FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM június 09.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési rendszere Várható trendek és szempontok a stratégiai célokhoz Az intézmény aktuális állapota Az iskola személyi összetétele Az intézmény vezetése Az iskolai hagyományok rendszere Az iskola környezete Környezet és háttér Bicskéről általában Az iskola tanulói közössége A tanulási attitűd és az iskolai felvételi rendszer, átjárhatóság, a tanulói jogviszony megszűnése A tanulási attitűd Az iskolai felvételi rendszer, átjárhatóság, a tanulói jogviszony megszűnése A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolata Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlása Az intézmény kapcsolatrendszere II. A NEVELÉSI PROGRAM Az intézményben folyó oktatás és nevelés alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, értékeink Alapelvek Céljaink A diákok A gimnáziumi tagozat specifikus célkitűzései A rendészeti pályára felkészítő képzés specifikus célkitűzései A szakközépiskolai tagozat specifikus célkitűzései A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskola tanórán és tanórán kívüli szolgáltatásai, tevékenységformái Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: az értékek létrehozásában való közös cselekvés színterei, tevékenységei Hátrányos helyzetű tanulók A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos tevékenységek A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Tehetséggondozás

3 5.2 Felzárkóztatás A tanórán kívüli iskolai élet szervezeti formái Szakkörök, klubok, önképző körök Sportkör Egyéb tevékenységi formák A csoportok megszervezése Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Hátrányos helyzetű tanulók A szociális támogatás rendje Esélyegyenlőségi terv A szülő a tanuló a pedagógus és az intézmény kapcsolattartási formái Erkölcsi nevelés A tanulmányok alatti vizsgák követelményei A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzatának hatálya kiterjed az intézmény valamennyi diákjára, a nevelőtestület tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások A fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programok A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III. HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai Mindennapos testnevelés Törvényi háttér A mindennapos testnevelés céljai A középszintű érettségi vizsgakövetelményei A szaktárgyak, a magatartás, a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei, fizikai állapotmérés, tantárgyi modulok Az értékelés szerepe A tanulók fizikai állapotának felmérése Az iskola írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásnak formái, számonkérésének rendje A tanuló teljesítmények értékelése Az érdemjegyek megszerzésének módja Az érdemjeggyel kapcsolatos szabályok, elvek A témazáró dolgozat A tanuló tudásának értékelése és minősítése Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

4 8. Az iskola egészségfejlesztési programja Az egészségfejlesztő iskola ismérvei Az iskolai egészségfejlesztés módszerei Az iskola környezetnevelő programja Esélyegyenlőségi terv A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének alapelvei IV. SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakképzési rendszere A szakközépiskolában folyó szakképzés A szakmai képzés céljai, alapelvei, feladatai Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport alapozás feladata, célja A logisztikai ügyintéző képzés célja A logisztikai ügyintéző munkaterületének leírása A szakképző iskola közismereti évfolyamain tanultak beszámíthatósága A tanulók mulasztásával kapcsolatos szabályok V. FELNŐTTOKTATÁS Nevelési program A működés személyi, tárgyi, szervezési feltételei A felnőttoktatás helyi tanterve ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 BEVEZETŐ RÉSZ A köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény előírja az iskolák számára a helyi pedagógiai program felülvizsgálatát, nyilvánosságra hozatalát. A pedagógiai program az iskola oktató-nevelő munkájának kötelező alapdokumentuma, és egyben az intézmény referenciadokumentuma is a fenntartó, a tanulók, a szülők és a működő, illetve állást kereső pedagógusok számára egyaránt. Az iskola arculatát leíró-bemutató pedagógiai program a törvényi rendelkezés alapján a következő fő részekből áll: az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai; a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok; a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység; a tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység; a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok; a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program; a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység; a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok; a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke; a szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei; a pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai; kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje; a tanulmányok alatti vizsgák szabályai, szóbeli felvételi vizsga követelményei; a felvétel és az átvétel Nkt. keretei közötti helyi szabályai; elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv; az iskola helyi tanterve. Jelen pedagógiai program alapja a én jóváhagyott pedagógiai program. Jelen módosításunk az Nkt. és a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet által meghatározott módosítások végrehajtása miatt történt. Bicske, június 02. Nagy Izabella Melinda igazgató 4

6 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Helyzetelemzés E kiindulási bázisul szolgáló helyzetelemzésben a történetiségtől eltekintve néhány pontba sűrítve csak a jelenlegi állapotot igyekszünk tényszerűen felvázolni, és a prognosztizálható változások szempontjából alapvető jelentőségű tényezőket próbáljuk meg kiemelni. 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési rendszere A Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola olyan többfunkciós intézmény, amelyben az alaptevékenységek szerint a következő egységek működnek: nappali tagozatos gimnázium ( logisztikai képzés ), 4 évfolyam; nappali tagozatos gimnázium (közrendvédelmi képzés), 4 évfolyam; nappali tagozatos gimnázium (idegen nyelvi és humán csoport), 4 évfolyam; logisztikai ügyintéző szakképesítéshez, kereskedelem ágazathoz szakközépiskola (4+1 éves); OKJ logisztikai ügyintéző szakképesítéshez, kereskedelem ágazathoz OKJ (2 éves); levelező tagozatos gimnáziumi felnőttoktatás, 4 évfolyam (igény esetén); Az alaptevékenységek körében formálisan ugyan nem deklarált, ám meglévő elvárás egyrészt az iskolától, mint szervezettől, másrészt az iskola tanáraitól, mint értelmiségi szakemberektől, hogy mind a helyi, mind a megyei, mind az országos szintű kulturális-művelődési és szakmai-tudományos szellemi közéletben aktívan közreműködjenek. A regionális közoktatási és szakképzési feladatokon túlmenően az intézmény szellemi kapacitását elsősorban az oktatásés művelődésügyhöz kötődően a posztgraduális képzésben (például tanártovábbképzések), a megyei és regionális szintű vizsgáztatói és szakértői munkákban kell kamatoztatni. A helyi médiumok műsorainak és kulturális eseményeinek szervezésében és lebonyolításában való aktív részvétellel jelentősen hozzá kell járulniuk a környezet szellemi színvonalának emeléséhez. Az intézményben biztosított sportolási lehetőségek kihasználását a környező, elsősorban ifjúsági korosztály számára elérhetővé kell tenniük. 2. Várható trendek és szempontok a stratégiai célokhoz A következő években várható alapvető változások jelentős része prognosztizálható a már elfogadott, illetve előkészítés alatt álló törvényi-jogi szabályozás valamint az ország különböző iskoláiban az elmúlt esztendőkben megfigyelhető törekvések ismeretében, amelyekben tükröződnek az oktatással szemben támasztott gazdasági-társadalmi elvárások. A változó helyzetben várhatóan a következő pontokat kell szem előtt tartanunk: A tanulói létszám biztosításához színvonalasabb, az eddigieknél változatosabb, valamint az új előírásoknak, elképzeléseknek megfelelő helyi programunkat kell elfogadtatni és közismertté tenni. A fejlesztésekhez szükséges anyagi hátteret egyre inkább pályázatok útján, szponzorok találásával lehet megteremteni, amely sokkal átfogóbb, célorientáltabb szemléletet és a menedzser típusú módszerek alkalmazását igényli. A szakképzési törvény, az NSZFI, az OKÉV sokat segítenek a helyzeten. A helyi, valamint a regionális szellemi életben, a szakmai és kulturális problémák feltárásában, megoldásában az intézménynek és dolgozóinak nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert ez jelentősen javítja, reálisabbá teszi 5

7 az iskoláról a köztudatban kialakult képet. A pedagógus-továbbképzésben a tantestület tagjainak aktívan kell közreműködnie Az intézmény egyik legerősebb pontja, hogy szakképzett nevelőtestülettel rendelkezik, így több évtizedes hagyományokkal, szakképzési tapasztalatokkal és sikeres gyakorlati munkával a háta mögött, valamint célorientáltabb tevékenységgel sikeresen leküzdheti a következő évek akadályait is. A beiskolázási problémák csökkentése érdekében fokozottabb figyelmet kell fordítani arra, hogy a szülők, a leendő diákok és az iskola vonzáskörzetében lakók, továbbá a szakmai közvélemény megismerjék az intézményben jelenleg is magas szinten folyó oktató-nevelő munkát, és az elért eredmények közismertté váljanak. A marketing alapszabálya szerint a külső megjelenésre is aprólékos gonddal kell ügyelni, különben a kivitelezés formai hibái csökkentik az elért eredmények hatását. A zenei-művészeti, a testnevelés-sport, a természettudományi területek művelése és fejlesztése ugyanolyan fontos, mint az előzőekben kiemelt három területé, sőt a közösségek kialakulásában és fejlődésében ezek még nagyobb szerepet is játszanak. Az első három területet azért tartjuk mégis célszerűnek kiemelni, mert a tapasztalatok szerint jelenleg e három tényező képes az iskolákat a legintenzívebben fejleszteni. Az iskola nem vonhatja ki magát a helyi gazdasági környezetből, viszont ami egyik oldalról hátrány, a másik oldalról előny. A nagyvárosok közelsége az elhelyezkedést is segíti. 3. Az intézmény aktuális állapota Az iskola épülete a 60-as évek stílusát őrzi, a klasszikus patina és a korszerűség egyaránt hiányzik megjelenéséből. Az utóbbi évek erőfeszítései az infrastruktúrát megfelelő szintre emelték. Az épületkomplexum környezete nagy részben szépen parkosított. Az oktatási segédeszközök, a szertárak és tantermek felszereltségén a közelmúlt anyagi nehézségei jelentős nyomokat hagytak, ami alól csak az informatikai, biológia és fizika szaktantermek képeznek kivételt. Az utóbbi időszakban elvégzett fejlesztések és a biztonság megteremtése érdekében további átalakításokra került sor. Első lépésben az iskola teljes vizesblokkjának felújítása és a vízvezetékrendszer cseréje valósult meg. 4. Az iskola személyi összetétele Az iskola vonzáskörzete egységes képet mutat. A tanulók elsősorban Bicskéről és a Bicske környéki településekről járnak be. A személyi állomány főállású pedagógusokból áll, lényegileg évek óta változatlan, stabil. Szakképzett, nagy pedagógiai múlttal és tapasztalattal rendelkező, elhivatott pedagógusok látják el a nevelőtanári feladatokat. A lakáshiány és a pedagógusilletményezés fiatal tanár betelepítését megnehezíti. 6

8 5. Az intézmény vezetése A korszerű vezetéselméletek megkülönböztetik a piramis, illetve mátrix jellegű szervezeti felépítést és részletesen taglalják e hierarchiák előnyeit és hátrányait. A Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola nem túl nagyméretű szervezet, ezért célszerű a tulajdonképpen már meglevő, szokásos piramis felépítést (igazgató, szervezeti egységek vezetői, munkaközösség-vezetők) megtartani, amely a hagyományoknak és törvényi szabályoknak megfelelően működteti az intézményt, ugyanakkor a hatékonyság érdekében a kijelölt fő fejlesztési irányokat célszerűbb projekttevékenységként, egy-egy projektvezető irányításával megvalósítani. Ezek szükségessé teszik a területi hatáskörök és feladatok pontosítását, újraértelmezését is. Az aktuális fő fejlesztési irányoknak megfelelően kialakított projektek a mindenkori feladatokhoz igazodóan időszakos jelleggel jönnek létre. A projekt vezetőjét és tagjait a feladatnak megfelelően kell megbízni. A vezetési sémában nem tüntettük fel a keresztkapcsolatokat, így például az osztályfőnöki munkaközösség szinte az egész intézményre kiterjedő hatását. A megadott sémában nem szerepel a külső kapcsolódási pontok feltüntetése sem. Ezeket az intézmény szervezeti és működési szabályzata pontosítja. 6. Az iskolai hagyományok rendszere A nálunk is működő diákönkormányzat iskolai szintű képviseleti fórum, mely alulról építkezik. Első szintje az osztályközösség, az osztály diákönkormányzatok, melyekben megválasztják a különböző funkcionáriusokat és felelősöket, továbbá egy-egy tanulóval képviseltetik magukat az iskolai diákönkormányzatban. Ez utóbbi vezetőjét a diákság választja meg. Ezen kívül meghatározzák az adott tanév diákprogramjait és az azok lebonyolításáért felelős osztályokat. Időpont- és programjavaslat készül a gólyabál, a Mikulás-buli, a karácsonyi megemlékezés, a farsangi bál eseményeiről. A diákönkormányzat munkáját a nevelőtestület egy tagja koordinálja és segíti, illetve ő képviseli a tanulók jogait és érdekeit a tantestület és az iskolai vezetőség előtt. Az ő jelenlétében a diák-önkormányzati képviselők havonta egy gyűlésen beszélik meg az aktuális tennivalókat. Nemzeti ünnepeinket és az iskola saját évfordulós ünnepeit tanulóink által összeállított és előadott műsorokkal tesszük emlékezetessé. Ezekre az alkalmakra az iskolánkkal kapcsolatban álló intézmények (iskolák, hivatalok) képviselőit is meghívjuk. Minden tanuló számára az itt töltött évek legfontosabb ünnepe a szalagavató és a ballagás. December elején a végzősök mellére kitűzött szalag már a ballagás és az azt követő érettségi vizsgák közeledtét jelzi. A szalagok kitűzését az a bál teszi még emlékezetesebbé, melyen már jelöltként vehetnek részt a végzős tanulók és meghívottaik. Nem kevésbé ünnepélyes az utolsó tanítási napot követő búcsúzás, amikor a diákok az osztályfőnök vezetésével utoljára együtt ballagnak végig azokon a termeken és folyosókon, ahol addig mindennapi életük zajlott. Ekkor külön elismerésben és jutalomban részesülnek azok a tanulók, akik négy éven át jeles, illetve kitűnő eredményeket értek el, vagy kiemelkedő művészeti vagy sportteljesítménnyel öregbítették iskolánk hírnevét. A diákélet gazdagításának egyik legfontosabb feladata az iskolaéletet dokumentáló Vajdatükör című iskolaújság újraindítása, melynek szerkesztésben tanulók, tanárok egyaránt részt vennének. A 2013/2014-es tanévtől kezdve tartalmában gazdagodva szerkesztjük az iskola honlapját. Minden év őszén egy tanítási napot nyílt nappá téve bepillantást engedünk az intézmény mindennapi életébe mindazok számára, akik szívesen nézik meg iskolánk épületének újabban berendezett korszerű tantermeit és az ott folyó oktató-nevelő munkát. Örömmel tölt el bennünket, hogy az érdeklődők száma évről évre nő, és a tavaszi felvételi vizsgákon is egyre 7

9 többen vesznek részt. Saját tanulóink számára lehetővé tesszük az országos szervezésű versenyekbe való bekapcsolódást. Minden évben sokan élnek a lehetőséggel, hogy az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny valamely tantárgyi kategóriájában próbára tegyék addig megszerzett tudásukat. Ez a tudás legtöbbször a megyei szintű selejtezőkig elegendő, de egy-egy diák néha megörvendeztet bennünket országos szintű helyezéssel is. A vizsgarutin megszerzése érdekében és az aktuális tudásszint megállapítására házi versenyeket is szervezünk, elsősorban a kötelező érettségi tantárgyakra koncentrálva. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink szabatosan tudják megfogalmazni mondanivalójukat, mire az érettségi vizsgájukra sor kerül. Több nemzetközi pályázaton is részt vettünk, és folyamatosan részt kívánunk venni. Az elmúlt és a következő tanévben iskolánk tanulói lengyel, szlovák, német, olasz, litván, román, észt és cseh diákokkal kerültek/kerülnek cserekapcsolatba, ahol az angol a közös nyelv, az Elő irodalom Comenius projekt kapcsán. Rendszeresek a kulturális eseményekről való megemlékezések (a magyar kultúra napja, a költészet napja), hangversenyek, színházlátogatások, a Bicskei Napokon, megyei diáknapokon való részvétel. Szavalóink, a színjátszó kör és az énekkar folyamatosan kiemelkedő eredményeket ér el. 7. Az iskola környezete 7.1. Környezet és háttér Bicskéről általában Bicske közel lakosú kisváros (1986-tól, korábban község, nagyközség), Budapesttől 35 km-re, Székesfehérvártól 50 km-re, Tatabányától 20 km-re fekszik Fejér megye északi sarkában. A munkaképes lakosság nagy része (kb fő) Budapestre jár dolgozni, nagyon sok az ingázó. Így a családoknak megszokott, hogy valaki eljár (bejár) valahova dolgozni, tanulni. Sajnos így az alvó város jegyei érzékelhetőek. Helyi munkahelyi lehetőségek a volt VIV, majd Siemens, jelenleg TYCO; a volt MMG- AM, amely részben megmaradt; a Magyarmet (német érdekeltségű) európai szintű öntöde (ISO minősítésű); a volt tsz, ma Agrár Rt.; a SPAR logisztikai központ, a VIV-BER Kft., Friss és Ropogós Kft. és több kisebb létszámmal dolgozó munkahely. Sok magánvállalkozás indult be az utóbbi években, a Ferrotechnikán kívül azonban inkább kereskedelmi és vendéglátó egységek nyíltak. A városban egyre több pénzintézet működik a szokásos hivatalok mellett. A postaforgalmi szakközépiskolából több diákunk tudott ezekben az intézményekben elhelyezkedni. Nem bicskei illetőségű, de Bicskén működő intézmények a Fővárosi Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon, a Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon és a Menekülteket Befogadó Állomás. Ezektől az intézményektől szintén diákjaink elhelyezkedését várjuk. Alapvetően az átlagos kisvárosok általános jellegzetességei figyelhetők meg mind társadalmi, mind kulturális, mind gazdasági szempontból. A nagyvárosok elszívó hatása érvényesül a tanárok betelepítésével. A kisvárosban nem tudnak konkurálni pl. a fővárosi illetményekkel, fővárosi kulturális lehetőségekkel. A Bicskén élő családokban a középiskolai korosztály évesig kb fő. Bicske lakosainak száma fő. Az általános iskolában kb diák tanul. A bicskei iskolákon kívül közvetlenül 13 település iskoláiból jönnek diákok intézményünkbe Az iskola tanulói közössége A gimnáziumba a bejáró tanulók száma meghaladja az 50%-ot. 8

10 A piacgazdaság kialakulásának következtében megjelent a munkaerőpiac is. Térségünkre is jellemző, hogy a magasan kvalifikált munkaerőt keresik, legyen az szakmunkás vagy felsőfokú végzettség. Sok dolgozót foglalkoztató üzem, intézmény kevés van a Bicske környékén elhelyezkedő településeken. Ily módon a munkanélküliség sem jelentéktelen. Ezen körülmények ismeretében érthető, mi ösztönzi diákjainkat a középiskola elvégzésére. Részben az, hogy nincs munkájuk, részben az, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik: az érettségi megszerzésével lehetőség nyílik számukra keresettebb szakmák elsajátítására vagy akár felsőfokú tanulmányok folytatására. Észrevehetően sok diák érkezik csonka vagy hátrányos helyzetű családból. Több családfenntartó munkanélküli. Vannak osztályok, ahol az ilyen jellegű problémák halmozódnak. Sok családnál szempont, hogy a diák ne eljáró legyen, hanem helyben tanuljon. Sokszor az dönt, hogy még nem tudják, hova akarnak továbbtanulni, de az érettségit fontosnak tartják. Döntéshalasztó indoka is van a helyi középiskolába járásnak. A nyelvi készséggel rendelkezők számára újabb lehetőség a nyelvi osztály, amellyel az emelt szintű nyelvi érettségi válik elérhetővé. 8. A tanulási attitűd és az iskolai felvételi rendszer, átjárhatóság, a tanulói jogviszony megszűnése 8.1 A tanulási attitűd Az utóbbi években a nyelvi előkészítő osztály elindulásának köszönhetően nőtt a kitűnő és jeles eredményű tanulók száma. Tanulóinknak kb. 5-10%-a vesz részt megyei és országos tanulmányi versenyeken. A felsőfokú felvételi arányt teljes pontossággal nem tudjuk, hiszen nem kidolgozott a végzős diákok visszajelzésének rendszere. E hiány pótlása a közeljövő sürgős feladata. A minőségpolitikánk tartalmazza, hogy az osztályfőnököknek mérniük kell a felvételt nyert tanulóink számát. Ha a pedagógiai ráhatás következtében a gyermek iskolához való érzelmi viszonya kedvezőtlenül alakul, akkor a tanárnak rendkívül nehézzé válik a tanítás, a tanulóknak pedig a tanulás. Ezért az iskola egyik fő feladata, hogy a tanítási tanulási folyamat során segítse a tanuló számára a belső motiváltság kialakítását, a személyes érdekeltség és a döntés lehetőségét. A tanulás folyamatában jó, ha érvényesül a mintakép követési vágya, a kíváncsiság, a kompetenciára törekvés, továbbá megjelenik a segítségadás. Ehhez szükséges: a differenciált tanulásszervezés; a tanulási képességek kialakítása és azok folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében célszerű a 9. évfolyamon egy tanulás-módszertani stúdiumot, tréninget szervezni. A későbbiekben pedig a kifejlesztett képességek utógondozása, a tanárok ez irányú kooperációja szükséges. Az olyan tanári attitűd, amelyben a tanár a tanítás-tanulás folyamatának tervezője, szervezője, irányítója és ellenőrzője a tantárgyi kötődések kialakulását segíti. Ezeket befolyásolhatják: a tantárgy érdekessége az ismeretek fontossága, jelentősége a tanulók jövőbeni tervei szempontjából a gyakran alkalmazott tanítási módszerek iránti viszony a tantárgy tanulásával kapcsolatos élmények (sikerek, kudarcok) a pedagógus személyisége igény arra, hogy a tanulók elmondhassák kritikai észrevételeiket, melyhez nélkülözhetetlen, hogy a tanítási-tanulási folyamatában a tanár és a tanuló között partneri viszony alakuljon ki. Ebben a folyamatban a tanárnak rendelkeznie kell a 9

11 személyiségközpontú attitűddel pl. természetesség, emberközeli magatartás, valódiság, empátia, türelem, stb. A személyi feltételek függvényében az állandóság biztosítása 8.2. Az iskolai felvételi rendszer, átjárhatóság, a tanulói jogviszony megszűnése Az általános iskolai felvételit az országos egységes felvételi rendszerben bonyolítjuk. A tanulók felvételét az írásbeli és a hozott tantárgyi jegyek alapján bíráljuk el. Beiratkozásnál az Oktatási Minisztérium aktuális rendeletei az irányadók. Az iskolai tagozatok között átjárhatóságot biztosítunk, értékelve az átjelentkezésig elért tanulmányi eredményt, a tantárgyi rendszerben addig tanult szaktárgyak osztályzatait. Amennyiben szükséges, különbözeti vizsgákat szervezünk a hiányzó osztályzatok megszerzéséért. A köznevelési törvényben meghatározott elveket érvényesítjük. A tanulói jogviszony megszűnése a köznevelési törvényben, illetve az iskolai SZMSZ-ben szabályozott módokon lehetséges. 9. A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolata Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek, diákkörök a diákok érdekeinek képviseletére hozhatják létre a diákönkormányzatokat. Az iskola vezetőségének és tantestületének a létrejött diákönkormányzat munkáját segíteni, támogatni kell. A működéséhez szükséges feltételeket biztosítani köteles. A diákönkormányzat eljárhat minden olyan kérdésben, amely a tanulói közösség nagyobb csoportját érinti, és az intézmény nevelő-oktató feladatával összefügg. Működését a Közoktatásról szóló törvény ai, valamint a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet és a 8/2000 (V. 24.) OM rendeletek 31. -a szabályozzák. A diákönkormányzat működése bekapcsolódik a személyiségfejlesztés folyamatába. Tevékenységével megtanítja a diákoknak az érdekképviselet fogalmát és annak gyakorlását. Az állampolgári jogok gyakorlásához kifejleszti a következő képességeket: konfliktustűrő és -kezelő képesség kialakítása, kifejlesztése, kompromisszumkészség, akaraterő, akarat érvényesítő képesség kialakítása, szolidaritási képesség, együttműködési képesség, problémamegoldási képesség, tolerancia, empátia, kommunikációs képesség véleményezési képesség A tanulói jogokon és kötelességeken keresztül a diákok megismerik az állampolgári jogokat és kötelességeket, gyakorolják a választást, a választhatóság feltételeivel találkoznak. 10

12 A DÖK feladatai közé tartozik a nyilvánosság megszervezése, pl. iskolaújság, iskolarádió, információk biztosítása, panaszkezelő eljárás, stb. Az érdekképviselet során kereshet szövetségest, valóságos közéleti szerepeket és technikákat. A képviselőket, tisztségviselőket tovább képezheti, az ismereteket karbantarthatja. Az önkormányzat alapja a feladat, a hatáskör és a felelősség egyensúlya. A DÖK munkáját a diákok által választott tanár segíti. A Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolata A diákok közvetlenül írásos és szóbeli formában is részt vehetnek az intézmény döntési folyamatában. Felvetett személyes kérdéseikre a törvényben meghatározottak alapján választ kell kapniuk az intézmény igazgatójától. Közvetett formában választott tisztségviselőiken (diák-önkormányzati képviselők) és az osztályokat a tanári fórumokon képviselő osztályfőnökökön keresztül vehetnek részt az intézmény döntéshozatalában. Az iskolai diákönkormányzat vezetője, az iskola igazgatója, az igazgatóhelyettes és a diákmozgalmat segítő tanár részvételével a diákönkormányzat minden hónapban megvitatja a tanulókat érintő kérdéseket. Ennek során az iskola igazgatója ismerteti azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek összefüggésben állnak a tanulói jogviszonnyal. Az iskolai diákönkormányzat képviselője részére biztosítani kell az iskola igazgatójához való bejutás lehetőségét minden olyan esetben, ha a találkozást legalább egy munkanappal korábban kérte. Akkor is lehetőséget kell nyújtani a személyes találkozásra, ha e határidő megtartására nem volt mód, feltéve, hogy az iskola igazgatójának elfoglaltsága a találkozót nem zárja ki. Ezeket a rendelkezéseket az iskola igazgatóhelyettesének tekintetében is alkalmazni kell. Az iskola igazgatója legalább tizenöt munkanappal korábban köteles megküldeni írásban az iskolai diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Az átadást követő hét munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen megvitatják, és egyeztetik álláspontjukat. Az iskolavezetés és a diákönkormányzat között a kapcsolatot a diákmozgalmat segítő tanár tartja. Az iskolában működő diákönkormányzat tevékenységéhez a tanítási órákon kívül azt a helyiséget veheti igénybe, amelyik kapcsolódik a diákönkormányzat tevékenységéhez, illetőleg ha ez nem állapítható meg, azt az osztálytermet, amelybe a legtöbb érintett tanuló jár. A diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolja az SZMSZ következő kérdéseinek vizsgálatánál: az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok; a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata); házirend, SZMSZ; a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái; a tanulók jutalmazásának elvei és formái; a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei; Évente legalább egyszer diákönkormányzat-gyűlést kell szervezni a diákönkormányzat és 11

13 a tanulójogok érvényesítése áttekintésének céljából. 9.1 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlása A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselő útján, a jogszabályoknak megfelelően, részt vegyen az őt érintő kérdések meghozatalában. A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások továbbá pedagógusok közül. A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol (a nevelőtestület véleményének meghallgatásával) a következőkben saját közösségi életük tervezésében, szervezésében tisztségviselőik megválasztásában jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a házirend elfogadása előtt 10. Az intézmény kapcsolatrendszere Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerülete és a Székesfehérvári Tankerület osztott feladatkörrel. Működését a Bicskei Önkormányzat tulajdonában álló épületkomplexum biztosítja. Több városi kulturális műsort kezdeményeztünk és rendeztünk, rendszeresen részt veszünk a Bicskei Napok kulturális rendezvény sorozatán, szakmailag igyekszünk együtt dolgozni a város általános iskoláival, óvodáival, művelődési központjával, a városi könyvtárral, a helyi újsággal és tévékkel. Ezekkel a helyi önkormányzathoz tartozó intézményekkel az együttműködésünk jónak mondható. Az itt működő multinacionális cégekkel közvetlen kapcsolatunk most kezd kialakulni. A helyi vállalkozók iskolánkhoz való viszonyulása megosztott képet mutat. Konkrét célokat, eseményeket sokan támogatnak, ugyanakkor meglehetősen széles körben figyelhető meg kultúraellenes hozzáállás is. Együttműködést építünk ki a Családsegítő Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval és a Batthyány-kastélyban működő Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonnal is. A 2008/2009-es tanévben indítottunk rendészeti orientáltságú gimnáziumi képzést. A képzés keretében szoros kapcsolatot tartunk a helyi rendőrkapitánysággal. A szülők, a szülői munkaközösség a szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt napok alkalmával rendszeresen betekintést nyerhetnek az iskola életébe. A fontosabb, az egész közösséget érintő döntések előtt az intézmény vezetése és az osztályfőnökök kikérik a szülők véleményét személyesen vagy kérdőívek formájában. Évente egy összevont iskolai szülői értekezletet tartunk, hogy megkönnyítsük a szülői munkaközösségek munkáját és tájékozódását. Iskolánk a jövőben az eddiginél is szorosabb kapcsolatot kíván kiépíteni az általános iskolákkal. Ennek érdekében pedagógusaink személyesen is felkeresik a beiskolázási körzet intézményeit, ahol a szülői értekezleteken ismertetik a gimnázium és a szakképzés nyújtotta lehetőségeket, bemutatják intézményünk életét, a róla készült referenciafilmet. 12

14 II. A NEVELÉSI PROGRAM 1. Az intézményben folyó oktatás és nevelés alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, értékeink 1.1. Alapelvek Alapelvünk a korszerű műveltségkép és értékrendszer kialakítása, amely a tanulókat felkészíti, alkalmassá teszi a valóság viszonyrendszerének megértésére. Az intézményt az alábbi célok vezérlik: 1) tanulóinak önismereti készséggel rendelkező, sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, rugalmas személyiséggé fejlesztése; 2) testileg, lelkileg, szellemileg, életmódjukat tekintve egészséges, harmonikus személyiségű, a természetet tisztelő ifjak nevelése; 3) a tanulók érzelmi nevelése, jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük kialakítása; 4) a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése 5) a tanulókban helyes értékrend, énkép valamint az önnevelés képességének kialakítása; 6) a felelősségtudat megalapozása, fejlesztése; 7) rugalmas, toleráns gondolkodás kifejlesztése a másság elismerése és tiszteletben tartása érdekében; 8) az otthon, a lakóhely tiszteletének, szeretetének és a magyarságtudatnak a kialakítása; 9) a tudás elismerésének, becsületének, illetve a munka tiszteletének, a kitartó munkavégzés képességének a kialakítása; 10) az önálló ismeretszerzési képesség kifejlesztése, könyvtárhasználati és egyéb információs technikai hátterek használatának elsajátítása; 11) színvonalas oktatással szilárd alapműveltség, biztos alapkészségek kialakítása; 12) a diákok felkészítése az érettségi, illetve az érettségi-képesítő vizsgára, a továbbtanulásra, a munkavállalói szerep vállalására; 13) a világnézeti semlegesség megvalósítása; 14) a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos, sokoldalú közvetítése; 15) az esélyegyenlőség lehetőség szerinti biztosítása a hátrányos tanulók számára. 16) az Európai Unióba való integrálódás egyik legfontosabb tényezője az idegen nyelvi képzés. Hogy tanulóink kihasználhassák a határoktól mentes lehetőségeket iskolánkban a 2013/14-es tanévtől kezdve az angol és a német nyelven kívül az orosz nyelvi képzés is indul Céljaink A diákok legyenek tisztelettudóak, jól neveltek, társas kapcsolataikban kulturáltak, jó kommunikációs készséggel rendelkezők; legyenek érdeklődők, nyitottak, rugalmasak, az egyéni látásmód, az önkifejezés igénye, a szépérzék, az esztétikum iránti igény jellemezze őket; tudatosan, kulturáltan vállalják fel konfliktusaikat, fejlesszék konfliktustűrő képességüket, hogy kiegyensúlyozott emberré váljanak; legyenek motiváltak a tanulásban; ízleljék meg a sikert társaik, szüleik és nevelőik körében, a tantervi követelményeken túl 13

15 képességeik mind szélesebb körében; váljanak képessé saját érdekeik érvényesítésére, hogy a siker esélyével készüljenek fel életpályájukra; ügyeljenek környezetük tisztaságára, épségére; ügyeljenek saját egészségükre, kerüljék a káros szenvedélyeket A gimnáziumi tagozat specifikus célkitűzései Az iskolától mint szolgáltató intézménytől alapvető társadalmi elvárás, hogy a tehetséges tanulókat a felsőfokú továbbtanulásra, illetve közép- és emelt szintű érettségire készítse fel. Ez a gimnáziumi tagozat egyik kiemelkedő feladata, hiszen a tehetséges tanulók sok esetben a szociális helyzetükből adódóan, illetve a megromlott közbiztonság miatt ma már erősen meggondolják, hogy ún. elitgimnáziumokba iratkozzanak-e be, hiszen a bejárást választva túl sok idejük menne el az utazással, így kiesnének a közösségi életből, a kollégista létformával pedig az otthoni meleget, a közvetlen szülői gondoskodást veszítenék el sokan idő előtt. A tehetséges tanulókkal való törődés ezért alapvető feladata intézményünknek. A régió középiskolás korosztályának egy másik része 14 évesen még nem döntötte el, hogy milyen szakképesítést szerezzen meg, ezért továbbtanulásakor gimnáziumot választ magának. Az ő számukra is biztosítani kell egyrészt a közép- és emelt szintű érettségi vizsgához szükséges ismeretek megszerzését, egyben fel kell készíteni őket a később kezdődő szakmatanulásra. A NAT szabályozza az emelt szintű oktatás óraszámait, mely szerint magyar nyelv és irodalom, matematika és az élő idegen nyelv tárgyakból legalább heti öt, a többi tantárgy esetén legalább heti négy tanulási foglalkozást kell biztosítani. Az új típusú vizsgarendszer szerint iskolánkban bevezetjük az emelt szintű érettségit és az arra való felkészítést, melynek óraszámai. A felkészítő foglalkozások tananyaga megegyezik az emelt szintű érettségi követelményével. évfolyam magyar nyelv 1 1 magyar irodalom 2 2 kötelező matematika 2 2 történelem 2 2 idegen nyelv (angol) 2 2 idegen nyelv (német) 2 2 informatika vagy kémia 3 3 választható fizika 2 2 biológia vagy földrajz 2 2 összesen 16 óra 16 óra A rendészeti pályára felkészítő képzés specifikus célkitűzései A rendészeti szakmák iránt érdeklődő tanulóknak a gimnáziumi közismereti tárgyak elsajátítása mellett olyan speciális ismereteket nyújtani, amelyekkel pályaválasztásuk megalapozottabbá válik. Erősödik motivációs bázisuk, ezzel elkerülhetővé válik a hibás pályaválasztás, mérsékelhető a későbbi pályaelhagyás. A tanulók megismerik a rendészeti szakmákra és életpályákra jellemző munkatevékenységeket, az e területeken dolgozók előtt álló 14

16 perspektívákat. Ezáltal erősödik a rendészeti szervek presztízse, a bűn- és baleset-megelőzés társadalmi bázisa. A képzésben részt vevők jogi és állampolgári ismeretei elmélyülnek, ami megerősíti a felelős állampolgári magatartást. Célunk: Olyan képességeket fejleszteni, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet játszik az önismeret és a kommunikációs képességek fejlesztése, valamint a megfelelő kondicionáltság kialakítása. A kerettantervben is szereplő olyan tantárgyak speciális tartalmakkal való kiegészítése, melyek a rendvédelmi szerveknél is kívánatos és konvertálható ismereteket tartalmaznak (idegen nyelv, informatika). Felkészíteni a belügyi rendészeti ismeretek című tantárgyból mint kötelezően választható akkreditált érettségi tárgyból tehető középszintű érettségi vizsgára. Előkészíteni a rendészeti szakközépiskolákban vagy a Rendőrtiszti Főiskolán folytatandó továbbtanulásra A szakközépiskolai tagozat specifikus célkitűzései Feladatok: nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális szaktudást a szakmai művelődéshez, a szakmai munkatevékenység ellátásához; alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni; neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra, felelősségvállalásra; fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét; alakítsa ki a tanulókban a szolgáltatói gondolkodásmódot és sajátíttassa el a szolgáltatói magatartás alapvető formáit; alakítsa ki a tanulókban a szakmai elhivatottságot. A képzés célja összességében a szakmai követelményeken túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetését. Eszközöket, eljárásokat a tanórai munkában és a tanórán kívüli tevékenységben egyaránt használjuk. A lehetőségeket az SZMSZ-ben is szabályozzuk. 2. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai 2.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai A tanítási órákra való felkészülés; a tanulók dolgozatainak a javítása; a tanulók munkájának rendszeres értékelése; a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése; részt vesz az érettségi, különbözeti, felvételi és osztályozó vizsgák lebonyolításában; dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése; tanulmányi versenyek lebonyolítása; 15

17 a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok; felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken; iskolai kulturális és sportversenyek szervezése; osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása; az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; szülői értekezletek és fogadó órák megtartása; részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken; részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken; a tanulók felügyelete az óraközi szünetekben; tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése; iskolai ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel; részvétel a munkaközösségi értekezleteken; szertárrendezés; osztálytermek rendben tartása; tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai munkavégzés Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyfejlődés jegyeire; együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását; segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját; kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével; figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét; minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a tantestület elé terjeszti; szülői értekezletet tart; ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása; segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát; kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével; közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében; javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére; részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását; rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.1. Az iskola tanórán és tanórán kívüli szolgáltatásai, tevékenységformái Az iskola tanulói összetétele, a szociokulturális környezet, valamint a kiterjedt (kb. 50 km-es) vonzáskörzet indokolja, hogy különös gonddal szervezzük meg tanórán kívüli foglalkozásainkat. A személyiségfejlesztés nem csak a tanórán kívüli iskolai munka feladata, hanem a tanórákon, 16

18 elsősorban az osztályfőnöki órákon különös fontossága van. A tanórán kívüli iskolai szolgáltatások és programok a szabadidős tevékenységek a tanulók képességfejlesztését és a szociális juttatások igénybevételét teszik lehetővé. Ezek vázlatosan az alábbiak: Az iskolában működő büfé napközben biztosítja az étkezési lehetőséget, a menzán ebéd igényelhető. Mindennapos testedzés a tornateremben, az edzőteremben vagy a szabadban. Szakkörök, önképző körök, klubok a tehetséggondozásra, képességfejlesztésre. A könyvtár használata, könyvek kölcsönzése, könyvtári foglalkozások igénybevétele. Felkészítés kulturális és sportversenyekre, vetélkedőkre, az iskola tanulói számára meghirdetett, illetve iskolán kívüli versenyekre. Rendszeres iskolaorvosi szűrővizsgálatok, védőnői szaktanácsadás biztosítása, a szakrendelés igénybevételéhez nyújtott segítség. A kulturális szolgáltatások közös, csoportos igénybevétele, múzeumok, kiállítások megtekintése, rendszeres színházlátogatás. Segélyezés és ösztöndíjigénylés lehetőségének biztosítása. Drogprevenciós foglalkozásokon részvétel. Egészségügyi és környezetvédelmi program megvalósítása. A jelzett szolgáltatások az étkezés és a színház-, illetve kiállítás-látogatások kivételével ingyenesek, a szülők tájékoztatásával (esetenként részvételükkel) szerveződnek. A tanév elején az osztályok egy- vagy kétnapos tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Ez akkor valósítható meg, ha költségeit a tanulók fedezik. Az iskolában tanítási idő alatt erdei tábor szervezhető, amelynek időtartama legfeljebb öt tanítási nap. A résztvevők az iskola azon nappali tagozatos diákjai közül kerülhetnek ki, akik a program teljes költségét fedezni tudják. A sokrétű, szerteágazó, konkrét tapasztalatgyűjtés a tanulók szocializációs képességeit fejleszti, az információk, benyomások a spontán és szándékosan szerzett ismeretek körét tágítják, a tanulás, a kíváncsiság felkeltését segítik. Mintát adnak a tanulóknak a tartalmas szabadidőtöltésre, képességeik kibontakoztatására. Az iskola által nyújtott szolgáltatás a magatartási, beilleszkedési zavart mutató tanulók helyzetén is javít azzal, hogy tartalmas elfoglaltságot kínál, viselkedési mintákat ad számukra a különböző élethelyzetekben, sikerélményhez juttatja őket, társas kapcsolataikat ápolja, szélesíti. Céljaink: a személyiség fejlesztése, reális önismeret; szükséges önérvényesítés együttműködés; felelősségvállalás kulturált magatartás mások tisztelete, az empátia kialakítása; a szabadidő hasznos eltöltése és erre a lehetőség biztosítása; a tanítás-tanulás folyamatának segítése differenciált keretek között is; felkészítés a sikeres életkezdésre; korunk informatikai és nyelvi kommunikációs igényeinek tanulóinkkal való megismertetése a szükséges ismeretek elsajátíttatásának segítségével; hagyományaink megismerése, ápolása; fokozott figyelmet kell fordítani a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését biztosító foglalkoztatásra és oktatására Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: az értékek létrehozásában való közös cselekvés színterei, tevékenységei Az iskolában elsősorban osztályközösségekben gondolkodunk. Elsődleges feladat az 17

19 osztályfőnöki órák szakszerű ellátása. Az éves osztálykirándulások, rendezvények (mikulás, karácsony, 9.-esek köszöntése, farsang, a 12. osztályosok búcsúztatása stb.) közösségfejlesztő funkciót látnak el. Ugyanakkor jó közösséget képviselhetnek az iskolai színjátszó csoport, az énekkar és egyéb kiscsoportok. Ide sorolhatóak a színházlátogatások, egyéb programok, valamint részben az előző pontban taglalt személyiségfejlesztő lehetőségek, szabadidős formák kihasználása. Iskolánk részt vesz a drogprevenciós programban, ahol szociológus, pszichológus, illetve rendőrségi szakemberek segítségével a diákok életvezetési, egészséges életmódbeli tanácsokat kapnak. Az iskola rendelkezik drogprevenciós stratégiával és az oktatási törvényben előírtaknak megfelelő egészségügyi és környezetvédelmi programmal. Szabadidő szervező pedagógus hiányában iskolánk minden pedagógusának (főleg munkaközösségi alapokon) alapvető feladata a tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, a közösségi élet kialakítása: az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése (erdei iskola, tábor stb.); a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, szervezése, tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokhoz; a tanulóközösség, diákönkormányzat programjának segítése; a szülői szervezet (közösség) munkájának segítése; az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése; az egészséges életmódra nevelés, továbbá a szenvedélybetegségek megelőzésével összefüggő szabadidős tevékenység szervezése, összhangban az ifjúságvédelmi feladatoknál megfogalmazottakkal; az alapvető emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi hagyományok iskolán belüli megismertetésében, a kulturális, etnikai stb. másság megismertetésében és elfogadtatásában való közreműködés; az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való együttműködésének segítése. Nagyon fontos, hogy a köznevelési törvényben meghatározott időkeret tervére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, színpadot, a pedagógiai programban szereplő vagy később megszervezendő művészeti csoportot, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést és gyógytestnevelést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt megszervezzük, illetve működtetni tudjuk. 4. Hátrányos helyzetű tanulók 4.1. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos tevékenységek Tanulóink között a beiskolázáskor jelentős egyéni különbségek tapasztalhatók. Az eltérések elsősorban a tanulási képességek minőségében mutatkoznak meg. A képességek fejlődését erősen meghatározza a környezet, amelyből a tanuló érkezik. Tapasztalataink szerint a hátrányos és veszélyeztetett helyzet okai az árvaság vagy félárvaság, a válás vagy házasságon kívül születettség miatti hiányos család, illetve egyre gyakrabban a munkanélküliség miatti szegénység. Az iskolánkban bevezetésre kerülő szociális támogatási rendszer megpróbál megoldást találni az évről évre egyre több esetben fellépő tankönyvvásárlási, menzafizetési és egyéb diák szociális problémákra. Az iskolai alapítvány céljai között a fentiek is szerepelnek. A tanulási nehézségekkel küzdő, illetve lemaradó tanulók számára rendszeres korrepetálást biztosítunk az általuk igényelt és tanult valamennyi elméleti tantárgyból. 18

20 Sajnálatos, hogy ezekkel a lehetőségekkel pont a rászorulók közül nagyon kevesen élnek. A rendszeres óralátogatásokkal és az osztályfőnökökkel való egyeztető megbeszélésekkel a tanulók magatartási és tanulási kultúráját is nyomon követhetjük. Így hatékonyabban kiszűrhetők azok a diákok, akikre jobban oda kell figyelni, a szülővel való megbeszélés alapján esetlegesen a nevelési tanácsadó közreműködését kérni. Iskolánk eddig is felvállalta a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott, illetve vak) gyermekek egészséges társaik közé történő beilleszkedésének fontos és nehéz feladatát. Tanáraink képzettségüket és kötelező feladatkörüket jócskán túllépve tesznek meg mindent annak érdekében, hogy egyenlő esélyeket és lehetőségeket biztosítsanak minden tanítványunknak testi épségétől függetlenül. Ezen tanulóink számára is külön foglalkozásokat, felkészítőket, korrepetálást kell biztosítani. Külön figyelmet kell fordítani a beilleszkedési nehézségekkel és magatartás zavarokkal küzdő tanulókra. Speciális esetben a nevelési tanácsadó segítségét kérjük. Az iskolaorvosi ellátás keretében a tanulók osztályfőnöki órákon a védőnő segítségével korszerű információs anyagokat kapnak testi és szellemi egészségük megőrzésének érdekében. Lehetőségük nyílik csoportosan és egyénileg aktuális problémáik megbeszélésére, és szükség szerint szakrendelésen való kezelésre történő beutalásra. További lehetőség a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája a fenti tárgyban, részletesen a 6. pontban tárgyalva A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása A középiskolások magatartásbeli problémáinak hátterében több tényező állhat. Egyrészt a kamaszkor pszichológiai jellemzői: feltűnési vágy, a tekintély megkérdőjelezése, a szabályokhoz való kritikus hozzáállás, az önazonosság keresése. Másrészt a szociális, családi háttérből eredő problémák: munkanélküliség, csonka család, családtag betegsége, a szülők több műszakos munkahelye, a másodállásokból adódó figyelem- és időhiány. Fontos, hogy ezeknél a tanulóknál minél hamarabb megtörténjen az okok feltárása. Ez az osztályfőnök, illetve az osztályban tanító tanárok feladata (különösen az új tanulók intézményünkbe történő beiratkozása után). A zavarok jelentős része megoldható személyes beszélgetéssel, a szülő tanár, tanár diák, szülő tanár diák együttes megbeszélésével, rendszeres kapcsolattartásával. Amennyiben ez eredménytelen, a háttérben súlyosabb probléma állhat, ezért az osztályfőnök a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségét kéri, aki a Fejér Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Bicskei Nevelési Tanácsadójához fordul. A fent nevezett intézmény a tanuló szakvizsgálata után eldönti, hogy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanulóról van-e szó. Amennyiben a sajátos nevelési igény gyanúja felmerül, a tanulót továbbküldi a Fejér Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatához Székesfehérvárra. A szakértői vélemény alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanulót az igazgató határozatban mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A tanuló részére az osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán hosszabb felkészülési idő biztosítható, az írásbeli beszámolókon lehetővé tehető segédeszköz (írógép, számítógép) használata, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltása. A sajátos nevelési igényű tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 19

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 3 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben