egy részét másik személyre ruházza át, ez utóbbi személy az idıszak fennmaradó részére átveheti a kötelezettségvállalást. Ha a kötelezettségvállalás átvétele elmarad, a kedvezményezettnek vissza kell térítenie a nyújtott támogatást. A fent említett visszafizetéstıl el lehet tekinteni, a kedvezményezett, aki már teljesítette a kötelezettségvállalás jelentıs részét, végleg beszünteti mezıgazdasági tevékenységét, és a kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg. A kötelezettséget jelentıs mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezettségvállalásra elıírt idıtartam 4/5-e már eltelt. 35. Vis maior Nem tekinthetı jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha az ügyfél kötelezettségének elháríthatatlan külsı ok (vis maior) miatt igazoltan nem tud eleget tenni. Az MVH az elháríthatatlan külsı ok meglétét egyedileg, a következménnyel okozati összefüggésben vizsgálja és dönt annak elfogadásáról. 20

21 IV. GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉS K: Az állattartó telepek korszerősítése rendelet szerint csak akkor nyújtható be támogatási kérelem, ha ugyanazon célterületen nincs lezáratlan mővelet. Igaz ez akkor is, ha az AVOPon belül történt a trágyakezelési beruházás? V: Nem, ez a feltétel csak az ÚMVP keretén belül meghirdetett jogcímekre vonatkozik. K: Az állattartó telepek korszerősítése rendelet szerint az ügyfél egy jogcímen belül egy állattartó telepre vonatkozóan egy kérelembenyújtási idıszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. Itt komplex fejlesztések támogathatóak (pl.: között a trágyakezelésben lehet-e pályázni istálló-építésre és takarmány-tárolókra, gépekre)? Összevonható pl.: a tartástechnológia az állategészségüggyel? V: Amennyiben a célterületek egyszerre vannak megnyitva, akkor lehet komplex beruházásra kérelmet beadni. Amennyiben csak egyes célterületek kerülnek megnyitásra, mint jelenleg a trágyakezelés, akkor csak az azzal kapcsolatos beruházások támogathatók. K: Az állattartó korszerősítése rendelet szerint egy ügyfél által, egy jogcímen belül több állattartó telepre benyújtott kérelem esetén a rendelet elıírásait állattartó telepenként kell alkalmazni. Ezt hogyan kell értelmezni? V: Minden olyan elıírást, kötelezettséget, amit a rendelet elıír (állatlétszám szintentartása, egyéb jogszabályi elıírások betartása ENAR, tejkvóta, különbözı naplók vezetése stb.) állattartó telepenként kell betartani. Ugyancsak telepenként kell érteni az elszámolható költségekre vonatkozó szabályokat is. (pl.: %-os szabály vagy millió forintos szabály stb.) K: Komplexitás tisztázása. Csak az a bontás tekinthetı komplexnek, amit a rendelet kínál, vagy kombinálható máshogyan is? V: A komplexitás máshogy nem kombinálható, csak ahogy a rendelet leírja. K: A normagyőjteményben szereplı árat a meglévı, vagy az elérni kívánt állategységgel kell felszorozni? Mi van akkor, ha valakinek még nincs állata, vagy a meglévıt növelni akarja? V: A támogatási alap nem kötıdik a meglévı állategységhez. Bármennyit lehet vállalni, a vállalt állategységgel kell számolni a támogatási alapot. Azonban amennyit vállal, annyit tartani is kell a rendelet szerint. Ez lehetıséget teremt induló telepeknek vagy bıvülı telepeknek is a megfelelı mértékő támogatására. K: A jelenlegi dolgozói létszám csökkenhet-e ha azt a tervben így határozom meg, és azt már vállalom is? V: Igen. Nincs kötelezı létszám tartási kötelezettség. A pontozásnál azonban jelentıs pontszámkiesést eredményez. K: Naptári évre kell számolni az éves átlagos statisztikai létszámot? V: Nem. A benyújtást megelızı 12 hónap éves átlagos statisztikai létszámával kell számolni. K: Lehet-e vásárolni állattartó telep korszerősítésében tıl gépet? És az elszámolható-e? V: Az állattartó telepek korszerősítése jogcím feltételei szerint a beruházás csak a befogadás után kezdhetı meg. Ez alól kivétel a gépbeszerzés, amely a kérelem benyújtás után saját kockázatra megvásárolható. Mivel a jogcímre április 23-tól lehet kérelmet benyújtani, ezért a kérdésekre a válasz nem. 21

22 K: A gazdasági életképességi feltétel él-e? (kettı évbıl legalább az egyik nem mínuszos) V: Az életképességi feltétel él, csak nem ez a feltétel. A feltétel, hogy az üzem mérete haladja meg a 4 EUME-t. K: Új cég pályázhat-e? V: Igen, de rendelkeznie kell állattartó teleppel. K: Az építési beruházás maximális elszámolható költsége 750 millió forint, emellett még lehet infrastruktúrára és gépre és egyéb költségre is beállítani 750 millió forintot, ha betartom a 30%-os szabályt, vagy a teljes elszámolható költség 750 millió? V: Az épített és beépített technológia maximuma 750 millió forint. Ezen felül lehet még 750 millió forint a gép és az infrastruktúra megfelelı arányban, és mindezeken felül lehetnek még az egyéb kiadások. Tehát az beruházás maximális költsége forint. K: 75%-nál kell-e közbeszerzés? V: 75 %-os támogatási intenzitás mellett, figyelembe kell venni a Közbeszerzési törvényben rögzített értékhatárokat. A közbeszerzésrıl részletesen olvashat a közbeszerzésrıl szóló tájékoztatóban. K: IPPC telepek megkapják mindig a 75%-ot? V: Nem azért jogosultak, mert IPPC telepek, hanem azért mert a nitrát érzékeny területek kijelölésérıl szóló 27/2006. Kormány rendelet módosításra került olyan értelemben, hogy az összes IPPC telep nitrát érzékeny területté lett nyilvánítva. A 1698/2005/ Tanácsi rendelet értelmében azok a beruházások élvezhetik a 75%-os támogatási intenzitást, amelyek nitrát érzékeny területen, trágyával összefüggésben valósulnak meg és a kérelmezı a fejlesztésre vonatkozóan legkésıbb április 30-ig támogatási határozattal rendelkezik. (A rendelet, amely jelenleg azt tartalmazza, hogy a beruházást április 30-ig be kell fejezni, módosításra kerül a fentiek szerint.) K: Van-e, lesz-e elıleg? V: 2008-tól lesz lehetıség elıleg igénybevételére. K: Ha egy pályázóhoz 10 telep tartozik (pl.: nitrátérzékeny területen), akkor mindenhova csinálhat egy 750 milliós (építészt) pályázatot, így a nevére kerül többmilliárd támogatás? Mekkora a támogatás maximális értéke? V: Nincs maximális támogatási érték. K: Az állattartással kapcsolatban korszerősítés esetén adnak támogatást. De teljesen új telep építéséhez milyen támogatási lehetıség van? V: Zöld mezıs beruházás nem támogatható a jogcím keretében. Meglévı állattartó telepen új egység vagy létesítmény építhetı, de teljesen új telep nem létesíthetı. K: Csak nitrátérzékeny területekre lehet 75%-os támogatást kapni a trágyatárolóhely létesítése esetén? Ezzel versenyhátrányban kerülnek azok a telepek, amelyek nem itt vannak. Van lehetıség arra, hogy ez változzon? V: Annak érdekében, hogy minél több telep - trágyával kapcsolatos beruházása - élvezhesse a 75%-os támogatási intenzitást, az összes nagy létszámú állattartó telep területét (41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelékének 4. pontja) nitrát érzékeny területté lett nyilvánítva. 22

23 K: A 75%-os támogatás csak új beruházásokra vagy rekonstrukcióra is vonatkozik? V: A beruházás típusa nincs összefüggésben a támogatás intenzitással. A 75% nitrátérzékeny területeken megvalósuló, trágyakezeléssel, tárolással és feldolgozással kapcsolatos beruházásokra adható. Zöld mezıs beruházás nem támogatható, csak meglévı egység mellett új egység létesítésére. K: Olyan cég, amely nem rendelkezik mezıgazdasági árbevétellel csak, mint kereskedelmi cég tenyésztojás szállítására alkalmas kocsikat vásárolhat-e vagy pedig naposcsibe szállítására alkalmas kocsikat? V: A jogcím keretében nem vizsgáljuk a mezıgazdasági árbevételt. A feltétel az, hogy az ügyfélnek legyen állattartó telepe és állattartásra vállalkozzon. K: A trágyatárolás megoldására csak komplex beruházás keretében lehet pályázni? V: Nem, önállóan is. K: Ha a trágyatárolással kapcsolatos beruházásokat elırehozzák, akkor ez nem üti azt a feltételt, hogy egy évben csak egy pályázat adható be? V: Nincs ilyen feltétel, hogy egy évben csak egy pályázat adható be. K: Csak maga a trágyatároló lesz 75%-os, vagy a kapcsolódó technológia, gépek stb.? V: Minden, ami a trágyakezeléssel, feldolgozással, tárolással kapcsolatos beruházás és nitrátérzékeny területen valósul meg 75%-kal támogatható. K: Takarmánykiosztó kocsit szeretnénk vásárolni. Milyen intézkedésen belül lehet erre pályázni? V: Az állattartó telepek korszerősítésén belül építési beruházással együtt, vagy a gépbeszerzés jogcímben önálló gépbeszerzésként. K: A szervestrágya kijuttatásának gépeire lesz-e támogatás. Ha lesz, akkor hány százalék? Mikor lesz pályázati kiírás? V: Ha építési beruházással együtt szerzi be, akkor április 23-ától lehet rá kérelmet benyújtani, alapvetıen 40% támogatás intenzitással, KAT területen 50%-kal, nitrátérzékeny területen 75%-kal. Ha önállóan akarja beszerezni, akkor május 16-ától lehet kérelmet benyújtani 35%-os támogatás intenzitással. K: A trágyakezeléssel kapcsolatosan nem kell sem üzleti tervet, sem mőszaki tervdokumentációt beadni? V: A trágyakezeléssel kapcsolatos célterületen csak pénzügyi tervet kell beadni és nem kell mőszaki tervdokumentációt benyújtani. K: Amennyiben a gépkatalógusban nem szerepel az adott gép, akkor támogatható-e, illetve a gép csak a megadott áron pályázható meg? V: A gépnek szerepelnie kell a katalógusban és az adott jogcím vonatkozásában a rendeletben felsorolt támogatható gépek listájában is. A megadott ár maximált ár. Ez azt jelenti, hogy lehet olcsóbban és drágábban is megvenni. Ha olcsóbban veszi, akkor azután kapja a támogatást, ha drágábban, akkor csak a maximált ár után. Azonban mindig a számla az elszámolás alapja. 23

24 V. MELLÉKLET 1. sz. melléklet Fogalmak 2. sz. melléklet A beruházásokhoz kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások és a velük kapcsolatban felmerülı kiadások után igénybe vehetı támogatás mértéke 3. sz. melléklet A támogatási kérelmek értékelésének szempontjai 4. sz. melléklet A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 5. sz. melléklet Kifizetési kérelemhez tartozó számlaösszesítı tartalma 6. sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok 7. sz. melléklet MVH megyei kirendeltségek és központi ügyfélszolgálat 8. sz. melléklet Szakmai és érdekképviseleti szervezetek listája 9. sz. melléklet Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan 10. sz. melléklet Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan 11. sz. melléklet Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan 12. sz. melléklet Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét javító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan 13. sz. melléklet Technológiai modulok állategységre vetített elszámolható kiadása a telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetıséget javító az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan 14. sz. melléklet Az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és technológiai beruházások kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () 15. sz. melléklet Állati férıhelyek kialakítását és a tartás minıségét javító építési és korszerősítı felújítási beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () 16. sz. melléklet Jó minıségő takarmány elıállítását és felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító építészeti, technológiai és gép beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () 17. sz. melléklet Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét javító beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () 18. sz. melléklet Telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetıséget javító, állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı beruházások célterülete kötelezıen elvárt mőszaki tartalma () és elszámolható kiadásai () 19. sz. melléklet A telepi állatlétszám számítása 20. sz. melléklet Állategység (ÁE) számítási táblázat 24

25 1. sz. melléklet Fogalmak 1. EMVA: A 1698/2005/ rendelete az Európai mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról. A rendelet 4 tengelyre bontva határozza meg a közös agrárpolitikai célok megvalósulását szolgáló intézkedéseket. 2. beruházás: az ügyfél által eszközölt, a számvitelrıl szóló évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minısített ráfordítások összessége. A társasági tulajdon, illetıleg szavazati jog megszerzésére fordított összeg csak abban az esetben minısül beruházásnak, ha a támogatás igénybevételi feltételeit megállapító jogszabály ezt kifejezetten lehetıvé teszi. 3. irányító hatóság (IH): az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/ tanácsi rendelet 75. cikke, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/ tanácsi rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az agrárpolitikáért felelıs miniszter. 4. kifizetı ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/ tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározottak szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt, és az illetékes hatóság által e feladat ellátására akkreditált szerv (Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). 5. intézkedés: az EMVA tengelyek végrehajtásához hozzájáruló mőveletek sorozata 6. alintézkedés: az intézkedésen belül önállóan lehatárolható célterület és jogosultsági feltételek alapján elkülönített támogatható mőveletek köre, amelyet a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szabályoz. 7. célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott mővelet irányul. 8. mővelet: meghatározott szempontok szerint kiválasztott és egy vagy több kérelmezı által végrehajtott projekt, szerzıdés, megállapodás vagy egyéb cselekvés, amely lehetıvé teszi az EMVA célkitőzéseinek elérését, azzal a kiegészítéssel, hogy tagolódhat jogszabályban meghatározott tevékenységekre 9. tevékenység: a mővelet önállóan megvalósuló részeleme. 10. mővelet megvalósulása: a mőveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása. Az okirat építési beruházás esetén a jogerıs használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által elıírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményrıl kiállított, igazoltan teljesített számviteli bizonylat. 11. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy beruházás ideértbe az immateriális javak beszerzését is megvalósítására irányul. 12. termelıi csoport: a termelıi csoportokról szóló 81/2004. (V.4.) FVM rendelet alapján elismert termelıi csoport. 13. kifizetési kérelem: a támogatási döntés alapján a kifizetés céljából benyújtott kérelem; 25

26 14. nyilvánvaló hiba: az ügyfél által benyújtott kérelemben, pályázatban feltüntetett adatok olyan egyértelmő hiányossága vagy hibája, amely a kérelem, vagy a pályázat más adataiból vagy más, a végrehajtási feladatokat ellátó szervezet által közvetlenül elérhetı nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható, kivéve a kérelem hitelességét befolyásoló hiányosság (aláírás, bélyegzı lenyomat, stb.); 15. standard fedezeti hozzájárulás (SFH): a termelési érték és bizonyos változó költségek különbsége, egy területegységre (általában 1 hektárra) vagy állategységre (általában 1 vagy 100 db állatra) számítva, és átlagos idıjárási és üzemi feltételekre vonatkoztatva; 16. támogatási kérelem: a támogatási rendszerbe való felvétel iránti kérelem; 17. állattartó telep: a Magyar Köztársaság területén, egy vagy több földrészleten elhelyezkedı, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelmően lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetıként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben mőködı körbekerített legelıket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használt területeket; 18. IPPC telep: Létesítmény intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint férıhely baromfi számára, 2000 férıhely (30 kg-on felüli) sertések számára, 750 férıhely kocák számára, 19. nitrátérzékeny terület: a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti terület (módosítás alatt) 20. állategység (AE): az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet (a továbbiakban: 4/2004. (I.13.) FVM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy egy AE 5 darab termelı méhcsaládnak felel meg. A különbözı állatfajok állományának együttes számbavételére alkalmas egyenérték, az egyenértékeket a 20. számú melléklet tartalmazza. 21. támogatási egység: a sz. mellékletben azonosítható állategységre vetített tevékenységi egység, amelynek megfelelıen a támogatott mővelet megvalósulhat. 22. mezıgazdasági üzem: egy adott mezıgazdasági termelı által mezıgazdasági tevékenység folytatásához használt termelıegységek, különösen termıföld, állatállomány, gép, épület, berendezés összessége. 23. mezıgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9003/2002. (SK.6.) KSH Közlemény (TEÁOR) 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 szerinti tevékenységek. 24. mezıgazdasági termelı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezıgazdasági tevékenysége folytat. 25. hátrányos helyzető terület: a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett - leghátrányosabb 26

27 és hátrányosabb helyzető - 95 kistérség, vagy az 5. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzető 235 település 26. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege 27. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az ıstermelı, amennyiben a vállalkozói, illetve ıstermelıi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül került sor 28. tevékenységtípus: azonos jellegő tevékenységek összessége 29. jogcím: azon mőveletek összessége, melyekre támogatás ugyanabban a kérelemben igényelhetı 30. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadásfelsıhatárt állapít meg (a sz. melléklet) 27

28 2. sz. melléklet Az állattartó telepek korszerősítéséhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások és a velük kapcsolatban felmerülı kiadások után igénybe vehetı támogatás mértéke Költség SZJ száma Fıcsoport Költség SZJ száma Alcsoport Költség megnevezése A beruházás összes elszámolható költségének x%-a A maximálisan elszámolható költség (Ft) 72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 6% Adatfeldolgozás 6% Mőszaki kutatás, fejlesztés Mőszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 6% Agrártudományi kutatás, fejlesztés 6% Humán kutatás, fejlesztés Közgazdasági-tudományi kutatás 6% Jogi, gazdasági tevékenység Jogi dokumentálás 6% Egyéb jogi szolgáltatás 6% Adótanácsadás 6% Piac-, közvélemény-kutatás 2% Általános üzletviteli tanácsadás 6% Pénzügyi üzletviteli tanácsadás 6% Marketing célú üzletviteli tanácsadás 6% Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás 6% Termelésszervezési tanácsádás 6% PR célú üzletviteli tanácsadás 2% Egyéb üzletviteli tanácsadás 6% Témamenedzselés, programkoordinálás 6% Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás 6% Mérnöki tevékenység, tanácsadás Építészeti szolgáltatás 6% Mőszaki szakértés, tanácsadás 6% Integrált mérnöki szolgáltatás 6% Település-, tájrendezés, -tervezés 6% Építési projekt vezetése 6% Földtani szakértés 6% Földtani vizsgálat 6% Földmérés, térképészet 6% Nem mérnöki mőszaki tanácsadás 6% Mőszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztságvizsgálat, -elemzés 6% Fizikai tulajdonság elemzése 6% Integrált mőszaki, elektronikai rendszer tesztelése 6% Hirdetés Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 2% Egyéb hirdetési szolgáltatás 2% Reklámfelület, -idı eladása 2% Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 6%

29 Mezıgazdasági, vadgazdálkodási, edıgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés 6% Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés 6% Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés 6%

30 3. sz. melléklet A támogatási kérelmek értékelésének szempontjai Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenırzés módja Pontszám Szakmai szempontok Csatolni kell a termelıi Az ügyfél állati termék elıállítással csoport, igazolását arról, és forgalmazással foglalkozó hogy az ügyfél a csoport termelıi csoport vagy annak tagja. tagja. 6 Az állattenyésztésrıl szóló évi CXIV törvény 13. -ban foglalt kötelezettség teljesítése A támogatási kérelemhez csatolandó befizetési bizonylat vagy annak másolata. Az ügyfél IPPC telep Nyilatkozat 4 Komplexitás A fejlesztés tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia hasznosítást A jogszabályban hivatkozott esetekben. A kérelemben kiválasztott technológiai modulok alapján. Összesen: max. 20 A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fı) A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése a fejlesztés hatására Az ügyfél részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban A megvalósítás helye Horizontális szempontok Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely Ft/új munkahely felett hátrányos helyzető térségben van Nyilatkozat 3 Nyilatkozat

31 Pénzügyi terv Nem termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Beruházási hajlandóság vizsgálata Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Termelıi csoport esetében A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Vállalatértékelés Befektetett eszközök változása Saját tıke változása a beruházás idıtartama 1 alatt Értékcsökkenés változása 1 Saját tıke változása a mőködtetési idıszak alatt 1 Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia adatokkal a müködtetés alatt Termelési érték 2 Adózás elıtti eredmény 2 Termelési értékarányos jövedelmezıség 2 Pénzügyi tábla adatainak referencia adatokkal történı összevetése a mőködtetés alatt: Termelési érték 1 Adózás elıtti eredmény 1 Termelési értékarányos jövedelmezıség 1 Beruházás mértékének a vizsgálata 2 Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot követı 4. évre vállalt állategységben kifejezett méret nı, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. Befektetett eszközök változása Saját tıke változása a beruházás idıtartama 2 alatt Értékcsökkenés változása 2 Saját tıke változása a 2 mőködtetési idıszak alatt A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a Induló TCS esetében a számítást a pályázat és az azt követı 2 év terv adatai alapján kell elvégezni. 16 millió forintot 6 12 millió forintot 3 8 millió forintot

32 Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint Induló termelıi csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a 20%-kal bıvül 9,6 millió forintot 2 10%-kal bıvül 8,8 millió forintot 1 Ha az ügyfél a benyújtást követı 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás Ha az ügyfél nem természetes személy A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást Nık foglalkoztatása Csökkent munkaképességő foglalkoztatása 1,4-szeresét 4 1,2-szeresét 2 A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nı A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nı A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nı Nyilatkozat 3 Nyilatkozat 3 Nyilatkozat 2 Nyilatkozat 1 Nyilatkozat 2 Ha az ügyfél természetes személy Az ügyfél nı 3 Az ügyfél roma származású Nyilatkozat 3 Az ügyfél csökkent munkaképességő Nyilatkozat 2 Összesen: max. 50 Üzleti terv pontozása 15 millió Ft támogatási érték felett kötelezı benyújtani, kivéve trágyakezelési célterület Üzleti terv 30 Összesen: max. 30 Mindösszesen: max

33 4. sz. melléklet A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi SFH Kód Megnevezés (FSS) Mértékegység SFH 2004 D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha D02 Durum búza Ft/ha D03 Rozs Ft/ha D04 Árpa Ft/ha D05 Zab Ft/ha D06 Szemeskukorica Ft/ha D07 Rizs Ft/ha D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha D09 Száraz hüvelyesek, összesen Ft/ha D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha D10 Burgonya Ft/ha D11 Cukorrépa Ft/ha D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha D23- D35 Ipari növények Ft/ha D23 Dohány Ft/ha D24 Komló Ft/ha D25 Gyapot Ft/ha - D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha D27 Napraforgó Ft/ha D28 Szója Ft/ha D29 Olajlen Ft/ha D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha D31 Rostlen Ft/ha D32 Rostkender Ft/ha D33 Egyéb rostnövények Ft/ha - D34 Illóolaj-, gyógy- és főszernövények Ft/ha D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha D14 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt Ft/ha

34 D14A D14B D15 D16 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) D17 Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha D18 Takarmánynövények, összesen Ft/ha D18A Takarmánynövények - idıszaki gyep Ft/ha D18B Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, összesen Ft/ha D18B1 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha D18B3 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha D21 Parlag, ugar támogatás nélkül Ft/ha - D22 Parlag, ugar támogatással (set-aside) Ft/ha - E Konyhakert Ft/ha F Állandó rét és legelı, összesen Ft/ha F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelı) Ft/ha F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelı) Ft/ha G01 Gyümölcsültetvények, összesen Ft/ha G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss Ft/ha - G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha G02 Citrus-ültetvények Ft/ha - G03 Olajfa ültetvények Ft/ha - G03A Olajfa ültetvények - étkezési olíva Ft/ha - G03B Olajfa ültetvények - olajtermelésre Ft/ha - G04 Szılıültetvények, összesen Ft/ha G04A Minıségi borszılı ültetvények Ft/ha G04B Egyéb borszılı ültetvények Ft/ha G04C Csemegeszılı ültetvények Ft/ha G04D Mazsolaszılı ültetvények Ft/ha - G05 Faiskolák Ft/ha G06 Egyéb ültetvények Ft/ha - G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha I01 Másodvetéső növények összesen Ft/ha

35 I02 Gomba Ft/100m J01 Lófélék Ft/állat J02 Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen Ft/állat J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nıivarú Ft/állat J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nıivarú Ft/állat J05 Kétéves és idısebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat J06 Kétéves és idısebb szarvasmarha, üszı Ft/állat J07 Kétéves és idısebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat J08 Kétéves és idısebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat J09 Juh, összesen Ft/állat J09A Juh, tenyész nıivarú (anyajuh) Ft/állat J09B Juh, egyéb Ft/állat J10 Kecske, összesen Ft/állat J10A Kecske, tenyész nıivarú (anyakecske) Ft/állat J10B Kecske, egyéb Ft/állat J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat J13 Sertés, egyéb Ft/állat J14 J15 J16 J16A J16B J16C J16D Pecsenyecsirke Tojótyúk Egyéb baromfi Pulyka Kacsa Liba Egyéb baromfi Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat Ft/100db állat J17 Nyúl (tenyész nıivarú) (anyanyúl) Ft/állat J18 Méhcsaládok Ft/kaptár A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként elıírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni. Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget a támogatási árfolyamnak megfelelıen át kell számítani euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével. 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró. 35

36 5. sz. melléklet Kifizetési kérelemhez tartozó számlaösszesítı tartalma A számlaösszesítı tartalmazza: a bizonylat azonosítóját, megnevezését, kiállítójának adószámát; a teljesítés idıpontját; a fizetés módját és határidejét; a számlatétel megnevezését, SZJ vagy VTSZ számát; a nettó összeg és ÁFA mértéke alapján az elszámolni kívánt összeget; a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, melyhez a tétel tartozik. 36

37 6. sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok Közösségi jogszabályok: a Tanács 1698/2005/ rendelete (2006. szeptember 20.) az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról; a Bizottság 1974/2006/ rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/ tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról; a Bizottság 1975/2006/ rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenırzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/ tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; Nemzeti jogszabályok: a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény; a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 23/2007. (IV.17) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól; A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV.17) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartótelepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl. 37

38 7. sz. melléklet MVH megyei kirendeltségei és központi ügyfélszolgálata Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Pf.: / / Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út Pécs, Pf.: / / Békés 5600 Békéscsaba, Temetı sor Békéscsaba, Pf.: / / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf.: / / Csongrád 6721 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Pf.: 26. és / / Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: / / Gyır-Moson-Sopron 9021 Gyır, Munkácsy u Gyır, Munkácsy u / ; 96/ / Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u Debrecen, Pf.: / / Heves 3300 Eger, Maczky Valér út Eger, Pf.: / / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u Szolnok, Pf.: / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: / / Központi ügyfélszolgálat 1095 Budapest, IX. ker. Soroksári út Budapest 62., Pf.: ; Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér Salgótarján, Pf.: / / Pest 1093 Budapest, Lónyay utca Budapest, Pf.: Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u Kaposvár, Berzsenyi u. 9 82/ ; 82/ / ; 82/ Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hısök tere Nyíregyháza, Pf.: / / Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u Szekszárd, Pf.: / / Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Szombathely, Pf.: / / Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf.: / ; 88/ / ; 88/ Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u Zalaegerszeg, Pf.: / ; 92/ / ; 92/

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések Az MVH a pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé;

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé; Kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók EMVA III. tengely 2008. október Kérelmek Alapjogosultsági feltételek Ügyfél-regisztrációs szám (G001, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor, G002 adatváltozás

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott kérelmek folyamatba épített helyszíni

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 76/2011. (VII.29.) VM rendeletek, MVH közlemények ezeket

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26.

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26. Kifizetési kérelem EMVA III-IV tengely Zirc, 2011.05.26. 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem támogatási kérelemben elfogadott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2008. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2008. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2008. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: cím:

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név:  cím: A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.359.02.01, 6.463.01.01 1 Főlap iratkódja

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoptok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 35001, 46001 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben