Önkormányzati menedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati menedzsment"

Átírás

1 Önkormányzati menedzsment Ökopolitika az önkormányzatokban Az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György A ROAMEF

2 A ROAMEF R = Rationale (alátámasztás) O = Objectives (célkitűzések) A = Appraisal (mérlegelés) M = Monitoring (monitoring) E = Evaluation (értékelés) F = Feedback (visszacsatolás) A ROAMEF Rationale (alátámasztás) mi a program oka; miért szükséges a beavatkozás? Objectives (célkitűzések) melyek azok a sajátos eredmények, amelyeket a programnak el kell érnie? Appraisal (mérlegelés) mely tevékenységek útján érhetők majd el leghatékonyabban ezek a célkitűzések? Monitoring (monitoring) melyek a program előrehaladása mérésének eszközei? Evaluation (értékelés) a program hatékonyan és hatásosan valósult-e meg? Feedback (visszacsatolás) mi a tanulság, és azt kinek kell megismernie?

3 A stratégiai tervezés A stratégiai tervezési kapacitás, az alkalmazások többsége még mindig az 1980-as évek hierarchikus tervezési kultúráját tükrözi. A meglévő problémák magyarázatának két fő csoportja van: (1)technikai magyarázatok, amelyek rendszerint hiteles teljesítményadatok gyűjtésével kapcsolatos problémákra utalnak, és (2)viselkedési problémák, amelyek az adminisztratív kultúra lassú, a közigazgatási reformok végrehajtásának támogatásához szükséges változásaira utalnak. Nehézségek Az optimálistól elmaradó teljesítményorientáció. Ez azt jelenti, hogy mindegyik szervezet kizárólag a saját szűk perspektívájából hajlamos meghatározni teljesítménycéljait, ami összességében az optimálistól elmaradó eredményekhez vezet. Alkalmazás. A szervezetek nem tudják az eredmények összességéhez (pl. a hatékonysághoz) való hozzájárulásukat bizonyítani. Ez az elszámoltathatóság tekintetében vet fel problémákat. Érvénytelen teljesítménymutatók. Az olyan teljesítménymutatók használata, amelyek nem ragadják meg a szóban meghatározott stratégiai célkitűzések lényegét. Elégtelen irányítás. A szervezetek híján vannak az irányító kapacitásnak, és nem végzik el a felhasznált teljesítménycélok eredményeinek rendszeres felülvizsgálatát.

4 Nehézségek Az egyediség téveszméje. A szervezetek azt állítják, hogy tevékenységeik annyira egyediek és sajátosak, hogy nehéz a teljesítményük mérésére alkalmas, hiteles mutatókat találni. Jelentéstétel. A teljesítményről való, konzisztens és informatív jelentéstétel hiánya. Felelősség és elszámoltathatóság. A szervezeteket nem tartják felelősnek teljesítményükért. Az ösztönzők és jutalmazási mechanizmusok hiánya. Mivel hiányzik az igazolható teljesítménymérés, egyedi és szervezeti szinten is elégtelen marad annak bizonyítása, hogy a teljesítménymérést a jutalmazási mechanizmusok alapjaként használják. A konszenzusalapú stratégiai fejlődés eléréséhez szükséges előrehaladás kedvező, ámde problematikus dimenziói: A stratégiai érzékenység és vezetői egység dimenzióiban: Kölcsönös függőség A vezetői csoport együttműködése A felső vezetés irányítási stílusa A politikai vezetők és az állami alkalmazottak közötti nyílt párbeszéd A stratégiai érzékenység és az erőforrások rugalmassága dimenzióiban: Nyílt stratégiai folyamat Fokozott stratégiai elővigyázatosság Magas színvonalú szervezetközti párbeszéd A bizalom magas szintje Az erőforrások rugalmassága és a vezetői egység dimenzióiban Stratégia és struktúra A személyek rotációja Moduláris szervezeti struktúrák Konszenzus és politikai koherencia

5 Teendők és kerülendő dolgok Teendők A kiinduló alapok mérését a lehető leghamarabb el kell kezdeni: ez teszi lehetővé a szakpolitika időbeli előrehaladásának teljes mértékű felismerését Gondoskodni kell arról, hogy az értékelés az előrelátásra is kiterjedjen, továbbá arról is, hogy a szakpolitikai ciklus felhasználja az értékelésből származó tényeket a célkitűzések jövőbeli kiigazításához Kerülendők Kerülendő a szakpolitika egyetlen ciklusán belül elérhető változás mértékével és sebességével kapcsolatos túlzott becsvágy: a változás megszilárdulása elhúzódó folyamat, és a közelmúltban elért előrehaladás mértéke hasznos alapot ad a változás elvárt mértékének meghatározásához Kerülendő a túlelemzés, illetve a politika sikerét vagy sikertelenségét illető túlzott tudományosság; teret kell engedni a lakosság véleményének és a szakmai közönség szakpolitikáról alkotott nézeteinek Teendők és kerülendő dolgok Teendők A célkitűzések egyértelmű megfogalmazása: a megbízható monitoring rendszer az egyértelműségen alapul A monitoring rendszerrel kapcsolatos realizmus: könnyen elérhető forrásokat kell felhasználni A partnerszervezetek számára is jelentést hordozó, a közös célok elérésére ösztönző keretrendszer megteremtése A változások fokozódására kell számítani Kerülendők: Kerülendő a költséges és körülményes adatgyűjtésen nyugvó keretrendszer létrehozása: alaposan át kell gondolni, milyen közvetítők illeszkednek a célhoz Kerülendő a külső és belső kommunikáció jelentőségének alábecslése Kerülendő az a feltételezés, hogy az irányítás automatikus; a sikeres végrehajtáshoz alulról és felülről is ösztönzésre és elkötelezettségre van szükség Nem szabad megfeledkezni a képzés és a készségek naprakésszé tételéről

6 A sikeres stratégiai folyamat öt kulcsfontosságú területe A sikeres stratégiai folyamat a különböző megközelítések és szakmai gyakorlatok kombinációja. Minden stratégiai menet esetén öt kulcsfontosságú területet kell ellenőrizni. Ez az öt terület a következő: 1. A stratégia információs alapja A stratégia a működési környezetben sorra kerülő változások rendszeres elemzésén alapul? Az információ különféle forrásait (statisztikákat, dokumentumokat, felméréseket, a kulcsfontosságú hírközlőkkel folytatott interjúkat stb.) felhasználták? Hasznosították a korábbi értékelések és vizsgálatok eredményeit? Teljes a megértés a politikai szándékot és az esetleges törésvonalakat illetően? A sikeres stratégiai folyamat öt kulcsfontosságú területe 2. A dokumentum technikai minősége Jól van megfogalmazva a dokumentum? Érthető és jól olvasható (összefoglaló, ábrák és táblázatok, források és jegyzetek segítségével)? Átlátható (beszámol az elemzés előfeltételeiről, korlátozásairól és feltevéseiről)? Egyértelmű a jövőkép megfogalmazása? Rendelkezik a dokumentum külső és belső koherenciával? Elérhető az interneten keresztül vagy más elektronikus formátumban?

7 A sikeres stratégiai folyamat öt kulcsfontosságú területe 3. A stratégia mint folyamat A folyamat nyitott és átlátható volt? Hatékony volt a folyamat? Valamennyi érdekelt fél részt vett benne? Kialakult-e közmegegyezés a stratégiai prioritásokkal kapcsolatban? Elegendő és reprezentatív számú nyilvános találkozóra, rendezvényre és promócióra került sor? A sikeres stratégiai folyamat öt kulcsfontosságú területe 4. Megvalósíthatóság Reális a stratégia? Eléggé nagyratörő? Elérhetők és elegendők az erőforrások (a költségvetési és a humán erőforrások)? Tartalmaz-e kockázatelemzést? Kiterjed a kockázatok valamennyi lényeges (kedvező és kedvezőtlen hatású) területére, és egyértelműek az enyhítő intézkedések? Van-e alternatív terv?

8 A sikeres stratégiai folyamat öt kulcsfontosságú területe 5. Az elvárt eredmények Egyértelmű a célok és célkitűzések megfogalmazása? Összhangban vannak-e az intézkedések a célkitűzésekkel? Egyértelmű és következetes a stratégia beavatkozással kapcsolatos logikája? Elegendő számú érvényes mutató van-e? Megfogalmazták-e a célértékeket? A stratégia és alkotásának racionális modellje A misszió-vízió-stratégia fejlődési fázisok a stratégiaalkotás racionális modellje szerinti leírása egyezik a stratégiai modellek közül talán legjobban a kontrolling rendszer tervezésének logikájával. Azért fontos ez, mert a modell ellenőrizhetőségét, a stratégia megvalósulásának nyomon követhetőségét vizsgáló elemzés a stratégiai és a kontrolling koncepciók ötvözését kívánja meg.

9 A stratégia és alkotásának racionális modellje Külső környezet elemzése Küldetés Megfogalmazása Stratégiai célok kialakítása Stratégiai akciók meghatározása Belső adottságok vizsgálata A stratégia és alkotásának racionális modellje A fenti megközelítés a környezet elemzéséből indul ki. A stratégiai célokat az érintettek által elfogadott küldetésből vezeti le. A stratégiai akciók ültetik át a stratégiai célokat a gyakorlatba. Ezek azok a konkrét programok, melyek biztosítják, hogy a stratégia megvalósuljon, és a szervezet a kitűzött célokat elérje.

10 Önkormányzati fejlesztési koncepció és stratégia A helyi fejlesztési koncepció lehetséges tartalmi követelményei az önkormányzat jövőképe; az önkormányzat fejlesztési elvei; az önkormányzat átfogó céljai; helyzetértékelés; a jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolata; külső koherencia: a célrendszer kapcsolata más tervdokumentumokkal. Önkormányzati fejlesztési koncepció és stratégia Stratégiai program: a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása; célrendszer: a jövőkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a célok meghatározása, viszonyrendszerének bemutatása; prioritások azonosítása: a prioritások leírása, célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve számszerűsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplőinek és a közreműködők körének megjelölése. A prioritások leírásában egyértelműen azonosítani kell a kistérség, azaz a tervezésért felelős szervezet saját felelősségébe tartozó beavatkozásokat és azok esetleges külső feltételeit, valamint a kistérség felelősségén kívül eső, a célok eléréshez elvárt beavatkozásokat;

11 Önkormányzati fejlesztési koncepció és stratégia a célok és a prioritások közötti kapcsolatok bemutatása, ábra és rövid szöveges értelmezés segítségével; tervezéskísérő eljárások: különösen az előzetes programértékelés és a környezeti értékelés, bemutatva a tervezéskísérő eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás várható társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait; partnerségi program készítése a végrehajtásában közreműködő szervezetek, a kedvezményezettek, a fejlesztés által érintettek és a nyilvánosság közötti munkamegosztás, együttműködés, információcsere módjainak és eszközeinek meghatározásával; a végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása; monitoring és értékelési terv A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása az ágazati szakmai feladatoktól indul. Az önkormányzatnál szükséges egy átfogó feladat felülvizsgálat, helyzetelemzés a tény helyzet rögzítése. Ennek keretében szükséges az egyes feladatok, a feladatokat jellemző mutatószámok, erőforrások rögzítése, a következők szerint: Az önkormányzati feladatkataszter létrehozása Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai meghatározása, az egyes feladatok azonosítása.

12 A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A feladatokon belül meg kell határozni a tervezési gazdálkodási alapegységeket. A tervezési gazdálkodási alapegység az a legkisebb feladategység, amelynek a költségvetésen belül elkülönült költségvetése, felelőse, mérhető (mérendő) mutatószáma van. A meghatározás során fontos az azonosító rendszer kialakítása, amelynek a különböző adatbázisokban azonos módon kell szerepelnie. A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A feladatellátásért felelős személyek keretgazdák meghatározása. A feladatra vonatkozó központi és helyi szabályozás előírásai rögzítése, különös tekintettel a feladatellátás számszerűsíthető követelményeire. A feladatot jellemző mutatószámok, azonosítók szakfeladat, főkönyvi szám, kapacitás-, feladat- és teljesítménymutatók, a feladat eredményességének a mérése. A feladat ellátás módja: a szervezeti megoldás, saját, vagy vásárolt szolgáltatás, társulás stb.

13 A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A feladat ellátásához rendelt erőforrások: A feladat jellegétől függően a létszám, személyi juttatások, dologi kiadások kiemelve az üzemeltetési kiadásokat. A feladat ellátásához rendelt bevételek, saját bevétel, a feladat mutatószámai alapján meghatározható állami támogatás, önkormányzati globális támogatás. A feladathoz rendelt ingó és ingatlan vagyon műszaki, érték, állapot és kapacitás adatai. (A szakmai előírások alapján a minimum értékek rögzítése. A stratégiai terv előkészítése, a feladatellátás elemzése Az elemzés eredménye akkor hasznosítható legjobban, ha az adatok mutatószámokat több évre vonatkozóan lehet rögzíteni, így a feladatváltozás tendenciái is bemutathatók. Az elemzést követően meg kell vizsgálni az átlagost, az indokoltat meghaladó erőforrások leépítése lehetőségeit, a feladatellátás módjának változtatását, szükség esetén intézkedési terv készítését. Ha a feladatellátás és az erőforrás felhasználás összhangban van, az elemzés alapján az erőforrás szükséglet jóváhagyása történhet.

14 A stratégiai terv előkészítése, a feladatellátás elemzése Erőforrás felhasználás, kapacitás kihasználtság mutatószámai, Ellátottsági adatok, Összehasonlító adatok, viszonyítások készítése. A feladatellátás eredményességének és az erőforrás felhasználás nagyságának a vizsgálata. A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A feladatot meghatározó mutatószámok tendenciái meghatározása alapján a stratégiai terv kimenete: Tervezés finanszírozási normatívák előrevetítésével, a várható erőforrás szükséglet számítása, amelynek eredményeként szükség szerint módosítani kell az ágazati stratégiákat. Az éves költségvetési tervhez adatszolgáltatás, a feladathoz rendelt lehetséges saját bevételek tervezése, a mutatószám változással korrigált erőforrás szükséglet meghatározásához, ennek alapján az esetleges hiány, többlet, kapacitáskihasználtság indokolásához. A tervezési előírások, az eljárásrend megfelelő szabályzatban való rögzítését biztosítani kell. Az alapelvekre vonatkozó szabályozás történhet rendeletben, illetve a felhatalmazása alapján belső szabályzatban.

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A belső ellenőrzési tevékenység folyamatábrája 2. számú melléklet: Hatáskör-mátrix 3. számú melléklet: Kockázatelemzési modellek 4. számú melléklet: Kockázati tényezők

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd Tartalomjegyzék 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 15/2009.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre?

Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? Kassó Zsuzsanna Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? 1. A közszolgáltatások jellegének megváltozása

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben