A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA"

Átírás

1 11. évfolyam 6. szám június hónap A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 108. szám Fotó: Pénzár Video Nagyatád 1

2 Közélet A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a június 7 i európai parlamenti választásokról Bár sokan aggodalommal veszik észre, hogy a keresztény kultúrát, az emberi és evangéliumi értékeket földrészünkön veszélyek fenyegetik, és gyakran elutasítás fogadja, olykor az Európai Unió politikusai részérıl is, mégis vagy éppen ezért hitünk alapján is felelısséget érzünk hazánkért és Európáért. Idén június 7 én európai uniós parlamenti választás lesz. Felelıs állampolgárként és hívı emberként vegyünk részt ezen a választáson, és éljünk jogainkkal, mert valóban rajtunk is múlik, hogy az Európai Unió mőködése és jövıt meghatározó döntései hazánk, Egyházunk és benne a mi magunk igazi javát szolgálják. Azokat a jelölteket támogassuk, akik készek elımozdítani az emberi élet tiszteletét és védelmét a fogantatástól a természetes halálig; akik készek támogatni a családot, amely a férfi és a nı közötti házasságra épül és a társadalom alapsejtje; akik készek a munka és a dolgozó ember méltóságának és szociális jogainak védelmére és erısítésére; akik támogatják a gazdaságnak erkölcsi értékekre épülı megszervezését; akik elımozdítják az igazságosság ügyét a társadalomban és a nemzetek között. Olyan jelölteket támogassunk, akik a leginkább rászorulók iránti szolidaritás érvényesülését segítik; akik nem önzı csoportérdekeket, hanem az egész emberiség javát szem elıtt tartva fáradoznak a természet védelmén és a teremtett világ megóvásán, akik a magyarság érdekeit képviselik. Végül de nem utolsó sorban akik ıszintén támogatják a Katolikus Egyházat, a keresztény értékeket és a békét. Budapest, május 13 án, a Fatimai Szent Szőz ünnepén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hogy a megfontolást segíthessük, emlékeztetni szeretnénk néhány törvényre, amelyet a jelenlegi kormánypártok szavaztak meg kormányzásuk alatt: 2002 ben hatályon kívül helyezték a BTK korábbi cikkét. Ettıl kezdve nem számít bőncselekménynek a 14 évet betöltött azonos nemővel való szexuális viszony. Míg az ilyen cselekményt eddig természet elleni fajtalanságnak nevezték, ezt a fogalmat eltüntette a törvényhozás ban, illetve 2004 ben módosították a gyermekek, illetve diákok jogairól szóló törvényt. Lényege, hogy a pedagógus nem közölhet a gyermekek szüleivel olyan adatot, amely súlyosan sértené vagy 2 veszélyeztetné a gyermek, tanuló érdekét. A megfogalmazás rugalmasnak is felfogható, de nyilvánvaló lépés a szülık nevelési jogainak és kötelességének korlátozása felé március 1 e óta jelentısen módosultak a kábítószerrel kapcsolatos bőncselekmények (terjesztés, fogyasztás, elıállítás stb.) büntetési tételei, valamint különösen a büntethetıséget megszüntetı okok szabályai. Aki csekély mennyiségő kábítószert saját használatra termeszt, elıállít, megszerez vagy tart, az nem büntethetı, ha 6 hónapig gyógykezelteti magát. (Hogy mi számít csekély mennyiségnek, arról nem szól a paragrafus.) 2006 ban, számos országos tiltakozás ellenére jóváhagyták az új törvényt a sterilizációról, mővi meddıvé tételrıl. Korábban erre csak egészségügyi vagy családtervezési okból kerülhetett sor, a betöltött 35. év vagy három vér szerinti gyermek volt az elıfeltétele. Most feltételek nélkül 18. évesen bárki kérheti június 1 tıl az Európai Unió határozatát átvették a büntetı törvénykönyvbe: Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyrıl vagy személyekrıl pornográf felvételt megszerez, tart, bőntettet követ el. A kormány javasolta, hogy a 18 éves korhatárt szállítsák le 14 évre.. (Ezt a javaslatot végül nem hagyták jóvá.) áprilisában jóváhagyták a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, ami már kiterjed a homoszexuálisokra is ıszén kezdıdött meg az új polgári törvénykönyv parlamenti vitája, amely még tart. A mostani javaslat csak együttmőködést kér a házastársaktól, hőségrıl nincs szó benne, mint a korábbi törvényben. A házasság megszőnésének okai között pedig, megjelenik a házastárs nemének megváltoztatása. (Ez azt sugallja, mintha a nem változtatása olyan gyakori lenne, mint a többi megszőnési ok halál, bírósági vagy közjegyzıi bontás.) májusában a kormány lecsökkentette a Gyes t a Gyedet, és még nehezebb körülmények közé kényszerítette az anyákat, gyermekvállalást. Ahelyett, hogy biztosítanák a gyermeküket otthon nevelni akaró anyák számára a méltó bért (ez volna a nık szabadsága!) gyermekük bölcsıdébe adására akarják kényszeríteni ıket (miközben egy bölcsıdei hely jóval többe kerül az államnak, mintha a gyermekét otthon nevelı anyát támogatná). Püspöki Karunk (és saját józanságunk is) olyan pártok képviselıinek választására hív, amelyek legalábbis a legnagyobb mértékben a humán és keresztény értékeket képviselik: a házasság és család értékét, az élet értékét, a tisztaság értékét stb. Ilyen felelısséggel menjünk választani!

3 Lechner Judit Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a madár, amely, ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll. (Eötvös József) Milyen útravalót teszünk gyermekünk tarisznyájába, amivel elindítjuk ıt a világ útján? Tudatosul benne, hogy olyan nemzethez tartozik, amelynek évezredes útja, csodálatos természeti kincsei, különösen gazdag nyelve, rovásírása, mondavilága van? Vagy ezeket mind zárójelbe téve, felszínes és színes multikulturális szellemi táplálékon tengıdik, ismereteit nem a környezetébıl, hanem magára hagyva az üres lakásban, a televízióból vagy a világháló virtuális személytelenségébıl szerzi? A nı életének legboldogabb ideje amikor a gyerekei kicsik. Szerencsére én is kiélvezhettem öt éven át saját gyerekeimmel ezt az idıszakot, de amikor a kényszerő munkába állás miatt megkezdıdött a néhány hónapos bölcsıdei élet, azt nagyon megszenvedte a kisebbik fiam. Már a reggeli elválás is felért Csokonai, Szegény Zsuzsijának bánatával még a lelkem is sírt belılem, mikor búcsút véve tılem. De egy öntudatos dolgozó nı, pláne diplomás, akire a társadalom annyit áldozott már eddig is, építse a szocializmust, azaz késıbb már a karrierjét, versenyben az egyre inkább bizonytalanodó férfiakkal, ne üljön otthon szimpla háztartásbeliként Álruhás királyfik Amikor születtem, nem jeleztek nagyot/ a csillagok,/csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok./ A többiek láttak egy síró porontyot/ de úgy rakta rám a pólyarongyot,/ mintha babusgatná a szép napkorongot (Mécs László A gyerek maradt a közösségben, megannyi álruhás királyfi és királykisasszony között a fertıtlenített egyenruhában, markában szorongatva naphoszszat a kisautót, az elhagyott otthon zálogát, és szépen beszokott, ahogy illett. Üldögélt a sarokban, és nézte az ajtót, ahonnan várta, hogy érte jönnek végre Ki hallotta, ki figyelt rá, hogy mit mondott, mit gondolt azokban az idıkben? A sok gyerek között a gondos, szakszerő ellátás megillette ıt is, de a hódolat, a csodálat, amivel csak az anya, nagymama veszi körül a csemetét, elmaradt. Jövı nemzeték nevelése Korai volt az elválás? Akkor ott, nekünk biztosan Persze vannak bizonyára kíváncsi, élénk, társaságszeretı gyerekek, ık könnyebben veszik a változásokat, de a választás lehetıségét meg kellene hagyni továbbra is a családnak. Még csak gazdasági indok sem szól amellett, hogy két év után az anyák visszamenjenek megint dolgozni, hiszen egy gyerek bölcsıdei ellátása sokkal drágább az adófizetık számára, mintha szépen otthon marad és az anya kapja meg a közösségtıl a jövı nemzedék neveléséért jogosnak járó díjat. A múltat végképp eltörölni. Az iskolában az idegen nyelvek tanulása egyre korábbi idıszakra tolódik. De van-e értelme az alsó tagozaton, amikor még az anyanyelv szerkezete, logikája, használata sem tudatosul igazán, megterheli más nyelvek hangzásával, idegenszerő gondolkodásával a gyerekeket? Mennyi ének-, rajzóra tőnt már el a tanmenetbıl abban az életkorban, amikor érzelmi kötıdés, egészséges nemzeti identitás alakulhatna ki egy életre a magyar irodalom, a népdalok, a néptánc tanítása révén! Helyette jön az unalomig ismételt kérdés: - Wat s your name? És a válasz akkor helyes, ha felcserélıdik a vezetéknév a keresztnévvel és lehull nevedrıl az ékezet Tiszta forrásból A gyerek születésétıl kezdve egyre táguló körökben hódítja meg a maga számára a világot. Lassan leválik az anyáról, a családról, de csak akkor tud biztonsággal tovább lépni, ha az addig bejárt területen már otthonosan mozog. Megismeri az ısöket, a család, a faluja, városa, nemzete múltját, és megtalálja benne saját kapaszkodóit. Persze a fogyasztás szabványossá formált rabszolgáival könnyebb lenne a földet a sarkából kidönteni. (Különösen, hogy az Internacionálé sorai újra és újra itt kísértenek, mindig más ideológia mögé bújva, de sokszor ugyanazokból a torkokból szól a biztatás: nemzetközivé lesz holnapra a világ?) Ezek az idık, divatok is elmúlnak majd, hisz a mai fiatal anyák dacolva válsággal, globalizációval már újra szívesen szoptatnak, vászonkendıdben magukra kötözve hordozzák a babákat, és ısi magyar dúdolók, mondókák ringatják álomba a sok, idegen számára kiejthetetlen nevő Csaba királyfit, Villıt, Csengét és Botondot... (Forrás: KÉPMÁS családmagazin) 3

4 Helytörténet Marics József (Berzence) 22. Reális tervek és konzervatív ellenállás Az 1867 es Kiegyezés után Nagybajomban olyan fejlıdés indult el az élet minden területén, mely joggal vetette föl a település lakosságában és a helyi képviselıkben azt a gondolatot, hogy emeljék városi rangra községünket. Arra is nagy lehetıséget láttak, hogy a létesítendı új somogyországi járások egyikének Nagybajom legyen a székhelye. Hogy a dédelgetett álmainkból valóság legyen, sok mindent tettek a városiasodás érdekében. Kaposvár Nagykanizsa, Nagybajomon áthaladó útvonalát téglával rakták le. A mai Kossuth Lajos utcát szilárd útburkolattal látták el. Igen nagy gondot fordítottak a Nagybajomból induló országutak karbantartására. Nagybajom képviselı testülete 1873 ban, 1878 ban és 1888 ban kérte a megye vezetıségét, hogy állítsanak föl a településünkön szolgabírói hivatalt és járásbíróságot, valamint legyen járási székhelyő város Nagybajom. Tallián Gyula alispán június 27 én a minisztériumi felterjesztésében a barcsi és a nagybajomi somogyi járás felállítását kérte. A nagybajomi járáshoz a következı települések tartoztak volna: Alsó Segesd, Böhönye, Csokonya, Csököly, Felsı Segesd, Gige, Jákó, Kisasszond, Kisbajom, Kiskorpád, Kiskovácsi, Kutas, Nemeskisfalud, Sárd, Szomajom, Vése és Vrácsik. Sajnos, az alispán és Nagybajom terve a minisztériumi elutasítás miatt elbukott. Nagybajomból nem lett város ben kezdıdött el a Bátaszék Dombóvár Kaposvár Zákány vasútvonal építése, majd a Somogyszob Balatonszentgyörgy közötti vonal megépítése. Mindkettı messze elkerülte Nagybajomot. Hogy településünknek nem lett állomása, az egyedül a községet irányítók konzervatív gondolkodásának, felelıtlen magatartásuknak és primitív, önös érdekeiknek köszönhetı ben és 1907 ben is azzal érveltek a többséget képviselı, módos gazdák és testületi tagok, hogy a nagybajomi vasútállomás megvalósulása megfosztja a fuvarosainkat a kenyérkeresettıl és a mozdonyból kipattanó szikra iszonyatos károkat okozhat a mezıgazdaságból élık birtokán december 4 én a józan gondolkodású képviselık egy része, a testületi ülésen jegyzıkönyvben rögzítették a panaszukat, hogy Nagybajomnak nincsen sem állomása, sem járásbírósága, 4 holott a lakosság létszáma meghaladja az 5 ezer fıt. A minisztériumhoz fölterjesztett kérelmük Budapesten kedvezı elbírálásban részesült. A Kereskedelmi Minisztérium 1906 ban engedélyezte, hogy építsék meg a Jákó Nagybajom közötti vasútvonalat, mely lehetıvé teszi a település bekapcsolását az országos vasúthálózatba. Dalma Ármin budapesti építési vállalkozó elvállalta a két település közötti helyiérdekő vasútvonal megépítését. Minden terv készen volt. Minden engedély megvolt. A megvalósulás a nagybajomi testület végsı döntésén múlott. Nagy tragédiánk, hogy 1907 ben olyan szerencsétlen összetételő volt a képviselı testület, hogy 2 szavazattal ugyan, de a vasútépítés szenvedélyes ellenzıi gyıztek. Ez a borzalmas károkat okozó szavazás március 6 án történt. Ezt a dátumot fekete gyászkeretben kellene kifüggeszteni az önkormányzat falán. Ismerkedjünk meg azokkal a személyekkel, akik a vasútvonal kiépítését szorgalmazták: Bıhm Ignác, Sárközy Jenı, Sárközy Imre, Pataky Vince, Récsey Ignác, Schüttler Jakab, Rozgonyi György plébános, Vasdényey Aladár, Steiner Gyula, Dr. Varga Samu, Kis Ács János, Neubauer József, Kacsóh Pál, Dr. Schön Jakab, Fejérvári József, Major Dávid József. Már a nevek alapján könnyen megállapíthatjuk, hogy a vasútvonal megépítésén többségében a katolikusok és a zsidók fáradoztak. A vasútépítés ellen szavaztak: Gr. Festetics Pál, Somssich Miklós, Sánta Bek István, Ács Kurucz József, Ács István, Kovács István, Laki János Mihály, Garzó Ferenc, Csiba Fekete János, Laki Bóka Ferenc, Árva Lóki István, Ács Kurucz János bíró, Ács Busa József helyettes bíró, Vajda József, Kovács Ferenc, Lóki Mózsi József, Ács Gergely János, Ács Jebektor János. Szomorú tény, hogy az ellenzık táborához tartozott a két fıúr és a többségében jómódú református réteg ban, két derék nagybajomi képviselı: Pataky Vince és Major János újból felvetette a testületi ülésen a Jákó Nagybajom Böhönye közötti vasútvonal megépítését, a korábbi tervek alapján, de ez a javaslat is, a még mindig konzervatív többségő testületi tagság ellenállásán megbukott. A két, említett képviselı, ekkor azt kérte, hogy legalább egy kérvényt jutasson el a nagybajomi testület a minisztériumhoz, hogy a minket érintı állomás neve Nagybajom Jákó legyen.

5 A minisztérium a nagybajomiak kérését elvetette. Joggal, mert aki többször is, tudatosan nemet mond a fejlıdésre, nem érdemli meg a jövı áldását. Úgy hiszem, a múlt hibáin okulva, szent feladatunk: zöld utat engedni a fejlıdésnek. A Kereskedelmi Minisztérium, mely minden bizonnyal elcsodálkozott a nagybajomiak ostoba döntéshozatalán, engedélyezte, hogy az állomás új neve: JÁKÓ NAGYBAJOM legyen. Van egy régi közmondás: Késı bánat, eb gondolat ben a vasútépítést ellenzık fejében, mintha tisztulni kezdett volna valami, mert rájöttek, hogy milyen örültséget követtek el a minısíthetetlen döntésükkel és milyen nagy kárt okoztak Nagybajom lakosságának, kérték a Kereskedelmi Minisztériumot, hogy Nagybajom érintésével, Kiskorpád Böhönye között, személyszállítás céljából egy omnibusz gépjárgány szállítsa az utasokat. (folytatjuk) Uram! Vedd át a vezetést! Életemben kétszer Szentlélek Szemináriumon, és egy Fülöp kurzuson adtam át életem kormányzását Teremtımnek. Sıt, az autóm kormánykerekét is Rá bíztam! Gondoltam, sokkal jobb kezekben lesz! Kb. 10 évvel ezelıtti, rövid történetet mondok el: Ágoston atyát Tatabányáról hoztam Székesfehérvárra, az Isten Sátora közösségi misénkre. Ha vezetek, akkor nagyon rossz beszélgetı partner vagyok, mert mindig a forgalomra koncentrálok, vagyis az úton történtekre figyelek, és memorizálom. Tehát, nem képzelgés a következı gondolatsor: Védett úton haladván, arra lettem figyelmes, hogy elkezd lassulni az autóm. Mi történt? merült fel bennem. Gyertya hiba? Benzin? Dugulás? Ekkor figyeltem a lábaimra: jé, levettem a lábam a gázról. De miért? A válasz azonnal megérkezett: keresztben, az orrunk elıtt, átsöpört egy autó, igen nagy sebességgel, hogy majdnem elvitt minket. De csak majdnem! Ha nem veszem le a lábam a gázról...! Az a pici lassulás elég volt ahhoz, hogy Ágoston atya akkor megtarthatta a közösségi misét, sıt, azóta is egészségben lelkileg táplál, erısít minket. Tényleg én vettem le a lábam a gázpedálról? Fizikailag igen! De ki küldte a parancsot a lábamnak, ha az agyamat is meglepte ez a mővelet? Ez nem lehet véletlen! Mintha most történt Tanulságos történetek volna, annyira világosak, de döbbenetes is, az emlékképem errıl a pillanatról. A megrázó történés, most is olyan erıs, hogy inkább csak írásban tudom leírni élményemet, mert szóbeli elmondáskor a meghatottság érzése mindig erıt vesz rajtam. (Nem voltam mazsola autós, hiszen mindez kb km. motorozás, és kb km. autózással a hátam mögött történt meg.) Ezek után, mondja azt valaki, hogy a Gondviselı nem törıdik teremtményeivel! Ezért küldi angyalait, hogy patronálja a rájuk bízottakat. Régóta jó a kapcsolatom az İrzıangyalommal! Bízom benne, hogy figyel rám, és óv a bajtól, hiszen többször tapasztaltam már az ilyen, és hasonló "különleges" segítését. 5

6 Mostanában Csepelrıl szoktam Fehérvárra hozni Ágoston atyát, s azon kaptam magam, hogy ha İ az utasom, akkor kisebb bennem az egészséges vezetési drukk. Ezt az elbizakodottság érzését igyekszem elnyomni. Egy idıs cseroki indián az életrıl mesélt az unokájának Küzdelem zajlik a bensımben. mondta a fiúnak. Rettentı harc ez, két farkas vívja egymással. Az egyik gonosz ı a harag, irigység, bánat, mohóság, arrogancia, önsajnálat, bőntudat, sértıdöttség, kisebbrendőség, hazugságok, önteltség, felsıbbrendőség és ego. A másik jó: ı az öröm, béke, szeretet, remény, derős nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, empátia, nagylelkőség, igazság, együttérzés és hit. 6 Ugyanez a harc benned is zajlik és mindenki másban is. Az unoka elgondolkozott egy percre, majd megkérdezte a nagyapját: Melyik farkas fog gyızni? Amelyiket táplálod. válaszolta az idıs indián. Mennyibe kerül egy csoda? Egy kislány bement a szobájába és a szekrénykéje mélyérıl elıhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévı érméket és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant a hátsó ajtón. A hat háztömbnyire lévı patikába ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vörös Indián Törzsfınök képe volt látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szentelne rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva. Tess (így hívták a kislányt) megcsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegbıl és megkocogtatta a pult üvegét. Ez használt! És te mit szeretnél? kérdezte a patikus érezhetıen bosszús hangon. Éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már ezer éve nem láttam tette hozzá a patikus, mint aki választ sem vár a kérdésére. Én pedig az én testvéremrıl szeretnék beszélni veled mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. Az öcsém nagyon beteg és egy csodát szeretnék venni neki. Tessék? fordult hozzá a patikus. A neve Andrew, és valami csúnya dolog nı a fejében, és az Apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg ıt. Hát tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda? Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos nem tudok neked segíteni felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban. Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg, mibe kerül. A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jólöltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz és megkérdezte: Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? Azt nem tudom válaszolt Tess könnyes szemmel csak azt tudom, hogy nagyon beteg, és Anyu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége. De Apu nem tudja megfizetni, ezért szeretném odaadni az én pénzemet. Mennyi pénzed van? kérdezte a chicago i férfi. Egy dollár és tizenegy cent felelte Tess alig hallhatóan Ez az összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell. Nahát, milyen csodálatos véletlen! mosolygott a férfi Egy dollár és tizenegy cent éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt: Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hátha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. A jólöltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok idı,

7 amire Andrew ismét otthon volt, épen, egészségesen. Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény láncolatról, ami idáig vezetett. Ez a mőtét egy igazi csoda volt egy dollárba és tizenegy centbe. suttogta Anya vajon mennyi- No és egy gyermek töretlen hitébe került volna? be. Tess mosolygott. İ pontosan tudta, mennyibe került a csoda: Május 18-án hétfın, Nagybajomban tartották a Segesdi Esperesi Kerület papjai szokásos féléves továbbképzésüket. A plébánia közösségi termében Orvos Levente, somogysámsoni plébános tartott elıadást a papok testvéri együttmőködésérıl a II. Vatikáni Zsinat vonatkozó dokumentuma alapján. XVI. Benedek pápa ez év júniusától meghirdette a "Papok évét". Arról is szó volt, hogyan ünnepelhetné meg az esperesi kerület papsága méltóképpen ezt az évet. A jó hangulatú beszélgetést este 6 órakor szentmise zárta a nagybajomi templomban a hívek közösségében. Szent Pál éve Rajkai István A végétıl kezdeném. Pál apostol hajón tart Jeruzsálem felé. A Szentlélek sugallatára indult útnak, és tudja, mert kinyilatkoztatást kapott róla, Jeruzsálemben próbatétel vár reá, mint egykor Jézusra. Mi már tudjuk, hogy közel négy év van még hátra életébıl, két év fogság Cezáreában, és két év fogság Rómában. Búcsúznia kell övéitıl, földi életében utoljára látja ıket. Az Apostolok Cselekedetei egyik legmegrendítıbb része az, amikor az efezusi hívektıl és elöljáróktól búcsúzik. Milétuszban megszakítja az útját és odarendeli az efezusi véneket. Az Ige itt nevezi elıször püspököknek, episzkoposzoknak az elöljárókat, akik Pál egyetlen szavára szekéren, vagy talán gyalog igyekszenek a tengerpartra. Micsoda találkozás lehetett ez! Ebben a részben háromszor is olvassuk, hogy sírtak. Érdemes elolvasni Pál beszédét (ApCsel 20, 17 38)! Három kemény missziós év áll mögötte Efezusban, amíg eljut idáig. Amikor megérkezik a kis ázsiai földrész legnagyobb (200ezer fı a lakossága) és legromlottabb városába (1. kép), rögtön munkába áll. A Szentírásból egyértelmően kiderül, hogy a déli munkaszünetet kihasználva, amikor a hıség miatt senki sem dolgozik, hirdeti az igét. İ is abbahagyja a munkát és prédikál. Elıször a zsinagógában. Amikor előzik onnan, akkor az utcán, késıbb bérel egy iskolát, egy görög Tirannosz nevő filozófusét. Híres görög filozófusok éltek és fordultak meg Efezusban. Többek között Hérakleitosz, az ókori 7

8 - Efezus fıutcájából ez maradt. -Az efezusi Artemisz szobor másolata. 8 -A könyvtár ma is fenséges látványt nyújt. dialektika legkiválóbb képviselıje, Thalész, akit a nyugati filozófia atyjának is neveznek. Az iskolában pedig Szókratész szobra áll az egyik sarokban, a másikban pedig Platóné. Lehet, hogy Tirannosz néhány hallgatója bennmaradt a délelıtti órák után a teremben, és az utolsó sorban ülve tanakodnak: vajon mit akar ez? Aztán nyílik az ajtó, bejön egy rabszolga, egy utcalány, egy kikötıi munkás, Pál pedig beszél, a kereszténység pedig terjed. Ráadásul Isten rendkívüli csodáinak is tanúi lesznek, amiket Pál keze által mővel köztük. Tizenkét keresztelı jánosi tanítvánnyal találkozik, akik nem hallottak még a Szentlélekrıl. Együtt imádkozik velük, aztán kezét a fejükre teszi és veszik a Szentlelket. Hatalmába keríti ıket a lalláció, Az 50ezer fıs színház romjai. amikor isten Szentlelke olyan erısen fúj, hogy az ima is összefolyik a szájban, mások számára érthetetlen szavakkal dicsıítik az Istent. Nyelveken beszélnek. Pál csodáinak híre vándorló zsidó ördögőzık fülébe is eljut. Hallják, hogy Efezusban Jézus nevére sokan meggyógyulnak, és anélkül, hogy Jézust ismernék, mágikus módon elkezdik használni a nevét. Így tesz egy Szkéva nevő zsidó fıpap hét fia is Efezusban. Vesztükre épp egy ırjöngı, démonikus megszállottal kísérleteznek. Egyikük rákiált a gonosz lélekre, hogy takarodjék ki a megszállt emberbıl, de az visszavág: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Iszonyatos ereje van a megszállottnak, rájuk ront, letépi róluk a ruhájukat, azok szinte alig tudnak elmenekülni.

9 Hasonló esetek és csodák folytán óriási feltőnést keltenek a filozófiai iskolában, az utcakeresztezıdésekben tanítók: Pál, Akvilla, Priszcilla, Timóteus, talán Lukács is, akik felváltva hirdetik Krisztust! És ott, ahol elkezd mőködni az Úr Igéje, mindig valami más is elkezd mőködni, amibe a hit, az evangelizálás beleütközik. És ez rendszerint nem más, mint az emberi érdek. Ez történik Efezusban is. Addig nincs baj, amíg a terjedı kereszténység valamilyen anyagi vonalon nem érint egy bizonyos emberi réteget: nevezetesen a pogány kegyszerárusokat. Efezus jelentısége gazdasági és politikai elınyei mellett az volt még, hogy a város volt az Ókor egyik legszentebb helye. Itt emelkedett ugyanis Artemisz (rómaiaknál Diána) istennı szentélye (2. kép). A város legnagyobb nevezetességét, legragyogóbb épületét a világ hét csodája közé sorolták. Másfélszer akkora volt, mint a kölni dóm. Hatalmas faragott kıoszlopok övezték, és a leghíresebb görög mővészek szobrai díszítették. A szentély középpontjában álló istennı szobor (3. kép) viszont meglehetısen csúf volt: tizenkét mellel (tojással?) ábrázolták: meztelenül és feketén. Hajából kígyók, skorpiók tekeredtek elı; így ült a templomban egy ezüstbıl készült trónon. Demeter, az ezüstmővesek vezetıje, mellesleg a templom egyik fıpapja, veszélyt lát a kereszténység terjedésében, nem veszik az általuk készített kegytárgyakat. (İ még nem tudta, amit késıbb aztán oly Marics József sokan: ezüstbıl és aranyból Jézuskát kell csinálni, ebbıl aztán jól meg lehet gazdagodni!) Felhergeli az iparosokat, akik az 50ezer fıt befogadó színházba (4. kép) tartanak, a népgyőlések színhelyére, akiket óriási tömeg követ. Ahogy az már lenni szokott, olyanok is kiabálnak, akik azt sem tudják, miért indult el a tömeg. Elkapják Pál két munkatársát. Az apostol értük akar menni, de jóakarói, barátai lebeszélik róla. Nem engedik el az apostolt erre a népgyőlésre, mert neki nagyobb feladata van. Közben a város vezetıi attól tartanak, hogy még nagyobbra duzzad a zavargás. Odaküldik a jegyzıt, vagy valami írnokot, aki mint ügyes pszichológus, megvárja, amíg kiordítják magukat az emberek. Két órán keresztül kiabálnak, mire belefáradnak. Ekkor ügyesen eszébe juttatja a népnek, hogy ott magaslik felettük a fellegvár. Onnan bármikor megindulhatnak a helytartó légiói, abból pedig nagy baj lehet! Erre villámgyorsan szétoszlanak. Mi ebbıl számunkra az üzenet? Ahol elkezd terjedni az Úr Igéje, ott történnek a bajok. Ahol kellemes, langyos élet folyik, ott nincs semmi baj. Isten azért engedi meg, hogy néha kiélezıdjenek a dolgok, mert ott szikrák is pattannak, és így tisztázódhatnak az ügyek. Tisztázódhatnak zavaros helyzetek, mind a családban, mind az egyház közösségében. A baj akkor van, ha a vér, vagy az arany kerekedik bennünk felül, és többet jelent, mint Jézus Krisztus! Irodalmi percek Emlékezés Radnóti Miklósra 100 évvel ezelıtt, május 5 én született Budapesten Glatter Miklós néven a magyar irodalom egyik halhatatlan géniusza, akinek költészete felkiáltójelként világít a mővészi alkotások horizontján, figyelmeztetve a kor emberét a bátorságra, az igazság védelmére és a szenvedık szeretetére. Jómódú zsidó családból származott. Aki már születésekor kapcsolatba került a halállal, nem csoda, hogy ez az érzés mindvégig ott lüktet a verseiben, mintha érezné, hogy a halál angyala fiatalon fogja elragadni az élık közül. Amikor meglátta a napvilágot, meghalt az édesanyja és az ikertestvére. 12 éves korában az édesapját is elveszítette. A gazdag textil nagykereskedı anyai nagybátyja nevelte és tanítatta a tehetséges, érzékeny, az élet legapróbb rezdüléseire is fogékony gyermeket. Középiskolai tanulmányait a budapesti Izabella utcai kereskedelmiben végezte, ahol 1927 ben érettségizett ben reálgimnáziumi érettségit is tett. Nagybátyja a textilipar megismerésére majd ebbıl fakadó, jólétet biztosító mővelésére sarkallta ban a csehszlovákiai Liberecben textilipari tanulmányokat folytatott, de hamar rájött, hogy ez nem az ı területe. İt a költészet, az irodalom, az önkifejezés világa vonzza. A szociálisan érzékeny és a szegények iránt részvétet, szeretetet árasztó ifjú komolyan érdeklıdött a munkásosztály és a kommunizmus eszméi iránt, bár a pártnak sohasem lett tagja. Alig 20 éves, amikor örökre eljegyezte magát az irodalommal. A Népszavában és a Kortársban jelennek meg a sajátos hangvételő sokszor lázadó, a szerelmi érzést és az igazságra való törekvést megszólaltató versei ban adják ki elsı önálló verseskötetét: Pogány köszöntı címmel. Még ebben az évben kezdte meg tanulmányait magyar francia szakos hallgatóként a szegedi Tudományegyetemen. Tanárai közül Sík Sándort, a pia- 9

10 rista szerzetest kedvelte a legjobban, akit az évek során bölcs mesterének, lelkiatyjának és igaz barátjának tekintett, haláláig ıszintén szeretett. Az 1930 as évek elején elköszönt a Glatter családnévtıl és lett belıle Radnóti, aki ezen a néven vált országosan ismert költıvé ben a szorgalmas és tehetséges ifjút bölcsészdoktorrá avatták. Doktori értekezését Kaffka Margit mővészi fejlıdésérıl írta augusztus 14 én feleségül vette Gyarmati Fannit ban megkapta a középiskolai tanári oklevelet, de katedrát sohasem. Élete végéig az irodalomból élt. Magánórákat adott, fordításokat vállalt, rádiós elıadásokat tartott és folyóiratokban publikált. Sík Sándorhoz való kötıdéseként komolyan foglalkoztatta a katolikus Egyház tanítása, Jézus személye és a keresztény élet május 2 án lelkiatyja, feleségével együtt megkeresztelte ıket. Az egyházunkhoz való kötıdés által nem sajátíthatjuk ki katolikus költınek, de verseiben kezdettıl fogva kimutatható az a gondolati sokrétőség, mely szerves része keresztény hitünk gazdag világának. Már az elsı kötetében, az 1929 ben megszületett versében kéri a szerelmét: Vérünk / mint szentelt,metszett pohárban / arany színő bor: csillog hidegen. / Imádkozz, imádkozz értem! / (Ó fény, ragyogás, napszemő reggel!) Mindig is érdekelte a Szentírás, annak markáns szereplıi, különösképpen Keresztelı szent János éterien tiszta világa. Keresztelı, szomorú ember volt,/ Angyal hirdette, hogy élni fog / s pusztában élt sokáig. Asszonyt / nem ösmert sohase, de sokszor / napestig vízben állt, ruháját / szıtték teveszırbıl, deréköve bır / volt, étele sáska s erdei méz!/ (János) A lélek hallhatatlanságába vetett hitével siratja el Kosztolányi Dezsıt. A test pihen vermében hallgatag, / rögök nyugalmas sorsát éli lenn / szétoszlik, szomjas gyökér felissza / s zöld lobogással tér újra vissza, / törvény szerint! S oly könnyő, szörnyő így/ mi egy világ volt, kétfelé kering! / vagy bölcs talán? A holttest tudja itt. / İrizd Uram, a lélek útjait. (Ének a halálról) / Sík Sándorhoz főzıdı szeretetének gyönyörő megfogalmazása a Köszöntı, mely példaképül szolgálhat, hogyan kell tisztelnie a diáknak, a tanítványnak a jó tanárt, annak egyéniségét, sugárzó emberségét. Társát köszönti most a gyermek, / Lélek a lelket, aki eretnek / hadak között hőségre példakép/ fiú köszönti apját, egy hitvány / korban lelkéhez hı tanítvány!/ A II. világháború vérzivataros, emberáldozatokat követelı tombolása alatt Radnótit is elszólítják a költészet oltárától után, május 20 án ismét behívták munkaszolgálatosnak. A szerbiai Bor melletti Heidenauba szállítják az érzékeny lelkő, vékonydongájú költıt, akinek a rézbányában és az útépítéseken kell igen keményen dolgoznia. A kimerítı munka és a sok megaláztatás mellett kis kockás füzetébe írja verseit, a magyar költészet gyöngyszemeit októberében a menekülı németek erıltetett menetben hurcolják magukkal a kimerült, beteg munkaszolgálatosokat, köztük a költıt is. Még útközben is szorgalmasan írta verseit. Petıfihez hasonlóan ı is elıre látta halálának körülményeit, mely döbbenetes módon, mérnöki pontossággal teljesedett be. Mellézuhantam, átfordult a teste / s feszes volt már, mint húr, ha pattan. / Tarkólövés. Így végezed hát te is. / súgtam magamnak, csak feküdj nyugodtan. / Halált virágzik most a türelem. / Der springt noch auf hangzott fölöttem / Sárral kevert vér szárad fülemen (Razglednicák)

11 Ez volt a költı utolsó verse, melyet Szentkirályszabadján október 31 én hagyott ránk szomorú emlékként november 9 én Abda határában a teljesen kimerült, Radnóti Miklós gyaloglásra szinte képtelen költıt egy német katona agyonlıtte. Holttestét június 23 án az abdai tömegsírban találták meg. Az exhumálásakor a viharkabátjában lapult ez a kis füzet, melybe a munkatáborban írta szebbnél szebb verseit, melyek a költı síron túli üzenetei az élıknek. Halálát az özvegye, a nemzet részvéte mellett, lelkiatyja Sík Sándor is megsiratta, megénekelte, örök emléket állítván a hallhatatlan költınek. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülıhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belıle nıttem én, mint fatörzsbıl gyönge ága s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslı fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály, annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát, az gyárat lát a látcsın és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdıt, füttyös gyümölcsöst, szılıt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntrıl pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, Darvas Kozma József az bakterház s a bakter elıtte áll s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg; és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kıre léptem én, ím itt e kı, de föntrıl e kı se látható, nincs mőszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bőnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költık is bőntelen, és csecsszopók, akikben megnı az értelem, világít bennük, ırzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s fojtott szavunkra majdan friss szóval ık felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. Lelkiség Az Atya Nem tudunk róla, hogy Jézus Krisztus elıtt mások is nevezték volna Istent Atyának. A kereszténység egyik legismertebb imája, a Mi Atyánk is Jézustól származik. Jézus nyomán a keresztények Istent, pontosabban az Atyát, nem csak a teremtés Istenének tartják, hanem gondviselı, szeretı, és személyes Istennek. A teremtésen túl az Atya rejtélyes módon jelen van a történelemben, elsısorban pedig a választott nép (Ábrahám utódai) történelmében. Keresztény meggyızıdés szerint az Atya Gondviselése az üdvtörténet során végül az ószövetségi ígéretek beteljesedéséhez vezetett. Ezt leggyakrabban úgy fejezik ki, hogy az idık teljességében az Atya elküldte a Fiút, hogy emberré legyen, és kinyilatkoztassa Isten igazi arcát. Az Evangéliumok szerint az Atyát nem ismeri senki, csak a Fiú, akit az Atya küldött. A negyedik evangéliumban Jézus azt állítja magáról, hogy ı és az Atya egyek, és hogy ebbe az egységbe kapcsolódik be mindenki, aki követi Jézust. A Fiú Az ıskeresztény közösségek életében kezdetben elsısorban Jézus személye körül folytak viták, hogy miképpen értelmezhetı, hogy a Názáreti Jézus Is- 11

12 ten Fia volt. Ez természetesen rendkívül kényes kérdésnek számított a kezdetben minden valószínőség szerint csupán zsidókból álló keresztények körében, hiszen látszólag az Egy Isten be vetett, szigorúan monoteista hit volt a tét. A keresztények hite, hogy Jézus Krisztus valóban Isten Fia volt, végül oda vezetett, hogy a keresztényeket kizárták a zsinagógákból. János Evangéliuma, amely az újszövetségi evangéliumok közül valószínőleg a legkésıbb, Krisztus után 100 körül nyerte el jelenleg is ismert formáját, olyan Jézust tár az olvasó elé, aki már egy az Atyával, és aki a Szentlélek által lesz jelen a keresztény közösség (egyház) életében. Hogy Jézus Krisztus Isten Fia, amelyet keresztény értelemben úgy kell érteni, hogy maga Jézus bár teljesen ember, teljesen Isten is, mert általa, ıvele, és ıbenne Isten megtestesült ( Velünk az Isten ), a legelsı és legalapvetıbb keresztény hittételnek számít. Minden, ami ettıl eltér, bármennyire is ésszerő, tévhitnek nyilvánítottak. A Héber Biblia egyes részei, valamint a korabeli zsidó elképzelések Isten Fiáról, illetve az eljövendı Messiásról, továbbá a hellenisztikus filozófiai rendszerek (elsısorban a sztoicizmus és platonizmus) szókészlete mind segítségül szolgáltak a korabeli keresztényeknek ahhoz, hogy megfogalmazzák a megtestesült Istenbe, azaz Jézus Krisztusba vetett hitüket. A megtestesülés a történelemben történik. A Zsidókhoz írt levél arról beszél, hogy Isten különbözı féle módon beszélt a felmenıkhöz (a Törvény en keresztül, a próféták által), de manapság elsısorban Jézus Krisztuson keresztül szól az emberekhez. Ugyanez az ıskeresztény levél Isten tükrözıdésének is nevezi Jézust, aki jelen volt már a teremtésnél is, aki által Isten fenntartja a világot, Isten szava ( Logosz, azaz Ige), az igazi törvény, mindennek az alapja. A keresztények Jézus Krisztusban látták megtestesülni az isteni Értelem et, Bölcsességet, amelyrıl a Héber Írások (Ószövetség) is szólnak. Szent János Evangéliuma pedig egy himnusszal kezdıdik a Logosz ról: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennel volt, és az Ige Isten volt. Ez az Ige a legtöbb keresztény hite szerint a Szentháromság második személye, a Fiú, aki egylényegő az Atyával, tehát maga az Isten, de a történelem színpadán Jézus Krisztus által vált ismertté, testet öltött, azaz emberré lett Szentlélek Jézus megígérte a Szentlélek eljövetelét, amelyet a görög nyelven írott evangéliumok Parakletosz nak neveznek, és ezt gyakran Vigasztaló néven fordítják le. Az Újszövetség szerint Jézus, illetve Isten jelenléte a keresztény közösségek életében a Szentlélek által valósul meg, aki egylényegő az Atyával, és egylényegő a Fiúval. Késıbbi keresztény teológiai megfontolások a Szentlélekrıl mint az Atya és a Fiú szeretetének gyümölcsérıl beszélnek. Istent, illetve a Szentlelket, elıször Szent Ágoston nevezte szeretetnek. A keresztény vallásos tapasztalat tehát Istent nem csak teremtı és gondviselı Atyaként, és nem csak Fiúként, azaz emberré lett Istenként éli meg, hanem Szentlélekként is, azaz szeretı és vigasztaló Istenként. Eljövetele Pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. 12 Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét ünnepeljük, ami abban érte el csúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett emberi szívvel szerette a világot. Istenszolgája II. János Pál pápa 2004 tıl Jézus Szívének ünnepét a Papok Megszentelıdésének Világnapjává tette. A megszentelıdés az a folyamat, amikor Isten életét öltjük magunkra. Az életszentség Istenhez való hasonlóság Jézus Krisztus követésében, ezért nekünk az ı belsı életét kell magunkra öltenünk. S ezt jelenti Jézus Szívének tisztelete. A régiek tudták, hogy Jézus Krisztusnak kívül ábrázolt szíve ıt magát jelenti belülrıl. A Jézus Szíve tisztelet sürgeti, hogy akarjak a pap és Jó Pásztor Krisztus szeretetével és érzületével összhangban élni; azzal a szeretettel, mellyel İ szereti az Atyát a Szentlélekben, és szereti az embereket egészen addig, hogy életét adja értük 1. Isten titokzatos szeretettel magához akar emelni: szeretett és kiválasztott benneteket az Úr (MTörv 7, 6 11). A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes öszszefoglalja Izrael népének életútját, melyben Isten szeretete különösen megnyilvánult. Isten nem azért választotta ki ezt a népet, mintha bármiféle érdeme lett volna, hanem szeretete szabad választásával: Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebb vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr. Izrael történetének csak egyetlen magyarázata van: Isten szeretete. Isten szeretetbıl választotta ki Ábrahámot és utódait az igaz hitre,

13 a biztos jövıre és a szövetségre. Isten szeretetbıl szabadította ki Egyiptomból, kötött vele szövetséget, adta neki örökségül az ígéret földjét, s végül azt akarta, hogy belıle szülessen az Üdvözítı. A kiválasztás Istentıl van, hogy senki ne legyen elbizakodott, hanem alázatos és szerény. Isten tettének igazi indítéka, titokzatos szeretete, mert mindenkit magához akar emelni. Ez ismétlıdik minden ember életében: Örök szeretettel szerettelek, ezért megıriztem irántad irgalmasságomat (Jer 31, 3). A hívıknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal, hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. Ezzel az engedelmességgel engedték, hogy Isten megszeresse, boldoggá tegye. Valóban, ı elıbb szeretett minket! (1 Jn 4, 19). 2. Isten szentháromságos szeretettel magához akar emelni: elküldte Fiát bőneinkért engesztelésül (1Jn 4, 7 16). Mivel Isten a szeretet, minden mőve szeretetbıl fakad. A teremtéskor elég volt Isten egyetlen akarati aktusa, hogy az ember éljen. Az embernek adott üzeneten végig vonul Isten atyai irgalma és szeretete. Szeretetét legjobban azzal mutatta meg, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. Jézus Krisztusban meghirdette a bőnbánatot és az üdvösséget. Megváltásunkra saját Fiát használta fel, aki kiüresítette bőnös fogadja el Krisztusban az magát, szolgai alakot vett Atya irgalmát és igáját vegye fel, hogy feláldozza magát engesztelésül fel. Jézus törvénye iga, mert bőneinkért. Szent megköveteli a szenvedélyek meg- János apostol mondja: megismertük fegyelmezését, önmegtagadást kér, a szeretetet, amelyet Isten he- ugyanakkor édes és könnyő, lyezett belénk, és hittünk benne. mert a szeretet törvénye. A szeretet Csak annak a hite lesz valódi, aki viszont belsı energiákat szabadít felfogja Istennek ezt a közeledését, fel. Krisztussal azonosulva, szeretetbıl hogy Fiát adta nekünk és értünk. vállalt feladatokat és meg- Nekünk az Atyánkkal való találkozásban, próbáltatásokat nem érezzük te- az ı szeretetének, értünk hernek legfeljebb kötelességnek valóságának Fiában való jelenlétét, mert ezek árán kimutathatjuk kell átélnünk. Ekkor átéljük Krisztussal hőségünket. azonosultan, ıt befogadva A Szent Szív tiszteletének csú- istengyermekségünket. İ bennünk csa az Eukarisztia ünneplése a lakik, mi meg İbenne, s ezzel erıt nagy kilenced, amelyben egészen ad arra, hogy embertársaink iránt azonosulunk Jézus életével, is, akiket éppen úgy szeret, mint bele asszimilálódunk, amennyiben minket, kifejezzük a szeretet követelményeit. alkalmassá tesszük magunkat erre. Jézussal aki úgy volt az Atyáé, 3. Isten szentháromságos szeretetével hogy szent szívébe zárt minden magához akar emelni: be- embert, az egész világot az tud visz minket Jézus Szent Szíve szeretetébe azonosulni, az lép be a Szent Szív- (Mt 11, 25 30). Jézus be, aki Vele szereti az Atyát, át- abból él, hogy az Atya egészen ölelve a világot, a gonosznak megmutatja magát neki, ezért İ mondott embereket, a kibírhatatlannak egészen kifejezheti elıtte fiúi hódolatát vélt szenvedéseket és fel- a Szentlélekben. Az Istenember adatokat, a magunk és mások viselkedése a vallásosság gondjait. (az Isten és ember kapcsolat) igazi Bizalommal kérjük az Apostolok mércéje. Ezért mondja, tanuljatok királynıjét, aki a legközelebb tılem, mert én szelíd vagyok és van Jézus Szent Szívéhez fogantatásától, alázatos szívő. Életével megmutatta a Kálvárián át az örökké- nekünk az Atya szeretetét. Mérhetetlen valóságban, hogy papságunk együttérzéssel tekint min- híven megırizze Jézussal a belsı, den emberi szenvedésre és nyomorúságra: szívbéli kapcsolatot, és komoly Gyertek hozzám mind- elıhaladásra legyen képes a Bol- nyájan, akik elfáradtatok, s akik dogasszony által is megjárt életszentség terhet hordoztok én megkönnyítlek útján. Isten adja, hogy titeket. Vegyétek magatokra egyre több szent pap által szebbé igámat, és tanuljatok tılem, mert legyen a világ és biztosabb mindenek szelíd vagyok és alázatos szívő, s üdvössége. Szelíd és alázatos megtaláljátok lelketek nyugalmát. szívő Jézus, alakítsd szívünket a te Az emberre nézve a legnagyobb Szíved szerint. Ámen. rossz, a bőn. Jézus, hogy megszabadítson ettıl a tehertıl, magára Imádság: Jézus Szíve, Te tudsz mindent, veszi, fölviszi a keresztre, és halálával megsemmisíti. Ezért fáradha- Jézus Szíve, Te látsz mindent, Jézus Szíve, Te megtehetsz mindenttatlanul jár utánunk, a tékozló fiúk, a megtévedt nık után és feltárja Jézus Szíve, Te gondot viselsz elıttünk titkait, hogy visszaállítson reám, a jó útra és elvezessen bennünket a Jézus Szíve, Te meghallgatod szeretı Atyával való bensı kapcsolatra. Ennek a lélek nyuga- imám. lomnak egyetlen feltétele, hogy a 13

14 Horváth Józsefné Annuska Mert hittél Istenben, bíztál Máriában, Az úr Jézus Krisztus Édes Szőzanyjában. Ki nekünk patrónánk, édes Nagyasszonyunk, István király óta az Övéi vagyunk. Ó, kérünk, hogy most is légy a mi vezérünk, Harcban bátor és hıs, pajzsunk, menedékünk. Bízunk és remélünk szent segítségedben, Hogy nem hagysz el minket e nehéz idıben. Tanítsd e nemzetet, tudjon imádkozni, Tudjon az Úr elıtt mélyen meghajolni, Összetett kezekkel, alázattal kérni! Teremtı Istenét, áldani, dicsérni. Tudja Szőzanyánkat tisztelni, szeretni, Közbenjárásáért buzgón esdekelni: Hogy a Mindenható bocsássa meg bőnünk, Hogy legyen irgalmas! Különben elveszünk. Ó dicsıséges szent László! Árpádház szülötte Ó, kérünk, könyörgünk, tekints nemzetünkre! Köszöntünk Tégedet Magyarok királya, Kinek e magyar föld volt kedves hazája. Hajdanán Te voltál, ki védted a hazát, Lényedet övezte királyi méltóság. Bátran szembeszálltál a vad ellenséggel, S mindig tudtál gyızni, égi segítséggel. Tudjon TE DEUM ot zengeni ajka! Dicsıség Istennek! Szent vagy Isten Fia! Áldunk Ó szentlélek, bajban erısségünk! Üdvözlégy Mária! Így hódoljon népünk. Ó Szent László király! Jöjj, imádkozz velünk. Ó ne hagyd elveszni bús magyar nemzetünk! Bízunk és remélünk, hogy közbenjársz értünk Isten elıtt kedves; királyunk, vezérünk. Életünk Péter Csenge (Nagybajom 8.o.) május 24-én Nagybajomban velem együtt 15 fiatal bérmálkozott. Ebben az évben hittanórák alatt erre az alkalomra készültünk, illetve erre készített fel István atya bennünket, majd sikeres vizsgát tettünk. Izgalommal és várakozással teli évet tudhatunk magunknak, vártuk a Szentlelket, amit ajándékba kapunk. A bérmálkozási szentmise nagyon ünnepélyes volt. A templom szépen fel volt díszítve, máskor is szép, de most valahogy ez is szebbnek látszott. A szentmisét nagyon sokan megtisztelték, azzal, hogy eljöttek. Ott voltak a szüleink is, akiknek sokat köszönhetünk, támogattak bennünket, hogy eljuthassunk idáig. Vendel Atya megbérmált bennünket. Szent olajjal keresztet rajzolt a homlokunkra Vedd a Szentlélek jelét! Béke veled! Az orgona gyönyörően szólt, mindenki énekelte: Jöjj Szentlélek Úristen Köszönjük a bérmaszülıknek, hogy vállalták a kötelezettséget. Megtisztelı volt számunkra, hogy mi bérmálkozók is megszólalhattunk valamilyen módon a szentmise alatt. Köszönetet mondhattunk azoknak, akik tanítottak, támogattak, segítettek nekünk. Ajándékot adtunk át Vendel atyának, aki megbérmált bennünket, Anasztázia néninek, aki a hittanórák alatt türelmes volt velünk. Külön köszönetet mondunk István atyának. A jó Isten áldja meg a jóságát és tartsa meg ıt jó erıben és egészségben.

15 Czeferner Richárd (Nagybajom 7.o.) Idén harmadik alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei sportnap Kaposváron. Most is többféle játék közül lehetett választani: íjászat, kerékpáros tandem, kosárra dobás, méta stb., és a két legsikeresebb játék a kalandtúra és a foci. A nagybajomi fiú focicsapat az 1. helyen végzett, Bécs Benjamin az íjászatban 2. lett. Nekem idén is nagyon tetszett a sportnap, mert sok program közül lehetett választani. De fıként a méta és a foci tetszett nagyon. Az is jó volt, hogy szép környezetben lehettünk. A mőfüves pályán élvezett volt játszani. Csak az zavart, hogy egyetlen meccset játszhattunk. A kalandtúra is élvezetes volt, csak rosszul szervezték meg szerintem, mivel egyszerre 3 csapat is futott a pályán, és ezért sokat kellett várnunk az egyes állomásoknál. Így elég rossz lett az idıeredményünk. De mindent egybevetve egész napon át jól szórakoztunk. A sportnapról készült képek a hátsó borítón láthatók. Május 16-án ismét a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium adott otthont a Kaposvári Egyházmegye hittanversenyének. A találkozóra mintegy négyszáz hittanos jött el, több mint 30 plébániáról. A reggeli órákban indultunk Csurgóra, a már évek óta megrendezésre kerülı hittanversenyre. A verseny idei témája Szent Pál apostol élete volt. Több kategóriában lehetett nevezni: volt elméleti, ének, rajz és még sok más kategória. Nagybajomból három fiú alkotta a felsısök csapatát, Böhönyérıl pedig három lány a középiskolások csapatát. Mindkét csapat az elméleti versenyen vett részt. A verseny kezdete elıtt a Magvetı zenekar szolgáltatta a zenét. A megmérettetés 10 órától 11 óráig tartott. Ezek után kezdetét vette a 60 másodperc címő musical a Magvetı zenekar elıadásában. Mindezek után az eredményhirdetés és hazaindulás következett. Két csapatunk szépen helytállt, gratulálunk nekik. Lánycsapat: Bécs Gizella, Horváth Réka és Tóth Martina Fiúcsapat: Bogdán Roland, Oláh Norbert és Szaka Norbert Anyakönyvi adatok: Halottaink: május 7., Nagybajom: özv. BALOGH JÓZSEF élt 80 évet. Gyászolják gyermekei: Katalin, Éva, József, Mária, Margit, János és Zoltán. Unokái, dédunokái, menyei és vejei. május 14.., Nagybajom: ORSÓS SÁNDOR élt 72 évet. Gyászolják özvegye: Teréz, fia: László, leányai: Teréz, Aranka, Rozália, Margit, Ágnes, Ibolya és Katalin, menye: Gyöngyi, vejei és 31 unoka. május 19., Böhönye: özv. GAZDA JÓZSEFNÉ (született Spacsek Klára) élt 79 évet. Gyászolják unokahúga: Irén és annak családja. május 21., Nagybajom: özv. DALAVICS JÓZSEFNÉ (született Fekete Mária) élt 81 évet. Gyászolják leánya: Margit, veje: Károlya, unokája: Kornál, unokamenye: Ágota, dédunokája: Adrienn. május 25., Böhönye: özv. ORSÓS JÓZSEFNÉ (született Orsós Rozália) élt évet. Gyászolják testvérei: György és Ferenc, ill. azok családjai, 11 gyermeke és számos unokája. Keresztelések: május 16., Nagybajom: DÁVID Orsós László és Harasztovics Veronika gyermeke Huszár u. május 17., Böhönye: SÁRA KATALIN Kovács Gábor és Káplár Ágota gyermeke Varászló, Fı u. 15

16 Gyermekeknek Bruno Ferrero Egyszer egy király vadászni ment, és szomjasan érkezett egy kısziklához, amelybıl cseppenként szivárgott a víz. Leszállt a lováról és nyergébıl egy drágakövekkel kirakott serleget emelt ki. Inni akart. A serleget tartó karján egy szép sólyom kuporgott: a király kedvence. A serleg lassanként megtelt, de amikor a király mohón ajkához emelte, a sólyom nekirugaszkodott, mintha fel akarna repülni és úgy megrázta a király karját, amelyen ült, hogy a víz kiömlött.- A király, miután megsimogatta kedves sólymát, újra nekilátott, hogy cseppenként összegyőjtse a vizet, de mikor újra a szájához emelte a serleget, a sólyom felvisított, csapkodott a szárnyával és a víz újra kiömlött. A király inkább bosszús, mint sajnálkozó mozdulatot tett, de uralkodott magán és harmadszor is nekikezdett a vízgyőjtésnek. Amint harmadszor is ajkához emelte a serleget, a sólyom megismételte játékát. A víz kidılt, Ekkor a király dühbe gurult, megragadta a sólymot és a sziklához csapta. A madár nyitott szárnyakkal, élettelenül zuhant le, mintha repülne. Közben a sziklából szivárgó vízcseppek lassan elapadtak. A király, szívében hol haraggal, hol szomorúsággal, szomjasabb volt, mint valaha. Elküldte szolgáit, nézzék meg, ott van e a szikla tetején a vízér, amely a forrást táplálta. Megtalálták, de borzadva állta meg Egy pocsolya volt, amelyben több állat rothadó teteme úszkált. Ha a király megissza a vizet, egész biztosan meghalt volna. Az egyik szolgája visszatérve ezt mondta Felség, ha ittál volna a vízbıl, meghaltál volna. A király ránézett a lábánál heverı sólyomra és lehajtotta fejét. Alázatosan bocsánatot kért hő barátjától, aki feláldozta magát érte. Egy gyertya, amely szép látvány volt a szekrényen, leesett a konyha kıpadlójára, kissé letöredezett, de fıleg érdekes felfedezést tett: a kı, amelyhez hozzácsapódott, keményebb nála. Barátom, szólt hozzá örülök, hogy itt vagyok a közeledben, mert régóta akartam beszélni veled. Mondd, hogy tudsz ilyen kemény lenni? Te ellenállsz a járókelık lábának, ellenállsz a tőznek, ellenállsz mindennek. Szeretnék olyan lenni, mint te. Mindjárt megmondom felelte a kılap. Az az ember, aki készített, miután anyagból megformált, betett a kemencébe, egy nagy tőzbe és több napig hagyott ott égni. Ezért lettem ennyire ellenálló. A gyertya gondolataiba merült és egy szót sem szólt. Nem bírta elviselni sorsát, hogy puha, mint a viasz. Azt gondolta, hogy az életben olyan keménynek kell lenni, mint a kılap. Elhatározta, hogy olyan lesz, mint a kılap, és egy furfanghoz folyamodott. Amikor visszatették a szekrényre, felhasználta a pillanatot, hogy a konyában éppen nem volt senki: a kandalló tüze jól égett, nagyot ugrott és már benne is volt. De még annyi ideje sem maradt, hogy megbánja ırült tettét, a tőz egy szempillantás alatt elemésztette. Volt egyszer egy király és annak két lánya. Nagyon szépek voltlak és rendkívül eszesek, de titokzatos betegségben szenvedtek. Karjuk és lábuk fokozatosan elgyengült, ugyanakkor látásuk 16 és hallásuk is csökkent. Serdülıkorukra már csak néhány lépést tudtak tenni és a kanalat is nehezen emelték a szájukhoz; látásuk csak arra volt elegendı, hogy a tükörbe nézzenek és csak azt hallották meg, amit a fülükbe ordítottak. Sok orvos megpróbálkozott minden tudományával, de egyik sem tudta legyızni a betegséget. Egyik nap egy öregember érke-

17 zett az udvarba, akirıl az a hír járta, hogy ismeri az élet titkát. A királyi udvar apraja nagyja arra kérte, segítsen a hercegkisasszonyokon. Az öreg megsajnálta a lányokat. Mindegyiküknek adott egy vesszıkosarat csukott fedéllel és azt mondta: Fogjátok, vigyázzatok rájuk és meg fogtok gyógyulni. A hercegkisasszonyok örömmel és várakozással telve, felemelték a fedelet, de benne olyasmit látta, ami borzalommal töltötte el ıket. Mind a két kosárban egy betegségtıl meggyötört gyermek feküdt, még náluk is nyomorultabb és szenvedıbb. Az idısebbik gyorsan visszacsukta a kosár fedelét és dühében az ablakon keresztül a folyóba dobta. Húga úgy érezte, hogy valami új érzés tölti el szívét. Bár minden mozdulat fájdalmat okozott, karjába vette a gyermeket és ringatni kezdte. Attól a perctıl kezdve a hercegkisasszony nem gondolt másra, mint a gyermek ápolására. Virrasztott vele éjjel, figyelt a legkisebb javulásra is, szeretettel segített neki mindenben. Így betegsége lassanként kezdett múlni. Majdnem hét évvel késıbb, valami hihetetlen dolog történt. Egy reggelen a hercegkisasszony örömkiáltást hallott és a gyermek szobájába sietett. Kis betege helyett egy fiatal, egészséges és életerıs herceget talált. A herceg rámosolygott és így szólt: Én voltam a gyermek. Varázslat sújtott, de a szereteted megszabadított. Most én segítek rajtad. Egy italt adott a lánynak. Elég volt egy korty, és a lány teljesen egészségesnek érezte magát. A hálás leány egy szívességet kért: Engedd, hogy egy kortynyit ebbıl az orvosságból elvigyek a nıvéremnek, hogy ı is meggyógyuljon. A nıvéredben nincs igazi részvét, az ital nem segíthet rajta válaszolta a herceg. Ennek ellenére a hercegkisasszony a nıvéréhez sietett, aki már béna volt. Ajkához emelte az italt, de rögtön kiköpte és dühösen kiáltotta: Meg akarsz mérgezni? A herceg és a kisebbik leány természetesen összeházasodott és boldogan, elégedetten éltek. Volt egyszer egy ember. Elhatározta, hogy kutat fúr. Ásott tíz métert, de nem talált vizet. Csalódottan abbahagyta az ásást és más, alkalmasabbnak látszó helyet keresett. Megtalálta, és tizenöt méter mélységbe fúrt le. A talaj a nedvességnek semmi nyomát nem mutatta. Az ember ekkor más helyre ment és még mélyebbre ásott, mint az elızı két alkalommal. De így sem talált vizet. Csalódottan és kimerülve abbahagyta a vállalkozást. Összeadva a három kiásott kutat, majdnem ötven méter mélyre hatolt le. Ha egy kicsit türelmesebb, ugyanakkora energiával és fáradtsággal, csak egy kicsivel több erıfeszítéssel már az elsı alkalommal vizet talált volna. Keresztrejtvény 1)Fejtsd meg a rejtvényt, és megfejtésként egy számunkra fontos dolgot kapsz a végén! 1. Szent könyvünk. 2. Minden vasárnap elmegyünk ide. 3. "Az Úr napja." 4. Jézus életének erre a eseményére emlékezünk vasárnap. 5. A mi Urunk, akinek ezt a napot szenteljük. 6. Imádság, amire Jézus tanított minket. 7. Az "Uram irgalmazz" után következik a misében 17

18 2) ApCsel 1,13 alapján keresd meg az apostolok nevét. (vízszintesen és függılegesen vannak elrendezve) T R S A Á P M T I Á V R S M P É Á X Ugye nem felejted Szentmisére járni nyáron is jó! A Mester nem megy szabadságra mindig szeret, mindig vár ránk. Bárhova mégy nyaralni, biztosan lesz a közeledben szentmise, amelyen részt vehetsz! Jézus vár rád! Ugye nem felejted el ıt?! Szeretnél hat napot Narnia csodás Birodalmában tölteni és belebújni a szereplık bırébe? Akkor nincs más dolgod, minthogy jelentkezz az idei hittantáborba! Táborhelyünk Kıszegen lesz, és onnét barangoljuk majd be a vidéket. Hogy merre is járunk majd? Mindent nem árulunk el, de azért hegyezd a füled! Nézzük dióhéjban, hogy merre is járunk majd a 6 nap alatt: Eljutunk Velembe, onnét a Szent Vid hegyre, ahol megtekintjük a kápolnát. A Hét-forráshoz, megtekintjük Kıszeg belvárosát, a Jurisics-várat, felfedezzük a Holdfényliget kalandparkot, megmártózunk a Szombathelyi strandon. No, meg persze lesz tábortőz és sok játék, vidámság is. A többi pedig maradjon meglepetés! :) Szeretettel: Lempach Gabi (20/ ) és Tóth Martina (30/ ) 18

19 Humor Anya, lemehetek az udvarra játszani? Kérdezd meg apádat! Apa, alszol? Igen. Anya, ugye, te is hallottad, hogy apa igent mondott? Jack egy nap éppen a templomból jön kifelé, amikor a lelkész félrehívja, és azt tanácsolja neki, hogy csatlakozzon az Úr seregéhez. De hát én már tagja vagyok az Úr seregének feleli Jack. Akkor hogyan lehetséges az, hogy csak karácsonykor és húsvétkor látom? kérdezi a pap. Úgy, hogy én a titkosszolgálathoz kerültem hangzik a válasz. Két skót fogadást köt, hogy melyikük ússza meg olcsóbban a perselyezést. A győjtés alkalmával az egyikük gyorsan egy pennyt dob a perselybe, mire a másik odaszól: Ezt ketten adtuk! Miklai Lászlóné A tojásfehérjét felverjük habnak és a kihőlt krémhez adjuk. Somlói galuska 6 tojásból a szokott módon A piskótadarabokat rumba áztatott mazsolával és darált dióval piskótát sütünk. 2x2 cm-es kockákra daraboljuk. szórjuk meg Krém: 6 tojás sárgáját 25 dkg Jénai tálba rétegesen lerakjuk cukorral, 1 vaníliás cukorral habosra keverünk, majd 3 evıkanál gek közt tejszínhabot és olvasz- (krém, piskóta) úgy, hogy a réte- liszttel, 2 evıkanál kakaóval, 6 tott csokoládét is teszünk. Tetejét dl tejjel felfızzük folytonos keverés közben. jük. (40-x30 cm-es jénai tál a tejszínhabbal és csokival díszít- legalkalmasabb.) Júniusra tervezett programjainkból Júniusban a hétköznapi szentmisék Nagybajomban este 7, Böhönyén este 6 órakor kezdıdnek. Nagybajomban a szentmisék elıtt fél 7 tıl Jézus Szíve litániát imádkozunk. június 6. szombat június 7. vasárnap június 13. szombat június 19. péntek június 21. vasárnap június 27. szombat július 4. szombat Házas Hétvége találkozó Böhönyén A régió házas közösségeinek év végi záró találkozója szentmise a templomban ELSİÁLDOZÁS Nagybajom 9 00, Böhönye 11 00, Vése 13 00, Pálmajor EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT MOHÁCSRA RE- FORMÁTUS TETSVÉREINKKEL Indulás a hirdetett idıpontokban A zarándoklat ára: 4.000, Ft Ministránsok kirándulása Indulás a falvakból külön busszal a megbeszélt idıpontokban JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE Templombúcsú Nagybajomban Szentségimádás és litánia Ünnepélyes szentmise Templombúcsú Nagybajomban 9 00 ünnepi szentmise Göndics János pappá szentelése Kaposváron Ünnepi szentmise Elegendı jelentkezı esetén külön buszt indítunk! EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ SEGESDEN 19

20 Egyházmegyei sportnap Kaposváron Credo Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) E.mail címünk: Honlapunk: Böhönye honlapja: címe: Alapító kiadó Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelıs kiadó: Rajkai István plébános, Szerkesztık: Lukáts Istvánné és Székelyi András. Munkatársak: Takács Orsi, Lempach Gabriella. Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: Kapos Color Print, 7400 Kaposvár, Városháza u. 1. Újságunk havonta jelenik meg, következı, július - augusztusi számunk július 5-tıl kapható. A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn! 20

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben