Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 948-7/2009. Mellékletek: intézményi beszámolók ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának szeptember 7-i ülésére Tárgy: Szociális intézmények szakmai munkájának értékelése Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, szociális referens I. Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 92/B.. (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli intézményei szakmai munkájának eredményességét. Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 13.. értelmében az állami fenntartó az Szt. 92/B. -ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen a) az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését, b) az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását, c) az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket, d) bentlakásos intézmény esetén a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával, e) az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit. II. Intézményi beszámolók: A szakmai munka értékelésének részét képezi az intézmények évekről történő beszámoltatása, amely az alábbi szempontok megadásával történt: Általános jellemzés (feladatkör, ellátotti létszám, költségvetési főösszeg), Az intézmény külső szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása, A feladatellátás személyi feltételei (munkakörönként, táblázatba rendezve: előírt szakdolgozói létszám, alkalmazott szakdolgozók száma, hiányzó szakdolgozók száma), A feladatellátás tárgyi feltételei, - fontosabb tárgyi hiányosságok,

2 2 Az intézmény működési engedélye, - korrekciót igénylő területek, javaslat a szükséges intézkedések ütemezésére, Szociális foglalkoztatás paraméterei, tapasztalatai, A beszámolási időszak fontosabb ellenőrzései, tapasztalatai, A szakmai program eredményességének értékelése, a gondozási, fejlesztési tervek hatékonyságának értékelése, További szakmai irányok és tervek az ellátotti szükségletek alakulásának ismeretében, Az intézmény szerepének értékelése a helyi szociális ellátórendszerben. Az intézményi beszámolók az előterjesztés mellékletében találhatóak. III. Az intézmények szakmai munkájának értékelése: A munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a bólyi és a helesfai intézmények lakóotthonai kivételével nem felelnek meg a szakmai minimumfeltételeknek. A korábbi évek takarékossági intézkedései miatt az intézményekben szakdolgozói létszámleépítésekre került sor legutóbb februárjában ami nem teszi lehetővé a határozatlan idejű működési engedélyek megszerzését. Jelenleg a lakóotthonok kivételével december 31-ig szóló határozott idejű működési engedélyekkel rendelkeznek az intézmények. E határidőig szükséges megteremteni a működés előírt minimumfeltételeit, ami részben szakdolgozói létszámfejlesztést, illetve a tárgyi feltételek javítását jelenti. Intézményeinkben minimálisan az alábbi szakdolgozói létszámfejlesztés ütemezésére van szükség végéig: Helesfa: 18,5 fő Mozsgó: 15 fő Bóly: 12 fő Turbékpuszta: 6 fő Görcsöny: 1 fő Össz. 52,5 fő A tárgyi feltételek tekintetében a 2000-ben megújult Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthon kivételével mindenütt jelentkeznek hiányosságok, - főként az akadálymentesítettség és a zsúfoltság terén. A fogyatékkal élők ellátását biztosító mozsgói intézmény egésze, a helesfai és a bólyi intézmény pedig részlegesen kastélyépületben működik. Az ellátottak magasabb fokú társadalmi integrációja érdekében szükséges a lakóotthonos kitagolási program folytatása, a rehabilitációs tevékenység erősítése. A görcsönyi Kastélypark Időskorúak Otthona a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyetlen idősek otthona. Az idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása során heterogén ellátási szükségletek kielégítésére van szükség, egyre nagyobb a fekvő, intenzív ápolást igénylő, illetve a demens ellátottak aránya. Az intézmény ennek megfelelően külön részlegeket alakított ki a görcsönyi és a keresztespusztai telephelyen, ahol az állapotnak megfelelő, személyre szabott ápolási terv alapján történik az ellátás.

3 3 Az intézmény mindkét telephelyén működik emelt szintű ellátást biztosító részleg, amelyek folyamatos visszaminősítése zajlik a közgyűlés 9/2008. (II. 21.) Kgy. számú határozata értelmében. Az emelt szintű férőhelyek megüresedésével azok hagyományos férőhelyként történő engedélyeztetésére kerül sor, ahol az egyszemélyes apartmanokba két személy kerül elhelyezésre. Ezzel az intézményi zsúfoltság is enyhíthető. Jelenleg még Görcsönyben 5, Keresztespusztán 1 lakrészben nyújtanak emelt szintű ellátást. Az intézmény állagmegőrzése érdekében 12 M Ft-os fenntartói támogatással nyílászáró csere van folyamatban Görcsönyben a kastélyépület lakószobáiban, valamint Keresztespusztán a II. számú épület egészében. Az intézményben április 1.-jén ellenőrzést tartott a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jelentősebb szakmai hiba feltárása nem történt, a jelzett észrevételekre intézkedési terv készült, és az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A vizsgálat megállapítása szerint A szakmai munka és az adminisztrációs tevékenység a feltárt hiányosság ellenére jó színvonalú, megfelel a jogszabályi előírásoknak. A helesfai Boróka Otthon tekintetében a működésre vonatkozó névtelen bejelentések miatt több vizsgálatra is sor került a beszámoltatási időszakban, maga a Közgyűlés a 132/2008. (XII. 18.) Kgy. határozat 3. pontja szerinti döntésével négy közgyűlési képviselőből álló bizottságot állított fel az intézmény működésének vizsgálatára. A vizsgálóbizottság az első ülését január 26-án tartotta. Az ülésen a bizottság meghatározta azokat a dokumentumokat, amelynek tanulmányozását követően konkretizálni tudja a vizsgálata célterületeit. A március 25-én tartott második ülésen a bizottság a kapcsolódó dokumentumok áttanulmányozása alapján arról döntött, hogy az elmúlt két év vonatkozásában a tevékenységi körükhöz köthetően az intézményről, illetve az egyéb észrevételeikről véleményt kér a helesfai intézmény orvosától, pszichiáter szakorvosától, az ellátottjogi képviselőtől, az illetékes gyámhivataltól, valamint a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségektől. A bizottság javaslatot tett a közgyűlés elnökének, hogy az intézmény külső szervekkel kötött szerződéseit vizsgáltassa felül külső jogi szakértőkkel. A bizottság az ellátottak beszerzéseinek, egyéni leltárainak és az intézményi munkaeszközök, egyéb beszerzések vizsgálatához külső pénzügyi szakértő bevonását is kezdeményezte. A vizsgálóbizottság a harmadik ülését július 8-án tartotta, ahol áttekintette az előző ülésen meghatározott szervektől, illetve szakértőktől beérkezett véleményeket. A vélemények, illetve az intézmény megbízott vezetője igazoló jelentésének elemzését követően a bizottság többségi szavazással úgy ítélte meg, hogy a vizsgálat során nem merült fel érdemi szabálytalanság, kisebb technikai hibák korrekciója megtörtént, az intézmény megfelelő működési rendje helyreállt, ezért a bizottság vizsgálatát lezártnak minősítette. A bólyi Fogyatékos Személyek Otthona tekintetében rendkívüli eseményként értékelhető a november 1-én bekövetkezett ellátotti haláleset. Az ügy kivizsgálása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője fenntartó ellenőrzést rendelt el. A fenntartói ellenőrzés alatt került sor a regionális módszertani feladatokat ellátó mohácsi Pándy Kálmán Otthon által tartott értekezletre, ahol a konkrét bólyi eset is téma volt. A helyes gyakorlat kialakítása és

4 4 szabályozása érdekében folyamatosan konzultáltunk továbbá az ellátottjogi képviselővel is. Az ellenőrzés észrevételeinek megfelelően felülvizsgálatra és elfogadásra került minden érintett intézményünk korlátozó intézkedésekre vonatkozó eljárásrendje, illetve további, ezzel kapcsolatos feladatokat is meghatározott a témában hozott 10/2009. (III. 10.) SZGYB számú szakbizottsági határozat. A határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról az intézmények vezetőitől beszámolót kértem, a megfelelő eljárásrend az intézményekben bevezetésre került, a szakdolgozók oktatáson vettek részt. Minden érintett intézmény szakmailag megfelelő, speciális korlátozó eszközöket is vásárolt. A rendkívüli esemény ellenére ugyanakkor ki kell emelni, hogy a bólyi intézmény munkáját hosszú évek óta a magas szakmai színvonal jellemzi. Az intézmény folyamatos külföldi kapcsolatokat ápol, amelyek alapvető hozadékát nem az adományok fogadása jelenti, hanem a szakdolgozók tapasztalatszerző külföldi csereprogramjai, szakmai konferenciák, európai léptékű szakmai pályázati programokban való részvétel. Az intézmény 3 normál lakókörnyezetbe integrált lakóotthont működtet, és sikeres erőfeszítéseket tesz az ellátottak társadalmi elfogadtatása és integrációja érdekében. Az intézmény vezetése és dolgozói is elkötelezett, hivatástudatot ápoló szakemberek, akiket megrendítettek az események. A tárgyi, infrastrukturális feltételek javítása érdekében jelenleg 12 M Ft-os fürdőszoba felújítás valósul meg az intézményben, ami az érintett fürdőszobák akadálymentesítését (küszöbök kiiktatása) is tartalmazza. Külföldi adományokból érkezett jó minőségű nyílászárókból megvalósulás előtt áll a C épület ablakcseréje. Kiemelést érdemel továbbá az intézmény fűtésének termálvizes rendszerre történt átállítása, ami várhatóan költségvetési megtakarítást eredményez. A mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona munkájáról a Közgyűlés márciusában részletes beszámolót fogadott el. Az ezt követő időszak fontosabb eseménye, hogy az intézmény külső állagmegóvása érdekében 12 M Ft-os költségvetéssel jelenleg zajlik a kastélyépület külső homlokzati felújításának I. üteme. A szakmai munka eredményességének újabb állomásaként augusztus 9-én ünnepélyes keretek között került átadásra az intézményben a Bocce-pálya. Ezzel párhuzamosan megszépült az intézmény parkja is, ami magas színvonalú, kultúrált környezetet biztosít. A Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthon tekintetében a fő szakmai kihívást az jelenti, hogy a 144-ből 88 ellátott tartózkodik a Szt. szerint megszabott határidőn túl a rehabilitációs intézményben (azonban mindegyük intézményi jogviszonya a jogszabály hatálybalépése, azaz 1993 előtti, határozatlan idejű beutaló határozattal keletkezett). Az intézmény alapító okirata a rehabilitációs intézményi ellátás szakfeladat mellett tartalmazza a Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás szakfeladatot is, amely a fenntartó azon szándékát mutatja, hogy az intézményi profilt az ellátottak állapotának megfelelően kívánja alakítani. Az ennek megfelelő működési engedély megkérésének azonban akadályát képezi, hogy a bővített profilhoz szükséges szakdolgozói létszámszint nem biztosított. Fentiek okán az intézmény határozatlan idejű működési engedélyét az engedélyező hatóság

5 5 visszavonta, és december 31-ig szóló határozott idejű működési engedélyt adott ki június 2-án. Összességében intézményeink mindegyike fontos szerepet tölt be az ellátórendszerben, várakozói listákat működtetnek az igénylők körében. Szakmai adminisztrációs rendjük alapvetően megfelel a jogszabályi követelményeknek, a kisebb hibák a fenntartói és más szervek ellenőrzései során folyamatosan kijavításra kerülnek. A működési engedélyekben meghatározott fenntartói feladatok miatt szükséges ugyanakkor a személyi feltételek jogszabály szerinti biztosításának ütemezése december 31-ig. Ennek részletes ütemtervét Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010-es felülvizsgálata során kívánom a Közgyűlés elé terjeszteni. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a megyei fenntartású szociális intézmények működését és szakmai munkáját megfelelőnek értékeli. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Rács Zoltán, a bizottság elnöke Pécs, augusztus 14. Horváth Zoltán

6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona Görcsöny BESZÁMOLÓ évi tevékenységrıl Készítette: Zárol Evelin intézményvezetı

7 Általános jellemzés A 88/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelıen: Görcsönyben 100 férıhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - intenzív ápolást-gondozást igénylı, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása Keresztespusztán 70 férıhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása történik. Intézményünkben az évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelıen az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı személyek napi legalább háromszori étkeztetésérıl, szükség szerint ruházattal, textíliával történı ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körő ellátásáról gondoskodunk év Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebbıl: - térítési díj - alkalmazottak térítése ,17 105,48 88,89 Egyéb különf. b ,93 Mőködési célú fenntartói támogatás ,00 Felhalmozás célú fenntartói támogatás ,00 Átvett pe. non-profit szervtıl ,00 Átvett pe. vállalkozástól ,00 Tám.ért.mük.bev.közp ,00 kv.szervtıl Elızı évi pm igénybevét ,00 Összesen ,43 2

8 Kiadások eft eredeti módosított Megnevezés elıirányzat teljesítés teljesítés % - a Személyi jellegő kiadások ,98 juttatások Munkaadókat terh.járulékok ,13 Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00 Felújítási kiadások ,00 Beruházások ,00 Mőködési célú pe. átadás áh. kívülre ,00 Összesen: ,25 Intézményünk évi eredeti kiadási elıirányzata a fenntartói hatáskörő módosítások révén 9,8 %-kal növekedett év I. fele Intézményünk eft eredeti költségvetési elıirányzatát a fenntartói hatáskörő módosítások eft - ra növelték. Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebbıl: - térítési díj - alkalmazottak térítése ,20 50,36 41,64 Egyéb különf. b ,00 Mőködési célú fenntartói támogatás ,40 Felhalmozás célú fenntartói támogatás ,14 Átvett pe. non-profit szervtıl Átvett pe. vállalkozástól Tám.ért.mük.bev.közp kv.szervtıl Elızı évi pm igénybevét Összesen ,00 3

9 Kiadások eft eredeti módosított Megnevezés elıirányzat teljesítés teljesítés % - a Személyi jellegő kiadások ,07 juttatások Munkaadókat terh.járulékok ,95 Dologi jellegő kiadások ,70 Egyéb kiadások Elızı évi maradvány átadása ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47 Felújítási kiadások ,65 Beruházások ,10 Összesen: ,70 Az intézmény külsı szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása Az intézmény kapcsolatot tart fenn az alábbi szervezetekkel: fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Pécsi Kirendeltsége, Görcsöny Község Önkormányzata, Görcsöny Község Általános Iskola és Óvoda, társintézmények, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Pécsi Kirendeltsége, pécsi egészségügyi szakellátó intézmények, háziorvos. Nemzetközi kapcsolatok A Baranya Megyei Önkormányzat által kezdeményezett Idısellátás az Európai Unióban elnevezéső projekt alapvetı célja volt, hogy fórumot teremtsen az EU különbözı tagállamainak idısellátással foglalkozó szakemberei számára a tapasztalatcserére, egymás tevékenységének megismerésére, illetve a jövıbeni együttmőködés lehetıségeinek feltárására. Szerteágazó nemzetközi kapcsolatait kihasználva a Baranya Megyei Önkormányzat a projektpartnerek kiválasztásakor törekedett arra, hogy az Európai Unió tagjainak minél szélesebb körét bevonja a tervezett tevékenységbe. Partnerek: romániai Kolozs, Kovászna megyék, Finnország Paijet-Hamme régió, németországi Remms-Murr járás, csehországi Olomouc régió, Baranya megye. A projekt keretében az idısellátásban dolgozó szakemberek tapasztalatcseréje vált valóra egy hosszú távú együttmőködés kezdeteként. Közös honlap létrehozása is megtörtént. A 2008-ban Pécsett tartott workshop megszervezésében intézményünk aktív szerepet vállalt. Helyszínek (2008-ban): 1. Baranya megye (Magyarország) Pécs 2. Kolozs megye (Románia) Kolozs Helyszínek (2009-ben): 1. Finnország (Paijet Hamme régió - június) 2. Remms-Murr Kreis (szeptember) 4

10 Új irány azonos cél október 1-3. Brüsszel Projektmegbeszélés (ugyancsak folyamatban lévı projekt) A társadalom elöregedésének szociális és gazdasági kapcsolódási pontjai: innovatív megoldások A projekt vezetı szerepét Észak megye (Franciaország) vállalta. További partnerek: Steiermark (Ausztria), Lodz régió (Lengyelország), Hainaut tartomány (Belgium), Várna megye (Bulgária), Szucsava megye (Románia), Baranya megye (Magyarország) A projekt célja: szakmai mőhelymunkákon keresztül jól mőködı, hatékony szakmai hálózat, partnerkapcsolat kiépítése. A partnerek saját intézményrendszerüket, valamint a kialakult jó gyakorlatokat mutatnák be egymásnak. A projekt végén a közösen elfogadott, legjobb gyakorlatok összegyőjtésével egy kézikönyv összeállítására is sor kerül a résztvevı partnerek aktív közremőködésével. A 2010-ben februárjában Baranya megyében tartandó workshop megszervezésében intézményünk ugyancsak aktív szerepet vállal. A feladatellátás személyi feltételei év december 31. (fı) munkakör kötelezıen alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezetı orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 intézményvezetı ápoló ápoló - gondozó * -1 diétás nıvér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta mentálhigiénés munkatárs** 2 1,5 3,5 3-0,5 foglalkoztatás szervezı** 1 0,5 1,5 1,5 0 önálló telephelyen mőködı telephely vezetı TOVÁBBI MUNKAKÖRÖK mosoda 3 fı konyha 12 fı karbantartás 7 fı iroda 6 fı * 2 fı ápoló 6 órában van alkalmazva ** A mentálhigiénés ellátás megszervezésére Keresztespusztán alkalmazott 2 fıbıl 1 fı mentálhigiénés munkakörben, 1 fı pedig osztott munkakörben látja el a mentálhigiénés és foglalkoztatás szervezıi feladatokat. A lakókkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya 86% év június 30. (fı) munkakör kötelezıen alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezetı orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 intézményvezetı ápoló ápoló - gondozó * -1 diétás nıvér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta

11 mentálhigiénés munkatárs** 2 1,5 3,5 3-0,5 foglalkoztatás szervezı** 1 0,5 1,5 1,5 0 önálló telephelyen mőködı telephely vezetı TOVÁBBI MUNKAKÖRÖK mosoda 3 fı konyha 12 fı karbantartás 5 fı iroda 6 fı *ebbıl: 1 fı ápoló 6, illetve 1 fı ápoló 7 órában van foglalkoztatva ** A mentálhigiénés ellátás megszervezésére Keresztespusztán alkalmazott 2 fıbıl 1 fı mentálhigiénés munkakörben, 1 fı pedig osztott munkakörben látja el a mentálhigiénés és foglalkoztatás szervezıi feladatokat. A lakókkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya: 90 % A feladatellátás tárgyi feltételei, fontosabb tárgyi hiányosságok év - földszinti osztályon a fınıvéri irodából 3 ágyas ápolási szobát alakítottunk ki, melynek létrehozását a fekvı betegek számának emelkedése és a lift hiánya indokolta. - Naplemente Alapítvány hozzájárulásával Görcsönyben a földszinti ápolási részen, valamint Keresztespusztán a II. es épületben lehetıség nyílt a korábbi fürdıkádas, korszerőtlen fürdıszoba helyett korszerő, az életkornak és egészségügyi sajátosságoknak megfelelı, tusolókkal felszerelt fürdıszobák kialakítására - Megvalósult a görcsönyi mosodahelyiség teljes felújítása. Csúszásmentes járólap letételére, 2 db mosógép, valamint 1 db szárítógép beszerzésére került sor. A szárító-, és vasalóhelyiség falának szigetélésére is sor került arra való tekintettel, hogy a fal a padlótól plafonig vizes, dohos, egészségre ártalmas volt. - A keresztespusztai telephely mosodájába 1 db mosógép és 1 db szárítógépet vásároltunk - Az élelmezési feladatok hatékony, korszerő adminisztratív feladatainak ellátásához novemberében élelmezési szoftvert vásároltunk. A szoftver használatával lehetıség van a különbözı korcsoportok szerinti szükséglet, felhasználás követésére, anyagnyilvántartásra, kimutatások készítésére év - Keresztespusztán megépítésre került az intézmény területén a járdák melletti világítás, megtörtént a vízfınyomócsı cseréje, ami bizonyítottan megtakarítást eredményezett a számlán havi 30 m3-el kevesebb vízfogyasztás jelenik meg. - Görcsönyben és Keresztespusztán megtörtént a napkollektorok állapotának felülvizsgálata, szükséges munkálatok elvégzése is megvalósult, a gázfogyasztásban jól látható a megtakarítás. - Keresztespusztán a II-es épületben a korhadt, elavult nyílászárókat hıszigetelt mőanyag nyílászáróra cseréltetettük. Görcsönyben a kastélyépületben folyamatban van a nyílászárók cseréje. 6

12 Tervek - Tekintettel az intézménybe kerülı lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt nıi - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges mőködıképessége miatt Görcsönyben elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. - Keresztespuszta II. épület: - bútorzat cseréje (régi típusú, nagy szekrények kicserélése kisebb, kevésbé, nagy helyet elfoglaló 1 ajtós szekrényre) az épület tetıszerkezetének teljes körő javítása és új cserepezés, mert a jelenlegi esızések során 4 szobában és a társalgóban beázás történt, ami egy lakószobában már jelentıs süllyedést a fal repedését okozta. Lakószobák padozatának cseréje (jelenleg töredezett mőanyag padló, ami a lakók és dolgozók számára balesetveszélyes) - Keresztespusztán régóta problémát jelent, hogy a II. épületben nincs személyzeti illemhely. Ennek kivitelezése belsı átalakítással megoldható lenne. A kivitelezésre vonatkozó árajánlatok kérése folyamatban van. - A gázbojlerek évenkénti vízkıtelenítése szükséges, mert környékünkön a víz vastartalma nagyon magas, ami a vízkı jelentıs mennyiségő lerakodását okozza a bojlerek belsejében Az intézmény mőködési engedélye, - korrekciót érintı területek, javaslat a szükséges intézkedések ütemezésére A Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által intézményünkben folytatott ellenırzéséhez és az ellenırzés megállapításait tartalmazó jegyzıkönyvben foglaltakhoz az alábbi észrevételeket teszem. Az intézmény (székhely) és telephelye a tárgyi és személyi feltételek meg nem felelıssége miatt ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik október 3. Görcsöny, Hársfa u. 6. Tárgyi feltételek 1.) Az intézmény nevét a feljegyzés helytelenül tartalmazza (Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona helyett helyesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona) 2.) Megállapítás: A kastélyépület kifogásolt hiányosságainak felszámolása érdekében tett lépések minimálisak. A fenntartó az emelt szintő ellátás fokozatos leépítésével (pl. elhalálozást követıen nem értékesíti az apartmant) kívánja megteremteni az engedélyezett férıhely erejéig személyenkét a 6 m2/fı alapterületet. Az apartmanok felszámolását követıen a fıépület lakóinak számát ahol jelenleg 92 fıt gondoznak 8 fıvel tudják csökkenteni. A vizsgálatkor elhalálozás, ill. egészségi állapot nagymértékő romlása miatt 3 apartman szabadult fel, mely a fıéüpület zsúfoltságát minimális mértékben 3 fıvel csökkentette. Az akadálymentes közlekedés lift hiánya miatt továbbra sem biztosított. A kastélyépület nyílászárói közül az ablakok cseréje változatlanul szükséges. A fenntartó az elızı ellenırzés óta elsısorban állagmegóvó munkálatokat végzett az intézménynél. 3.) Nyolc lakószobában továbbra sem áll rendelkezésre a 6 m2/fı lakóterület 7

13 Észrevétel, megjegyzés: A 3 apartman átminısítésével nem 3 fı, hanem 6 fı elhelyezése történt meg a kastélyépületbıl, tekintettel arra, hogy az apartmanok egyenként 2-2 fı átlagos ápoló gondozó otthoni férıhelyekké lettek átminısítve. A lift tekintetében a fenntartó felé eddig 4 pályázati lehetıségrıl adtunk tájékoztatást, melybıl jelenleg az aktuálisan kiírt DDOP pályázat feltételeinek vizsgálata zajlik. A lift beépítésének megvalósítása folyamatos célként van a szemünk elıtt, mely igény és szükséglet a Szociális törvény január 1.-vel életbe lépı változásai kapcsán bekerülési feltétel: napi 4 órás gondozási szükséglet egyre inkább sürgetı feladattá vált az idısek biztonságos elhelyezése és mobilizálásuk kapcsán. A feljegyzésben felsorolt állagmegırzési munkálatok közül a földszinti fürdıszoba felújítása nem fenntartói, hanem alapítványi támogatással valósult meg. A kastélyépületben a közösségi-, illetve mellékhelyiségek kivételével a lakószobák ablakainak cseréje fenntartói támogatással folyamatban van. Az ellenırzés lefolytatása óta pozitívumként könyvelhetjük el, hogy megtörtént a jegyzıkönyv által ugyan nem tartalmazott, de évek óta problémát jelentı, nehezen megközelíthetı toronyszoba lakószobaként való funkcionálásának megszüntetése. A lakók (3 fı) a kastélyépület emeleti részén kerültek elhelyezésre. Személyi feltételek 1.) Megállapítás: Betöltetlen szakdolgozói munkakörök száma 1 fı Három szakdolgozónak pedig novemberében, illetve decemberében lejár a munkaszerzıdése. Amennyiben ezen munkakörök nem kerülnek betöltésre, az a jelenlegi létszámhiányt jelentısen megnöveli. (1 fı helyett 4 fı) 2.) A továbbképzési terv kiegészítésre szorul. A továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII. 4.)SzCsM r. 15. (2) bekezdés figyelembe vételével kell összeállítani Észrevétel, megjegyzés: Az intézményben aktuálisan mindig van határozott idejő munkaszerzıdéssel dolgozó személy. Intézményvezetıként nem célom, hogy a fenntartó által engedélyezett létszámot már csak a gondozói munka színvonalának megtartása miatt sem - ne töltsem be adott esetben. A szakmai létszám az ellenırzés idıpontja óta nem változott. A továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII. 4.)SzCsM r. 15. (2) bekezdés figyelembe vételével állítjuk össze a jövıben november 4. Keresztespuszta Tárgyi feltételek 1.) Megállapítás: A megtett intézkedések ellenére a II. számú épület ablakainak cseréje változatlanul szükséges. 2.) Huszonnyolc lakószobában továbbra sem áll rendelkezésre a 6 m2 lakóterület Észrevétel: A II-es épület nyílászáróinak cseréje megvalósult Az épületi adottságok, valamint a 70 fıs engedélyezett létszám miatt az 1 fıre jutó m2 arány nem növelhetı. 8

14 Személyi feltételek Megállapítás: A továbbképzési terv a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)SzCsM r. 15. (2) bekezdésében foglaltaktól részben eltér, nem tartalmazza a továbbképzésben ill. felkészítı tanfolyamon résztvevık helyettesítésére vonatkozó tervet, a továbbképzésre, felkészítı tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását, a továbbképzési kötelezettségüket teljesítık számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének idıpontját. Észrevétel, megjegyzés: A továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM r. 15. (2) bekezdés figyelembe vételével állítjuk össze a jövıben. Szociális foglalkoztatás paraméterei, tapasztalatai Lakóink közül többen konyhai kisegítı munkát végeznek. Ezt folyamatosan, napi rendszerességgel végzik. Segítenek az asztalok tisztán tartásában, a tányérok eltörlésében, elpakolásában, zöldségpucolásban, szalvétahajtogatásban. Van olyan lakó aki az ebédlı tisztántartását végzi reggeli és ebéd után. Egyre több lakó segítségét vesszük igénybe a park gondozásában is. Az udvari és kerti munkákat kertész irányításával végzik (söprés, gereblyézés, metszés, ültetés, fahordás, növényápolás, kapálás, hólapátolás). Néhány ügyes kező lakó apróbb javítási és karbantartási munkákat végez (székek, asztalok, padok javítása: csiszolás, festés, mázolás). Van olyan lakó, aki naponta jár Pécsre ügyeket intézni. A létszámleépítések hatásaként a görcsönyi intézményünkben megszőnt a porta szolgálat. A lakók közül többen vállalták, hogy ellátják ezt a feladatot napi szinten. Ezáltal a személyi kiadásainkat tudtuk csökkenteni. A fenti munkákért intézményünk lakói munkajutalomban részesülnek szeptember 5.-én az ÁNTSZ intézményünkben ápolásszakmai ellenırzést tartott, mely a következı intézkedések megtételét indokolja: A tárgyévben végzett ápolás-szakfelügyeleti ellenırzés következtében tett intézkedések, fejlesztések: Mindkét telephelyre vonatkozóan: Nem higanyos hımérık beszerzése (van de nem elég) Decubitus megelızés érdekében 4 db speciális antidecubitor matracot szereztünk be, ebbıl 2 db cserenyomásos- mely a már kialakult decubitus gyógyulását is elısegíti- 1 db Keresztespusztára átadva A gyógyszerelési szabályzat átdolgozásra került, melybıl hiányzott a gyógyszerelés rendjére vonatkozó rész. Görcsöny: Külön gyógyszerelı helységet alakítottunk ki (eddig a nıvéri ügyeleti helységben történt a dobozba történı gyógyszer-kiadagolás) 9

15 A gyógyszer- kiadagolást erre megbízott személy (ápoló végzettségő- jelenleg gyógyszertári asszisztensi tanulmányait folytatja) és a helyettese végzi novembertıl, ezáltal hétköznapokon, a reggeli és déli gyógyszerosztásnál, a kiadagoló és a beadó személye megegyezik Keresztespuszta: Heti gyógyszerelésrıl a napi gyógyszerelésre áttértünk elsı negyedévétıl átszerveztük a gyógyszerelést görcsönyi intézményhez hasonlóan (központi gyógyszerelı helyiség gyógyszerelés: 2 fı feladata) Az újraélesztés tárgyi feltételét biztosítottuk- sürgısségi táska beszerzésére került sor az ajánlott tartalommal Az intézményben április 1.-jén ellenırzést tartott a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Intézményünket mőködésével kapcsolat jelentısebb szakmai elmarasztalás nem történt, a jelzett észrevételekre intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A szakmai munka és az adminisztrációs tevékenység a feltárt hiányosság ellenére jó színvonalú, megfelel a jogszabályi elıírásoknak május 14. étkeztetéssel kapcsolatos belsı ellenırzés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Pénzügyi Ellenırzı Csoportja részérıl (feljegyzés jegyzıkönyv még nem áll rendelkezésünkre. A szakmai program eredményességének értékelése, a gondozási, fejlesztési tervek hatékonyságának értékelése Intézményünkben fizikai ellátás magában foglalja a környezet rendbe tételét, a tisztálkodás lehetıségét, a ruházat biztosítását, a napi háromszori étkezést (szükség szerint diétás étkezést), a főtést, világítást, melegvíz biztosítását. Az egészségügyi gondozás keretein belül: biztosítjuk a rendszeres orvosi felügyeletet, különös hangsúllyal gondoskodunk a gyógyító megelızı (prevenciós) tevékenységrıl, a betegségben szenvedık ellátásáról, a rehabilitációról, a higiénés tevékenységrıl, a személyi-, környezeti, valamint élelmezési (HACCP elıírásainak megfelelı) higiéné biztosításáról. Továbbá az ápolásról, szakorvosi ellátásról, a gyógyszerellátásról, szükség esetén a kórházi ápolás biztosításáról. A pszichés gondozás során mindenkor elıtérbe helyezzük a méltó és emberi bánásmódot, tiszteletadást, megfelelı hangnemet. A gondozás során elıtérbe helyezzük a mentális irányítást, segítséget a függıség érzésének-, a szorongás-, az öregség-, illetve a betegségtudat leküzdésében. Kiemelt figyelmet fordítunk az egyén családi kapcsolatai fennmaradásának elısegítésére, a régi kapcsolatok megtartására, és egyben az új kapcsolatok kiépítésére. Gondoskodunk lakóink fizikai-, szellemi-, kulturális foglalkoztatásáról. A lakók részére nyújtott teljes körő szolgáltatásainkban mindenkor ügyelünk arra, hogy nyugodt, egészséges életet éljenek. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra. A fizikai állapot megırzését, illetve javítását mozgásterápiával kívánjuk elérni. Az ellátást igénybevevı idısek életútjának megismerésére építve, az egészségi állapot anamnézisét feltárva, team-munkával végezzük az egyéni gondozási tervre épülı egyéni gondozás komplex tevékenységeit. A szakmai programban megfogalmazottak végrehajtása során szakdolgozóinkkal szemben alapvetı elvárás, hogy munkájukat szeretettel, tisztelettel, a Szociális Munka Etikai 10

16 Kódexében megfogalmazottak szem elıtt tartásával, az idısek méltóságának megtartásával végezzék. A évhez hasonlóan, év I. felében is kitöltettünk elégedettségi vizsgálatot intézményünk lakóval. 11

17 Nagyon elégedett (fı) Elégedett (fı) Kevésbé elégedett (fı) Elégedetlen (fı) Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 1.) Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi környezet, lakószoba)? ) Elégedett Ön az étel minıségével? ) Elégedett Ön az étel mennyiségével? ) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? ) Elégedett Ön az orvosi ellátással? ) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? ) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? ) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális tevékenységgel? ) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? ) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? ) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? ) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum mőködésével? ) Elégedett Ön az intézmény vezetése részérıl kapott tájékoztatással? ) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? ) Elégedett az ápoló gondozó személyzettıl kapott segítséggel? ) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? ) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? ) Mennyire elégedett az ápolók segítıkészségével? ) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? ) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak hozzáállásával? ) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, hangnemével? ) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak segítıkészségével?

18 23.) Mennyire elégedett az igazgató segítıkészségével? ) Mennyire elégedett az intézményvezetı ápoló segítıkészségével? ) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? ,) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? Nagyon elégedett % Elégedett % Kevésbé elégedett % Elégedetlen % Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 1.) Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi környezet, lakószoba)? 24,24 20,59 69,70 67,65 6,06 5,88 2,94 2.) Elégedett Ön az étel minıségével? 15,15 14,70 60,60 67,65 21,21 14,70 3,03 3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 9,09 23,53 75,76 67,65 12,12 2,94 4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 15,15 2,94 60,6 79,41 12,12 11,76 5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 9,09 2,94 69,70 61,76 12,12 23,53 6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? 3,03 5,88 78,79 52,94 6,06 26,47 5,88 7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? 9,09 11,76 78,79 70,59 6,06 8,82 8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális tevékenységgel? 18,18 29,41 60,60 55,88 6,06 5,88 9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 6,06 8,82 60,60 76,47 15,15 8,82 10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 30,30 14,70 57,58 61,76 6,06 11,76 3,03 11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? 18,18 8,82 66,60 73,53 12,12 8,82 12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum mőködésével? 6,06 2,94 39,39 58,82 6,06 20,59 2,94 13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részérıl kapott tájékoztatással? 6,06 8,82 72,73 85,29 12,12 2,94 14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 15,15 5,88 60,6 82,35 2,94 15.) Elégedett az ápoló gondozó személyzettıl kapott segítséggel? 36,36 14,7 57,58 70,59 3,03 11,6 16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 24,24 20,59 66,67 70,59 6,06 5,88 17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? 51,51 14,70 42,42 67,65 14,70 13

19 18.) Mennyire elégedett az ápolók segítıkészségével? 30,30 14,70 63,64 70,59 3,03 11,76 19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? 18,18 29,41 66,67 67,65 3,03 20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak hozzáállásával? 27,27 29,41 63,64 64,70 6,06 21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, hangnemével? 27,27 29,41 63,64 67,65 6,06 22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak segítıkészségével? 21,21 32,35 69,70 58,82 3,03 2,94 23.) Mennyire elégedett az igazgató segítıkészségével? 24,24 32,35 60,6 58,82 3,03 5,88 24.) Mennyire elégedett az intézményvezetı ápoló segítıkészségével? 30,30 17,65 54,58 70,59 9,09 5,88 25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? 9,09 14,7 72,73 76,47 3,03 2,94 26.) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? 24,24 17,65 63,64 64,70 9,09 8,82 Az elégedettségi kérdıívek kitöltése a tavalyi évhez hasonlóan - önkéntes volt. A beérkezett válaszok száma jól reprezentálja a lakók egészségi állapotát. (Sok esetben érdemi kommunikáció már nem lehetséges) Görcsönyben (100 fıbıl) 33 fı, Keresztespusztán (70 fıbıl) 34 fı töltötte ki a kérdıívet. Fentiek értelmében összességében megállapítható, hogy a lakók igen eltérı mértékben elégedettek az intézményi élet különbözı területeivel. Sarkalatos pontok Görcsöny: étel minısége (kevésbé elégedett: 21,21 %) Sarkalatos pontok Keresztespuszta: orvosi ellátás (kevésbé elégedett: 23,53 %), szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezése (kevésbé elégedett: 26,47 %), Érdekvédelmi Fórum mőködése (kevésbé elégedett: 20, 59 %) Pozitívum: A lakók többsége elégedett lakókörnyezetével, az étel minıségével és mennyiségével, a ruházat tisztításával, az orvosi ellátással, az intézmény által szervezett foglalkozásokkal és kulturális tevékenységgel, a gyógytornász tevékenységével, az egyéni bánásmóddal és egyéni segítséggel, az intézmény vezetésétıl kapott tájékoztatással, pénzügyeinek intézésével, az ápolóktól kapott segítséggel, az ápolók hozzáállásával és stílusával, a mentálhigiénés tevékenységgel, az igazgató és intézményvezetı ápoló segítıkészségével, a személyes ügyek intézésével és az intézmény tisztaságával. Intézkedési terv: - Étlaptanács havi rendszerességgel történı mőködtetése - Az intézményi orvosi tevékenység hatékonyabb ellátására az intézmény júniusától új házorvost szerzıdetett. 14

20 További szakmai irányok és tervek az ellátotti szükségletek alakulásának ismeretében - Nıvérhívó rendszer teljes felújítása (Görcsöny, Keresztespuszta), ahol szükséges kiépítése - Lift beépítése Görcsönyben a kastélyépületben - Keresztespusztán a II-es épület tetı szerkezetének teljes felújítása, a II-es épület lakószobáiban a töredezett, balesetveszélyes mőanyag padló helyett járólap letétele, a II-es épület lakószobáin lévı ajtók javítása - Keresztespusztán a Fıépület teraszának tetıcseréje - Görcsönyben és Keresztespusztán: az orvosi szobába gyors, mőködıképes számítógép és nyomtató elhelyezése internet kapcsolattal - Görcsönyben és Keresztespusztán: földbıl kivett olajtartályok beszerzése szennyvíz gödrök rendbetétele - Belsı képzések szervezése az ápoló személyzet részére a hatékonyabb, egységes szemlélető ápolás gondozás elısegítése érdekében Az intézmény szerepének értékelése a helyi szociális ellátórendszerben A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona az egyetlen megyei fenntartású idısek ápoló gondozó otthona Baranya megyében. Mint ilyen, az intézményben az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezésérıl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körő ellátás) gondoskodunk. Az idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Az intézményünk feladata a szociálisan rászorult idıs emberekrıl való gondoskodás, ahol az elhelyezés azonban nem függ a kérelmezı jövedelmi és vagyoni helyzetétıl. Az intézményünkbe várakozók többsége nagyon idıs, sok esetben kórházak ápolási osztályain tartózkodnak. Ily módon az intézményünk felé való elvárások a várakozók fentiekben részletezett állapotukra való tekintettel a kvázi ápolási intézményként való funkcionálás. Ehhez azonban a társadalmi igény intézményünk iránti nagyfokú megmutatkozásán felül - sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem felelnek meg teljes mértékben. A várakozók létszáma magas (35 fı), az érdeklıdık többsége azért jelentkezik intézményünkbe, mert sok jót hallott róla. Munkánknak ez ad lendületet. Görcsöny, július 27.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Bentlakásos intézmények kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP- 3.4.1.A-11/1 2013. július TARTALOMJEGYZÉK I.1 A projekt bemutatása... 2 I.1.1 Az érintett

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 563-3/2008. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008.

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA I. Az intézmény szakmai mőködése Az intézmény fenntartója a Szolnoki

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Beszámoló a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről

Beszámoló a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről Baglyaskő Idősek Otthona Ezüstfenyő Idősek Otthona Átmeneti Otthon Idősek Klubja 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. Tel: 32/520-100 Tel: 32/784-914 e-mail: ezustfenyo.idosklub@toldinet.hu

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Szakmai Program 2011. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona és ápoló-gondozást

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló a 2009. évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben