Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve"

Átírás

1 Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Varga Miklós polgármester, Fodor Ernő alpolgármester Csárdi János képviselő, Csizmadia László képviselő, Druskóczi Ferenc képviselő, Hatos Tibor képviselő, Hegedüs László képviselő, Lakner Lajos képviselő, Marton Józsefné képviselő, Nagy Gábor képviselő, Dr. Niklesz Tibor képviselő. Tanácskozási joggal: Meghívottak: Dr. Weller - Jakus Tamás Perge Flóra Berkenyés Lászlóné Lakner Lajosné jegyző, jegyzőkönyvvezető. iskolaigazgató, vezető óvónő Varga Miklós polgármester köszöntötte a megjelent képviselő - testületi tagokat majd megállapította, hogy Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete határozatképes mivel 11 tagja jelen van. Így az ülést határozatképesnek nyilvánította. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fodor Ernő és dr. Niklesz Tibor képviselőket kérte fel a polgármester, akik vállalták a hitelesítést. 1

2 A képviselő testületi ülés nyilvános volt azon a község lakói közül senki nem jelent meg. A képviselő testületi ülésről Szi - Márton János képviselő egyéb okok miatt távolmaradását előre jelezte. Varga Miklós polgármester, mivel rendkívüli ülésről van szó, tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a napirend adott. A napirendi pontok így a következőképpen alakultak: 1.) Zalakomár Község Önkormányzat és szerveinek évi gazdálkodásáról szóló I. féléves költségvetési beszámoló 2.) Zalakomár Község település- rendezési terv módosítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 3.) Zalakomár, Tavasz utca gyalogátkelő létesítésének megtárgyalása 4.) Zalakomár Község helyi joganyagának deregulációja 5.) Zalakomár évi közfoglalkoztatási terv módosításának javaslata 6.) Helyi rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek felülvizsgálatára javaslat 7.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/4. számú lakásra kiírt pályázat elbírálása 8.) Zalakomár Község Önkormányzat csatlakozása a BURSA Hungarica ösztöndíjhoz 9.) Egyéb, aktuális ügyek 2

3 a.) Szennyvízcsatorna közmű átadás Balatonmagyaród község részére b.) Zalakomár helyi utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló határozat módosítására javaslat c.) Zalakomár, Tavasz utcai bérlakás lépcsőjének felújítása I.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEINEK ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 1. melléklet) Varga Miklós: Tegnap volt Pénzügyi Bizottsági ülés, ahol kiderült, hogy némely szám nem pontos. Ezek mára kijavításra kerültek. Kérem Hatos Tibor elnököt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Hatos Tibor: A tegnapi ülésen a Bizottság valóban tárgyalta. Némi javítás és kiegészítés történt. Ezekkel a változásokkal a Pénzügyi Bizottság elfogadta a javaslatot. Dr. Weller- Jakus Tamás: A javítást illető kérés jogos volt, valóban történt elírás. A 2. számú és a 3. számú táblázatban mások voltak a számadatok, így a teljesítésnél is volt különbség. A téves számadatok abból az okból adódtak, hogy nem a legutolsó módosított előirányzat számadatai kerültek a sorba feltüntetésre. Varga Miklós: Kérdezem, van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nagy Gábor: Csak egy észrevétel. A 4. számú táblázatban a támogatásoknál. A módosításnál van Ft, ami Balatonmagyaródnak megy az iskolások szállítása miatt, üzemanyagköltségként. Tudtommal Zalakomáron működik a Kistérségi busz, aminek a költségeihez nem kell hozzájárulni. Tehát a második félévben az egyharmadnak itt kellene maradni. Ha Balatonmagyaród ez irányú tevékenysége megszűnt, ami a megállapodásban volt, akkor nem jogos a pénz. Varga Miklós: Ma beszéltem éppen a balatonmagyaródi polgármesterrel. Ez a megállapodás változni fog, természetesen időarányosan, hiszen ennyi nem jár. Jogos a felvetés. Varga Miklós polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette. 3

4 kapcsolatban 10 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 104/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót Pénzkészlet tárgyidőszak elején: eft eft bevétellel Bevételek összesen: eft Pénzkészlet június 30-án: Kiadások összesen: eft eft kiadással eft az előterjesztés I.- VI. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint elfogadja. Határidő: azonnal Varga Miklós: Ugyancsak a költségvetéshez kapcsolódik, hogy a Zala Megyei Önkormányzat 2 millió forinttal támogatná a kamerarendszerünket. Nem ez a kamera mennyiség lett tervezve, több lett kiépítve. Ehhez 2 millió Ft támogatást ad a megyei önkormányzat. Most lett ez az összeg betervezve a megyei önkormányzatnál és természetesen egyből megy is a vállalkozóhoz. A másik költségvetést érintő kérdés pedig az orvosi rendelőhöz kapcsolódik. Mivel ebben a régióban nem lehetett fogorvosi rendelőre pályázni, az kimaradt a közbeszerzésből, de a dokumentációba így kértük. Ezzel Ft- tal nő az önköltség, ennyivel lett több az ajánlat. Hegedűs László: Mit takar ez a rendelő? Varga Miklós: A fogorvosi felszerelésen kívül mindent. Burkolás, fűtés, átalakítás. Sármelléken is ez a felújítás van folyamatban, ami miatt a fogorvos október közepétől már itt rendelne. A rendelőt pedig ő szeretné felszerelni. Marton Józsefné: És mi a helyzet a mi nyílászáróinkkal? Az Ady utcai rendelőnél? 4

5 Varga Miklós: Az most nem fér bele. Csárdi János: De arról volt szó, hogy meglesz, belefér. Varga Miklós: Ha a fogorvosi rendelő nem kell, akkor belefér. Marton Józsefné: Akkor az ablakokat legalább le kellene szigetelni, mert így az utcát fűtjük. Varga Miklós: Sajnos most úgy néz ki, hogy nem fér bele. Ha nincs több kérdés, szavazzunk. Egyrészt arról kellene szavazni, hogy átvesszük a 2 milliót a megyei önkormányzattól, és ki is fizetjük a kivitelezőnek. Varga Miklós polgármester mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, azt szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 105/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a Zala Megyei Önkormányzatnak a községi térfigyelő kamerarendszer bővítésére Idősek Otthona 2 Mft-ot átveszi és az átvett pénzösszegből a község meglévő térfigyelő kamera rendszerének bővítésére fordítja. Határidő: december 31. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 106/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete az önkormányzat és szervei évi költségvetésének általános tartaléka terhére a háziorvosi rendelő felújítás előirányzatát 1,3 Mft összeggel megnövelni. Határidő: szeptember 30. 5

6 II.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉS- RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 2. számú melléklet) Dr. Weller- Jakus Tamás: 3 cég lett megkeresve. Az előző előterjesztésben leírtam, hogy miért kell módosítani. 10 évente felül kell vizsgálni. Próbáltuk tartalmilag szétszedni az ajánlatokat, és az ár- tartalom viszonyt nézni. Mindenképpen csak a évi költségvetés terhére lehet elkészíttetni, és a munkák is csak jövőre kezdődhetnek. Javaslom az előterjesztésben lévőt elfogadni, ami tartalmazza a digitális térképet is. Nagy Gábor: Ez bruttó vagy nettó ár? Dr. Weller- Jakus Tamás: Bruttó. Varga Miklós: Van-e kérdése valakinek? Hegedűs László: Miért ennyire drága? Varga Miklós: Nem tudni. Valóban soknak tűnik az összeg. Meg lehet nézni milyen volt a 10 évvel ezelőtti, és az is 2 millió forint körül volt. A Képviselőtestület hagyhatja a következő testületre, de ettől meg kell csinálni. Nagy Gábor: A mai 10 éve készült, teljesen elavult. Mindenképpen új kell. Hegedűs László: Ez a következő testület feladata legyen. Ők fogják tudni, mit akarnak változtatni. Persze dönteni azért lehet. Varga Miklós: Egyéb hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazzunk. Tehát a munka a következő évben kezdődhet el, és a évi költségvetés terhére. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 107/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a község településrendezési terveinek felülvizsgálatát határozta el. A község településrendezési terveinek 6

7 felülvizsgálatával a beérkezett árajánlatok alapján a TÉR-t-REND KFT. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 16.) szám alatti vállalkozást bízza meg az előzetesen megadott árajánlat alapján mindösszesen Ft tervezői díj összegért. A fenti összegben a község digitális térképének ellenértéke Ft nem szerepel, az a tervezési díjon felül az önkormányzatot terheli. Zalakomár község önkormányzatának képviselő testülete a településrendezési tervek felülvizsgálatát a évi költségvetésének terhére kívánja megvalósítani. A képviselő testület felhatalmazza a polgármester Urat, hogy a vállalkozással a fenti tartalmú tervezői szerződést megkösse. Dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: december 31. III.) ZALAKOMÁR, TAVASZ UTCA GYALOGÁTKELŐ LÉTESÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 3. számú melléklet) Varga Miklós ismerteti az előterjesztést. Varga Miklós: Kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés? Hegedűs László: Milyen költséggel jár? Nagyon drága lenne tényleg? Varga Miklós: Gyalogátkelőt lehet felfesteni. Csárdi János: Hivatalosan nem lehet. Lakner Lajos: Nem kellett volna megvizsgálni a híd és a Bagó bolt felöli részt? A füves részen lehetne. Ez mennyibe kerülne? Persze így a busz nem mehetne rá. 7

8 Lakner Lajosné: Teljesen helyénvaló a szülők kérése. Életveszélyes a parkoló reggel és délután mikor jönnek a gyermekekért. Megfordulni nem lehet, beállni nem lehet. Ez nem biztonságos. Minden oldalról veszélyes a gyerekekre nézve. Sok gyermekért jön autóval a szülő. Esetleg tényleg a füves rész lenne jó, de nem igazi megoldás, mert nem sok autó fér oda. Varga Miklós: Igen, mert sok szülő autózik. Lakner Lajosné: A buszra sem fér fel mindenki, iskolásokkal együtt rengeteg gyermeket jelent. Nagy Gábor: Legyen Behajtani tilos tábla és csak a dolgozók mehessenek be. A Tavasz utca óvoda felőli oldalán pedig nem tilos megállni. Varga Miklós: Az árokburkolás is tervezést, engedélyezést, pénzt kíván. Álljanak be az iskola parkolójába. Lakner Lajosné: Az út szélén meg lehet állni. Még ez is megoldás lenne. Nagy Gábor: A Behajtani tilos táblát ide a hivatalhoz is ki lehetne tenni, és úgy már a rendőr is büntethetne. Ügyfélfogadási időben ezért jobb, ha a dolgozók ide állnak hátra. Vagy valaki álljon ott a kapunál. Varga Miklós: Lehet oda állítani közfoglalkoztatottat. Druskóczi Ferenc: Azért az érdekes, hogy a segélyosztásra is autóval mennek. Varga Miklós: Az óvodánál le lehet zárni, csak a dolgozók mehessenek be. Lakner Lajos: Igen, a parkoló így veszélyes. Hegedűs László: És a sorompó nyitását- zárását ki oldaná meg? Lakner Lajosné: Azt majd mi megoldjuk. Varga Miklós: Van még kérdés? Dr. Weller- Jakus Tamás: A közútkezelőhöz lehet javaslatot benyújtani, hogy egy Vigyázat, gyerekek táblát helyezzenek ki. Ez nem is olyan drága. Más most anyagilag nem lehetséges. Talán a tábla orvosolja a problémát. Lakner Lajos: A tábla ingyenes a Michelinnél. Csárdi János: Kérhetjük a 30-as táblát is. 8

9 Dr. Weller- Jakus Tamás: A Képviselő- testület kérheti. Varga Miklós: Tehát a benzinkúttól a 7-es útig 30-as sebességkorlátozás, Vigyázat, gyerekek! tábla kihelyezése, sorompó a parkolóba, és a Behajtani tilos tábla a parkolóhoz azzal a kiegészítéssel, hogy kivéve dolgozók. Kérdezem a testületet, hogy így elfogadható-e? kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 108/2010.(IX.14.) képviselő - testületi határozat: 1/ Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testülete a közoktatási intézmények környékének közlekedésbiztonsági feltételeinek javítása érdekében felkéri a Zalakomár, Tavasz utca kezelőjét, hogy a Tavasz utcában lévő benzinkúttól a 7-es út torkolatáig 30 km/óra sebességkorlátozó táblát, valamint a közoktatási intézményektől mindkét irányba megfelelő távolságra a gyermek veszélyt jelző táblák kihelyezésére. 2/ Zalakomár község Önkormányzatának képviselő testülete a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda parkolóját a külső forgalom elől sorompóval lezárja, illetve a parkolóhoz a Behajtani tilos táblát a Kivéve Óvoda dolgozói kiegészítő táblát helyez ki. Dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: december 31. 9

10 IV.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG HELYI JOGANYAGÁNAK DEREGULÁCIÓJA (Előterjesztés A jegyzőkönyvhöz csatolva- 4. számú melléklet) Előterjesztő: dr. Weller - Jakus Tamás, jegyző Dr. Weller- Jakus Tamás: Az írásos előterjesztés annyival kívánom kiegészíteni, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnak 149, még mindig hatályos rendeletet kellene hatályon kívül helyezni. Szükséges az intézkedés, hiszen volt rá példa, hogy már hatálytalan rendelet lett módosítva. Javaslom az előterjesztés szerint elfogadni. Csak az a rendelet betartatható, amit ténylegesen lehet is használni, alkalmazni. Varga Miklós polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotta meg: ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IX.15.) R E N D E L E T E HELYI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL (A jegyzőkönyv V. számú melléklete) V.) ZALAKOMÁR ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK JAVASLATA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 6. számú melléklet) Előterjesztő: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző Dr. Weller- Jakus Tamás: A Képviselő- testület tavasszal elfogadta a tervet adott létszámmal. Mivel nyáron több embert be lehetett hívni munkára, a finanszírozást össze kell hangolni a tervvel. Javaslom az előterjesztés szerint elfogadásra. Varga Miklós: Igen, egyrészt a nyár változtatott, másrészt meg az Idősek 10

11 otthonában dolgoznak, így a saját forrást az Idősek otthona átadja. Összességében kedvezőbb így. Hegedűs László: Egyetértek, de azért lenne egy észrevételem. Jobban meg kellene nézni, hogy kiket hívunk be. Hatékonyság nélkül semmit nem ér az egész. Jobb lenne egyeztetni, hogy kiket veszünk be, és mit csináltatunk velük. Varga Miklós: Ha valaki ott lenne velük, mondjuk 10-es csoportokban, akkor jobb lenne. A 176 főből mindig van valaki, akit behívunk. Olyat nem lehet, hogy csak fizetünk valakinek, de nem hívjuk be dolgozni. Hegedűs László: Nem lehetne valami vállalkozást létrehozni, ahol betanított munkásként dolgoznának? Lehet ez érne valamit. Varga Miklós: Azt tudomásul kell venni, hogy a RÁT- ban részesülők jó részének a munkája nem sokat ér. Hegedűs László: Olyasmit kellene csinálni, ami egy kis hasznot is hoz. Akár raklapösszerakás. Druskóczi Ferenc: Vagy tűzifát hasogatni. Marton Józsefné: Nem is ellenőrzik őket. Hegedűs László: Dehogynem. Csizmadia László: A tűzifa jó ötlet. Varga Miklós: Közfoglalkoztatás esetén csak önkormányzati feladat adható ki. 10 ember után kellene egy fő, aki ellenőriz. Tudom kik alkalmasak, de attól be kell hívni a többit is. Ha nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést. Zalakomár község önkormányzatának képviselő testülete 11 igen 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 109/2010. (IX. 14.) képviselő - testületei határozat Zalakomár község önkormányzatának képviselő testülete a Közfoglalkoztatási terv Zalakomár Módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. (A jegyzőkönyv VI. számú melléklete. 11

12 Határidő: szeptember 21. VI.) HELYI RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA JAVASLAT (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 7. számú melléklet) Dr. Weller- Jakus Tamás: Mivel új törvényt alkotott az országgyűlés, forintról forintra emelkedett az önkormányzat által kivethető szabálysértési bírság összege. A tervezetben felsoroltam minden olyan rendeletet, amiben van szabálysértési rendelkezés. Közben találkoztam olyan rendelettel, amit amúgy is egyszerűsíteni kellene, például a középületek fel lobogózásáról szólót. Lakner Lajos: De van minden közintézményen. Dr. Weller- Jakus Tamás: De ebben az szerepel, hogy a közterületekre is ki kell tenni. Varga Miklós: Rendeletet kellett alkotni róla. Dr. Weller- Jakus Tamás: Visszatérve a napirendre, javaslom elfogadásra az előterjesztés szerinti módosítással. Varga Miklós: Kíván még valaki hozzászólni? Hegedűs László: Én kérdeznék. A térfigyelő rendszer kiépítése jóvoltából indult eljárás? Dr. Weller- Jakus Tamás: Igen, nem is egy esetben. Nagy Gábor: Miket kellene fellobogózni? Dr. Weller- Jakus Tamás: A közterületeket is. Nagy Gábor: Ha nincs hely, nem lehet. Varga Miklós: Ki kellene építeni. Nagy Gábor: Ha lenne lehetőség, jó dolog lenne, de így nem. 12

13 Varga Miklós: Lehetne, de valószínű hamar lopás lenne a vége. Varga Miklós polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a helyi rendeletekben szereplő pénzbírság legmagasabb összegéről az alábbi rendeletet alkotta meg: ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 11/2010.(IX.14.) R E N D E L E T E A HELYI RENDELETEKBEN SZEREPLŐ PÉNZBÍRSÁG LEGMAGASABB ÖSSZEGÉRŐL (A jegyzőkönyv VIII. számú melléklete) VII.) ZALAKOMÁR, HUNYADI U. 7/4. SZÁMÚ LAKÁSRA KIÍRT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 9. számú melléklet) Varga Miklós: Tegnap a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérdem Marton Jószefné elnököt, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet a Bizottság álláspontjáról. Marton Józsefné: A Bizottság Dombi Teréziát javasolja bérlőnek, természetesen azzal a feltétellel, hogy mind a számlák mind pedig az életvitelük figyelve legyen. Hegedűs László: Van rá pénzük? Nagy Gábor: Persze, nem is kevés. Varga Miklós: Ha nem fizet, természetesen ki kell költöznie. Marton Józsefné: A Horváth Attilának se kellene vele költöznie. Dr. Weller- Jakus Tamás: Egyik pályázó sem felel meg igazán a rendeletnek. 13

14 Marton Józsefné: Ápolási díjat kap jelenleg. Dr. Weller- Jakus Tamás: Az nem munkaviszony. Nagy Gábor: Mivel jövedelme van, és hogy ne legyen üres megérni kiadni. Úgyis figyelve van. Varga Miklós: A Tavasz utcába van, akinek már nem lehet hosszabbítani. Ő pályázhatna a 7/4-re. Nagy Gábor: Ha eddig a feleség pályázott, és most a férje fog, akkor ez rendben van nem? Neki a 7/4 egyáltalán nem kell. Dr. Weller- Jakus Tamás: Ha csak a hölgy nevén volt eddig, akkor nincs akadálya, hogy a férje pályázzon. Dr. Niklesz Tibor: Magasabb jogszabály írja azt elő, hogy hányszor lehet hosszabbítani? Varga Miklós: Igen. Amikor a lakások épültek, a lakásgazdálkodási tervet el kellett küldeni a minisztériumba, és 25 évig tartani kell. Nagy Gábor: Velük fizetési gond még soha nem volt. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 110/2010. (IX.14.) képviselő - testületei határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete a kizárólagos tulajdonát képező Zalakomár, Hunyadi u. 7/4. szám alatt lévő szociális bérlakás bérlőjének Dombi Terézia (Zalakomár, Rákóczi u. 53.) szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező személyt jelöli ki október 1. napjával. A bérleti jogviszonyt határozott időre állapítja meg a képviselő testület szeptember 30. napjáig. A bérleti jogviszonyra egyebekben az önkormányzat érvényben lévő helyi rendelete az irányadó. A képviselő testület felhatalmazza Varga Miklós polgármester Urat a fenti tartalmú lakásbérleti szerződés megkötésére. 14

15 Határidő: október 1. dr. Weller Jakus Tamás jegyző VIII.) ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CSATLAKOZÁSA A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJHOZ (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 10. számú melléklet) Varga Miklós: Kérdés, hogy csatlakozzunk-e? Ha igen, milyen összeggel? Dr. Weller- Jakus Tamás: Most csak csatlakozni lehet. Van erről helyi rendelet. A pályázatok beérkezése után kell rangsorolni, és dönteni a támogatás összegéről. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 111/2010. (IX.14.) képviselő - testületei határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Határidő: október 1. 15

16 dr. Weller Jakus Tamás jegyző IX.) EGYÉB, AKTUÁLIS ÜGYEK a.) Szennyvízcsatorna közmű átadás Balatonmagyaród község részére Dr. Weller- Jakus Tamás: A napirendi pont egy immár 2007 óta húzódó ügy. A Balatonmagyaróddal közös szennyvíz és csatornahálózat aktiválására lenne szükség, illetve ennek a papírmunkájára, ami nem lett befejezve. A balatonmagyaródi polgármester Úr megkeresett, hogy papíron is adja át Zalakomár Balatonmagyaród részére a vagyont annak érdekében, hogy a vagyonleltárukba felvehessék. Javaslom, hogy a ben kötött megegyezés alapján kerüljön átadásra. Mivel tulajdonjogról van szó, szükség van a Képviselő- testület döntésére. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 12. számú melléklet) Varga Miklós: A tegnapi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen a Bizottság támogatta az átadást. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 112/2010. (IX.14.) képviselő - testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete Balatonmagyaród község szennyvízcsatorna hálózatának és Zalakomár, Árpád utca szennyvízcsatorna szakasz kiépítés beruházás során létrehozott bruttó Ft összértékű beruházásból Balatonmagyaród község közigazgatási területén lévő eszközállományt a jegyzőkönyv melléklete szerint a beruházás befejezését követő bruttó Ft értékben Balatonmagyaród község Önkormányzata részére átadja. dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: október 1. 16

17 b.) Zalakomár helyi utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló határozat módosítására javaslat Nagy Gábor: A 80/2010. (VI.15.) számú Képviselő- testületi határozattal kapcsolatban lenne kérésem. Csizmadia Lászlóval beszéltünk róla, hogy a kiskomáromi TSZ útjait nem érinti. Ők csinálnának sorompót, de legyen leírva, hogy lehessen mire hivatkozni. 3 sorompó kellene, plusz Behajtani tilos tábla, felirattal. Varga Miklós: Erről beszéltünk. Azt ki lehet egészíteni. Nagy Gábor: Kellene egy módosító határozat. Varga Miklós: Van helyrajzi szám? Nagy Gábor: Igen. A 0120, 0108, 0265 és a as helyrajzi számról lenne szó. A sorompóra kell valami tábla? Érdeklődtem, és a 25 x 35- ös tábla Ft, felirattal, fényvisszaverő. Megcsinálják bármilyen anyagból. Varga Miklós: Ez a dologiba belefér. Nagy Gábor: A vállalkozók ezt megcsinálják. Csak legyen döntés róla. Csizmadia László: Ha van tábla, akkor már nem tehet semmit az, aki jogtalanul van ott. Varga Miklós: Tehát akkor arról lenne szó, hogy az önkormányzat hozzájárul a lezáráshoz, és a táblákat biztosítja. Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 113/2010. (IX.14.) képviselő - testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete a 80/2010.(VI.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A 80/2010.(VI.15.) számú határozatában foglalt forgalomszabályozási intézkedéseket kiterjeszti a zalakomári külterületi 0120, 0108, 0265 és a hrsz-ú önkormányzati kezelésű utakra is. 17

18 A fenti utak torkolatánál zárral ellátott sorompókat, illetve behajtani tilos táblákat helyez el. as utakra is kiterjeszti. Azon személyek részére, akik a forgalomkorlátozott utakon tudják kizárólagosan megközelíteni a tulajdonukban/használatukban lévő földterületeket az önkormányzat az utak használatát biztosítja. dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: október 31. c.) Zalakomár, Tavasz utcai bérlakás lépcsőjének felújítása Hegedűs László: A Tavasz utcai bérlakás lépcsője életveszélyes állapotban van. Meg kell csinálni. Olyan forintra gondoltam, hogy abból ki lehetne hozni. Ezt a telet már biztosan nem bírja ki. Druskóczi Ferenc: A betont nem is lehetne sózni. Varga Miklós: Az utcát sem lehet. Hegedűs László: Ettől függetlenül meg kell csinálni. Varga Miklós: Ha meg kell csinálni, legyen. Nagy Gábor: Beruházási kiadás lenne vagy dologi? Dr. Weller- Jakus Tamás: Felújítási lenne. Dr. Niklesz Tibor: Azt pedig meg kell mondani a lakóknak, hogy vigyázzanak rá. Hegedűs László: Nézze meg más is azért. Dr. Weller- Jakus Tamás: A tulajdonos kötelessége, tehát meg kell csinálni. Varga Miklós: Minek a terhére? Át kell csoportosítani Varga Miklós polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a napirendi pontot szavazásra felterjesztette. 18

19 kapcsolatban 11 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 114/2010. (IX.14.) képviselő - testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő testülete a kizárólagos tulajdonát képező Zalakomár, Tavasz u. 41. szám alatti ingatlanon lévő bérlakáson balesetveszélyessé vált lépcső felújítására a évi költségvetésének általános tartaléka terhére Ft előirányzatot biztosít. dr. Weller Jakus Tamás jegyző Határidő: szeptember 30. d.) Interpellációk, tájékoztatók Hegedűs László: Munkaruha számlát lehet hozni? Dr. Weller- Jakus Tamás: Igen. Marton Józsefné: Mivel az Ady utcai rendelőben nem lesz nyílászáró csere, egy tisztasági meszelést mindenképpen szükségesnek tartok. Varga Miklós: Arról lehet szó. Hegedűs László: Az autópálya melletti szerviz út át lett véve? Dr. Weller- Jakus Tamás: Még nem. Hegedűs László: És van valami kötelezettség afelé, hogy mikorra kell megcsinálni? Dr. Weller- Jakus Tamás: Igen. Druskóczi Ferenc: Engem az érdekelne, hogy a 7-es út melletti részt kinek kellene lekaszálni a 2 tábla között? Dr. Weller- Jakus Tamás: Meg kell nézni ki a tulajdonos, de valószínű, hogy a KPM-é. Nagy Gábor: Javasolnám a kommunális adó módosítását. Sok olyan belterület van, amit mezőgazdaságiként használnak vagy éppen egy épület a 19

20 nagysága miatt kettő helyrajzi számon van. Be kellene szedni a pénzt, de nincs beszedve. Úgy kellene megállapítani, hogy ha 1 helyrajzi számot mezőgazdasági célra használnak 1 hektár alatt, az legyen adómentes. Hiszen szemét nem keletkezik ott. A 2 helyrajzi számon álló épületnél pedig lehetne csökkenteni, hiszen ettől még nem keletkezik több szemét ott. És van olyan is aki nem fizet, mert akácosra van előírva neki. Szóval módosítani kellene. Varga Miklós: Teljesen jogos a felvetés. Nagy Gábor: Van, aki most nem fizet, de a módosítás után kellene. Ez mindenképpen ben lehetne. Dr. Weller- Jakus Tamás: Ezt a rendeletet ben hozták, tehát elég réginek mondható. Más célja is volt ennek. Mivel nincs a településen szemétdíj, fizetik ezt. Át kell gondolni mennyi a bevétel, mennyi a kiadás kommunális adó- szemétdíj viszonylatban. Nagy Gábor: Bevételkiesés nem lenne. Dr. Weller- Jakus Tamás: 10 millió Ft van tervezve bevételnek, a szemétdíj pedig évente 12 millió Ft. Érdemes megvizsgálni, de lehet rosszabb hatása lenne. Ne legyen elkapkodva. Fontos tudni, hogy 5 évre visszamenőleg be is lehet szedni. Közel 100 ingatlan van, ahova most megy ki a talajterhelési díj is, 5 évre visszamenőleg. Mindenki, aki rá van kötve a vízre, fizeti a vízterhelési díjat, azon személyek akik előtt a szennyvízcsatorna hálózat annak idején kiépítésre került, és még nem kötöttek rá ott talajterhelési díjat kell a törvény szerint fizetni. Kikértük a vízfogyasztást, várható a bevétel. A kommunális adót nem lehet elkapkodni. A kommunális adó mértékének csökkentésére lehetőség lenne úgy, hogy a lakók fizetik meg a szemétdíjat, ezt lehet kérni a szolgáltatótól. A lakosság összetételét nézve, azonban még mindig biztosabb, hogy adók módjára behajtásra kerül, mint a szemétdíj, amit csak polgári peres úton lehet érvényesíteni a nem fizetővel szemben. Nagy Gábor: Méltányosságot lehetne gyakorolni. Lehet valaki csak örökölt, és nem tud megszabadulni tőle. Rengeteg pénzt kifizet tulajdonképpen saját szemszögéből a semmire. Ha 5 évre visszamenőleg kiveti a kommunális adót, abból jó ne fog kisülni. Ezt re át kell gondolni. Dr. Weller- Jakus Tamás: Alapos vizsgálatot követően lehet módosítani. Dr. Weller- Jakus Tamás: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy 4 polgármester- jelölt és 20 képviselő- jelölt van a településen. A helyi Választási Bizottság ülésezett, a Helyi Választási Iroda pedig lehetőséget biztosít a jelöltek számára, hogy megismertessék magukat a községgel. A héten ki fog menni az Önkormányzati Hírlevél legújabb száma, melyben 20

21 megtalálhatók lesznek a bemutatkozások. Továbbá lesz egy rövid tájékoztató benne arról, hogy hogyan is kell szavazni az érvényes szavazathoz. A másik lehetőség pedig egy fórum lesz, melyet án órai kezdettel tartanánk. Minden jelölt bemutatkozhat szóban, személyesen. Még lesz erről tájékoztató a jelölteknek. Jó lenne, ha mindenki igénybe venné. Persze nem kötelező egyik lehetőség sem. Valamint kérem a tisztelt jelölteket, hogy tisztességesen kampányoljanak. Varga Miklós: Egyéb kérdés, hozzászólás? Marton Józsefmé: szeptember 19.- én órai kezdettel a Szocális és Egészségügyi Bizottság szerevezésében megrendezésre kerül egy jótékonysági rendezvény Szőke Irénke javára. Várunk mindenkit szeretettel! Varga Miklós: A normatív lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatban mindenki megkapta a tájékoztatót. Amennyiben valakinek kérdése lenne, azt zárt ülésen megteheti. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva- 11. számú melléklet) Varga Miklós: szeptember 27.- én lesz ennek a testületnek az utolsó ülése. Az eddigiekhez hasonlóan, most is vacsorával kívánjuk lezárni ezt a 4 évet, melyre a Tavasz vendéglőben kerül sor házastársak, a hivatali dolgozók és az intézményvezetők társaságában. A Képviselő- testületi ülésen egyéb felvetés nem volt. Varga Miklós polgármester megköszönte az aktív részvételt és az ülés 18:40- kor bezárta. K. m. f. Varga Miklós Polgármester dr. Weller- Jakus Tamás Jegyző Dr. Niklesz Tibor Hitelesítő Fodor Ernő Hitelesítő 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben