INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft Felülvizsgálva november 1

2 1 Vezetıi összefoglaló Az ÉAOP-5.1.1/D-12 pályázat keretén belül tervezett intézkedések, a projekt célja és indikátorai Akcióterületi fejlesztés 1. ütem, Az ATT- ben kifejtésre kerülı célok megvalósítására tervezett beavatkozások középtávon. Akcióterületi fejlesztés 2. és 3. ütem Az 1. ütem projektjeinek megvalósítási ( idı ) terve Az akcióterület kijelölése és a 2013 évre tervezett projektek pozicionálása Az 1. sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt, - a fejlesztések elsı ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása Új funkciók generálása Az esélyegyenlıség erısítése, teljes körő és komplex akadálymentesítés Meglévı funkciók megerısítése Az 1.sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt - a fejlesztések második ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek Városi funkció (közterületek fejlesztése) Közszféra funkcióinak erısítését szolgáló fejlesztés A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Megelızı városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerı-piaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelem helyzet A környezeti értékek bemutatása A környezeti károk bemutatása és feltárása Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota Közbiztonság helyzete Az akcióterület mőszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása Közlekedés Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévı közmőhálózat és nem hálózatos szolgáltatások értékelése a megvalósíthatóság szempontjából Ivóvíz ellátás Szennyvízkezelés Földgázellátás Villamosenergia ellátás Távközlés

3 2.8. Funkcióelemzés A funkcióelemzéshez kapcsolódó igényfelmérés Az igényfelmérés körülményei, módszertana, a folyamat kezdete és vége Kemecse Város IVS aktualizálása Lakossági kérdıíves felmérés Civil szereplık igényfelmérése Gazdasági szereplık igényfelmérése Járási települések fejlesztési koncepció koordinálás Célzott igényfelmérés a felszabaduló polgármesteri hivatal helység és tanács-terem használat, a többfunkciós rendezvényterem és kapcsolódó infrastruktúra hasznosításra Az igényfelmérés célcsoportja, összhang a beavatkozásokkal és a projekt céljaival Az igényfelmérés alapjául szolgáló dokumentáció értékelése Az igényfelmérés eredményének összegzése Az igényfelmérés eredményének konklúziói, összhang a beavatkozásokkal Az akcióterület fı funkciói funkciócsoportonként Az igényfelmérés és helyzetelemzés alapján az akcióterület és vonzáskörzet projektcél szerinti versenyelemzése Verseny-elemzés. A tervezett beavatkozások funkciójához hasonló funkciót ellátó intézmények Az igényfelmérés eredményein alapuló kihasználtsági terv Új városháza építése. A régi és az új épület kihasználtsága A jelenlegi hivatal hasznosítása Multifunkciós rendezvényterem / rendezvény naptár Történelmi Emlékpark és Kulturális (Fesztivál) Központ és Fıtér kialakítása (1. ütem) Soft típusú tevékenységek A tulajdonviszonyok értékelése A tulajdonosi, együttmőködési szándékok vizsgálata Piaci igények, lehetıségek felmérése Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai a) Fejlesztési célok b) A feladat végrehajtása során figyelembe veendı szempontok és közvetlen igények c) Közvetett, a program elsı tárgyi ütemében megvalósuló intézkedések: d) A célok indokoltsága e) Az akcióterület és a fejlesztési program céljai és indikátorai a megvalósítás ütemei szerint Az akcióterület beavatkozásai Az akcióterületen az elkövetkezı években tervezett fejlesztések típusai: A beavatkozások célcsoportjai : Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegő tevékenysége Beavatkozás típusok Beavatkozás típusok a projektek és specifikus célok feltüntetésével, idıtávval Az akcióterületi fejlesztési program 1. üteme. A Regionális Operatív Program között városrehabilitációs célú pályázat Közszféra, funkciók létrehozását szolgáló tevékenységek

4 Közszféra funkcióinak erısítését szolgáló fejlesztések Gazdasági funkciók létrehozását szolgáló tevékenységek Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek Közterületi, városi funkciót szolgáló tevékenységek Az esélyegyenlıség erısítése, teljes körő és komplex akadálymentesítés A fejlesztés bemutatása létesítmények / projekthelyszínek alapján Önállóan nem támogatható, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, infrastrukturális, beruházás jellegő fejlesztéseket kiegészítı ("soft") elemek: Az akcióterületi fejlesztési program 2. üteme Az 1.sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt fejlesztések második ütemében megvalósuló beavatkozások intézkedés szintő bemutatása A Regionális Operatív Program között városrehabilitációs célú pályázat tartalma A projektgazda és a konzorciumi partner bemutatása Számszerősített eredmények Indikátorok Projekt Fichek Szinergia vizsgálat és a fejlesztés indokoltsága Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében A jellemzıen az önkormányzat által ellátandó feladatok Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlıségi hatás Környezeti hatások Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi kötelezı indikátorok: Kockázatok elemzése Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve A városfejlesztési akció pénzügyi terve Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A megvalósításhoz szükséges források meghatározása A pályázat pénzügyi terve A projekt megvalósításának pénzügyi ütemezése Pályázathoz kapcsolódó (elszámolható és nem elszámolható) tevékenységek pénzügyi terve A megvalósítás intézményi kerete Az akcióterületi tervet megvalósító projekt menedzsment szervezet bemutatása Üzemeltetés, mőködtetés Üzemeltetés, mőködtetés szervezeti terve

5 1 Vezetıi összefoglaló Az akcióterületre vonatkozóan az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) határozza meg a fejlesztések stratégiai irányait, míg a településrendezési terv szabja meg, hogy az adott területen mit, hogyan és milyen paraméterekkel lehet építeni. Kemecse Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és kapcsolódó Akció Területi Terve 2009 évben elkészült. Az ÉAOP-5.1.1/I-13 Kiemelt Projekt felhívás keretében benyújtott pályázat mellékletét képezı IVS és ATT az NFÜ IH és az RFÜ illetékeseivel lefolytatott szakmai konzultációval összhangban - a vonatkozó Pályázati Útmutató, az aktuális ATT módszertani útmutató, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelıs Szakállamtitkársága által január 28-án megjelentetett Városfejlesztési Kézikönyv c. módszertani útmutató alapján felülvizsgált és aktualizált dokumentumok, melyeket Kemecse Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 159/2013 (XI.21.) határozatával hagyott jóvá. Az akcióterületen (a 2. sz. ábrán sárgán jelölt terület) végrehajtandó komplex településfejlesztési akciók indításához ki kell jelölni a célkitőzések megvalósításának vezérfonalát, illetve el kell készíteni a fejlesztések mőszaki és pénzügyi forgatókönyvét is ezt valósítja meg az Akcióterületi Terv (ATT). A jelen ATT-ben megfogalmazott településfejlesztési akciók, illetve az ezeket tartalmazó projekt csomagok/ projektek a kijelölt fejlesztési területre vonatkozóan, az IVS-ben megfogalmazott célok, funkciók és feladatok megvalósulását szolgálják. Ezek ütemezése az IVS 6. fejezetben bemutatott rövid közép-, és hosszú távú feladatütemezés és mőszaki tartalom idıtávjához és a kiválasztott fejlesztési területhez illeszkedik, figyelembe véve az elérhetı pénzügyi források rendelkezésre állását. A koncepcionális összefüggések megértése érdekében ezért az ATT vel az IVS egyidejő tanulmányozása szükséges. Jelen vezetıi összefoglaló tartalmazza az 1.sz. akcióterületi terv legfontosabb információit, azaz, az akcióterületi fejlesztés célját és indikátorait, az akcióterületi fejlesztés tartalmát, és annak költségvonzatát. Az akcióterületi terv több ütemre bontva tartalmazza az északi városrészben tervezett valamennyi projektet. (Lsd. Pl pont) Az ATT-ben az 1. megvalósítási ütemben szerepelnek azok a projektek, melyek megvalósítása az ÉAOP-5.1.1/D-12 pályázat keretén belül tervezett. Ezeket, az ATT 3.4. fejezetében, valamint tervdokumentáció szinten részletesen bemutatjuk az 1. sz. Mellékletkötet 1. sz. és 2. sz. mellékletében. Kemecse Város közel 5000 fıs lakosságszámával, történelmi múltjával a múltban és a jelenben is a térség egyik kiemelkedı településének számított. A település közösségi szolgáltatási rendszerét és társadalmi, gazdasági adottságait is figyelembe véve január 1-én méltó szerepet kapott a régió közigazgatási rendszerében azzal, hogy sok év után újra járási székhellyé vált, amelybıl kifolyólag további 11 település közigazgatási feladatait szükséges. Méltatlan azonban, hogy egy ilyen hangsúlyos szereppel bíró város nem rendelkezik szükséges városi funkciókkal, és valós, közösségi térként mőködı városközponttal. A projekt során létrehozandó új és megerısített funkciókkal Kemecsén létrejön egy új városmag, amely nemcsak a város lakossága, mint 1. számú célcsoport, hanem a járáshoz tartozó települések számára is társadalmi, gazdasági, közigazgatási, településképi, identitáserısítı elınyökkel jár az alábbi új és megerısített funkciók létrehozásával: 5

6 Közszféra funkció - új multifunkciós igazgatási épület építésére kerül sor 634 m2 hasznos alapterülettel, és a hozzá kapcsolódó szükséges infrastruktúrával (parkolók kiépítése, közmőfejlesztés, csatlakozó útfejlesztés). Az új épület szükségességének indoka, hogy a jelenlegi Polgármesteri Hivatal a városközponttól távol, egy olyan épületben található, amelyben nem biztosított az ügyfélbarát szolgáltatás. Az új épületben egyablakos ügyintézés megvalósításához szükséges hivatali helyiségektıl elkülönített ügyfélszolgálati tér jön létre, információs pulttal. A kiváltott ingatlan is további hasznosításra kerül, a háttér kiszolgálást biztosító gazdasági egység itt látja el munkáját, és a felszabaduló helységekben az eddig irodával nem rendelkezı helyi civil szervezetek kapnak helyet. Az épület további bıvítésére van lehetıség, amely az Önkormányzat célja. Emeletráépítéssel további gazdasági funkciók, valamint a járási hivatal átköltözésére lesz lehetıség. Az építés teljes egésze energia hatékony beruházás, A+ kategóriájú épület jön létre, szemben a jelenlegi B energia besorolású Polgármesteri Hivatallal, így a projekt beruházás összértékének több mint fele energetikai fejlesztésre kerül ráfordításra. Közterületi/városi funkció - a városközpontban a jelenlegi lepusztult területen zöldfelület növeléssel a projekt során új közpark, fıtér jön létre, szökıkúttal, közösségi terekkel. Az új parkban számos ıshonos növény telepítésére kerül sor. A projektet park további fejlesztésre is lehetıség lesz, történelmi emlékpark és amfiteátrum építésével, amelyet 2. ütemben tervez az Önkormányzat. A kialakítás és az utcabútorok beszerzése a város közterületi arculati stratégiájához illeszkedik. Az új fıtér közbiztonságának megırzése érdekében térfigyelı kamerarendszer kerül kiépítésre, melynek felelıse és a fenntartás során mőködtetıje az önkormányzattal konzorciumi megállapodást kötött Kemecse Polgárır Egyesület. Közösségi funkció: - A projektelem: Az új ig. épületben városi rendezvények befogadására alkalmas multifunkciós rendezvényterem kerül kialakításra. - B projektelem: A városközpont fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó a soft programok: "Virágzó Kemecse" helyi társadalmi akció-a fejlesztési területet körülvevı ingatlanok közterületi elıkertje, helyi társadalmi akcióval, virágosítási közvetett támogatású program Helytörténeti elıadás és vetélkedı megrendezésére megcélzó közvetett támogatású program kiírása a helyi általános iskolások és az internet segítségével a városi lakosság körében, melynek témája szorosan kapcsolódik Kemecse történelméhez, városszerkezeti változásaihoz. Bőnmegelızési komplex fórumsorozat és tájékoztató Kemecsén, Közbiztonsági Kalauz - Az elıadássorozat keretében 5 alkalommal, egy-egy tematika köré felépített tájékoztató jellegő fórumra kerül sor, ahol az elıadásokat követıen a lakosok kérdéseiket is feltehetik. Az elıadások anyagából Közbiztonsági kalauz címmel tájékoztató füzet készül, mely közvetlenül kerül terjesztésre Kemecse postaládáiba. A program elıkészítésében és lebonyolításában együttmőködıként és megbízottként is részt vesz a helyi polgárırség és a rendırség. 6

7 Tájékoztatás és nyilvánosság akciók A városközpont rehabilitációja a fizikai beavatkozások mellett úgy válhat komplex programmá, ha a lakóközösség is fejlesztésre kerül, azaz közösségi célok együttes megvalósításán keresztül növekszik a lakóközösség együttmőködési készsége és a lakókörnyezetük iránti felelısségérzet. A fenti céloknak megfelelıen a Kemecse Város hírlevelében a témával kapcsolatos folyamatos cikkek, híradások, illetve évente 3 rendezvény kerül megszervezésre. Pl a jelképes örökbefogadás és közösségi kerttervezési naphoz kapcsolódóan elıadás kertészeti ismeretekrıl, növényismertetés, vázlatterv készítés a lakókkal. A beruházás, fenntartás, alap adatai : A projekt megvalósítása július 1. és május 31. között zajlik. A projekt elszámolható összköltsége és igényelt támogatása: Ft A projekt fenntartása során 70 személy kerül foglalkoztatásra helyi foglalkoztatási akció keretében parkfenntartási céllal Az ÉAOP-5.1.1/D-12 pályázat keretén belül tervezett intézkedések, a projekt célja és indikátorai Célhierarchia Az akcióterületi fejlesztés átfogó célja: Az akcióterületi fejlesztés specifikus céljai: o A város térségi/kistérségi leendı járásközpont szerepkörének erısítése o Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés o Központi városmag létrehozása (1. ütem ) o Hiányzó funkciók pótlása, kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, o Lakossági közszolgáltatások minıségének javítása, o Környezet rehabilitáció Az akcióterület célrendszerének részletes bemutatása A projekt átfogó céljai: o a városi, közösségi és közszféra funkciók bıvítése, élhetıbb város az épített környezet minıségének javításával, ( Központi városmag létrehozása (1. ütem ) ) o gazdasági funkciók erısítése,az esélyegyenlıség erısítése (munkahely teremtés, akadálymentesítés) o Környezeti rehabilitáció ( az új városközpont létrehozásával együtt járó cél ) o Identitásnövelı közösségi tér kialakítása A projekt specifikus céljai: o az esélyegyenlıség erısítése (munkahelyteremtés, akadálymentesítés) o a városi funkciók erısítése, élhetıbb város az épített környezet minıség javításával 7

8 Új városközpont - Fıtér kialakítása közszféra, közösségi, városi (közterületi), gazdasági új funkciók generálásával meglévık erısítésével o Környezeti rehabilitáció (új városi funkciók létrehozásával párhuzamosan ), az épített környezet megırzése: - Új városközpont létrehozása a jelenlegi ingoványos, rendezetlen terület rehabilitációjával (Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér kialakításának PE 1. projektcsomag 1. üteme) mely a város egyedi arculatát adó zöld tengely (lsd. IVS fejezet) keleti végpontja is egyben - A katolikus templom környezetének a városközpont funkcióba illeszkedı megújítása, (mőemlék épület) funkcióbıvítı rehabilitációja PE3. projektcsomag (3. ütem) o közszféra funkció erısítése, új funkciók létrehozása a beavatkozási területen: Új igazgatási épületegyüttes létrehozása 1. ütem: új városháza építése o közösségi funkció bıvítése - Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér kialakítása) Római Katolikus Templom környezetének funkcióbıvítı felújítása (PE3 projektcsomag) - Új körmenet és park az RK templom körül, mely illeszkedik az új városközpont arculatába és a park és közterület útvonalhálózatába - Civil szervezetek elhelyezése a felszabaduló ingatlanokban (1. ütemben a jelenlegi Polgármesteri Hivatal ingatlanában) - Multifunkciós rendezvényterem létrehozása az új igazgatási épületben o gazdasági funkciók erısítése (középtávú projektcsomag) - Szolgáltatók térségi hatáskörő ügyfélszolgálati irodái (gáz, víz, villany, közmővek) - Kereskedelmi vállalkozások - szolgáltatóház 1.2. Akcióterületi fejlesztés 1. ütem, Új városközpont létesítés projektcsomag tartalma 1. ütem PE1/1 PE1/2 PE1/4 PE1/5 PE23 Városközpont létesítés az északi városrészben, új igazgatási épület - városháza építése (közszféra funkció,) Multifunkciós rendezvényterem kialakítása (közösségi funkció,) az új városközpontban Kemecse új fıterének kialakítása, parképítés (közterület fejlesztés, városi funkció) Térfigyelı rendszer létesítése (1. ütem új városközpontban) A régi városháza hasznosítása Az 1. ütem projektjeinek megvalósítását és fenntarthatóságát támogató soft projektek 1. sz. táblázat Az 1.sz. ábrán az egyes ütemezett- projektek elhelyezkedését mutatjuk be 8

9 1. sz. ábra Az új városközpont létesítés projektcsomag megvalósítás, ütemezés területi ábrázolása az 1. sz. táblázat jelöléseivel 9

10 1.3. Az ATT- ben kifejtésre kerülı célok megvalósítására tervezett beavatkozások középtávon. Akcióterületi fejlesztés 2. és 3. ütem 2. ütem ütem PE1/6 PE1/8 PE3 PE4/1 Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ projektcsomag Városközpont létesítés az északi városrészben, PE1/1 igazgatási épület bıvítése járási hivatal építése (közszféra funkció, ERFA) Római Katolikus templom felújítás, kerengı és parképítés Zöld-park és sétány tengely / folyosó kialakítás a fıtértıl a Ságvári utcáig. Az új városközpont közvetlen kapcsolatának biztosítása a Móricz Zs. u.-val. 2. sz. táblázat Beavatkozási terület Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések,új funkciók létrehozása Városi funkció, Közterületek fejlesztése Tervezett beavatkozások Szolgáltató és kereskedelmi üzletház építése Vállalkozók háza építése Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ. (PE1 2. ütem ) Niczky kastély felújítása és környezetének ( történelmi városközpont ) rehabilitációja (PE8) Római Katolikus Templom homlokzat (mőemlék épület) felújítása (PE3) Igazgatási épületegyüttes - bıvítés, (benne új járási hivatal) építése (PE1) Fıtér funkció bıvítı fejlesztése, (PE3 2. ütem) a Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ. (PE1. 2. ütem ) és a zöld tengely létrehozása, a fıtér összekötése a Niczky kastély és környezetében lévı alközponttal (3. ütem ) 3. sz. táblázat Az 1. számú akcióterületen tervezett középtávon megvalósítandó projektek 10

11 1.4. Az 1. ütem projektjeinek megvalósítási ( idı ) terve Projekt szakasz megnevezése Kezdési idıpont Befejezés idıpontja Építési tevékenység: közszféra funkció - új igazgatási épület, városháza építése Építési tevékenység: közösségi funkció - új igazgatási épületben multifunkciós rendezvényterem kialakítása Építési tevékenység: (közterületi/városi funkció) Kemecse új fıterének kialakítása, parképítés Önállóan nem támogatható, parképítéshez kapcsolódó tevékenység: térfigyelı kamerarendszer kiépítése Soft tevékenység - programalap sz. táblázat Az 1. ütem projektjeinek megvalósítási (idı) terve 1.5. Az akcióterület kijelölése és a 2013 évre tervezett projektek pozicionálása Az 1. sz. ábrán a z 1. sz. akcióterületen tervezett projektcsomagok évben megvalósításra tervezett egyes ütemének projektjeit (PE 1 és PE3) pozícionáltuk. A projektek bemutatása során helyrajzi szám mélységig bemutatjuk a projekt helyszínek elhelyezkedését és a 3. sz. mellékletkötetben az érintett területeket, épületeket fotókon is bemutatjuk. 11

12 2. sz. ábra Az 1. sz. akcióterület és a évben megvalósításra tervezett PE1 és PE3 projekt csomagok elhelyezkedése Az akcióterület kijelölése az IVS 6.4. fejezetében található vizsgálat és értékelés alapján történt és részletesen az ATT 2.1. fejezetében találhatók erre vonatkozó összegzett információk. A beavatkozásokat konzisztens módon az északi városrészre az 1.sz. akcióterületre- PE jelő projektekre bontva jelöljük a projektek helyszíneinek kijelölésekor a térképeken,és a táblázatokban. 12

13 3. sz. ábra A PE1, PE3, PE8 projektek keretében az akcióterületen integrált, szinergikus hatásokat nyújtó beavatkozások (projektcsomag) kerülnek megvalósításra. A projektcsomag tevékenységei két helyszínen (új városközpont és fıtér PE1, PE és1052 hrsz, illetıleg a történelmi/ kulturális városközpont (Niczky kastély és környezete alközpont PE8-91/1 hrsz)) valamint az ıket összekötı - a Kemecse egyedi arculatot biztosító park és szabadidıs élettér, - zöld tengely valósulnak meg több ütemben. 13

14 Az ATT és a Településrendezési-, és Szabályzási Terveinek összhangja A hatályos (Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2011. (III.15.) KT. sz. rendelete), az országos építésügyi elıírások lehetıségein belül figyelembe veszi a meglévı kialakult beépítést, a védendı városszerkezetet, épületeket és környezetüket, a funkciókat, továbbá teljes körően biztosítja a fejlesztések megvalósíthatóságának jogszabályi hátterét. A szerkezeti és szabályozási tervet vizsgálva megállapítható, hogy az akcióterületen tervezett projektek megvalósításához nincs szükség a tervek módosítására. A terület felhasználások és szerkezeti elemek, illetve a hatályos építési elıírások és szabályozási elemek tartalmazzák azokat a kereteket, melyek alapján a tervezett város-rehabilitációs beavatkozások és IVS a településrendezési tervnek megfelel. A hatályos szabályozási terv nem tartalmaz olyan részletes és speciális szabályozást, amely miatt az IVS-t vagy szabályozási tervet módosítani kellene. Az övezeti besorolások és építési paraméterek megfelelnek a fejlesztési igényeknek Az 1. sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt, - a fejlesztések elsı ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása - Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek - Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Városi funkció, közterületek fejlesztése - Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések - Soft típusú tevékenységek közvetlenül az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódva Új funkciók generálása Közszféra funkciók létrehozását szolgáló tevékenységek jan. 1.-tıl Vasmegyer és Kemecse közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és üzemeltetnek. Ehhez az együttmőködéshez más települések is társultak volna, de helység hiányában nem valósulhatott meg. A környezı települések körében az együttmőködés kibıvítésére a felmérés folyik és az elsı ütemben megvalósuló új közigazgatási épületben ezen új funkció kulturált és korszerő ügyfélszolgálati munkát lehetıvé tevı elhelyezését IT háttérrel egy-ablakos ügyintézés technológiával, kormány ablakkal valósítjuk meg. - Az ügyfélszolgálati munka a fenti formában új funkció a településen és a járáson belül is. - Az ügyfélszolgálati munka a fenti formában új funkció a településen és a járáson belül már az elsı ütemben is, mely késıbb járási hivatal városközpont kialakítás 2. ütemben kormány ablakkal és további közigazgatási funkciókkal bıvül. - Az új ügyfélszolgálati funkciók azt eredményezik, hogy a városközpont program és ezen belül a multifunkciós épület beruházás Kemecse város 1. és 2. akcióterületére is kiterjed és az új járás lakosságát is kiszolgálja. - Az új funkciókkal megnövekedett feladatkört a korszerő technikai háttérnek köszönhetıen ugyanazzal az ügyintézıi létszámmal látja el az önkormányzat. 14

15 - A nemzetiségi cigány önkormányzat és az iparkamara valamint a településen mőködı civil szervezetek a jelenlegi polgármesteri hivatalban térítésmentesen a hatékony mőködésükhöz szükséges helységet kapnak, ami eddig nem volt biztosítható. A régi polgármesteri hivatal az új multifunkciós épület összes háttérszervezetének (gazdasági osztály, adó iroda) ad a jövıben helyet. A jelenlegi épület nagyterme a civil szervezetek összejöveteleinek és az általuk szervezett tanfolyamok helyszíneként szolgál, és így magas kihasználtságot biztosít. Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek Az ATT 3.4. fejezetében és a 1. sz. mellékletkötet 2. sz. mellékletében részletesen bemutatott Új Városközpont, Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér kialakításban szereplı park három egységre tagolódik, melyeket organikusan szerkesztett díszburkolatos utak és látványos növényvonulatok kapcsolnak egységes rendszerbe. A létesítmény - együttes kiemelt közösségi, szakrális funkciója a római katolikus templom körül épített körmenet, mely a park további funkcionális egységeihez utakkal kapcsolódik, így minden irányból része a park vérkeringésének. A 3,2 m széles kerengı belsı sávjában 14 db 40 x 60 x 8 cm-es homokfújt gránit lap jelöli a stációk helyét. Az új igazgatási épületben közösségi funkciót szolgáló multifunkciós rendezvényterem kerül kialakításra, mely közel 200 fıs rendezvények befogadására alkalmas. Közterületi, városi funkciót szolgáló tevékenységek Kemecse Város központjában, az 1051, 1053, 1030 helyrajzi számon lévı területen létesülı új Városháza és Járási Székhely épületegyüttesét körülölelı park a pihenésen kívül közéleti funkciókat is kielégít. - Az Új városközpontban Fıtér funkció kerül megvalósításra (PE3) A fıtéren közpark, parkoló, zöldfelület, közkerti infrastruktúra, térvilágítás, pihenıövezet létesül. A középületek elıtti tér hatalmas hal formába szerkesztett statikus elemei biztonságot, nagyvonalú eleganciát demonstrálnak az utcafront felıl érkezıknek. A halforma tiszteletadás: a Kemecse Város címerét díszítı hal- és vízélmény idézete. A két darab díszkút 2 m magas gejzír- vízoszlopa között szimmetrikusan elrendezett emelımagasságú vízsugarak húzódnak 22 méter hosszan mindkét oldalon. A kutak környezetében 25 db 40 x 40 x 40 cm-es mészkı kocka szolgál ülı felületként. - Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ kialakítása 1. ütem területrendezés (lásd 1. sz. mellékletkötet 2. sz. mellékletnek tervdokumentációját) Az esélyegyenlıség erısítése, teljes körő és komplex akadálymentesítés Kemecse város a településen lakók esélyegyenlıségét évek óta komplex módon kezeli. Az esélyegyenlıségi program részeként az alábbi tervek kerültek kidolgozásra és elfogadásra: 15

16 - Kemecse város rendelkezik Települési Esélyegyenlıségi Tervvel, melyet a képviselı testület 28/ 2012 III. 22. számú határozatával hagyott jóvá. (A határozatot és a Település Esélyegyenlıségi Tervet a mellékletben csatoljuk. - A település Esélyegyenlıségi Antiszegregációs Tervét az IVS tartalmazza. Az új igazgatási épület és park együttes tervezése során külön figyelmet fordítottak a mozgássérült és egyéb fogyatékkal élık miatt elıtérbe helyezendı akadálymentesítési szempontokra. Mind az épület mind pedig a kertészeti, parképítési beavatkozások valamennyi EU szabványnak és elıírásnak megfelelnek. A teljes körő és komplex akadálymentesítés (látás-, hallás-, mozgássérült területeken egyaránt) a teljes városközpont programban, - így az 1. és 2. ütemben - létrehozandó épületegyüttesre a parképítésre, amfiteátrumra, a teljes városközpont programra, illetve az 1. ütemet követı bıvítésre, (pl. az új igazgatási épület gazdasági funkció célú emelet ráépítése, horizontális bıvítés) vonatkozik. A mozgás és érzékszervi funkciójukban sérült emberek szükségleteinek kielégítésére mind az épített környezet, mind az infokommunikációs akadálymentesítés terén komplex akadálymentesítést biztosít a program. Ez azt jelenti, hogy a közterületrıl való bejutástól a szolgáltatás igénybevételéig biztosított az összes fogyatékossággal elı egyenlı esélyő hozzáférése. Akadálymentes parkoló, sétányok, gyalogutak, járdák és egyéb akadálymentes útvonalak információs rendszerek további infokommunikációs akadálymentesítés, mint pl. kezelıszervek a 3.4. fejezetben részletesen bemutatásra kerülnek Meglévı funkciók megerısítése - Az új funkciók mellett meglévı funkciók megerısítése és bıvítése is megtörténik már az 1. fejlesztési ütem során: Az új igazgatási épülettel a hivatali közigazgatási alaptevékenység jelentısen korszerősödik és hatékonyságában nı az új igazgatási épületben bevezetésre kerülı ügyfélszolgálati rendszer, egyablakos ügyintézés stb. intézkedések révén. (közszféra funkció erısítése) - A közterületi (városi) funkciók létrehozását és ezek erısítését szolgálja a park a Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér létesítményekkel. - A közösségi funkciók is megerısödnek részben a civil szervezetek / kamara mőködéséhez szükséges infrastruktúra biztosítással, (elhelyezésük a felszabaduló jelenlegi polgármesteri hivatal ingatlanban ) részben a régi és új hivatal nagytermeinek hasznosításával. A város fejlesztésében és biztonságos üzemeltetésében résztvevı civil szervezetek: o Polgárır Egyesület o Kemecsei Városvédı Egyesület o Kemecsei Gyermekekért Alapítvány o Nagycsaládosok Egymásért Egyesület o Kemecsei Nıegylet o Kemecsei Kertbarát Kör tevékenysége hatékonyabbá válik. A fejlesztés során megvalósuló létesítmények költségtakarékos fenntartása, üzemeltetés, karbantartás - Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Zsadány Nonprofit Kft. a fejlesztési program 1. ütemében megvalósítandó fejlesztések üzemeltetését biztosítja az új városközpont zöld 16

17 felület és park fenntartási, valamint az új igazgatási épület karbantartási és pótlási feladatainak koordinációjával. A fejlesztési program 1. üteme során megvalósuló közterületi fejlesztések üzemeltetési feladataihoz a Zsadány Nonprofit Kft fı hátrányos helyzető munkavállalót von be helyi foglalkoztatási kezdeményezésként. A Zsadány Nonprofit Kft. irodája és székhelye a régi polgármesteri hivatalba kerül, ezzel az önkormányzat költségcsökkentést ér el az iroda fenntartási költségösszegében. - Az új épület A+ besorolású lesz így a jelenlegi hivatali épület energia költségeihez képest 50%-os energia megtakarítás tervezett. Az elkészülést követıen energiatanúsítvány készül. Az új igazgatási épület létrehozásával az 1. ütemben megvalósítandó projekt összes beruházási költségének több mint 50%-a energia hatékonysági beruházást eredményez Az 1.sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt - a fejlesztések második ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása - Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek - Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Városi funkció, közterületek fejlesztése - Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések - Soft típusú tevékenységek közvetlenül az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódva Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek A PE1 projektcsoport 3. ütemében az új igazgatási épület emeletráépítésével valósul meg az önkormányzattal konzorciumi együttmőködésben, végleges elhelyezéssel, a település és környezete lakosságának életminıségét javító szolgáltató funkciók betelepülése. pl. a Nyíregyházához kapcsolt szatellit funkciókhoz - a leendı lakóparkhoz - kapcsolódó jelenleg hiányzó kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatások pótlása. Magántulajdonú kiskereskedelmi üzletek építése; Központi iroda építése; Bankfiók, biztosító fiók létesítése Szolgáltatók ügyfélszolgálati irodái A fenti. funkciók a 3. pályázati szakaszban konzorciumi konstrukcióban, illetve a társaságok finanszírozásában valósul meg Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ - a 2. ütemben létrehozandó amfiteátrum, mely a kulturális programok és elıadások színtereként is funkcionál, (PE1) a közösségi funkciók területén olyan új elemek, melyek az infrastruktúra fejlesztést követıen, illetve azzal párhuzamosan, kulturális és turisztikai programfejlesztést igényelnek és ezek elıkészítése már folyik. 17

18 Részletesen engedélyes terv szinten bemutatva 1. sz. Mellékletkötet 2. sz. mellékletében Amfiteátrum és történelmi oszlopsor. A fával burkolt színpad ellipszis alakú, 8 x 10 m, körülötte a medence mérete: 20 x 28 m. A medencében a színpad körül 12 fúvóka produkál váltakozó vízképet. A színpad-kút körül 4 szinten helyezkednek el a lelátó sávok, különféle színő díszburkolattal kirakva. A terület a füves rézsőkkel és támfalakkal akár 1000 ember befogadására is alkalmas. Ily módon nagyszabású rendezvények, elıadások, koncertek színtere lehet ( Kemecsei fesztiválnapok ). Télen fagyasztásos eljárással korcsolyapályává alakul a díszkút, ami élénk életet varázsol a parkba ebben az évszakban is. (Karácsonyfa-állítás, Betlehem készítés, karácsonyi koncert a színpadon, stb.) Történelmi oszlopsor A 10 db 3 m magas mészkıoszlop a nemzeti és a helyi történelmi eseményeket jeleníti meg. Az ellipszisek formarendjére szervezett, díszburkolattal ellátott sétányok gyönyörő kísérıi, hátterei a lombhullató fák, örökzöld és virágzó cserjék, évelı virágok tömegaránya jelöl ki formákat és helyszíneket - Az új városközpont kialakítással párhuzamos beruházás a Szent István út járda, kerékpárút, bel- és esıvíz csatornahálózat program, melyhez közút felújítás is tartozik. Ezzel a beruházással válnak elérhetıvé a városközpontban az új funkciók. A városközpontban a városi (közterületi) közösségi, közszféra és gazdasági funkciókat, kulturális programokat is figyelembe vevı parkolók jönnek létre csatlakozással a Szent István útra. - Az új városközpontban kialakítandó új igazgatási épületegyüttes, az 1. ütemben megvalósult új városháza épületével összhangban. Itt kerül elhelyezésre az új járási hivatal is. - A mőemlék védettségő Római Katolikus Templom homlokzatának felújítása (PE3), a Történelmi Emlékpark és Kulturális Központ, Új igazgatási épületegyüttes (benne új városháza) építése (PE1) projektekkel összhangban. - Az önkormányzat által megvásárolt Niczky kastély, homlokzati felújítása és közvetlen környezetének rehabilitációja,; Projektgazda: Kemecse Város Önkormányzata, (PE8) Városi funkció (közterületek fejlesztése) - Fıtér kialakítás bıvítése a 2. ütemben, 6675 m2 alapterülettel Projektgazda: Kemecse város Önkormányzata, Fıkedvezményezett Részletesen bemutatva 1. sz. Mellékletkötet 2. sz. mellékletében - Történelmi Emlékpark és kulturális fesztivál Központ funkciókkal park és zöld felület bıvítés 18

19 Közszféra funkcióinak erısítését szolgáló fejlesztés 4.1 Az új városháza (Polgármesteri hivatal) bıvítése, 634 m2 hasznos alapterülettel, emelet ráépítési és csatlakozó épületbıvítési lehetıséggel, multifunkcionális nagy terem biztosítással. Fıkedvezményezett: Kemecse Város Önkormányzata, Részletesen bemutatva az 1. sz. Mellékletkötet 1. sz. mellékletében 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1. Az akcióterület kijelölése Az akcióterület lehatárolását az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) alapján készítettük el, melynek 6.4. fejezete mutatja be az akcióterületek kijelölését. Az 1. sz. akcióterület a város északi része, a 100-as sz. vasúti fıvonaltól északra található terület, - a város történelmi része-, gazdasági és igazgatási központja. Az akcióterület a következı utcákkal határolható körbe: Szent István u. Sport u. Vasút u. Hevesi u. Dimitrov u. Partizán u. Vasmegyeri u. Ady E. u. Mikszáth u. Petıfi u. Zrínyi u. Dankó u. Ságvári u. Rózsa u. Az ily módon lehatárolt 1. sz. akcióterület nagysága kb. 243 ha, amely Kemecse teljes területének kb. 60%-a, a lakónépességének száma 3720 fı, amely Kemecse teljes lakosságának 61%-a. Az IVS és ATT Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2011. (III.15.) KT. sz. rendeletével elfogadott és jelenleg is érvényes területrendezési tervére a szerkezeti és szabályozási tervekre épül. Az akcióterültek kijelölése teljes egészében a településrendezési terv új belterületi terv határait követi. Az északi és déli városrészt / az egyes és kettes számú akcióterületet a MÁV 100 számú fıvonalának vasútüzemi területe választja el egymástól. A két akcióterület a város belterületét helyrajzi szám szinten teljesen lefedi, a kijelölés egyértelmő és teljes. Az akcióterület kijelölés az aktualizált IVS-ben szereplı helyzetértékelésnek, - mely kitér minden tematikus (gazdaság, társadalom, település szerkezet, települési környezet) szempontra - megfeleltetett, az egyes akcióterületeken tervezett beavatkozások egymást erısítı hatásúak, újabb szegregátumok létrejöttét az egyes akcióterületekre tervezett, az adottságokhoz igazított projektek végrehajtása esetén az akcióterület kijelölés nem okozza. 19

20 4. sz. ábra Az 1. számú (Északi-városrész ) akcióterület és a 2. számú akcióterület kijelölése Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2011. (III.15.) KT. sz. rendeletével elfogadott jelenleg is érvényes területrendezési terve alapján és 20

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)

BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont) BÁTASZÉK VÁROS Elızetes Akcióterületi Terve (Városközpont) ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2010. (I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: 2010. JANUÁR 1 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK KÉSZÜLT: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: PROJMEN PROJEKTMENEDZSELŐ, PÁLYÁZATÍRÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Hajdúhadház, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Részletes Akcióterületi Terv Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadva a 227/2012. (VII.26.) KT. sz. határozattal 2012. 1/235 I. VEZETŐI

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa,

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

Akcióterületi terv. Tartalom

Akcióterületi terv. Tartalom Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság... 6 2. 1. Akcióterület kijelölése... 9 2. 2. Jogosultság igazolása... 11 2.3 Helyzetelemzés... 24 2.3.1

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 AKCIÓTERÜLETI TERV Kisköre 2010 1 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 Tartalomjegyzék Stratégiai fejezet... 4 Vezetői összefoglaló... 4 A város egészére vonatkozó helyzetértékelés a megadott mutatókkal... 5 A város

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJÁRA

VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJÁRA A kiemelt projektjavaslat elfogadásáról szóló kormánydöntéshez csatolt iránymutatásnak és a szerződésnek megfelelően véglegesített dokumentum. VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben