Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014"

Átírás

1 Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA Készítette: Tóthné Márton Gabriella Hegedűsné Majnár Márta május 1/49

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 A térségi szintű kulturális együttműködés és tervezés előzményei a Mezőkövesdi Kistérségben 4 II. A KISTÉRSÉG JELLEMZŐI 7 II.1 A Mezőkövesdi Kistérség elhelyezkedése, települései 7 II.2. Társadalmi, szociális jellemzők 9 III. ÁLLAPOTELEMZÉS - A KULTÚRA INTÉZMÉNYEI, SZEREPLŐI 11 A kulturális intézmények, szervezetek, személyek hálózata, a humánerőforrások és infrastrukturális eszközök közös alkalmazása/megteremtése 11 III.1. Térségi közművelődési feladatok társulási szintű ellátása 12 III.2. Közművelődési színterek 12 III.3. Könyvtárak 15 III.4. Közoktatási intézmények 17 III.5. Civil szervezetek, szerveződések 17 III.6. Média 21 III.7. Szabadtéri rendezvényhelyszínek 23 III.8. Turizmus 24 III.9. Programnaptár, prioritások a programszervezésben 25 III.10. Múzeumok, közgyűjtemények, néprajzi gyűjtemények 28 III.11. Építészet, műemlékvédelem 29 III.12. Kézművesség, népművészet, hagyományőrzés 30 III.13. Előadóművészek, társulatok, zenekarok, képzőművészet 31 III.14. Egyházak 31 III.15. Testvér- és partnervárosi kapcsolatok 31 III.16. Emberi erőforrás, kulturális szakemberek 32 IV. KULTURÁLIS SWOT ANALÍZIS 33 V. PROBLÉMAFA- ÉS CÉLFA-ELEMZÉS 34 2/49

3 VI. A MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIAI CÉLJAI 35 VI.1. Átfogó cél 35 VI.2. Stratégiai célok 35 VI.2.1. Partnerségen alapuló, tudatos kulturális tervezés és együttműködés Kistérségi kulturális stratégia készüljön el, s a benne megfogalmazott célok váljanak a gyakorlati élet részeivé A kistérségi identitás kialakulását elősegítő intézkedések, lépések történjenek meg Alakuljon ki a párbeszéd a kulturális élet szereplői között, a fejlesztési szándékok és a programok összehangolása történjen meg A kistérségi kulturális fejlesztéseket ösztönző támogatásokra a kistérségi társulás fordítson kiemelt figyelmet 36 VI.2.2. Település/térségi minimum biztosítása a kulturális infrastruktúra terén A döntéshozókban tudatosuljon a kulturális alapú településfejlesztés jelentősége a gazdasági élet sikerességében Az intézményi és tárgyi infrastruktúra működéshez elengedhetetlen részeinek garantálása települési és térségi szinten egyaránt Legyen biztosított az információáramlás, s a pályázati lehetőségekről a naprakész tájékoztatás _ Alakuljanak ki a fenntarthatóság garanciái 38 VI.2.3. Szakemberekre épülő kulturális feladatellátás valósuljon meg Váljanak nyitottabbá a települések a személyi feltételek mikrotérségi szintű közös biztosítására Próbálják megteremteni a közös intézményfenntartás ill. az intézményfenntartó társulások alapjait Vissza kell szerezni a közművelődési szakma presztízsét 39 VI.2.4. A térség kulturális és szellemi örökségének újrafogalmazása és továbbéltetése A kulturális turizmusban kapjon nagyobb szerepet a hagyományőrzés, a népművészet és a helyi tudás Váljon tudatossá a közösségi kulturális életben a helyi értékek hasznosítása Kapjon nagyobb figyelmet az épített és a táji örökség megóvása, hasznosítása, vonzerejének fokozása A térség egészére kiterjedő hatékony marketing és PR tevékenység valósuljon meg 42 VII. LOGIKAI KERETMÁTRIX A MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJÁHOZ 44 VIII. A STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ FELADATOK ÜTEMEZÉSE IX. FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK 48 XI.1. Állami forrás 48 XI.2. Önkormányzati forrás 48 IX.3. Kistérségi kulturális alap létrehozása 48 XI.4. Pályázati források 49 XI.5. Egyéb források 49 3/49

4 I. Bevezetés A térségi szintű kulturális együttműködés és tervezés előzményei a Mezőkövesdi Kistérségben A társulási szintű közművelődési feladatellátás előzményeként fontos megemlíteni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet megbízásából a kistérségi központ művelődési házát működtető Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány februárjától a mezőkövesdi közművelődési decentrum működtetését végezte. A tevékenységhez kapcsolódó teendők közé tartoztak: szakmai információgyűjtés és továbbítás, a területen működő amatőr művészeti tevékenységről naprakész adatbázis készítése, a területi hatókörökön belüli közművelődési rendezvények számontartása és adatbázisba rendezése, szakmai találkozók szervezése a térségben dolgozó népművelők számára, önállóan vagy más decentrummal közös szervezésben a praktikus gyakorlatot érintő továbbképzéseket lebonyolítása, folyamatos szakmai tanácsadás. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvánnyal, mint szakmai partnerrel együttműködve 2007-ben pályázatot nyújtott be Kistérségi kulturális kerekasztal címen az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Közkincs pályázatra. Pályázatot a kiíró sikeresnek értékelte és ennek megfelelően vissza nem térítendő támogatást biztosított a projekt céljainak megvalósításához. A megvalósítás első lépéseként a kulturális stratégia kidolgozásához szükséges helyzetelemzés történt meg. A helyzetelemzés során és a kulturális stratégia előkészítő anyagának összeállításánál figyelemmel voltunk a kistérségben elfogadott és érvényben lévő koncepciókra, stratégiákra, programokra és fejlesztési tervekben foglaltakra is. Kistérségi kulturális stratégiánk célja, hogy a helyzetelemzésre építve, a jelen igényeinek és a közművelődésről szóló törvény adta feladatok ismeretében, a reális lehetőségek számbavételével meghatározzuk a mezőkövesdi kistérség szándékait, alapelveit és célkitűzéseit a kulturális élet jövőbeni feladatainak ellátására, a meglévő értékek megőrzésére, a hiányosságok pótlására, a kistérség kulturális fejlődésének biztosítására. A stratégia megfogalmazását módszertanilag hármas elv vezérelte: a leltárkészítés, a prioritások meghatározása, a megvalósításhoz szükséges feladatok és a finanszírozás lehetőségeinek megjelölése. A jövőkép felállításához elsőként egy jelen idejű állapotfelmérés szükséges, ezért számba vettük meglévő kulturális értékeinket. A meglévő és a leendő intézményekre, lehetőségekre támaszkodva meghatározzuk a fejlődés lehetséges (kitörési) pontjait. Végül az elkövetkező évek legfontosabb lépéseit fogalmazzuk meg, részben érintve a finanszírozás kérdéseit is. A kistérségi kulturális stratégia kialakításánál az uniós elvek átvétele és felhasználása mellett mindenek előtt az állami kulturális politika által meghatározott prioritásokból szükséges kiindulnunk. A Magyar Kulturális Stratégia ( ) szerint az elmúlt évek egyik termékeny fölismerése, hogy a kreativitás nemcsak a gazdaság motorja, hanem a sikeres településfejlesztés egyik kulcsa is. Világszerte azok a települések bizonyulnak gazdaságilag is sikeresnek, amelyek önmaguk kreatív újrafogalmazásával és a kulturális szolgáltatások erősítésével növelték vonzerejüket és népességmegtartó képességüket. A kulturális alapú településfejlesztés kulturálisan érzékeny, emberközpontú, tiszteli a hely szellemét, hagyományait és esztétikumát 4/49

5 E szellemiség szerint úgy kell befolyásolni a már elkezdődött kistérségi és települési stratégiai tervezési folyamatot, hogy abban kiemelt hangsúlyt kapjon a kulturális elem, jelesül: a közösségi kulturális élet fellendítése (a népi, nemzetiségi és etnikai kultúrák értékeinek megjelenítésével); az újító, alkotó tevékenységek és befogadásuk számára kedvező feltételek megteremtése az üzleti és a nem haszonelvű szektorokban egyaránt; az épített és a táji örökség és környezet megóvása, hasznosítása, vonzerejének fokozása. A kulturális alapú településfejlesztés növeli mind a társadalmi befogadás, mind a gazdasági felzárkózás, mind az életminőség javításának esélyét. Biztosítja a fenntartható fejlődést, amelyben a kultúra működő, gazdasági tőkévé válik. A kulturális alapú település- és régiófejlesztés eszköze a középtávú helyi és regionális kulturális stratégiák elkészítése és végrehajtása. A kormányzat feladata e stratégiák elkészülésének módszertani támogatása, a helyi kistérségi és regionális fejlesztési tervek összehangolásának ösztönzése. Borsod Abaúj - Zemplén Megye Kulturális Koncepciója a kistérségi kulturális stratégia megalkotáshoz alapelveivel, javaslataival járul hozzá: Az alkotmányban és a kulturális alaptörvényben biztosított jogként kell garantálni alapellátás szintjén a művelődés, a szórakozás, a rekreáció lehetőségét a megye valamennyi településén. A megye lakossága megfelelő kulturális ellátásának érdekében a települési önkormányzatoknak az alábbiakat javasoljuk: az önkormányzatok a vonatkozó törvényben előírt kötelezettséget az általuk fenntartott intézményekkel, vagy civil szervezetekkel, magánszemélyekkel kötött közművelődési megállapodások alapján teljesítsék, működjenek együtt az önszerveződés útján alakult civil szervezetekkel, segítsék kulturális aktivitásukat, figyelembe véve a megye kistelepülési szerkezetét, célszerű gyakorlattá tenni a társulások útján történő közművelődési, könyvtári feladatellátást. Az együttműködés és társulás alapelve a kölcsönös egymás mellé rendelés és egyenrangúság, a közös érdekek alapján történő kooperáció, a rendszeres kapcsolattartás, a korrekt pénzkezelés, a szakmai tevékenység beszámolási rendje. A Mezőkövesdi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája (2007) ugyan nem tér ki közvetlenül a kulturális jövőkép megalkotására, de más ágazatok prioritásainál érintőlegesen megjelennek a kultúrához kötődő kapcsolódási pontok. Kiindulásként megfogalmazódik, hogy a Mezőkövesdi Kistérség települési önkormányzatai Magyarország EU - csatlakozása óta eltelt időszakban számos elsősorban intézményi és település arculati fejlesztést valósítottak meg, előrelépés tapasztalható néhány infrastrukturális területen, ugyanakkor folytatódott a kistérség relatív gazdasági elmaradásának folyamata, a társadalmi és kulturális élettér hanyatlása. A javasolható kitörési pontok között felfedezhető a kulturális- és örökségturizmus keretében a kistérségben található kulturális, építészeti örökség, kulturális hagyományok turisztikai célú fejlesztése, tematikus útvonalak, regionális ill. országos vonzerejű rendezvények szervezése, lebonyolítása, infrastruktúrájának kiépítése. A település- és környezetfejlesztés tekintetében cél a többfunkciós közösségi terek létrehozása, a települések, a településközpontok épített környezetének és funkcióinak elsősorban gazdasági és közösségi célú megújítása, új funkciók telepítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, közösségi terek kialakítása. 5/49

6 A közösségi infrastruktúra és humán fejlesztések, mint prioritások esetében a humán jellegű közszolgáltatások (kis)térségi alapon történő optimalizálásával kívánják lehetővé tenni a funkciók megfelelő térségi/földrajzi elosztását a települések között, csökkentve a fennálló térségi különbségeket, a koncentráció oldását. Ennek keretében nyílhat esély a közoktatási, egészségügyi, szociális alapellátás és közösségi intézményrendszer térségi alapon szervezett infrastrukturális fejlesztésére. 6/49

7 II. A kistérség jellemzői II.1 A Mezőkövesdi Kistérség elhelyezkedése, települései A Mezőkövesdi Kistérség az Észak-Magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye délnyugati részén helyezkedik el. Szomszédos kistérségek: Füzesabonyi, Egri, Miskolci és Mezőcsáti Kistérség. A mezőkövesdi kistérség B.A.Z. megye 505-ös jelzőszámú statisztikai kistérsége. 1. térkép: A kistérség elhelyezkedése Magyarország területén belül (forrás: VÁTI) Természeti adottságai változatosak, hiszen a kistérség északi települései a Bükkalja völgyeiben találhatóak, a kistérség központi része a hegyvidék és síkság találkozási zónáját jelentő vonalon fekszik, a déli terület pedig a már az Alföldhöz tartozó Borsodi Mezőség részét képezi. A természeti adottságok kedvezőek, hiszen a talajok általában jó minőségűek, a termálvíz-készlet és lignitvagyon pedig országos jelentőségű. A térség északi részén, a Bükkhegységben nagy kiterjedésű erdők találhatóak. A kistérség területének egy része a Bükki Nemzeti Parkhoz, egy másik része pedig a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzethez tartozik. 2. térkép: a Mezőkövesdi Kistérség (forrás: MTKT1) 7/49

8 A Mezőkövesdi kistérség földrajzi közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető: a Budapest-Miskolc vasútvonal, a 3. számú főút és az M3-as autópálya egyaránt áthalad rajta. A kistérség területe hektár, azaz 299 km2, ami a megye területének 9,4 %-a. A kistérséget egy város (Mezőkövesd, mint a kistérség központja) és 20 község alkotja. A térség lakónépessége 2004-ben fő volt, állandó népessége pedig volt, ami Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának 6,0 %-át teszi ki. A települések népsűrűsége 2004-ben 20 és 175 fő/km2 között alakult, az átlag 66 fő/km2 volt, ami jelentősen elmarad a 109 fős országos átlagtól, de még - az országos átlagnál alacsonyabb 103 fős megyei átlagtól is. A kistérség tehát jellemzően aprófalvas: Mezőkövesd mellett csak 4 település (Mezőkeresztes, Szentistván, Bogács, Sály) lélekszáma haladja meg a főt. A roma kisebbség a kistérség hat településén él számottevő arányban (Bogács, Mezőkövesd, Mezőkeresztes Szomolya, Sály, Szentistván). A kistérség 21 települése természet földrajzi csoportosítás alapján négy kistájra osztható: 1. Borsodi mezőség: Borsodivánka, Csincse, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Szentistván 2. Egri Bükkalja: Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya, Tard 3. Miskolci Bükkalja: Borsodgeszt, Bükkábrány, Kács, Sály, Tibolddaróc, Vatta 4. Borsodi ártér: Négyes 3. térkép: A Mezőkövesdi kistérség elhelyezkedése (Forrás: VÁTI) 8/49

9 A kistérség településeinek adatait, kormányrendeletek szerinti besorolását az alábbi táblázat tartalmazza összefoglaló jelleggel: Területe (km2) 680 Lakónépessége (fő, december 31..) Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség (64/2004. igen Kormányrendelet szerint) Típus szerint Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség Ipari szerkezetátalakítási térség igen nem Vidékfejlesztési térség igen Mérték szerint Hátrányos helyzetű igen Leghátrányosabb helyzetű nem Teleülések száma 21 Jogállás szerint Város 1 Község 20 Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (240/2006. Kormányrendelet szerint) 5 Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település Egerlövő Mezőnagymihály Sály Típus szerint Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település Kács Négyes Sály Leghátrányosabb kistérséghez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű település Sály II.2. Társadalmi, szociális jellemzők Népesség / ezen belül a roma kisebbség aránya: a kistérség településeinek népessége a közötti tendenciához hasonlóan, változatlanul csökken; a speciális kezelést igénylő kistérségi feladatok /problémák meghatározása szempontjából figyelemre méltó annak megállapítása, hogy az egyes településeken élő roma kisebbség aránya jelentős mértékben szór: Szomolya és Sály településeken: %, a legnagyobb lélekszámú Mezőkövesden és Mezőkeresztesen: %, Borsodgeszt, Szentistván, Vatta, Egerlövő településeken: 2-5 %, Borsodivánka, Bükkzsérc, Kács, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes településeken a felmérés szerint nincs önmagát romának valló kisebbség. 9/49

10 A népesség korösszetétele: A statisztika feldolgozásánál öt alapvető kategóriát állítottunk fel (14 év alatti, 15-18, 19-35, közötti és 60 év feletti lakosok). Normálisnak mondható a lakosság korcsoportonkénti összetétele azokon a településeken, ahol a 18 év alattiak aránya megközelíti a 30 %-ot, míg a 60 év felettiek aránya legfeljebb 20 % környékén van. Elemzésünk szerint a népesség korösszetétele kritikus (erős elöregedést mutat) az alábbi településeken: Borsodivánka, Borsodgeszt, Egerlövő, Mezőnagymihály, Négyes. Az önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján a következő táblázat a településenkénti lakosság korösszetételét mutatja be a év október 30-i állapotnak megfelelően. Település neve 0-3 éves 4-6 éves 7-10 éves éves éves éves 60 éves vagy idősebb Lakosság száma összesen Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Kács Mezőkeresztes Mezőkövesd Mezőnagymihály Mezőnyárád Négyes Sály Szentistván Szomolya Tard Tibolddaróc Vatta Összesen: A foglalkoztatottság / munkanélküliség helyzete: A kistérség munkanélküliség szempontjából meglehetősen heterogén. A legnagyobb lakosságszámú településen Mezőkövesden a munkanélküliség 7%, Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány, Kács, Mezınyárád, Tard településeken ez alatti. Ugyanakkor kiemelkedő (10%, vagy a fölötti) munkanélküliséggel sújtott település Borsodgeszt, Csincse, Egerlövő, Négyes, Sály és Vatta. Ez utóbbiak közül is kiemelkedik a 30 % feletti arányú roma lakosságú Sály település, a maga 18.0%-os munkanélküliségével, valamint Szomolya, ahol vélhetően magas a nem regisztrált munkanélküliek száma. 10/49

11 III. Állapotelemzés - a kultúra intézményei, szereplői A kulturális intézmények, szervezetek, személyek hálózata, a humánerőforrások és infrastrukturális eszközök közös alkalmazása/megteremtése A fejezetben megkíséreljük áttekinteni a kistérség kulturális életében feladatot ellátó, résztvevő intézményeket, szereplőket. Áttekintjük a kultúra szereplőinek vállalt kulturális céljait, feladatait, valamint esetenként az ennek megvalósításához szükséges humán, infrastrukturális és egyéb anyagi forrásokat. Kistérségi kulturális alapelvek, preferenciák A kulturális stratégia elkészítésénél az alábbi alapelveket tartottuk szem előtt: A térségben elfogadott és aktuális fejlesztési tervekben, stratégiákban és programokban megfogalmazott alapelvekkel, irányelvekkel, célokkal összhangban történjen a stratégia elkészítése. A térség természeti, társadalmi és kulturális adottságainak a lehető legjobb kihasználása, ugyanakkor a fenntartható fejlesztés elvének figyelembe vételével fogalmazódjanak meg a célok, feladatok. Decentralizáció elvének hangsúlyossága a feladatellátás megfogalmazásánál, a pályázati rendszer kialakításánál. A centralizáció elvének érvényesülése a párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében, komplex, többfunkciós intézmények kialakításának elérésében. A térségben tevékenykedő kulturális szakemberek összefogásának, együttműködésének, közös gondolkodásának hangsúlyozása. Kulturális sokszínűség megtartása, támogatása. Népi hagyományok fontossága, megőrzése, továbbhagyományozása. Értékvédelem, a magas színvonalú művészetpártolás, a művészeti termékek láttatása, művészeti értékforgalmazás. Helyi identitástudat formálása, közösségi szellem, helyi kötődés erősítése. Civil szervezetek, öntevékeny csoportok támogatása, működéshez szükséges feltételek biztosítása. A gyermekek kulturális szocializációjának minőségi fejlesztése. Esélyegyenlőség biztosítása a tudás, a tanulás, az információhoz való hozzáférés területén. Az állampolgári igények, a személyiség-komfort javításának szolgálata. A helyi társadalom műveltségképének, művelődési szokásainak fejlesztése. A kulturális, közművelődési intézményekben olyan értékhordozó tevékenységek megvalósításának szorgalmazása, mely a polgárok számára életminőség, a közösségi szellem és közhangulat javítását szolgálja is egyben, amely népességmegtartó erővel bír, élhető környezetet biztosít. Hazánkban és a mezőkövesdi kistérségben a kultúra területén bevált és alkalmazott jó gyakorlatok összegyűjtése, elterjesztése, adaptálása. A kultúra szponzorálásának elismerésével, a kulturális eseményeken való részvétel presztízzsé válásával, minél több gazdasági szereplő bevonása a kulturális eseményekbe. A turizmus adta lehetőségek kiaknázásával a térségi arculat formálása, imázsának javítása, ösztönzés komplex turisztikai termékek kialakítására, közös értékesítésére. A térségi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése 11/49

12 Hatékonyabb, jobb, több információ, adatszolgáltatás, kommunikáció, promóció kialakításának támogatása, a tájékoztatás eszközrendszerének fejlesztése. A kultúra fejlesztése a térség versenyképességének fontos eleme (életmódkultúra / vonzó, sokszínű kulturális kínálat / kulturális turizmus / művelt és képzett munkaerő / kulturális médiapiaci jelenlét). A kultúrafejlesztés szerepe a helyi, a regionális, a nemzeti, az európai egyéni és csoportidentitások erősítésében döntő fontosságú. III.1. Térségi közművelődési feladatok társulási szintű ellátása 2007-től a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás és a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány ill től a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit Kft. között jött létre megállapodás a térségi közművelődési feladatok társulási szintű ellátására. A kistérségi közművelődési feladatellátással kapcsolatos célkitűzések, feladatok: 1. A kistérségi kulturális tervezés alapjainak megteremtése. Általában a területi kulturális tervezés fontosságának népszerűsítése, a kultúrában és a területfejlesztésben érdekelt szakemberek együttműködésének erősítése kistérségi szinten. 2. A különböző kulturális területeken dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése szakmai és szervezeti megközelítésben. 3. A kultúra és a kulturális fejlesztések fontosságának hangsúlyozása a kistérségi döntés előkészítők és döntéshozók felé. A kistérségi kulturális tervezés jelentőségének erősítése. A kistérségi kulturális stratégia elkészültének elősegítése a következő eszközökkel: Általános és kulturális helyzet felmérés és elemzés, adatgyűjtés és rendszerezés, szakértői fórumok, és együttműködés megszervezése, döntéshozói és előkészítői fórumok megszervezése, lakossági tájékoztatás és fórum megszervezése, népszerűsítő kampány a helyi sajtóban, a kistérségi kulturális stratégia anyagának elkészítése. III.2. Közművelődési színterek A kultúra gyakorlati megvalósíthatóságának alapvető feltétele, hogy legyenek az adott településen, térségben, kulturális, szabadidős, turisztikai programok megvalósítására alkalmas helyszínek, rendelkezésre álljon a megfelelő infrastruktúra. A mezőkövesdi kistérség településein meglévő kulturális színtereket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 12/49

13 Kulturális színterek a Mezőkövesdi Kistérségben Település Intézmény neve Címe Fenntartó Nyitva tartása Befogadó képesség Hang/Fény-technika paraméterei Borsodivánka Művelődési Ház 3462 Borsodivánka Szabadság út 15. Önkormányzat H-P ill. igény szerint 150 fő Korszerű hangerősítés Bükkzsérc Művelődési Ház 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120. Önkormányzat Igény szerint 150 fő Hangerősítéssel rendelkeznek Bogács Közösségi Ház 3412 Bogács, Alkotmány u. 5. Önkormányzat Igény szerint 100fő 2 300W aktív hangfal Bükkábrány Sport - és Szabadidőközpont 3422 Bükkábrány, Béke út 37. Önkormányzat Naponta fő Mobil hangosítás, 1 álló mikrofon, 1 mobil mikrofon, 6 db hangfal Cserépfalu Hórvölgye Művelődési Ház 3413 Cserépfalu, Kossuth út 152. Önkormányzat Igény szerint 150 fő Hangtechnika, fénytechnika Csincse Művelődési Ház 3442 Csincse, Mátyás u. 45. Önkormányzat Igény szerint 80 fő Cserépváralja Községi Művelődési Ház 3417 Cserépváralja Alkotmány út 24. Önkormányzat Igény szerint 70 fő 13/49

14 Egerlövő Kultúrház 3461 Egerlövő, Dózsa Gy. 15. Önkormányzat H-SZ-P fő Deck és lámpák Kács Művelődési Ház Kács Fő út 58. Önkormányzat Igény szerint 200 fő Mezőkeresztes Művelődési Ház Mezőkeresztes Dózsa Gy. út l8. Önkormányzat Igény szerint 200 fő Négyes Kultúrház 3463 Négyes, Rákóczi u.37. Önkormányzat Igény szerint 120 fő Hangerősítés, 4 15 watt Szentistván Szkultinfó Kht Szentistván, Széchenyi u. 14. Önkormányzat ill. igény szerint 200 fő Kül- és beltéren is használható technikával rendelkeznek Sály Művelődési Ház 3425 Sály, Kossuth u. 44. Önkormányzat Igény szerint 100 fő Tard Teleház 3416 Tard, Ady E. 1. Önkormányzat Igény szerint 60 fő Kül- és beltéren is használható technikával rendelkeznek Tiboldaróc II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. Önkormányzat fő Hangerősítővel rendelkezik Mezőkövesd Közösségi Ház 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. Önkormányzat fő Kül- és beltéren is használható technikával rendelkeznek 14/49

15 A kistérségi központban lévő mezőkövesdi Közösségi Ház szerepe módszertanilag és a hozzáférés lehetőségeit tekintve is meghatározó. A Közösségi Házat jelenleg a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány ill. a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. működteti, melyek alapítója az önkormányzat. Országos, regionális és térségi vonzáskörzetű programjaival, rendezvényeivel jelentősen hozzájárul a kulturális turizmus térségben való megerősödéséhez. III.3. Könyvtárak A 65/2004. (IV. 15.) Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások évi támogatásáról 5. (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a többcélú kistérségi társulások pályázati formában támogatásban részesülhetnek nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezéséhez, illetve létrehozásához azokon a településeken, ahol nincs könyvtári szolgáltatás.. A mezőkövesdi kistérség 2006-ban vette fel feladatai közé a mozgókönyvtári ellátást, és a szolgáltatást a mezőkövesdi Városi Könyvtártól rendelte meg. Az álam a községek lakosságszámától függetlenül normatívát ad a mozgókönyvtári ellátásra. A normatíva összegének alakulása: 2006-ban: 1,2 millió Ft 2007-ben: 1,3 millió Ft 2008-ban: 1,3 millió Ft 2009-ben: 1,15 millió Ft A szolgáltatást olyan, a kistérséghez tartozó települések kérhették, amelyek nincsenek rajta a nyilvános könyvtári jegyzéken, és vállalták, hogy a kistérségi társulás által nyújtott szolgáltatást fogadni tudják, vagyis kölcsönzésre alkalmas helyiséget és könyvtárost biztosítanak. Kistérségünkből 2006-ban 9, 2007-ben 16, 2008-ban és 2009-ben 18 község élt ezzel a lehetőséggel. A szolgáltatás bevezetése nagy segítség volt a községi könyvtáraknak, mivel több éve szinte csak vegetáltak, mert az önkormányzatok nehéz helyzete nem tette lehetővé a korszerű ellátást, évente ezer forint jutott állománygyarapításra. Mivel minden községben más-más adottságokból kellett kiindulni, így eltérő volt a számukra nyújtott szolgáltatás is. A normatíva lehetőséget adott arra, hogy ahol jól működő könyvtár volt, azt több dokumentummal lássuk el; ahol lepusztult épület állt rendelkezésre, azt felújítottuk; ahol a műszaki eszközök hiányoztak, azt pótoltuk; ahol nem volt könyvtár, ott kialakítottuk a megfelelő helyiséget. A megvásárolt dokumentumok, számítógépek, technikai eszközök a Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában vannak, de használói a községi könyvtárak. Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével mutatjuk be a Mezőkövesdi kistérségben működő könyvtárakat, azok befogadóképességét. Könyvtárak a Mezőkövesdi Kistérségben Település Könyvtár neve Címe Fenntartója Nyitva tartása Befogadó képesség BOGÁCS Községi Könyvtár 3412 Bogács, Alkotmány u. 5. Önkormányzat Szerda fő 15/49

16 Könyvtárak a Mezőkövesdi Kistérségben Település Könyvtár neve Címe Fenntartója Nyitva tartása Befogadó képesség BORSODIVÁNKA Községi Könyvtár 3462 Borsodivánka Szabadság út 15. Önkormányzat H-P fő BORSODGESZT Községi Könyvtár 3431 Borsodgeszt, Fő u. 48. Önkormányzat Hétfő: fő BÜKKÁBRÁNY Községi Könyvtár 3422 Bükkábrány, Béke út 37. Önkormányzat H-P: fő BÜKKZSÉRC Községi Könyvtár 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120. Önkormányzat Hétfő, csütörtök: fő CSERÉPFALU Községi Könyvtár 3413 Cserépfalu, Kossuth út 152. Önkormányzat Hétfő, péntek: fő CSERÉPVÁRAJA Községi Könyvtár 3417 Cserépváralja Alkotmány út 24. Önkormányzat Kedd fő EGERLÖVŐ Községi Könyvtár 3461 Egerlövő, Dózsa Gy. 15. Önkormányzat H-SZ-P fő KÁCS Lesznai Anna szolgáltatóhely Kács Fő út 58. Önkormányzat P, Szo.: fő MEZŐKERESZTES Községi Könyvtár Mezőkeresztes Táncsics út 1 Önkormányzat H-Szo. 40 fő MEZŐNYÁRÁD Községi Könyvtár 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 107. Önkormányzat H-Sz-P fő NÉGYES Községi Könyvtár 3463 Négyes, Rákóczi u.37 Önkormányzat Kedd fő SÁLY Községi Könyvtár 3425 Sály, Kossuth u. 61. Önkormányzat Kedd, csütörtök: fő SZENTISTVÁN Községi Könyvtár 3418 Szentistván, Széchenyi u. 14. Önkormányzat ill.igény szerint 20 fő SZOMOLYA Községi Könyvtár 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Önkormányzat H-SZ: Igény szerint TIBOLDDARÓC Iskolakönyvtár 3423 Tibolddaróc, Kácsi u. 15. Önkormányzat K-CS: Péntek: fő 16/49

17 Könyvtárak a Mezőkövesdi Kistérségben Település Könyvtár neve Címe Fenntartója Nyitva tartása Befogadó képesség TARD Községi Könyvtár 3416 Tard, Béke tér 3. Önkormányzat 30 fő VATTA Községi Könyvtár 3431 Vatta, Szemere út 20. Önkormányzat K-SZo fő MEZŐKÖVESD Városi Könyvtár 3400 Mezőkövesd Madách Imre u. 1. Önkormányzat III.4. Közoktatási intézmények A közoktatás rendszerében a teljes lakosság 15%-a vesz közvetlenül részt, óvodai, általános iskolai és középiskolai nevelési-oktatási intézményekben. Rajtuk kívül érintettek még a szülők és a közoktatásban dolgozók is ig a kistérségben az egy falu egy óvoda és az egy falu egy általános iskola modell volt jellemző, ez alól csak Mezőkövesd volt kivétel, ahol a lakosságszám miatt több óvoda, általános iskola, és két középiskola is működött. A falvak óvodái egy-egy összevont csoporttal, illetve magasabb létszám esetén két vagy három osztott csoporttal működtek, míg a mezőkövesdi óvodák mindegyike külön-külön tudott csoportot szervezni általános iskolai előkészítő jelleggel. A fenntartók, amely valamennyi település esetében az önkormányzat, - Mezőkövesden egy egyházi fenntartású kivételével 8 osztályos általános iskolát működtettek, állandó tantestülettel, önálló pedagógiai programmal. Ez a helyzet azonban a csökkenő gyermeklétszám, az intézmények fenntartási költségeinek emelkedése miatt tarthatatlanná vált. Az általános iskolákkal is ugyanez történt, a három önkormányzati fenntartású intézmény egy általános iskolává vált, melynek tagintézménye lett a Pedagógiai Szakszolgálat és az Alapfokú művészetoktatási intézmény is. III.5. Civil szervezetek, szerveződések Az alábbi összesítő táblázatban bemutatjuk a kulturális-és társszakmai területen működő civil szervezeteket, tevékenységük megjelölésével Település Bogács Civil szervezetek megnevezése Autó-és Motorsport Egyesület Bogácsi Iskolás Gyermekekért Alapítvány Bogácsi Községért Alapítvány Bogácsi Pávakörért Alapítvány Tevékenység ismertetése Versenyszervezés és azok lebonyolítása 6-14 éves korosztály tehetséggondozása, egészséges életmódra nevelése, hagyományápolás Többek között a község tisztaságának megőrzése, parkosítása, rendezése A népdalkör fellépéseinek megszervezése, eszközök biztosítása 17/49

18 Település Bükkábrány Egerlövő Kács Mezőkeresztes Civil szervezetek megnevezése Bogács Községi Sportkör Bogácsi Lábtenisz Szakosztály Bogács Lövészklub Bogácsi Vállalkozók Baráti Egyesülete Bogácsi Bortermelők Szt. Vince Egyesülete Polgárőr Egyesület Főnix Életmód Egyesület Ábrányi Ifjúságért Alapítvány Bányász Hagyományokért Egyesület Bükkábrányi Polgárőr Egyesület Egerlövő Községért Alapítvány Kácsi Hagyományőrző Egyesület Kácsi Ifjúsági Kör Mezőkeresztes Kultúrájáért Egyesület "Mezőkeresztesért" Közalapítvány Mezőkeresztesi Kulturális és Kommunikációs Alapítvány Mezőkeresztes Községi Sportegyesület Citerazenekar és Kamarakórus Egyesület Tevékenység ismertetése Helyi sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása Lábtenisz népszerűsítése Többek között a lövészek számára a gyakorlási hely biztosítása A helyi vállalkozások támogatása jogi, szakmai tanácsokkal. A gyűléseken pedig tapasztalat cserére van lehetőség. Borászat hagyományának folytatása, ill. megismertetése Közbiztonság felügyelete Egészséges életmódra nevelés ill. az egészség megőrzésének lehetőségeinek megismertetése 6-14 éves korosztály tehetséggondozása, egészséges életmódra nevelése, hagyományápolás Bányász hagyományok ápolása Polgárőrség működtetése Kulturális és sport tevékenységek szervezése A már feledésbe merült népi szokások felélesztése Kulturális és sport tevékenységek szervezése az ifjabb generáció részére A község kulturális eseményeinek támogatása A község ifjúságának kulturális és sporttevékenységek szervezése A helyi tv és újság működtetése A községen belüli ill. azon kívüli sportolási. mozgási lehetőségek biztosítása A citerázás hagyományának továbbadása és a múlt századi gyökerekkel rendelkező férfi-kórus vezetése 18/49

19 Település Szentistván Szomolya Tibolddaróc Mezőkövesd Civil szervezetek megnevezése Mezőkeresztesi Polgárőr Szervezet Szentistváni Hagyományőrzők és Településfejlesztők Egyesülete Karcos Murci Hagyományőrző Színjátszó Egyesület Galambász Egyesület Titán Sport Egyesület Kulturális és Informatikai Egyesület Berkenye Faluszépítő Egyesület Borklub Tibolddaróc Ifjúságáért Alapítvány A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület jelenlegi tagsága: 1. Biztatás Gyermek és Iskolafejlesztési Alapítvány 2. Bükkalja Közhasznú Alapítvány 3. Egészség Klub Közhasznú Egyesület 4. Gondoskodás Alapítvány Közbiztonság felügyelete Tevékenység ismertetése A matyó hagyományok életben tartása és a település több ágon való fejlesztése. A múlt szokásainak felidézése színdarabok, jelenetek által. A galambtenyésztők érdekeinek képviselete, valamint versenyek szervezése A labdarúgó csapat szponzorálása, és népszerűsítése a fiatalok körében Helyi újságszerkesztése A község tisztaságának megőrzése, parkosítása, rendezése Borászat hagyományának folytatása, ill. megismertetése 6-14 éves korosztály tehetséggondozása, egészséges életmódra nevelése, hagyományápolás A szabadidős tevékenységek, nyári táborok, sítábor, erdei iskolák, diákönkormányzat munkájának, tanulmányi versenyeken résztvevők támogatása Azoknak az információknak, lehetőségeknek, uniós és hazai pályázatoknak és szolgáltatásoknak ismertetése, terjesztése, mely a fiatalok problémáira megoldásokat talál. A mezőkövesdi lakosság felé közvetíteni az egészséget, mint érték szemléletet. Minden korosztály körében tudatosítani az egészséges életmód fontosságát. A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli /köz/ szolgáltatások elérésének segítségével, valamint lakáson belüli segítségnyújtás biztosítása. 19/49

20 Település Civil szervezetek megnevezése 5. Jatari Indián Népművészeti Egyesület 6. Matyó Nagymama Klub Egyesület 7. Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete 8. Matyóföldi Foltvarró Klub 9. Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 10. Matyó Népművészeti Egyesület 11. Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 12. Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület 13. Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Együttesért Alapítvány 14. Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 15. Mezőkövesdi Színészeti Egyesület Tevékenység ismertetése Dél-Amerika magashegyi indián közösségeinek mindennapjaihoz, ünnepnapjaihoz, és vallási szertartásaihoz kapcsolódó népszokások, népzenék, néptáncok, szakrális-rituális zenék és táncok, a hozzájuk tartozó népviseletek, népi hangszerek, a hiedelemvilágból eredő népi mondák, katolikus liturgiai népi dallamok kutatása, gyűjtése és feldolgozása, majd bemutatása. A matyó népdalkincs megőrzése és közvetítése, a nyugdíjas korosztály számára szabadidős programom szervezése Mezőkövesd és térsége alkotó- és képzőművészeinek összefogása, céljaik érdekében rendezvények létrehozása, kiadványok, periodikák megjelentetése Az egyéni és csoportos foltvarrás fejlesztése, közös foglalkozások, rendezvények szervezése Mezőkövesd és környéke a Dél-borsodi térség idegenforgalmi szempontból jelentős adottságainak jobb kihasználása érdekében tenni akaró magánszemélyek, vállalkozók, szervezetek, intézmények összefogása. Megalakuláskor a Matyó Néptáncegyüttes és a városban működő többi hagyományőrző amatőr csoport fenntartására, működtetésére vállalkozott, azóta a helyi népművészet megőrzését, továbbéltetését is felkarolta. A mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum továbbfejlesztésének és működtetésének támogatása, a Mezőgazdasági Gépmúzeumban felhalmozódott kulturális, technikatörténeti értékek megőrzése, annak az idegenforgalom céljaira történő minél szélesebb körű hasznosítása Az amatőr színjátszás áll tevékenységének középpontjában A városi fúvószenekar és mazsorett csoport fenntartását, működtetését támogató alapítvány Mezőkövesd és térsége kulturális tevékenységének lefedése, Mezőkövesd Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodáson keresztül. Céljuk, hogy a Mezőkövesden és környékén élő tehetséges emberek megmutathassák képességeiket. 20/49

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Megbízó: Mezőkövesd Város Önkormányzata TMB Hungary Kft. TATÁR + TATÁR 28. ALÁÍRÓLAP INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Tállai András polgármester

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mezőkövesd Város Önkormányzata

MEZŐKÖVESD VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mezőkövesd Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkövesd Város Önkormányzata 2013 1 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Kistérségi Kulturális Adatbázis

Kistérségi Kulturális Adatbázis Kistérségi Kulturális Adatbázis Mezőkövesd, 2011. Tartalomjegyzék Előszó... 2 Kulturális Adatbázis... 3 Kulturális szakemberek, közösségi házak:... 3 Könyvtárak vezetői és elérhetőségei:... 5 Média:...

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Hagyományaira, értékeire büszke, felelős gondolkodással megújulni és gyarapodni képes, nyitott közösség megteremtése a térségben 2011.május

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02 KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/02 Kőröshegy, 2008. október 30. Tartalomjegyzék Fejezetcím Oldalszám Pályázati adatlap

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben