E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.július VI. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.július VI. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.július VI. évfolyam 7. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései II. rész Olvasói kérdések Önkormányzati szolgáltatásnyújtás Skontó elszámolása Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek Szoftver beszerzésének számviteli elszámolása Árfolyam-különbözet devizás betétszámláról történő osztalékkifizetés esetén Pénztárgéppel kapcsolatos előlegszámla Végelszámolást követő teendők Kapcsolt vállalkozások meghatározása Reprezentációs költségek Készpénzes számla Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Behajtási költségátalány bizonylata Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv632 A kézirat lezárásának dátuma: június 25. 1

2 A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései II. rész Saját tőke követelmények Az új Ptk. a saját tőke/jegyzett tőke arány tekintetében a Gt.-hez hasonló szabályokat fogalmaz meg. A követelmények továbbra is korlátolt felelősségű gazdasági társaságokra vonatkoznak, így pl. betéti társaságra nem. Külön szabályok vannak a hirtelen tőkevesztésre, illetve külön szabályok vannak a lassú tőkevesztésre. Közös szabály (kft., rt.) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, azaz a 3 millió forintot, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja. Kft.-nél Az ügyvezető késedelem nélkül köteles öszszehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. Ezekben az esetekben a tagoknak határozniuk kell a pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról. Mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani. Rt.-nél Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi. A részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az előbb megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani. 2

3 A pótbefizetés A Ptk. előírása szerint ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A Gt. korábbi előírása alapján pótbefizetést csak pénzben lehetett teljesíteni. Ezzel szemben a Ptk. új előírása szerint pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. Így pótbefizetésként a tulajdonos olyan vagyontárgyat is átadhat, amely a Ptk. szabályai szerint apportképes eszköz. A számviteli törvény jelenleg hatályos szabálya a Gt. szabályaira épülően csak a pénzben teljesített pótbefizetés számviteli elszámolását tartalmazza. A pénztől eltérő eszközben történő pótbefizetésre új számviteli elszámolás megalkotása válik szükségessé. A Ptk. hivatkozott előírásából az is következik, hogy a tag csak akkor kötelezhető pótbefizetésre, hogyha a társasági szerződés erre lehetőséget ad. Mivel az új Ptk.-hoz kapcsolódóan előbb vagy utóbb a társasági szerződések módosításra fognak kerülni, ezért ha a társasági szerződés erre vonatkozóan nem tartalmazott előírást akkor a módosításkor célszerű az erre vonatkozó szabályokkal a társasági szerződést kiegészíteni. Ez azért lenne célszerű, mert ha a jövőben veszteséges gazdálkodás bekövetkezne, a tulajdonos tudjon ilyen formában befizetést teljesíteni (ha nem kerül be ilyen előírás, akkor majd újra ügyvédhez kell menni a társasági szerződés módosítása miatt, ha a tulajdonos pótbefizetést szeretne teljesíteni). A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. Osztalékelőleg Kft.-nél A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá. Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az ügyvezető javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni. Rt.-nél A közgyűlés vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá. 3

4 Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni. A Ptk. hivatkozott szabályából következik, hogy az rt.-nél osztalékelőleget csak akkor lehet fizetni, hogyha a társasági szerződés tartalmazza ezt a lehetőséget, vagy a közgyűlés külön felhatalmazza az igazgatóságot. Így ha társasági szerződés módosítására kerül sor, akkor célszerű ezt az előírást is betenni, ha a társasági szerződés eddig nem tartalmazott osztalékelőleg fizetésére vonatkozó szabályozást. Változás továbbá az, hogy az osztalékelőleg fizetéséhez mind kft.-nél, mind rt.-nél közbenső mérleget kell összeállítani, éves beszámolót nem lehet fedezetvizsgálathoz alkalmazni. Osztalékfizetés Kft.-nél A kft. alapításánál a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásánál a Ptk. előírása szerint: ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. Ebben az esetben a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és a törzstőke leszállításának esetét kivéve a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. Azokat a kifizetéseket, amelyeket az előbb említett rendelkezések ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A taggyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Az új Ptk. már nem tartalmazza a Gt. azon előírását, mely szerint az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az osztalék/osztalékelőleg kifizetése nem veszélyezteti a kft. fizetőképességét, így megszűnik az a kötelezettség is, hogy az ügyvezetői nyilatkozatot a cégbíróságra elektronikusan be kell küldeni. Rt.-nél A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. 4

5 Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az forum-media.hu címen tudja feltenni Botka Erikának. Önkormányzati szolgáltatásnyújtás Egy kft. 100 %-os tulajdonosa a helyi önkormányzat. Az önkormányzat képviselőtestületi határozat alapján támogatást adott a kft.-nek. A határozatban a következők szerepelnek: 10 millió forint céltámogatást nyújt az önkormányzat a kft. részére városfejlesztési, üzemeltetési feladatok ellátására (temető rendbetétele, hóeltakarítási munkálatok, lakossági szennyvízbekötés, árokrendszer-karbantartás). A kft. a pénzösszeget megkapta. Kérem szaktanácsát a fenti esemény helyes könyvelésére, az adózás megválasztására! A kft. a kérdésben leírt feladatok ellátása tekintetében szolgáltatásnyújtást vállalt az önkormányzat felé, így az önkormányzattól megkapott pénzösszeg valójában nem támogatás, hanem szolgáltatás ellenértéke, mind a számviteli törvény, mind az áfatörvény szempontjából. Így a kft.-nél az önkormányzattól megkapott pénzt a számviteli törvény 72. -a (1) bekezdésének az előírása alapján értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. A nyújtott szolgáltatásról az önkormányzat felé a fizetendő áfát is tartalmazó számlát kell kiállítani. Skontó elszámolása ünk merült fel a skontó számításával kapcsolatosan, kérem, hogy segítsenek a törvény helyes értelmezésében! Utólagosan adott, nem számlázott engedmény esetén a 3% számítása kapcsán a számviteli törvény hatályos szövege szerint: (3) A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni: o) a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott engedmény összegét; A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni: o) a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott engedmény összegét; Mi úgy értelmeztük, hogy a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték az már a skontó összegével csökkentett, tényleges pénzmozgásként megjelenő összeg. A pénzügyileg rendezendő ellenérték a követelés-tartozás teljes összege, azaz az engedménnyel nem csökkentett ellenérték. A gyakorlatban valóban az ellenérték megfizetésénél már az engedménnyel csökkentett összeget utalják, azaz érvényesítik a szerződés szerinti skontó összegét. A számviteli törvény kérdésben hivatkozott előírása a bruttó engedménnyel nem csökkentett fizetendő összeg 3%-a mértékében limitáltatja az elszámolást, hogy mit lehet a pénzügyi műveletek eredményében és mit lehet a rendkívüli eredményben elszámolni. 5

6 Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek A vállalkozás egy multinacionális vállalatcsoport tagja, mely szolgáltató központként lett létrehozva. A vállalatcsoport többi tagjának nyújt különböző szolgáltatásokat. A csoporton belüli szerződéses megállapodás alapján az általa nyújtott szolgáltatások kizárólag egy másik kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás (a továbbiakban: anyavállalat) felé kerülnek kiszámlázásra, a vállalkozás a szolgáltatásban érintett más leányvállalatokkal közvetlenül szerződéses, számlázási viszonyban nem áll. A vállalkozás az általa teljesített szolgáltatásokat havi gyakorisággal számlázza ki az anyavállalat felé. A kiállított számlák pénzügyi rendezésre nem kerülnek. Az anyavállalattal kötött szerződés értelmében az esedékesség napjával az ellenérték jóváíródik egy, az anyavállalatnak nyújtott hitel számlán, melynek egyenlege után kamat kerül felszámításra. A felszámított kamat meghatározott időközönként tőkésítésre kerül, de annak pénzügyi rendezése szintén nem történik meg. A vállalkozás a szolgáltatásból eredő követelését, mind a járó kamat összegét a kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú követelések között tartja nyilván. Tekintettel arra, hogy a vállalkozás bevételei pénzügyileg nem realizálódnak, az általa igénybe vett szolgáltatások ellenértékének a megtérítésére, a bérköltségek, a közterhek és minden más kiadás finanszírozására folyamatosan hitelt vesz fel az anyavállalattól, mely után fizetendő kamat kerül felszámításra. A fizetendő kamat összege meghatározott időközönként szintén tőkésítésre kerül, de a tőke és a kamat összege nem kerül pénzügyi rendezésre. Az anyavállalattal szembeni kötelezettség a kapcsolt vállalkozással szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra. Az anyavállalat az általa küldött egyenlegközlők alapján a vállalkozással szembeni követeléseket, kötelezettségeket szintén elkülönítetten tartja nyilván. A vállalkozás nyereséges működésének köszönhetően a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések összege meghaladja a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek összegét. eink: 1. Jól gondoljuk-e, hogy a számviteli törvény 15. -a (9) bekezdésének az előírása alapján a bruttó elszámolás elvét követve, amennyiben a vállalkozás és az anyavállalat közötti szerződés alapján a követelések és a kötelezettségek pénzügyi rendezésének időpontja nem ismert, abban az esetben azok egymással szembeni összevezetése nem kötelező? Változna-e a vállalkozás által követendő eljárás abban az esetben, ha az anyavállalat nem elkülönítetten tartaná nyilván a követelés-kötelezettség összegét, hanem csak azok mindenkor aktuális nettó állományát venné figyelembe? 2. Tekintettel arra, hogy az anyavállalattal szembeni követelés várhatóan tartósan fenn fog állni, annak az anyavállalat általi megtérítése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és ezután a vállalakozás kamatbevételt realizál, kérjük annak megerősítését, hogy a követelést a számviteli törvény 27. -a (3) bekezdésének az előírása alapján tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban mérlegtételek közé át kell, illetve át lehet vezetni? 3. Kérdjük továbbá annak megerősítését, hogy az anyavállalattal szemben fennálló követelés az adott havi szolgáltatás ellenértéke esedékességének a napjától nem vevőkövetelésként, hanem kapcsolt vállalkozással szembeni kölcsönkövetelésként kerül kimutatásra a vonatkozó szerződés értelmében. Kölcsönt csak pénzben lehet nyújtani. Így ha a vállalkozás vevőkövetelését az anyavállalat nem fizeti ki, akkor az vevőkövetelés marad továbbra is, azt nem lehet kölcsönkövetelés- 6

7 sé átminősíteni. Amennyiben a vevőkövetelés nem kerül a szerződés szerinti határidőben kiegyenlítésre, akkor arra késedelmi kamatot lehet felszámítani és nem kölcsönkövetelés utáni kamatot. Az anyavállalattal szembeni vevőkövetelést a Követelések kapcsolt vállalkozással mérlegsoron kell kimutatni (megjegyzem, a kölcsönkövetelést is ezen a mérlegsoron kellene kimutatni). A késedelmi kamatnál nem értelmezhető a tőkésítés, mert azt akkor kell elszámolni, amikor az pénzügyileg befolyik, így az a mérlegben követelésként nem jelenhet meg. Az anyavállalattal szemben fennálló követeléseket és kötelezettségeket bruttó módon, jogcímének megfelelően kell kimutatni, ez nem a pénzügyi rendezés esedékességétől függ. A vállalkozás és az anyavállalata köthet megállapodást a követelések-kötelezettségek beszámítására, csak ilyen megállapodás alapján lehet a követeléseket-kötelezettségeket összevezetni (kompenzálni). Az anyavállalattól felvett hitel kamatát csak akkor lehet tőkésíteni, azaz kötelezettségként kimutatni, hogyha az a kölcsönszerződés szerint esedékes. Mindaddig, míg a kamatfizetés nem esedékes, addig az üzleti évet terhelő kamatot passzív időbeli elhatárolások között kell kimutatni. Ha a szerződés szerint a kamat esedékes, akkor viszont nem lehet azt a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatni. A kérdésben leírt tényállás alapján nem lehet eldönteni, hogy az anyavállalattól felvett kölcsön hosszú lejáratúnak minősül-e. Attól, hogy a felvett kölcsön nem kerül pénzügyi rendezésre, még nem minősül hosszú lejáratúnak, mert ha az a kölcsönszerződés alapján bármikor esedékessé válhat, akkor azt rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni. Szoftver beszerzésének számviteli elszámolása Cégünk új készlet- és számlázó programot vásárolt egy német cégtől. Ezzel a programmal felhasználói jogokat, különböző modulokat vásároltunk meg nyara óta havonta jön a programozó cégtől egy szakember hozzánk, hogy a mi igényünknek és a magyar jogszabályoknak megfelelően működjön a program. Minden találkozás után számlázza felénk a betanítási/oktatási költséget, valamint a repülőjegyet, a szállást, a tolmácsolás díját. A programvásárlásról a számlát 2013.október 15-ei dátummal állították ki december 27-én pedig automatikus könyvelésről állította ki a számlát. Ami azt jelenti, hogy a készletprogramból ki tudjuk exportálni az értékesítési számlákat, amelyek így kerülnek be a könyvelő programba. A program német nyelvű., ezért egy másik céggel lefordíttatjuk az egész programot. Ez a munka még jelen pillanatban is folyik. Az eddig elvégzett fordításról már kaptunk egy számlát. Ezt a programot élesben január 1-től használjuk. Ettől a naptól vesszük fel a rendeléseket, használjuk a termelésben és a számlázásban januárban, februárban és márciusban még a német kolléga és a tolmács is jött hozzánk, hogy a tulajdonképpeni éles használatban, még milyen észrevételek vagy hibák jelentkeznek, emellett még természetesen folyt a betanítás is a többi kollégákkal. A program vásárlása óta negyedévente követési és karbantartási díjat is fizetünk. A kérdéseim: 1.) Vagyoni értékű jogként kell-e aktiválnom? 2.) január 1-jével aktiválhatom-e? Az utána felmerülő díjakat költségként kell-e lekönyvelnem vagy rá kell aktiválnom? 3.) A bekerülési értékbe mely értékek tartoznak bele? Gondolok itt a betanításra, tolmácsra, a program magyar nyelvre történő fordítói díjra, stb. A számviteli törvény 25. -a (6) bekezdésének előírása alapján vagyoni érétkű jogként kell kimutatni a megszerzett használati jogot, ha az nem ingatlanhoz kapcsolódik. A számviteli törvény 25. -a (7) bekezdésének előírása szerint a 7

8 vásárolt szoftvert akkor lehet szellemi termékként kimutatni, hogy a vállalkozás a szoftver tulajdonjogát is megszerzi. A kérdésben leírtak szerint a német cégtől a szoftver használati jogát szerzeték meg, így azt vagyoni értékű jogként kell aktiválni. A számviteli törvény 47. -a (1) bekezdése általában fogalmazza meg a bekerülési érték fogalmát, mely szerint az eszköz bekerülési értékében kell figyelembe venni az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételeket. A számviteli törvény 47. -a (4) bekezdésének d) pontja azonban egyedileg is nevesíti, hogy a betanítási költségek a bekerülési érték részét képezik. A kérdésben felsorolt járulékos költségek a program beszerzéshez közvetlenül hozzárendelhetők, így a üzembe helyezésig felmerült költségeket a program bekerülési értékében aktiválni kell (betanítási/oktatási költségeket, repülőjegyet, szállás költségeket, a tolmácsolás díját, program fordítási díját, program követési és karbantartási díját). A számviteli törvény 52. -a (2) bekezdésének az előírása szerint az értékcsökkenést a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől lehet elszámolni. Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. A kérdésben leírt tényállás alapján megállapítható, hogy január 1-jével a program nem aktiválható, mert a rendeltetésszerű használatbavétel feltételei nem állnak fenn (a dolgozókat továbbra is oktatják, mert nem tudják a programot használni, valamint a program lefordítása nélkül sem áll fenn a rendeltetésszerű használat). Megjegyzem: ez az időszak tartalmilag a próbaüzemi időszakhoz hasonlítható, próbaüzem alatt viszont még nem lehet az eszközt aktiválni, értékcsökkenést elszámolni. Így a program aktiválása akkor történhet meg, hogyha azt a dolgozók tudják használni, a program fordítása elkészült. Az aktiválás előtt felmerülő közvetlen költségek viszont a bekerülési érték részét képezik. Az aktiválás után felmerülő, negyedévente fizetendő követési és karbantartási díjat természetesen már költségként kell elszámolni. Árfolyam-különbözet devizás betétszámláról történő osztalékkifizetés esetén Van egy magyar ügyvédi iroda magyar magánszemély tagokkal, akik a 2013-as év beszámolójának elfogadásakor döntöttek az adózott eredmény osztalékként történő kifizetéséről. A számviteli politika értelmében a könyveket forintban vezeti az iroda, így a jóváhagyott osztalék is forintban került meghatározásra. Az iroda rendelkezik devizabetét számlával (EUR, USD). A devizás ügyletekre a választott pénzintézet eladási árfolyamát alkalmazza. Mivel a jóváhagyott osztalék kifizetése devizabetét számláról történik devizában a következő kérdés merült fel: Van-e lehetőség a forintban jóváhagyott osztalék MNB árfolyamon történő devizára átszámítására? Tekintettel arra a tényre, hogy a magánszemély devizában keletkezett jövedelem átszámításakor a Szja tv. alábbi pontja szerint kell eljárni : 6..(4) Külföldi pénznemben keletkezett bevétel [ ] esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint az 5. (7) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a) - ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik - a kifizető az adóelőleg megállapításához, b) a magánszemély választása szerint az adóelőleg, adó megállapításához a bevétel [ ] forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap [ ] 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot [ ] alkalmazza. Az osztalék taggal szembeni elszámolásából a könyvekben keletkező árfolyam-különbözet a pénzügyi műveletek között kerül lekönyvelésre. Mivel az adózás előtti eredményt jelentősen befolyásolja az árfolyam-különbözet, ezért fontos volna a szabályos elszámolás. 8

9 Mivel az ügyvédi iroda forintban vezeti könyveit, így az osztalék jóváhagyása is forintban történhet. Az ügyvédi iroda kifizetheti ezt a forinttartozását devizában is, ha erre van külön megállapodás. A megállapodásnak azonban azt is kell tartalmaznia, hogy a forintban fennálló tartozást milyen árfolyamon számítják át devizára. Az árfolyam tekintetében a szerződő felek szabadon megállapodhatnak, azonban a kifizetéshez kapcsolódóan az ügyvédi irodánál árfolyam-különbözet kerülhet elszámolásra. Ezt az árfolyam-különbözetet viszont a társasági adóalapnál lehet minősíteni, hogy az mennyiben a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás (ennek annyiban van jelentősége, hogyha az ügyvédi irodánál árfolyamveszteség kerülne elszámolásra). A kérdésben leírtak szerint az ügyvédi iroda számviteli politikájában a devizás ügyletek forintosítására a választott pénzintézet eladási árfolyamát választotta, így a devizabetét számla is az adott pénzintézet eladási árfolyamán szerepel a könyvekben. Ha az ügyvédi iroda az árfolyamkockázatot el akarja kerülni, akkor a kifizetésre vonatkozó megállapodásban a forintkötelezettséget az adott pénzintézet eladási árfolyamán kellene átszámolni (ebben az esetben társasági adóalap tekintetében nem kifogásolható, hogyha árfolyamveszteség kerülne elszámolásra). Ezt azonban nem szabad összekeverni az Szja tv. szabályaival. A kérdésben hivatkozott Szja tv. szerinti szabály, mely szerint MNB árfolyamon kell a magánszemély vonatkozásában a jövedelmet megállapítani, ebben az esetben nem alkalmazható. A magánszemély vonatkozásában a jövedelem a forintban meghatározott osztalék, ezt a jövedelmet szerzi meg, a forintban meghatározott osztalék után kell az adófizetési kötelezettséget megállapítani. Ezt az esetet ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a magánszemély az osztalékot nem pénzben, hanem pénztől eltérő eszközben (pl. készlet, értékpapír stb.) szerzi meg a jövedelmet, mert ebben az esetben is a jövedelem a forintban meghatározott osztalék és nem a készlet, értékpapír stb. értéke. Pénztárgéppel kapcsolatos előlegszámla Az on-line pénztárgéppel kapcsolatban lenne egy könyvelési kérdésem. Cégünk az Alt Cash Kft.-től rendelte meg az on-line pénztárgépet, az előlegről áfát is tartalmazó előlegszámlát kaptunk (a cégnek áfa-levonási joga van), a tétel könyvelése a szállítóknak adott előlegek főkönyvi számra történt. A kialakult helyzet során a határidőket betartva én megrendeltünk egy érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépet egy másik szállítótól és beadtuk az előleg visszatérítésre vonatkozó kérelmünket a NAV felé. A jóváhagyó határozatot megkaptuk, és megkaptuk az új szállítótól az előlegről szóló számlát (áfa-öszszeget is tartalmaz), mely pénzügyileg rendezett megjegyzést tartalmaz. Az Alt Cash Kft.- től sztornó számlát nem kaptunk. em az lenne: hogyan kell helyesen könyvelni ezt az új előleg számlát? Sztornó számla hiányában áfásan nem könyvelhetem, mert az dupla levonás lenne, illetve a évre rögzített előleget is helyre kell tenni. A NAV jóváhagyó határozat birtokában megtehetem-e, hogy az Alt Cashtől az előleget mintha sztornó számlám lenne leveszem és az új szállító számláját előlegként, áfásan lekönyvelem? A kérdésben megválaszolásánál a pénztárgépek beszerzéséről szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet előírásait kell figyelembe venni. Ezen rendelet előírása szerint az adott előlegekre akkor lehetett külön, az 50e Ft-on felül támogatást igényelni, hogyha a cég az adott előleg miatti követelését az államra térítés nélkül ráengedményezte. Így az adott előleg miatti követelést könyv szerinti értékén, mint térítés nélkül átadott követelést rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. A 2013-ban adott előleget viszont 2014-ben lehet így elszámolni, mert ebben az évben történt meg a térítés nélküli engedmé- 9

10 nyezés (így nem kell sztornó számla). Az így elszámolt veszteséggel viszont nem kell a társasági adóalapot megnövelni, mert a térítés nélküli átadás jogszabályi előíráson alapul. Az ehhez kapcsolódóan igényelt támogatást viszont el kell számolni a NAV-val szembeni követelésként a rendkívüli bevételekkel szemben (mint fejlesztési támogatást, mert ezt a támogatást a pénztárgép beszerzéséhez adják). Ezt a NAVval szembeni követelést viszont az új pénztárgép-forgalmazóra rá kell engedményezni (azaz követelésértékesítésként el kell számolni), majd az engedményezésből adódó követelést be kell számítani (kompenzálni) a pénztárgép eladó szállítói számlájába. Ez a beszámítás után, ha semmi más pénzügyi rendezés nem történt, akkor a szállítói számlának T egyenlege lesz, ami követelést mutat (mintha előleget fizetett volna a cég). Végelszámolást követő teendők Kapcsolt vállalkozások meghatározása Társaságunk melyet nevezzünk A Kft.-nek 9%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik B Zrt.-ben. C Zrt. 49,9%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik B Zrt.-ben. B Zrt. és C Zrt %-os befolyással rendelkezik A Kft.-ben. em: évben a Tao tv. szerint fennáll-e a kapcsolt vállalkozási viszony? A kérdésben leírt százalékos arányok alapján ha a tulajdoni arányok a szavazati arányokkal megegyeznek egyik cégnek sincs többségi befolyása (50%-ot meghaladó szavazati aránya) a másik vállalkozásban, így a Tao. tv. alapján nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak. A végelszámolást lezáró beszámoló és bevallások, valamint a cégbíróság törlési végzése közötti időszakban merülhet-e fel beszámolót vagy bevallást érintő tétel? Amennyiben igen, akkor mi a teendő? A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 8. -a (3) bekezdésének előírása szerint a végelszámolás lezárását követően a könyveket újra meg kell nyitni és a vagyon kiadását el kell számolni. A 8. (4) bekezdés előírása szerint a végelszámolás akkor tekinthető befejezettnek, hogyha az eszközök kiadása, a kötelezettségek rendezése megtörtént, a könyvviteli nyilvántartások értékadatokat nem tartalmaznak. Így a végelszámolás befejezésékor összeállított zárómérleget és záróbevallásokat érintő tétel a végelszámolás befejezése után már nem merülhet fel, a zárómérleg adatai alapján csak a kötelezettségek rendezését és a vagyon kiadását kell elszámolni. Reprezentációs költségek A reprezentációval kapcsolatosan szeretnék kérdezni január elsejétől önkormányzatoknál a reprezentáció a dologi kiadásokból átkerült a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatba. Viszont a reprezentációt továbbra is áfatartalmú számlák adják (pl.: pogácsa, kávé, üdítő vásárlása stb.). A kérdésem a következő: - Az általunk használt Eper program nem enged áfasort felvinni a reprezentációhoz, ami érthető is, hiszen személyi jellegű kiadásról van szó. Ennek alapján a számla nettó értékét kell csak felvinni, mint reprezentáció, vagy a bruttó értéket? Ha a nettó értéket, akkor mit csinálok az áfa-résszel? - További kérdésem, hogy a KIR számfejtési rendszerbe a nettó vagy a bruttó részt kell-e feladni, melyik után kell adózni? 10

11 A reprezentációval vagy üzleti ajándékkal kapcsolatban fizetendő előzetesen felszámított általános forgalmi adó számviteli elszámolása nem változott, eddig is az alaptól külön, más főkönyvi számlán kerül lekönyvelésre, tehát ennek elszámolása során a költségvetési számvitelben a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatnál leírtak alapján kell eljárni. Így a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton kell elszámolni a számla nettó értékét, az áfáját a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton és a kapcsolódó fizetési kötelezettségeket (munkáltatót terhelő szja és eho) pedig a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton. A KIR3-ban a bruttó részből kiindulva kell a feladást elkészíteni. Készpénzes számla Az egyik ügyfelem azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy nem szeretne pénztárt vezetni. Lesz készpénzes számlája, de azt kezeljük átutalásosnak, és amit ő kifizetett a cég folyószámlájáról, majd átutalja a saját számlájára. Hozott egy példát, hogy egy cég már 10 éve így csinálja. Van-e erre lehetőség, hol kell ezt leszabályozni? Van erre lehetőség, ha a felek így állapodnak meg. Külön más szabályozás nem szükséges hozzá. Egy ilyen megállapodás csak a készpénzes számlák könyvelést fogja érinteni, mert akkor nem a pénztárban kerül elszámolásra (kifizetésre), hanem a készpénzes számlát a fizető magánszeméllyel szembeni kötelezettségként kell elszámolni a 479-es számlán és innen kerül majd banki átutalással rendezésre. Behajtási költségátalány bizonylata Mi a bizonylata a 40 euró behajtási költségátalánynak? Szükséges-e rögzíteni a számviteli politikában? A 40 euró behajtási költségátalányhoz kapcsolódóan semmit nem szükséges a számviteli politikában rögzíteni. A késedelmes fizetéshez kapcsolódó 40 euró behajtási költségátalány a Ptk. előírása alapján az érintett felek között a jog erejénél fogva beálló követelés-kötelezettség, így arról külön bizonylatot nem kell kiállítani (így például számla kiállítási kötelezettség sincs). A bizonylat az lehet például, hogy fizetési felszólítás küldenek a kötelezettnek, hogy meddig fizesse ki ezt a tartozását, vagy megállapodást kötnek az elengedésre stb. In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VI évfolyam hetedik szám, július Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. E-számvitel június, VI. évfolyam 6. szám

12 A Fórum Média Kiadó új, átfogó szolgáltatása: Munkaügyi, bérgazdálkodási és társadalombiztosítási audit! Kiadónk egy egyedülálló szolgáltatást bocsát útjára, amelyet munkáltatók figyelmébe ajánlunk. A szolgáltatás kivételes jellege a problémák komplex kezelésében, a kérdések munkajogi, adó- és társadalombiztosítási szempontból való egyidejű megközelítésében és megoldásában áll. Munkajogász szakértőink a megbízók egyedi igényei szerint teljes munkajogi átvilágítást végeznek, amely során a munkaügyi dokumentáció átvizsgálásán és a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazításán túl adótanácsadóink közreműködésével bérgazdálkodási tervet készítenek, amely segítségével a munkáltatók jelentős összegeket takaríthatnak meg. Szakértőink a problémás esetek megfelelő jogi kezelését és a megbízóink kérése szerint elkészített munkaügyi iratminták elkészítését követően, azok megfelelő alkalmazása érdekében utánkövetést is végeznek, amelynek keretében megválaszolják kérdéseiket és szakmai támogatást nyújtanak az átmeneti időszakban. Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatásunkat? Az idén már negyedik alkalommal módosul a Munka Törvénykönyve. Az új Ptk. márciusi hatályba lépése is számos változást hoz a munka világában. Az újdonságok között elmélyült jogi tudás és speciális gyakorlati tapasztalat nélkül nem könnyű eligazodni. Munkajogász-ügyvédekből és adótanácsadókból álló szakértői csapatunk ebben nyújt a munkáltatók számára szakmai támogatást. Új, átfogó szolgáltatásunk a munkáltatók bérgazdálkodásának a racionalizálására, a jogszabályok által biztosított lehetőségek maximális kiaknázására fókuszál, amely komoly versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatást igénybe vevő társaságoknak. Szolgáltatásunk színvonalára a szakértőink magas szintű jogi és közgazdasági tudása, valamint a sok éves tanácsadói és peres tapasztalata a garancia. A szolgáltatásunkról részletesebben honlapon tájékozódhat, amennyiben kérdése van, írjon a címre! 12

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 DEVIZÁBAN ADOTT KAPOTT ELŐLEG A devizában adott, kapott előleget, mint minden gazdasági eseményt, könyvelni kell. A Számviteli törvény 60. -ának (1) bekezdése és a Számviteli

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. 1. feladat 2005-ben az ALFA Kft egyik tulajdonosa (az OMEGA Bt, amely 9.000.000 Ft-os értéken mutatja ki befektetését a könyveiben) kilép a Kft-ből. Ennek rendezése tőkekivonással

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. 1. feladat Az INNEN IS ONNAN IS Kft 2005. évi kiemelt gazdasági eseményei az alábbiak: 1. Átvállaltunk a leányvállalatunktól 3.000.000 Ft összegű tartozást, amelyet a tárgyévben

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben