a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal"

Átírás

1 1996. július II. évfolyam 3. szám A világ 2. legjobbja pilisi! Fél éves íjász-szövetségi tagság után második helyezést ért el a Világbajnokságon Povázsan János pilisi versenyzõ! A Pilisi Diáksport Egyesület fennállása óta talán most került az egyik legrangosabb díj az eddig már több sportágban szerzett, amúgy is szép számú éremgyûjtemény mellé. Az elmúlt héten rendezték meg Szlovéniában a Terepíjász Világbajnokságot, amelyen a magyarok képviseletében Ondrik Tibor, a tavalyi Világbajnokság csapatának tagja és Povázsan János Pest felõl jövet mindig akkor érzem, hogy jófelé tartok, hazatartok és már- -már hazaértem, amikor Monorierdô és Pilis között félúton, szívet, lelket melengetõ érzéssel meglátom a pilisi templomtornyot. Hazaértem, és ez az érzés ott fog el igazán - bár még néhány száz, vagy ezer méter hátra van -, amikor a község jelképe, a gyönyörûszép, karcsú, büszke - számomra páratlan - templomtornyunk a szemembe ötlik. És így van ezzel más is! Sokan vagyunk így. Sajnos ez a jelkép veszélybe került! A torony sisak-részének fából készült ácsolata elöregedett, statikailag a terhelése határán áll, a rajta levõ lemezborítás pedig - mely 31 éve készült - nem állfolytatás a 10. oldalon Povázsan János, a pilisi DSE íjásza indult. A pilisi versenyzõ csak idén januárban igazolt le a Magyar Íjász Szövetséghez, azóta vesz részt rangosabb versenyeken. Azelõtt csupán a pilisi csapattársaival mérte össze erejét. Nyaranta Povázsan János a Dolinában edzett, télen pedig kartondobozokkal bélelte ki kertjének hátulját, ide lövöldözött a konyhaablakból. Profi edzéseken sosem vett részt, csak a saját maga szorgalma és kitartása segítette. Nem sokkal a leigazolás után rendezték meg az folytatás a 10. oldalon Erõs vár... Gondolatok egy közcélú alapítványról FOTÓ: Pintér Mihály Egy 35 évvel ezelõtti kép a templomról TARTALOM: 1.oldal - A világ 2. legjobbja pilisi! - Erõs vár oldal - Történt-e fegyelmi vétség? - Fogorvosi pályázat és viszontagságai - Tiszta vizet 3. oldal - Igazgató-választás - Felhívások 4. oldal - Megalakul a Pilisi Polgárõr Egyesület - Olvasói levelek 5. oldal - Millecentenáriumi programok - Segítséget kérünk - Hírek az 1. sz. Ált. Iskolából 6. oldal - Pályázati felhívás - A cserkész ahol tud, segít - Tíz nap Vasadon 7. oldal - Foci hírek - Rendeletek 8. oldal - Vízgazdálkodási társulatok oldal - Május Barátság határok nélkül

2 2. oldal II. évfolyam 3. szám Történt-e fegyelmi vétség? Történt-e fegyelmi vétség a volt Mozi épülete (Coca Cola bár) bérleti díjának elmaradása miatt a Hivatal részérõl? A helyi kábeltévén keresztül, az Önkormányzat testületi ülésének közvetítésébõl értesülhetett a lakosság, hogy a képviselõk egy csoportja vizsgálatot kezdeményezett a volt moziépület bérleti díjának elmaradása miatt. Az ezt tárgyaló testületi ülésrõl készült felvétel részben a hang gyenge minõsége miatt a tévénézõk nem értették meg tisztán a probléma lényegét, ezért az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az eseményekrõl idõsorrendben. Az Önkormányzat határozata alapján május hótól bérbe adta a Coca Cola bár tulajdonosának a volt moziépületet havi ,-Ft bruttó díj ellenében. A képviselõk a jegyzõ asszonytól tudomást szereztek december hóban arról, hogy a bérlõ több hónapi bérleti díjat nem fizetett ki. Az 96. márc. 11-én tartott testületi ülésen néhány képviselõ indítványozta, hogy alakuljon egy tényfeltáró (AD-HOC) bizottság, mely kivizsgálja, majd tájékoztatja a testületet arról, hogy történt-e mulasztás a Hivatal részérõl és ha igen, azt ki követte el. A testületi határozat értelmében hét fõs bizottság vizsgálta az ügyet. A bizottság megállapította a jegyzõ asszony részbeni felelõsségét, mivel több hónapos késéssel tette meg azokat a hivatali lépéseket, melyek a bérleti díj érvényesítése érdekében szükségesek ilyen esetben. Ugyanakkor kifogásolta a bizottság, hogy a Polgármester nem ellenõrizte kellõképpen a hivatalt és nem tett határozottabb lépéseket a bérleti díj beszedése érdekében. A felsoroltak miatt az indítványozók szerint eddig mintegy ,-Ft nem folyt be az önkormányzat számlájára. Idõközben újabb fizetési felszólítást küldött a hivatal a bérlõnek és megtörtént a bérleti szerzõdés felbontása, de a bérlõ a birtokbavételt megakadályozta, így a polgármester a Monori Városi Bírósághoz fordult március hóban. Az április 29-i testületi ülésen az AD-HOC bizottság ismertette a tényeket és javasolta 3 tagú fegyelmi bizottság megalakítását, mely megállapítja a személyi felelõsség mértékét és javaslatot tesz a testületnek a fegyelmi vétségre vonatkozóan. A javaslatot a testület hét szavazattal, 6 ellenében, egy tartózkodással jóváhagyta és megalakította a három fõs fegyelmi bizottságot. A szavazás alatt és azt követõen felmerült, hogy a 7-6-os (1 tartózkodó) szavazási arány elegendõ-e a törvényes határozathoz. Ekkor a jegyzõ asszony és a képviselõk egy része úgy foglaltak állást, hogy elegendõ a hét igen. A testületi ülést követõ héten azonban közölte a jegyzõnõ (konzultálva a Megyei Közigazgatási Hivatallal), hogy fegyelmi indításához a szervezeti és mûködési szabályzat szerint többségi arány - vagyis nyolc igen - szükséges. A következõ, június 13-i testület ülésén az AD-HOC bizottság vezetõje ismertette a szervezeti és mûködési szabályzat ide vonatkozó részét és szükségesnek tartotta a szavazás megismétlését. A polgármester kérte a testületet, hogy arra vonatkozóan szavazzanak, hogy kívánnak-e fegyelmi eljárást kezdeményezni a polgármester és a jegyzõnõ ellen. A szavazás során 6 fõ a fegyelmi kezdeményezése mellet, míg az ellen 8 fõ szavazott. A fegyelmi ellen szavazók azzal érveltek, hogy a fegyelmi vád egy feltételezésen alapul, miszerint ha idõben megtörténik a fizetési felszólítás és a bérlemény felmondása, bíróságra adása, akkor befolyik a bérleti díj és nem károsodik az önkormányzat. A szavazással a kezdeményezést és a témát a testület lezárta. Az ügy lezárása kapcsán a polgármester az alábbiakat mondta el: Az ügyet lezártuk, de az ügynek tanulságai vannak. Én megtettem a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövõben hasonló eset ne forduljon elõ. Az üggyel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatban van és a bírósági ügy lezárása után tájékoztatjuk a lakosságot a hozott ítéletrõl. Pilis, június 27. Vízvári Sándor alpolgármester Fogorvosi pályázat és viszontagságai Április 29-én a képviselõ-testület Dr. Tóth Sándort választotta meg községünk fogorvosának. Miután azonban jó néhány kérdés nem volt még tisztázott, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai több ízben folytattak megbeszélést a doktor úrral a fogorvosi körzet beindításáról és az azzal kapcsolatos teendõkrõl. Június 20-án döntésre várva ismét a testület elé került a téma - ahol Tóth doktor is részt vett - és további egyeztetésre került sor. Miután a munkafeltételeket illetõen a testület és a fogorvos úr nem tudott megegyezni, Tóth doktor a pályázattól visszalépett. Így a testület a sikertelen pályázat miatt újabb kiírására kényszerül, mely feladattal a Szociális és Egészségügyi Bizottságot bízta meg. Ezek szerint új fogorvosra még várnunk kell. M.E. Tiszta vizet A víziközmûvek üzemeltetésérõl A víziközmûvek üzemeltetési formája már régi téma a testületi üléseken. Már többször írtunk arról is, hogy AD-HOC bizottság is munkálkodott ezen és hosszú tárgyalások folytak ez ügyben. Április 29-én a képviselõ-testület - pontot téve az ügy végére - a Gyáli Vízmûvek Kft.-vel kötendõ szerzõdést hosszú vita után végre elfogadta, majd a szerzõdés aláírásra került. Ezután a testület (május 15-ével) a víziközmûveket eddig mûködtetõ KERVÍZ Bt.-nek azonnali hatállyal felmondott. A felmondás és az átadás körül a KERVÍZ Bt. és az Önkormányzat között jogi vita keletkezett, amelynek rendezése, megoldása a képviselõ-testületre vár. Az átadás végül is megtörtént, a víziközmûveket már a Gyáli Víz Kft. mûködteti, eddig zökkenõmentesen. A víz- és csatornabekötések további folyamatos végzésének érdekében a Kft. és helyi vállalkozók között megbeszélések történtek és reményeink szerint ezekben sem lesznek fennakadások.

3 II. évfolyam 3. szám 3. oldal Igazgató-választás Magyarországon a közoktatási intézmények vezetõinek kinevezése 5 évre szól. Ezt követõen a fenntartónak kötelessége álláspályázatot kiírni és pályáztatás útján betöltetni a vezetõi tisztet. A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola mögött mozgalmas, eseménydús és eredményes 5 év áll, amely Fenesi Ferencné vezetõi munkájához köthetõ. Miután július 31-én az igazgatónõ kinevezése lejár, a képviselõ-testület a törvényeknek megfelelô módon pályázatot írt ki. Amint már ismeretes, erre két személy adta be pályázatát: Fenesi Ferencné és Bernula Istvánné - aki ezidáig az iskola igazgató-helyettese volt. A pályázatok elbírálásának meghatározott rendje van, így az iskolaszék, a tantestület, valamint a közalkalmazotti fórum (amely a pedagógusokon kívül a fizikai dolgozókat is tartalmazza) és Kulturális Bizottság véleményezi. Döntési joga a képviselõ-testületnek van ez ügyben. A pályázatok végigjárták ezt az utat. Az iskolaszék májusban tárgyalt errõl és Bernula Istvánné pályázatát támogatta. Május 22-én a nevelõtestület értekezett róluk, õk pedagógiai szempontból értékelték a pályázatokat és alkottak véleményt a programokról aszerint, hogy az abban foglaltak megvalósítását támogatják vagy elutasítják. Bernula Istvánné pályázatát 68,75 %, míg Fenesi Ferencné pályázatát 56,25 % tartotta megvalósíthatónak. A közalkalmazotti értekezlet május 28-án abban foglalt állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetõi megbízását. Itt Fenesi Ferencné megbízását 56,25 %, míg Bernula Istvánné megbízását 45 % támogatta. (Mindkét esetben mindkét programra lehetett szavazni.) Ezután a Kulturális Bizottság véleményezte õket és szavazott a pályázatok támogatásáról. Itt következõ eredmény született: Bernula Istvánnét 3 fõ támogatta, 3 fõ nem és 3 fõ tartózkodott; Fenesi Ferencnét 3 fõ támogatta, 3 fõ nem és 3 fõ tartózkodott. Amint látható, a különbözõ fórumok véleménye teljesen megosztott volt, egyetlen pályázó sem szerzett jelentõs többséget, így a döntésnél a képviselõ-testület a szokásosnál is nehezebb helyzetbe került. Június 20-án zárt ülésen született meg a döntés. (Meg kell jegyeznünk, hogy a testület nem önkényesen döntött a zárt ülés mellett, hanem az ÖTV bekezdés b pontja alapján, ami dec. 11-én lépett hatályba.) A testületi ülésen, miután meghallgatták mindkét pályázót, kérdéseket tettek fel nekik, majd hosszas vitában mérlegelték a különbözõ pályázók mellet szóló érveket - ellenérveket. A vita után titkos szavazás eredményeképpen Bernula Istvánnét nevezték ki a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatónõjének. A polgármester a pályázat eredményének kihirdetésekor elismerõen szólt a Fenesi Ferencné által vezetett iskola színvonaláról, eredményeirõl és megköszönte munkáját. Kérte az új igazgatónõt, hogy legalább ilyen szinten próbálja meg vezetni az intézményt. Az olvasók nevében mi is köszönetet mondunk Fenesi Ferencné magas színvonalú szakmai munkájáért, mindazért, amit az iskoláért és Pilisért tett. Bernula Istvánnénak pedig egészséget, türelmet, kitartást és erõt kívánunk ahhoz, hogy a vállalt feladatának eleget tegyen. M.E. Jó, ha tudjuk: Rendelet írja elõ, hogy az ingatlanról közterületre (pl. járdára) kinyúló fa-, cserjeág megfelelõ nyesésérõl, a járdák tisztántartásáról, az akadálymentes csapadékvíz elvezetésrõl, a gyommentesítésrõl (vadkender, parlagfû), a fûkaszálásról, gyepnyesésrõl a tulajdonos, a bérlõ köteles rendszeresen gondoskodni. Köteles az ingatlantulajdonos a közterületre az általa ültetett fákat gondozni, oly módon, hogy pl. a járdán a közlekedést ne akadályozzák. Itt jegyezzük meg, hogy a betemetett szikkasztóárkokkal kapcsolatban az Építési Bizottság rövidesen határozatot fog elõterjeszteni a képviselõ-testületnek. Pályázati felhívás A Pest megyei Rendõr-fõkapitányság Monori Rendõrkapitányság Vezetõje pályázatot hirdet a Rendõrkapitányság illetékességi területén mûködõ Rendõrõrsökön járõri beosztások betöltésére az alábbi feltételekkel: - 35 év alatti életkor, - büntetlen elõélet, - letöltött sorkatonai szolgálat, - érettségi bizonyítvány. A jelentkezõk a sikeres orvosi alkalmassági vizsgálat után közalkalmazotti jogviszonyban, , Ft-os fizetéssel, próbaidõs vizsga letétele után, elõreláthatólag szeptembertõl rendõrõrmesterként teljesítenek szolgálatot, , Ft-os beosztási illetménnyel. A szükséges szakmai ismereteket 2x5 hónapos szaktanfolyam keretében sajátíthatják el. Érdeklõdni lehet a 06-29/ , vagy telefonon, személyesen Kelemen József r. alezredes kapitányságvezetõnél, illetve a személyzeti elõadónál, valamint a rendõrõrsök parancsnokainál. FELHÍVÁS Felhívjuk figyelmüket, hogy továbbra is lehetõségükben áll a következõ közmûvekre rácsatlakozni, illetve a következõ szolgáltatásokat igénybe venni: - ivóvíz: a hálózatfejlesztési hozzájárulás Ft/ingatlan, - csatorna: a hálózatfejlesztési hozzájárulás Ft/ingatlan. Mindezekre részletfizetési kedvezmény is igénybe vehetõ! - gáz: a hálózatfejlesztési hozzájárulás Ft/ingatlan. Ezekre a szolgáltatásokra jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában lehet. Tájékoztatjuk még Önöket, hogy a közeljövõben a Gyáli Víz Kft.-vel folytatott tárgyalásoknak megfelelõen külön szolgáltató irodát fognak létrehozni! - Lehetõség van még jelentkezni a telefonbekötésre is. Ez Ft-ba kerül és az MTT monori irodájában, a Balassi u. 1/a (tel: ) alatt lehet jelentkezni.

4 4. oldal II. évfolyam 3. szám Megalakult a Pilisi Polgárõr Egyesület június 21-én 30 alapítótaggal megtartotta alakuló ülését a Pilisi Polgárõr Egyesület. (Csak tájékoztatásul közlöm, hogy hasonló egyesület már mûködik községünkben, Pilisi Faluvédõ Egyesület néven.) A Pilisi Polgárõr Egyesület - ahogy a szervezõk elmondták- nem alakult senki ellen, célja Pilis község közbiztonságának javítása, a közrend védelme és elsõsorban a magántulajdon védelme. Mindezen célt a rendõrséggel való teljes együttmûködés mellett tudja elérni az egyesület (nem is történhet másként.) A szervezõk hosszú gondolkodás után igen magas követelményt támasztottak az alapítókkal szemben: a teljes feddhetetlenséget! És hogy ez a késõbbiekben is így legyen, a vezetõség mellé megalakították az Etikai Bizottságot, amely bizottságnak az lesz a feladata, hogy ezen feltétel felett õrködjön, mert csak így tudja kivívni magának a Pilisi Polgárõr Egyesület a község megbecsülését (és a saját jóérzésüket). Mûködik még a vezetõség mellett egy Pénzügyi és Ellenõrzési Bizottság is. Feladata az egyesület teljes körû ellenõrzése, beleértve a vezetõség munkáját is. A csapat megalkotta saját mûködési szabályzatát, mely támaszkodik az országos szervek által kiadott irányelvekre. Mire e sorok megjelennek, a Pilisi Polgárõr Egyesület már cégbírósági bejegyzés alatt áll és megkezdik munkájukat. Ezúton jelezzük azoknak, akik majd szintén fontosnak gondolják községünk közbiztonságát és jelentkezni óhajtanak az egyesületbe, hogy a mérce magas. Az jelentkezzen, akinek van mit megvédeni, és meg is akarja védeni azt. Egyelõre azonban a cégbírósági bejegyzésig a csapat nem vehet fel új tagokat az alapítótagok mellé. Az egyesület nem kíván más szervezetekkel fuzionálni, önként vállalt nehéz feladatát önállóan fogja megoldani. Gondolom, sok olyan ember van, aki tenni akar, mert ez az egyetlen útja (a civil szervezõdés), hogy a helyzet ne romoljon tovább! Mi megpróbálunk tenni, tenni is fogunk, aki pedig késõbb közénk áll - és megfelel a mércének- szeretettel fogjuk fogadni. Bathó Géza képviselõ Nyílt levél Pintér Mihály polgármester úrnak Tisztelt Polgármester Úr! Örömmel tapasztaljuk, hogy eldurvuló, elanyagiasodó, erõszakoktól sem mentes világunkban községünk lakóit a jószándék, a megértés és tenniakarás vezérli, amit fényesen jelez több társadalmi csoport és megmozdulás, valamint az egyházak aktív mûködése. Ezek mindannyiunkat jó érzéssel töltenek el, köszönet érte. Levelem megírásában engem is a jobbítás szándéka vezérelt, ezért kérem figyelmét és segítségét. Községünk beépülésével évrõl évre csökken azoknak a területeknek a száma, ahol fiataljaink, gyermekeink az egészséges szabadtéri sportot ûzhették, ahová bárki bármikor tehetségétõl függetlenül elmehetett és sportolhatott. Mintegy utolsóként vesztették el a volt Epres -t, ahol - nem túlzás - évtizedeken keresztül, reggeltõl estig pezsgõ sportélet folyt. Fiataljaink így az italboltokba, játéktermekbe szorulnak be, ahol a labdát a biliárdgolyóra, a futást cigarettára, a gyümölcslét pedig alkoholra cserélik fel. Tudjuk: a sport megtanít küzdeni, nemcsak magamért, a csapattársamért is, megtanít a másik teljesítményének elismerésére, önfegyelemre int, miközben örömet szerez, egészséget ad és jó pedagógusként nevel is. A sportpályák környékén életre szóló barátságok köttetnek, míg a kocsmák, játéktermek alkoholgõzös füstjében haverságok, cimboraságok szövõdnek. Minden fiatallal, aki nem ez utóbbit választja, nyer a család, a társadalom, az egyén. Ezért kérem felelõsségteljes, jószándékú hozzáállását, hogy legalább a választás lehetõségét biztosítsuk számukra. Kérjük minimális megoldásként a telepi részen egy jó minõségû, strapabíró kispályás futball- és kosárlabdapálya mielõbbi megépítését, amihez az Önkormányzat anyagi terheinek enyhítésére várjuk sportbarátok, szinpatizánsok anyagi segítségét. A falusi részen az érintettekkel való egyeztetés után a községi sportkör kapuinak kinyitása és az edzõpálya rendbetétele jelentene megoldást az égetõ hiányosság pótlására. Figyelmét és segítõ szándékát köszönöm. Pilis, április Bretka Ferenc Olvasói levél A következõkben a Széchenyi István Iskola igazgatói pályázatáról ír egyik olvasónk. Meg kell jegyeznünk, minden pályázatnak van gyõzetese és vesztese és minden döntésnél sokoldalú szempontokat kell figyelembe venni. A képviselõ-testület is így tett, döntését felelõsségteljesen hozta. Abban a biztos tudatban, hogy a fejlõdés, a tervek nem a múlté hanem a jövõben is legalább olyan színvonalú lesz az oktatás, mint eddig. Ennek biztosítéka a tantestület. Természetesen mindenkinek jogában áll, hogy a döntéssel ne értsen egyet. Olvasónk errõl ír. Tisztelt Hírnök Újság Szerkesztõ! Úgy érzem, meg kell említenem a pilisi Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatói pályázatának több ember által hozott eredményét. Pilisre is begyûrûzött a Magyarországon jól ismert rosszindulat és személyeskedés, mert Fenesi Ferencné (volt) igazgató, több pedagógus és képviselõ által elismerten jó szakember, csak a személye nem mindenkinek szimpatikus. Tudni róla, hogy biztos kezû, agilis vezetõ. Az intézmény vezetése alatt szép sikereket és jó eredményt ért el. A jövõre nézve is tele volt tervvel, tenni akarással, a gyerekek érdekét nézve készült a jövõre. Ez a múlté, mert új igazgatója van az intézménynek. Nem az új igazgató személye ellen van kifogásom, õ még nem vezetett, nem rontott és nem bizonyított. Azt találom méltánytalannak, hogy Fenesi Ferencné sikeres igazgatói munkája után nem kapott erkölcsi elismerést. Nem hibáztatok senkit, csak mindenkit, és gondolom az idõ eltelte sokunkat igazol. De ez már visszafordíthatatlan. Tisztelettel: Bretka Pálné

5 II. évfolyam 3. szám 5. oldal Millecentenáriumi programok Lapunk elõzõ számaiban már többször hírt adtunk róla, hogy a Kulturális Bizottság által létrehozott Millecentenáriumi Szervezõbizottság megkezdte munkáját és elkészítette azt a programtervet, amellyel községünk az 1100 éves évfordulóra emlékezik. Most ezt adjuk közre: Aug óra Nyári-Nyáry Muzsika. Jótékonysági hangverseny a Nyáry kastély udvarán: fellép Szigeti Mária operaénekesnõ és kísér a Gerje-Party Fúvósegylet. Aug. 19. II. Pilisi Könnyûzenei Fesztivál Aug óra Községi ünnepség az Evangélikus templom kertjében. Az ünnepi mûsorban a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola diákjai szerepelnek. Szept Millecentenáriumi emlékhét. Szept. 14 (szombat) Pilis ismereti verseny. Feladatok diákoknak, felnõtteknek. Szept óra Álmos címû rockopera: elõadják a Go-Hebi Színjátszó kör tagjai. Szept óra Pilis története c. kiállítás megnyitója. 12 óra Madár- és díszállat kiállítás megnyitója. 18 óra Károli Gáspár Ref. Egyetem Énekkarának hangversenye az Evangélikus templomban. Szept óra Az egyházi iskolák története, elõadó Keveházi László. Szept óra Sárkány Sámuel élete és munkássága címû elõadás. Szept óra Millecentenáriumi vetélkedõ általános iskolásoknak. 18 óra Képek Pilis múltjából (filmvetítés). Szept óra Beszélgetés a Honfoglalásról... beszélgetõtárs Dr. Rugonfalvy Kiss Csaba. Szept óra Játék idõhatárok nélkül... játékos sportvetélkedõ általános iskolásoknak. 18 óra Magyar táncház. Szept óráig FALUNAP a templomdombon. 10 óra Megnyitó, ünnepi mûsor, a Millecentenáriumi Emlékliget és Emlékmû avatása. Napközben bemutatók, népmûvészeti kirakodóvásár, népi játékok, a szüreti felvonulók bemutatója. 20 óra Szüreti bál. Bõvebb felvilágosítást Haluszka Klára képviselõnõtõl, a szervezõbizottság elnökétõl kaphatnak. A programok szervezéséhez, lebonyolításához minden ötletet, segítséget és támogatást szívesen fogadnak a bizottság tagjai. Segítséget kérünk! A Millecentenáriumi programok részeként Pilis történetét bemutató kiállításra kerül sor. A kiállítás anyagának bõvítéséhez kérjük mindazoknak a segítségét, akik rendelkeznek olyan tárgyi vagy írásos emlékekkel, fényképekkel, amelyek községünk történetéhez kapcsolódnak és bemutatásukhoz hozzájárulnának. Részletesen felsoroljuk a következõkben, hogy mi az, amit a kiállítás rendezõi keresnek. - egy száz évvel ezelõtti lakás berendezéséhez bútorok, háztartási eszközök, ágynemûk, ruhák, falidíszek, valamint ebben az idõszakban használt mezõgazdasági eszközök és tárgyak - Pilis nevezetes embereirõl arcképek és hozzájuk tartozó, õket is ábrázoló kép - régi pilisi házakat vagy azok részletét, régi népviseleteket megjelenítõ fényképek - régi pilisi üdvözlõlapok - régi események meghívói, oklevelek - régi munkaképek - mezõgazdasági és ipari , 1919., évi háborús képek és emléklapok évi Nemzeti Bizottság dokumentumai - TSZ-esítés dokumentumai os dokumentumok, fényképek - olyan könyv vagy levél, amelyben Pilisrõl vagy Pilisen történt jelentõs vagy érdekes eseményrõl esik szó - lehetõleg 50 évnél idõsebb legyen. Segítségüket megköszönve Ocztos István (levélcím: Pilis, Kossuth Lajos u. 47 Polgármesteri Hivatal) 1000 éves a magyar iskola ünnepségsorozat az 1. sz. Általános Iskolában A tanév jelentõs eseménye volt az 1000 éves magyar iskola c. egy hetes rendezvénysorozat évvel ezelõtt Pannonhalmán a Bencés kolostorban iskolai keretek között kezdték oktatni a magyar gyerekeket, ekkor született meg a magyar iskola. Ez fontos dátum hazánk életében. Népünk szellemi felemelkedése, a szilárd erkölcs és hit kialakulása itt és ekkor kezdõdött. Az 1500-as évek közepén a nagyszombati zsinat úgy döntött, hogy minden plébániának tanítót kell alkalmaznia, ekkor alakult ki a népiskola. Pilisen az oktatás az új telepesek megjelenésével egyidõben beindult, hozták magukkal tanítójukat. Azóta a község gyermekeinek oktatását sok kiváló pedagógus végezte, akikre büszke lehet Pilis község. A rendezvénysorozatot iskolatörténeti kiállítással kezdtük. Nyugdíjas pedagógusok, szülõk, gyerekek sok értékes, érdekes, az iskolával összefüggõ tárgyat gyûjtöttek össze, amibõl színvonalas kamara-kiállítást rendeztünk. Az Iskolatörténeti elõadást a tanulók szellemes életképekkel színesítették. Volt rajz- és irodalmi pályázatok gyõzteseinek bemutatói, vers- és prózabemutató, régi gyermekjátékok tanulása, iskolatörténeti vetélkedô, nyugdíjas pedagógusokkal baráti beszélgetés. Meghívottak, tanulók, pedagógusok egyaránt jól érezték magukat ez alatt az egy hét alatt. A rendezvénysorozattal az iskola célja az volt, hogy a figyelem a szokottnál kicsit jobban felénk forduljon. A régi jó hagyományok, tapasztalatok továbbvitelével, az újak befogadásával iskolánk szeretné legfontosabb feladatát megvalósítani, tanulóinkat a békés polgári létre felkészíteni.

6 6. oldal II. évfolyam 3. szám PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pilis Nagyközség Önkormányzatának Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, valamint a Millecentenáriumi Szervezõ Bizottság pályázatot hirdet a Honfoglalás évfordulója alkalmából. Pályázni a következõ témakörökben lehet: 1, Pilis környékének növény- és állatvilága A pályázat tartalmazza azon ritka növények és állatok bemutatását, melyek õshonosak nálunk, kiemelve azokat, melyek csak erre a területre jellemzõek. Terjedelme minimum 5 oldal lehet. (Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az élõvilág védelmének érdekében fényképpel vagy rajzzal illusztrálják munkájukat!) Pályázhatnak: 6-18 éves fiatalok 2, Elfelejtett játékok A pályamunkában olyan népi gyermekjátékok leírását várjuk, melyeket csak az idõsebbek ismernek. A pályázat tartalmazza a játék szabályait, eszközeit, milyen korosztálynak szól, és az ehhez fûzõdõ történeteket, visszaemlékezéseket. Terjedelme minimum 3 oldal. Pályázhatnak korhatár megkötése nélkül. 3, Pilisi utcanevek, területek elnevezéseinek története Községünkben több olyan terület- elnevezés vált hivatalossá, vagy forog közszájon, melyhez valamilyen történet fûzõdik. Ezeknek magyarázatát várjuk a pályázóktól. Terjedelme minimum 3 oldal lehet. Pályázhatnak korhatár nélkül. 4, Pilis híres emberei Pilis szülötte, vagy itt élt, és munkálkodott emberek életének, munkásságának bemutatását várjuk. Akik a kultúra, sport, mûvészetek, tudományok területén maradandót alkottak, vagy a politikai életben, hazánk történelmében jelentõs szerepet vállaltak. Terjedelme minimum 4-5 oldal. Pályázhatnak korhatár nélkül. 5, Helyi gasztronómiai különlegességek A pályamûvek tartalmazzák olyan ételek receptjeit, melyek egyedülállóan községünkre jellemzõek. Ezek lehetnek régen elfelejtett receptek is. A leírások tartalmazzák az elkészítés módját, jellegzetes, ma már nem használt eszközök ismertetését, valamint a készítéshez, fogyasztáshoz kapcsolódó szokásokat, történeteket. Pályázni minimum 3 receptet tartalmazó gyûjteménnyel lehet. Pályázhatnak korhatár megkötés nélkül. A pályázat minden témakörben jeligés, mellékelve kérjük a pályázó nevét és címét, zárt borítékban. A pályamunkák beküldési határideje: augusztus 30. A pályázat leadási helye: a Polgármesteri Hivatal Titkársága. Ünnepélyes eredményhirdetés: szeptember 21-én a Falunapon lesz. Pályázatokat nem adunk vissza. A pályamûvekre a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság igényt tart a további felhasználást illetõen. Millecentenáriumi Szervezõ Bizottság A cserkész, ahol tud segít! Az idén 1100 éve, hogy õseink Árpád fejedelem vezetésével átkeltek a Kárpátokon és birtokba vették az új hazát, befejezõdött a honfoglalás. A millecentenárium alkalmából ünnepi rendezvények, megemlékezések sorának lehetünk tanúi, résztvevõi. Ezek közé sorolhatjuk a tettekben megnyilvánuló megmozdulásokat, melyek környezetünk szebbé, egészségessé tételét jelentik. Községünk Önkormányzatának tervei között szerepel a Gerje forrásvidékének rendezése, természeti szépségének helyreállítása. Ennek a térnek részét képezi a Millecentenáriumi emlékpark létrehozása és szeptemberi felavatása. Április 20-án szombaton az Önkormányzat felhívására benépesedett a Gerje- menti rét, a leendõ emlékpark helyszíne. Ki ásóval, ki lapáttal, ki vödörrel érkezett. Az Önkormányzat vezetõivel és néhány képviselõivel az élen mintegy félszáz férfi, asszony, fiú és leány szorgoskodott. Ki a gödröt ásta, ki a facsemetéket, cserjetöveket, virágpalántákat ültette, ki a vizet hordta a locsoláshoz. A szorgoskodók között ott voltak a helyi Sárkány Sámuel cserkészcsapat tagjai is. Az öreg cserkészek csakúgy képviseltették magukat, mint a fiatalok. Jó kedvvel, jó hangulatban tevékenykedtek. A fiatalok a csemeték helyszínre hordásában, vízhordásában, locsolásban serénykedtek. Az öregek brigádja az ültetésbõl vette ki részét. Akácok ültetésén túl maguk telepítették a nyírfás területet. Munkájukkal igazolták az egyik törvényt: a cserkész...védi a természetet. Reméljük ez a megmozdulás csak kezdete volt a természetet, lakókörnyezetünket védõ és szépítõ tevékenységnek. Az egészséges, tiszta és szép környezet mindnyájunk közös érdeke. Hisszük, hogy a további feladatok még nagyobb tömeget vonzanak majd. A közös, a jó cél érdekében kell összefognunk. A cserkészek ismét ott lesznek. Hiszen törvényünk: A cserkész, ahol tud, segít. K.D. 10 nap Vasadon A szülõk csak a testemen keresztül érintkezhetnek a gyerekekkel! Csak semmi érzelmeskedés! Valahogy így kezdõdött az a találkozás, amit 10 napja várt szülõ és gyermek egyaránt. 10 napot töltött a vasadi Alkotótáborban tizen-egynéhány pilisi diák. A tábor idén már 15. alkalommal került megrendezésre. A szervezõk elmondása szerint a cél a mûvészetek közelhozása a gyerekekhez, bõ egy hétig tartó vidám, ám fegyelmezett körülmények között. A tábor résztvevõi az elmúlt évekhez hasonlóan most is több szakkör között választhattak: volt képzõmûvészet, festészet, batikolás, néptánc, színjátszó kör, megtanulhatták a rézkarc rejtelmeit vagy akár agyagozhattak is. A búcsúestig, amire július 1-jén került sor, a gyerekek teljesen el voltak zárva a külvilágtól, egyfajta mikroközösséget alkottak. Erre azért volt szükség, hogy az alkotást senki se tudja megzavarni, ráadásul egy ilyen zárt egységben a gyerekek sokkal fogékonyabbak minden hatásra. A zárt közösségben nem érhette õket zavaró, rossz irányban befolyásoló külsõ hatás. A búcsúesten aztán mindenki megfolytatás a 8. oldalon

7 II. évfolyam 3. szám 7. oldal Labdarúgás, megyei II.o. versenysport Vasárnap, június 23-án volt az utolsó forduló a bajnokságban. Pilis csapata Nagykõrösre utazott, igen fontos mérkõzésre. Itt dõlt el, hogy ki lesz a bajnok az ifjúsági csapatok között. Ha gyõznek, a bajnok Pilis! Nagykõrös-Pilis 2-2 (1-0) Singjar-Szelepcsényi-Sóvári-Kertesi-Zanzell-Szeberédi- Gajdos- Kresják-Cserna- Perjesi-Lasán Csere: Berinszki, Palotai, Kotyinszki, Koblencz Edzõ: Gyöngyösi Károly A Pilis hamar vezetést szerzett, de érthetetlenül a bíró nem adta meg a gólt, lest ítélt. Lasán egyedül vitte a labdát kapura. Hogy lehet les? A Pilis támadólag lépett fel, Zanzell és Szeberédi kihagyott helyzetei után, lesbõl rúgott góllal, vezetést szerzett a hazai csapat. Szünet után a támadások fokozódtak és Zanzell, Kresják révén megfordította Pilis a vezetést, majd újabb kihagyott helyzetek után olyan gólt ítélt meg a játékvezetõ a hazaiaknak, amikor a pilisi játékosok szerint a labda nem volt túl a gólvonalon. Így lett 2-2 és ezzel a 2. helyre került a csapat. Edzõi vélemény : a jobbik csapat lett a vesztes. A tabellán: 2. Pilis, 26 mérkôzés, 21 gyôzelem, 2 döntetlen, 3 vereség. 65 pont, gólarány. A legtöbb gólt Pilis rúgta a bajnokságban. Egyénileg Buránszki 54, Lasán 26, Zanzell 18 alkalommal volt eredményes. Összesen 11 játékos rúgott gólt a 20 fõs keretbõl. Az évzáró június 29-én volt. A 2. hely díjazása, 2 db labda, oklevél, érmek itt kerülnek átadásra a játékosoknak. Ezután 3 hét pihenés, utána felkészülés az augusztus 11-én kezdõdõ bajnokságra. Felnõtt mérkõzés: Nagykõrös - Pilis 0-6 (0-3) Molnár-Gáspár-Polgár-Szentjobi-Kerepeszki-Haluszka- Kalenda-Tóth-Halgas-Petyan-Hubai A megsérült Kalenda helyére Patakfalvi volt a csere. Edzõ: Szûcs Attila Vezette: Fischoff, 200 nézõ elôtt. A kezdés után gyorsan jött az elsõ gól, Hubai távoli lövésébõl. Késõbb Petyan egyéni akcióból növelte az elõnyt. A játék alapján egyértelmû volt, Pilis kezében van a mérkõzés. A hazaiak néha keményen játszottak, Kalenda megsérült. Ezután Gáspár szabadrúgása megpattant a sorfalon, meghozta a harmadik gólt. A második félidõben folytatódott a támadó játék, a kapura nem sok veszélyt jelentõ hazaiak ellen. Petyan gólja után, Szentjobi erõs lövését a kapus kiejtette, a labdát Petyan juttatta a hálóba, majd Hubai állította be a végeredményt. A csapat a 7. helyen végzett: 10 gyõzelem, 7 döntetlen, 9 vereség, gólkülönbséggel, 37 ponttal. A legtöbb gólt Petyan 25, Kalenda 7, Hubai 5-öt lõttek, összesen 12 játékos rúgott gólt. A mérkõzésen játszó játékosokon kívül a bajnoki évben játszottak még: Krizsan, Kovács, Perjesi, Végh, Kocsis, Jánosi. A csapat az utolsó 6 fordulóban 18-ból 16 pontot szerzett. Szûcs Attila edzõ véleménye: ha a játékosok együtt maradnak, a csapat többre is képes. Június 29-én évzáró. 3 hét szünet után felkészülés az augusztus 11-én induló bajnokságra. Ehhez azonban nagyobb támogatás szükséges. Be kell fejezni a kerítést, az edzõpályát el kell készíteni, a viharkárokat - kidõlt világítási oszlopok és általuk okozott kárt - helyre kell állítani. Vizet, gázt, be kell vezetni, szerelni. Összességében jól szerepeltek a csapatok, köszönet a vezetõségnek, Szûcs Attila, Gyöngyösi Károly, Merényi György edzõknek, a játékosoknak és családjuknak, a pártolóknak anyagi támogatásukért, mert nélkülük megszûnne a nagymultú együttes. A serdülõk, Merényi György edzõ 25 játékosa a 2. helyen végzett. Megõrizve helyüket a rájátszás után is. A 11 csapatos Öregfiúk bajnokságban a 20 fõs keret a 3. helyen végzett. Csak így tovább, HAJRÁ PILIS! június 28. Borgulya Károly képviselõ Iskolai labdarúgás RENDELETEK Az I. sz. Általános Iskola korosztályos labdarúgó csapatai az 1995/96- os tanévben is a hagyományoknak megfelelõen szerepeltek. A Monor körzet összesített versenyében toronymagasan I. helyet értek el az iskola tanulói. A megyei és esetlegesen országos versenyen való sikeresebb szereplés érdekében növelni szükséges az edzésidõt, valamint a feltételrendszert a produkált eredmények színvonalára kellene emelni. Eredményeink: megyei Diákolimpia küzdelmek 7-8. osztályosok: körzeti 1. hely, megyei területi 3. hely 5-6. osztályosok: kõrzeti 3. hely 3-4. osztályosok: kõrzeti 1. hely, megyei területi 2. hely megyei Labdarúgó Szövetség bajnoksága: 5-6. osztály (nagypálya): körzeti 1. hely Dél-Pest megye 2. hely Góliát-McDonald s FC bajnokság: 1-2. osztály: 1. hely 3-4. osztály: 1. hely Az június án a Népstadionban sorra kerülõ Góliát Nemzetközi Tornán a körzeti Góliátos válogatottban iskolánkat 11 fõ alsós tanuló képviseli. Kovács Károly Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete június 13-i ülésén megalkotta: - 8/1996.sz. önkormányzati rendeletét a vásárokról és piacokról, valamint - 9/1996.sz. önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, mely szerint Pilis községben április 1-tõl a szemétszállítási díj lakásonként 150.-Ft/hó. A rendeleteket a Polgármesteri hivatal hirdetõtábláján olvashatják.

8 8. oldal II. évfolyam 3. szám VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATOK A MEZÕGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN A mezõgazdasági termelés színvonala szorosan összefügg a vízgazdálkodás színvonalával. Hazánk mezõgazdaságára ez különösen jellemzõ, hiszen a szélsõséges idõjárás miatt egymást követik az aszályos és csapadékos periódusok. A káros vizek elvezetése, a hasznos vizek megõrzése azonban csak összehangolt vízgazdálkodási munkával érhetõ el, amihez a mezõgazdasági termelõk, a lakosság és a társadalom összefogása szükséges. Ezt a feladatot látják el a közel 200 éves múltra visszatekintõ vízgazdálkodási társulatok. Az ország mintegy 8 millió hektár területén 67 társulat mûködik és nagy szakmai tapasztalattal, mûszaki felkészültséggel végzik a helyi közcélú vízgazdálkodási feladatokat. A térségben 128 ezer ha érdekeltségi területen mûködõ Dél- Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat (Cegléd, Pesti út 29.) 450 km hosszú belvízcsatorna rendszeren lát el vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatot. A mezõgazdasági területek, települések vízkár elleni védelméhez, szükség szerinti vízpótláshoz nélkülözhetetlen a csatornarendszer funkcióképességének fenntartása, szakszerû üzemeltetésének biztosítása. A vízgazdálkodási társulatokról szóló évi LVII. törvény, valamint a 160/1995. (XII.26) számú kormányrendelet újra szabályozta és korszerûsíti a társulatok joganyagát bizonyítva a társulatok jövõbeni fennmaradásának szükségességét. A társulat ezúton is tájékoztatja tagjait, - különös tekintettel - a föld új tulajdonosait (használóit) mûködésérõl, tevékenységérõl és a mielõbbi tagi-társulati kapcsolat felvételének szükségességérõl. Mi a társulat? A társulat jogi személyiséggel rendelkezõ gazdálkodó szervezet. Állami és önkormányzati feladatot átvállalva vízgazdálkodási közfeladatot lát el. A társulat a tagok által önkéntesen létrehozott demokratikus önkormányzattal rendelkezik. Mûködését szervei útján látja el. A társulat legfõbb szerve a taggyûlés (küldöttgyûlés), irányító szerve az intézõ bizottság, ellenõrzõ szerve az ellenõrzõ bizottság. Kik a tagjai? Az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok. Mi az érdekeltségi terület? 10 nap Vasadon folytatás a 6. oldalról mutathatta a meghívott szülõknek a tíz nap munkáját, eredményét. A szülõket is érte meglepetés: a táborvezetõ igen határozottan ügyelt arra, hogy ne legyen rendbontás, hisz a szülõk ugyebár nagyon neveletlenek is tudnak lenni, ha nem fegyelmezi õket senki! Keményen pattogtak az utasítások: Édes fiam, ne izegj-mozogj, nem beszélgetsz, csak akkor tapsolsz, ha én is, és addig abba sem hagyod, amíg én tapsolok! Nem is történt semmiféle incidens, így a bemutatók rendben zajlottak le. Láthattuk a János vitézt a színjátszó csoport eléggé újszerû felfogásában, ezután a néptáncosok bemutatója következett. A közel egy órás mûsor után a táborlakók megkapták Az a terület, amelyrõl a vizek természetes úton a befogadóba jutnak, illetve elvezethetõk és amely területek felszín alatti vagy felszíni vizeire a társulat közcélú vízimunkák, megépített vízilétesítmények hatást gyakorolnak. Mi az érdekeltségi hozzájárulás? A társulat tagja (földtulajdonos, földhasználó) köteles a közfeladat költségeihez érdekeltségi egységének (ha) arányában hozzájárulni. Mi a tagsági viszony? A társulati tagsági viszony természetesen-mint minden tagsági viszony, -jogokat és kötelezettségeket egyaránt tartalmaz, amelyet az alapszabály részleteiben magába foglal. Így például a tagoknak joga: -az érdekeltségükkel összefüggõ társulati feladatok meghatározásában tevôlegesen döntési joggal részt venni, -a társulat vezetõ testületeiben tisztséget viselni, -a társulati tisztségviselõktõl, a társulat vezetõitõl felvilágosítást kérni a társulatot, vagy saját érdekeltségét érintõ bármely kérdésben, stb. de ugyanakkor kötelessége: -az érdekeltségi hozzájárulás (Ft\ha) a taggyûlés által megállapított mértékben és határidõre megfizetni, -a taggyûlésnek és a társulat mindazon testületeinek munkájában részt venni, amelybe megválasztották és a részvételt elvállalta, stb. A törvény erejénél fogva a társulat 1996 novemberében tartja taggyûlését (küldöttgyûlés), ahol az új alapszabály elfogadásra, az érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapítására és a tisztségviselõk megválasztására kerül sor. A társulat tagjaival a kapcsolatot személyesen, a helyi önkormányzatokon, a gazdajegyzõkön, a mg. bizottságokon, egyéb fórumokon keresztül és a sajtó útján biztosítja. A tagság kiterjedt körét a taggyûlésen (küldöttgyûlés)- két tanú által aláírt - írásbeli meghatalmazással ellátott küldött is képviselheti. E rövid tájékoztatóval az új törvény szellemében kívántuk a figyelmet ráirányítani a vízgazdálkodási közfeladat társulati úton való ellátásának szükségességére, valamint az 1996 évi tennivalókra. Cegléd, május 15. Tisztelettel: Dr. Kovács Géza ügyvezetõ igazgató az emlék-medált, amelyet szintén itt készítettek. Az elõadások után a meghívott vendégek a kiállítást tekinthették meg, ahol szintén a 10 nap termése volt látható. Szebbnél szebb agyagedények, festmények, batikolt pólók illetve terítõk kerültek a kiállítóterembe. Néhány alkotást meg is lehetett venni, a befolyt összeg a jövõ évi tábor egyik alaptõkéje. A többi mûvet az alkotója hazavihette. A résztvevõ gyerekek élményekkel telve tértek haza, szinte teljesen újjászülettek ez a néhány nap alatt. A búcsúzás közös táncházzal végzõdött, és bizony sokaknak a szemében csillogott a könny. Ám mindenki azzal köszönt el a táborvezetõtõl, hogy Jövõre, Veled, ugyanitt!. Azt hiszem, nemcsak Vasadon lenne szükség ilyen alkotótáborokra! -sagi-

9 II. évfolyam 3. szám 9. oldal FOTÓ: Baráth Bálint Május 29. avagy A világot a lelkesedés viszi elõre II. 24 óra, 25 helyszín, több száz program, 5 ezer résztvevõ, 300 szervezõ-rendezõ, 120 szponzor-támogató, teljesítés, Pest megyei I. helyezés, kategóriánkban országos 4. hely. Ez a leltár. Szabadság tér, május 29. Mi kell még? Mi kell akkor - hála a szponzoroknak, a pilisi embereknek, - ha az önkormányzati 100 ezer forint támogatásból csak 50 ezer forintot kellet felhasználnunk és még ezen kívül is 160 ezer forint maradt meg az idei pénzbõl, hogy megalapozza az évi Kihívás Napját. Hiszen egyre növekvõ az érdeklõdés, óriási a várakozás és a lelkesedés... A fáklyás futáson résztvevõ 300 ember lelkesedése bebizonyította, hogy a szemerkélõ esõ, a rossz idõ sem lehet elég ahhoz, hogy egy ilyen program ennyi munka, energia kárba vesszen. Amikor a hajnali óriási hangulatot a résztvevõk lelkesedését a Magyar Televízió jelenléte is tetézte azzal, hogy az országos programok közül községünk éjszakai tor túra - kor túra programját bemutatta, tudtuk, hogy sikerülnie kell. Ha a programokat részleteznénk, több oldalas újságra lenne szükségünk és még akkor sem biztos, hogy a lista hiánytalan lenne. Így ezt most nem tesszük, hiszen mindenki õriz magában emlékeket, benyomásokat, melyek talán azt erõsítik, hogy szükség van az ilyen napra, napokra. Mi hiszünk benne! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek, akik támogatásukkal, segítségükkel, munkájukkal hozzájárultak a Kihívás Napja 96 rendezvény sikeréhez. Köszönjük! K-M Barátság határok nélkül A szlovákiai Kolárovo (Gúta) község Gútai Nyugdíjas Klubjának tagjai és a pilisi Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub tagjai között a barátság már 1995-ben kezdõdött az egyik pilisi klubtag ismeretsége révén. Ez folytatódott szeptember 2-án, amikor a Vidám Tavasz Klub megrendezte Pilisen az õszi Pest megyei Területi Kultúrális Találkozót. Ide kaptak meghívást a szlovák nyugdíjas klub tagjai, mely meghívásnak örömmel tettek eleget és nagyon jól érezték magukat. Június 29-ére a Vidám Tavasz Klub tagjait hívták meg a gútai nyugdíjasok, az általuk megrendezett Barátság nevû kulturális fesztiválra. A fesztiválon a pilisi csoport 70 fõvel vett részt. A találkozón Dr. Tóth István polgármester, Dr. Kunos János, a Területi Kultúrális Központ igazgtója, Rizmerová Mária mûvelõdési ház igazgató és Borka Ferenc, a Gútai Nyugdíjas Klub vezetõje fogadta, köszöntötte a csoportot és a több helyrõl összesereglett 380 nyugdíjast. A vendéglátás színhelye egy Gúta környéki vadászház volt, nagyon szép, romantikus környezetben. A pilisiek nagy sikerû mûsorában a színjátszó csoport és tánckar szerepelt, Papp Albert Pósa Lajos: Haza cimû versét szavalta el, mely vers könnyeket csalt az idõs emberek szemébe. A mûsoruk - mely két nyelvû volt (szlovák és magyar) és a Bratislavai Televízió is megörökítette - osztatlan sikert aratott és emléklappal, értékes ajándéktárggyal jutalmazták, mint a legszínvonalasabb elõadást. A díjkiosztás után vendégül látták a csoportokat. Négy bográcsban férfiak fõzték a finom gulyáslevest, sütemény, pogácsa, bor, kávé volt a vendégváró ünnepi menü. Saját fúvós zenekaruk szórakoztatta az idõs embereket, akik éltek a lehetõséggel és korukat meghazudtolva táncoltak, énekeltek. Kottász Árpádné A Vidám Tavasz Klub községünk üdvözletét is vitte magával. Most azokat a sorokat idézzük, amelyeket Pintér Mihály írt Kolos község polgármesterének illetve lakóinak. Igen Tisztelt Polgármester úr! Örömmel vettem részt azon a találkozón, ahol az Ön városának küldöttsége szereplésével nagyban emelte a rendezvény színvonalát. Kulturált, szép éneklésükkel példát mutattak valamennyiünknek. Már az akkori beszélgetésen megígértem, hogy a legközelebbi lehetséges alkalommal én is eleget teszek kedves meghívásuknak. Sajnos ez nem így lesz. Sajnos egészségi állapotom és elfoglaltságom nem engedi meg, hogy részt vegyek a találkozón. Kérem gyönyörködjék Papp Berci bátyám gyönyörû szavalatában és együttesünk szebbnél szebb dalaiban. Kérem, keressék a gyökereket, melyek közelebb visznek egymáshoz bennünket. Bízom benne és õszinte szívvel remélem, hogy a kezdõdõ ismeretség mélyebb barátsággá válik, elõször talán együtteseink között, késõbb reményeim szerint a két település lakói között is. Igen Tisztelt Polgármester úr! Kérem fogadja el szerény ajándékként településünk történetét és adja át városuk valamennyi magyar és nem magyar polgárának õszinte üdvözletemet. A mielõbbi viszontlátásig, üdvözli önt: Pintér Mihály Pilis Nagyközség polgármestere

10 FOTÓ: Varjú Zoltán 10. oldal II. évfolyam 3. szám A felállványozott templom Erõs vár... A világ Hamár egyszer építkezik... BRAMAC folytatás az 1. oldalról ja az idõ kemény próbáját, sürgõsen cserére szorul! Sajnos a templom tetõszerkezetének állapota sem megnyugtató. A párkányok több helyen eláztak, a csatornák elöregedtek. Nagy gondot vett a vállára a gyülekezet, amikor elhatározta, hogy a templomot valóban erõs várrá fogja tenni. E célból a pilisi Evangélikus Egyház néhány tagja és különbözõ szervezetek 1996 márciusában alapítványt hoztak létre, melynek neve Pilisi Evangélikusok Erõs Vár alapítványa. Az alapítvány célja többek között: a gyülekezet tevékenységéhez, hitéleti munka megteremtéséhez szükséges templom, gyülekezeti ház és templom berendezéseinek állagmegóvása, felújítása, korszerûsítése... Ez az alapítvány már mûködik, a pilisi OTP kezeli. Száma: Amint azt a tisztelt olvasók láthatják, a templom renoválása megkezdõdött, szépen halad, csak... Csak éppen kevés az a pénzösszeg, amely jelenleg rendelkezésre áll a közel 5 millió forintos munkához. Igen Tisztelt Olvasóim! Gondolkodjanak el! Milyen szép lenne már látni a csillogó rézlemezzel borított, helyreállított templomtornyunkat és tudni, hogy a mostani felújítás után 100 évig nem lesz baj a toronnyal... Aki teheti, segítsen! Pintér Mihály polgármester Megrendelés: Pilis, Gerje út 10. Tel.: 30/ Bramac tetõcserepet ha nálunk rendel, a Bramac Kft. szállítja Önnek házhoz díjtalanul, az ország egész területére! A színeltérés kizárt, garancia 30 év. A töréskárt pótolják. Mennyiségszámítás. PVC-csatornarendszer több színben. Fagyálló burkoló. Tetõszigetelõ fólia, Therwolin, Rigips, Austrotherm szigetelõk. VELUX, Schindler, Roto-tetõtéri ablakok, Roto-padláslépcsõ. LB-habarcs, Guzoló, alap-, homlokzati színes, lábazati színes vakolatok házhozszállítása. Poroton, Porotherm, Ytong, Gázszilikát falazók. E-jelû födémgerendák, PK-födémpallók, Porotherm födémrendszer, N-jelû zsaluzó, áthidalók, beton és cserép kefnik. BÉKÉSCSABAI, JAMINA natur, mázas, Csornai, Tatai tetõcserepek, Tegela, Lindab, Eternova színes és szürke palák ugyancsak házhozszállítással az egész országba. Tisztelt építkezõ! Várjuk Önt vidékrõl is! Megbízott forgalmazó: Bánszki István Megbízó: Kereskedõház Debrecen, Csap u. 13. Tel/Fax: 52/ Tisztelettel: Szilágyiné FIZETETT REKLÁM folytatás az 1. oldalról Európa Bajnokság válogató versenyének elsõ fordulóját, amelyen Povázsan János 1302 ponttal az elsõ helyezést érte el, valamint 30 és 50 méteren országos csúcsot állított fel. A válogató második fordulóján 1296 pontot szerzett, a második lett. A Világbajnokság válogató versenyén az elsõ fordulóban újra aranyérmet szerzett, a második fordulóban ehhez egy 639 pontos országos csúcs felállítása is társult. Június elsején a TIPP-Trade Terepíjász versenyen megdöntötte saját országos csúcsát, 641 ponttal újra elsõ helyen végzett, a Veszprémi Vándorkupa is a pilisi csapathoz került. Egy héttel késõbb az Országos Bajnokságon csapatversenyben ismét elsõ helyet szereztek a pilisiek Povázsan segítségével. Az elsõ két hely között csak 6 pont különbség volt, ez is úgynevezett szétlövéssel dõlt el. Ugyanezen a versenyen Povázsan János egyénileg beállította, vagyis elérte a Fehér Péter által tartott országos csúcsot is. A múlt héten zajlott az Európa Bajnokság, ahol a 3 tagú magyar csapat: Ondrik Tibor (Malév LRI), Povázsan János (PDSE) és Fehér Péter (Kecskemét Kandó SE) ezüstérmet szerzett. Innen a pilisi íjász a Diáksport Egyesület, az Önkormányzat, a helyi vállalkozók és magánemberek önfeláldozó támogatásának köszönhetõen egyenesen a Világbajnokságra ment, ahol sorozatos sikerek után a dobogó második fokára állhatott fel. Az elmúlt évek legsikeresebb Európa- és Világbajnokságaként vonul be ez a két hét a magyar íjászat történelmébe, és ezt majdnem biztos, hogy egy, szinte a semmibõl elõbukkant pilisi fiatalembernek, Povázsan Jánosnak is köszönhetjük. Sedró Ágnes A PILISI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja: Pilis Nagyközség Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Felelõs kiadó: Pintér Mihály polgármester Fõszerkesztõ: Mátrai Edit Korrektúra: Sedró Ágnes Tördelés: Tóth Zoltán 2721 Pilis, Kossuth L. út 30. Telefon: Készült 2000 példányban.

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A tartalomból: MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG,

A tartalomból: MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG, A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. DECEMBER XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Jubileumi ünnepség 2 Nálunk történt 3 Futsal 4 Visszatekintõ 5 Ülésterembõl jelentjük 6 Tájékoztató 7 Nálunk történt

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

Révfülöpi Képek. 2010. június XX. évfolyam 6. szám. Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöpi Képek. 2010. június XX. évfolyam 6. szám. Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Révfülöpi Képek 2010. június XX. évfolyam 6. szám 1997. június 7-én került sor elõször a Balatonboglárral és a BAHART Balatoni Hajózási Kft-vel közösen rendezett Aranyhíd Barátság találkozóra. A balatonboglári

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai KLÍMANYILATKOZAT. 2008. május. XX. évfolyam, 5. szám. 100 Ft. Közéleti és tájékoztató lap. programjáról politikusok: Albertirsa

HÍRADÓ. Albertirsai KLÍMANYILATKOZAT. 2008. május. XX. évfolyam, 5. szám. 100 Ft. Közéleti és tájékoztató lap. programjáról politikusok: Albertirsa XX. évfolyam, 5. szám Albertirsa egészségügyi programjáról politikusok: 11. oldal Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Bõvebb információ, archívum a város

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

XXIII. Sárfehér Napok

XXIII. Sárfehér Napok 1956 2006 XVI. évfolyam 10. szám Tisztelt Izsákiak! Október 23-án 18 órakor, a Kossuth téren tartjuk az 1956- os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára emlékezõ ünnepségünket. Ünnepi beszédet mond:

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben