Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend"

Átírás

1 Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Házirend március 3. Takács Éva igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi szabályozók A tanulók kötelességei A tanulók jogai A tanulók felvételére, átvételére vonatkozó szabályok A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának formái Az iskola munkarendje A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása Az intézményben való tartózkodás szabályai Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai Az iskolai tankönyvellátás rendje Térítési díj, szociális-és tankönyvtámogatás megállapításának elvei A diákkörökre vonatkozó szabályok Óvó- és védőintézkedések A tanulók munkájának értékelése Az iskolai élet egyéb kérdései A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok A házirenddel kapcsolatos szabályok A szülők jogai és kötelességei A házirend hatálya

3 1. Bevezetés Jelen szabályzat a budapesti Herman Ottó Általános Iskola házirendje, amelynek célja: az iskola mindennapi életének szabályozása, az iskola tanulói, azok szülei, illetve képviselői, pedagógusai és más dolgozóinak eligazítása az iskolai élet egyes területein, az iskola törvényes működésének biztosítása. 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi szabályozók évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXVI. törvény a családok támogatásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 331/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról 23/2004. OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 3. A tanulók kötelességei 3.1. A tanuló rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek A tanuló vegyen részt az iskolai kötelező és az általa választott nem kötelező tanórai foglalkozásain. Amennyiben ezeken valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, távolmaradását a házirend 8. pontja szerint be kell jelentenie, és igazolnia Óvja társai, tanárai, saját testi épségét, és sajátítsa el az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Ezeket az ismereteket szóban vagy írásban a tanév első osztályfőnöki és valamennyi szaktárgyi óráján ismertetni kell. A tanulók ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják. A tűz- és balesetvédelmi 2

4 oktatás meglétét a tájékoztatóba / ellenőrző könyvbe beragasztott bejegyzés igazolja A tanuló óvja és őrizze a rábízott iskolai eszközöket, valamint az általa használt felszereléseket, berendezéseket, létesítményeket. Amennyiben vétkes szándékossággal rongálja az iskola vagyontárgyait, illetve mások testi épségét vétkesen veszélyezteti, a Házirend pontja alapján fegyelmi vétséget követ el Kulturált megjelenésével, ruházatával tükrözzön jó ízlést, viselkedésével mutasson példát az alacsonyabb évfolyamokon tanulók számára A tanuló tartsa tiszteletben tanárai és más iskolai dolgozók, valamint társai emberi méltóságát és jogait. 4. A tanulók jogai 4.1. A tanulóknak jogukban áll biztonságos és egészséges környezetben eltölteni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat A tanulóknak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön A tanulóknak joguk van arra, hogy emberi méltóságukat mind társaik, mind tanáraik és az iskola dolgozói tiszteletben tartsák. Amennyiben ezen joguk véleményük szerint sérül, jogorvoslatért első fokon az osztályfőnökhöz, diákönkormányzathoz és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, másodfokon az iskolavezetőséghez fordulhatnak A tanulóknak joguk van arra, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő a törvényben meghatározott mélységben nevelésben és oktatásban részesüljenek. Amennyiben ezt az iskolában nem kapják meg, az előző pontban meghatározott módon jogorvoslatért az előző pontban felsoroltaknak megfelelően testületekhez fordulhatnak A tanulók joga az iskola létesítményeinek rendeltetésszerű és szabályokban rögzített használata. Az egyes létesítmények, helyiségek belső szabályzatát jól látható helyen ki kell függeszteni, illetve évente egyszer az azokat használó tanulókkal ismertetni kell Az iskola tanulóinak joguk van rendszeres egészségügyi ellátás igénybevételére. Ennek érdekében meghatározott időben és módon iskolaorvos és védőnő rendel az orvosi szobában. Az egészségügyi ellátás rendjéről minden tanév elején írásos tájékoztatást kapnak a tanulók és szüleik. 3

5 4.7. A tanulók számára biztosítani kell, hogy jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájussanak. Ennek érdekében a Házirend kivonatos változatát minden iskolánkba beiratkozott tanuló megkapja. A Házirend teljes változata megtalálható az SZMSZ-ben rögzített helyeken. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáját a Házirend 6. pontja tartalmazza A tanulóknak joguk van arra, hogy részt vegyenek a diákkörök munkájában, kezdeményezhesse azok létrehozását az iskola szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban SZMSZ) meghatározott módon. 5. A tanulók felvételére, átvételére vonatkozó szabályok 5.1. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzeteket a kormányhivatal határozza meg. A fenntartó dönt az adott tanítási évben indítható osztályok számáról A felvétel, átvétel iránt a szülő a beiratkozás során kérelmet nyújt be Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladat ellátási helye található Ha az általános iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy testvére az adott intézmény tanulója, vagy munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 4

6 5.7. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás jogszerű lebonyolításáért az iskolavezetés felelős A sorsolás időpontját az igazgató a tankerülettel történt egyeztetés után jelöli ki A háromtagú sorsolási bizottság tagjai: az ISZSZ vezetőségének egyik tagja, a nevelőtestület egy tagja, az iskolavezetőség egy tagja A sorsolási bizottság ellenőrzi, hogy a sorsolásban részt vevő valamennyi név belekerüljön az urnába, majd az ISZSZ képviselője véletlenszerűen kihúzza a szabad férőhelyek számának megfelelő neveket. A sorsolás eredményét helyben kihirdetjük, majd az érintetteket postai úton, határozatban tájékoztatjuk A felvett tanulók osztályba sorolásról az iskola igazgatója dönt A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 6. A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának formái 6.1. A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak az őket nevelő és oktató pedagógusokkal, az iskola vezetésével és az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben. Joguk van javaslatot tenni, illetve arra választ, tájékoztatást kapni legkésőbb 30 napon belül. Javaslatokat a következő személyekhez, illetve fórumokhoz lehet eljuttatni: Osztályfőnök Osztályfőnöki óra Iskolagyűlés Diákönkormányzat, diákközgyűlés Igazgató Nevelőtestületi értekezlet Szülői szervezet Intézményi tanács 6.2. A tanulónak joga van ahhoz, hogy vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, de a tanulónak is tiszteletben kell tartania mások ugyanezen jogait, amennyiben a jogok gyakorlása nem ütközik egyéb jogszabályba, és nem sérti mások ugyanehhez való jogainak gyakorlását. Jogsérelem esetén a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökhöz és az iskola igazgatójához lehet fordulni. 5

7 6.3. A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A tanulók érdekeit az alábbiak képviselhetik: A szülő vagy megbízottja Az osztályfőnök vagy bármely más tanuló által felkért tanár Igazgató, illetve az általa kijelölt vezetőségi tag Az osztály választott képviselője A diákönkormányzat képviselője A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógiai asszisztens 6.4. A tanuló választható és választhat a diákönkormányzati testületekbe. A választás módjáról a diákönkormányzat szabályzata rendelkezik A tanuló kérelmére független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról a jogszabályban meghatározott módon. Az erre való jelentkezés rendjét a házirend 18. pontja és az iskola vizsgaszabályzata tartalmazza A tanuló jogainak gyakorlása nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében. 7. Az iskola munkarendje 7.1. A tanulóknak 7:45-ig kell beérkezni az iskolába. A tanítási órák 8.15-kor kezdődnek. 8 órától negyed 9-ig a tanulók beszélgető körön vesznek részt. A tanórák kezdetét és befejezését csengő jelzi Az alsó tagozaton háromnegyed 8-kor jelzőcsengő figyelmezteti a szülőket a távozásra. A felső tagozat épületében a tanórák kezdete előtt 5 perccel rövid jelző csengetés hívja fel a figyelmet az órakezdésre beszélgető kör óra óra óra nagyszünet óra óra óra Napirend, csöngetési rend Az ebédelés beosztása a tanulócsoportok órarendjéhez igazodik levegőzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, különórák, önálló munka, szakkör, uzsonna. 6

8 Igény esetén a felső tagozatos tanulók számára az ügyeletet az alsó tagozat épületében biztosítjuk 17 óráig. A tanulókat nevelő kíséri át az alsó tagozat épületébe Az iskola napirendje igazodik az egyes korosztályok szükségleteihez, biztosítja a helyes arányt a tevékenységek között. A nevelés során fontos cél az egészséges életmódra való felkészítés. 8. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a tizenhat óráig tartó foglalkozásokon. Az igazgató a tanulót a szülő írásbeli kérelmére, egyedi elbírálás után, felmentheti a tanórákon kívüli egyéb foglalkozások alól. Az engedély indokolt esetben visszavonható A tanulók legkésőbb a csengetéskor érjenek be a tantermükbe vagy jelenjenek meg a foglalkozás helyszínén! A tanuló a tanítási idő alatt nem hagyhatja el az iskola épületét A tanulóknak a tanítási óráról való elengedését előzetes írásbeli kérelem alapján, kivételesen indokolt esetben kérhetik: a szülők, társadalmi szervezetek, sportkörök és sportegyesületek, iskolai szakkörök és foglalkozások vezetői, hivatalos szervek. A tanuló: egy félévben 3 napig terjedően mulaszthat, ha azt a szülő előzetesen egyezteti az osztályfőnökkel vagy utólag igazolja, 3 napot meghaladóan az igazgató engedélyével és igazolásával mulaszthat, csoportosan csak az igazgató engedélyével hiányozhat A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 tanítási napon belül betegségét orvosi igazolással igazolhatja. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Tartós betegség miatti hiányzás 7

9 esetén a rendszeres kapcsolattartás mellett kéthetenként orvosi igazolást kérünk A távollétet a szülők a hiányzás első napján jelentsék be telefonon! (Pannónia , Dévényi ) A felső tagozaton kérjük, hogy az orvosi igazolást a szülő is írja alá! A hiányzások igazolása lehetőség szerint a tájékoztató füzet útján történjék, az egyéb módon történő igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. A tanuló órai hiányzásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőig nem igazolja távolmaradását Ha a tanuló a tanítási óráról igazolatlanul késik, a késést a tanár, ill. a tanító a naplóba bejegyzi. A késések ideje összeadható, amennyiben eléri a 45 percet, a késés igazolatlan órának minősül Az iskola hivatalos rendezvényein, programjain és a tanítás nélküli munkanapokon a megjelenés kötelező Az igazolatlan hiányzás következményeit a vonatkozó jogszabályok és törvények tartalmazzák: Az első igazolatlan óra mulasztásakor az igazgató írásban értesíti a szülőket, és felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire. További igazolatlan mulasztás esetén értesítjük a Gyermekjóléti Központot. Amennyiben a tanköteles gyermek a kötelező tanórai foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor az intézmény igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, mely felhívja a figyelmet az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) megvonására és ennek várható következményeire. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Amennyiben a védelembe vétel 8

10 még nem áll fenn -, elrendelik a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését A mulasztott tananyag pótlásáról a tanuló köteles gondoskodni a szaktanárral egyeztetett időpontig. A hiányzás ideje alatt feldolgozott anyagrészeket a hiányzást követő napon nem lehet számon kérni A tanulónak az igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen nem haladhatja meg a kettőszázötven tanítási órát, illetőleg a tantárgyi órák harminc százalékát. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása nem volt, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 órát. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztások együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát (30%) meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 9. Az intézményben való tartózkodás szabályai 9.1. A tanulók az óraközi szünetekben, az osztálytermekben, az aulában, jó idő esetén, az iskola udvarán tartózkodnak. A nagyszünetet, ha az időjárás engedi, téli időszakban is az udvaron töltik. Az ajtókat az iskolavezetőség által meghatalmazott személy nyitja és zárja. A szünetben a diákönkormányzat kijelölt tanulói ügyeletet tartanak, munkájukat az ügyeletes pedagógus irányítja. A szaktanár által megítélt kivételes esetekben a tanóra az iskola területén kívül is megtartható. Csengetéskor (felső tagozaton jelzőcsengetéskor) a tanulóknak az osztályban kell tartózkodni A folyosóajtókat 6.00-kor a gondnok, a tantermeket ½ 8-kor az ügyeletes nevelő nyitja. Amennyiben a tanteremhez érkező első tanuló a termet vagy a helyiséget zárva találja, a porta útján haladéktalanul értesíti a gondnokot. A felső tagozaton a tanulók 7.45-ig, az alsó tagozaton 7.30-ig az udvaron, ill. az ügyeleti teremben gyülekeznek; majd az ügyeletes tanárok engedélyével bevonulnak a tantermekbe. ½ 8-ig a tantermekbe bemenni nem lehet Az iskolába a tanulóknak 7.45-ig kell megérkezni. A szülők csak az iskola kapujáig kísérik gyermeküket. Ez alól kivétel a tanév első hete, amikor a szülők bekísérhetik az 1. osztályos tanulókat az osztályteremig. A szülők ebédbefizetés és irodai ügyintézés esetén bent tartózkodhatnak az épületben. 9

11 A késők nevét, osztályát az iskola megbízott dolgozói, diákjai rögzítik. Öt késés után az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. Öt bejegyzés után az igazgató szólítja fel a szülőt a pontos érkezésre A délutáni összevont ügyelet az alsó tagozat épületében óráig vehető igénybe. 16 órakor a tanítók elkísérik a gyerekeket az épület földszintjén az erre kijelölt helyen várakozó szüleikhez, illetve az ügyelet helyszínére. Az ügyeletet azok a gyermekek vehetik igénybe, akiket szüleik munkaidő beosztásuk miatt nem tudnak korábban hazavinni. Az ügyelet ideje szülői értekezlet, fogadóóra alkalmával is 17 óráig tart. Ekkor az ügyeletes az osztálytermekhez kíséri a gyerekeket. A tantermekben higiéniai okok miatt szülő nem tartózkodhat Az iskola épületében idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak. A tanulókat az iskolában csak kivételes esetben lehet felkeresni, ehhez engedélyt szintén csak az osztályfőnöktől, illetve az iskolavezetéstől lehet kérni. Az iskola épületében esetlegesen feltűnő idegenek jelenlétét a tanulók azonnal jelentsék az intézmény valamelyik dolgozójának A zavartalan tanítást meghatározó mértékben segíti a hetesi munka. A hetesek gondoskodnak a táblai munkához szükséges eszközökről, a tábla tisztaságáról, szellőztetnek, jelentik a hiányzókat. Ha becsengetés után 5 percen belül a tanár nem jelenik meg, jelentik az irodában. Az iskola létesítményeiben, felszerelésében észlelt bárminemű hibát, rongálódást azonnal kötelesek jelenteni az órát tartó tanárnak, illetve a szünetben az iskolatitkárnak. Ha valamelyik tanuló a tanítási órákon kívül önmagára vagy társaira nézve veszélyesen, felelőtlenül viselkedik, a hetes köteles figyelmeztetni, szükség esetén bármely tanárnak jelenteni. Távozáskor lekapcsolják a világítást. Utolsó óra után becsukják az ablakokat. Tanítási óra után az osztályt rendben hagyják el. A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik a következő szabály szerint: az első tanítási héten a névsor első két tanulója látja el az első osztályfőnöki órákon ismertetett hetesi munkát, majd heti váltásban a sorra következő két tanuló. A hetesi feladatok ismertetéséről, a hetesek (esetleg helyettesük) kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesi munka értékelésénél az osztályfőnök kikéri az ügyeletes tanár véleményét is. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni Az iskolai rendezvényeken, programokon, tanítás nélküli munkanapokon beleértve a szervezett programokat is a tanulók részvétele kötelező. A távollét igazolása a tanórákról való távollét igazolásának megfelelően történik. A leírtak 10

12 az iskolai munkatervben rögzített szabad- vagy munkaszüneti napra eső foglalkozásokra is vonatkoznak. Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi viselet kötelező. Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz; fiúknak: sötét nadrág, (nem farmer) fehér ing és az alkalomhoz illő cipő. Versenyeken és vetélkedőkön az iskolai címerrel ellátott póló is elfogadott. Nyílt iskolai rendezvények esetén a nevelőtestület és a diákönkormányzat közösen dönt az előírásokról Az osztályfőnöki óra első 10 percét az osztályfőnök és a tanulók a diákönkormányzattal kapcsolatos dolgok megvitatására használhatják. 10. Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai Az iskola speciális helységeire vonatkozó szabályzatot az adott tanterem, helység falán látható helyen függesztjük ki Az iskola tisztaságának megőrzése, állagának és felszereléseinek védelme mindannyiunk érdeke és kötelessége. Az esetleges károkozásért a kárt okozó személyek jogi felelősségre vonhatók kártérítés útján. Bármilyen rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat során keletkezett hibát az osztályfőnök vagy a szaktanár útján kell jelenteni a gondnoknak vagy az igazgatóhelyetteseknek, akik intézkednek a hiba megszüntetéséről. A dekorációk a falat nem rongálhatják, esztétikailag nem ronthatják az intézmény összképét. Szándékos rongálás fegyelmi eljárást is vonhat maga után Az iskola mindkét épületében a váltócipő használata kötelező A tanulók az utolsó óra után a tantermükben (vagy ahol az utolsó órán voltak) a székeket a padokra helyezik a takarítás megkönnyítése végett, és a szemetet a szemétkosárba dobják A tanulók részt vállalnak az iskolai rendezvények, tanítási órák előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában. Segítenek az osztálytermek átrendezésében, a környezet tisztántartásában, illetve a vállalt Tégy a környezetedért akció teljesítésében, az osztályfőnök vagy szaktanár felügyeletével és irányításával. Az osztálytermekben, a tornateremben tartandó esetleges osztályrendezvényeket az osztályfőnök és a diákönkormányzat kérésére az igazgató engedélyezheti. Az iskola legtöbb rendezvénye /farsang, klubdélután/ 11

13 zártkörű, csak iskolánk tanulói és szüleik vehetnek részt rajta. Más személyek előzetes bejelentés után, a házirendet betartva tartózkodhatnak ott A tanulók ruhájukat, felszerelésüket a tanulói szekrényekben, polcokon, fogasokon tárolhatják. A tanulók ruhájukat és azon felszerelésüket, amelyet az adott órán nem használnak, szekrényükben tarthatják Az iskolába hozott értéktárgyakért (arany ékszer, drágakő, mobiltelefon, MP3, MP4 és egyéb nagy értékű elektronikai eszköz), valamint a szabadon hagyott holmikért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal A tanórákon a mobiltelefonok bekapcsolva tartása tilos. Ez alól kivétel, amikor a pedagógus oktatási céllal engedélyezi használatát. Az iskola épületében mobiltelefonnal sem hang-, sem képfelvétel nem készülhet az érintett hozzájárulása nélkül. Aki ilyen felvételt készít, megszegi a házirendet és személyiségi jogokat sért A tanulók által okozott szennyeződés eltakarítására a tanulók kötelezhetők A talált tárgyakat a lehető legrövidebb időn belül le kell adni a portára, vagy az ügyeletes takarítónak, a hely és az idő megjelölésével Az iskolai könyvtár az év elején megadott időpontokban meghatározott rend szerint tart nyitva. A kölcsönzött könyveket a megadott határidőig, de legkésőbb a tanév utolsó napjáig vissza kell adni. Az elvesztett vagy megrongált könyvekért a kölcsönző anyagi felelősséggel tartozik A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tornateremben, az öltözőkben, valamint a szabadtéri pályákon a szaktanár rendelkezéseit szigorúan be kell tartani. Az előírásokat a szaktanárok a tanév első óráján ismertetik. Testnevelésóráról való felmentési kérelmeket a testnevelő tanároknak és az osztályfőnöknek kell benyújtani. A testnevelési órák kötelező öltözetét a szaktanár a tanévet megelőző év végén írásban közli a tanulókkal. Fiúk: pamut rövidnadrág, fehér vagy iskolai póló. Lányok: ez a viselet lányoknál is elfogadott, ill. tornamez; mindenkinek tornacipő és csere zokni. A testnevelés felszerelést a tárgyat tanító tanár és a szülők egyeztetik. Testnevelési órák alkalmával a testnevelő vezetésével mennek a sportudvarra a tanulók. 12

14 A testnevelés öltözők ajtaját órák alatt a felső tagozaton zárva kell tartani. Az órát, foglalkozást tartó tanárok anyagi felelősséggel tartoznak a zárás elmulasztása miatti károkért. 11. Az iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően. Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. Elektronikus formában - megküldi a könyvtárellátónak. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át: a tanuló neve, a tanuló diákigazolványának száma, a tanuló törvényes képviselőjének neve, a tanuló lakcíme, a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója, a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv értékesítése érdekében használhatók fel. Az átadott személyes adatok az átadásuk napját követő egy évig tárolhatók Az iskola igazgatója minden év január 25-ig meghatározza az éves tankönyvellátás rendjét, amiről tájékoztatja a szülőket. Ebben rögzíti a tankönyvfelelős nevét, aki az adott tanévben: o előkészíti az iskolai tankönyvrendelést, o részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal a KELLO tankönyvellátási szerződést köt, melyben rögzíti a felelős dolgozók feladatait, a szükséges határidőket, a tankönyvterjesztés / árusítás / módját, helyét, idejét és a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 13

15 11.3. A tankönyvellátás rendjének meghatározásához az igazgató minden év január 10-ig köteles felmérni az osztályfőnökök közreműködésével, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a délutáni foglalkozásokon tankönyvet biztosítani, valamint, hogy kik jogosultak kedvezményre. A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt a tankönyvfelelősnek be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A szülők a normatív kedvezményen túli igényüket az erre jogosító nyomtatványon igényelhetik. A felmérés eredményeiről az iskola igazgatója minden év január 20-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot. Véleményüket figyelembe véve határozza meg a tankönyvtámogatás rendjét. Az iskola biztosítja, hogy a délutáni foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv (használt) álljon a tanulók rendelkezésére. Az állam által biztosított tartós tankönyveket a munkafüzetek kivételével az iskola könyvtári állományába veszi, elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja A kölcsönzés Tankönyvet (beleértve a szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt) az iskola tankönyvkölcsönzés útján is adhatja a térítésmentes, ingyenes és normatív kedvezményre jogosult tanulónak. Azt, hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut-e a tankönyvhöz, az adott évben normatív kedvezményre, illetve egyéb kedvezményre jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források határozzák meg. A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony fennállás alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell, illetve amíg adott tantárgyból vizsgát tehet. A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a 14

16 kölcsönzés időtartamáról, a könyv visszaadásának feltételeiről az iskolai könyvtár vezetője és a tankönyvfelelős átvételi elismervényt készít, melynek egy példányát a tanuló, illetve a szülő részére átad A kár megtérítése A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege - nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és - nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még rendeltetésszerűen használni, vagy sem. Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a könyv beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni. Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési összegre javaslatot a könyvtáros teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az igazgató hagy jóvá A kártérítés mérséklése, illetve elengedése A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv megrongálódásával, illetve elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága. A gondatlanságból okozott károkozás esetén az előző cím alatti tételek - 50 %-kal mérsékelhetők, illetve - elengedhetőek. 15

17 Az elengedésről, illetve a mérséklésről az igazgató a könyvtáros javaslatára dönt. Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvellátás rendszere nem tudja megoldani. A szülők a normatív kedvezményen túli igényüket az erre jogosító nyomtatványon igényelhetik. Ennek benyújtási időpontjáról az intézmény értesíti a szülőket. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott szakember vezetésével a kedvezményre való jogosultságot az erre kijelölt bizottság elbírálja. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 12. Térítési díj, szociális-és tankönyvtámogatás megállapításának elvei Az étkezési ellátást az iskola valamennyi tanulója kérheti. A térítési díj mérséklésére, ill. a befizetés alóli felmentésre vonatkozó kérelmet minden tanévben be kell nyújtani. A kedvezményeket az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a szabályozza: 100%-os kedvezményre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek, 50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint a három- vagy többgyermekes család gyermeke A térítési díjakat az előre megállapított módon, a honlapon közzétett és az iskolában hirdetett határidőig kell befizetni. A tanulói hiányzást csak akkor tudjuk a térítési díjaknál figyelembe venni (a következő hónapban jóváírni), ha a tényt a szülő vagy képviselője, a hiányzás kezdő napján 9 óráig személyesen vagy telefonon ( ; ) az étkezést bonyolító személynél bejelenti. A jóváírást csak a bejelentést követő naptól érvényesítjük. A tanulónak csak akkor tudunk újra étkezést biztosítani, ha az igényt a megelőző napon 9 óráig bejelentik. 16

18 12.3. A menzával, étkezéssel kapcsolatos mindenfajta panaszt az iskolavezetés ellenőrzi és továbbítja a fenntartó és az étkezést biztosító cég felé A tanulók a számukra kijelölt időben étkezhetnek az ebédlőben. A bevonulás csoportosan, ill. érkezési sorrendben történik. Indokolt esetben a kijelölt étkezési időpontokon kívül is lehet ebédelni. A tanulóktól elvárjuk a kulturált viselkedést és étkezést A tanuló a köznevelési törvény 46. -a szerint jogosult térítésmentes tankönyvellátásra. Ezen kívül akkor jogosult ingyenes tankönyvellátásra (normatív kedvezményre), ha az iskola által kiadott igénylőlapon igényt nyújt be, mert a meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás), b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, c) három vagy többgyermekes családban él (megállapított családi pótlék igazolja), d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat igazolja) A tankönyvellátásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően a szülők bejelentik igényüket a normatív tankönyvtámogatásra. Az iskola csak olyan könyveket vesz fel a tankönyvrendelésben, amelyek a tankönyvjegyzékben szerepelnek. A normatív kedvezményre vonatkozó, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt, jogszabályban meghatározott igénylőlapon lehet bejelenteni. A törvényben előírtak szerint az iskola biztosítja az ingyenes tankönyvellátást. A benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyvtámogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével bírálják el. A normatív támogatásra nem jogosult, de szociálisan rászoruló tanulók által benyújtott igénylések alapján az iskola vezetősége a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott szakember javaslatára és a szülői szervezet egyetértésével dönthet úgy, hogy számukra is engedélyezi az ingyenes tankönyvek kölcsönzését A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Iskolánkban szociális ösztöndíj nincs. A szociális támogatás megállapításának elveit az iskola igazgatója a fenntartó előírása szerint érvényesíti. 17

19 Formái: ingyenes tankönyvellátás tartós tankönyv kölcsönzése kedvezményes étkeztetés A fent felsorolt juttatásokat a lakhely szerinti illetékes polgármesteri hivatal által kiadott határozatok alapján, valamint a tankönyvellátás rendjéről szóló rendeletek figyelembevételével határozzuk meg. Kedvezmény az étkezési térítési díj összegéből csak alanyi jogon illeti meg a tanulókat. A kedvezmény megállapításához kérelmet kell beadniuk. A kérelem formanyomtatványon történik, melyet az iskola titkárságán lehet kérni, és kitöltve, a szükséges igazolások csatolásával ugyanott kell beadni. A szociálisan rászoruló tanulók önkormányzati támogatást igényelhetnek a lakóhely szerinti önkormányzattól. Ennek igénylésében segítséget nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 13. A diákkörökre vonatkozó szabályok Iskolánkban diákkör fogalma alatt a következőket értjük: szakkörök énekkar iskolai sportkör kézműves foglalkozás játszóházi foglalkozás A diákkörök megalapítását az iskolavezetés, a szaktanárok, a diákönkormányzat iskolai képviselői, osztályok, egyes diákok, szülők kezdeményezhetik. A résztvevők száma általában 10 főnél kevesebb nem lehet. Létrehozása esetén az iskola biztosítja a feltételeket. Az iskolavezetőség joga, hogy a diákköröket fontosság szerint rangsorolja. A foglalkozások indításáról a szülői szervezet véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. 14. Óvó- és védőintézkedések Az iskolában, az iskola területén, iskolai rendezvényeken és iskolán kívüli foglalkozásokon az egészséget károsító anyagok (a szeszesital, energiaital, drogok) fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos. A tilalmat megszegők első esetben igazgatói figyelmeztetésben részesülnek, a második eset fegyelmi eljárást von maga után. Ezen kívül a törvény által előírt esetekben ennek jogi 18

20 következményeit is viselni kell! A rendezvényeken tanulóink a Házirendben és a Pedagógiai Programban megfogalmazott viselkedési normákat nem sérthetik meg Az iskola területén az iskolai munka- és balesetvédelmi szabályok érvényesek. Ezeket minden tanév elején ismertetni kell a tanulókkal, akik azt aláírásukkal hitelesítik. Első osztályfőnöki órán az osztályfőnök, első szaktárgyi órán a szaktanár ismerteti az SZMSZ-ben megfogalmazott védő -, óvó előírásokat: az intézmény dolgozóinak és tanulóinak kötelességeit és felelősségét, a munkabiztonsági szabályok betartását, a gépek, eszközök, játékok használatát, tanulóbaleset esetén az eljárás menetét, tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat Az intézménynek van gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. Elérhetősége mindkét épületben a gyermekvédelmi faliújságon megtekinthető, telefonon, faxon is elérhető / /. 15. A tanulók munkájának értékelése Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegének megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről, átfogó, írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek A kötelező tantárgyak követelményeinek teljesítésekor: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül írásban is ellenőrizhetik, tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában, egy-egy témakörön belül az ének-zene, rajz, az informatika, a technika tantárgyból gyakorlati tevékenység értékelésén kívül lehet írásbeli és szóbeli számonkérés is, 19

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D 2015 Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu Tamás Roland intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K Házirend... 3 Az iskola alapadatai...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben