Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Hirka Tamás képviselı Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Herczeg Tamás tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Tóth Károly, Hrabovszki György, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Pap János, Vámos József, Takács Péter, Halász Zsanett, Benkóné Dudás Piroska képviselı. Igazoltan volt távol: Fodor Jánosné, Szilvásy Ferenc képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Opauszki Zoltán kabinetvezetı, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettese, Bornné Dr. Stefkovics Valéria, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-helyettese, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály osztályvezetıje, Dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport csoportvezetıje, Dr. Kiss Gyula aljegyzı, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Sztankó Ilona, PIU vezetı, Bánfi Ádám szakértı Meghívottként jelent volt: Szarvas Péter, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt vezérigazgató, Gémes Tibor, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. személyszállítási igazgató, Csapó Ágnes a PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. szakértı, Sztankó János, a Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetı igazgatója, Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízmővek Zrt. vezérigazgatója Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 17 fı képviselı van jelen. Távolmaradását elızetesen Fodor Jánosné és Szilvásy Ferenc képviselı jelezte. Benkóné Dudás Piroska képviselı jelezte, hogy 12 és 16 óra között a közgyőlés munkájában nem tud részt venni. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1.a, Z.1.b, Z.2. napirendeket a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. A Körös Volán vezérigazgatója kérte, hogy a Zrt-t érintı 4.2., 4.3., jelzéső elıterjesztések megvitatásával kezdje nyilvános ülését a közgyőlés. Ezt követıen a Pénzügyi és költségvetési ügyek tárgyalásával folytatódna az ülés. Napirendrıl történı levételre javasolta a 8.1., illetve a 11. napirendi pontokat.

2 2 Bejelentette, hogy a képviselıi kérdésekre adott válaszokra a Bejelentések napirend keretében kerül sor. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Hiányolta a bizottságok tájékoztatásával kapcsolatos elıterjesztést, amely immár a második alkalommal marad el. Az önkormányzat részérıl vizsgáló bizottság felállítását kezdeményezte. A közgyőlés döntése értelmében az illetékes bizottságok tárgyalják és terjesztik a közgyőlés elé. Elızı közgyőlésen azt a választ kapta, hogy az idı rövidsége miatt nem volt lehetıség. A következı hónap sem adott lehetıséget a tárgyalásra. Érdeklıdött, hogy a közgyőlés döntése kötelezı érvényő a bizottságokra nézve, vagy sem? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A bizottsági elnökök jelzését követıen a közgyőlés napirendjére tőzik a témát. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Kérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı asszonyt, biztosítsa Tóth Károly képviselı által hivatkozott közgyőlési határozatot. Emlékezete szerint a képviselı a bizottságokkal kapcsolatos vita során kérte, állítsanak fel vizsgáló bizottságokat, amelyek naprakészen tárgyalják az elıterjesztéseket, nyomon követik az üggyel kapcsolatos dolgokat. Véleménye szerint nincs szükség külön vizsgáló bizottságok felállítására, hiszen a közgyőlési bizottságok a kellı tájékoztatást megkapják. Bizottsági elnökként nem volt tudomása, hogy tájékoztatást kell adnia a csatornázás részleteirıl (négyzetméterre lebontva) az általa vezetett bizottságnak. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: A baj az, hogy nem ez volt a kérés. Nem ez volt a vizsgálat tárgya, hanem a tartalom. Az érintett programok és a vizsgálatra javasolt témák tartalma, nem az, hogy tárgyal-e róla a bizottság. Azt kérte kivizsgálni, hogyan jöhetett létre a jelenlegi állapot. Kérte, hogy Dr. Ferenczi Attila képviselı felé továbbított jegyzıkönyvben szerepeljenek azok a kérdések, amelyek vonatkozásában kezdeményezte a vizsgáló bizottság felállítását. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Kérte, - tekintettel arra, hogy Benkóné Dudás Piroska képviselı az elıre jelzett idıpontban nem tud jelen lenni a közgyőlés ülésén a 7.4. jelzéső elıterjesztés jelenlétében történı tárgyalását. A témával kapcsolatban szeretne véleményt nyilvánítani. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula képviselı: A képviselı kérését akceptálja, reméli, hogy a szocialista frakció tagjai felkészültek annyira, hogy a képviselı asszony távollétében is hozzászólást tegyenek. Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatokat, miszerint a 4.1., 4.2., 4.11., jelzéső elıterjesztéseket a nyilvános ülés megkezdését követıen, a 4.7., jelzéső elıterjesztést Benkóné Dudás Piroska képviselı asszony jelenlétében tárgyalja a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendet.

3 3 - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.) Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés adományozása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Nyilvános ülés: 4.) Városüzemeltetést érintı ügyek 2. Helyi autóbusz-menetrend módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. A helyiautóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önk. rendelet megalkotása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 11. Békéscsaba Fényes lakói részére helyi tarifával történı utazás bıvítése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 1.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat kamatcsere ügylet (IRS) elıkészítésére Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 3. A évi önkormányzati költségvetés koncepciója Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 2.) Egyes üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet megalkotása Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

4 4 3.) A haszonállattartásról szóló 8/1995. (II.16.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Közigazgatási Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4.) Városüzemeltetést érintı ügyek 1. A köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 36/2000. (IX.21.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 4. A fizetı-parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 52/2006. (XII.18.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 31/1998. (XII.17.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 6. A közterület használat rendjérıl szóló 39/2005. (XII.15.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 7. Református, evangélikus, katolikus templomok díszkivilágítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 8. Fellebbezés elbírálása közterület használat ügyében Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9. Békés Megyei Vízmővek Zrt. árjegyzékének elfogadása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 52/2008. (XII.22.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5.) Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat fejlesztése, vezeték átépítése és felújítása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, PIU Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester

5 5 6.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 2. DAOP /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázat önrészének biztosítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Hegczeg Tamás tanácsnok 3. Békéscsaba Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény kérelme Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Hegczeg Tamás tanácsnok 4. Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 az Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő pályázati kiírásra Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 5. Ruházati árukészlet megvásárlása szociális célból késıbbi kiküldéssel Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. cégvezetıje 7.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek: 1. A Csányi utcai MÁV-pálya megvásárlása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 2. Sporttámogatások többletforrással történı kiegészítése Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke 3. Helytörténeti ügyek (emléktábla állításának kérelme) Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Köles István alpolgármester 4. A közmővelıdési intézmények szervezeti és funkcionális racionalizálása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke

6 6 8.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Telekértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban (Kolbászgyártó Kft.) Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató 2. Telekértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban (Lúdland Kft.) Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató 3. A PROTVIK Bt. szerzıdés módosítási kérelme Elıkészítı: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató 4. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat záró vagyonmérlegének és a Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. nyitó vagyonmérlegének elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 5. Javaslat a Békéscsaba 1912 Elıre Kft. Felügyelı Bizottságának tagjára Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 7. Pályázat benyújtása közösségi közlekedés fejlesztésére Pályázat kódszáma: DAOP /A Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 8. Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények elfogadott fejlesztésének módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Városüzemeltetési Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 9. Döntési jogkör átruházása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 10. A Békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 7544/1. helyrajzi szám alatt felvett, természetben Kolozsvári utca 60. szám alatt található telek használatba adásával összefüggı szerzıdéstervezet elfogadása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester 11. Településrendezési Eszközök módosítása Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

7 7 9.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 10.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdésérıl szóló 25/2001. (X.18.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 12.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: 9 óra 20 perckor zárt ülést rendelt. Bejelentette, hogy a zárt ülés befejezését követıen a közgyőlés nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés Vantara Gyula polgármester: Bejelentette, hogy a zárt ülés befejezését követıen a közgyőlés nyilvános üléssel folytatja tovább ülését. Tájékoztatásul közölte, hogy a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. képviselıi 10 órakor érkeznek. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Városüzemeltetést érintı ügyek Tárgy: Helyi autóbusz-menetrend módosítása Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyőlésnek. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményét a képviselık ülés elıtt kézhez kapták. (Kazetta 1/ ) Tímár Ella képviselı: A menetrenddel kapcsolatban az alábbi hozzászólást tette: A Fényesen élık észrevételezték, hogy tanszünetben a délelıtti órákban nem lehet a településrészre autóbusszal eljutni. Ha tanszünetben fél nyolckor a városba utaznak pl. orvoshoz a beteg gyermekkel, délig nem tudnak hazajutni. Kezdeményezte a menetrend módosítását. Korábbi érdeklıdésére úgy nyilatkozott a közlekedési társaság, hogy kevés a közlekedı Fényesen, ezért a kérés teljesítése nem indokolt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Tímár Ella képviselıt, hogy a Zrt, képviselıi jelenlétében ismételje meg a kérést. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Kezdeményezte, hogy a társaság képviselıinek megérkezéséig más témát tárgyaljon a testület. (Kazetta 1/ )

8 8 Vantara Gyula polgármester: A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. képviselıinek megérkezéséig 9 óra 48 perckor szünetet rendelt. (Kazetta 1/ ) S z ü n e t Vantara Gyula polgármester: Kérte Tímár Ella és Takács Péter képviselıt, ismételjék meg kérdéseiket. (Kazetta 1/ ) Tímár Ella képviselı: Fényesen élık észrevételezték, hogy tanszünetben a délelıtti órákban nem lehet a településrészre autóbusszal eljutni. Ha tanszünetben fél nyolckor a városba utaznak pl. orvoshoz a beteg gyermekkel, délig nem tudnak hazajutni. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselı: Lakossági fórumon felmerült, hogy lehetséges-e a jaminai templomok megközelíthetıségét, 15 perccel eltolva a menetrendet vasárnapi misékhez igazítani. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Tudomása szerint az utolsó járat 18 óra 30 perckor közlekedik a városból Fényesre. Kezdeményezte, hogy késıbb még egy járat induljon a településrészre. (Kazetta 1/ ) Szarvas Péter a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. vezérigazgatója: A Fényesi városrész ellátásában feltett két kérdés valós ténymegállapításon alapszik. Kétségtelen, hogy délelıtt 8 óra és 12 óra között a településrészbe nem lehet kijutni. Munkatársai véleménye alapján meri állítani, hogy rendkívül magas utas igény ebben a délelıtti idıszakban nem fedezhetı fel. Ezért gondolták korábban is, hogy nem feltétlenül szükséges alapvetı költségtakarékosság miatt hogy ebben az idıszakban Fényesre közlekedtessenek járatot. A részvénytársaságnak van arra kapacitása, hogy 10 óra körül járatot indítson, de az ehhez szükséges költségvonzat évente 1, ,- Ft. Naponta kb. 20 km további futásteljesítménnyel kell számolni. Minimális bevétel többletet lehet tervezni. Ennyivel emelkedne a helyi közlekedés költsége, azaz a részvénytársaság mőködési igénye ennyivel nıne. Ugyan így kell értékelni Takács Péter képviselı által elmondottakat is. A társaság kész arra, hogy az esti idıszakban még egy járatot indítson, de számolni kell azzal, hogy minden ki, illetve vissza közlekedı járat esetében napi 20 km költség jelentkezni fog. A helyzeten oldana az a megoldás, ami egy másik napirendi pontban szerepel, hogy, a Békéscsaba-Gyula között közlekedı helyközi járatokon a városi tanuló, vagy összvonalas bérletet használni lehessen, így a Fényesi városrészbe történı eljutás megvalósítható lenne. Ehhez azonban miniszteri hozzájárulás szükséges. Kérte, hogy a város kezdeményezze a minisztériumnál az imént említett intézkedést. A minisztérium elfogadó szándéka esetén ezen városrész esetében a szolgáltatás a délelıtti és az esti idıszakban is jelentısen bıvülne. (Kazetta 1/ ) Gémes Tibor a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. személyszállítási igazgatója: A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. módosító javaslatot nyújtott be a menetrend módosítására decemberi hatállyal. A módosítás alapvetıen az áprilisi módosítások korrekcióját tartalmazza. A javaslatban szerepel a misékkel kapcsolatos kedvezı változtatás, de nem ezen a vonalon. Jamina vonatkozásában az 1, 2, 3 járatokat bizonyos eltolással célszerő közlekedtetni, illetve

9 9 bizonyos vasúti csatlakozásokat vesznek figyelembe. Hétvégi napokon ezen járatok biztosítják a belvárosi templomok megközelítését is. A képviselı kérését elvileg meg lehet oldani, de csak valamilyen elıbb felsorolt utas-igény rovására, annak megszüntetése mellett, illetve a közös szakaszon egyszerre kellene a buszoknak közlekedniük. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Évek óta tart a legracionálisabb megoldás érdekében a vita a társaság vezérigazgatójával. A Zrt. felkéri a lakosságot, hogy vegyen jegyet és bérletet, és nem indít járatot, mert az a legköltségtakarékosabb megoldás a cég számára. Véleménye szerint a részvénytársaságnak idınként arra is figyelemmel kellene lennie, hogy mit kell teljesíteni annak érdekében, hogy értelme legyen a helyi közlekedésnek. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselı: Az Erzsébethelyrıl közlekedı 3-as járat esetén alakítani lehetne a menetrenden úgy, hogy a jaminából érkezık elérjék az istentiszteletet. Akik a városba kívánnak menni, az 1-2-es járatokat igénybe tudják venni. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Bizottsági ülésen is felmerült az a kedvezményezés, miszerint 60 percig legyen érvényes a vonaljegy. Reméli, hogy a kezdeményezés beváltja a hozzá főzött reményeket. A város minden egyes pontját meg lehet közelíteni, amennyiben ilyen kapcsolódási pontok vannak. Véleménye szerint a lakosság is kedvezı fogadtatással lesz a kezdeményezéssel szemben. Az istentiszteletekre való eljutással kapcsolatban megjegyezte, hogy a kezdéshez és a befejezéshez igazodó járatok induljanak. Sok helyen tapasztalható, hogy a menetjegyet érvényesíteni kell, így az a visszautazásra is alkalmas. Nem terhelve az egyházakat, amennyiben az istentiszteletet tartó egyház érvényesítené a vonaljegyet, akkor az a visszautazásra is érvényes lenne. (Kazetta 1/ /2. 019) Vámos József képviselı: Rendelkezésre állnak adatok, hogy az istentiszteletre igényként megfogalmazott járatokon milyen utas szám várható? (Kazetta 1/ ) Szarvas Péter a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. vezérigazgatója: Bár Tóth Károly képviselı konkrét kérdést nem tett fel, de nem szeretné szó nélkül hagyni a kritikai észrevételt, amelynek kétségtelen, hogy van valós tartalma. Az elmúlt években szőkítés történt a helyi járatok futásteljesítményében. Baji Lajos képviselı korábbi hozzászólásában dicsérte meg a Zrt-t, illetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságot az egy órás idıtartamra igénybe vehetı jegy bevezetéséért. Ezzel arra kívánt utalni, ha vannak is negatív intézkedések a Zrt. részérıl, igyekszik folyamatosan pozitívakat is mellé tenni. A teljesítményt, a szolgáltatás színvonalát egészében tartaná célszerőnek megítélni. A jaminai istentisztelet kérdésében alapvetıen úgy gondolják, hogy az idısebb korosztály látogatja. Tudni kell, hogy döntı részben a 65 év felettiek térítésmentesen veszik igénybe a szolgáltatást. Amennyiben jobban igazítanák a menetrendet az istentiszteletek kezdı és záró idıpontjához, néhány fınél nem merne nagyobb utas számot becsülni. Kutyej Pál képviselı

10 10 már korábban is felvetette az ez irányú igényt. A gépkocsivezetık szerint néhány fınél nagyobb fizetıképes utas-többletre nem lehet számítani. Megoldható a 3-as járat hétvégi menetrendjének módosítása, mely egész biztosan valamilyen más utas-csoport érdeke vasúti átszállás, vagy a városközpontba történı eljutás könnyen sérülhet, mely egy késıbbi utas-panasz során várható. Ezzel nem a nehézségekre, csak a realitásra kívánt utalni. Amennyiben a többségi akarat arra irányul, hogy a 3-as járat esetében vegyék figyelembe a kérést, azt a következı testületi ülésre elıterjesztik. Baji Lajos képviselı kérdését szakmai okokra hivatkozva nem támogatja, miszerint egy jeggyel két utazást lehessen akkor is lebonyolítani, amikor egy óránál hosszabb idıre nyúlik. Az egy órás idıtartam Békéscsabán, ahol 7-10 perc az átlagos utazási távolság, elegendı az ügyintézéshez, illetve egy jegy igénybevételéhez. Hosszabb ott tartózkodás esetén azonban két menetjegyet kell vásárolni. Ismételten megerısítette, hogy istentiszteletekre zömében az idısebb korosztály jár. Részükre 65 éves kor felett a térítésmentes utazás biztosított. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselı: Aki vasárnaponként istentiszteletre jár látja, hogy a buszvárók megtelnek. Számos idıs személy várakozik. Amennyiben lehetséges kérte, hogy az istentisztelethez igazítsák a menetrendet. Sokan nem tudják megvárni az istentisztelet végét a busz indulása miatt. Úrvacsora-osztás, illetve ünnepi alkalom esetén nehezen hagyják el hamarabb a templomot. Nem teljesen érti Baji Lajos képviselı azon kezdeményezését, amely arra irányult, hogy a templomban bélyegezzék le a buszjegyet. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan a futásteljesítmény csökkenését követıen figyelemmel kísérik az önkormányzathoz érkezı észrevételeket. Kérte, amennyiben szükséges, nyár elején újra tekintsék át a helyzetet. Kiemelte, hogy a 60 perces buszjegy érvényesítés életbe lép. A járatokon olyan készülék kerül elhelyezésre, amely percre pontosan rögzíti az utazás kezdetét, így egy órán belül valamennyi helyi járatot egy jeggyel igénybe lehet venni. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 681/2009.(XI.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a Körös Volán Zrt. által beterjesztett helyi autóbusz-közlekedés menetrend december 13-ai bevezetését. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja, hogy a helyi járati elıvételben és autóbuszon váltott menetjegyek érvényessége az érvényesítéstıl számított 60 percre változzon.

11 11 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szükséges szerzıdésmódosítás aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 10. Tárgy: A helyiautóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önk. rendelet megalkotása Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést tárgyalta az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság, a rendeletmódosítással egyetért. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményét a képviselık az ülés elıtt kézhez kapták. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság a rendelet elfogadását a határozatában megjelölt módosítással javasolja. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Az elızı hozzászólások érintették a díj megállapítására vonatkozó elıterjesztést is. A bizottság módosító javaslatát a Zrt. megfontolta és elıterjesztésre javasolja, amelynek természetesen anyagi vonzata is várható. A gazdálkodó szervezet bevételeit és kiadásait figyelemmel kell kísérni. Kiemelte, hogy a Zrt. vezérigazgatója Szarvas Péter kirívóan jó együttmőködést valósított meg a várossal. Beszámolt a költségtakarékosságról, amellyel ,- Ft-ot sikerült megtakarítani, alkalmazkodnak, figyelembe veszik a képviselı-testület, és ezáltal a lakosság igényeit, menetrendet próbálnak módosítani, bevezetik az egyórás buszjegyet. Fényesen a helyi bérlettel igénybe vehetı a helyközi járat. Nagyon pozitív és korrekt lépéseket tesznek az együttmőködés érdekében. Ennek ellenére Tóth Károly képviselı kicsit szarkasztikus megjegyzést tett, miszerint az a legjobb gazdálkodás, ha bevétel van, kiadás nincs. Ez egy igazi, régi klasszikus közgazdasági tétel. Az a jó, ha csak kapunk, adni nem kell. Emlékeztetett arra, hogy a Körös Volán Zrt. állami tulajdonú cég, jó lenne, ha Tóth Károly képviselı ezért a parlamentben mondaná el észrevételeit és ott szólítaná fel a döntéshozókat, hogy ne szorítsák meg és ne lehetetlenítsék el a közösségi közlekedést. Elmondhatta volna a képviselı azt is, hogy a közösségi közlekedésre szánt jövı évi forrásból 35 milliárd forintot a Volán helyett a BKV kapott meg. Nyilván nagyon jó helye van ott, tovább lehet osztogatni a kirívóan magas, több százmilliós jutalmakat. A 110 város, aki ebbıl részesülne, gazdálkodjon abból, amibıl tud. Jól hangzik, csak köztudott, hogy már az elmúlt évben is ,- Ft-os hiányról számolt be a Zrt, és az önkormányzattól várt támogatást, mivel a tulajdonos nem hajlandó tömegközlekedésre áldozni. Az önkormányzat az elmúlt évben mintegy ,- Ft támogatást biztosított a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. számára. A hiány azonban idén és a jövı évben is mutatkozni fog. A tanuló-, és nyugdíjas bérleteket továbbra sem kompenzálják, sıt az áfa emelése is további hiányt fog eredményezni. Ennek nyomán terjesztette be a társaság a jövı évre vonatkozó javaslatait, miszerint a tanuló-, és nyugdíjas bérleteknél 7-7,5 %-os emelést tartottak volna indokoltnak közgazdasági szempontból. A bizottság átgondolva a kérdést, azzal a kéréssel fordult a közlekedési társasághoz, hogy a tanuló-, és nyugdíjas bérleteket a várható inflációnál (4 %-nál) nagyobb mértékben ne emelje. Ezt valamilyen formában kompenzálni kellett, így marad a tanuló-, és nyugdíjas bérlet 1.475,- Ft, a menetjegy 220,- Ft, illetve autóbuszon váltva 270,- Ft. Megjegyezte, hogy egyik díjtétel sem emelkedik jelentıs mértékben, nem haladja

12 12 meg az 5-6 %-ot. A közlekedési társaság akceptálta a bizottság kérését. Elfogadta a díjváltoztatásra irányuló kérést, a részükre történı megszorítást, figyelembe vették a lakosság teherbíró képességét és a további várható megszorításokat. A bizottság javaslata arra irányult, hogy a tanuló-, és nyugdíjas bérletek 4 %-os emelése mellett dolgozzák ki a további díjakat. Kérte a közgyőlést a javaslat elfogadására. (Kazetta 1/ ) Halász Zsanett képviselı: Az 1.3. jelzéső elıterjesztés szerint 4,1 %-os inflációval lehet számolni. Mi indokolja a 6-7,5 %-os tarifaemelést? (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Korábbi években saját maga is elnöke volt a jelenleg Dr. Ferenczi Attila képviselı által vezetett bizottságnak. Annak idején is minden évben kezdeményezte a közlekedési társaság a futásteljesítmény csökkentését, amelyet a bizottság nem fogadott el, javaslatot tett arra, mely területet érintıen lehet elvonást alkalmazni. Elismeri és becsüli Szarvas Péter vezérigazgató munkáját, azonban nem rajta múlik, a tulajdonost képviselı igazgatósággal lehet megállapodni. A vezérigazgató azt tudja végrehajtani, amire az igazgatóságtól felhatalmazást kapott. Hallott nagyban egy embert, aki mindig igazat mond. Ésszerő javaslatnak tőnne, hogy a futamteljesítmény 5/12-ed évre vonatkozzon, hiszen öt hónap eltelte után gyökeres változás várható. A jelenlegi kormány válsághoz igazodó kényszerlépései megszőnnek, mindenki visszakap mindent, mondta egy ember, aki mindig igazat mond. Javasolta, ha már ragaszkodik a testület a futásteljesítmény csökkenéshez, akkor az öt hónapig legyen érvényben, a hatodik hónaptól állítsák vissza az eredeti állapotot. Júniustól 100 %-ban visszaállhat a futásteljesítmény, ha már Dr. Ferenczi Attila képviselı a bizottság elnökeként nem tudott ellenállni annak, amit saját maga évekig megtett. Számos kezdeményezés volt a korábbi években, példaként említette, hogy kísérleti járatok is beindításra kerültek, amit nem bírt sokáig idegekkel a Körös Volán, ezért abbahagyta. Voltak olyan kezdeményezések is, pl: Fényes vonatkozásában, - ha elgondolkodik a közlekedési társaság, rájön - kisebb buszok közlekedtetése is elegendı. Erzsébethelyen két mini körjárattal meg lehetne oldani a közlekedést, mivel azok képesek közlekedni a szőkebb utcákban is. A korábbi bizottság nemcsak azt nézte, hogy ó, lehet mutatni a központra, akkor minek futott kilométer, elég, ha a közgyőlésen elhangzik, hogy gonosz a központi hatalom, s akkor minden meg van oldva. Megjegyezte, hogy Dr. Benedek Mária jegyzı is hasonló nagyságrendő végkielégítést kapott. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Meg kell kérdezni a 13 %-nyi munkanélkülit, mennyire kedves a jelenlegi hatalom, vagy azokat a vállalkozókat, akiket agyonvert és agyonnyom, vagy azokat a gazdákat, akiket ellehetetlenítettek. Tóth Károly képviselı évig volt a bizottság elnöke óta nem adják a közlekedési társaságnak a tulajdonosok a ,- Ft-os tanuló-, és nyugdíjas kiegészítést, ezért arra hivatkozni sanda dolog. Elızı évben is azt mondta a testület, hogy nem hajlandó az állam részesedését átvállalni. Udvariatlan viselkedésnek tartja, hogy Tóth Károly képviselı hozzászólás után újságot olvas, illetve elhagyja a termet. Ez a viselkedés jellemzı a központi hatalomra is. Szarvas Pétert nem szokta leváltani a testület, nem úgy, mint ahogy a kormány teszi. Szerencse, hogy a közlekedési társaság érintett dolgozói akik nem politikusok, hanem szakemberek azt mondták, hogy a vezérigazgató jól teszi a dolgát. Számára ez a kijelentés

13 13 mindennél többet ér. A válságot a kormány jól kommunikálja, bedöntötte az országot, majd elıjön azzal, hogy tesszük, amit tennünk kell. Az a baj, hogy tették eddig, amíg úgy érezték, hogy tenni kell ezért ott is tartunk, ahol. Tóth Károly képviselı a parlamentben teljesen más álláspontot képvisel, mint jelen közgyőlésben. Ott egyetért a megszorító intézkedésekkel, itt meg elıhozza, hogy a testület ragaszkodik a futásteljesítmény csökkenéshez. A központi költségvetés készítése elıtt kellene elmondania, hogy a közlekedési vállalatok mekkora támogatásban részesüljenek, ne zárják be a szárnyvonalakat, ne próbálják a jó volán vonalakat privatizálni, a rosszakat meg átadni, hogy azzal helyettesítsék a szárnyvonalakat. Kérte az országgyőlési képviselıt, hogy a parlamentben tevékenykedjen. A törvényeket a parlament hozza, nem az önkormányzat. Sajnos az önkormányzatoknak az átgondolatlan, ostoba, mőködésüket veszélyeztetı törvényekhez valamilyen módon alkalmazkodni kell. Kínkeservesen, de alkalmazkodni kell. 700 millió forint a becsült elvonás az önkormányzatoktól. Reméli, hogy lesz egy kormány, amely az országért próbál dolgozni, figyelembe veszi az állampolgárok igényeit. Kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem ragaszkodik a futásteljesítmény csökkentéséhez. A szocialista frakció képviselıi nyilván el fogják mondani, hogy hol van a kamra kulcs, mert valahová a pénz eltőnt, nem kell mást csinálni, csak visszaadni. Hiszen úgy érezték, hogy kegybıl adnak valamit, úgy érzik, hogy övéké a pénz, haza is vitték. Vissza kell hozni, be kell tenni a közösségbe, és nem kell futásteljesítményt csökkenteni. Majd ha az állam a cége irányába teljesíti kötelességét, az önkormányzat is melléteszi saját kötelezettségét és meg fogja oldani a mőködést. De az nem megy, hogy a szociális szférát, a tömegközlekedést, az egészségügyet, az áfa kiesést is az önkormányzatok oldják meg. Másfél milliárd forintnyi elvonás várható az önkormányzattól, amire cinikus azt mondani, hogy az önkormányzat ragaszkodik. A következı lépés azt lesz, hogy az önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy nehogy elegen sportolhassanak, vagy netán meleg ételt kapjanak a szociális otthonokban. Bezzeg mindig szidják azt a rohadt központi kormányt, pedig a fene egye meg, olyan jól teszik a dolgukat, hogy csak mi vagyunk azok, akik piszkoskodunk és próbálunk az embereken egy kicsit szorítani. Kérte, hogy tegye a szocialista frakció azt, ami a dolga lenne és akkor az ország valamelyest esélyt kaphat arra, hogy elindulhasson felfelé. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Ügyrendi hozzászólásában észrevételezte, hogy Vantara Gyula polgármester egyszer sem hívta fel Dr. Ferenczi Attila képviselı figyelmét arra, hogy túllépte idıkeretét. Tudja, hogy ez a tény a polgármestert nem érdekli, csak akkor, amikor a szocialista frakció képviselıi teszik meg hozzászólásaikat. Kezdeményezte, hogy térjenek vissza a vitához. Miért nem figyelmeztette a képviselıt arra, hogy túllépte az idıkeretet? Dr. Ferenczi Attila képviselı kezdeményezte, hogy kerüljön vissza a kalapba az elvitt pénz. Az önkormányzat dolga, hogy helyben a feleslegesen kidobott pénzt tegye vissza a kalapba, és akkor nem kellene futásteljesítményt csökkenteni az autóbuszközlekedés kapcsán. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az SzMSz szerint személyesen szólíttatott meg Dr. Ferenczi Attila képviselı, ezért joga van a válaszadásra. Hogy ki hozza be az országos politikát, a vita jól mutatja, hiszen az összes hozzászólás mindenrıl szólt, csak az adott témáról nem. Dr. Benedek Mária volt jegyzı végkielégítése is szóba került.

14 14 A tisztánlátás érdekében a következıket mondta el: évben az üzemanyag jövedéki adója literenként 6,85 Ft-tal fog emelkedni a július 1-jei 4,50 Ft-tal szemben. Az 5 %-os áfa emelés július 1-tıl lépett életbe, de 2010-ben az egész évet terheli. A helyi normatívákkal kapcsolatban az alábbiakat említette meg: A közlekedési társaság a tanuló-, és nyugdíjas bérletek árát óta nem emelte. Korábban 2.060,- Ft volt, az 5 %-os áfa miatt lecsökkent 2.030,- Ft-ra, a különbséget a helyi önkormányzatnak kell finanszírozni. A 38 milliárdos, évi normatív támogatásból 32,1 milliárd a BKV-hoz fog kerülni, míg a többi 110 település osztozik a fennmaradó különbségen, a 2.9 milliárdon. A Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatot tett arra, gondolja át a kormány, hogy a pénznyelı automata BKV 32,1 milliárd forintos állami támogatása helyett csak 30 milliárd forint támogatásban részesüljön, a 2 milliárd forint különbséget az a 110 önkormányzat kapja meg, amely tömegközlekedést mőködtet. Ez esetben nem kellene az önkormányzatoknak külön támogatást biztosítani. Halász Zsanett képviselı kérdésére válaszolva elmondta, hogy az átlagosnál magasabb emelés ezekbıl az adatokból tevıdik összeg. Nem önkormányzati témák, hanem költségvetésbıl leszőrt tények. Az állam nem tartja be a szavát. A javaslatokat a évi költségvetés tartalmazza. Ebbıl adódik a 4-5 %-os tervezett inflációt meghaladó többlet. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: elıtt is minden évben kezdeményezte a közlekedési társaság a járatcsökkentést. Csökkenjen a futásteljesítmény, csak az volt a különbség, hogy az akkori bizottság a belsı ésszerő megoldásokra szorította rá a társaságot. Nem értett egyet a javaslattal. Dr. Ferenczi Attila képviselınek csak akkor lenne igaza, ha elıtt nem tett volna kezdeményezést a társaság a futott kilométer teljesítésére. Ezt akkor is megtette, akkor is talált rá indokot, akkoriban a benzin árának radikális változását hozták fel indokként. Mégis talált az akkori bizottság megoldást annak érdekében, hogy ne csökkenjen a futásteljesítmény. Dr. Ferenczi Attila képviselınek könnyebb dolga van, nem kell megoldást keresnie. Vagy Tóth Károly, vagy a kormány gonoszságára hivatkozik. Ez rendben van, csak megoldást kell keresni. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: Mi a biztosíték arra, hogy fél év után a társaság nem fog újabb támogatást kérni? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Korábban a polgármester mindig a világnapokra hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy november harmadik csütörtöke a filozófia világnapja. Megérti, hogy ennyit beszélnek össze-vissza a levegıbe, amit akár filozófiának is nevezhetne. Dr. Ferenczi Attila képviselı hozzászólására reagálva Tóth Károly képviselı azt mondta, hogy nem a szocialista frakció távolította el a vezérigazgatót a VAK Zrt. élérıl. Ha annyira örül a Fidesz frakció, hogy Szarvas Péter a közlekedési társaság vezérigazgatója amivel a szocialista frakció elégedett akkor a VAK Zrt. élén is megfelelıen tehette a dolgát. Talán jobban is, mint a debreceni illetıségő jelenlegi vezetı. (Kazetta 1/ ) Szarvas Péter, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. vezérigazgatója: Az elhangzott vitára nem kíván reagálni. Az érvényes testületi határozat alapján a évrıl szóló elszámolást

15 januári közgyőlés tárgyalja. Jelezte, hogy ez alkalommal szeretnék bemutatni a évre szóló helyi közlekedés üzleti tervet. Az elıterjesztésben részletezik a bevételek, illetve a ráfordítások alakulásának összetevıit. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselı: Jelen pillanatban is a városháza elıtt parkol a Békés megyében gyártott autóbusz, ugyanakkor a hét folyamán Debrecen amely nem állami tulajdonú közlekedési társaságot üzemeltet Kínából szerez be hasonló autóbuszokat. Nem érti, ha Magyarországon van olyan gyártó, amely képes ilyen terméket elıállítani, hogyan lehetséges, hogy a nem gonosz kormány által felügyelt közlekedési társaság mégis idegen országból szerez be autóbuszokat. Jó lenne körülnézni, célszerő lenne a saját ipart támogatni. Az önkormányzat kérheti, hogy a mindenkori tulajdonos próbáljon meg magyar terméket, közlekedési eszközöket biztosítani. A mőszaki tartalommal kapcsolatos egyéb elvárások közlését követıen véleménye szerint mód van a változtatásra. Számára furcsa még közgazdasági szempontból is miért nem magyar termékekkel oldják meg a problémát. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a képviselı értékes tájékoztatását, de nem gondolja, hogy a helyi testületnek kell megoldania a debreceni közlekedés problémáit. Szavazásra bocsátotta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság helyi autóbusz-közlekedési díj megállapítására vonatkozó döntését, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással, a javaslattal egyetértett. Az elfogadott javaslattal együtt szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 41/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a helyiautóbusz-közlekedési díjak megállapításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi autóbusz-közlekedés díjairól a következı rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén közlekedı, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által menetrend szerint üzemeltetett valamennyi helyi közlekedéső autóbuszt igénybe vevı utasra.

16 16 Hatósági ármegállapítás 2. (1) A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által Békéscsaba közigazgatási határán belül végzett helyiautóbusz-közlekedés viteldíjai, mint legmagasabb hatósági árak a következık: menetjegy menetjegy autóbuszon megváltva egyvonalas bérlet egyvonalas félhavi bérlet összvonalas bérlet összvonalas félhavi bérlet vonalcsoportos bérlet felmutató részére érvényes bérlet éves összvonalas bérlet tanuló/nyugdíjas bérlet 220 Ft 270 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1.475Ft (2) A viteldíjak az áfát tartalmazzák. 3. A 2. (1) bekezdésben rögzített árak a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által kidolgozott és közzétett utazási feltételek szerinti utazásra jogosítanak. 4. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a helyi autóbusz közlekedési díjak megállapításáról szóló 19/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Tárgy: Békéscsaba Fényes lakói részére helyi tarifával történı utazás bıvítése Vantara Gyula polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági, és a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Helyesbítésként elmondta, hogy a határozati javaslat 2. pontja nem módosítja, hanem kezdeményezi a módosítást. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az elhangzott kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

17 17 682/2009.(XI.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért azzal, hogy Békéscsaba Fényes területrész lakói részére a Békéscsaba Gyula járatokon a helyi bérletek elfogadásával legyen lehetıség a Békéscsaba aut. áll. - Veszei Csárda megálló között történı utazásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése ennek megfelelıen kezdeményezi a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztere és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között meglévı helyi személyszállítás helyközi járattal történı lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából kötött megállapodás módosítását, valamint a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KÖRÖS Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerzıdés 3. sz. mellékletét. A Közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szükséges szerzıdésmódosítások aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a közlekedési társaság képviselıinek megjelenését, a kérdésekre adott válaszokat. Jelezte, hogy a közgyőlés a pénzügyi, költségvetési ügyek tárgyalásával folytatja tovább ülését. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: Javaslat kamatcsere ügylet (IRS) elıkészítésére Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte Csapó Ágnest, a PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. szakértıjét, és Krizsán Miklós könyvvizsgálót. Az elıterjesztést véleményezte a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság, valamint a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Kérdését Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı asszonyhoz intézte a csatolt melléklettel kapcsolatban, az milyen mőfaj? Határozati javaslatként kérte megfogalmazni, miszerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a mai nappal azonnali hatállyal felbontja a PRIV-INVEST-tel kötött szerzıdést és visszaköveteli az eddig kifizetett sikerdíjat. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı: A melléklet szakértıi vélemény, amely az elıterjesztéshez került csatolásra. (Kazetta 1/ )

18 18 Tóth Károly képviselı: A mellékletben foglaltak alapján készült a határozati javaslat? Amennyiben igen, ismételten megkérdezi, milyen mőfaj a melléklet? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy a jegyzı asszony nem kíván ismételten válaszolni, válasza azonos az elızıvel. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: Egy általa nem is támogatott meglehetısen magas futamidejő és nagy összegő kötvény kibocsátású hitelhez jutott az önkormányzat két évvel korábban, amit annak idején a szakértık és a képviselık többsége úgy ítélt meg, hogy azt a CHF-hoz kötött 6 hónapos libor kamattal a legoptimálisabb kibocsátani. Ami akkor éppen jónak is tőnhetett, csak mostanra kiderült, hogy mégsem kedvezı. Számos kockázata van, az önkormányzat - amely intézményeket mőködtet, illetve a lakosság igényeit is kiszolgálja - nem olyan vállalkozás, mint ahogy elképzelték azok, akik akkoriban érveltek mellette. Úgy látja, hogy jelen pillanatban mentsük, ami menthetı alapon kívánja a problémát rendezni pár évre. A késıbbi idıszakban azonban nem ismert mekkora lesz a gond. Úgy tőnik, hogy ezt már nem is nagyon boncolgatja senki, ami persze merészség is lenne a tíz évvel késıbbi kamatpiaci helyzetet feltételezésekkel megbecsülni. Jelen pillanatban kármentınek tőnı dolog történik, amely még mindig nem említi meg azt sem, hogy mibıl kerül visszafizetésre az összeg. Azért, hogy a kár ne legyen akkora, mint a négymilliárd felvételekor látszott, ilyen szempontból dicséretes az igyekezet. A költségvetés részeleme. Páran értik hogyan mőködik, amit sejteni lehet, de a többi ufó kategóriába esik. Természetesen a többségnek nincs más lehetısége, mint az, hogy megszavazza, mert muszáj valamit tenni. Most egy kicsit nagyobb kiadás még valahogy lenyelhetı, kifelé is kommunikálható. A következı 2-5 évben magasabb kamatot kellene visszafizetni, mint a kötvénykibocsátáskor aláírt szerzıdés mutatja. Azt követıen talán lehet menteni a pénzekbıl. Mentsék, ami menthetı! Törölgessék magukat, mert piszok büdös, nem illik ilyen büdösen tisztességes helyen, szınyeges, parkettás szobában megjelenni. Próbáljanak kimászni ebbıl. Amennyiben koncepció lenne arra, hogyan lehet visszafizetni az összeget, az még jobb lenne. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselı: Megjegyezte, hogy személy szerint nem támogatta a kötvény kibocsátását, annak idején érveit is elmondta, amit jelen pillanatban szükségtelen megismételni. Látszik, hogy a kamatcsere ügylet azt a kockázatot hivatott csökkenteni, ami húsz évre adósságcsapdába sodorhatná a várost, amibıl nagyon nehéz lenne kikerülni. Egyetértve Pap János képviselıvel abban, hogy ez kockázatcsökkentı lépés. Azt nem lehet tudni, hogy a tíz éves futamidıben milyen terhet és elınyt jelent, mivel azt senki nem gondolja, hogy az a bank, aki meg fogja nevesíteni, az rosszul jár a kamatcsere ügylet során. A város érdeke a kockázat csökkentése, így részérıl az elıterjesztés akár támogatható is lehetne. Meg kell vizsgálni, hogy a kamatcsere ügylettel hogyan lehet mérsékelni a visszafizetést. Miért csak három pénzintézettıl kér ajánlatot az önkormányzat? Véleménye szerint minél nagyobb a merítés az ajánlattevıkbıl, annál kedvezıbben tud az önkormányzat választani. Nem kíván azonban sejtésekbe bocsátkozni. Módosító javaslatában kezdeményezte, hogy ne csak három pénzintézettıl kérjenek be ajánlatot, hanem minél többtıl. A beérkezı ajánlatokból válasszák ki a legkedvezıbbet, amely legalább tíz éves távlatban lecsökkenti a kamatkockázatot. Az elıterjesztés mellékletébıl az is kitőnik, hogy

19 19 pontosan nem látható elıre az árfolyam alakulása. Elıállhat az a helyzet is, hogy jobban jár az önkormányzat, ha nem köti meg a kamatcsere szerzıdést, ami benne van a kockázatban. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı: Sajnos újabban egyre kevesebb alkalommal ért egyet Pap János képviselıtárssal. Most eljött az a felemelı pillanat, hogy egyetértsen. Mentsük, ami menthetı! Valóban a kötvénykibocsátásra azért került sor, hogy mentse az önkormányzat, ami még menthetı. Ezért próbál kamatcsere ügylettel is foglalkozni. Ha nem így járt volna el, akkor ma már az önkormányzat az összeomlás szélén állna. Legalábbis azokat a pályázatokat, amelyeket a költségvetés melléklete felsorol - önerıt igénylı beruházásokat és fejlesztéseket, amely a város fejlıdését, elıremozdulását, stabilitásának megırzését, pénzügyi egyensúlyát biztosítja - ma már nem tudná megtenni. Mentették, ami menthetı. Már másfél évvel korábban rájöttek arra, hogy menteni kell, ami menthetı, mert jön az összeomlás. A város jelenleg stabilan mőködik, van jövıképe és vannak kilátásai. Jelenleg 50 folyamatban lévı pályázattal rendelkezik, ami a korábbi idıszakokra nem volt elmondható. A közös bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a pénzügyi szakértı olyan konstrukciót terjesztett a bizottságok és ez által a közgyőlés felé, amely stabil és kiszámítható, biztonságos visszafizetést tehet lehetıvé. A mai gazdasági vállság közepette a pénzpiac teljesen bizonytalan a tızsdén szélsıséges kiugrások vannak, kiszámíthatatlan a jövı. Kb. tíz év az a periódus, ami alatt a nagy kilengések a fel- és leingadozások kiegyenlítik egymást és egy biztonságos környezetet teremthetnek. Voltak, akik akkor azt tanácsolták, hogy fix kamatra vegyék fel a kötvényt, ami annak idején 5,5 % lett volna, ezzel szemben az önkormányzat által felvett kamat értéke 3 %. A fix kamat azt jelenti, hogy a jelenleg kínált 3 % helyett 5, 5 %-on fizetne az önkormányzat, amely több tízmillió forintot jelentene. Az elıterjesztés szerint a kiszámíthatatlan környezetben stabil átlag, vagy várható kiszámítható kamat mellett történjen visszafizetés. Személy szerint nem javasolta bevezetni az IRS-t, hiszen jelenleg 0, 36 % körül van a CHF libor, nem érdemes visszafizetni. Senki nem tudja elıre megmondani, hogy öt év múlva a pénzpiaci mozgások mit fognak okozni. Magyarország nem tényezı a világ pénzpiacában, hanem követnie kell a trendeket. Vélhetıen, ha a válságnak vége lesz, beindulnak a beruházások, megindul az infláció a fogyasztás növekedésével, mely mindenképpen felfelé fogja tolni a kamatokat, amely a befektetett pénzeszközök értéke és a vételár hányadosa. Ezért készült az elıterjesztés. Az elıterjesztés nem azt mondja, hogy vezessék be, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy fontolják meg, kérjenek be ajánlatokat. Meg kell vizsgálni, hogy jelen pillanatban a pénzintézetek milyen konstrukció mellett kínálják a pénzügyi szolgáltatást, milyen alkut lehet kötni velük, mire hajlandóak, illetve az önkormányzat mire képes. Pár év múlva a beruházások olyan formában kezdhetik hozni a pénzt, ami akár azt is megérheti, hogy ne vezessék be az IRS-t, hiszen, ha alacsonyabb a mozgó kamat, akkor ráfizet az önkormányzat, viszont, ha fölé megy ennek az összegnek, akkor a bank fizet rá. Közös a kockázat, hiszen a bank is veszthet, jelenleg kalkulál, prognosztizál, de biztosat nem tud mondani. A pénzügyi kínálat lehetıséget jelent arra, hogy stabil, kiszámítható kamat visszafizetése legyen a kötvénynek. Nem kínál többet, nem erıszakol, nem próbál okoskodni, lehetıséget vetett fel. Tudomása szerint a kötvény kibocsátása 20 éves futamidıre történt. Véleménye szerint 5-7 év az a belátható idı, ami alatt a pénzpiaci mozgások egymást kiegyenlítve egy trendet, irányt tudnak megmutatni. (Kazetta 2/ )

20 20 Takács Péter képviselı: Az elıterjesztés öt pénzintézetet sorol fel, akiktıl érdemes lenne árajánlatot kérni. Egyetért Vámos József képviselı által javasoltakkal, kezdeményezte, hogy legalább öt pénzintézettıl kérjen ajánlatot az önkormányzat. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy elıterjesztıként befogadja a módosító javaslatot. Vámos József képviselı kérdésére reagálva ebbıl is látszik, hogy nincs elıre meghatározott forgatókönyv. Eddig öt pénzintézet adott ajánlatot. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselı: Azt lehet látni, hogy a hiteles makro mutatók bár arról a politika mindig eltérıt mond szerint öt éven belül vége lesz a válságnak, ami az euró bevezetésének közelébe viszi az országot. Az elıterjesztés 10 éves futamidıt vesz alapul. Számolni lehet azzal, hogyan hat rá az euró bevezetése. A kamatcsere ügyletben a várható elıny annál tud realizálódni, aki a jövıre nézve jobban térképezi fel, hogy a reálgazdaságban, a politikában és a tıkepiacon milyen mozgások valósulnak meg. Szeretné elkerülni, hogy a kockázatok elıl történı menekülésben - jobb politikai, tıkepiaci, reálgazdasági helyzetben az euró bevezetés közelében - rosszabb helyzetbe kerüljön az önkormányzat. A legutóbbi elemzések szerint az euró bevezetésére váró országok közül Magyarország a legesélyesebb. Ezzel számolt az elıterjesztés? (Kazetta 2/ ) Csapó Ágnes szakértı: Azért nem számolt az elıterjesztés az elhangzottakkal, mivel irreleváns. A kötvény forrása svájci frankban van, ezért az euró bevezetése, a makrogazdaság megítélése ebbıl a szempontból indifferens. A svájci nemzetgazdaságot kellene vizsgálni, hiszen a svájci frank kamatáról van szó, a svájci jegybank döntéseit kell figyelni. Ebbıl a szempontból a kérdés irreleváns. Ha a kérdés úgy hangzik, hogy a Multicurrency kötvény, és a kötvény devizaneme a tíz éves futamidın belül változtatható, akkor azt kell mondani, hogy igen, a vizsgálat megtörtént. Az elıterjesztés jelezte a kamatcsere-ügylet vonatkozásban, hogyan lehet idı elıtt lezárni az ügyletet, a szakértıi anyag kitért arra, hogy a lezárásnak milyen kockázatai vannak. Attól függetlenül, hogy az euró bevezetésre kerül, a kötvény nagy valószínőséggel továbbra is svájci frankban maradhat, hiszen ha áttekintik az elmúlt éveket, nagyságrendileg másfél százalék volt a CHF és az euró alapkamata közötti különbség a CHF javára. Az árfolyam kockázat jelen esetben az euró CHF vonatkozásában értendı, nem a forint CHF összefüggésrıl. A kötvény kibocsátásakor érvényes euró CHF keresztárfolyamhoz kell viszonyítani. A kamatkockázat kezelésénél, miután CHF-ról van szó, azt kell mondani, nem kell vizsgálni a magyar makrogazdasági mutatókat, ismételten kihangsúlyozta hiszen ebbıl a szempontból indifferens, hogyan alakul. A CHF kamatkörnyezetére vonatkozó elırelátást, kivetítést próbálja a fix kamat meghatározásával megszüntetni azt a fajta kamatkockázatot. (Kazetta 2/ ) Pap János képviselı: Dr. Ferenczi Attila képviselı véleményén kívül örömmel venné Vantara Gyula véleményét is, de tudja, hogy azt is a képviselı szokta tolmácsolni. A város az elmúlt idıszakban pénzügyileg nem volt katasztrofális helyzetben. Stabil, kiegyensúlyozott, elıre tervezhetı pénzügyi helyzetben volt. A költségvetés tárgyalásakor bıvebben kívánja kifejteni mondanivalóját. A felsorolt pályázatok esetében számos esetben 0 adat szerepel. Tehát több dolog van felírva a kéménybe korommal, amibıl semmi nem valósult meg. Jelenleg reklám

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 218/2011. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. november hó 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. november hó 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. november hó 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Helyi autóbusz-menetrend módosítása A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Javasolta, hogy a Z.4 napirendi pont technikai okok miatt az ebédszünet után kerüljön megtárgyalásra zárt ülés keretén belül.

Javasolta, hogy a Z.4 napirendi pont technikai okok miatt az ebédszünet után kerüljön megtárgyalásra zárt ülés keretén belül. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-11/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. november 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István fér 7. IkLSZ.: I. 20 l-l 0/2009. Postacím: 5601 Pf ll2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı.

Igazoltan volt távol: Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-7/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben