Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/ , Fax: 88/ Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének február 21-ei ülésére Tárgy: Beszámoló az Esélyek Háza mőködtetésének tapasztalatairól, javaslat a további mőködtetésre Elıadó: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés elıkészítésébe bevont szervezetek és személyek: Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Tarsó Tünde irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Az elıterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyőlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a június 14-ei ülésén, a 101/2007. (VI. 14.) MÖK határozattal döntött arról, hogy az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat Program keretében felvállalja a Veszprém Megyei Esélyek Háza (a továbbiakban: Ház) létrehozását, amelyet feladatellátási szerzıdés alapján, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel történı együttmőködés keretében kívánt mőködtetni szeptember 1-jétıl. A közgyőlés határozatában vállalta azt is, hogy a Ház mőködtetése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a szeptember 1. és március 31. közötti idıszakra támogatási szerzıdést köt, és a Ház mőködtetésének a céljára a Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. szám alatt megtalálható irodaházban bérleti díj mentesen rendelkezésre bocsát 42m 2 területet, melynek a felújítására, irodatechnikai berendezések beszerzésére 500 ezer Ft egyszeri támogatást biztosít. A közgyőlés a minisztériumtól a Ház mőködtetéséhez alkalmazandó minimum három fı bérének, és a mőködtetés költségeinek a fedezetét várta. A testület kötelezett, hogy a támogatási szerzıdés lejártát megelızıen, elsı negyedévében készítsek beszámolót a Ház mőködtetésének a tapasztalatairól, és tegyek javaslatot a további mőködtetésre vonatkozóan. Az elmúlt év júniusában meghozott döntésünket a szakminisztérium képviselıinek a megkeresése elızte meg, akik a Ház Veszprém megyei kialakításával szerették volna teljessé tenni az Országos Esélyegyenlıségi Hálózatot. A szociális és munkaügyi miniszter felé június 20-áig kellett hivatalosan jelezni, hogy a megyei önkormányzat felvállalja-e a Ház mőködtetésének a feladatait. A közgyőlés fent idézett határozatának megfelelıen azonban hiába jeleztük határidıben a Ház mőködtetésére vonatkozó szándékunkat, a Ház a tervezett szeptember 1-jével nem tudta megkezdeni mőködését. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlıségi Programiroda Osztály vezetıje július 1-jén Veszprémben megtekintette a Veszprém Megyei Esélyek Háza tervezett helyszínét, és Talabér Márta alelnök társaságában a Ház beindításával és mőködtetésével kapcsolatban megbeszélést folytatott az Egyesület vezetıjével. Az osztályvezetını meg volt elégedve a helyszínnel és a Veszprém megyei lehetıségekkel, elmondta azonban, hogy a támogatási szerzıdés tervezetét csak akkor fogják részünkre megküldeni, ha az Országos Esélyegyenlıségi Hálózatról szóló 17/2007. (MüK. 6.) SZMM utasításban foglaltaknak megfelelıen a szociális és munkaügyi miniszter döntést hoz arról, hogy mely megyékben láthatják el a helyi önkormányzatok az Esélyek Házainak mőködtetésével kapcsolatos feladatokat. A miniszteri döntés Veszprém megye vonatkozásában szeptember 1-jéig nem született meg, ezért a Ház ezen idıponttal nem tudta megkezdeni mőködését. Jól lehet, szeptember közepén levelet is írtam Lamperth Mónika miniszter asszonynak, kérve döntése meghozatalára, érthetetlen módon ez a döntés egészen novemberéig nem született meg. Idı közben szeptember 26-án megküldtük a minisztériumi támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Közvetlenül a szerzıdéskötés idıszakában jelezte a minisztérium illetékes osztályvezetıje, hogy a 17/2007. (V. 3.) SzMM rendelet 3. (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat, mint a támogatási szerzıdés kedvezményezettje a minisztériumtól a Ház mőködtetéséhez átvett támogatási pénzösszeg továbbfolyósítására nem jogosult, ezért az Egyesülettel a Ház mőködtetésére visszterhes szerzıdést kell kötnie. Miniszter asszony november eleji döntése alapján a minisztériummal a Ház mőködtetésére vonatkozó támogatási szerzıdés november 15-ével került aláírásra, amelyet követıen november 20-án a Ház mőködtetésére vonatkozóan az Egyesülettel is megkötöttük az ellátási szerzıdést. A minisztériummal megkötött támogatási szerzıdés mellékletei nélkül elıterjesztés 1. számú, az Egyesülettel megkötött ellátási szerzıdés az elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

3 2 Idı közben a megyei önkormányzat évi költségvetésében a közgyőlés döntésének megfelelıen biztosított 500 ezer forint terhére felújításra kerültek a Ház mőködését szolgáló irodahelyiségek. A Ház ünnepélyes megnyitójára december 7-én került sor. Az ünnepség alkalmával Lamperth Mónika miniszter asszony megköszönte önkormányzatunk szerepvállalását abban, hogy a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda megnyitásával az országban teljessé válhatott ez a hálózat. Biztosított arról, hogy a minisztérium a késıbbiek során is támogatni kívánja a Ház mőködtetését. A Házat mőködtetı Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elkészítette szakmai beszámolóját a Ház mőködtetésének a november 20. és február 8. közötti idıszakáról, amely beszámoló az elıterjesztésem 3. számú mellékletét képezi. A tartalmas szakmai beszámoló által is megerısítve úgy gondolom, hogy a március 31-el lejáró elsı idıszakot követıen továbbra is szükség van a végül sikeresen kialakított és a mőködésnek átadott Ház további mőködtetésére. Amennyiben a Házat mőködtetı Egyesület által a megyei önkormányzat mind szakmailag, mind pénzügyileg sikeresen elszámol az elsı idıszakról, és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is partner lesz, és nyitott a további Veszprém megyei mőködtetésre, akkor reményeim szerint legkésıbb április 15-étıl törés mentesen folytatódhat a novemberében megkezdett munka. Az Egyesület vállalta, hogy a két programozási idıszak között, a kialakított feltételekkel maximum 30 napig saját erejébıl fenntartja a Ház mőködését. Tisztelt Közgyőlés! A fent leírtak alapján kérem az elıterjesztés megvitatását, és a Veszprém Megyei Esélyek Háza további mőködtetése érdekében az alábbi határozat elfogadását:.../2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakításáról, valamint november 20. és február 10. közötti mőködtetésének tapasztalatairól szóló elıterjesztést. A megyei közgyőlés a Veszprém Megyei Esélyek Háza mőködtetésének az eddigi tapasztalatai alapján kifejezi szándékát, hogy amennyiben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium továbbra is legalább a megelızı idıszaknak megfelelı havi támogatást biztosít hozzá, úgy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közremőködésével április 1-jétıl továbbra is mőködtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát, a Veszprém Megyei Esélyek Házát. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április 1. Veszprém, február 12. Lasztovicza Jenı s. k. a megyei közgyőlés elnöke

4

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza szakmai beszámolója a november február 8-ig terjedı idıszakról Elızmények A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület munkatársai év óta látják el a megye civil szervezetei részére nyújtott szolgáltatási tevékenységet a Veszprém Megyei Civil Ház kapcsán, ezáltal nagy szakmai gyakorlatot szerezve e területen, illetve kiemelkedı szakmai elismerést országos szinten. E sikeres tevékenységnek is köszönhetıen az Egyesület november 20-tól kapott megbízást a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda létrehozására és feladatainak ellátására májusában a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös megkeresésével Talabér Márta alelnökasszony, Sándor Tamás, irodavezetı, illetve Táncsics Zita Esélyegyenlıségi Programiroda Osztály vezetıjének személyében sor került egy szakmai megbeszélésre, amelynek lényege, hogy a Minisztérium az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat részeként Veszprém megyében is létre kívánja hozni a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát, az úgynevezett Esélyek Házát, amelynek mőködtetésére Egyesületünket kérték fel. A Veszprémi Esélyek Házának megnyitását ekkor még szeptember 1-jével helyezték kilátásba. E törekvés napirendi pontként szerepelt a Veszprém Megyei Közgyőlés június 14-i ülésén. A Közgyőlési határozat megszületése után Egyesületünk teljesítette a Megyei Önkormányzat, illetve a Minisztérium által kiadott feladatokat. Így például elkészítettük az Esélyek Háza akkor még 7 hónapra, szeptember 1-jétıl március 31-ig terjedı idıszakra vonatkozó költségvetés-tervezetét. Meghirdettük a 4 fı munkatárs állását, majd a jelentkezık közül az önéletrajzok, illetve interjúk alapján kiválasztottuk a feladatok ellátására általunk legalkalmasabbnak tartott személyeket. Az Esélyek Háza munkatársai: Fıállású foglalkoztatottak: 1 fı programvezetı 1 fı programvezetı-helyettes 2 fı programszervezı (ebbıl 1 fı mozgáskorlátozott részmunkaidıben) 1 fı programasszisztens 1 fı informatikus (részmunkaidıben, 4-4 órában megosztva a Civil Ház programmal) (A programvezetı bére és bérjellegő költségei nem az Esélyek Háza programból kerülnek elszámolásra, illetve az informatikus munkabérének is csak az 50 %-a.) Megbízásos jogviszonyban: 1 fı jogi tanácsadó 1 fı pszichológus (A jogi tanácsadás és a pszichológiai segítségnyújtás heti 1-1 fogadónapon történik, illetve az ügyfelek igénye esetén elıre egyeztetett idıpontban.) A Minisztérium külön felkérésére, még az Esélyek Háza programon kívül, de már az esélyegyenlıséghez kapcsolódóan, a 2007 Egyenlı Esélyek Mindenki Számára Európai Év

13 12 keretén belül kiadtuk a Civil a Pályán címő nonprofit hírlapunk esélyegyenlıségi tematikus különszámát, továbbá november 26-án megrendeztük a megyei szintő Esélyegyenlıségi konferenciát, a megyében lévı, és a témában érintett, az elsıdleges célcsoportokkal (nık, gyermekek, idısek, munkanélküliek, romák, fogyatékossággal élık) foglalkozó civil szervezetek, intézmények, önkormányzati szakemberek részvételével. E rendezvény alkalmat adott az Esélyek Háza megnyitásának propagálására, illetve már meglévı partneri kapcsolataink megerısítésére és újak kialakítására, ami egyben jó alapot szolgáltatott adatbázisaink bıvítéséhez, és az együttmőködések, hálózatépítés elindításához. Szakmai beszámoló 1. A júniusi törekvésekhez képest jelentıs csúszással került sor a Veszprém Megyei Esélyek Háza megnyitására, illetve az utolsó pillanatig bizonytalan volt annak konkrét idıpontja. A bizonytalan és meglehetısen bonyodalmas elızmények ellenére azonban úgy gondoljuk, hogy a december 7-én ünnepélyes keretek között, és Lamperth Mónika miniszter asszony, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetıinek jelenlétével lezajlott hivatalos megnyitón méltó környezetben és körülmények, jól szervezett keretek között tudtuk fogadni a vendégeket. Az Esélyek Háza ünnepélyes megnyitójához kapcsolódóan elvégzett feladatok: Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a miniszteri kabinettel Meghívandók listájának összeállítása Fogadás megszervezése Irodák felújítása (parkettázás, festés-mázolás) Irodák kialakítása Bútorok megrendelése, leszállíttatása Számítástechnikai berendezések megrendelése, beszerzése Infrastruktúra kiépítése (Invitel telefonvonal megrendelése, számítógépes hálózat kialakítása, internet-csatlakoztatás) Mősor megszervezése Díszlet megtervezése, beszerzése (Az Esélyek Háza két, összesen 42 m2 alapterülető irodája nem volt alkalmas az ünnepélyes megnyitó lebonyolítására, a meghívottak fogadására, így az Irodaház 4. emeletén lévı konferencia termet és az ahhoz kapcsolódó helyiségeket béreltük ki. Ezzel együtt gondoskodnunk kellett egy, a miniszteri megnyitást szimbolizáló ajtó, bejárat beszerzésérıl. Ezt a feladatot a Petıfi Színház segítségével oldottuk meg, egy díszletajtó felállításával, amelyre felkerülhetett a nemzeti színő szalag. A rendezvény sajátosságából adódóan a rendelkezésünkre álló konferencia termet is teljes egészében át kellett rendezni az elvárásoknak megfelelıen.) 2. December hónapban a megnyitást követıen programok szervezésére nem volt idınk és lehetıségünk, mivel a december végi, január eleji ünnep- és szabadnapok lerövidítették a hónapot. Továbbá még a zavartalan mőködéshez szükséges infrastruktúrával sem rendelkeztünk. (A telefonvonal kiépítése és használatba vétele a december eleji megrendelés ellenére, valamint az rendszerek beállítása, használhatósága második hetében valósult meg.) Mindezek miatt a megnyitón kihirdetett gyermekrajz-pályázatot dolgoztuk tovább, illetve a kiírásról értesítettünk minden Veszprém megyében lévı általános iskolát, illetve a 6-10

14 13 éves gyermekekkel foglalkozó intézményeket (kórház gyermekosztálya, lakóotthonok, speciális iskolák stb.). A pályázatra 130 pályamunka érkezett be. Ez az eredmény ösztönzıen hat tevékenységünkre, mivel a gyermekek véleményformálása, az esélyegyenlıségrıl már meglévı önálló, vizuálisan megjelenített gondolatai is azt mutatják, hogy érdemes és szükséges az esélyegyenlıséget minél szélesebb társadalmi körben, és sokszínő formában kommunikálni, megteremtését, erısítését szolgálni. A Te is közénk tartozol címő rajzpályázathoz kapcsolódóan elvégzett feladatok: Veszprém megyei általános iskolák aktuális adatokat tartalmazó adatbázisának elkészítése Pályázati felhívás megtervezése, kivitelezése (szerkesztés, nyomtatás, sokszorosítás) Felhívások borítékolása, felbélyegzése, postára adása december második hetében bírálók kiválasztása, felkérése Kiállítás megtervezése, szervezése Díjak kiválasztása, beszerzése lehetséges szponzorok felkutatása A beérkezett pályamunkák zsőrizése január 18. Oklevelek, emléklapok tervezése, kivitelezése Díjkiosztó ünnepség megszervezése Helyszín kiválasztása Programterv kidolgozása Gyermekmősor szervezése Gyerekzsúr szervezése (szendvics, sütemény, üdítıital) Érintett iskolák értesítése; a pályamunkákat készítı gyermekek nevének, létszámának egyeztetése Kiállítás megnyitása és az ünnepélyes díjátadás február 8-i lebonyolítása. A zsőrizésre felkért képzımővészek (egy grafikusmővész és egy festımővész) egyetértésével a beküldött munkákat két kategóriára osztottuk: 1-2., illetve 3-4. osztályosok rajzai. Ennek megfelelıen mindkét korcsoportban kiválasztásra kerültek I., II., III. és különdíjas alkotások (összesen 8 díjazott). A szervezéshez rendelkezésre álló idınek, és az Esélyek Háza munkatársai lelkes hozzáállásának köszönhetıen egy színvonalas, a gyermekek és a felnıtt résztvevık tetszését egyaránt elnyerı, 100 fıs ünnepély keretében került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére. Az eseményhez hozzájáruló szponzor (TollDekor Reklámajándék Iroda) felajánlásának köszönhetıen nemcsak a díjazottak örülhettek értékes és jól megérdemelt ajándékaiknak (MP4 lejátszók, rajzbıröndök, tollaslabda-szett), hanem a minden pályázó gyermeknek névre szólóan elkészített emléklapokkal, ajándékcsomagokkal is sikerült meglepetést szereznünk. (A jelenlévık a helyszínen vehették át, a távolmaradók részére pedig postai úton juttattuk el ajándékaikat.) 3. Fentiekkel párhuzamosan, december közepén megkeresett minket a székesfehérvári Egyenlı Esélyek Esélyegyenlıségi Szakmai Egyesület (akik egyben a Székesfehérvári Esélyek Háza munkatársai), hogy a Fejér megyében nagy sikert, és szakmai elismerést elért szenior tanácsadó képzés Veszprém megyei meghonosításában mőködjünk együtt velük. Ehhez a sajtó kiértesítésén túl felvettük a kapcsolatot a megyei nyugdíjas szervezetekkel, és bıvíteni igyekeztünk a képzésre jelentkezık körét. Ezzel, továbbá az Esélyek Háza mőködésével/mőködtetésével kapcsolatban, tapasztalataik megismerése céljából több ízben utaztunk Székesfehérvárra, és sor került több munkamegbeszélésre

15 14 Veszprémben is. A szenior tanácsadó képzés veszprémi sajtótájékoztatójára január 15-én került sor. A program a február 4-én lebonyolított felvételi, ismerkedési nappal kezdıdött. A 32 jelentkezıbıl felvételt nyert 20 fıs csoport február második felében kezdi meg tanulmányait. A 60 órás alapképzés (heti 1 alkalommal, péntekenként) május végére fejezıdik be, országosan elismert elıadók közremőködésével. (Mellékeljük a képzés rövid ismertetését.) 4. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy az Esélyek Háza egyre ismertebbé válik a megyében, mind szervezetek, intézmények, mind magánemberek körében. Tudatos PR és marketing tevékenységet folytatunk, amihez reklámtárgyakat, szórólapokat, sajtómegjelenéseket veszünk igénybe. Ügyfélforgalmunk folyamatos. Az egyedi élethelyzetekbıl adódó problémákkal rendszeresen keresnek fel minket az emberek. Sikerként említhetı, hogy eddig minden esetben segíteni tudtunk. Ez többségében a jogi tanácsadás, a pszichológiai segítségnyújtás igénybevételét jelentette, viszont gyakori, hogy a probléma megoldásához csupán a megfelelı, pontos információra, útbaigazításra volt szükségük a hozzánk fordulóknak. Folyamatban lévı programok, rendezvények 5. A Nem Adom Fel Alapítvány a szakminisztérium együttmőködésével és az Esélyek Házainak bevonásával szervezett országos programsorozata március 13-án érkezik Veszprémbe. A Van véleményem! programban 6 magyarországi civil szervezet értelmileg akadályozott képviselıi vesznek részt tapasztalati szakértıként. (Mellékeljük a program sajtóközleményét.) 6. A Veszprémben mőködı, megyei hatókörő, különbözı fogyatékosságokkal élık szervezetei együttmőködési megállapodást írtak alá. Elsı közös programjuk a májusban megrendezésre kerülı Esély Nap, amelynek megvalósításához koordinátorként felkérték az Esélyek Házát. Velük a továbbiakban is együttmőködünk szakmai programjaink kapcsán. 7. Az említetteken kívül munkánk a célcsoportonkénti adatbázisok ezen belül intézményi, önkormányzati és civil szervezeti megbontásban történı kidolgozására, kapcsolatok kiépítésére, felvételére, illetve a március 31-ig megvalósítható programok feltérképezésére, megtervezésére, ütemezésére irányult. Kialakítottuk a küldetésünknek megfelelı prioritások mentén a mőködésünk célját, irányát, szolgáltatásaink, és a programok palettáját, továbbá az azok megvalósításához szükséges eszközök, lehetıségek, elvi és gyakorlati módszerek rendszerét. A kialakított adatbázisok alapján megkezdtük a célcsoportonkénti szakmai mőhelyek szervezését. Kidolgozás alatt van a Megyei Esélyegyenlıségi Fórum létrehozásának terve, amelyhez azonban elıször a kistérségenkénti fórumok megalakítását tartjuk szükségesnek. Ezek megvalósításához ágazati, szakmai és területi szinten is külön-külön adatbázisok, kapcsolatrendszerek kiépítését kezdtük meg. 8. Európában egyedülálló esélyegyenlıségi vándorkiállítás házigazdái leszünk, elıreláthatólag második félévében, melynek szervezése folyamatban van. Fontosnak tartjuk, hogy a minden megyében egy hónapig látható kiállítás itt Veszprém megyében is megszervezésre kerüljön az esélyegyenlıség céljait és minél jobb megismertetését szolgálva.

16 15 Úgy gondoljuk, hogy az Esélyek Háza megnyitása óta eltelt másfél hónap alatt a rendelkezésünkre álló idıvel, az adott körülményekhez és lehetıségekhez képest az elvárható legjobb módon gazdálkodtunk, és eddigi munkánkkal megalapoztuk a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda következı idıszakra tervezett, szakmailag és szolgáltatási szinten egyaránt színvonalas mőködését. Veszprém, február 8. Varga Endre s.k. programvezetı

17 Szenior tanácsadó képzés Az Egyenlı Esélyek Esélyegyenlıségi Szakmai Egyesület az ifjúsági kortárs segítı képzések hasznos tapasztalataira építve egy egyedülálló, Magyarországon eddig csak Székesfehérváron megvalósult programot igyekszik meghonosítani Veszprémben. A képzés szakmai céljait és úttörı jellegét elismerve, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai és pénzügyi támogatást nyújt a program megvalósításához. A képzés célja: A nyugdíjasok közösségeinek és civil szervezıdéseinek fejlıdését támogató program megvalósítása. Ennek keretén belül új képzési forma létrehozása, amelyen fıként nyugdíjasok vesznek részt, azért, hogy a jövıben (önkéntesként) nyugdíjas társaik segítıi, közösségeik kezdeményezı-szervezı kulcsemberei legyenek. Olyan minıségi program nyújtása a cél, amelynek során gondosan meghatározott ismereteket és készségeket az idısebb emberek igényeit ismerı, de az idısek lehetıségeit nem alábecsülı oktatók nyújtanak interaktív keretek között. A program leírása: A szenior tanácsadó a professzionális segítıkkel együttmőködı önkéntes segítıként egy olyan közösségi aktivista szerepet tölt be, aki: - facilitátorként részt vesz az idısek közösségi programjainak szervezésében és mőködtetésében - kapcsolatot épít izolált helyzetben élı, magányos idısekkel és segíti társas kapcsolataik újraépítését - életviteli támogatást nyújt az idıseknek (nehézségeik feldolgozásában, szabadidı eltöltés kitalálásában, mindennapi élethez szükséges készségek megerısítése) Professzionális segítık szakmai támogatása mellett: - krízis-támogatás az idıseket érintı krízisek feldolgozása során (gyászfeldolgozás) - mentálisan hanyatló idısek életviteli támogatása - gondozásra szoruló idısek hozzátartozóinak segítése - aktív részvétel önkéntes segítıként az idısekkel szembeni abuzusok korai felismerésében A programba bevonásra kerülı potenciális segítık elérése: - közösségi referenciaszemélyek ajánlásán keresztül; civil szervezetek; médián keresztül (program ismertetése); segítık aktív felkutatása A felkészítı program fıbb témakörei: - a szokványos és sikeres öregedés - idıskorúak jogvédelme és a programtervezés, pályázatírás téma

18 17 - idısellátás rendszere - lelki egészségvédelem - változások az életciklusok mentén, a nyugdíjba vonulás kihívásai - érdekérvényesítés, közösségi programok facilitálása - a professzionális segítés fıbb irányai - a professzionális segítık és az önkéntesek együttmőködése A program I. üteme: januárjában kerül sor a jelentkezési eljárás lebonyolítására, majd egy 20 fıs csoport kezdi tanulmányait február közepén órás alapképzés a témakörök szerint épül fel és az adott területen országosan elismert elıadók tartják az elıadásokat - a programok januárban vagy februárban kezdıdnek (a jelentkezési eljárás után) heti 1 alkalommal, hétköznap délelıtt kerülnek sorra, a 15 X 4 órás képzés május végére fejezıdik be, részvevık oklevelet, valamint tanúsítványt kapnak a képzés elvégzésérıl. A projekt team: SZMM Esélyegyenlıségi Fıosztály Idısügyi Titkársága, Egyenlı Esélyek Esélyegyenlıségi Szakmai Egyesület, Esélyek Háza Székesfehérvár További információ, elérhetıségek: A jelentkezési lap letölthetı (www.eselyek-haza.hu) vagy faxon is kérhetı a 22/ os számon. A jelentkezési lapokat postai úton vagy faxon, esetleg scannelt változatban, e- mailben juttathatják vissza február 01-ig: Cím: Esélyek Háza, 8000 Székesfehérvár Budai u. 90. Fax: 22/ vagy Esélyek Háza, 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I/107. Tel./fax: 88/ Tanárok: Szabó Judit Ágnes szociálpolitikus, Idısügyi Fıosztály, fıosztályvezetı-helyettes dr. Hidvégi Katalin geriáter fıorvos dr. Harday Ildikó Szilvia pszichológus, fıiskolai docens dr. Szabó Lajos klin. pszichológus, fıiskolai tanár Feuer Mária thanatológus, tudományos munkatárs dr. Sütı Teréz szakértı Láng Éva pedagógus

19 18 VAN VÉLEMÉNYEM! Felmegyek a Miniszterhez SAJTÓKÖZLEMÉNY A Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében, novemberében országos programsorozat indul, amelyben 6 magyarországi civil szervezet értelmileg akadályozott képviselıi vesznek részt tapasztalati szakértıként. A döntéshozókkal szeretnének folyamatos párbeszédet folytatni az ıket érintı kérdésekrıl, ezért önérvényesítı csoportokat, érdekképviseleti parlamentet hoznak létre. Az értelmileg akadályozott tapasztalati szakértık az országos programsorozatot parlamenti sajtótájékoztatóval indítják útjára. A parlamenti pártok képviseletében a sajtótájékoztatón részt vett Korózs Lajos, a Szociális Bizottság elnöke, Dr. Vidorné Dr. Szabó Györgyi, a Szociális Bizottság alelnöke, Hirt Ferenc, a Fogyatékosügyi albizottság elnöke. A Kézenfogva Alapítvány szervezésében ban valósult meg a Felmegyek a Miniszterhez program, amelynek keretében az értelmileg akadályozott és a mentálisan hátrányos helyzető résztvevık egy többfordulós nemzetközi felkészítı tréning után, a parlamenti pártok képviselıivel is találkoztak. A program folytatása a Nem Adom Fel Alapítvány koordinálásával, Van véleményem címmel indult el. Célja, hogy a ma Magyarországon élı több mint 60 ezer értelmileg akadályozott ember mind helyi, mind országos szinten képessé váljon befolyásolni az életével kapcsolatos döntéseket. A Van véleményem program célja, hogy a segítık támogatásával az értelmileg akadályozott emberek országosan, lehetıleg minden intézményben hozzanak létre, helyi önérvényesítı csoportokat, amelyek segítségével információt kaphatnak az életüket érintı legfontosabb kérdésekrıl, megismerhetik jogaikat, kialakíthatják egyéni ill. közös véleményüket, lépéseket tehetnek véleményük, jogaik érvényesítése érdekében. Mindeközben fejlıdik a személyiségük, és erısödik a saját életükre vonatkozó kompetenciaérzés. A program egy újabb lépés azon az úton, amelynek végsı célja, értelmileg akadályozott személyek részvételével egy országos érdekképviseleti parlament létrehozása, a képviseleti demokrácia elvei szerint. Az önérvényesítı csoportok tagjai közül, demokratikus választás útján választanák meg azokat a képviselıket, akik megyei, ill. országos szinten képviselnék társaikat. Közülük kerülnének ki azok a legitim képviselık, akik a döntéshozókkal (Minisztériumok, illetve a Parlamenti Bizottságok, Fogyatékos ügyi Tanács stb.) rendszeres konzultációkat tartva, továbbítanák feléjük az egész országból összegyőjtött javaslatokat, panaszokat.

20 19 A megvalósítás elsı lépései azok a tájékoztató elıadások (19 megyeszékhelyen, az Esélyek Házában), ahol a szakemberek, és a kliensek számára a tapasztalati szakértık, azaz értelmileg akadályozott emberek (segítık támogatásával) mutatják be a programot. További információ: Dely Géza, Nem Adom Fel Alapítvány, Tel: , Baráth Andrea kommunikációs vezetı, Kézenfogva Alapítvány, Tel: ,

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Kodolányi János Fıiskola között Együttmőködési

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2013. évi - Polgárır

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2010. évi - Sándorfalvi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére Iktatószám: 08-8/547-1/2011. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: Marketing és kommunikációs szolgáltatások átmeneti idıszakra történı beszerzése és közbeszerzési eljárás kiírása Melléklet: 2 db Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben