INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft Felülvizsgálva november 1

2 1 Vezetıi összefoglaló Az ÉAOP-5.1.1/D-12 pályázat keretén belül tervezett intézkedések, a projekt célja és indikátorai Akcióterületi fejlesztés 1. ütem, Az ATT- ben kifejtésre kerülı célok megvalósítására tervezett beavatkozások középtávon. Akcióterületi fejlesztés 2. és 3. ütem Az 1. ütem projektjeinek megvalósítási ( idı ) terve Az akcióterület kijelölése és a 2013 évre tervezett projektek pozicionálása Az 1. sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt, - a fejlesztések elsı ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása Új funkciók generálása Az esélyegyenlıség erısítése, teljes körő és komplex akadálymentesítés Meglévı funkciók megerısítése Az 1.sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt - a fejlesztések második ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek Városi funkció (közterületek fejlesztése) Közszféra funkcióinak erısítését szolgáló fejlesztés A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Megelızı városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerı-piaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelem helyzet A környezeti értékek bemutatása A környezeti károk bemutatása és feltárása Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota Közbiztonság helyzete Az akcióterület mőszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzıinek bemutatása, problémák feltárása Közlekedés Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévı közmőhálózat és nem hálózatos szolgáltatások értékelése a megvalósíthatóság szempontjából Ivóvíz ellátás Szennyvízkezelés Földgázellátás Villamosenergia ellátás Távközlés

3 2.8. Funkcióelemzés A funkcióelemzéshez kapcsolódó igényfelmérés Az igényfelmérés körülményei, módszertana, a folyamat kezdete és vége Kemecse Város IVS aktualizálása Lakossági kérdıíves felmérés Civil szereplık igényfelmérése Gazdasági szereplık igényfelmérése Járási települések fejlesztési koncepció koordinálás Célzott igényfelmérés a felszabaduló polgármesteri hivatal helység és tanács-terem használat, a többfunkciós rendezvényterem és kapcsolódó infrastruktúra hasznosításra Az igényfelmérés célcsoportja, összhang a beavatkozásokkal és a projekt céljaival Az igényfelmérés alapjául szolgáló dokumentáció értékelése Az igényfelmérés eredményének összegzése Az igényfelmérés eredményének konklúziói, összhang a beavatkozásokkal Az akcióterület fı funkciói funkciócsoportonként Az igényfelmérés és helyzetelemzés alapján az akcióterület és vonzáskörzet projektcél szerinti versenyelemzése Verseny-elemzés. A tervezett beavatkozások funkciójához hasonló funkciót ellátó intézmények Az igényfelmérés eredményein alapuló kihasználtsági terv Új városháza építése. A régi és az új épület kihasználtsága A jelenlegi hivatal hasznosítása Multifunkciós rendezvényterem / rendezvény naptár Történelmi Emlékpark és Kulturális (Fesztivál) Központ és Fıtér kialakítása (1. ütem) Soft típusú tevékenységek A tulajdonviszonyok értékelése A tulajdonosi, együttmőködési szándékok vizsgálata Piaci igények, lehetıségek felmérése Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai a) Fejlesztési célok b) A feladat végrehajtása során figyelembe veendı szempontok és közvetlen igények c) Közvetett, a program elsı tárgyi ütemében megvalósuló intézkedések: d) A célok indokoltsága e) Az akcióterület és a fejlesztési program céljai és indikátorai a megvalósítás ütemei szerint Az akcióterület beavatkozásai Az akcióterületen az elkövetkezı években tervezett fejlesztések típusai: A beavatkozások célcsoportjai : Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegő tevékenysége Beavatkozás típusok Beavatkozás típusok a projektek és specifikus célok feltüntetésével, idıtávval Az akcióterületi fejlesztési program 1. üteme. A Regionális Operatív Program között városrehabilitációs célú pályázat Közszféra, funkciók létrehozását szolgáló tevékenységek

4 Közszféra funkcióinak erısítését szolgáló fejlesztések Gazdasági funkciók létrehozását szolgáló tevékenységek Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek Közterületi, városi funkciót szolgáló tevékenységek Az esélyegyenlıség erısítése, teljes körő és komplex akadálymentesítés A fejlesztés bemutatása létesítmények / projekthelyszínek alapján Önállóan nem támogatható, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, infrastrukturális, beruházás jellegő fejlesztéseket kiegészítı ("soft") elemek: Az akcióterületi fejlesztési program 2. üteme Az 1.sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt fejlesztések második ütemében megvalósuló beavatkozások intézkedés szintő bemutatása A Regionális Operatív Program között városrehabilitációs célú pályázat tartalma A projektgazda és a konzorciumi partner bemutatása Számszerősített eredmények Indikátorok Projekt Fichek Szinergia vizsgálat és a fejlesztés indokoltsága Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében A jellemzıen az önkormányzat által ellátandó feladatok Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlıségi hatás Környezeti hatások Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi kötelezı indikátorok: Kockázatok elemzése Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve A városfejlesztési akció pénzügyi terve Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A megvalósításhoz szükséges források meghatározása A pályázat pénzügyi terve A projekt megvalósításának pénzügyi ütemezése Pályázathoz kapcsolódó (elszámolható és nem elszámolható) tevékenységek pénzügyi terve A megvalósítás intézményi kerete Az akcióterületi tervet megvalósító projekt menedzsment szervezet bemutatása Üzemeltetés, mőködtetés Üzemeltetés, mőködtetés szervezeti terve

5 1 Vezetıi összefoglaló Az akcióterületre vonatkozóan az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) határozza meg a fejlesztések stratégiai irányait, míg a településrendezési terv szabja meg, hogy az adott területen mit, hogyan és milyen paraméterekkel lehet építeni. Kemecse Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és kapcsolódó Akció Területi Terve 2009 évben elkészült. Az ÉAOP-5.1.1/I-13 Kiemelt Projekt felhívás keretében benyújtott pályázat mellékletét képezı IVS és ATT az NFÜ IH és az RFÜ illetékeseivel lefolytatott szakmai konzultációval összhangban - a vonatkozó Pályázati Útmutató, az aktuális ATT módszertani útmutató, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelıs Szakállamtitkársága által január 28-án megjelentetett Városfejlesztési Kézikönyv c. módszertani útmutató alapján felülvizsgált és aktualizált dokumentumok, melyeket Kemecse Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 159/2013 (XI.21.) határozatával hagyott jóvá. Az akcióterületen (a 2. sz. ábrán sárgán jelölt terület) végrehajtandó komplex településfejlesztési akciók indításához ki kell jelölni a célkitőzések megvalósításának vezérfonalát, illetve el kell készíteni a fejlesztések mőszaki és pénzügyi forgatókönyvét is ezt valósítja meg az Akcióterületi Terv (ATT). A jelen ATT-ben megfogalmazott településfejlesztési akciók, illetve az ezeket tartalmazó projekt csomagok/ projektek a kijelölt fejlesztési területre vonatkozóan, az IVS-ben megfogalmazott célok, funkciók és feladatok megvalósulását szolgálják. Ezek ütemezése az IVS 6. fejezetben bemutatott rövid közép-, és hosszú távú feladatütemezés és mőszaki tartalom idıtávjához és a kiválasztott fejlesztési területhez illeszkedik, figyelembe véve az elérhetı pénzügyi források rendelkezésre állását. A koncepcionális összefüggések megértése érdekében ezért az ATT vel az IVS egyidejő tanulmányozása szükséges. Jelen vezetıi összefoglaló tartalmazza az 1.sz. akcióterületi terv legfontosabb információit, azaz, az akcióterületi fejlesztés célját és indikátorait, az akcióterületi fejlesztés tartalmát, és annak költségvonzatát. Az akcióterületi terv több ütemre bontva tartalmazza az északi városrészben tervezett valamennyi projektet. (Lsd. Pl pont) Az ATT-ben az 1. megvalósítási ütemben szerepelnek azok a projektek, melyek megvalósítása az ÉAOP-5.1.1/D-12 pályázat keretén belül tervezett. Ezeket, az ATT 3.4. fejezetében, valamint tervdokumentáció szinten részletesen bemutatjuk az 1. sz. Mellékletkötet 1. sz. és 2. sz. mellékletében. Kemecse Város közel 5000 fıs lakosságszámával, történelmi múltjával a múltban és a jelenben is a térség egyik kiemelkedı településének számított. A település közösségi szolgáltatási rendszerét és társadalmi, gazdasági adottságait is figyelembe véve január 1-én méltó szerepet kapott a régió közigazgatási rendszerében azzal, hogy sok év után újra járási székhellyé vált, amelybıl kifolyólag további 11 település közigazgatási feladatait szükséges. Méltatlan azonban, hogy egy ilyen hangsúlyos szereppel bíró város nem rendelkezik szükséges városi funkciókkal, és valós, közösségi térként mőködı városközponttal. A projekt során létrehozandó új és megerısített funkciókkal Kemecsén létrejön egy új városmag, amely nemcsak a város lakossága, mint 1. számú célcsoport, hanem a járáshoz tartozó települések számára is társadalmi, gazdasági, közigazgatási, településképi, identitáserısítı elınyökkel jár az alábbi új és megerısített funkciók létrehozásával: 5

6 Közszféra funkció - új multifunkciós igazgatási épület építésére kerül sor 634 m2 hasznos alapterülettel, és a hozzá kapcsolódó szükséges infrastruktúrával (parkolók kiépítése, közmőfejlesztés, csatlakozó útfejlesztés). Az új épület szükségességének indoka, hogy a jelenlegi Polgármesteri Hivatal a városközponttól távol, egy olyan épületben található, amelyben nem biztosított az ügyfélbarát szolgáltatás. Az új épületben egyablakos ügyintézés megvalósításához szükséges hivatali helyiségektıl elkülönített ügyfélszolgálati tér jön létre, információs pulttal. A kiváltott ingatlan is további hasznosításra kerül, a háttér kiszolgálást biztosító gazdasági egység itt látja el munkáját, és a felszabaduló helységekben az eddig irodával nem rendelkezı helyi civil szervezetek kapnak helyet. Az épület további bıvítésére van lehetıség, amely az Önkormányzat célja. Emeletráépítéssel további gazdasági funkciók, valamint a járási hivatal átköltözésére lesz lehetıség. Az építés teljes egésze energia hatékony beruházás, A+ kategóriájú épület jön létre, szemben a jelenlegi B energia besorolású Polgármesteri Hivatallal, így a projekt beruházás összértékének több mint fele energetikai fejlesztésre kerül ráfordításra. Közterületi/városi funkció - a városközpontban a jelenlegi lepusztult területen zöldfelület növeléssel a projekt során új közpark, fıtér jön létre, szökıkúttal, közösségi terekkel. Az új parkban számos ıshonos növény telepítésére kerül sor. A projektet park további fejlesztésre is lehetıség lesz, történelmi emlékpark és amfiteátrum építésével, amelyet 2. ütemben tervez az Önkormányzat. A kialakítás és az utcabútorok beszerzése a város közterületi arculati stratégiájához illeszkedik. Az új fıtér közbiztonságának megırzése érdekében térfigyelı kamerarendszer kerül kiépítésre, melynek felelıse és a fenntartás során mőködtetıje az önkormányzattal konzorciumi megállapodást kötött Kemecse Polgárır Egyesület. Közösségi funkció: - A projektelem: Az új ig. épületben városi rendezvények befogadására alkalmas multifunkciós rendezvényterem kerül kialakításra. - B projektelem: A városközpont fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó a soft programok: "Virágzó Kemecse" helyi társadalmi akció-a fejlesztési területet körülvevı ingatlanok közterületi elıkertje, helyi társadalmi akcióval, virágosítási közvetett támogatású program Helytörténeti elıadás és vetélkedı megrendezésére megcélzó közvetett támogatású program kiírása a helyi általános iskolások és az internet segítségével a városi lakosság körében, melynek témája szorosan kapcsolódik Kemecse történelméhez, városszerkezeti változásaihoz. Bőnmegelızési komplex fórumsorozat és tájékoztató Kemecsén, Közbiztonsági Kalauz - Az elıadássorozat keretében 5 alkalommal, egy-egy tematika köré felépített tájékoztató jellegő fórumra kerül sor, ahol az elıadásokat követıen a lakosok kérdéseiket is feltehetik. Az elıadások anyagából Közbiztonsági kalauz címmel tájékoztató füzet készül, mely közvetlenül kerül terjesztésre Kemecse postaládáiba. A program elıkészítésében és lebonyolításában együttmőködıként és megbízottként is részt vesz a helyi polgárırség és a rendırség. 6

7 Tájékoztatás és nyilvánosság akciók A városközpont rehabilitációja a fizikai beavatkozások mellett úgy válhat komplex programmá, ha a lakóközösség is fejlesztésre kerül, azaz közösségi célok együttes megvalósításán keresztül növekszik a lakóközösség együttmőködési készsége és a lakókörnyezetük iránti felelısségérzet. A fenti céloknak megfelelıen a Kemecse Város hírlevelében a témával kapcsolatos folyamatos cikkek, híradások, illetve évente 3 rendezvény kerül megszervezésre. Pl a jelképes örökbefogadás és közösségi kerttervezési naphoz kapcsolódóan elıadás kertészeti ismeretekrıl, növényismertetés, vázlatterv készítés a lakókkal. A beruházás, fenntartás, alap adatai : A projekt megvalósítása július 1. és május 31. között zajlik. A projekt elszámolható összköltsége és igényelt támogatása: Ft A projekt fenntartása során 70 személy kerül foglalkoztatásra helyi foglalkoztatási akció keretében parkfenntartási céllal Az ÉAOP-5.1.1/D-12 pályázat keretén belül tervezett intézkedések, a projekt célja és indikátorai Célhierarchia Az akcióterületi fejlesztés átfogó célja: Az akcióterületi fejlesztés specifikus céljai: o A város térségi/kistérségi leendı járásközpont szerepkörének erısítése o Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés o Központi városmag létrehozása (1. ütem ) o Hiányzó funkciók pótlása, kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, o Lakossági közszolgáltatások minıségének javítása, o Környezet rehabilitáció Az akcióterület célrendszerének részletes bemutatása A projekt átfogó céljai: o a városi, közösségi és közszféra funkciók bıvítése, élhetıbb város az épített környezet minıségének javításával, ( Központi városmag létrehozása (1. ütem ) ) o gazdasági funkciók erısítése,az esélyegyenlıség erısítése (munkahely teremtés, akadálymentesítés) o Környezeti rehabilitáció ( az új városközpont létrehozásával együtt járó cél ) o Identitásnövelı közösségi tér kialakítása A projekt specifikus céljai: o az esélyegyenlıség erısítése (munkahelyteremtés, akadálymentesítés) o a városi funkciók erısítése, élhetıbb város az épített környezet minıség javításával 7

8 Új városközpont - Fıtér kialakítása közszféra, közösségi, városi (közterületi), gazdasági új funkciók generálásával meglévık erısítésével o Környezeti rehabilitáció (új városi funkciók létrehozásával párhuzamosan ), az épített környezet megırzése: - Új városközpont létrehozása a jelenlegi ingoványos, rendezetlen terület rehabilitációjával (Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér kialakításának PE 1. projektcsomag 1. üteme) mely a város egyedi arculatát adó zöld tengely (lsd. IVS fejezet) keleti végpontja is egyben - A katolikus templom környezetének a városközpont funkcióba illeszkedı megújítása, (mőemlék épület) funkcióbıvítı rehabilitációja PE3. projektcsomag (3. ütem) o közszféra funkció erısítése, új funkciók létrehozása a beavatkozási területen: Új igazgatási épületegyüttes létrehozása 1. ütem: új városháza építése o közösségi funkció bıvítése - Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér kialakítása) Római Katolikus Templom környezetének funkcióbıvítı felújítása (PE3 projektcsomag) - Új körmenet és park az RK templom körül, mely illeszkedik az új városközpont arculatába és a park és közterület útvonalhálózatába - Civil szervezetek elhelyezése a felszabaduló ingatlanokban (1. ütemben a jelenlegi Polgármesteri Hivatal ingatlanában) - Multifunkciós rendezvényterem létrehozása az új igazgatási épületben o gazdasági funkciók erısítése (középtávú projektcsomag) - Szolgáltatók térségi hatáskörő ügyfélszolgálati irodái (gáz, víz, villany, közmővek) - Kereskedelmi vállalkozások - szolgáltatóház 1.2. Akcióterületi fejlesztés 1. ütem, Új városközpont létesítés projektcsomag tartalma 1. ütem PE1/1 PE1/2 PE1/4 PE1/5 PE23 Városközpont létesítés az északi városrészben, új igazgatási épület - városháza építése (közszféra funkció,) Multifunkciós rendezvényterem kialakítása (közösségi funkció,) az új városközpontban Kemecse új fıterének kialakítása, parképítés (közterület fejlesztés, városi funkció) Térfigyelı rendszer létesítése (1. ütem új városközpontban) A régi városháza hasznosítása Az 1. ütem projektjeinek megvalósítását és fenntarthatóságát támogató soft projektek 1. sz. táblázat Az 1.sz. ábrán az egyes ütemezett- projektek elhelyezkedését mutatjuk be 8

9 1. sz. ábra Az új városközpont létesítés projektcsomag megvalósítás, ütemezés területi ábrázolása az 1. sz. táblázat jelöléseivel 9

10 1.3. Az ATT- ben kifejtésre kerülı célok megvalósítására tervezett beavatkozások középtávon. Akcióterületi fejlesztés 2. és 3. ütem 2. ütem ütem PE1/6 PE1/8 PE3 PE4/1 Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ projektcsomag Városközpont létesítés az északi városrészben, PE1/1 igazgatási épület bıvítése járási hivatal építése (közszféra funkció, ERFA) Római Katolikus templom felújítás, kerengı és parképítés Zöld-park és sétány tengely / folyosó kialakítás a fıtértıl a Ságvári utcáig. Az új városközpont közvetlen kapcsolatának biztosítása a Móricz Zs. u.-val. 2. sz. táblázat Beavatkozási terület Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések,új funkciók létrehozása Városi funkció, Közterületek fejlesztése Tervezett beavatkozások Szolgáltató és kereskedelmi üzletház építése Vállalkozók háza építése Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ. (PE1 2. ütem ) Niczky kastély felújítása és környezetének ( történelmi városközpont ) rehabilitációja (PE8) Római Katolikus Templom homlokzat (mőemlék épület) felújítása (PE3) Igazgatási épületegyüttes - bıvítés, (benne új járási hivatal) építése (PE1) Fıtér funkció bıvítı fejlesztése, (PE3 2. ütem) a Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ. (PE1. 2. ütem ) és a zöld tengely létrehozása, a fıtér összekötése a Niczky kastély és környezetében lévı alközponttal (3. ütem ) 3. sz. táblázat Az 1. számú akcióterületen tervezett középtávon megvalósítandó projektek 10

11 1.4. Az 1. ütem projektjeinek megvalósítási ( idı ) terve Projekt szakasz megnevezése Kezdési idıpont Befejezés idıpontja Építési tevékenység: közszféra funkció - új igazgatási épület, városháza építése Építési tevékenység: közösségi funkció - új igazgatási épületben multifunkciós rendezvényterem kialakítása Építési tevékenység: (közterületi/városi funkció) Kemecse új fıterének kialakítása, parképítés Önállóan nem támogatható, parképítéshez kapcsolódó tevékenység: térfigyelı kamerarendszer kiépítése Soft tevékenység - programalap sz. táblázat Az 1. ütem projektjeinek megvalósítási (idı) terve 1.5. Az akcióterület kijelölése és a 2013 évre tervezett projektek pozicionálása Az 1. sz. ábrán a z 1. sz. akcióterületen tervezett projektcsomagok évben megvalósításra tervezett egyes ütemének projektjeit (PE 1 és PE3) pozícionáltuk. A projektek bemutatása során helyrajzi szám mélységig bemutatjuk a projekt helyszínek elhelyezkedését és a 3. sz. mellékletkötetben az érintett területeket, épületeket fotókon is bemutatjuk. 11

12 2. sz. ábra Az 1. sz. akcióterület és a évben megvalósításra tervezett PE1 és PE3 projekt csomagok elhelyezkedése Az akcióterület kijelölése az IVS 6.4. fejezetében található vizsgálat és értékelés alapján történt és részletesen az ATT 2.1. fejezetében találhatók erre vonatkozó összegzett információk. A beavatkozásokat konzisztens módon az északi városrészre az 1.sz. akcióterületre- PE jelő projektekre bontva jelöljük a projektek helyszíneinek kijelölésekor a térképeken,és a táblázatokban. 12

13 3. sz. ábra A PE1, PE3, PE8 projektek keretében az akcióterületen integrált, szinergikus hatásokat nyújtó beavatkozások (projektcsomag) kerülnek megvalósításra. A projektcsomag tevékenységei két helyszínen (új városközpont és fıtér PE1, PE és1052 hrsz, illetıleg a történelmi/ kulturális városközpont (Niczky kastély és környezete alközpont PE8-91/1 hrsz)) valamint az ıket összekötı - a Kemecse egyedi arculatot biztosító park és szabadidıs élettér, - zöld tengely valósulnak meg több ütemben. 13

14 Az ATT és a Településrendezési-, és Szabályzási Terveinek összhangja A hatályos (Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2011. (III.15.) KT. sz. rendelete), az országos építésügyi elıírások lehetıségein belül figyelembe veszi a meglévı kialakult beépítést, a védendı városszerkezetet, épületeket és környezetüket, a funkciókat, továbbá teljes körően biztosítja a fejlesztések megvalósíthatóságának jogszabályi hátterét. A szerkezeti és szabályozási tervet vizsgálva megállapítható, hogy az akcióterületen tervezett projektek megvalósításához nincs szükség a tervek módosítására. A terület felhasználások és szerkezeti elemek, illetve a hatályos építési elıírások és szabályozási elemek tartalmazzák azokat a kereteket, melyek alapján a tervezett város-rehabilitációs beavatkozások és IVS a településrendezési tervnek megfelel. A hatályos szabályozási terv nem tartalmaz olyan részletes és speciális szabályozást, amely miatt az IVS-t vagy szabályozási tervet módosítani kellene. Az övezeti besorolások és építési paraméterek megfelelnek a fejlesztési igényeknek Az 1. sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt, - a fejlesztések elsı ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása - Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek - Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Városi funkció, közterületek fejlesztése - Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések - Soft típusú tevékenységek közvetlenül az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódva Új funkciók generálása Közszféra funkciók létrehozását szolgáló tevékenységek jan. 1.-tıl Vasmegyer és Kemecse közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és üzemeltetnek. Ehhez az együttmőködéshez más települések is társultak volna, de helység hiányában nem valósulhatott meg. A környezı települések körében az együttmőködés kibıvítésére a felmérés folyik és az elsı ütemben megvalósuló új közigazgatási épületben ezen új funkció kulturált és korszerő ügyfélszolgálati munkát lehetıvé tevı elhelyezését IT háttérrel egy-ablakos ügyintézés technológiával, kormány ablakkal valósítjuk meg. - Az ügyfélszolgálati munka a fenti formában új funkció a településen és a járáson belül is. - Az ügyfélszolgálati munka a fenti formában új funkció a településen és a járáson belül már az elsı ütemben is, mely késıbb járási hivatal városközpont kialakítás 2. ütemben kormány ablakkal és további közigazgatási funkciókkal bıvül. - Az új ügyfélszolgálati funkciók azt eredményezik, hogy a városközpont program és ezen belül a multifunkciós épület beruházás Kemecse város 1. és 2. akcióterületére is kiterjed és az új járás lakosságát is kiszolgálja. - Az új funkciókkal megnövekedett feladatkört a korszerő technikai háttérnek köszönhetıen ugyanazzal az ügyintézıi létszámmal látja el az önkormányzat. 14

15 - A nemzetiségi cigány önkormányzat és az iparkamara valamint a településen mőködı civil szervezetek a jelenlegi polgármesteri hivatalban térítésmentesen a hatékony mőködésükhöz szükséges helységet kapnak, ami eddig nem volt biztosítható. A régi polgármesteri hivatal az új multifunkciós épület összes háttérszervezetének (gazdasági osztály, adó iroda) ad a jövıben helyet. A jelenlegi épület nagyterme a civil szervezetek összejöveteleinek és az általuk szervezett tanfolyamok helyszíneként szolgál, és így magas kihasználtságot biztosít. Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek Az ATT 3.4. fejezetében és a 1. sz. mellékletkötet 2. sz. mellékletében részletesen bemutatott Új Városközpont, Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér kialakításban szereplı park három egységre tagolódik, melyeket organikusan szerkesztett díszburkolatos utak és látványos növényvonulatok kapcsolnak egységes rendszerbe. A létesítmény - együttes kiemelt közösségi, szakrális funkciója a római katolikus templom körül épített körmenet, mely a park további funkcionális egységeihez utakkal kapcsolódik, így minden irányból része a park vérkeringésének. A 3,2 m széles kerengı belsı sávjában 14 db 40 x 60 x 8 cm-es homokfújt gránit lap jelöli a stációk helyét. Az új igazgatási épületben közösségi funkciót szolgáló multifunkciós rendezvényterem kerül kialakításra, mely közel 200 fıs rendezvények befogadására alkalmas. Közterületi, városi funkciót szolgáló tevékenységek Kemecse Város központjában, az 1051, 1053, 1030 helyrajzi számon lévı területen létesülı új Városháza és Járási Székhely épületegyüttesét körülölelı park a pihenésen kívül közéleti funkciókat is kielégít. - Az Új városközpontban Fıtér funkció kerül megvalósításra (PE3) A fıtéren közpark, parkoló, zöldfelület, közkerti infrastruktúra, térvilágítás, pihenıövezet létesül. A középületek elıtti tér hatalmas hal formába szerkesztett statikus elemei biztonságot, nagyvonalú eleganciát demonstrálnak az utcafront felıl érkezıknek. A halforma tiszteletadás: a Kemecse Város címerét díszítı hal- és vízélmény idézete. A két darab díszkút 2 m magas gejzír- vízoszlopa között szimmetrikusan elrendezett emelımagasságú vízsugarak húzódnak 22 méter hosszan mindkét oldalon. A kutak környezetében 25 db 40 x 40 x 40 cm-es mészkı kocka szolgál ülı felületként. - Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ kialakítása 1. ütem területrendezés (lásd 1. sz. mellékletkötet 2. sz. mellékletnek tervdokumentációját) Az esélyegyenlıség erısítése, teljes körő és komplex akadálymentesítés Kemecse város a településen lakók esélyegyenlıségét évek óta komplex módon kezeli. Az esélyegyenlıségi program részeként az alábbi tervek kerültek kidolgozásra és elfogadásra: 15

16 - Kemecse város rendelkezik Települési Esélyegyenlıségi Tervvel, melyet a képviselı testület 28/ 2012 III. 22. számú határozatával hagyott jóvá. (A határozatot és a Település Esélyegyenlıségi Tervet a mellékletben csatoljuk. - A település Esélyegyenlıségi Antiszegregációs Tervét az IVS tartalmazza. Az új igazgatási épület és park együttes tervezése során külön figyelmet fordítottak a mozgássérült és egyéb fogyatékkal élık miatt elıtérbe helyezendı akadálymentesítési szempontokra. Mind az épület mind pedig a kertészeti, parképítési beavatkozások valamennyi EU szabványnak és elıírásnak megfelelnek. A teljes körő és komplex akadálymentesítés (látás-, hallás-, mozgássérült területeken egyaránt) a teljes városközpont programban, - így az 1. és 2. ütemben - létrehozandó épületegyüttesre a parképítésre, amfiteátrumra, a teljes városközpont programra, illetve az 1. ütemet követı bıvítésre, (pl. az új igazgatási épület gazdasági funkció célú emelet ráépítése, horizontális bıvítés) vonatkozik. A mozgás és érzékszervi funkciójukban sérült emberek szükségleteinek kielégítésére mind az épített környezet, mind az infokommunikációs akadálymentesítés terén komplex akadálymentesítést biztosít a program. Ez azt jelenti, hogy a közterületrıl való bejutástól a szolgáltatás igénybevételéig biztosított az összes fogyatékossággal elı egyenlı esélyő hozzáférése. Akadálymentes parkoló, sétányok, gyalogutak, járdák és egyéb akadálymentes útvonalak információs rendszerek további infokommunikációs akadálymentesítés, mint pl. kezelıszervek a 3.4. fejezetben részletesen bemutatásra kerülnek Meglévı funkciók megerısítése - Az új funkciók mellett meglévı funkciók megerısítése és bıvítése is megtörténik már az 1. fejlesztési ütem során: Az új igazgatási épülettel a hivatali közigazgatási alaptevékenység jelentısen korszerősödik és hatékonyságában nı az új igazgatási épületben bevezetésre kerülı ügyfélszolgálati rendszer, egyablakos ügyintézés stb. intézkedések révén. (közszféra funkció erısítése) - A közterületi (városi) funkciók létrehozását és ezek erısítését szolgálja a park a Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ és Fıtér létesítményekkel. - A közösségi funkciók is megerısödnek részben a civil szervezetek / kamara mőködéséhez szükséges infrastruktúra biztosítással, (elhelyezésük a felszabaduló jelenlegi polgármesteri hivatal ingatlanban ) részben a régi és új hivatal nagytermeinek hasznosításával. A város fejlesztésében és biztonságos üzemeltetésében résztvevı civil szervezetek: o Polgárır Egyesület o Kemecsei Városvédı Egyesület o Kemecsei Gyermekekért Alapítvány o Nagycsaládosok Egymásért Egyesület o Kemecsei Nıegylet o Kemecsei Kertbarát Kör tevékenysége hatékonyabbá válik. A fejlesztés során megvalósuló létesítmények költségtakarékos fenntartása, üzemeltetés, karbantartás - Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Zsadány Nonprofit Kft. a fejlesztési program 1. ütemében megvalósítandó fejlesztések üzemeltetését biztosítja az új városközpont zöld 16

17 felület és park fenntartási, valamint az új igazgatási épület karbantartási és pótlási feladatainak koordinációjával. A fejlesztési program 1. üteme során megvalósuló közterületi fejlesztések üzemeltetési feladataihoz a Zsadány Nonprofit Kft fı hátrányos helyzető munkavállalót von be helyi foglalkoztatási kezdeményezésként. A Zsadány Nonprofit Kft. irodája és székhelye a régi polgármesteri hivatalba kerül, ezzel az önkormányzat költségcsökkentést ér el az iroda fenntartási költségösszegében. - Az új épület A+ besorolású lesz így a jelenlegi hivatali épület energia költségeihez képest 50%-os energia megtakarítás tervezett. Az elkészülést követıen energiatanúsítvány készül. Az új igazgatási épület létrehozásával az 1. ütemben megvalósítandó projekt összes beruházási költségének több mint 50%-a energia hatékonysági beruházást eredményez Az 1.sz. akcióterület fejlesztési program specifikus céljai cím alatt felsorolt - a fejlesztések második ütemében megvalósuló - beavatkozások intézkedés szintő bemutatása - Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek - Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Városi funkció, közterületek fejlesztése - Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések - Soft típusú tevékenységek közvetlenül az akcióterületi fejlesztésekhez kapcsolódva Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek A PE1 projektcsoport 3. ütemében az új igazgatási épület emeletráépítésével valósul meg az önkormányzattal konzorciumi együttmőködésben, végleges elhelyezéssel, a település és környezete lakosságának életminıségét javító szolgáltató funkciók betelepülése. pl. a Nyíregyházához kapcsolt szatellit funkciókhoz - a leendı lakóparkhoz - kapcsolódó jelenleg hiányzó kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatások pótlása. Magántulajdonú kiskereskedelmi üzletek építése; Központi iroda építése; Bankfiók, biztosító fiók létesítése Szolgáltatók ügyfélszolgálati irodái A fenti. funkciók a 3. pályázati szakaszban konzorciumi konstrukcióban, illetve a társaságok finanszírozásában valósul meg Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Történelmi Emlékpark és Kulturális (fesztivál) Központ - a 2. ütemben létrehozandó amfiteátrum, mely a kulturális programok és elıadások színtereként is funkcionál, (PE1) a közösségi funkciók területén olyan új elemek, melyek az infrastruktúra fejlesztést követıen, illetve azzal párhuzamosan, kulturális és turisztikai programfejlesztést igényelnek és ezek elıkészítése már folyik. 17

18 Részletesen engedélyes terv szinten bemutatva 1. sz. Mellékletkötet 2. sz. mellékletében Amfiteátrum és történelmi oszlopsor. A fával burkolt színpad ellipszis alakú, 8 x 10 m, körülötte a medence mérete: 20 x 28 m. A medencében a színpad körül 12 fúvóka produkál váltakozó vízképet. A színpad-kút körül 4 szinten helyezkednek el a lelátó sávok, különféle színő díszburkolattal kirakva. A terület a füves rézsőkkel és támfalakkal akár 1000 ember befogadására is alkalmas. Ily módon nagyszabású rendezvények, elıadások, koncertek színtere lehet ( Kemecsei fesztiválnapok ). Télen fagyasztásos eljárással korcsolyapályává alakul a díszkút, ami élénk életet varázsol a parkba ebben az évszakban is. (Karácsonyfa-állítás, Betlehem készítés, karácsonyi koncert a színpadon, stb.) Történelmi oszlopsor A 10 db 3 m magas mészkıoszlop a nemzeti és a helyi történelmi eseményeket jeleníti meg. Az ellipszisek formarendjére szervezett, díszburkolattal ellátott sétányok gyönyörő kísérıi, hátterei a lombhullató fák, örökzöld és virágzó cserjék, évelı virágok tömegaránya jelöl ki formákat és helyszíneket - Az új városközpont kialakítással párhuzamos beruházás a Szent István út járda, kerékpárút, bel- és esıvíz csatornahálózat program, melyhez közút felújítás is tartozik. Ezzel a beruházással válnak elérhetıvé a városközpontban az új funkciók. A városközpontban a városi (közterületi) közösségi, közszféra és gazdasági funkciókat, kulturális programokat is figyelembe vevı parkolók jönnek létre csatlakozással a Szent István útra. - Az új városközpontban kialakítandó új igazgatási épületegyüttes, az 1. ütemben megvalósult új városháza épületével összhangban. Itt kerül elhelyezésre az új járási hivatal is. - A mőemlék védettségő Római Katolikus Templom homlokzatának felújítása (PE3), a Történelmi Emlékpark és Kulturális Központ, Új igazgatási épületegyüttes (benne új városháza) építése (PE1) projektekkel összhangban. - Az önkormányzat által megvásárolt Niczky kastély, homlokzati felújítása és közvetlen környezetének rehabilitációja,; Projektgazda: Kemecse Város Önkormányzata, (PE8) Városi funkció (közterületek fejlesztése) - Fıtér kialakítás bıvítése a 2. ütemben, 6675 m2 alapterülettel Projektgazda: Kemecse város Önkormányzata, Fıkedvezményezett Részletesen bemutatva 1. sz. Mellékletkötet 2. sz. mellékletében - Történelmi Emlékpark és kulturális fesztivál Központ funkciókkal park és zöld felület bıvítés 18

19 Közszféra funkcióinak erısítését szolgáló fejlesztés 4.1 Az új városháza (Polgármesteri hivatal) bıvítése, 634 m2 hasznos alapterülettel, emelet ráépítési és csatlakozó épületbıvítési lehetıséggel, multifunkcionális nagy terem biztosítással. Fıkedvezményezett: Kemecse Város Önkormányzata, Részletesen bemutatva az 1. sz. Mellékletkötet 1. sz. mellékletében 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1. Az akcióterület kijelölése Az akcióterület lehatárolását az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) alapján készítettük el, melynek 6.4. fejezete mutatja be az akcióterületek kijelölését. Az 1. sz. akcióterület a város északi része, a 100-as sz. vasúti fıvonaltól északra található terület, - a város történelmi része-, gazdasági és igazgatási központja. Az akcióterület a következı utcákkal határolható körbe: Szent István u. Sport u. Vasút u. Hevesi u. Dimitrov u. Partizán u. Vasmegyeri u. Ady E. u. Mikszáth u. Petıfi u. Zrínyi u. Dankó u. Ságvári u. Rózsa u. Az ily módon lehatárolt 1. sz. akcióterület nagysága kb. 243 ha, amely Kemecse teljes területének kb. 60%-a, a lakónépességének száma 3720 fı, amely Kemecse teljes lakosságának 61%-a. Az IVS és ATT Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2011. (III.15.) KT. sz. rendeletével elfogadott és jelenleg is érvényes területrendezési tervére a szerkezeti és szabályozási tervekre épül. Az akcióterültek kijelölése teljes egészében a településrendezési terv új belterületi terv határait követi. Az északi és déli városrészt / az egyes és kettes számú akcióterületet a MÁV 100 számú fıvonalának vasútüzemi területe választja el egymástól. A két akcióterület a város belterületét helyrajzi szám szinten teljesen lefedi, a kijelölés egyértelmő és teljes. Az akcióterület kijelölés az aktualizált IVS-ben szereplı helyzetértékelésnek, - mely kitér minden tematikus (gazdaság, társadalom, település szerkezet, települési környezet) szempontra - megfeleltetett, az egyes akcióterületeken tervezett beavatkozások egymást erısítı hatásúak, újabb szegregátumok létrejöttét az egyes akcióterületekre tervezett, az adottságokhoz igazított projektek végrehajtása esetén az akcióterület kijelölés nem okozza. 19

20 4. sz. ábra Az 1. számú (Északi-városrész ) akcióterület és a 2. számú akcióterület kijelölése Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2011. (III.15.) KT. sz. rendeletével elfogadott jelenleg is érvényes területrendezési terve alapján és 20

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben