Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve"

Átírás

1 Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Varga Miklós polgármester, Fodor Ernő alpolgármester Csárdi János képviselő, Csizmadia László képviselő, Druskóczi Ferenc képviselő, Hatos Tibor képviselő, Hegedüs László képviselő, Lakner Lajos képviselő, Marton Józsefné képviselő, Nagy Gábor képviselő, Dr. Niklesz Tibor képviselő. Tanácskozási joggal: Meghívottak: Dr. Weller - Jakus Tamás Perge Flóra Berkenyés Lászlóné Lakner Lajosné jegyző, jegyzőkönyvvezető. iskolaigazgató, vezető óvónő Varga Miklós polgármester köszöntötte a megjelent képviselő - testületi tagokat majd megállapította, hogy Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete határozatképes mivel 11 tagja jelen van. Így az ülést határozatképesnek nyilvánította. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodor Ernő és dr. Niklesz Tibor képviselőket kérte fel a polgármester, akik vállalták a hitelesítést. 1

2 A képviselő testületi ülés nyilvános volt azon a község lakói közül senki nem jelent meg. A képviselő testületi ülésről Szi - Márton János képviselő egyéb okok miatt távolmaradását előre jelezte. Varga Miklós polgármester, mivel rendkívüli ülésről van szó, tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a napirend adott. A napirendi pontok így a következőképpen alakultak: 1.) Zalakomár Község Önkormányzat és szerveinek évi gazdálkodásáról szóló I. féléves költségvetési beszámoló 2.) Zalakomár Község település- rendezési terv módosítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 3.) Zalakomár, Tavasz utca gyalogátkelő létesítésének megtárgyalása 4.) Zalakomár Község helyi joganyagának deregulációja 5.) Zalakomár évi közfoglalkoztatási terv módosításának javaslata 6.) Helyi rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek felülvizsgálatára javaslat 7.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/4. számú lakásra kiírt pályázat elbírálása 8.) Zalakomár Község Önkormányzat csatlakozása a BURSA Hungarica ösztöndíjhoz 9.) Egyéb, aktuális ügyek 2

3 a.) Szennyvízcsatorna közmű átadás Balatonmagyaród község részére b.) Zalakomár helyi utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló határozat módosítására javaslat c.) Zalakomár, Tavasz utcai bérlakás lépcsőjének felújítása I.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEINEK ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 1. melléklet) Varga Miklós: Tegnap volt Pénzügyi Bizottsági ülés, ahol kiderült, hogy némely szám nem pontos. Ezek mára kijavításra kerültek. Kérem Hatos Tibor elnököt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Hatos Tibor: A tegnapi ülésen a Bizottság valóban tárgyalta. Némi javítás és kiegészítés történt. Ezekkel a változásokkal a Pénzügyi Bizottság elfogadta a javaslatot. Dr. Weller- Jakus Tamás: A javítást illető kérés jogos volt, valóban történt elírás. A 2. számú és a 3. számú táblázatban mások voltak a számadatok, így a teljesítésnél is volt különbség. A téves számadatok abból az okból adódtak, hogy nem a legutolsó módosított előirányzat számadatai kerültek a sorba feltüntetésre. Varga Miklós: Kérdezem, van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nagy Gábor: Csak egy észrevétel. A 4. számú táblázatban a támogatásoknál. A módosításnál van Ft, ami Balatonmagyaródnak megy az iskolások szállítása miatt, üzemanyagköltségként. Tudtommal Zalakomáron működik a Kistérségi busz, aminek a költségeihez nem kell hozzájárulni. Tehát a második félévben az egyharmadnak itt kellene maradni. Ha Balatonmagyaród ez irányú tevékenysége megszűnt, ami a megállapodásban volt, akkor nem jogos a pénz. Varga Miklós: Ma beszéltem éppen a balatonmagyaródi polgármesterrel. Ez a megállapodás változni fog, természetesen időarányosan, hiszen ennyi nem jár. Jogos a felvetés. Varga Miklós polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette. 3

4 kapcsolatban 10 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 104/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót Pénzkészlet tárgyidőszak elején: eft eft bevétellel Bevételek összesen: eft Pénzkészlet június 30-án: Kiadások összesen: eft eft kiadással eft az előterjesztés I.- VI. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Varga Miklós: Ugyancsak a költségvetéshez kapcsolódik, hogy a Zala Megyei Önkormányzat 2 millió forinttal támogatná a kamerarendszerünket. Nem ez a kamera mennyiség lett tervezve, több lett kiépítve. Ehhez 2 millió Ft támogatást ad a megyei önkormányzat. Most lett ez az összeg betervezve a megyei önkormányzatnál és természetesen egyből megy is a vállalkozóhoz. A másik költségvetést érintő kérdés pedig az orvosi rendelőhöz kapcsolódik. Mivel ebben a régióban nem lehetett fogorvosi rendelőre pályázni, az kimaradt a közbeszerzésből, de a dokumentációba így kértük. Ezzel Ft- tal nő az önköltség, ennyivel lett több az ajánlat. Hegedűs László: Mit takar ez a rendelő? Varga Miklós: A fogorvosi felszerelésen kívül mindent. Burkolás, fűtés, átalakítás. Sármelléken is ez a felújítás van folyamatban, ami miatt a fogorvos október közepétől már itt rendelne. A rendelőt pedig ő szeretné felszerelni. Marton Józsefné: És mi a helyzet a mi nyílászáróinkkal? Az Ady utcai rendelőnél? 4

5 Varga Miklós: Az most nem fér bele. Csárdi János: De arról volt szó, hogy meglesz, belefér. Varga Miklós: Ha a fogorvosi rendelő nem kell, akkor belefér. Marton Józsefné: Akkor az ablakokat legalább le kellene szigetelni, mert így az utcát fűtjük. Varga Miklós: Sajnos most úgy néz ki, hogy nem fér bele. Ha nincs több kérdés, szavazzunk. Egyrészt arról kellene szavazni, hogy átvesszük a 2 milliót a megyei önkormányzattól, és ki is fizetjük a kivitelezőnek. Varga Miklós polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 105/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a Zala Megyei Önkormányzatnak a községi térfigyelő kamerarendszer bővítésére Idősek Otthona 2 Mft-ot átveszi és az átvett pénzösszegből a község meglévő térfigyelő kamera rendszerének bővítésére fordítja. Határidő: december 31. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 106/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete az önkormányzat és szervei évi költségvetésének általános tartaléka terhére a háziorvosi rendelő felújítás előirányzatát 1,3 Mft összeggel megnövelni. Határidő: szeptember 30. 5

6 II.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 2. számú melléklet) Dr. Weller- Jakus Tamás: 3 cég lett megkeresve. Az előző előterjesztésben leírtam, hogy miért kell módosítani. 10 évente felül kell vizsgálni. Próbáltuk tartalmilag szétszedni az ajánlatokat, és az ár- tartalom viszonyt nézni. Mindenképpen csak a évi költségvetés terhére lehet elkészíttetni, és a munkák is csak jövőre kezdődhetnek. Javaslom az előterjesztésben lévőt elfogadni, ami tartalmazza a digitális térképet is. Nagy Gábor: Ez bruttó vagy nettó ár? Dr. Weller- Jakus Tamás: Bruttó. Varga Miklós: Van-e kérdése valakinek? Hegedűs László: Miért ennyire drága? Varga Miklós: Nem tudni. Valóban soknak tűnik az összeg. Meg lehet nézni milyen volt a 10 évvel ezelőtti, és az is 2 millió forint körül volt. A Képviselőtestület hagyhatja a következő testületre, de ettől meg kell csinálni. Nagy Gábor: A mai 10 éve készült, teljesen elavult. Mindenképpen új kell. Hegedűs László: Ez a következő testület feladata legyen. Ők fogják tudni, mit akarnak változtatni. Persze dönteni azért lehet. Varga Miklós: Egyéb hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazzunk. Tehát a munka a következő évben kezdődhet el, és a évi költségvetés terhére. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 107/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a község településrendezési terveinek felülvizsgálatát határozta el. A község településrendezési terveinek 6

7 felülvizsgálatával a beérkezett árajánlatok alapján a TÉR-t-REND KFT. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 16.) szám alatti vállalkozást bízza meg az előzetesen megadott árajánlat alapján mindösszesen Ft tervezői díj összegért. A fenti összegben a község digitális térképének ellenértéke Ft nem szerepel, az a tervezési díjon felül az önkormányzatot terheli. Zalakomár község önkormányzatának képviselő testülete a településrendezési tervek felülvizsgálatát a évi költségvetésének terhére kívánja megvalósítani. A képviselő testület felhatalmazza a polgármester Urat, hogy a vállalkozással a fenti tartalmú tervezői szerződést megkösse. Dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: december 31. III.) ZALAKOMÁR, TAVASZ UTCA GYALOGÁTKELŐ LÉTESÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 3. számú melléklet) Varga Miklós ismerteti az előterjesztést. Varga Miklós: Kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés? Hegedűs László: Milyen költséggel jár? Nagyon drága lenne tényleg? Varga Miklós: Gyalogátkelőt lehet felfesteni. Csárdi János: Hivatalosan nem lehet. Lakner Lajos: Nem kellett volna megvizsgálni a híd és a Bagó bolt felöli részt? A füves részen lehetne. Ez mennyibe kerülne? Persze így a busz nem mehetne rá. 7

8 Lakner Lajosné: Teljesen helyénvaló a szülők kérése. Életveszélyes a parkoló reggel és délután mikor jönnek a gyermekekért. Megfordulni nem lehet, beállni nem lehet. Ez nem biztonságos. Minden oldalról veszélyes a gyerekekre nézve. Sok gyermekért jön autóval a szülő. Esetleg tényleg a füves rész lenne jó, de nem igazi megoldás, mert nem sok autó fér oda. Varga Miklós: Igen, mert sok szülő autózik. Lakner Lajosné: A buszra sem fér fel mindenki, iskolásokkal együtt rengeteg gyermeket jelent. Nagy Gábor: Legyen Behajtani tilos tábla és csak a dolgozók mehessenek be. A Tavasz utca óvoda felőli oldalán pedig nem tilos megállni. Varga Miklós: Az árokburkolás is tervezést, engedélyezést, pénzt kíván. Álljanak be az iskola parkolójába. Lakner Lajosné: Az út szélén meg lehet állni. Még ez is megoldás lenne. Nagy Gábor: A Behajtani tilos táblát ide a hivatalhoz is ki lehetne tenni, és úgy már a rendőr is büntethetne. Ügyfélfogadási időben ezért jobb, ha a dolgozók ide állnak hátra. Vagy valaki álljon ott a kapunál. Varga Miklós: Lehet oda állítani közfoglalkoztatottat. Druskóczi Ferenc: Azért az érdekes, hogy a segélyosztásra is autóval mennek. Varga Miklós: Az óvodánál le lehet zárni, csak a dolgozók mehessenek be. Lakner Lajos: Igen, a parkoló így veszélyes. Hegedűs László: És a sorompó nyitását- zárását ki oldaná meg? Lakner Lajosné: Azt majd mi megoldjuk. Varga Miklós: Van még kérdés? Dr. Weller- Jakus Tamás: A közútkezelőhöz lehet javaslatot benyújtani, hogy egy Vigyázat, gyerekek táblát helyezzenek ki. Ez nem is olyan drága. Más most anyagilag nem lehetséges. Talán a tábla orvosolja a problémát. Lakner Lajos: A tábla ingyenes a Michelinnél. Csárdi János: Kérhetjük a 30-as táblát is. 8

9 Dr. Weller- Jakus Tamás: A Képviselő- testület kérheti. Varga Miklós: Tehát a benzinkúttól a 7-es útig 30-as sebességkorlátozás, Vigyázat, gyerekek! tábla kihelyezése, sorompó a parkolóba, és a Behajtani tilos tábla a parkolóhoz azzal a kiegészítéssel, hogy kivéve dolgozók. Kérdezem a testületet, hogy így elfogadható-e? kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 108/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: 1/ Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a közoktatási intézmények környékének közlekedésbiztonsági feltételeinek javítása érdekében felkéri a Zalakomár, Tavasz utca kezelőjét, hogy a Tavasz utcában lévő benzinkúttól a 7-es út torkolatáig 30 km/óra sebességkorlátozó táblát, valamint a közoktatási intézményektől mindkét irányba megfelelő távolságra a gyermek veszélyt jelző táblák kihelyezésére. 2/ Zalakomár község Önkormányzatának képviselő testülete a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda parkolóját a külső forgalom elől sorompóval lezárja, illetve a parkolóhoz a Behajtani tilos táblát a Kivéve Óvoda dolgozói kiegészítő táblát helyez ki. Dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: december 31. 9

10 IV.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG HELYI JOGANYAGÁNAK DEREGULÁCIÓJA (Előterjesztés A jegyzőkönyvhöz csatolva- 4. számú melléklet) Előterjesztő: dr. Weller - Jakus Tamás, jegyző Dr. Weller- Jakus Tamás: Az írásos előterjesztés annyival kívánom kiegészíteni, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnak 149, még mindig hatályos rendeletet kellene hatályon kívül helyezni. Szükséges az intézkedés, hiszen volt rá példa, hogy már hatálytalan rendelet lett módosítva. Javaslom az előterjesztés szerint elfogadni. Csak az a rendelet betartatható, amit ténylegesen lehet is használni, alkalmazni. Varga Miklós polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotta meg: ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IX.15.) R E N D E L E T E HELYI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL (A jegyzőkönyv V. számú melléklete) V.) ZALAKOMÁR ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK JAVASLATA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 6. számú melléklet) Előterjesztő: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző Dr. Weller- Jakus Tamás: A Képviselő- testület tavasszal elfogadta a tervet adott létszámmal. Mivel nyáron több embert be lehetett hívni munkára, a finanszírozást össze kell hangolni a tervvel. Javaslom az előterjesztés szerint elfogadásra. Varga Miklós: Igen, egyrészt a nyár változtatott, másrészt meg az Idősek 10

11 otthonában dolgoznak, így a saját forrást az Idősek otthona átadja. Összességében kedvezőbb így. Hegedűs László: Egyetértek, de azért lenne egy észrevételem. Jobban meg kellene nézni, hogy kiket hívunk be. Hatékonyság nélkül semmit nem ér az egész. Jobb lenne egyeztetni, hogy kiket veszünk be, és mit csináltatunk velük. Varga Miklós: Ha valaki ott lenne velük, mondjuk 10-es csoportokban, akkor jobb lenne. A 176 főből mindig van valaki, akit behívunk. Olyat nem lehet, hogy csak fizetünk valakinek, de nem hívjuk be dolgozni. Hegedűs László: Nem lehetne valami vállalkozást létrehozni, ahol betanított munkásként dolgoznának? Lehet ez érne valamit. Varga Miklós: Azt tudomásul kell venni, hogy a RÁT- ban részesülők jó részének a munkája nem sokat ér. Hegedűs László: Olyasmit kellene csinálni, ami egy kis hasznot is hoz. Akár raklapösszerakás. Druskóczi Ferenc: Vagy tűzifát hasogatni. Marton Józsefné: Nem is ellenőrzik őket. Hegedűs László: Dehogynem. Csizmadia László: A tűzifa jó ötlet. Varga Miklós: Közfoglalkoztatás esetén csak önkormányzati feladat adható ki. 10 ember után kellene egy fő, aki ellenőriz. Tudom kik alkalmasak, de attól be kell hívni a többit is. Ha nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést. Zalakomár község önkormányzatának képviselő testülete 11 igen 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 109/2010. (IX. 14.) képviselő - testületei határozat Zalakomár község önkormányzatának képviselő testülete a Közfoglalkoztatási terv Zalakomár Módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. (A jegyzőkönyv VI. számú melléklete. 11

12 Határidő: szeptember 21. VI.) HELYI RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA JAVASLAT (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 7. számú melléklet) Dr. Weller- Jakus Tamás: Mivel új törvényt alkotott az országgyűlés, forintról forintra emelkedett az önkormányzat által kivethető szabálysértési bírság összege. A tervezetben felsoroltam minden olyan rendeletet, amiben van szabálysértési rendelkezés. Közben találkoztam olyan rendelettel, amit amúgy is egyszerűsíteni kellene, például a középületek fel lobogózásáról szólót. Lakner Lajos: De van minden közintézményen. Dr. Weller- Jakus Tamás: De ebben az szerepel, hogy a közterületekre is ki kell tenni. Varga Miklós: Rendeletet kellett alkotni róla. Dr. Weller- Jakus Tamás: Visszatérve a napirendre, javaslom elfogadásra az előterjesztés szerinti módosítással. Varga Miklós: Kíván még valaki hozzászólni? Hegedűs László: Én kérdeznék. A térfigyelő rendszer kiépítése jóvoltából indult eljárás? Dr. Weller- Jakus Tamás: Igen, nem is egy esetben. Nagy Gábor: Miket kellene fellobogózni? Dr. Weller- Jakus Tamás: A közterületeket is. Nagy Gábor: Ha nincs hely, nem lehet. Varga Miklós: Ki kellene építeni. Nagy Gábor: Ha lenne lehetőség, jó dolog lenne, de így nem. 12

13 Varga Miklós: Lehetne, de valószínű hamar lopás lenne a vége. Varga Miklós polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a helyi rendeletekben szereplő pénzbírság legmagasabb összegéről az alábbi rendeletet alkotta meg: ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 11/2010.(IX.14.) R E N D E L E T E A HELYI RENDELETEKBEN SZEREPLŐ PÉNZBÍRSÁG LEGMAGASABB ÖSSZEGÉRŐL (A jegyzőkönyv VIII. számú melléklete) VII.) ZALAKOMÁR, HUNYADI U. 7/4. SZÁMÚ LAKÁSRA KIÍRT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 9. számú melléklet) Varga Miklós: Tegnap a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérdem Marton Jószefné elnököt, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet a Bizottság álláspontjáról. Marton Józsefné: A Bizottság Dombi Teréziát javasolja bérlőnek, természetesen azzal a feltétellel, hogy mind a számlák mind pedig az életvitelük figyelve legyen. Hegedűs László: Van rá pénzük? Nagy Gábor: Persze, nem is kevés. Varga Miklós: Ha nem fizet, természetesen ki kell költöznie. Marton Józsefné: A Horváth Attilának se kellene vele költöznie. Dr. Weller- Jakus Tamás: Egyik pályázó sem felel meg igazán a rendeletnek. 13

14 Marton Józsefné: Ápolási díjat kap jelenleg. Dr. Weller- Jakus Tamás: Az nem munkaviszony. Nagy Gábor: Mivel jövedelme van, és hogy ne legyen üres megérni kiadni. Úgyis figyelve van. Varga Miklós: A Tavasz utcába van, akinek már nem lehet hosszabbítani. Ő pályázhatna a 7/4-re. Nagy Gábor: Ha eddig a feleség pályázott, és most a férje fog, akkor ez rendben van nem? Neki a 7/4 egyáltalán nem kell. Dr. Weller- Jakus Tamás: Ha csak a hölgy nevén volt eddig, akkor nincs akadálya, hogy a férje pályázzon. Dr. Niklesz Tibor: Magasabb jogszabály írja azt elő, hogy hányszor lehet hosszabbítani? Varga Miklós: Igen. Amikor a lakások épültek, a lakásgazdálkodási tervet el kellett küldeni a minisztériumba, és 25 évig tartani kell. Nagy Gábor: Velük fizetési gond még soha nem volt. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 110/2010. (IX.14.) képviselő - testületei határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete a kizárólagos tulajdonát képező Zalakomár, Hunyadi u. 7/4. szám alatt lévő szociális bérlakás bérlőjének Dombi Terézia (Zalakomár, Rákóczi u. 53.) szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező személyt jelöli ki október 1. napjával. A bérleti jogviszonyt határozott időre állapítja meg a képviselő testület szeptember 30. napjáig. A bérleti jogviszonyra egyebekben az önkormányzat érvényben lévő helyi rendelete az irányadó. A képviselő testület felhatalmazza Varga Miklós polgármester Urat a fenti tartalmú lakásbérleti szerződés megkötésére. 14

15 Határidő: október 1. dr. Weller Jakus Tamás jegyző VIII.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CSATLAKOZÁSA A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJHOZ (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 10. számú melléklet) Varga Miklós: Kérdés, hogy csatlakozzunk-e? Ha igen, milyen összeggel? Dr. Weller- Jakus Tamás: Most csak csatlakozni lehet. Van erről helyi rendelet. A pályázatok beérkezése után kell rangsorolni, és dönteni a támogatás összegéről. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 111/2010. (IX.14.) képviselő - testületei határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Határidő: október 1. 15

16 dr. Weller Jakus Tamás jegyző IX.) EGYÉB, AKTUÁLIS ÜGYEK a.) Szennyvízcsatorna közmű átadás Balatonmagyaród község részére Dr. Weller- Jakus Tamás: A napirendi pont egy immár 2007 óta húzódó ügy. A Balatonmagyaróddal közös szennyvíz és csatornahálózat aktiválására lenne szükség, illetve ennek a papírmunkájára, ami nem lett befejezve. A balatonmagyaródi polgármester Úr megkeresett, hogy papíron is adja át Zalakomár Balatonmagyaród részére a vagyont annak érdekében, hogy a vagyonleltárukba felvehessék. Javaslom, hogy a ben kötött megegyezés alapján kerüljön átadásra. Mivel tulajdonjogról van szó, szükség van a Képviselő- testület döntésére. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 12. számú melléklet) Varga Miklós: A tegnapi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen a Bizottság támogatta az átadást. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 112/2010. (IX.14.) képviselő - testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete Balatonmagyaród község szennyvízcsatorna hálózatának és Zalakomár, Árpád utca szennyvízcsatorna szakasz kiépítés beruházás során létrehozott bruttó Ft összértékű beruházásból Balatonmagyaród község közigazgatási területén lévő eszközállományt a jegyzőkönyv melléklete szerint a beruházás befejezését követő bruttó Ft értékben Balatonmagyaród község Önkormányzata részére átadja. dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: október 1. 16

17 b.) Zalakomár helyi utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló határozat módosítására javaslat Nagy Gábor: A 80/2010. (VI.15.) számú Képviselő- testületi határozattal kapcsolatban lenne kérésem. Csizmadia Lászlóval beszéltünk róla, hogy a kiskomáromi TSZ útjait nem érinti. Ők csinálnának sorompót, de legyen leírva, hogy lehessen mire hivatkozni. 3 sorompó kellene, plusz Behajtani tilos tábla, felirattal. Varga Miklós: Erről beszéltünk. Azt ki lehet egészíteni. Nagy Gábor: Kellene egy módosító határozat. Varga Miklós: Van helyrajzi szám? Nagy Gábor: Igen. A 0120, 0108, 0265 és a as helyrajzi számról lenne szó. A sorompóra kell valami tábla? Érdeklődtem, és a 25 x 35- ös tábla Ft, felirattal, fényvisszaverő. Megcsinálják bármilyen anyagból. Varga Miklós: Ez a dologiba belefér. Nagy Gábor: A vállalkozók ezt megcsinálják. Csak legyen döntés róla. Csizmadia László: Ha van tábla, akkor már nem tehet semmit az, aki jogtalanul van ott. Varga Miklós: Tehát akkor arról lenne szó, hogy az önkormányzat hozzájárul a lezáráshoz, és a táblákat biztosítja. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 113/2010. (IX.14.) képviselő - testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete a 80/2010.(VI.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A 80/2010.(VI.15.) számú határozatában foglalt forgalomszabályozási intézkedéseket kiterjeszti a zalakomári külterületi 0120, 0108, 0265 és a hrsz-ú önkormányzati kezelésű utakra is. 17

18 A fenti utak torkolatánál zárral ellátott sorompókat, illetve behajtani tilos táblákat helyez el. as utakra is kiterjeszti. Azon személyek részére, akik a forgalomkorlátozott utakon tudják kizárólagosan megközelíteni a tulajdonukban/használatukban lévő földterületeket az önkormányzat az utak használatát biztosítja. dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: október 31. c.) Zalakomár, Tavasz utcai bérlakás lépcsőjének felújítása Hegedűs László: A Tavasz utcai bérlakás lépcsője életveszélyes állapotban van. Meg kell csinálni. Olyan forintra gondoltam, hogy abból ki lehetne hozni. Ezt a telet már biztosan nem bírja ki. Druskóczi Ferenc: A betont nem is lehetne sózni. Varga Miklós: Az utcát sem lehet. Hegedűs László: Ettől függetlenül meg kell csinálni. Varga Miklós: Ha meg kell csinálni, legyen. Nagy Gábor: Beruházási kiadás lenne vagy dologi? Dr. Weller- Jakus Tamás: Felújítási lenne. Dr. Niklesz Tibor: Azt pedig meg kell mondani a lakóknak, hogy vigyázzanak rá. Hegedűs László: Nézze meg más is azért. Dr. Weller- Jakus Tamás: A tulajdonos kötelessége, tehát meg kell csinálni. Varga Miklós: Minek a terhére? Át kell csoportosítani Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. 18

19 kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 114/2010. (IX.14.) képviselő - testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete a kizárólagos tulajdonát képező Zalakomár, Tavasz u. 41. szám alatti ingatlanon lévő bérlakáson balesetveszélyessé vált lépcső felújítására a évi költségvetésének általános tartaléka terhére Ft előirányzatot biztosít. dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: szeptember 30. d.) Interpellációk, tájékoztatók Hegedűs László: Munkaruha számlát lehet hozni? Dr. Weller- Jakus Tamás: Igen. Marton Józsefné: Mivel az Ady utcai rendelőben nem lesz nyílászáró csere, egy tisztasági meszelést mindenképpen szükségesnek tartok. Varga Miklós: Arról lehet szó. Hegedűs László: Az autópálya melletti szerviz út át lett véve? Dr. Weller- Jakus Tamás: Még nem. Hegedűs László: És van valami kötelezettség afelé, hogy mikorra kell megcsinálni? Dr. Weller- Jakus Tamás: Igen. Druskóczi Ferenc: Engem az érdekelne, hogy a 7-es út melletti részt kinek kellene lekaszálni a 2 tábla között? Dr. Weller- Jakus Tamás: Meg kell nézni ki a tulajdonos, de valószínű, hogy a KPM-é. Nagy Gábor: Javasolnám a kommunális adó módosítását. Sok olyan belterület van, amit mezőgazdaságiként használnak vagy éppen egy épület a 19

20 nagysága miatt kettő helyrajzi számon van. Be kellene szedni a pénzt, de nincs beszedve. Úgy kellene megállapítani, hogy ha 1 helyrajzi számot mezőgazdasági célra használnak 1 hektár alatt, az legyen adómentes. Hiszen szemét nem keletkezik ott. A 2 helyrajzi számon álló épületnél pedig lehetne csökkenteni, hiszen ettől még nem keletkezik több szemét ott. És van olyan is aki nem fizet, mert akácosra van előírva neki. Szóval módosítani kellene. Varga Miklós: Teljesen jogos a felvetés. Nagy Gábor: Van, aki most nem fizet, de a módosítás után kellene. Ez mindenképpen ben lehetne. Dr. Weller- Jakus Tamás: Ezt a rendeletet ben hozták, tehát elég réginek mondható. Más célja is volt ennek. Mivel nincs a településen szemétdíj, fizetik ezt. Át kell gondolni mennyi a bevétel, mennyi a kiadás kommunális adó- szemétdíj viszonylatban. Nagy Gábor: Bevételkiesés nem lenne. Dr. Weller- Jakus Tamás: 10 millió Ft van tervezve bevételnek, a szemétdíj pedig évente 12 millió Ft. Érdemes megvizsgálni, de lehet rosszabb hatása lenne. Ne legyen elkapkodva. Fontos tudni, hogy 5 évre visszamenőleg be is lehet szedni. Közel 100 ingatlan van, ahova most megy ki a talajterhelési díj is, 5 évre visszamenőleg. Mindenki, aki rá van kötve a vízre, fizeti a vízterhelési díjat, azon személyek akik előtt a szennyvízcsatorna hálózat annak idején kiépítésre került, és még nem kötöttek rá ott talajterhelési díjat kell a törvény szerint fizetni. Kikértük a vízfogyasztást, várható a bevétel. A kommunális adót nem lehet elkapkodni. A kommunális adó mértékének csökkentésére lehetőség lenne úgy, hogy a lakók fizetik meg a szemétdíjat, ezt lehet kérni a szolgáltatótól. A lakosság összetételét nézve, azonban még mindig biztosabb, hogy adók módjára behajtásra kerül, mint a szemétdíj, amit csak polgári peres úton lehet érvényesíteni a nem fizetővel szemben. Nagy Gábor: Méltányosságot lehetne gyakorolni. Lehet valaki csak örökölt, és nem tud megszabadulni tőle. Rengeteg pénzt kifizet tulajdonképpen saját szemszögéből a semmire. Ha 5 évre visszamenőleg kiveti a kommunális adót, abból jó ne fog kisülni. Ezt re át kell gondolni. Dr. Weller- Jakus Tamás: Alapos vizsgálatot követően lehet módosítani. Dr. Weller- Jakus Tamás: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy 4 polgármester- jelölt és 20 képviselő- jelölt van a településen. A helyi Választási Bizottság ülésezett, a Helyi Választási Iroda pedig lehetőséget biztosít a jelöltek számára, hogy megismertessék magukat a községgel. A héten ki fog menni az Önkormányzati Hírlevél legújabb száma, melyben 20

21 megtalálhatók lesznek a bemutatkozások. Továbbá lesz egy rövid tájékoztató benne arról, hogy hogyan is kell szavazni az érvényes szavazathoz. A másik lehetőség pedig egy fórum lesz, melyet án órai kezdettel tartanánk. Minden jelölt bemutatkozhat szóban, személyesen. Még lesz erről tájékoztató a jelölteknek. Jó lenne, ha mindenki igénybe venné. Persze nem kötelező egyik lehetőség sem. Valamint kérem a tisztelt jelölteket, hogy tisztességesen kampányoljanak. Varga Miklós: Egyéb kérdés, hozzászólás? Marton Józsefmé: szeptember 19.- én órai kezdettel a Szocális és Egészségügyi Bizottság szerevezésében megrendezésre kerül egy jótékonysági rendezvény Szőke Irénke javára. Várunk mindenkit szeretettel! Varga Miklós: A normatív lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatban mindenki megkapta a tájékoztatót. Amennyiben valakinek kérdése lenne, azt zárt ülésen megteheti. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 11. számú melléklet) Varga Miklós: szeptember 27.- én lesz ennek a testületnek az utolsó ülése. Az eddigiekhez hasonlóan, most is vacsorával kívánjuk lezárni ezt a 4 évet, melyre a Tavasz vendéglőben kerül sor házastársak, a hivatali dolgozók és az intézményvezetők társaságában. A Képviselő- testületi ülésen egyéb felvetés nem volt. Varga Miklós polgármester megköszönte az aktív részvételt és az ülés 18:40- kor bezárta. K. m. f. Varga Miklós Polgármester dr. Weller- Jakus Tamás Jegyző Dr. Niklesz Tibor Hitelesítő Fodor Ernő Hitelesítő 21

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. )

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben