Az Országgy űlés.../2014. (...) OGY határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgy űlés.../2014. (...) OGY határozata"

Átírás

1 Az Országgy űlés.../2014. (...) OGY határozata Érkezett : G014 c,"' a devizahitelek forint alapú szerz ődésekre történő átalakítására vonatkozó ütemezésről és árfolyamokró l Az Országgyűlés a korábban devizában eladósodottak helyzetének radikális romlására, a forint egyes devizákkal így különösen az euróval és a svájci frankkal szemben történ t jelentős gyengülésére, a magyar gazdaság vártnál lassabb ütemű bővülésére, valamint a Kormány eddig eredménytelen intézkedéseire tekintettel, a lehető legszélesebb politikai és társadalmi összefogás megteremtésén keresztül, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, hitellel rendelkező emberek, családok segítése, és egy súlyos szociális válság hatásainak csökkentése érdekében a következ ő határozatot hozza : 1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kormány a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájának köszönhetően 2010 nyara óta a) jelentős mértékben gyengítette a forint árfolyamát más devizákhoz így különösen a z euróhoz, a svájci frankhoz, az amerikai dollárhoz és a japán jenhez viszonyítva, é s döntően ennek következtében emelkedett a devizahitellel rendelkez ő személyek törlesztő részlete ; b) igazságtalan módon változtatta meg a hazai adórendszert : a közepes és kiskeresetű munkavállalók adóterhelését növelte, a gazdagok, jól keres ő családok adóját csökkentette, amelynek következtében az egykulcsos adóval ötb ől négy magyar munkavállal ó rosszabbul járt ; c) tízezrek veszítették el korábbi munkahelyeiket, és ezzel együtt sok esetben a hitelb ől vásárolt lakásukat is. 2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kormány a negatív újraelosztást megvalósító társadalompolitikájával 2010 nyara ót a a) a jóléti juttatások nagy részét a fels ő- és fels ő-középosztály felé terelte, miközben a szegények egyre kevesebb pénzt és egyre nagyobb ellen őrzést kaptak, b) romlanak a szegénységről szóló mutatók, egyre inkább nyílik a jövedelmi olló, és a Kormány folyamatosan forrásokat vont el a legrosszabb helyzet ű társadalmi csoportoktól, köztük a rokkantaktól és a szegényebb gyermekes családoktól, c) jelentősen közreműködött az emberek eladósításában, fizetési képességü k csökkentésében. 1

2 3. Az Országgyűlés megállapítja, hogy 2010 nyara óta a Kormány százmilliárdokat vont ki a z egészségügyből és az oktatásból, elvette és elköltötte közel hárommillió ember id őskorra félretett mintegy háromezer-milliárd forintnyi megtakarítását, százmilliárdokat fordított stadion- és más presztízsberuházásokra, propagandára, tanácsadókra, és több min t ezermilliárd forintot költött veszteséget eredményez ő cégvásárlásokra, miközben többszázezer, önhibáján kívül eladósodott ember maradt érdemi, kormányzati segítség nélkül. 4. Az Országgyűlés a Kúria 2/2014. PJE határozatában foglaltakkal összhangban megállapítja, hogy a bankok visszaélve a fogyasztókkal szembeni er őfölényes helyzetükke l indokolatlan költségeket okozva, tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben, amikor a) a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerz ődések teljesítése során különnemű árfolyamokat alkalmaztak, illetve b) a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket egyoldalúan úgy módosították, hogy az nem felelt meg a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szerepl ő egyoldalú szerz ődésmódosítási jog tisztességtelenségér ől szóló 2/2012. (XII.10.) PK vélemény 6. pontjában felsorolt elveknek, ezért a bankoknak a tisztességtelen módon szerzett el őnyt vissza kell téríteniük a megkárosított fogyasztóknak. 5. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a devizahitelek forint alapú szerz ődésekre történ ő cserélésének előkészítése a Kormány pénzügyekért és az államháztartásért felelős tagja által ígért év végi céldátumhoz képest jelent ős késedelemben van. 6. Az Országgyűlés az 1-3. pontokban meghatározott körülmények figyelembevételéve l megállapítja, hogy a döntően a Kormány által okozott helyzet méltánytalan az önhibájukon kívül eladósodott személyekkel szemben, ezért a probléma megszüntetése a Kormány aktí v közreműködését teszi szükségessé. 7. Az Országgyűlés az 1-6. pontokban foglaltak alapján felkéri a Kormányt, hog y a) az államháztartásért felel ős miniszter júniusi ígéretének megfelel ően, gondoskodjon a devizaalapú hitelszerz ődések forint alapú szerződéssé alakításáról, é s ezzel vezesse ki a lakossági devizahiteleket a év végéig ; b) az a) pont szerinti feladat elvégzése során legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a évi általános országgyűlés választások hónapjában érvényes havi átlagos devizaárfolyamok alkalmazását írja el ő. 8. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba. 2

3 Indokolá s A világgazdasági válság egyik legfájdalmasabb magyarországi hatása a korábban devizában eladósodottak helyzetének radikális romlása. A forint euróval és svájci frankkal szembeni jelent ős gyengülése miatt többszázezer család helyzete vált napról napra reménytelenebbé. helyzetet tovább rontotta, hogy a bankok ahogyan azt a Kúria 2/2014. PJE határozatában megállapította visszaéltek a fogyasztókkal szembeni erőfölényes helyzetükkel, és indokolatlan költségeket okozva, tisztességtelen módon, a fogyasztók megkárosításával tette k szert el őnyre, amikor a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések teljesítése során különnemű árfolyamokat alkalmaztak, illetve amikor a deviza alapú fogyasztó i kölcsönszerz ődéseket egyoldalúan úgy módosították, hogy az nem felelt meg a fogyasztó i kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz ődési feltételekben szereplő egyoldalú szerz ődésmódosítási jog tisztességtelenségér ől szóló 2/2012.(XII.10.) PK vélemény 6. pontjában felsorolt elveknek (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve; tételes meghatározás elve ; objektivitás elve; ténylegesség és arányosság elve ; átláthatóság elve ; felmondhatóság elve ; szimmetria elve). Tény ugyanakkor, hogy a hibás kormányzati gazdaság- és társadalompolitikának jelent ős, a tisztességtelen árfolyamrés- és kamatváltozásoknál lényegesen nagyobb hatása volt a helyzet kialakulásában. A felelőtlen kormányzati, illetve kormánypárti tisztségvisel ői nyilatkozatok és a káros gazdaságpolitika miatt csak 2010-ben 974 milliárd forinttal n őttek a devizahitelesek terhei. A évi országgyűlési választások hónapjában, 2010 áprilisában 1 euró átlagosan 265,44 forintba került, míg 2014 áprilisában 307,33 forintot, augusztusában 313,8 9 forintot kellett adni érte. A svájci frankért 2010 áprilisában 185,12 forintot, áprilisában 252,09 forintot, augusztusában 258,97 forintot kellett adni. Az MNB saját statisztikáj a szerint egy átlagos havi törlesztő részlet összege 2010 óta 70%-kal növekedett, amel y nagyobb részben az árfolyamkülönbség alakulásából ered. Mindezek alapján szükséges, hogy a devizahitelek forintra váltása legfeljebb az MNB által közzétett 2010 áprilisi átlago s árfolyamon történjen. A határozati javaslat további célja, hogy egyfel ől rámutasson a Kormánynak a devizahitelle l rendelkező százezrek kilátástalan 'helyzetének kialakulásában betöltött felel ősségére, és korábbi ígéreteivel szemben tanúsított késlekedésére, másfel ől pedig javaslatot tegyen a problémák gyors megszüntetésére, illetve csökkentésére. A határozati javaslat így rámutat, hogy, míg júniusában Varga Mihály nemzetgazdaság i miniszter a devizahitelek kivezetését év végéig ígérte, addig a legújabb kormányzat i nyilatkozatok szerint erre csak 2015 tavaszán kerülhet sor. Ez a késlekedés elfogadhatatlan, különösen úgy, hogy a devizahitelesek megsegítése érdekében javasolt minden intézkedés t nemcsak a kormánypárti kétharmad, hanem a legnagyobb ellenzéki frakció, az MSZP i s támogatott. A 3

4 A határozati javaslat alapján az Országgyűlés így felkéri a Kormányt, hogy év végéig hajtsa végre a devizahitelek kivezetését és forint alapú szerz ődésekre cserélését, és ennek végrehajtása során legfeljebb a április havi átlagos devizaárfolyamokat alkalmazza. Az MSZP fontosnak tartja, hogy olyan érdemi megoldás szülessen a bajba került hitelese k problémáira, amely nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását. A tétlenséggel járó felelősség a Kormányt és a kormánypártokat terheli. Az idő azonban sürget, ezért az MSZP elvárja, hogy a Kormány a pártpolitikai érdekeket félretéve, a segítségre szoruló többszázeze r család sorsát szem el őtt tartva, felel ős módon, ígéreteinek megfelel ően cselekedjen. 4

5 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselői önálló indítvány Határozati javaslat kezdeményezés e Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlésről szóló évi XXXUI. törvény 28. (4) bekezdése alapján mellékelten az alábbi nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez. országgyűlési határozati javaslatot Budapest, szeptember 15. Előterjeszt ő : országgyűlési képviselő MSZP országgy űlési képviselő MSZP

6 URSGAG '':; Y" i_ ; :,. ~`~~ATALA Érkezett : 2014 SZEPT 1.8. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztőként való csatlakozás képviselői önálló indítványhoz Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Bejelentem, hogy az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján, az el őterjesztők hozzájárulásával el őterjeszt őként csatlakozni kívánok a devizahitelek forint alapú szerződésekre történ ő átalakítására vonatkozó ütemezésr ől és árfolyamokról szóló (H/1310. számú) határozati javaslathoz. Budapest, szeptember 16. dr. Tóth Bertalan országgyűlési képvisel ő (MSZP) Burany Sándor országgyűlési képviselő (MSZP)

7 10/ B FAX MSZP GAZD. KABINET 001/00 3 ORSzAu' 11 1 Érkezett ' Z014 OKI 1 O. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Előterjesztőként való csatlakozás képviselői önálló indítványho z Kövér Lászl ó az Országgy űlés elnöke részére IIelyben Tisztelt Elnök Úr! Bejelentem, hogy az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján, az előterjesztő hozzájárulásával csatlakozni kívánok Az önhibájukon kívüli okból fizetési nehézséggel küzd ő, eladósodott emberek segítése érdekében szükséges, legsürget őbb intézkedésekr ől szóló H/493. A devizahitelek forint alapú szerződésekre történ ő átalakítására vonatkozó ütemezésről és árfolyamokró l szóló H/1310., A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítése előkészítésének és megvalósításának országgy űlési felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló H/283. számú országgy űlési határozati javaslathoz. Budapest, október 10. Velez Arpád országgyűlési képvisel ő (MSZP)

2014. évi... törvény. egyes adótörvényeknek a gyermekéhezés felszámolása érdekében történ ő módosításáró l

2014. évi... törvény. egyes adótörvényeknek a gyermekéhezés felszámolása érdekében történ ő módosításáró l 2014. évi.... törvény Érkezett : 2014..'' j 19. egyes adótörvényeknek a gyermekéhezés felszámolása érdekében történ ő módosításáró l Az Országgyűlés igazságos és méltányos közteherviselés megteremtése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE HU ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. július 28.) a Kúriának a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozó határozatából eredő új, általános érvényű rendelkezésekről (CON/2014/59) Bevezetés

Részletesebben

T/2055. számú. törvényjavaslat

T/2055. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSLÁGv Y ÜL, H 7Á. A,A Érkezett : 2014 NOV 1 7 T/2055. számú törvényjavaslat az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

a Bankszövetség 2014 II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. augusztus

a Bankszövetség 2014 II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. augusztus BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2014 II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS, A BANKSZEKTOR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI...

Részletesebben

а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k rendezéséről

а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k rendezéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Оmаgg Y ü 1és Hivгu :a 6.[" rк~e,~te 2014 JuN 27. T/.... számú törvényjavaslat а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

2011.09.14.szerda. Tabajdi: Új lépések szükségesek az európai klímapolitikában!

2011.09.14.szerda. Tabajdi: Új lépések szükségesek az európai klímapolitikában! 2011.09.14.szerda Rendvédelmi mentori programot javasol az MSZP MSZP: többkulcsos igazságosabb személyi jövedelemadó-rendszerre van szükség Országvédelmi akcióterv - MSZP: képviselők, állami vezetők ne

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

A petíció benyújtására jogosultak. Hatály

A petíció benyújtására jogosultak. Hatály Petíció az Európai Parlamenthez A petíció benyújtója: Kereszturi István Magyar állampolgár Lakhely : Magyarország, Debrecen Doberdó Utca 30. szám alatti lakos. A petíció benyújtás jogcíme: Az Európai Unió

Részletesebben

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön?

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön? T. Kúria! 1055 Budapest, Markó u. 16. Elnok@kuria.birosag.hu Dr. Darák Péter Úr! Elnök Tisztelt Elnök Úr! Rendkívüli jelentőségű a fogyasztói kölcsönszerződések devizában történt elszámolásának és az egyoldalú

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESZUSA

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESZUSA KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESZUSA A KSZSZ SZÖVETSÉGI TANÁCSÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2009 2013. KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2013. MÁJUS 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal BEVEZETŐ 4. I.

Részletesebben

Egy rossz termékfejlesztésből rendszerszintű piaci kudarc A hazai lakossági devizajelzáloghitelezés*

Egy rossz termékfejlesztésből rendszerszintű piaci kudarc A hazai lakossági devizajelzáloghitelezés* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 2015. március, 5 29. o. Egy rossz termékfejlesztésből rendszerszintű piaci kudarc A hazai lakossági devizajelzáloghitelezés* Bethlendi András Jelen cikkben a hazai

Részletesebben

NYÍLT LEVÉL. Doubravszky György Úr Pénzügyi Jogok Biztosa. Tisztelt Kormánybiztos Úr!

NYÍLT LEVÉL. Doubravszky György Úr Pénzügyi Jogok Biztosa. Tisztelt Kormánybiztos Úr! Doubravszky György Úr Pénzügyi Jogok Biztosa NYÍLT LEVÉL Tisztelt Kormánybiztos Úr! Nagy érdeklődéssel elemeztük a 2013.02.01.-i Devizahiteles Konferencia előadásait, hozzászólásait. Meglepődve tapasztaltuk,

Részletesebben

a 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról

a 2002-2010. közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, iga7ságiigyi és ügyrend i bizottsága OM,Ággyülés Hivatal a A-I5

Részletesebben

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜL} S HIlíAiAL A Érkezett : 2014 NOV 11. T/1997. számú törvényjavasla t a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL 2000 2009 2011. november 11. TARTALOMJEGYZÉK OLDAL A. ELŐSZÓ 5 B. FELHÍVÁS 6 C. ÖSSZEFOGLALÓ 7 1. Saját

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/74/2011. Iktatószám: Vj/74-873/2011. A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2012. szeptember Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter M e g h a l l g a t á s i h á t t é r a n y a g A Z O R S Z Á G G Y Ű L É S I K É P V I S E L Ő K R É S Z É R E K é p v i s e l ő i I n f

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl, népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

Részletesebben

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a Adatok és tények a kormányzásról 2002-2010 Szerkesztette: dr. Molnár Csaba Bevezető Ez a kiadvány azzal a céllal született, hogy objektív számok és tényszerű adatok segítségével bemutassa az elmúlt két

Részletesebben

2015. évi... törvény Érkezett : 7e15 ÁPR dr

2015. évi... törvény Érkezett : 7e15 ÁPR dr 2 Irarnánysz (( 2 3 1 2015. évi... törvény Érkezett : 7e15 ÁPR dr egyes törvényeknek a dolgozói szegénység elleni küzdelem érdekében szükséges módosításáró l 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Marton Lilla

OTDK-dolgozat. Marton Lilla OTDK-dolgozat Marton Lilla MA 2013 A lakossági devizahitelek kockázatérzékelését befolyásoló tényezők The public perception of foreign currency risk factor Kézirat lezárásának ideje: 2012. április 16.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 7-én, kedden 9 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről A jegyzőkönyv

Részletesebben

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Horváth Zoltán 2015 ABSZTRAKT: Magyarországon az elmúlt 100 év során két, a nagymértékű lakossági eladósodás miatt elmélyülő

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.545/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.545/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr.... Ügyvédi Iroda által képviselt felperesnek, a... Ügyvédi Iroda által képviselt... alperes ellen általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránt indított

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben