Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 948-7/2009. Mellékletek: intézményi beszámolók ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának szeptember 7-i ülésére Tárgy: Szociális intézmények szakmai munkájának értékelése Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, szociális referens I. Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 92/B.. (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli intézményei szakmai munkájának eredményességét. Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 13.. értelmében az állami fenntartó az Szt. 92/B. -ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen a) az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését, b) az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását, c) az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket, d) bentlakásos intézmény esetén a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával, e) az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit. II. Intézményi beszámolók: A szakmai munka értékelésének részét képezi az intézmények évekről történő beszámoltatása, amely az alábbi szempontok megadásával történt: Általános jellemzés (feladatkör, ellátotti létszám, költségvetési főösszeg), Az intézmény külső szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása, A feladatellátás személyi feltételei (munkakörönként, táblázatba rendezve: előírt szakdolgozói létszám, alkalmazott szakdolgozók száma, hiányzó szakdolgozók száma), A feladatellátás tárgyi feltételei, - fontosabb tárgyi hiányosságok,

2 2 Az intézmény működési engedélye, - korrekciót igénylő területek, javaslat a szükséges intézkedések ütemezésére, Szociális foglalkoztatás paraméterei, tapasztalatai, A beszámolási időszak fontosabb ellenőrzései, tapasztalatai, A szakmai program eredményességének értékelése, a gondozási, fejlesztési tervek hatékonyságának értékelése, További szakmai irányok és tervek az ellátotti szükségletek alakulásának ismeretében, Az intézmény szerepének értékelése a helyi szociális ellátórendszerben. Az intézményi beszámolók az előterjesztés mellékletében találhatóak. III. Az intézmények szakmai munkájának értékelése: A munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a bólyi és a helesfai intézmények lakóotthonai kivételével nem felelnek meg a szakmai minimumfeltételeknek. A korábbi évek takarékossági intézkedései miatt az intézményekben szakdolgozói létszámleépítésekre került sor legutóbb februárjában ami nem teszi lehetővé a határozatlan idejű működési engedélyek megszerzését. Jelenleg a lakóotthonok kivételével december 31-ig szóló határozott idejű működési engedélyekkel rendelkeznek az intézmények. E határidőig szükséges megteremteni a működés előírt minimumfeltételeit, ami részben szakdolgozói létszámfejlesztést, illetve a tárgyi feltételek javítását jelenti. Intézményeinkben minimálisan az alábbi szakdolgozói létszámfejlesztés ütemezésére van szükség végéig: Helesfa: 18,5 fő Mozsgó: 15 fő Bóly: 12 fő Turbékpuszta: 6 fő Görcsöny: 1 fő Össz. 52,5 fő A tárgyi feltételek tekintetében a 2000-ben megújult Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthon kivételével mindenütt jelentkeznek hiányosságok, - főként az akadálymentesítettség és a zsúfoltság terén. A fogyatékkal élők ellátását biztosító mozsgói intézmény egésze, a helesfai és a bólyi intézmény pedig részlegesen kastélyépületben működik. Az ellátottak magasabb fokú társadalmi integrációja érdekében szükséges a lakóotthonos kitagolási program folytatása, a rehabilitációs tevékenység erősítése. A görcsönyi Kastélypark Időskorúak Otthona a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyetlen idősek otthona. Az idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása során heterogén ellátási szükségletek kielégítésére van szükség, egyre nagyobb a fekvő, intenzív ápolást igénylő, illetve a demens ellátottak aránya. Az intézmény ennek megfelelően külön részlegeket alakított ki a görcsönyi és a keresztespusztai telephelyen, ahol az állapotnak megfelelő, személyre szabott ápolási terv alapján történik az ellátás.

3 3 Az intézmény mindkét telephelyén működik emelt szintű ellátást biztosító részleg, amelyek folyamatos visszaminősítése zajlik a közgyűlés 9/2008. (II. 21.) Kgy. számú határozata értelmében. Az emelt szintű férőhelyek megüresedésével azok hagyományos férőhelyként történő engedélyeztetésére kerül sor, ahol az egyszemélyes apartmanokba két személy kerül elhelyezésre. Ezzel az intézményi zsúfoltság is enyhíthető. Jelenleg még Görcsönyben 5, Keresztespusztán 1 lakrészben nyújtanak emelt szintű ellátást. Az intézmény állagmegőrzése érdekében 12 M Ft-os fenntartói támogatással nyílászáró csere van folyamatban Görcsönyben a kastélyépület lakószobáiban, valamint Keresztespusztán a II. számú épület egészében. Az intézményben április 1.-jén ellenőrzést tartott a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jelentősebb szakmai hiba feltárása nem történt, a jelzett észrevételekre intézkedési terv készült, és az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A vizsgálat megállapítása szerint A szakmai munka és az adminisztrációs tevékenység a feltárt hiányosság ellenére jó színvonalú, megfelel a jogszabályi előírásoknak. A helesfai Boróka Otthon tekintetében a működésre vonatkozó névtelen bejelentések miatt több vizsgálatra is sor került a beszámoltatási időszakban, maga a Közgyűlés a 132/2008. (XII. 18.) Kgy. határozat 3. pontja szerinti döntésével négy közgyűlési képviselőből álló bizottságot állított fel az intézmény működésének vizsgálatára. A vizsgálóbizottság az első ülését január 26-án tartotta. Az ülésen a bizottság meghatározta azokat a dokumentumokat, amelynek tanulmányozását követően konkretizálni tudja a vizsgálata célterületeit. A március 25-én tartott második ülésen a bizottság a kapcsolódó dokumentumok áttanulmányozása alapján arról döntött, hogy az elmúlt két év vonatkozásában a tevékenységi körükhöz köthetően az intézményről, illetve az egyéb észrevételeikről véleményt kér a helesfai intézmény orvosától, pszichiáter szakorvosától, az ellátottjogi képviselőtől, az illetékes gyámhivataltól, valamint a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségektől. A bizottság javaslatot tett a közgyűlés elnökének, hogy az intézmény külső szervekkel kötött szerződéseit vizsgáltassa felül külső jogi szakértőkkel. A bizottság az ellátottak beszerzéseinek, egyéni leltárainak és az intézményi munkaeszközök, egyéb beszerzések vizsgálatához külső pénzügyi szakértő bevonását is kezdeményezte. A vizsgálóbizottság a harmadik ülését július 8-án tartotta, ahol áttekintette az előző ülésen meghatározott szervektől, illetve szakértőktől beérkezett véleményeket. A vélemények, illetve az intézmény megbízott vezetője igazoló jelentésének elemzését követően a bizottság többségi szavazással úgy ítélte meg, hogy a vizsgálat során nem merült fel érdemi szabálytalanság, kisebb technikai hibák korrekciója megtörtént, az intézmény megfelelő működési rendje helyreállt, ezért a bizottság vizsgálatát lezártnak minősítette. A bólyi Fogyatékos Személyek Otthona tekintetében rendkívüli eseményként értékelhető a november 1-én bekövetkezett ellátotti haláleset. Az ügy kivizsgálása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője fenntartó ellenőrzést rendelt el. A fenntartói ellenőrzés alatt került sor a regionális módszertani feladatokat ellátó mohácsi Pándy Kálmán Otthon által tartott értekezletre, ahol a konkrét bólyi eset is téma volt. A helyes gyakorlat kialakítása és

4 4 szabályozása érdekében folyamatosan konzultáltunk továbbá az ellátottjogi képviselővel is. Az ellenőrzés észrevételeinek megfelelően felülvizsgálatra és elfogadásra került minden érintett intézményünk korlátozó intézkedésekre vonatkozó eljárásrendje, illetve további, ezzel kapcsolatos feladatokat is meghatározott a témában hozott 10/2009. (III. 10.) SZGYB számú szakbizottsági határozat. A határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról az intézmények vezetőitől beszámolót kértem, a megfelelő eljárásrend az intézményekben bevezetésre került, a szakdolgozók oktatáson vettek részt. Minden érintett intézmény szakmailag megfelelő, speciális korlátozó eszközöket is vásárolt. A rendkívüli esemény ellenére ugyanakkor ki kell emelni, hogy a bólyi intézmény munkáját hosszú évek óta a magas szakmai színvonal jellemzi. Az intézmény folyamatos külföldi kapcsolatokat ápol, amelyek alapvető hozadékát nem az adományok fogadása jelenti, hanem a szakdolgozók tapasztalatszerző külföldi csereprogramjai, szakmai konferenciák, európai léptékű szakmai pályázati programokban való részvétel. Az intézmény 3 normál lakókörnyezetbe integrált lakóotthont működtet, és sikeres erőfeszítéseket tesz az ellátottak társadalmi elfogadtatása és integrációja érdekében. Az intézmény vezetése és dolgozói is elkötelezett, hivatástudatot ápoló szakemberek, akiket megrendítettek az események. A tárgyi, infrastrukturális feltételek javítása érdekében jelenleg 12 M Ft-os fürdőszoba felújítás valósul meg az intézményben, ami az érintett fürdőszobák akadálymentesítését (küszöbök kiiktatása) is tartalmazza. Külföldi adományokból érkezett jó minőségű nyílászárókból megvalósulás előtt áll a C épület ablakcseréje. Kiemelést érdemel továbbá az intézmény fűtésének termálvizes rendszerre történt átállítása, ami várhatóan költségvetési megtakarítást eredményez. A mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona munkájáról a Közgyűlés márciusában részletes beszámolót fogadott el. Az ezt követő időszak fontosabb eseménye, hogy az intézmény külső állagmegóvása érdekében 12 M Ft-os költségvetéssel jelenleg zajlik a kastélyépület külső homlokzati felújításának I. üteme. A szakmai munka eredményességének újabb állomásaként augusztus 9-én ünnepélyes keretek között került átadásra az intézményben a Bocce-pálya. Ezzel párhuzamosan megszépült az intézmény parkja is, ami magas színvonalú, kultúrált környezetet biztosít. A Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthon tekintetében a fő szakmai kihívást az jelenti, hogy a 144-ből 88 ellátott tartózkodik a Szt. szerint megszabott határidőn túl a rehabilitációs intézményben (azonban mindegyük intézményi jogviszonya a jogszabály hatálybalépése, azaz 1993 előtti, határozatlan idejű beutaló határozattal keletkezett). Az intézmény alapító okirata a rehabilitációs intézményi ellátás szakfeladat mellett tartalmazza a Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás szakfeladatot is, amely a fenntartó azon szándékát mutatja, hogy az intézményi profilt az ellátottak állapotának megfelelően kívánja alakítani. Az ennek megfelelő működési engedély megkérésének azonban akadályát képezi, hogy a bővített profilhoz szükséges szakdolgozói létszámszint nem biztosított. Fentiek okán az intézmény határozatlan idejű működési engedélyét az engedélyező hatóság

5 5 visszavonta, és december 31-ig szóló határozott idejű működési engedélyt adott ki június 2-án. Összességében intézményeink mindegyike fontos szerepet tölt be az ellátórendszerben, várakozói listákat működtetnek az igénylők körében. Szakmai adminisztrációs rendjük alapvetően megfelel a jogszabályi követelményeknek, a kisebb hibák a fenntartói és más szervek ellenőrzései során folyamatosan kijavításra kerülnek. A működési engedélyekben meghatározott fenntartói feladatok miatt szükséges ugyanakkor a személyi feltételek jogszabály szerinti biztosításának ütemezése december 31-ig. Ennek részletes ütemtervét Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010-es felülvizsgálata során kívánom a Közgyűlés elé terjeszteni. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a megyei fenntartású szociális intézmények működését és szakmai munkáját megfelelőnek értékeli. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Rács Zoltán, a bizottság elnöke Pécs, augusztus 14. Horváth Zoltán

6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona Görcsöny BESZÁMOLÓ évi tevékenységrıl Készítette: Zárol Evelin intézményvezetı

7 Általános jellemzés A 88/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelıen: Görcsönyben 100 férıhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - intenzív ápolást-gondozást igénylı, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása Keresztespusztán 70 férıhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása történik. Intézményünkben az évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelıen az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı személyek napi legalább háromszori étkeztetésérıl, szükség szerint ruházattal, textíliával történı ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körő ellátásáról gondoskodunk év Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebbıl: - térítési díj - alkalmazottak térítése ,17 105,48 88,89 Egyéb különf. b ,93 Mőködési célú fenntartói támogatás ,00 Felhalmozás célú fenntartói támogatás ,00 Átvett pe. non-profit szervtıl ,00 Átvett pe. vállalkozástól ,00 Tám.ért.mük.bev.közp ,00 kv.szervtıl Elızı évi pm igénybevét ,00 Összesen ,43 2

8 Kiadások eft eredeti módosított Megnevezés elıirányzat teljesítés teljesítés % - a Személyi jellegő kiadások ,98 juttatások Munkaadókat terh.járulékok ,13 Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00 Felújítási kiadások ,00 Beruházások ,00 Mőködési célú pe. átadás áh. kívülre ,00 Összesen: ,25 Intézményünk évi eredeti kiadási elıirányzata a fenntartói hatáskörő módosítások révén 9,8 %-kal növekedett év I. fele Intézményünk eft eredeti költségvetési elıirányzatát a fenntartói hatáskörő módosítások eft - ra növelték. Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebbıl: - térítési díj - alkalmazottak térítése ,20 50,36 41,64 Egyéb különf. b ,00 Mőködési célú fenntartói támogatás ,40 Felhalmozás célú fenntartói támogatás ,14 Átvett pe. non-profit szervtıl Átvett pe. vállalkozástól Tám.ért.mük.bev.közp kv.szervtıl Elızı évi pm igénybevét Összesen ,00 3

9 Kiadások eft eredeti módosított Megnevezés elıirányzat teljesítés teljesítés % - a Személyi jellegő kiadások ,07 juttatások Munkaadókat terh.járulékok ,95 Dologi jellegő kiadások ,70 Egyéb kiadások Elızı évi maradvány átadása ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,47 Felújítási kiadások ,65 Beruházások ,10 Összesen: ,70 Az intézmény külsı szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása Az intézmény kapcsolatot tart fenn az alábbi szervezetekkel: fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Pécsi Kirendeltsége, Görcsöny Község Önkormányzata, Görcsöny Község Általános Iskola és Óvoda, társintézmények, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Pécsi Kirendeltsége, pécsi egészségügyi szakellátó intézmények, háziorvos. Nemzetközi kapcsolatok A Baranya Megyei Önkormányzat által kezdeményezett Idısellátás az Európai Unióban elnevezéső projekt alapvetı célja volt, hogy fórumot teremtsen az EU különbözı tagállamainak idısellátással foglalkozó szakemberei számára a tapasztalatcserére, egymás tevékenységének megismerésére, illetve a jövıbeni együttmőködés lehetıségeinek feltárására. Szerteágazó nemzetközi kapcsolatait kihasználva a Baranya Megyei Önkormányzat a projektpartnerek kiválasztásakor törekedett arra, hogy az Európai Unió tagjainak minél szélesebb körét bevonja a tervezett tevékenységbe. Partnerek: romániai Kolozs, Kovászna megyék, Finnország Paijet-Hamme régió, németországi Remms-Murr járás, csehországi Olomouc régió, Baranya megye. A projekt keretében az idısellátásban dolgozó szakemberek tapasztalatcseréje vált valóra egy hosszú távú együttmőködés kezdeteként. Közös honlap létrehozása is megtörtént. A 2008-ban Pécsett tartott workshop megszervezésében intézményünk aktív szerepet vállalt. Helyszínek (2008-ban): 1. Baranya megye (Magyarország) Pécs 2. Kolozs megye (Románia) Kolozs Helyszínek (2009-ben): 1. Finnország (Paijet Hamme régió - június) 2. Remms-Murr Kreis (szeptember) 4

10 Új irány azonos cél október 1-3. Brüsszel Projektmegbeszélés (ugyancsak folyamatban lévı projekt) A társadalom elöregedésének szociális és gazdasági kapcsolódási pontjai: innovatív megoldások A projekt vezetı szerepét Észak megye (Franciaország) vállalta. További partnerek: Steiermark (Ausztria), Lodz régió (Lengyelország), Hainaut tartomány (Belgium), Várna megye (Bulgária), Szucsava megye (Románia), Baranya megye (Magyarország) A projekt célja: szakmai mőhelymunkákon keresztül jól mőködı, hatékony szakmai hálózat, partnerkapcsolat kiépítése. A partnerek saját intézményrendszerüket, valamint a kialakult jó gyakorlatokat mutatnák be egymásnak. A projekt végén a közösen elfogadott, legjobb gyakorlatok összegyőjtésével egy kézikönyv összeállítására is sor kerül a résztvevı partnerek aktív közremőködésével. A 2010-ben februárjában Baranya megyében tartandó workshop megszervezésében intézményünk ugyancsak aktív szerepet vállal. A feladatellátás személyi feltételei év december 31. (fı) munkakör kötelezıen alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezetı orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 intézményvezetı ápoló ápoló - gondozó * -1 diétás nıvér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta mentálhigiénés munkatárs** 2 1,5 3,5 3-0,5 foglalkoztatás szervezı** 1 0,5 1,5 1,5 0 önálló telephelyen mőködı telephely vezetı TOVÁBBI MUNKAKÖRÖK mosoda 3 fı konyha 12 fı karbantartás 7 fı iroda 6 fı * 2 fı ápoló 6 órában van alkalmazva ** A mentálhigiénés ellátás megszervezésére Keresztespusztán alkalmazott 2 fıbıl 1 fı mentálhigiénés munkakörben, 1 fı pedig osztott munkakörben látja el a mentálhigiénés és foglalkoztatás szervezıi feladatokat. A lakókkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya 86% év június 30. (fı) munkakör kötelezıen alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezetı orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 intézményvezetı ápoló ápoló - gondozó * -1 diétás nıvér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta

11 mentálhigiénés munkatárs** 2 1,5 3,5 3-0,5 foglalkoztatás szervezı** 1 0,5 1,5 1,5 0 önálló telephelyen mőködı telephely vezetı TOVÁBBI MUNKAKÖRÖK mosoda 3 fı konyha 12 fı karbantartás 5 fı iroda 6 fı *ebbıl: 1 fı ápoló 6, illetve 1 fı ápoló 7 órában van foglalkoztatva ** A mentálhigiénés ellátás megszervezésére Keresztespusztán alkalmazott 2 fıbıl 1 fı mentálhigiénés munkakörben, 1 fı pedig osztott munkakörben látja el a mentálhigiénés és foglalkoztatás szervezıi feladatokat. A lakókkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya: 90 % A feladatellátás tárgyi feltételei, fontosabb tárgyi hiányosságok év - földszinti osztályon a fınıvéri irodából 3 ágyas ápolási szobát alakítottunk ki, melynek létrehozását a fekvı betegek számának emelkedése és a lift hiánya indokolta. - Naplemente Alapítvány hozzájárulásával Görcsönyben a földszinti ápolási részen, valamint Keresztespusztán a II. es épületben lehetıség nyílt a korábbi fürdıkádas, korszerőtlen fürdıszoba helyett korszerő, az életkornak és egészségügyi sajátosságoknak megfelelı, tusolókkal felszerelt fürdıszobák kialakítására - Megvalósult a görcsönyi mosodahelyiség teljes felújítása. Csúszásmentes járólap letételére, 2 db mosógép, valamint 1 db szárítógép beszerzésére került sor. A szárító-, és vasalóhelyiség falának szigetélésére is sor került arra való tekintettel, hogy a fal a padlótól plafonig vizes, dohos, egészségre ártalmas volt. - A keresztespusztai telephely mosodájába 1 db mosógép és 1 db szárítógépet vásároltunk - Az élelmezési feladatok hatékony, korszerő adminisztratív feladatainak ellátásához novemberében élelmezési szoftvert vásároltunk. A szoftver használatával lehetıség van a különbözı korcsoportok szerinti szükséglet, felhasználás követésére, anyagnyilvántartásra, kimutatások készítésére év - Keresztespusztán megépítésre került az intézmény területén a járdák melletti világítás, megtörtént a vízfınyomócsı cseréje, ami bizonyítottan megtakarítást eredményezett a számlán havi 30 m3-el kevesebb vízfogyasztás jelenik meg. - Görcsönyben és Keresztespusztán megtörtént a napkollektorok állapotának felülvizsgálata, szükséges munkálatok elvégzése is megvalósult, a gázfogyasztásban jól látható a megtakarítás. - Keresztespusztán a II-es épületben a korhadt, elavult nyílászárókat hıszigetelt mőanyag nyílászáróra cseréltetettük. Görcsönyben a kastélyépületben folyamatban van a nyílászárók cseréje. 6

12 Tervek - Tekintettel az intézménybe kerülı lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt nıi - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges mőködıképessége miatt Görcsönyben elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. - Keresztespuszta II. épület: - bútorzat cseréje (régi típusú, nagy szekrények kicserélése kisebb, kevésbé, nagy helyet elfoglaló 1 ajtós szekrényre) az épület tetıszerkezetének teljes körő javítása és új cserepezés, mert a jelenlegi esızések során 4 szobában és a társalgóban beázás történt, ami egy lakószobában már jelentıs süllyedést a fal repedését okozta. Lakószobák padozatának cseréje (jelenleg töredezett mőanyag padló, ami a lakók és dolgozók számára balesetveszélyes) - Keresztespusztán régóta problémát jelent, hogy a II. épületben nincs személyzeti illemhely. Ennek kivitelezése belsı átalakítással megoldható lenne. A kivitelezésre vonatkozó árajánlatok kérése folyamatban van. - A gázbojlerek évenkénti vízkıtelenítése szükséges, mert környékünkön a víz vastartalma nagyon magas, ami a vízkı jelentıs mennyiségő lerakodását okozza a bojlerek belsejében Az intézmény mőködési engedélye, - korrekciót érintı területek, javaslat a szükséges intézkedések ütemezésére A Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által intézményünkben folytatott ellenırzéséhez és az ellenırzés megállapításait tartalmazó jegyzıkönyvben foglaltakhoz az alábbi észrevételeket teszem. Az intézmény (székhely) és telephelye a tárgyi és személyi feltételek meg nem felelıssége miatt ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik október 3. Görcsöny, Hársfa u. 6. Tárgyi feltételek 1.) Az intézmény nevét a feljegyzés helytelenül tartalmazza (Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona helyett helyesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona) 2.) Megállapítás: A kastélyépület kifogásolt hiányosságainak felszámolása érdekében tett lépések minimálisak. A fenntartó az emelt szintő ellátás fokozatos leépítésével (pl. elhalálozást követıen nem értékesíti az apartmant) kívánja megteremteni az engedélyezett férıhely erejéig személyenkét a 6 m2/fı alapterületet. Az apartmanok felszámolását követıen a fıépület lakóinak számát ahol jelenleg 92 fıt gondoznak 8 fıvel tudják csökkenteni. A vizsgálatkor elhalálozás, ill. egészségi állapot nagymértékő romlása miatt 3 apartman szabadult fel, mely a fıéüpület zsúfoltságát minimális mértékben 3 fıvel csökkentette. Az akadálymentes közlekedés lift hiánya miatt továbbra sem biztosított. A kastélyépület nyílászárói közül az ablakok cseréje változatlanul szükséges. A fenntartó az elızı ellenırzés óta elsısorban állagmegóvó munkálatokat végzett az intézménynél. 3.) Nyolc lakószobában továbbra sem áll rendelkezésre a 6 m2/fı lakóterület 7

13 Észrevétel, megjegyzés: A 3 apartman átminısítésével nem 3 fı, hanem 6 fı elhelyezése történt meg a kastélyépületbıl, tekintettel arra, hogy az apartmanok egyenként 2-2 fı átlagos ápoló gondozó otthoni férıhelyekké lettek átminısítve. A lift tekintetében a fenntartó felé eddig 4 pályázati lehetıségrıl adtunk tájékoztatást, melybıl jelenleg az aktuálisan kiírt DDOP pályázat feltételeinek vizsgálata zajlik. A lift beépítésének megvalósítása folyamatos célként van a szemünk elıtt, mely igény és szükséglet a Szociális törvény január 1.-vel életbe lépı változásai kapcsán bekerülési feltétel: napi 4 órás gondozási szükséglet egyre inkább sürgetı feladattá vált az idısek biztonságos elhelyezése és mobilizálásuk kapcsán. A feljegyzésben felsorolt állagmegırzési munkálatok közül a földszinti fürdıszoba felújítása nem fenntartói, hanem alapítványi támogatással valósult meg. A kastélyépületben a közösségi-, illetve mellékhelyiségek kivételével a lakószobák ablakainak cseréje fenntartói támogatással folyamatban van. Az ellenırzés lefolytatása óta pozitívumként könyvelhetjük el, hogy megtörtént a jegyzıkönyv által ugyan nem tartalmazott, de évek óta problémát jelentı, nehezen megközelíthetı toronyszoba lakószobaként való funkcionálásának megszüntetése. A lakók (3 fı) a kastélyépület emeleti részén kerültek elhelyezésre. Személyi feltételek 1.) Megállapítás: Betöltetlen szakdolgozói munkakörök száma 1 fı Három szakdolgozónak pedig novemberében, illetve decemberében lejár a munkaszerzıdése. Amennyiben ezen munkakörök nem kerülnek betöltésre, az a jelenlegi létszámhiányt jelentısen megnöveli. (1 fı helyett 4 fı) 2.) A továbbképzési terv kiegészítésre szorul. A továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII. 4.)SzCsM r. 15. (2) bekezdés figyelembe vételével kell összeállítani Észrevétel, megjegyzés: Az intézményben aktuálisan mindig van határozott idejő munkaszerzıdéssel dolgozó személy. Intézményvezetıként nem célom, hogy a fenntartó által engedélyezett létszámot már csak a gondozói munka színvonalának megtartása miatt sem - ne töltsem be adott esetben. A szakmai létszám az ellenırzés idıpontja óta nem változott. A továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII. 4.)SzCsM r. 15. (2) bekezdés figyelembe vételével állítjuk össze a jövıben november 4. Keresztespuszta Tárgyi feltételek 1.) Megállapítás: A megtett intézkedések ellenére a II. számú épület ablakainak cseréje változatlanul szükséges. 2.) Huszonnyolc lakószobában továbbra sem áll rendelkezésre a 6 m2 lakóterület Észrevétel: A II-es épület nyílászáróinak cseréje megvalósult Az épületi adottságok, valamint a 70 fıs engedélyezett létszám miatt az 1 fıre jutó m2 arány nem növelhetı. 8

14 Személyi feltételek Megállapítás: A továbbképzési terv a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)SzCsM r. 15. (2) bekezdésében foglaltaktól részben eltér, nem tartalmazza a továbbképzésben ill. felkészítı tanfolyamon résztvevık helyettesítésére vonatkozó tervet, a továbbképzésre, felkészítı tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását, a továbbképzési kötelezettségüket teljesítık számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének idıpontját. Észrevétel, megjegyzés: A továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM r. 15. (2) bekezdés figyelembe vételével állítjuk össze a jövıben. Szociális foglalkoztatás paraméterei, tapasztalatai Lakóink közül többen konyhai kisegítı munkát végeznek. Ezt folyamatosan, napi rendszerességgel végzik. Segítenek az asztalok tisztán tartásában, a tányérok eltörlésében, elpakolásában, zöldségpucolásban, szalvétahajtogatásban. Van olyan lakó aki az ebédlı tisztántartását végzi reggeli és ebéd után. Egyre több lakó segítségét vesszük igénybe a park gondozásában is. Az udvari és kerti munkákat kertész irányításával végzik (söprés, gereblyézés, metszés, ültetés, fahordás, növényápolás, kapálás, hólapátolás). Néhány ügyes kező lakó apróbb javítási és karbantartási munkákat végez (székek, asztalok, padok javítása: csiszolás, festés, mázolás). Van olyan lakó, aki naponta jár Pécsre ügyeket intézni. A létszámleépítések hatásaként a görcsönyi intézményünkben megszőnt a porta szolgálat. A lakók közül többen vállalták, hogy ellátják ezt a feladatot napi szinten. Ezáltal a személyi kiadásainkat tudtuk csökkenteni. A fenti munkákért intézményünk lakói munkajutalomban részesülnek szeptember 5.-én az ÁNTSZ intézményünkben ápolásszakmai ellenırzést tartott, mely a következı intézkedések megtételét indokolja: A tárgyévben végzett ápolás-szakfelügyeleti ellenırzés következtében tett intézkedések, fejlesztések: Mindkét telephelyre vonatkozóan: Nem higanyos hımérık beszerzése (van de nem elég) Decubitus megelızés érdekében 4 db speciális antidecubitor matracot szereztünk be, ebbıl 2 db cserenyomásos- mely a már kialakult decubitus gyógyulását is elısegíti- 1 db Keresztespusztára átadva A gyógyszerelési szabályzat átdolgozásra került, melybıl hiányzott a gyógyszerelés rendjére vonatkozó rész. Görcsöny: Külön gyógyszerelı helységet alakítottunk ki (eddig a nıvéri ügyeleti helységben történt a dobozba történı gyógyszer-kiadagolás) 9

15 A gyógyszer- kiadagolást erre megbízott személy (ápoló végzettségő- jelenleg gyógyszertári asszisztensi tanulmányait folytatja) és a helyettese végzi novembertıl, ezáltal hétköznapokon, a reggeli és déli gyógyszerosztásnál, a kiadagoló és a beadó személye megegyezik Keresztespuszta: Heti gyógyszerelésrıl a napi gyógyszerelésre áttértünk elsı negyedévétıl átszerveztük a gyógyszerelést görcsönyi intézményhez hasonlóan (központi gyógyszerelı helyiség gyógyszerelés: 2 fı feladata) Az újraélesztés tárgyi feltételét biztosítottuk- sürgısségi táska beszerzésére került sor az ajánlott tartalommal Az intézményben április 1.-jén ellenırzést tartott a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Intézményünket mőködésével kapcsolat jelentısebb szakmai elmarasztalás nem történt, a jelzett észrevételekre intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A szakmai munka és az adminisztrációs tevékenység a feltárt hiányosság ellenére jó színvonalú, megfelel a jogszabályi elıírásoknak május 14. étkeztetéssel kapcsolatos belsı ellenırzés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Pénzügyi Ellenırzı Csoportja részérıl (feljegyzés jegyzıkönyv még nem áll rendelkezésünkre. A szakmai program eredményességének értékelése, a gondozási, fejlesztési tervek hatékonyságának értékelése Intézményünkben fizikai ellátás magában foglalja a környezet rendbe tételét, a tisztálkodás lehetıségét, a ruházat biztosítását, a napi háromszori étkezést (szükség szerint diétás étkezést), a főtést, világítást, melegvíz biztosítását. Az egészségügyi gondozás keretein belül: biztosítjuk a rendszeres orvosi felügyeletet, különös hangsúllyal gondoskodunk a gyógyító megelızı (prevenciós) tevékenységrıl, a betegségben szenvedık ellátásáról, a rehabilitációról, a higiénés tevékenységrıl, a személyi-, környezeti, valamint élelmezési (HACCP elıírásainak megfelelı) higiéné biztosításáról. Továbbá az ápolásról, szakorvosi ellátásról, a gyógyszerellátásról, szükség esetén a kórházi ápolás biztosításáról. A pszichés gondozás során mindenkor elıtérbe helyezzük a méltó és emberi bánásmódot, tiszteletadást, megfelelı hangnemet. A gondozás során elıtérbe helyezzük a mentális irányítást, segítséget a függıség érzésének-, a szorongás-, az öregség-, illetve a betegségtudat leküzdésében. Kiemelt figyelmet fordítunk az egyén családi kapcsolatai fennmaradásának elısegítésére, a régi kapcsolatok megtartására, és egyben az új kapcsolatok kiépítésére. Gondoskodunk lakóink fizikai-, szellemi-, kulturális foglalkoztatásáról. A lakók részére nyújtott teljes körő szolgáltatásainkban mindenkor ügyelünk arra, hogy nyugodt, egészséges életet éljenek. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra. A fizikai állapot megırzését, illetve javítását mozgásterápiával kívánjuk elérni. Az ellátást igénybevevı idısek életútjának megismerésére építve, az egészségi állapot anamnézisét feltárva, team-munkával végezzük az egyéni gondozási tervre épülı egyéni gondozás komplex tevékenységeit. A szakmai programban megfogalmazottak végrehajtása során szakdolgozóinkkal szemben alapvetı elvárás, hogy munkájukat szeretettel, tisztelettel, a Szociális Munka Etikai 10

16 Kódexében megfogalmazottak szem elıtt tartásával, az idısek méltóságának megtartásával végezzék. A évhez hasonlóan, év I. felében is kitöltettünk elégedettségi vizsgálatot intézményünk lakóval. 11

17 Nagyon elégedett (fı) Elégedett (fı) Kevésbé elégedett (fı) Elégedetlen (fı) Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 1.) Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi környezet, lakószoba)? ) Elégedett Ön az étel minıségével? ) Elégedett Ön az étel mennyiségével? ) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? ) Elégedett Ön az orvosi ellátással? ) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? ) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? ) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális tevékenységgel? ) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? ) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? ) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? ) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum mőködésével? ) Elégedett Ön az intézmény vezetése részérıl kapott tájékoztatással? ) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? ) Elégedett az ápoló gondozó személyzettıl kapott segítséggel? ) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? ) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? ) Mennyire elégedett az ápolók segítıkészségével? ) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? ) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak hozzáállásával? ) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, hangnemével? ) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak segítıkészségével?

18 23.) Mennyire elégedett az igazgató segítıkészségével? ) Mennyire elégedett az intézményvezetı ápoló segítıkészségével? ) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? ,) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? Nagyon elégedett % Elégedett % Kevésbé elégedett % Elégedetlen % Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta Görcsöny Keresztespuszta 1.) Mennyire elégedett a lakókörnyezetével (intézményi környezet, lakószoba)? 24,24 20,59 69,70 67,65 6,06 5,88 2,94 2.) Elégedett Ön az étel minıségével? 15,15 14,70 60,60 67,65 21,21 14,70 3,03 3.) Elégedett Ön az étel mennyiségével? 9,09 23,53 75,76 67,65 12,12 2,94 4.) Mennyire elégedett a ruházat tisztításával? 15,15 2,94 60,6 79,41 12,12 11,76 5.) Elégedett Ön az orvosi ellátással? 9,09 2,94 69,70 61,76 12,12 23,53 6.) Elégedett Ön a szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezésével? 3,03 5,88 78,79 52,94 6,06 26,47 5,88 7.) Elégedett Ön az intézmény által szervezett foglalkozásokkal? 9,09 11,76 78,79 70,59 6,06 8,82 8.) Elégedett az intézmény által szervezett/tartott kulturális tevékenységgel? 18,18 29,41 60,60 55,88 6,06 5,88 9.) Elégedett Ön a gyógytornász tevékenységével? 6,06 8,82 60,60 76,47 15,15 8,82 10.) Elégedett Ön az egyéni bánásmóddal? 30,30 14,70 57,58 61,76 6,06 11,76 3,03 11.) Elégedett Ön az egyéni problémáira kapott segítséggel? 18,18 8,82 66,60 73,53 12,12 8,82 12.) Elégedett Ön az Érdekvédelmi Fórum mőködésével? 6,06 2,94 39,39 58,82 6,06 20,59 2,94 13.) Elégedett Ön az intézmény vezetése részérıl kapott tájékoztatással? 6,06 8,82 72,73 85,29 12,12 2,94 14.) Mennyire elégedett pénzügyeinek intézésével? 15,15 5,88 60,6 82,35 2,94 15.) Elégedett az ápoló gondozó személyzettıl kapott segítséggel? 36,36 14,7 57,58 70,59 3,03 11,6 16.) Mennyire elégedett az ápolók hozzáállásával? 24,24 20,59 66,67 70,59 6,06 5,88 17.) Mennyire elégedett az ápolók stílusával, hangnemével? 51,51 14,70 42,42 67,65 14,70 13

19 18.) Mennyire elégedett az ápolók segítıkészségével? 30,30 14,70 63,64 70,59 3,03 11,76 19.) Elégedett a mentálhigiénés munkatársaktól kapott segítséggel? 18,18 29,41 66,67 67,65 3,03 20.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak hozzáállásával? 27,27 29,41 63,64 64,70 6,06 21.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak stílusával, hangnemével? 27,27 29,41 63,64 67,65 6,06 22.) Mennyire elégedett a mentálhigiénés munkatársak segítıkészségével? 21,21 32,35 69,70 58,82 3,03 2,94 23.) Mennyire elégedett az igazgató segítıkészségével? 24,24 32,35 60,6 58,82 3,03 5,88 24.) Mennyire elégedett az intézményvezetı ápoló segítıkészségével? 30,30 17,65 54,58 70,59 9,09 5,88 25.) Mennyire elégedett Ön a személyes ügyeinek intézésével? 9,09 14,7 72,73 76,47 3,03 2,94 26.) Mennyire elégedett az intézmény tisztaságával? 24,24 17,65 63,64 64,70 9,09 8,82 Az elégedettségi kérdıívek kitöltése a tavalyi évhez hasonlóan - önkéntes volt. A beérkezett válaszok száma jól reprezentálja a lakók egészségi állapotát. (Sok esetben érdemi kommunikáció már nem lehetséges) Görcsönyben (100 fıbıl) 33 fı, Keresztespusztán (70 fıbıl) 34 fı töltötte ki a kérdıívet. Fentiek értelmében összességében megállapítható, hogy a lakók igen eltérı mértékben elégedettek az intézményi élet különbözı területeivel. Sarkalatos pontok Görcsöny: étel minısége (kevésbé elégedett: 21,21 %) Sarkalatos pontok Keresztespuszta: orvosi ellátás (kevésbé elégedett: 23,53 %), szakorvosi ellátáshoz jutás megszervezése (kevésbé elégedett: 26,47 %), Érdekvédelmi Fórum mőködése (kevésbé elégedett: 20, 59 %) Pozitívum: A lakók többsége elégedett lakókörnyezetével, az étel minıségével és mennyiségével, a ruházat tisztításával, az orvosi ellátással, az intézmény által szervezett foglalkozásokkal és kulturális tevékenységgel, a gyógytornász tevékenységével, az egyéni bánásmóddal és egyéni segítséggel, az intézmény vezetésétıl kapott tájékoztatással, pénzügyeinek intézésével, az ápolóktól kapott segítséggel, az ápolók hozzáállásával és stílusával, a mentálhigiénés tevékenységgel, az igazgató és intézményvezetı ápoló segítıkészségével, a személyes ügyek intézésével és az intézmény tisztaságával. Intézkedési terv: - Étlaptanács havi rendszerességgel történı mőködtetése - Az intézményi orvosi tevékenység hatékonyabb ellátására az intézmény júniusától új házorvost szerzıdetett. 14

20 További szakmai irányok és tervek az ellátotti szükségletek alakulásának ismeretében - Nıvérhívó rendszer teljes felújítása (Görcsöny, Keresztespuszta), ahol szükséges kiépítése - Lift beépítése Görcsönyben a kastélyépületben - Keresztespusztán a II-es épület tetı szerkezetének teljes felújítása, a II-es épület lakószobáiban a töredezett, balesetveszélyes mőanyag padló helyett járólap letétele, a II-es épület lakószobáin lévı ajtók javítása - Keresztespusztán a Fıépület teraszának tetıcseréje - Görcsönyben és Keresztespusztán: az orvosi szobába gyors, mőködıképes számítógép és nyomtató elhelyezése internet kapcsolattal - Görcsönyben és Keresztespusztán: földbıl kivett olajtartályok beszerzése szennyvíz gödrök rendbetétele - Belsı képzések szervezése az ápoló személyzet részére a hatékonyabb, egységes szemlélető ápolás gondozás elısegítése érdekében Az intézmény szerepének értékelése a helyi szociális ellátórendszerben A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Idıskorúak Otthona az egyetlen megyei fenntartású idısek ápoló gondozó otthona Baranya megyében. Mint ilyen, az intézményben az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezésérıl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körő ellátás) gondoskodunk. Az idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Az intézményünk feladata a szociálisan rászorult idıs emberekrıl való gondoskodás, ahol az elhelyezés azonban nem függ a kérelmezı jövedelmi és vagyoni helyzetétıl. Az intézményünkbe várakozók többsége nagyon idıs, sok esetben kórházak ápolási osztályain tartózkodnak. Ily módon az intézményünk felé való elvárások a várakozók fentiekben részletezett állapotukra való tekintettel a kvázi ápolási intézményként való funkcionálás. Ehhez azonban a társadalmi igény intézményünk iránti nagyfokú megmutatkozásán felül - sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem felelnek meg teljes mértékben. A várakozók létszáma magas (35 fı), az érdeklıdık többsége azért jelentkezik intézményünkbe, mert sok jót hallott róla. Munkánknak ez ad lendületet. Görcsöny, július 27.

Beruházási és felújítási kiadások teljesülése

Beruházási és felújítási kiadások teljesülése A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2009. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait.

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézményvezetők érdekeltségi rendszere

Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézményvezetők érdekeltségi rendszere Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának Elnöke Szám: 2160-3/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető Az LK Oltalom Idősek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. június hó 28. 6. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2002. (VI. 28.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények 2002. évi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2004. ÉVI INTÉZMÉNYIBESZÁMOLÓHOZ Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésekor megállapítható, hogy az ellátandó feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangja továbbra is kedvezőtlen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó A 2010. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Feladatellátás általános

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a szociális ellátás feltételrendszerének javítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság TERVEZET E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 242/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi intézményi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/350-14/2010. TÁRGY: AZ INTEGRÁLT NAPPALI SZO- CIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK, VALAMINT MŰ- KÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK MÓ- DOSÍTÁSA, ILLETVE SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁ- SA MELLÉKLET:

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: ,

Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: , Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Tel: 2655-056, 2655-106 Megközelíthető: A 3-as Metró Kőbánya-Kispesti megállójától a 182, 282 E jelű, a Népliget metrómegállótól a 254 E jelű autóbuszokkal, Ferihegy Vasútállomástól

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Általános rész. Tárgyi feltételek. Görcsöny

Általános rész. Tárgyi feltételek. Görcsöny Általános rész A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny) ápológondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2008. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/153-8/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Eredeti Módosított Változás

Eredeti Módosított Változás 2005. IV. negyedévi szöveges értékelés I. A feladatellátás általános értékelése A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsıfokú továbbtanulásra felkészítı intézmény. Általános képzı jellegébıl adódóan

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2004. év

Szöveges beszámoló 2004. év Szöveges beszámoló 2004. év Intézményünknek a TMÖ Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül alapítványi támogatásból,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, Mátyás király u.1. 7932 Tel/fax : 06-73 544900 / 901 E-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu Web : www.foszemo.hu Tárgy: 2008. évi költségvetési

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Tárgy: évi szöveges beszámoló

Tárgy: évi szöveges beszámoló Tolna Megyei Önkormányzat Csilla Von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 Ikt.: Tárgy: 2005. évi szöveges beszámoló Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Frankné Dr. Kovács Szilvia Elnök Asszony Szekszárd

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben