Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend"

Átírás

1 Herman Ottó Általános Iskola Budapest Pannónia u. 50. Házirend március 3. Takács Éva igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi szabályozók A tanulók kötelességei A tanulók jogai A tanulók felvételére, átvételére vonatkozó szabályok A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának formái Az iskola munkarendje A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása Az intézményben való tartózkodás szabályai Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai Az iskolai tankönyvellátás rendje Térítési díj, szociális-és tankönyvtámogatás megállapításának elvei A diákkörökre vonatkozó szabályok Óvó- és védőintézkedések A tanulók munkájának értékelése Az iskolai élet egyéb kérdései A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok A házirenddel kapcsolatos szabályok A szülők jogai és kötelességei A házirend hatálya

3 1. Bevezetés Jelen szabályzat a budapesti Herman Ottó Általános Iskola házirendje, amelynek célja: az iskola mindennapi életének szabályozása, az iskola tanulói, azok szülei, illetve képviselői, pedagógusai és más dolgozóinak eligazítása az iskolai élet egyes területein, az iskola törvényes működésének biztosítása. 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi szabályozók évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXVI. törvény a családok támogatásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 331/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról 23/2004. OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 3. A tanulók kötelességei 3.1. A tanuló rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek A tanuló vegyen részt az iskolai kötelező és az általa választott nem kötelező tanórai foglalkozásain. Amennyiben ezeken valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, távolmaradását a házirend 8. pontja szerint be kell jelentenie, és igazolnia Óvja társai, tanárai, saját testi épségét, és sajátítsa el az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Ezeket az ismereteket szóban vagy írásban a tanév első osztályfőnöki és valamennyi szaktárgyi óráján ismertetni kell. A tanulók ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják. A tűz- és balesetvédelmi 2

4 oktatás meglétét a tájékoztatóba / ellenőrző könyvbe beragasztott bejegyzés igazolja A tanuló óvja és őrizze a rábízott iskolai eszközöket, valamint az általa használt felszereléseket, berendezéseket, létesítményeket. Amennyiben vétkes szándékossággal rongálja az iskola vagyontárgyait, illetve mások testi épségét vétkesen veszélyezteti, a Házirend pontja alapján fegyelmi vétséget követ el Kulturált megjelenésével, ruházatával tükrözzön jó ízlést, viselkedésével mutasson példát az alacsonyabb évfolyamokon tanulók számára A tanuló tartsa tiszteletben tanárai és más iskolai dolgozók, valamint társai emberi méltóságát és jogait. 4. A tanulók jogai 4.1. A tanulóknak jogukban áll biztonságos és egészséges környezetben eltölteni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat A tanulóknak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön A tanulóknak joguk van arra, hogy emberi méltóságukat mind társaik, mind tanáraik és az iskola dolgozói tiszteletben tartsák. Amennyiben ezen joguk véleményük szerint sérül, jogorvoslatért első fokon az osztályfőnökhöz, diákönkormányzathoz és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, másodfokon az iskolavezetőséghez fordulhatnak A tanulóknak joguk van arra, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő a törvényben meghatározott mélységben nevelésben és oktatásban részesüljenek. Amennyiben ezt az iskolában nem kapják meg, az előző pontban meghatározott módon jogorvoslatért az előző pontban felsoroltaknak megfelelően testületekhez fordulhatnak A tanulók joga az iskola létesítményeinek rendeltetésszerű és szabályokban rögzített használata. Az egyes létesítmények, helyiségek belső szabályzatát jól látható helyen ki kell függeszteni, illetve évente egyszer az azokat használó tanulókkal ismertetni kell Az iskola tanulóinak joguk van rendszeres egészségügyi ellátás igénybevételére. Ennek érdekében meghatározott időben és módon iskolaorvos és védőnő rendel az orvosi szobában. Az egészségügyi ellátás rendjéről minden tanév elején írásos tájékoztatást kapnak a tanulók és szüleik. 3

5 4.7. A tanulók számára biztosítani kell, hogy jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájussanak. Ennek érdekében a Házirend kivonatos változatát minden iskolánkba beiratkozott tanuló megkapja. A Házirend teljes változata megtalálható az SZMSZ-ben rögzített helyeken. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáját a Házirend 6. pontja tartalmazza A tanulóknak joguk van arra, hogy részt vegyenek a diákkörök munkájában, kezdeményezhesse azok létrehozását az iskola szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban SZMSZ) meghatározott módon. 5. A tanulók felvételére, átvételére vonatkozó szabályok 5.1. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzeteket a kormányhivatal határozza meg. A fenntartó dönt az adott tanítási évben indítható osztályok számáról A felvétel, átvétel iránt a szülő a beiratkozás során kérelmet nyújt be Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladat ellátási helye található Ha az általános iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy testvére az adott intézmény tanulója, vagy munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 4

6 5.7. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás jogszerű lebonyolításáért az iskolavezetés felelős A sorsolás időpontját az igazgató a tankerülettel történt egyeztetés után jelöli ki A háromtagú sorsolási bizottság tagjai: az ISZSZ vezetőségének egyik tagja, a nevelőtestület egy tagja, az iskolavezetőség egy tagja A sorsolási bizottság ellenőrzi, hogy a sorsolásban részt vevő valamennyi név belekerüljön az urnába, majd az ISZSZ képviselője véletlenszerűen kihúzza a szabad férőhelyek számának megfelelő neveket. A sorsolás eredményét helyben kihirdetjük, majd az érintetteket postai úton, határozatban tájékoztatjuk A felvett tanulók osztályba sorolásról az iskola igazgatója dönt A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 6. A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának formái 6.1. A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak az őket nevelő és oktató pedagógusokkal, az iskola vezetésével és az iskola működésével kapcsolatos kérdésekben. Joguk van javaslatot tenni, illetve arra választ, tájékoztatást kapni legkésőbb 30 napon belül. Javaslatokat a következő személyekhez, illetve fórumokhoz lehet eljuttatni: Osztályfőnök Osztályfőnöki óra Iskolagyűlés Diákönkormányzat, diákközgyűlés Igazgató Nevelőtestületi értekezlet Szülői szervezet Intézményi tanács 6.2. A tanulónak joga van ahhoz, hogy vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, de a tanulónak is tiszteletben kell tartania mások ugyanezen jogait, amennyiben a jogok gyakorlása nem ütközik egyéb jogszabályba, és nem sérti mások ugyanehhez való jogainak gyakorlását. Jogsérelem esetén a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökhöz és az iskola igazgatójához lehet fordulni. 5

7 6.3. A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A tanulók érdekeit az alábbiak képviselhetik: A szülő vagy megbízottja Az osztályfőnök vagy bármely más tanuló által felkért tanár Igazgató, illetve az általa kijelölt vezetőségi tag Az osztály választott képviselője A diákönkormányzat képviselője A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógiai asszisztens 6.4. A tanuló választható és választhat a diákönkormányzati testületekbe. A választás módjáról a diákönkormányzat szabályzata rendelkezik A tanuló kérelmére független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról a jogszabályban meghatározott módon. Az erre való jelentkezés rendjét a házirend 18. pontja és az iskola vizsgaszabályzata tartalmazza A tanuló jogainak gyakorlása nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében. 7. Az iskola munkarendje 7.1. A tanulóknak 7:45-ig kell beérkezni az iskolába. A tanítási órák 8.15-kor kezdődnek. 8 órától negyed 9-ig a tanulók beszélgető körön vesznek részt. A tanórák kezdetét és befejezését csengő jelzi Az alsó tagozaton háromnegyed 8-kor jelzőcsengő figyelmezteti a szülőket a távozásra. A felső tagozat épületében a tanórák kezdete előtt 5 perccel rövid jelző csengetés hívja fel a figyelmet az órakezdésre beszélgető kör óra óra óra nagyszünet óra óra óra Napirend, csöngetési rend Az ebédelés beosztása a tanulócsoportok órarendjéhez igazodik levegőzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, különórák, önálló munka, szakkör, uzsonna. 6

8 Igény esetén a felső tagozatos tanulók számára az ügyeletet az alsó tagozat épületében biztosítjuk 17 óráig. A tanulókat nevelő kíséri át az alsó tagozat épületébe Az iskola napirendje igazodik az egyes korosztályok szükségleteihez, biztosítja a helyes arányt a tevékenységek között. A nevelés során fontos cél az egészséges életmódra való felkészítés. 8. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a tizenhat óráig tartó foglalkozásokon. Az igazgató a tanulót a szülő írásbeli kérelmére, egyedi elbírálás után, felmentheti a tanórákon kívüli egyéb foglalkozások alól. Az engedély indokolt esetben visszavonható A tanulók legkésőbb a csengetéskor érjenek be a tantermükbe vagy jelenjenek meg a foglalkozás helyszínén! A tanuló a tanítási idő alatt nem hagyhatja el az iskola épületét A tanulóknak a tanítási óráról való elengedését előzetes írásbeli kérelem alapján, kivételesen indokolt esetben kérhetik: a szülők, társadalmi szervezetek, sportkörök és sportegyesületek, iskolai szakkörök és foglalkozások vezetői, hivatalos szervek. A tanuló: egy félévben 3 napig terjedően mulaszthat, ha azt a szülő előzetesen egyezteti az osztályfőnökkel vagy utólag igazolja, 3 napot meghaladóan az igazgató engedélyével és igazolásával mulaszthat, csoportosan csak az igazgató engedélyével hiányozhat A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 tanítási napon belül betegségét orvosi igazolással igazolhatja. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Tartós betegség miatti hiányzás 7

9 esetén a rendszeres kapcsolattartás mellett kéthetenként orvosi igazolást kérünk A távollétet a szülők a hiányzás első napján jelentsék be telefonon! (Pannónia , Dévényi ) A felső tagozaton kérjük, hogy az orvosi igazolást a szülő is írja alá! A hiányzások igazolása lehetőség szerint a tájékoztató füzet útján történjék, az egyéb módon történő igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. A tanuló órai hiányzásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőig nem igazolja távolmaradását Ha a tanuló a tanítási óráról igazolatlanul késik, a késést a tanár, ill. a tanító a naplóba bejegyzi. A késések ideje összeadható, amennyiben eléri a 45 percet, a késés igazolatlan órának minősül Az iskola hivatalos rendezvényein, programjain és a tanítás nélküli munkanapokon a megjelenés kötelező Az igazolatlan hiányzás következményeit a vonatkozó jogszabályok és törvények tartalmazzák: Az első igazolatlan óra mulasztásakor az igazgató írásban értesíti a szülőket, és felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire. További igazolatlan mulasztás esetén értesítjük a Gyermekjóléti Központot. Amennyiben a tanköteles gyermek a kötelező tanórai foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor az intézmény igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, mely felhívja a figyelmet az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) megvonására és ennek várható következményeire. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, ill. a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Amennyiben a védelembe vétel 8

10 még nem áll fenn -, elrendelik a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését A mulasztott tananyag pótlásáról a tanuló köteles gondoskodni a szaktanárral egyeztetett időpontig. A hiányzás ideje alatt feldolgozott anyagrészeket a hiányzást követő napon nem lehet számon kérni A tanulónak az igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen nem haladhatja meg a kettőszázötven tanítási órát, illetőleg a tantárgyi órák harminc százalékát. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása nem volt, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 órát. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztások együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát (30%) meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 9. Az intézményben való tartózkodás szabályai 9.1. A tanulók az óraközi szünetekben, az osztálytermekben, az aulában, jó idő esetén, az iskola udvarán tartózkodnak. A nagyszünetet, ha az időjárás engedi, téli időszakban is az udvaron töltik. Az ajtókat az iskolavezetőség által meghatalmazott személy nyitja és zárja. A szünetben a diákönkormányzat kijelölt tanulói ügyeletet tartanak, munkájukat az ügyeletes pedagógus irányítja. A szaktanár által megítélt kivételes esetekben a tanóra az iskola területén kívül is megtartható. Csengetéskor (felső tagozaton jelzőcsengetéskor) a tanulóknak az osztályban kell tartózkodni A folyosóajtókat 6.00-kor a gondnok, a tantermeket ½ 8-kor az ügyeletes nevelő nyitja. Amennyiben a tanteremhez érkező első tanuló a termet vagy a helyiséget zárva találja, a porta útján haladéktalanul értesíti a gondnokot. A felső tagozaton a tanulók 7.45-ig, az alsó tagozaton 7.30-ig az udvaron, ill. az ügyeleti teremben gyülekeznek; majd az ügyeletes tanárok engedélyével bevonulnak a tantermekbe. ½ 8-ig a tantermekbe bemenni nem lehet Az iskolába a tanulóknak 7.45-ig kell megérkezni. A szülők csak az iskola kapujáig kísérik gyermeküket. Ez alól kivétel a tanév első hete, amikor a szülők bekísérhetik az 1. osztályos tanulókat az osztályteremig. A szülők ebédbefizetés és irodai ügyintézés esetén bent tartózkodhatnak az épületben. 9

11 A késők nevét, osztályát az iskola megbízott dolgozói, diákjai rögzítik. Öt késés után az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. Öt bejegyzés után az igazgató szólítja fel a szülőt a pontos érkezésre A délutáni összevont ügyelet az alsó tagozat épületében óráig vehető igénybe. 16 órakor a tanítók elkísérik a gyerekeket az épület földszintjén az erre kijelölt helyen várakozó szüleikhez, illetve az ügyelet helyszínére. Az ügyeletet azok a gyermekek vehetik igénybe, akiket szüleik munkaidő beosztásuk miatt nem tudnak korábban hazavinni. Az ügyelet ideje szülői értekezlet, fogadóóra alkalmával is 17 óráig tart. Ekkor az ügyeletes az osztálytermekhez kíséri a gyerekeket. A tantermekben higiéniai okok miatt szülő nem tartózkodhat Az iskola épületében idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak. A tanulókat az iskolában csak kivételes esetben lehet felkeresni, ehhez engedélyt szintén csak az osztályfőnöktől, illetve az iskolavezetéstől lehet kérni. Az iskola épületében esetlegesen feltűnő idegenek jelenlétét a tanulók azonnal jelentsék az intézmény valamelyik dolgozójának A zavartalan tanítást meghatározó mértékben segíti a hetesi munka. A hetesek gondoskodnak a táblai munkához szükséges eszközökről, a tábla tisztaságáról, szellőztetnek, jelentik a hiányzókat. Ha becsengetés után 5 percen belül a tanár nem jelenik meg, jelentik az irodában. Az iskola létesítményeiben, felszerelésében észlelt bárminemű hibát, rongálódást azonnal kötelesek jelenteni az órát tartó tanárnak, illetve a szünetben az iskolatitkárnak. Ha valamelyik tanuló a tanítási órákon kívül önmagára vagy társaira nézve veszélyesen, felelőtlenül viselkedik, a hetes köteles figyelmeztetni, szükség esetén bármely tanárnak jelenteni. Távozáskor lekapcsolják a világítást. Utolsó óra után becsukják az ablakokat. Tanítási óra után az osztályt rendben hagyják el. A hetesek kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik a következő szabály szerint: az első tanítási héten a névsor első két tanulója látja el az első osztályfőnöki órákon ismertetett hetesi munkát, majd heti váltásban a sorra következő két tanuló. A hetesi feladatok ismertetéséről, a hetesek (esetleg helyettesük) kijelöléséről az osztályfőnök gondoskodik. A hetesi munka értékelésénél az osztályfőnök kikéri az ügyeletes tanár véleményét is. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni Az iskolai rendezvényeken, programokon, tanítás nélküli munkanapokon beleértve a szervezett programokat is a tanulók részvétele kötelező. A távollét igazolása a tanórákról való távollét igazolásának megfelelően történik. A leírtak 10

12 az iskolai munkatervben rögzített szabad- vagy munkaszüneti napra eső foglalkozásokra is vonatkoznak. Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi viselet kötelező. Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz; fiúknak: sötét nadrág, (nem farmer) fehér ing és az alkalomhoz illő cipő. Versenyeken és vetélkedőkön az iskolai címerrel ellátott póló is elfogadott. Nyílt iskolai rendezvények esetén a nevelőtestület és a diákönkormányzat közösen dönt az előírásokról Az osztályfőnöki óra első 10 percét az osztályfőnök és a tanulók a diákönkormányzattal kapcsolatos dolgok megvitatására használhatják. 10. Az iskola helyiségeinek és területhasználatának szabályai Az iskola speciális helységeire vonatkozó szabályzatot az adott tanterem, helység falán látható helyen függesztjük ki Az iskola tisztaságának megőrzése, állagának és felszereléseinek védelme mindannyiunk érdeke és kötelessége. Az esetleges károkozásért a kárt okozó személyek jogi felelősségre vonhatók kártérítés útján. Bármilyen rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat során keletkezett hibát az osztályfőnök vagy a szaktanár útján kell jelenteni a gondnoknak vagy az igazgatóhelyetteseknek, akik intézkednek a hiba megszüntetéséről. A dekorációk a falat nem rongálhatják, esztétikailag nem ronthatják az intézmény összképét. Szándékos rongálás fegyelmi eljárást is vonhat maga után Az iskola mindkét épületében a váltócipő használata kötelező A tanulók az utolsó óra után a tantermükben (vagy ahol az utolsó órán voltak) a székeket a padokra helyezik a takarítás megkönnyítése végett, és a szemetet a szemétkosárba dobják A tanulók részt vállalnak az iskolai rendezvények, tanítási órák előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában. Segítenek az osztálytermek átrendezésében, a környezet tisztántartásában, illetve a vállalt Tégy a környezetedért akció teljesítésében, az osztályfőnök vagy szaktanár felügyeletével és irányításával. Az osztálytermekben, a tornateremben tartandó esetleges osztályrendezvényeket az osztályfőnök és a diákönkormányzat kérésére az igazgató engedélyezheti. Az iskola legtöbb rendezvénye /farsang, klubdélután/ 11

13 zártkörű, csak iskolánk tanulói és szüleik vehetnek részt rajta. Más személyek előzetes bejelentés után, a házirendet betartva tartózkodhatnak ott A tanulók ruhájukat, felszerelésüket a tanulói szekrényekben, polcokon, fogasokon tárolhatják. A tanulók ruhájukat és azon felszerelésüket, amelyet az adott órán nem használnak, szekrényükben tarthatják Az iskolába hozott értéktárgyakért (arany ékszer, drágakő, mobiltelefon, MP3, MP4 és egyéb nagy értékű elektronikai eszköz), valamint a szabadon hagyott holmikért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal A tanórákon a mobiltelefonok bekapcsolva tartása tilos. Ez alól kivétel, amikor a pedagógus oktatási céllal engedélyezi használatát. Az iskola épületében mobiltelefonnal sem hang-, sem képfelvétel nem készülhet az érintett hozzájárulása nélkül. Aki ilyen felvételt készít, megszegi a házirendet és személyiségi jogokat sért A tanulók által okozott szennyeződés eltakarítására a tanulók kötelezhetők A talált tárgyakat a lehető legrövidebb időn belül le kell adni a portára, vagy az ügyeletes takarítónak, a hely és az idő megjelölésével Az iskolai könyvtár az év elején megadott időpontokban meghatározott rend szerint tart nyitva. A kölcsönzött könyveket a megadott határidőig, de legkésőbb a tanév utolsó napjáig vissza kell adni. Az elvesztett vagy megrongált könyvekért a kölcsönző anyagi felelősséggel tartozik A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tornateremben, az öltözőkben, valamint a szabadtéri pályákon a szaktanár rendelkezéseit szigorúan be kell tartani. Az előírásokat a szaktanárok a tanév első óráján ismertetik. Testnevelésóráról való felmentési kérelmeket a testnevelő tanároknak és az osztályfőnöknek kell benyújtani. A testnevelési órák kötelező öltözetét a szaktanár a tanévet megelőző év végén írásban közli a tanulókkal. Fiúk: pamut rövidnadrág, fehér vagy iskolai póló. Lányok: ez a viselet lányoknál is elfogadott, ill. tornamez; mindenkinek tornacipő és csere zokni. A testnevelés felszerelést a tárgyat tanító tanár és a szülők egyeztetik. Testnevelési órák alkalmával a testnevelő vezetésével mennek a sportudvarra a tanulók. 12

14 A testnevelés öltözők ajtaját órák alatt a felső tagozaton zárva kell tartani. Az órát, foglalkozást tartó tanárok anyagi felelősséggel tartoznak a zárás elmulasztása miatti károkért. 11. Az iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően. Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. Elektronikus formában - megküldi a könyvtárellátónak. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át: a tanuló neve, a tanuló diákigazolványának száma, a tanuló törvényes képviselőjének neve, a tanuló lakcíme, a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója, a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv értékesítése érdekében használhatók fel. Az átadott személyes adatok az átadásuk napját követő egy évig tárolhatók Az iskola igazgatója minden év január 25-ig meghatározza az éves tankönyvellátás rendjét, amiről tájékoztatja a szülőket. Ebben rögzíti a tankönyvfelelős nevét, aki az adott tanévben: o előkészíti az iskolai tankönyvrendelést, o részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő munkatársakkal a KELLO tankönyvellátási szerződést köt, melyben rögzíti a felelős dolgozók feladatait, a szükséges határidőket, a tankönyvterjesztés / árusítás / módját, helyét, idejét és a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét. 13

15 11.3. A tankönyvellátás rendjének meghatározásához az igazgató minden év január 10-ig köteles felmérni az osztályfőnökök közreműködésével, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a délutáni foglalkozásokon tankönyvet biztosítani, valamint, hogy kik jogosultak kedvezményre. A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt a tankönyvfelelősnek be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A szülők a normatív kedvezményen túli igényüket az erre jogosító nyomtatványon igényelhetik. A felmérés eredményeiről az iskola igazgatója minden év január 20-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot. Véleményüket figyelembe véve határozza meg a tankönyvtámogatás rendjét. Az iskola biztosítja, hogy a délutáni foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv (használt) álljon a tanulók rendelkezésére. Az állam által biztosított tartós tankönyveket a munkafüzetek kivételével az iskola könyvtári állományába veszi, elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja A kölcsönzés Tankönyvet (beleértve a szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt) az iskola tankönyvkölcsönzés útján is adhatja a térítésmentes, ingyenes és normatív kedvezményre jogosult tanulónak. Azt, hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut-e a tankönyvhöz, az adott évben normatív kedvezményre, illetve egyéb kedvezményre jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források határozzák meg. A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony fennállás alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell, illetve amíg adott tantárgyból vizsgát tehet. A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a 14

16 kölcsönzés időtartamáról, a könyv visszaadásának feltételeiről az iskolai könyvtár vezetője és a tankönyvfelelős átvételi elismervényt készít, melynek egy példányát a tanuló, illetve a szülő részére átad A kár megtérítése A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege - nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és - nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még rendeltetésszerűen használni, vagy sem. Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a könyv beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni. Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési összegre javaslatot a könyvtáros teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az igazgató hagy jóvá A kártérítés mérséklése, illetve elengedése A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv megrongálódásával, illetve elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága. A gondatlanságból okozott károkozás esetén az előző cím alatti tételek - 50 %-kal mérsékelhetők, illetve - elengedhetőek. 15

17 Az elengedésről, illetve a mérséklésről az igazgató a könyvtáros javaslatára dönt. Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvellátás rendszere nem tudja megoldani. A szülők a normatív kedvezményen túli igényüket az erre jogosító nyomtatványon igényelhetik. Ennek benyújtási időpontjáról az intézmény értesíti a szülőket. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott szakember vezetésével a kedvezményre való jogosultságot az erre kijelölt bizottság elbírálja. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 12. Térítési díj, szociális-és tankönyvtámogatás megállapításának elvei Az étkezési ellátást az iskola valamennyi tanulója kérheti. A térítési díj mérséklésére, ill. a befizetés alóli felmentésre vonatkozó kérelmet minden tanévben be kell nyújtani. A kedvezményeket az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a szabályozza: 100%-os kedvezményre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek, 50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint a három- vagy többgyermekes család gyermeke A térítési díjakat az előre megállapított módon, a honlapon közzétett és az iskolában hirdetett határidőig kell befizetni. A tanulói hiányzást csak akkor tudjuk a térítési díjaknál figyelembe venni (a következő hónapban jóváírni), ha a tényt a szülő vagy képviselője, a hiányzás kezdő napján 9 óráig személyesen vagy telefonon ( ; ) az étkezést bonyolító személynél bejelenti. A jóváírást csak a bejelentést követő naptól érvényesítjük. A tanulónak csak akkor tudunk újra étkezést biztosítani, ha az igényt a megelőző napon 9 óráig bejelentik. 16

18 12.3. A menzával, étkezéssel kapcsolatos mindenfajta panaszt az iskolavezetés ellenőrzi és továbbítja a fenntartó és az étkezést biztosító cég felé A tanulók a számukra kijelölt időben étkezhetnek az ebédlőben. A bevonulás csoportosan, ill. érkezési sorrendben történik. Indokolt esetben a kijelölt étkezési időpontokon kívül is lehet ebédelni. A tanulóktól elvárjuk a kulturált viselkedést és étkezést A tanuló a köznevelési törvény 46. -a szerint jogosult térítésmentes tankönyvellátásra. Ezen kívül akkor jogosult ingyenes tankönyvellátásra (normatív kedvezményre), ha az iskola által kiadott igénylőlapon igényt nyújt be, mert a meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás), b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, c) három vagy többgyermekes családban él (megállapított családi pótlék igazolja), d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat igazolja) A tankönyvellátásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően a szülők bejelentik igényüket a normatív tankönyvtámogatásra. Az iskola csak olyan könyveket vesz fel a tankönyvrendelésben, amelyek a tankönyvjegyzékben szerepelnek. A normatív kedvezményre vonatkozó, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt, jogszabályban meghatározott igénylőlapon lehet bejelenteni. A törvényben előírtak szerint az iskola biztosítja az ingyenes tankönyvellátást. A benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyvtámogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével bírálják el. A normatív támogatásra nem jogosult, de szociálisan rászoruló tanulók által benyújtott igénylések alapján az iskola vezetősége a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott szakember javaslatára és a szülői szervezet egyetértésével dönthet úgy, hogy számukra is engedélyezi az ingyenes tankönyvek kölcsönzését A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Iskolánkban szociális ösztöndíj nincs. A szociális támogatás megállapításának elveit az iskola igazgatója a fenntartó előírása szerint érvényesíti. 17

19 Formái: ingyenes tankönyvellátás tartós tankönyv kölcsönzése kedvezményes étkeztetés A fent felsorolt juttatásokat a lakhely szerinti illetékes polgármesteri hivatal által kiadott határozatok alapján, valamint a tankönyvellátás rendjéről szóló rendeletek figyelembevételével határozzuk meg. Kedvezmény az étkezési térítési díj összegéből csak alanyi jogon illeti meg a tanulókat. A kedvezmény megállapításához kérelmet kell beadniuk. A kérelem formanyomtatványon történik, melyet az iskola titkárságán lehet kérni, és kitöltve, a szükséges igazolások csatolásával ugyanott kell beadni. A szociálisan rászoruló tanulók önkormányzati támogatást igényelhetnek a lakóhely szerinti önkormányzattól. Ennek igénylésében segítséget nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 13. A diákkörökre vonatkozó szabályok Iskolánkban diákkör fogalma alatt a következőket értjük: szakkörök énekkar iskolai sportkör kézműves foglalkozás játszóházi foglalkozás A diákkörök megalapítását az iskolavezetés, a szaktanárok, a diákönkormányzat iskolai képviselői, osztályok, egyes diákok, szülők kezdeményezhetik. A résztvevők száma általában 10 főnél kevesebb nem lehet. Létrehozása esetén az iskola biztosítja a feltételeket. Az iskolavezetőség joga, hogy a diákköröket fontosság szerint rangsorolja. A foglalkozások indításáról a szülői szervezet véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. 14. Óvó- és védőintézkedések Az iskolában, az iskola területén, iskolai rendezvényeken és iskolán kívüli foglalkozásokon az egészséget károsító anyagok (a szeszesital, energiaital, drogok) fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos. A tilalmat megszegők első esetben igazgatói figyelmeztetésben részesülnek, a második eset fegyelmi eljárást von maga után. Ezen kívül a törvény által előírt esetekben ennek jogi 18

20 következményeit is viselni kell! A rendezvényeken tanulóink a Házirendben és a Pedagógiai Programban megfogalmazott viselkedési normákat nem sérthetik meg Az iskola területén az iskolai munka- és balesetvédelmi szabályok érvényesek. Ezeket minden tanév elején ismertetni kell a tanulókkal, akik azt aláírásukkal hitelesítik. Első osztályfőnöki órán az osztályfőnök, első szaktárgyi órán a szaktanár ismerteti az SZMSZ-ben megfogalmazott védő -, óvó előírásokat: az intézmény dolgozóinak és tanulóinak kötelességeit és felelősségét, a munkabiztonsági szabályok betartását, a gépek, eszközök, játékok használatát, tanulóbaleset esetén az eljárás menetét, tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat Az intézménynek van gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. Elérhetősége mindkét épületben a gyermekvédelmi faliújságon megtekinthető, telefonon, faxon is elérhető / /. 15. A tanulók munkájának értékelése Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegének megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről, átfogó, írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek A kötelező tantárgyak követelményeinek teljesítésekor: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül írásban is ellenőrizhetik, tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában, egy-egy témakörön belül az ének-zene, rajz, az informatika, a technika tantárgyból gyakorlati tevékenység értékelésén kívül lehet írásbeli és szóbeli számonkérés is, 19

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2015. szeptember 1. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE A Házirend 3. számú melléklete DEBRECEN 2015 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült : 2011.

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS, A PEDAGÓGUSKÉZIKÖNYYV-ELLÁTÁS

Részletesebben

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankönyvellátási szabályzat a 2016/2017- es tanévre Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével az iskola igazgatója

Részletesebben

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok

A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT A tankönyvellátásra vonatkozó szabályok 2014. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat hatálya a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ tagintézményeinek

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám 4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Iktatószám: /2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje

Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1 Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola házirendje 1. Preambulum 2. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok 3. A tanulók kötelességei 4. Az iskola munkarendje 5. Az iskola helyiségeinek

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben