Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:"

Átírás

1 Iktatószám:35 - /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). pályázat benyújtása Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városfejlesztési Csoport Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Petőfi Sándor Művelődési Központ Véleményezésre megküldve: valamennyi bizottság részére Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

2 Száma: 35- /2008. Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). pályázat benyújtása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város központjának rehabilitációja a város fejlődésében gazdasági, kulturális, város rehabilitációs és turisztikai szempontból egyaránt meghatározó, kiemelt beruházás. A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program nem csak egyszerűen városszépítés vagy épület rekonstrukció, nem csak kulturális-közösségi intézmények aktivizálása és bekapcsolása a város életébe és gazdasági vérkeringésébe (Tornyai János Múzeum, Alföld Galéria), nem csak az oktatás fejlesztéséhez, az antiszegregációhoz jelentős mértékben hozzájáruló fejlesztés, nem turisztikai vonzerőfejlesztés, hanem egy olyan komplex program, ahol ezek az elemek egymást erősítik. A program tehát nem csak egymással erős szinergiát felmutató projektelemek halmaza, hanem a város fejlődésében sorsfordító, a valóban ugrásszerű fejlődés lehetőségét biztosító, számos forrás koordinációjával megvalósuló komplex program, amely pozitív mintaként szolgálhat bármely város számára. Kormányzati döntés alapján a kulturális városrehabilitáció különböző elemeit több forrásból támogatják. A város kiemelt projektjéhez szorosan kapcsolódik a Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése és a város közművelődési, kulturális életének központi terévé váló programmegújulása, amelyhez forrást a TIOP 1.2.1/08/1 jelű pályázat benyújtásával biztosít Önkormányzatunk. Magyarország hat konvergencia régiójában található azon megyei jogú városok önkormányzatai, melyek nem fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok, az évi LXV. törvény 61. -a alapján, pályázatot nyújthatnak be AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére,. Működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság közművelődésére, magas minőségi programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések, kistérségek közművelődési intézményei számára. Az Agórák létesítésének három fő célja: 1. Multifunkcionális közösségi központ létrehozása a városban, racionalizálva a közművelődési feladatellátást. 2. Közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő telepítése szakmai szempontok figyelembe vételével. 3. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása, s ezáltal a környező kistérségek kulturális közművelődési alapszolgáltatásinak magasabb színvonalon történő biztosítása. 1

3 Az Agóra multifunkcionális jellegéből és komplexitásából adódóan költséghatékony és fenntartható működtetés megvalósítására ad lehetőséget. A pályázat keretében a támogatott tevékenységekhez szervesen kapcsolható, szükséges fejlesztések, beruházások támogathatóak. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések a város és vonzáskörzetébe tartozó térség lakosságára, kiemelten hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és rétegek információhoz, lehetőségekhez való hozzáférésének javítására, társadalomba való integrálódási esélyeik növelésére irányulnak. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések célcsoportja a komplex kulturális szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság, valamint a szakmai szolgáltató funkció esetében a hatókörben lévő közművelődési intézményhálózat és azok használói. A multifunkcionális közösségi központ integrált működésével, funkcióinak komplexitásával Hódmezővásárhely Agórája, szocio-kulturális szolgáltatásainak központja lesz. Egyben a formális, iskolarendszerű és az egész életen át tartó tanulás informális, nem formális felnőttképzési formáinak helyszínévé válik. Az Agóra működése közvetlenül, illetve közvetve (mintákat kínálva) kihat a térség közművelődésére, magas színvonalú programokat nyújtva a város közönségének, és szolgáltatási segítséget a környező kistérségek közművelődési intézményeinek. A közösségi funkciók lehetőséget biztosítanak a művelődő közösségek működésére, az át- és továbbképzésekre, a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerek működtetésére, valamint a közösségi tömegkommunikáció intézményeinek a korszerű elhelyezésére, a civil társadalom helyi formációinak befogadására, a közszolgáltatások minőségjavítására. Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események művészeti előadások, kiállítások, konferenciák, vásárok és bemutatók -, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket. A területi közművelődési tanácsadó szolgálat funkcióhoz szükséges infrastruktúra is az Agóra épített tereiben kerül kialakításra. Az Agóra létrehozása nem csupán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közművelődési intézményének, a Petőfi Sándor Művelődési Központnak minőségi fejlesztésére, a városkép javítására, a helyi szolgáltatások minőségének javítására irányul. Az Agórának térségi hatással is kell rendelkeznie a fejlesztések kötelező eleme a programban érintett közép- és kistelepülések bevonása, amely az együttműködő felek szándékának megfelelően egyaránt jelenthet programkínálatot és szakmai tanácsadást, illetve szakmai műhelymunkát: a Digitális műhely, a Drámapedagógiai műhely, a Zene műhely, Ifjúsági műhely, valamint a civil koordináció területén. Az együttműködés szándékát megállapodásban rögzítjük partnereinkkel. Az Agóra Program eredményeként erősödik a helyi társadalom kohéziója, bővül a munkaerő adaptivitását szolgáló információs rendszerek, kompetencia-fejlesztést szolgáló feltételek köre. A funkciók valódi komplexitása jelentős hozzáadott értéket biztosít a használóknak; hozzájárul a városkörnyék kistérségeiben a funkcionális feladatellátáshoz, az életminőség javulásához, a minőségi szolgáltatások kialakításához, a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez. Támogatható tevékenységek köre Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása elsősorban meglévő közösségi vagy egyéb használatban lévő, illetve használaton kívüli épület, épületegység, épületegyüttes korszerűsítésével, kibővítésével, átalakításával történhet. 2

4 A pályázat keretében elsősorban a felsorolt funkciókat ellátó intézmény infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kialakítása (építés, bővítés, felszerelés: eszköz-, bútor, IKT- és egyéb beszerzések) támogatható. Kapcsolódó tevékenységként támogatható a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele, projektmenedzsment tevékenység, valamint adminisztrációs tevékenység. a. Közösségi funkciók: - A szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, nyílt belső térszerkezet kialakítása, megépítése; - Munkaerő-piaci és más közhasznú információs pontok létesítése; - Nemzeti és etnikai kisebbségi, valamint egyéb társadalmi szervezetek befogadására alkalmas terek kialakítása; - Konferenciák befogadására alkalmas intézményi infrastruktúra létesítése; - Hagyományápoló és kortárs művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése; - Kreatív iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása; - Kulturális Internetportálok működtetése, koordinálása, közösségi internet-hozzáférés biztosítása; - Kulturális szolgáltatási projektek összeállítására, forgalmazására kialakított intézményi infrastruktúra kialakítása; - A környezeti és egészségnevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása. b. Képzési funkciók: - A közoktatási, valamint a felnőttképzési és képzési programok lebonyolítására alkalmas terek, kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók kialakítása, melyek a tevékenységhez szükséges IKT és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internet kapcsolattal rendelkeznek; - Az új tanulási formák (informális és nem formális képzések, atipikus képzési formák stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása, melyek indokolt esetben a közoktatási intézmények számára is rendszerszerűén igénybe vehetőek; c. Szórakozási és élményfunkciók Ezek közvetítésére szolgáló terek kialakítása: - színház-, hangversenyterem, kiállítótér és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása; - mobil-rendezvénytér, és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása; Szükség esetén könyvtári és egyéb közgyűjteményi (pl. kiállítótér, digitális múzeumi szolgáltatások stb.) funkciók ellátására alkalmas terek kiépítése, az előzőekkel összhangban, integrált formában, Közösségi szórakozási alkalmakat kiszolgáló terek kialakítása (pl. szakkör, klubfoglalkozás, ismeretterjesztő előadások stb.). d. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció: A szolgálat infrastrukturális feltételeként a meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges épített, IKT-, műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, valamint eszközbeszerzés támogatható. A fentiekhez kapcsolódó, kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységeket kell pályázati kiírás szerint megvalósítani. 3

5 A pályázat eljárásrendje A pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek támogatásra, Az első pályázati forduló célja azon projektek kiválasztása, amelyek továbbfejlesztésre, részletes kidolgozásra alkalmasak. A pályázó az első fordulóban meghozott döntés alapján dolgozza ki a végleges pályázatot. A pályázatok első fordulójának benyújtása május 30-ig lehetséges. A második fordulóban a részletesen kidolgozott, az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok kerülnek benyújtásra. A második fordulóra készül el a projekt végleges költségvetése is. A második fordulóra a benyújtási határidő december 15. Támogatás formája és pénzügyi keretei A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül. A támogatás mértéke nem lehet magasabb, mint az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a. A végleges költségvetést a második fordulóra kell elkészíteni. A rendelkezésre álló forrás keretösszege: 14,6 milliárd forint. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 milliárd forint, maximum 1,75 milliárd forint lehet. A projekt tervezett összköltsége: Ft + áfa, azaz bruttó 1,5 milliárd forint. A projekt támogatandó tevékenységei A pályázat keretén belül kötelezően rendelkezni kell, illetve kialakítandóak az alábbi helyiségek, ahol műszaki megoldások, követelmények teljesülését kell biztosítani: kis-, közép- és nagycsoportos foglalkozásokra alkalmas terek; szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, mobil belső térrendszer; a formális és non-formális képzést, valamint spontán információszerzést lehetővé tevő szakmai terek létrehozása (tantermek, oktatótermek (minimum hat önálló helyiség) valamint egy, legalább 15 számítógépes munkaállomással felszerelt terem); az élményfunkcióhoz kapcsolódó szolgáltató multifunkcionális rendezvénytermek; hangszigetelt, mozgatható válaszfalakkal két vagy három részre osztható nagyterem; hangversenyterem/színházterem; kiállítótér; e-magyarország pont működtetésére alkalmas infrastruktúra biztosítása; nyilvános, vezeték nélküli Internet hozzáférés biztosítása a közösségi terekben; családbarát képzési, művelődési, szórakozási környezet kialakítását célzó beruházások (pl. gyermekelhelyezés megoldása) biztosítása; legalább ötven kerékpár tárolására alkalmas tároló kialakítása. Petőfi Művelődési központ felújítása, bővítése A PMK felújításának megtervezése során alapelv volt, hogy az épület külső megjelenése minél kisebb mértékben változzon, a belső rendezés során viszont érvényesüljenek a korszerűsítés kívánalmai, és az épület megfeleljen a TIOP pályázati kiírás elvárt műszaki specifikációinak is. A Művelődési Központ meglévő épülete a hazai építészeti közvélemény szerint is a második világháború és az 1950-es évek közötti magyar építészeti korszak egyik legjelentősebb, építésztörténetileg is fontos értékes műve, amely a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védettségi javaslatai között is szerepel. Idősebb Janáky István Hódmezővásárhely szülötte, 4

6 családja több szállal kötődik a városhoz. A hely szeretete jó érezhető a ház építészeti gesztusain. Az épület méltó építészeti hagyatékának megőrzésére és ezzel együtt arra, hogy újabb korunk változékony használati igényeire minél alkalmasabbá tegyük. A legfontosabb változások: A nézőtér általános átépítésével hibátlan látási és akusztikai körülmények teremtése a színháztér mindenféle használata esetére ezáltal a nézőtér teljes befogadó kapacitása csökken 451-ről 368 nézőre; A kifogásolható nézőtéri karzat elbontása, a nézőtér megközelítésének áthelyezése az I. emeletre, nézőtéri kijáratok és menekülő kapuk átrendezése; Színpadnyílás növelése, díszlettárolás területének ésszerűsítése, bővítése, zenekari árok bővítése 40 főre, új világítóhidak, színpadi karzatok kiépítése, fény- és hangtechnikai vezérlő- és színpadgépészeti helyiség, korszerű szcenikai működés kialakítása a színpadtéri belmagasság csökkentésével, épületgépészeti rendszerek gépházainak áttelepítésével; Bejárati épületrész földszintjén, I. és II. emeletén lévő nagy terek minél zavartalanabb tágasságának, többcélú használhatóságának biztosítása különféle berendezésekkel, a közösségi-, szakkör- és klubéletben felbukkanó új és akár egyidejű használati módok lehetővé tétele; Mobil büfé rendszeresítése, amely mindig az aktuális esemény helyszínére telepíthető; A közönség, szereplők, szakköröket és klubokat látogatók és dolgozók egészségügyi helyiségeinek komfortosabbá tétele, bővítése; Mozgáskorlátozottak közlekedésének és speciális komfortjának biztosítása a nézőtéren és a bejárati épületrész szintjein, valamint ritkaságszámba menő módon a színpadon is. A bejárati épületrész földszintjének átalakítása, ruhatár, recepció, pénztár, és főlépcső felújítása; A bejárati épületrész I. szintjének átalakítása az irodák áthelyezésével, színházi foyer jelleg kialakítása; Utcai front belső oldalán felvonó elhelyezése; Épületgépészeti teljes megújítás Az épület hasznos területének növelése a pinceszinten, amelynek természetes megvilágítását süllyesztett kert biztosítja; a pinceszint tetőtere pedig az előcsarnokbó, a nézőtérről és az épületen kívülről rámpával is megközelíthető terasszá alakul. Új épületszárny építése A jelenlegi görögkeleti parókia bevonásával (illetve közösségi funkciókra való alkalmatlansága miatt a bontásával és új épület építésével) válik lehetségessé a TIOP pályázati kiírás elvárt műszaki specifikációinak maradéktalan teljesítése. Az új épület szerves részét képezi a PMK intézményének, építészeti kialakítása a PMK architektúrájához illeszkedik tagoltságában és anyaghasználatában egyaránt az épület vásárhelyiségéhez ezeken túl az is hozzájárul, hogy az új épület tervezői a PMK-t tervező, vásárhelyi származású idősebb Janáky István fiai. 5

7 Az új épületszárny: Alsó szintjén egy irodatér és egy 16 számítógépes munkaállomás található; ebből nyílnak tantermek és oktatótermek; Felső szintjén egy felülről megvilágított előtéren keresztül lehet átjutni a nagy multifunkcionális terembe, amely különböző műfajú drámai, zenés, táncos és könnyűzenei produkciók bemutatására is alkalmas; Megközelíthetősége kisemelkedésű rámpákon biztosított; Két szintje közötti közlekedés húzott lépcsőn és egy nagyméretű teherfelvonó használatával lehetséges; Fél-szintjén találhatók a kétnemű öltözők. Közterület rendezése A meglévő PMK épülete, annak bővítése, az új épület, a görögkeleti templom, összetartozó, jellegzetes épületegyüttest alkothat, ezt az összetartozást erősítik a közterület rendezésére vonatkozó tervek egyéb építészeti gesztusai. Ilyen például a tömbbelső és környezet elkülönítése, illetve a tömbbelsőben alkalmazott egységes anyagú, de fordulatos alakítású, szövésmintaszerű rakású téglapadozat, amely ugyancsak vásárhelyi hagyományt őriz és folytat. Az új közművelődési épület mindkét szintjének bejárata a ház délkeleti sarkán helyezkedik el. A meglévő Művelődési Központ északi oldala, a templom és az előbb említett épületsarok egy bensőséges városi térséget fog közre, ahol vásárok és más szabadtér rendezvények kapnak helyet. Az előírt autóbusz várakozó- és parkolóhelyek az épület mögött húzódó Hódi Pál utcában kerülnek kialakításra. Az egész épületet, épület csoportot teljes körűen akadálymentesítjük, a létesítmény környezetében 50 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpártárolót alakítunk ki. A bejárat közelében 2 db mozgássérült parkolót építünk. Összefoglaló műszaki paraméterek Meglévő épület főbb adatai Bruttó beépített alapterület jelenlegi állapotban 998,80 m 2 Bruttó beépített alapterület tervezett állapotban 991,03 m 2 Épület nettó szintterülete jelenlegi állapotban 1747,50 m 2 Épület nettó szintterülete tervezett állapotban 2032,33 m 2 Nézőtér befogadóképessége jelenlegi állapotban (karzattal együtt) Nézőtér befogadóképessége tervezett állapotban 451 fő 368 fő Új épület főbb adatai Bruttó beépített alapterület 423,13 m 2 Épület nettó szintterülete 859,92 m 2 6

8 Vásárhelyi Kulturális Portál és közösségi oldal A Vásárhelyi Kulturális portál több funkciót lát el egyszerre: A város kulturális-közművelődési kínálatát megjelenítő hagyományos portál; Közösségi, a magánszemély és civil szervezet tagok aktivitására építő oldal, különböző Web 2.0 funkciókkal - blogfelület, személyes oldalak létrehozása, kapcsolati hálók kialakítása (ld. wiw.hu, myspace.com), fotó- és videó feltöltés és megosztás, a hagyományosnak tekinthető üzenetküldés, fórumok, mailszolgáltatás mellett; A Minden nap kultúra! Program keretében létrehozott digitális oktatócsomagok, tartalmak, illetve egyéb, helyben létrehozott kísérleti-művészeti jellegű digitális tartalmak, alkalmazások platformja. Mintaprogram a kultúra területén Olyan, mintául szolgáló keretprogram, mely alkalmas arra, hogy a településen élő, mindek korosztály és lehetőség szerint széles érdeklődési kör számára alkalmat kínáljon a kultúrával való mindennapos találkozásra. Kiemelt célcsoportja a diákok, a fiatal felnőttek, a nyugdíjasok és munkanélküliek. A program természetesen fokozottam épít az oktatási intézmények hálózatán keresztül elérhető csoportokra, de nem csak ők, hanem rajtuk keresztül családtagjaik is kiemelten kezeljük, számukra olyan programokat kidolgozva, melyen közösen vehetnek részt. A program lényege az állandó visszajelzésen alapuló konzultáció, mely alkalmas a mintaprogram folyamatos életben tartására és korszerűsítésére, valamint az új igények kiszolgálásának beépítésére. Ennek értelmében tehát, nem adott időben, adott kulturális szolgáltatások keretein belül működő rendszerről van szó, hanem egy folyamatos visszajelzéseken alapuló, az igények és elvárások, valamint a kínálat szerint változó programról. A műhelyek tartalmának a pedagógiai munkában való megjelenését, azért, hogy az maximálisan kiszolgálja a leendő felhasználók igényeit pályázati rendszerben alakítjuk ki. Oktató csomagok programjai versengenek egymással amiből a legjobb kerül megvalósításra. Műhelyek Stúdió Műhely (digitális, drámapedagógiai, zenei) Hármas funkciót valósít meg. A mai információs társadalomban lassan minden korosztály számára elemi igény, hogy ne csak megbarátkozzon az informatikai eszközök adta lehetőséggel, hanem saját maga kezelni is tudja azokat. Az ügyintézés, a fotó, kép, hangrögzítés, dokumentumok létrehozása, reprodukciója elemi igénnyé vált az élet minden területén. Ezen kívül az intézményben egyesülő, muzeális, könyvtári és közművelődési funkciók munkaterületeinek összekapcsolására ad lehetőséget. A könyvtári dokumentumok digitalizálásába való bekapcsolódást, a múzeum által felhasználható tárgy, azaz három dimenziós szkennelés a múzeumi munka, nyilvántartás megújulási lehetőségét teremti meg. Kiegészülve jó minőségű hangrögzítéssel, máris tovább lép a kommunikáció területére a műhely. A városban jelenleg is működő jó színvonalú iskolai fotó és filmműhelyek munkája mellett a kommunikációs szakirány, a drámapedagógia lehetőségeit tágítja tovább és teszi felhasználhatóvá a pedagógiai munkában. Térségi regionális területen az amatőr felnőtt színjátszók számára ad a színpadhasználat összekötésével olyan lehetőséget mely egyedülálló. Drámapedagógia képző központ kíván lenni a felnőtt amatőr színjátszó csoportok körében. A civil egyeztetés kapcsán erőteljesen körvonalazódott a zenei előadók részéről a Cd minőségű rögzítés lehetősége. Ennek kíván eleget tenni a hangstúdió, mely könnyűzenei, komolyzenei, népzenei előadók számára egyaránt alkalmas lesz. 7

9 Civil Műhely Hódmezővásárhely közművelődési életében egyaránt fontos szerepet játszanak a város fenntartásában működő intézmények, a civil szervezetek, és egyéb nem önkormányzati fenntartású szervezetek. Ebből a szemléletből adódóan a város kiemelten kezeli a közművelődés minden olyan eseményét is, mely nem városi megvalósítású, vagy nem városi fenntartású intézményben jön létre. Hódmezővásárhely minden évben a költségvetésében létrehoz olyan forrásokat, melyek biztosítják a nem önkormányzati kör, a civil szféra támogatási lehetőségét. A legutóbbi önkéntes adatközlésen alapuló civil szervezeti tájékoztató szerint a városban és külterületeken 67 egyesület és 61 alapítvány végezte folyamatosan tevékenységét, állandó stabil tagsága volt, partnerként részt vett eseményeken, vagy maga hozott létre rendezvényeket, felhasználta és hozzájutott a magánemberek személyi jövedelem adójából származó 1%-os felajánlásokat. Ezek az adatok és a szervezetekkel fenntartott folyamatos kapcsolat tapasztalata, hogy egyegy civil vagy informális csoport életében legalább ugyanakkora segítséget jelent a természetben kapott támogatások mértéke, azaz a különböző eszközökkel, technikai lehetőségekkel, vagy szakmai ötlet háttérrel való segítség. Az indulásnál sokat segít az állandó találkozási helyet adó intézmény. Ezt a feladatot vállalja fel az Agóra pályázat keretében a felújított Petőfi Sándor Művelődési Központ, hiszen a létrehozott oktató termek és a nagyobb méretű közösségi terek szolgálni akarnak kisebb és nagyobb létszámú civilek találkozási, rendezvényi színhelyéül. Létezésük és kiegyensúlyozott működésüknek lassan elemi feltétele lesz pályázatokon való részvétel. A kiírások viszont egyre többször előnyként jelölik meg a szervezetek közötti partneri kapcsolatokat. Ezen a területen a művelődési ház ki kell hogy lépjen eddigi lokális helyzetéből és térségi, regionális kapcsolatokat kell létrehoznia, hogy azután tovább közvetíthesse azokat a civilek szolgálatában. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és támogassa a hódmezővásárhelyi Agóra projekt benyújtását a pályázati kör első fordulójára. Hódmezővásárhely, február 13. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester 8

10 Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására (TIOP 1.2.1/08/1). pályázat benyújtása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztését és a város közművelődési, kulturális életének, központi terének programkialakítását célzó AGÓRA multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása Hódmezővásárhelyen című projektjavaslat benyújtását a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázati kiírásának első fordulójára. 2. A Közgyűlés felkéri Polgármester Urat a projekttel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, május 29. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. PH Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. PH Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 5. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 6. Irattár 9

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

2008. januári hírek Uniós pályázat kutatók számára

2008. januári hírek Uniós pályázat kutatók számára 2008. januári hírek Uniós pályázat kutatók számára Érdemes lesz új dolgozókat felvenni? Magas-e az árbevételléc? Több pénz a nyerőknek Átfogó turisztikai fejlesztések a KMOP-ban Uniós pénzből fejlesztik

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 TARTALOM Szerkesztői előszó helyett: Orbán György Šwierkiewicz Róbert kiállítását nyitja

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Józsefváros Magdolna-negyed, szociális városrehabilitáció

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV

IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Debrecen Belváros ATT 2. sz. melléklete IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV a Simonffy utcai volt Fazekas Mihály Általános Iskola átalakítása ifjúsági ház céljára c. projekthez 2008. november 2009. január

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Iktatószám: A-35-2521-92/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Gárdonyi kistérség. Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció. Tervezet

Gárdonyi kistérség. Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció. Tervezet Gárdonyi kistérség Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció Tervezet 1 1. Bevezetés 2. Oktatási Kulturális Minisztérium 2007-2013. stratégiai munkaanyagából Közművelődés a társadalmi haladás és a nemzet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv

Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 Kommunikációs (cselekvési) Terv 1 Előzmények Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben