Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/ , Fax: 88/ Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének február 21-ei ülésére Tárgy: Beszámoló az Esélyek Háza mőködtetésének tapasztalatairól, javaslat a további mőködtetésre Elıadó: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés elıkészítésébe bevont szervezetek és személyek: Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Tarsó Tünde irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Az elıterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyőlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a június 14-ei ülésén, a 101/2007. (VI. 14.) MÖK határozattal döntött arról, hogy az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat Program keretében felvállalja a Veszprém Megyei Esélyek Háza (a továbbiakban: Ház) létrehozását, amelyet feladatellátási szerzıdés alapján, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel történı együttmőködés keretében kívánt mőködtetni szeptember 1-jétıl. A közgyőlés határozatában vállalta azt is, hogy a Ház mőködtetése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a szeptember 1. és március 31. közötti idıszakra támogatási szerzıdést köt, és a Ház mőködtetésének a céljára a Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. szám alatt megtalálható irodaházban bérleti díj mentesen rendelkezésre bocsát 42m 2 területet, melynek a felújítására, irodatechnikai berendezések beszerzésére 500 ezer Ft egyszeri támogatást biztosít. A közgyőlés a minisztériumtól a Ház mőködtetéséhez alkalmazandó minimum három fı bérének, és a mőködtetés költségeinek a fedezetét várta. A testület kötelezett, hogy a támogatási szerzıdés lejártát megelızıen, elsı negyedévében készítsek beszámolót a Ház mőködtetésének a tapasztalatairól, és tegyek javaslatot a további mőködtetésre vonatkozóan. Az elmúlt év júniusában meghozott döntésünket a szakminisztérium képviselıinek a megkeresése elızte meg, akik a Ház Veszprém megyei kialakításával szerették volna teljessé tenni az Országos Esélyegyenlıségi Hálózatot. A szociális és munkaügyi miniszter felé június 20-áig kellett hivatalosan jelezni, hogy a megyei önkormányzat felvállalja-e a Ház mőködtetésének a feladatait. A közgyőlés fent idézett határozatának megfelelıen azonban hiába jeleztük határidıben a Ház mőködtetésére vonatkozó szándékunkat, a Ház a tervezett szeptember 1-jével nem tudta megkezdeni mőködését. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlıségi Programiroda Osztály vezetıje július 1-jén Veszprémben megtekintette a Veszprém Megyei Esélyek Háza tervezett helyszínét, és Talabér Márta alelnök társaságában a Ház beindításával és mőködtetésével kapcsolatban megbeszélést folytatott az Egyesület vezetıjével. Az osztályvezetını meg volt elégedve a helyszínnel és a Veszprém megyei lehetıségekkel, elmondta azonban, hogy a támogatási szerzıdés tervezetét csak akkor fogják részünkre megküldeni, ha az Országos Esélyegyenlıségi Hálózatról szóló 17/2007. (MüK. 6.) SZMM utasításban foglaltaknak megfelelıen a szociális és munkaügyi miniszter döntést hoz arról, hogy mely megyékben láthatják el a helyi önkormányzatok az Esélyek Házainak mőködtetésével kapcsolatos feladatokat. A miniszteri döntés Veszprém megye vonatkozásában szeptember 1-jéig nem született meg, ezért a Ház ezen idıponttal nem tudta megkezdeni mőködését. Jól lehet, szeptember közepén levelet is írtam Lamperth Mónika miniszter asszonynak, kérve döntése meghozatalára, érthetetlen módon ez a döntés egészen novemberéig nem született meg. Idı közben szeptember 26-án megküldtük a minisztériumi támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Közvetlenül a szerzıdéskötés idıszakában jelezte a minisztérium illetékes osztályvezetıje, hogy a 17/2007. (V. 3.) SzMM rendelet 3. (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat, mint a támogatási szerzıdés kedvezményezettje a minisztériumtól a Ház mőködtetéséhez átvett támogatási pénzösszeg továbbfolyósítására nem jogosult, ezért az Egyesülettel a Ház mőködtetésére visszterhes szerzıdést kell kötnie. Miniszter asszony november eleji döntése alapján a minisztériummal a Ház mőködtetésére vonatkozó támogatási szerzıdés november 15-ével került aláírásra, amelyet követıen november 20-án a Ház mőködtetésére vonatkozóan az Egyesülettel is megkötöttük az ellátási szerzıdést. A minisztériummal megkötött támogatási szerzıdés mellékletei nélkül elıterjesztés 1. számú, az Egyesülettel megkötött ellátási szerzıdés az elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

3 2 Idı közben a megyei önkormányzat évi költségvetésében a közgyőlés döntésének megfelelıen biztosított 500 ezer forint terhére felújításra kerültek a Ház mőködését szolgáló irodahelyiségek. A Ház ünnepélyes megnyitójára december 7-én került sor. Az ünnepség alkalmával Lamperth Mónika miniszter asszony megköszönte önkormányzatunk szerepvállalását abban, hogy a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda megnyitásával az országban teljessé válhatott ez a hálózat. Biztosított arról, hogy a minisztérium a késıbbiek során is támogatni kívánja a Ház mőködtetését. A Házat mőködtetı Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elkészítette szakmai beszámolóját a Ház mőködtetésének a november 20. és február 8. közötti idıszakáról, amely beszámoló az elıterjesztésem 3. számú mellékletét képezi. A tartalmas szakmai beszámoló által is megerısítve úgy gondolom, hogy a március 31-el lejáró elsı idıszakot követıen továbbra is szükség van a végül sikeresen kialakított és a mőködésnek átadott Ház további mőködtetésére. Amennyiben a Házat mőködtetı Egyesület által a megyei önkormányzat mind szakmailag, mind pénzügyileg sikeresen elszámol az elsı idıszakról, és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is partner lesz, és nyitott a további Veszprém megyei mőködtetésre, akkor reményeim szerint legkésıbb április 15-étıl törés mentesen folytatódhat a novemberében megkezdett munka. Az Egyesület vállalta, hogy a két programozási idıszak között, a kialakított feltételekkel maximum 30 napig saját erejébıl fenntartja a Ház mőködését. Tisztelt Közgyőlés! A fent leírtak alapján kérem az elıterjesztés megvitatását, és a Veszprém Megyei Esélyek Háza további mőködtetése érdekében az alábbi határozat elfogadását:.../2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakításáról, valamint november 20. és február 10. közötti mőködtetésének tapasztalatairól szóló elıterjesztést. A megyei közgyőlés a Veszprém Megyei Esélyek Háza mőködtetésének az eddigi tapasztalatai alapján kifejezi szándékát, hogy amennyiben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium továbbra is legalább a megelızı idıszaknak megfelelı havi támogatást biztosít hozzá, úgy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közremőködésével április 1-jétıl továbbra is mőködtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát, a Veszprém Megyei Esélyek Házát. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április 1. Veszprém, február 12. Lasztovicza Jenı s. k. a megyei közgyőlés elnöke

4

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza szakmai beszámolója a november február 8-ig terjedı idıszakról Elızmények A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület munkatársai év óta látják el a megye civil szervezetei részére nyújtott szolgáltatási tevékenységet a Veszprém Megyei Civil Ház kapcsán, ezáltal nagy szakmai gyakorlatot szerezve e területen, illetve kiemelkedı szakmai elismerést országos szinten. E sikeres tevékenységnek is köszönhetıen az Egyesület november 20-tól kapott megbízást a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda létrehozására és feladatainak ellátására májusában a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös megkeresésével Talabér Márta alelnökasszony, Sándor Tamás, irodavezetı, illetve Táncsics Zita Esélyegyenlıségi Programiroda Osztály vezetıjének személyében sor került egy szakmai megbeszélésre, amelynek lényege, hogy a Minisztérium az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat részeként Veszprém megyében is létre kívánja hozni a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát, az úgynevezett Esélyek Házát, amelynek mőködtetésére Egyesületünket kérték fel. A Veszprémi Esélyek Házának megnyitását ekkor még szeptember 1-jével helyezték kilátásba. E törekvés napirendi pontként szerepelt a Veszprém Megyei Közgyőlés június 14-i ülésén. A Közgyőlési határozat megszületése után Egyesületünk teljesítette a Megyei Önkormányzat, illetve a Minisztérium által kiadott feladatokat. Így például elkészítettük az Esélyek Háza akkor még 7 hónapra, szeptember 1-jétıl március 31-ig terjedı idıszakra vonatkozó költségvetés-tervezetét. Meghirdettük a 4 fı munkatárs állását, majd a jelentkezık közül az önéletrajzok, illetve interjúk alapján kiválasztottuk a feladatok ellátására általunk legalkalmasabbnak tartott személyeket. Az Esélyek Háza munkatársai: Fıállású foglalkoztatottak: 1 fı programvezetı 1 fı programvezetı-helyettes 2 fı programszervezı (ebbıl 1 fı mozgáskorlátozott részmunkaidıben) 1 fı programasszisztens 1 fı informatikus (részmunkaidıben, 4-4 órában megosztva a Civil Ház programmal) (A programvezetı bére és bérjellegő költségei nem az Esélyek Háza programból kerülnek elszámolásra, illetve az informatikus munkabérének is csak az 50 %-a.) Megbízásos jogviszonyban: 1 fı jogi tanácsadó 1 fı pszichológus (A jogi tanácsadás és a pszichológiai segítségnyújtás heti 1-1 fogadónapon történik, illetve az ügyfelek igénye esetén elıre egyeztetett idıpontban.) A Minisztérium külön felkérésére, még az Esélyek Háza programon kívül, de már az esélyegyenlıséghez kapcsolódóan, a 2007 Egyenlı Esélyek Mindenki Számára Európai Év

13 12 keretén belül kiadtuk a Civil a Pályán címő nonprofit hírlapunk esélyegyenlıségi tematikus különszámát, továbbá november 26-án megrendeztük a megyei szintő Esélyegyenlıségi konferenciát, a megyében lévı, és a témában érintett, az elsıdleges célcsoportokkal (nık, gyermekek, idısek, munkanélküliek, romák, fogyatékossággal élık) foglalkozó civil szervezetek, intézmények, önkormányzati szakemberek részvételével. E rendezvény alkalmat adott az Esélyek Háza megnyitásának propagálására, illetve már meglévı partneri kapcsolataink megerısítésére és újak kialakítására, ami egyben jó alapot szolgáltatott adatbázisaink bıvítéséhez, és az együttmőködések, hálózatépítés elindításához. Szakmai beszámoló 1. A júniusi törekvésekhez képest jelentıs csúszással került sor a Veszprém Megyei Esélyek Háza megnyitására, illetve az utolsó pillanatig bizonytalan volt annak konkrét idıpontja. A bizonytalan és meglehetısen bonyodalmas elızmények ellenére azonban úgy gondoljuk, hogy a december 7-én ünnepélyes keretek között, és Lamperth Mónika miniszter asszony, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat vezetıinek jelenlétével lezajlott hivatalos megnyitón méltó környezetben és körülmények, jól szervezett keretek között tudtuk fogadni a vendégeket. Az Esélyek Háza ünnepélyes megnyitójához kapcsolódóan elvégzett feladatok: Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a miniszteri kabinettel Meghívandók listájának összeállítása Fogadás megszervezése Irodák felújítása (parkettázás, festés-mázolás) Irodák kialakítása Bútorok megrendelése, leszállíttatása Számítástechnikai berendezések megrendelése, beszerzése Infrastruktúra kiépítése (Invitel telefonvonal megrendelése, számítógépes hálózat kialakítása, internet-csatlakoztatás) Mősor megszervezése Díszlet megtervezése, beszerzése (Az Esélyek Háza két, összesen 42 m2 alapterülető irodája nem volt alkalmas az ünnepélyes megnyitó lebonyolítására, a meghívottak fogadására, így az Irodaház 4. emeletén lévı konferencia termet és az ahhoz kapcsolódó helyiségeket béreltük ki. Ezzel együtt gondoskodnunk kellett egy, a miniszteri megnyitást szimbolizáló ajtó, bejárat beszerzésérıl. Ezt a feladatot a Petıfi Színház segítségével oldottuk meg, egy díszletajtó felállításával, amelyre felkerülhetett a nemzeti színő szalag. A rendezvény sajátosságából adódóan a rendelkezésünkre álló konferencia termet is teljes egészében át kellett rendezni az elvárásoknak megfelelıen.) 2. December hónapban a megnyitást követıen programok szervezésére nem volt idınk és lehetıségünk, mivel a december végi, január eleji ünnep- és szabadnapok lerövidítették a hónapot. Továbbá még a zavartalan mőködéshez szükséges infrastruktúrával sem rendelkeztünk. (A telefonvonal kiépítése és használatba vétele a december eleji megrendelés ellenére, valamint az rendszerek beállítása, használhatósága második hetében valósult meg.) Mindezek miatt a megnyitón kihirdetett gyermekrajz-pályázatot dolgoztuk tovább, illetve a kiírásról értesítettünk minden Veszprém megyében lévı általános iskolát, illetve a 6-10

14 13 éves gyermekekkel foglalkozó intézményeket (kórház gyermekosztálya, lakóotthonok, speciális iskolák stb.). A pályázatra 130 pályamunka érkezett be. Ez az eredmény ösztönzıen hat tevékenységünkre, mivel a gyermekek véleményformálása, az esélyegyenlıségrıl már meglévı önálló, vizuálisan megjelenített gondolatai is azt mutatják, hogy érdemes és szükséges az esélyegyenlıséget minél szélesebb társadalmi körben, és sokszínő formában kommunikálni, megteremtését, erısítését szolgálni. A Te is közénk tartozol címő rajzpályázathoz kapcsolódóan elvégzett feladatok: Veszprém megyei általános iskolák aktuális adatokat tartalmazó adatbázisának elkészítése Pályázati felhívás megtervezése, kivitelezése (szerkesztés, nyomtatás, sokszorosítás) Felhívások borítékolása, felbélyegzése, postára adása december második hetében bírálók kiválasztása, felkérése Kiállítás megtervezése, szervezése Díjak kiválasztása, beszerzése lehetséges szponzorok felkutatása A beérkezett pályamunkák zsőrizése január 18. Oklevelek, emléklapok tervezése, kivitelezése Díjkiosztó ünnepség megszervezése Helyszín kiválasztása Programterv kidolgozása Gyermekmősor szervezése Gyerekzsúr szervezése (szendvics, sütemény, üdítıital) Érintett iskolák értesítése; a pályamunkákat készítı gyermekek nevének, létszámának egyeztetése Kiállítás megnyitása és az ünnepélyes díjátadás február 8-i lebonyolítása. A zsőrizésre felkért képzımővészek (egy grafikusmővész és egy festımővész) egyetértésével a beküldött munkákat két kategóriára osztottuk: 1-2., illetve 3-4. osztályosok rajzai. Ennek megfelelıen mindkét korcsoportban kiválasztásra kerültek I., II., III. és különdíjas alkotások (összesen 8 díjazott). A szervezéshez rendelkezésre álló idınek, és az Esélyek Háza munkatársai lelkes hozzáállásának köszönhetıen egy színvonalas, a gyermekek és a felnıtt résztvevık tetszését egyaránt elnyerı, 100 fıs ünnepély keretében került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére. Az eseményhez hozzájáruló szponzor (TollDekor Reklámajándék Iroda) felajánlásának köszönhetıen nemcsak a díjazottak örülhettek értékes és jól megérdemelt ajándékaiknak (MP4 lejátszók, rajzbıröndök, tollaslabda-szett), hanem a minden pályázó gyermeknek névre szólóan elkészített emléklapokkal, ajándékcsomagokkal is sikerült meglepetést szereznünk. (A jelenlévık a helyszínen vehették át, a távolmaradók részére pedig postai úton juttattuk el ajándékaikat.) 3. Fentiekkel párhuzamosan, december közepén megkeresett minket a székesfehérvári Egyenlı Esélyek Esélyegyenlıségi Szakmai Egyesület (akik egyben a Székesfehérvári Esélyek Háza munkatársai), hogy a Fejér megyében nagy sikert, és szakmai elismerést elért szenior tanácsadó képzés Veszprém megyei meghonosításában mőködjünk együtt velük. Ehhez a sajtó kiértesítésén túl felvettük a kapcsolatot a megyei nyugdíjas szervezetekkel, és bıvíteni igyekeztünk a képzésre jelentkezık körét. Ezzel, továbbá az Esélyek Háza mőködésével/mőködtetésével kapcsolatban, tapasztalataik megismerése céljából több ízben utaztunk Székesfehérvárra, és sor került több munkamegbeszélésre

15 14 Veszprémben is. A szenior tanácsadó képzés veszprémi sajtótájékoztatójára január 15-én került sor. A program a február 4-én lebonyolított felvételi, ismerkedési nappal kezdıdött. A 32 jelentkezıbıl felvételt nyert 20 fıs csoport február második felében kezdi meg tanulmányait. A 60 órás alapképzés (heti 1 alkalommal, péntekenként) május végére fejezıdik be, országosan elismert elıadók közremőködésével. (Mellékeljük a képzés rövid ismertetését.) 4. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy az Esélyek Háza egyre ismertebbé válik a megyében, mind szervezetek, intézmények, mind magánemberek körében. Tudatos PR és marketing tevékenységet folytatunk, amihez reklámtárgyakat, szórólapokat, sajtómegjelenéseket veszünk igénybe. Ügyfélforgalmunk folyamatos. Az egyedi élethelyzetekbıl adódó problémákkal rendszeresen keresnek fel minket az emberek. Sikerként említhetı, hogy eddig minden esetben segíteni tudtunk. Ez többségében a jogi tanácsadás, a pszichológiai segítségnyújtás igénybevételét jelentette, viszont gyakori, hogy a probléma megoldásához csupán a megfelelı, pontos információra, útbaigazításra volt szükségük a hozzánk fordulóknak. Folyamatban lévı programok, rendezvények 5. A Nem Adom Fel Alapítvány a szakminisztérium együttmőködésével és az Esélyek Házainak bevonásával szervezett országos programsorozata március 13-án érkezik Veszprémbe. A Van véleményem! programban 6 magyarországi civil szervezet értelmileg akadályozott képviselıi vesznek részt tapasztalati szakértıként. (Mellékeljük a program sajtóközleményét.) 6. A Veszprémben mőködı, megyei hatókörő, különbözı fogyatékosságokkal élık szervezetei együttmőködési megállapodást írtak alá. Elsı közös programjuk a májusban megrendezésre kerülı Esély Nap, amelynek megvalósításához koordinátorként felkérték az Esélyek Házát. Velük a továbbiakban is együttmőködünk szakmai programjaink kapcsán. 7. Az említetteken kívül munkánk a célcsoportonkénti adatbázisok ezen belül intézményi, önkormányzati és civil szervezeti megbontásban történı kidolgozására, kapcsolatok kiépítésére, felvételére, illetve a március 31-ig megvalósítható programok feltérképezésére, megtervezésére, ütemezésére irányult. Kialakítottuk a küldetésünknek megfelelı prioritások mentén a mőködésünk célját, irányát, szolgáltatásaink, és a programok palettáját, továbbá az azok megvalósításához szükséges eszközök, lehetıségek, elvi és gyakorlati módszerek rendszerét. A kialakított adatbázisok alapján megkezdtük a célcsoportonkénti szakmai mőhelyek szervezését. Kidolgozás alatt van a Megyei Esélyegyenlıségi Fórum létrehozásának terve, amelyhez azonban elıször a kistérségenkénti fórumok megalakítását tartjuk szükségesnek. Ezek megvalósításához ágazati, szakmai és területi szinten is külön-külön adatbázisok, kapcsolatrendszerek kiépítését kezdtük meg. 8. Európában egyedülálló esélyegyenlıségi vándorkiállítás házigazdái leszünk, elıreláthatólag második félévében, melynek szervezése folyamatban van. Fontosnak tartjuk, hogy a minden megyében egy hónapig látható kiállítás itt Veszprém megyében is megszervezésre kerüljön az esélyegyenlıség céljait és minél jobb megismertetését szolgálva.

16 15 Úgy gondoljuk, hogy az Esélyek Háza megnyitása óta eltelt másfél hónap alatt a rendelkezésünkre álló idıvel, az adott körülményekhez és lehetıségekhez képest az elvárható legjobb módon gazdálkodtunk, és eddigi munkánkkal megalapoztuk a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda következı idıszakra tervezett, szakmailag és szolgáltatási szinten egyaránt színvonalas mőködését. Veszprém, február 8. Varga Endre s.k. programvezetı

17 Szenior tanácsadó képzés Az Egyenlı Esélyek Esélyegyenlıségi Szakmai Egyesület az ifjúsági kortárs segítı képzések hasznos tapasztalataira építve egy egyedülálló, Magyarországon eddig csak Székesfehérváron megvalósult programot igyekszik meghonosítani Veszprémben. A képzés szakmai céljait és úttörı jellegét elismerve, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai és pénzügyi támogatást nyújt a program megvalósításához. A képzés célja: A nyugdíjasok közösségeinek és civil szervezıdéseinek fejlıdését támogató program megvalósítása. Ennek keretén belül új képzési forma létrehozása, amelyen fıként nyugdíjasok vesznek részt, azért, hogy a jövıben (önkéntesként) nyugdíjas társaik segítıi, közösségeik kezdeményezı-szervezı kulcsemberei legyenek. Olyan minıségi program nyújtása a cél, amelynek során gondosan meghatározott ismereteket és készségeket az idısebb emberek igényeit ismerı, de az idısek lehetıségeit nem alábecsülı oktatók nyújtanak interaktív keretek között. A program leírása: A szenior tanácsadó a professzionális segítıkkel együttmőködı önkéntes segítıként egy olyan közösségi aktivista szerepet tölt be, aki: - facilitátorként részt vesz az idısek közösségi programjainak szervezésében és mőködtetésében - kapcsolatot épít izolált helyzetben élı, magányos idısekkel és segíti társas kapcsolataik újraépítését - életviteli támogatást nyújt az idıseknek (nehézségeik feldolgozásában, szabadidı eltöltés kitalálásában, mindennapi élethez szükséges készségek megerısítése) Professzionális segítık szakmai támogatása mellett: - krízis-támogatás az idıseket érintı krízisek feldolgozása során (gyászfeldolgozás) - mentálisan hanyatló idısek életviteli támogatása - gondozásra szoruló idısek hozzátartozóinak segítése - aktív részvétel önkéntes segítıként az idısekkel szembeni abuzusok korai felismerésében A programba bevonásra kerülı potenciális segítık elérése: - közösségi referenciaszemélyek ajánlásán keresztül; civil szervezetek; médián keresztül (program ismertetése); segítık aktív felkutatása A felkészítı program fıbb témakörei: - a szokványos és sikeres öregedés - idıskorúak jogvédelme és a programtervezés, pályázatírás téma

18 17 - idısellátás rendszere - lelki egészségvédelem - változások az életciklusok mentén, a nyugdíjba vonulás kihívásai - érdekérvényesítés, közösségi programok facilitálása - a professzionális segítés fıbb irányai - a professzionális segítık és az önkéntesek együttmőködése A program I. üteme: januárjában kerül sor a jelentkezési eljárás lebonyolítására, majd egy 20 fıs csoport kezdi tanulmányait február közepén órás alapképzés a témakörök szerint épül fel és az adott területen országosan elismert elıadók tartják az elıadásokat - a programok januárban vagy februárban kezdıdnek (a jelentkezési eljárás után) heti 1 alkalommal, hétköznap délelıtt kerülnek sorra, a 15 X 4 órás képzés május végére fejezıdik be, részvevık oklevelet, valamint tanúsítványt kapnak a képzés elvégzésérıl. A projekt team: SZMM Esélyegyenlıségi Fıosztály Idısügyi Titkársága, Egyenlı Esélyek Esélyegyenlıségi Szakmai Egyesület, Esélyek Háza Székesfehérvár További információ, elérhetıségek: A jelentkezési lap letölthetı (www.eselyek-haza.hu) vagy faxon is kérhetı a 22/ os számon. A jelentkezési lapokat postai úton vagy faxon, esetleg scannelt változatban, e- mailben juttathatják vissza február 01-ig: Cím: Esélyek Háza, 8000 Székesfehérvár Budai u. 90. Fax: 22/ vagy Esélyek Háza, 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I/107. Tel./fax: 88/ Tanárok: Szabó Judit Ágnes szociálpolitikus, Idısügyi Fıosztály, fıosztályvezetı-helyettes dr. Hidvégi Katalin geriáter fıorvos dr. Harday Ildikó Szilvia pszichológus, fıiskolai docens dr. Szabó Lajos klin. pszichológus, fıiskolai tanár Feuer Mária thanatológus, tudományos munkatárs dr. Sütı Teréz szakértı Láng Éva pedagógus

19 18 VAN VÉLEMÉNYEM! Felmegyek a Miniszterhez SAJTÓKÖZLEMÉNY A Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében, novemberében országos programsorozat indul, amelyben 6 magyarországi civil szervezet értelmileg akadályozott képviselıi vesznek részt tapasztalati szakértıként. A döntéshozókkal szeretnének folyamatos párbeszédet folytatni az ıket érintı kérdésekrıl, ezért önérvényesítı csoportokat, érdekképviseleti parlamentet hoznak létre. Az értelmileg akadályozott tapasztalati szakértık az országos programsorozatot parlamenti sajtótájékoztatóval indítják útjára. A parlamenti pártok képviseletében a sajtótájékoztatón részt vett Korózs Lajos, a Szociális Bizottság elnöke, Dr. Vidorné Dr. Szabó Györgyi, a Szociális Bizottság alelnöke, Hirt Ferenc, a Fogyatékosügyi albizottság elnöke. A Kézenfogva Alapítvány szervezésében ban valósult meg a Felmegyek a Miniszterhez program, amelynek keretében az értelmileg akadályozott és a mentálisan hátrányos helyzető résztvevık egy többfordulós nemzetközi felkészítı tréning után, a parlamenti pártok képviselıivel is találkoztak. A program folytatása a Nem Adom Fel Alapítvány koordinálásával, Van véleményem címmel indult el. Célja, hogy a ma Magyarországon élı több mint 60 ezer értelmileg akadályozott ember mind helyi, mind országos szinten képessé váljon befolyásolni az életével kapcsolatos döntéseket. A Van véleményem program célja, hogy a segítık támogatásával az értelmileg akadályozott emberek országosan, lehetıleg minden intézményben hozzanak létre, helyi önérvényesítı csoportokat, amelyek segítségével információt kaphatnak az életüket érintı legfontosabb kérdésekrıl, megismerhetik jogaikat, kialakíthatják egyéni ill. közös véleményüket, lépéseket tehetnek véleményük, jogaik érvényesítése érdekében. Mindeközben fejlıdik a személyiségük, és erısödik a saját életükre vonatkozó kompetenciaérzés. A program egy újabb lépés azon az úton, amelynek végsı célja, értelmileg akadályozott személyek részvételével egy országos érdekképviseleti parlament létrehozása, a képviseleti demokrácia elvei szerint. Az önérvényesítı csoportok tagjai közül, demokratikus választás útján választanák meg azokat a képviselıket, akik megyei, ill. országos szinten képviselnék társaikat. Közülük kerülnének ki azok a legitim képviselık, akik a döntéshozókkal (Minisztériumok, illetve a Parlamenti Bizottságok, Fogyatékos ügyi Tanács stb.) rendszeres konzultációkat tartva, továbbítanák feléjük az egész országból összegyőjtött javaslatokat, panaszokat.

20 19 A megvalósítás elsı lépései azok a tájékoztató elıadások (19 megyeszékhelyen, az Esélyek Házában), ahol a szakemberek, és a kliensek számára a tapasztalati szakértık, azaz értelmileg akadályozott emberek (segítık támogatásával) mutatják be a programot. További információ: Dely Géza, Nem Adom Fel Alapítvány, Tel: , Baráth Andrea kommunikációs vezetı, Kézenfogva Alapítvány, Tel: ,

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl

Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl Bevezetı Szemléletváltás és aktivitás a mottónk. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon mőködési tapasztalatairól

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon mőködési tapasztalatairól Salgótarján Megyei Jogú Egészségügyi Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz. : 173/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben