A II. Nemzeti Fejlesztési Terv ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)"

Átírás

1 A II. Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl. környezeti értékek megóvása, környezetgazdálkodás kiterjesztése, energiahatékonyság növelése, stb.) o társadalmi fenntarthatóság (pl. jövő generációi iránt érzett felelősség, gyermekek és ifjúság egészséges fejlődésének biztosítása, kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítása, társadalmi biztonság, stb.) o gazdasági folyamatok fenntarthatósága (pl. anyag- és energiaigényesség csökkentése,, stb.) kohézió o területi kohézió (pl. fejlettségbeli különbségek mérséklése a régiók, illetve kistérségek között, versenyképesen fejlődő térségek fejlődésének fenntartása, területi szemlélet érvényesítése a fejlesztéspolitika minden szakterületén, stb.) o társadalmi kohézió, esélyegyenlőség (továbbra is különös tekintettel a nők, roma származásúak, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének szempontjaira) Prioritások: (az átfogó célok megvalósulását szolgáló operatív programok alapjai) 1. GAZDASÁGFEJLESZTÉS a) innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése piacorientált K+F tevékenységek támogatása a vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése technológiaintenzív kisvállalkozások létrehozása az innovációs együttműködések és a technológiatranszfer ösztönzése hídképző és inkubációs tevékenységek b) a kis- és középvállalatok jövedelemtermelő képességének javítása tőkeellátottság javítása vállalkozói kultúra terjesztése szervezetfejlesztés technológiai korszerűsítés együttműködések bátorítása c) az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése ipari parkok fejlesztése korszerű infokommunikációs technológiák elterjesztése és a fizikai infrastruktúra javítása A augusztus 1-én nyilvánosságra hozott változat. Bővebben lásd: A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

2 a logisztikai parkok hálózatának kiépítése a széles sávú IT hálózatok kiépítése elektronikus közszolgáltatások továbbfejlesztése az üzleti környezethez kapcsolódó jogi és szabályozási keret kidolgozása Minden prioritási tengelyhez elengedhetetlen horizontális intézkedés: korszerű infokommunikációs technológiák elterjesztése a vállalati humánerőforrás és szervezet fejlesztése 2. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS a) az ország nemzetközi elérhetőségének javítása gyorsforgalmi úthálózat bővítése vasúti fővonalak korszerűsítése folyami infrastruktúra bővítése b) a térségi elérhetőség javítása a keresztirányú főutak bővítése, burkolat megerősítése regionális közlekedési szövetségek felállítása c) a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése az elővárosi vasútvonalak fejlesztése és összekapcsolásuk a helyi tömegközlekedéssel kerékpárutak építése forgalomcsillapítás a belvárosokban d) az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése intermodális logisztika központok fejlesztése a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS a) a foglalkoztathatóság javítása a munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások a munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások, járulékkedvezmények, az egészségi állapot javítása b) az alkalmazkodóképesség javítása a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása a szakképzés és az akkreditált felnőttképzés együttműködő regionális rendszerének kialakítása a szociális partnerek kapacitásainak fejlesztése a szerkezetváltási folyamatok munkaerőpiaci hatásainak kezelése a civil szervezetek szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásának segítése c) az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

3 a digitális írástudás, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése a képzés és a gazdaság igényeinek összehangolása a gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése a kulturális tőke gyarapítása d) az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés komplex pedagógiai fejlesztési programok mérési és értékelési rendszer kiépítése a pedagógusképzés és továbbképzés megújítása költséghatékony szervezeti formák bevezetése a területi együttműködések elősegítése a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának segítése e) az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésében regionális tudásközpontok kialakítása kutatóegyetemek támogatása a tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése gyakorlatorientált felsőoktatási programok a műszaki és természettudományos képzés bővítése f) társadalmi részvétel és befogadás a gyermekszegénység csökkentése a hátrányos helyzetűek köztük a romák és a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések a diszkrimináció elleni küzdelem a helyi közösségek erősítése g) a humán infrastruktúra fejlesztése többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a kistérségekben és a településeken térségi integrált szakképző központok regionális képzési hálózat kialakítása informatikai fejlesztések az oktatásban egyetemi innovációs központok megerősítése prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése a gyermekek napközbeni ellátását segítő szolgáltatások fejlesztése a szociális szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása a kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések az Európa kulturális fővárosa projekthez kapcsolódó egyes beruházások megvalósítása 4. KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS a) környezeti fejlesztések egészséges, tiszta települések a környezetbiztonság növelése vízvédelem A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

4 a természeti értékek megőrzése a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése b) környezetbarát energetikai fejlesztések 5. TERÜLETFEJLESZTÉS a) regionális központok megerősítése, a fejlesztési pólusok kiemelt fejlesztése, együttműködő és versenyképes városhálózat kialakítása b) megújuló vidék: a rurális térségek területileg integrált, fenntartható fejlesztése c) az elmaradott térségek komplex felzárkóztatása d) a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése e) Európai területi együttműködés 6. ÁLLAMREFORM a) a közigazgatás megújítása a jogalkotás megújítása a civil társadalom megerősítése a közigazgatás szolgáltatóvá tétele az integrált kistérségi és regionális döntési szintek megerősítése b) a közszolgáltatások korszerűsítése az elektronikus közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése a közszolgáltatások minőségének fejlesztése a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása az elektronikus kultúra terjesztése Az operatív programok struktúrája: Prioritások Operatív program Forrásfelosztás az OP-k között (min/max %) A gazdaság fejlesztése Gazdaságfejlesztési OP 8,5/12,7 A közlekedés fejlesztése Közlekedésfejlesztési OP 19,6/26,0 A társadalom megújulása Emberi Erőforrások Fejlesztése OP 11,7/14,8 Humán Infrastruktúra OP 5,2/9,1 Környezet- és energiafejlesztés Környezet- és energiafejlesztési 14,9/20,6 OP Területfejlesztés Nyugat-dunántúli Regionális 16,0/17,4 (összes régió) Operatív Program Közép-dunántúli ROP Dél-dunántúli ROP Észak-magyarországi ROP Észak-alföldi ROP Dél-alföldi ROP Közép-magyarországi ROP Európai Területi 1,5 Együttműködések OP Államreform Közigazgatás megújítása OP Közszolgáltatások 0,5/0,6 0,5/2,0 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja korszerűsítése OP Végrehajtás-támogatási OP 4 A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

5 A projekt adatlap főbb pontjai, a kitöltés szempontjai 1. A projekt adatai és a pályázó bemutatása A projekt címe elég tömör és rövid? Összhangban van a projekt tartalmával? A projekt rövid összefoglalása valóban tömör? Bemutatásra kerültek a projekt céljai, a tevékenységei és az elvárt eredmények? Tevékenységei közül a projekt szempontjából valóban relevánsakat hangsúlyozta? Minden érdemi mennyiségi és minőségi jellemzőjüket megemlítette? Hasonló korábbi projektjei említésénél feltüntette azok tárgyát, összegét, forrását, dátumát, eredményeit és az esetlegesen felmerült nehézségeket? A rendelkezésre álló humán erőforrás szakmai tapasztalata kellőképpen alátámasztott és alkalmazásának szükségessége kellőképpen indokolt? 2. A projekt részletes bemutatása 2/1. A projekt indokoltsága Indoklása kellőképpen körültekintő? Számba vesz minden, a projekt szempontjából fontos tényezőt? a projekt környezetének (település/térség/régió) gazdasági-társadalmi jellemzői a projekt előzményei, a jelenlegi helyzet kialakulásához vezető tényezők a megoldani kívánt problémák a közvetlen és közvetett célcsoport szükségletei egyéb fontos/releváns térségi, szervezeti adottságok A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

6 a projektet megalapozó kutatások, statisztikák (ha vannak) 2/2. A projekt célja, célcsoportja A cél meghatározása a projekt indoklásánál meghatározott problémákból, szükségletekből indul ki? Beazonosította mind a hosszabb távú, általános célt, mind a rövid távú, konkrét célt? A hosszabb távú, általános cél az a távlati cél, amelyhez a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni. Ennek a távlati célnak a megvalósulása kívül esik a projekt időkeretein, illetve megvalósulását a projekt sikere mellett számos egyéb tényező befolyásolja. Ilyen általános, távlati cél lehet pl. a foglalkoztatottsági szint javítása, a környezettudatos magatartás fejlesztése. A rövid távú, konkrét cél az a cél, amelyet a projekt megvalósításával közvetlenül el fog érni, pl. új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek bevezetése. A rövid távú és a hosszú távú cél logikailag összhangban van egymással? A célok megfogalmazása elég tömör? Nem tesz felesleges kitérőket a megfogalmazásban? A célok megfogalmazása elég konkrét? Amennyiben több célt is megjelölt, azok összhangban állnak egymással? A megjelölt cél illeszkedik a pályázati kiírásban megfogalmazottakhoz? Pontosan meghatározta, jellemezte és számszerűsítette a programba bevonni kívánt célcsoportot/célcsoportokat? Ismertette, indokolta, miért szükséges számukra a projekt megvalósulása? Összhangban van a megjelölt célcsoport a pályázati kiírásban foglaltakkal? Megjelölte a közvetlen és közvetett célcsoportokat is? A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

7 2/3. A projekt szakmai tartalma, tevékenységei Felvázolta az aktuális kiinduló helyzetet? Ehhez képest megnevezte a megvalósítás legfontosabb lépéseit? A tevékenységek ismertetése kellőképpen lényegretörő? A tevékenységek ismertetése nem túlságosan felszínes és általános? Kívülálló számára is világos, logikus és érthető a bemutatott szakmai tartalom és a tevékenységek? A tevékenységeken keresztül elérhetőek a projekt céljai? Megvalósíthatóak az elvárt eredmények? Kellőképpen hangsúlyozta azokat az elemeket és módszereket, amelyek újszerűvé és egyedivé teszik a projektet? 2/4. Mérföldkövek Meghatározta a kulcstevékenységeket? Meghatározta a projekt ütemeit, azok határidejét? A mérföldkövek összhangban vannak a tevékenységekkel, a költségvetéssel, a megvalósítási ütemtervben illetve a logikai keretmátrixban foglaltakkal? 2/5. A projekt költségvetése Melyek a tervezhető kiadások főbb típusai? Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) projektmenedzsment A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

8 o projektmenedzseri, pénzügyi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak bérköltsége, megbízási díja projekt szakmai tevékenysége megvalósítók o a projektben szakmai tevékenységet végzők bére, megbízási díja nem rendszeres költségtérítések o menedzsment és megvalósítók útiköltsége, napidíja, szállás költsége Célcsoport számára biztosított támogatások Célcsoportnak fizetett nem rendszeres költségtérítések o projekthez kötődő utazás, szállás, ellátás o célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek o célcsoport képzési támogatása Beszerzések Építés Eszközbeszerzés Szolgáltatások o a projekt megvalósításával kapcsolatos kiszerződött szolgáltatások o a projektmenedzsment, illetve a megvalósítók díjai, amennyiben vállalkozói szerződés alapján látják el a feladatot Egyéb beszerzések Kis értékű eszközök és anyagok beszerzése, Ft értékhatár alatt (pl. irodaszerek, saját gépjármű használatának projekthez kapcsolódó költségei) Egyéb szolgáltatások A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

9 o Postai, telekommunikációs szolgáltatások, saját gépkocsi javítási költségek, bérleti díjak, nyilvánosság biztosításával, műszaki ellenőri igazolásokkal kapcsolatos költségek, stb. Adminisztratív költségek Banki költségek (a projektre nyitandó bankszámla számlanyitási és vezetési díja) Jogi és pénzügyi szolgáltatások (jogi tanácsadás, közjegyzői díjak, könyvelői szolgáltatások Jogi biztosítékok költsége (a pályázati dokumentációban a kedvezményezett számára kötelezőként meghatározott biztosítékokkal kapcsolatban felmerült, igazolható költségek) Közvetett, rezsi költségek A rezsiköltség olyan elszámolható költség, amely nem kapcsolható teljes mértékben egy adott tevékenységhez vagy folyamathoz. Elszámolható, amennyiben a projekt végrehajtásához feltétlenül szükséges és ténylegesen felmerült. Tartalék Az előre nem látható, nem tervezhető, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

10 2/6. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei Az indikátor (mutató) feladata, hogy a projekt cél megvalósulását számszerűsítve szemléltesse. Milyen a jó indikátor? a szükséges adat ténylegesen hozzáférhető megbízható (a valós állapotot tükrözze) érvényes (valóban arra a jelenségre vonatkozzon, amit mérni szeretnénk) időszerű (egy adott időponthoz kötött indikátor valóban az arra az adott időpontra vonatkozó információt mutassa) releváns (a projekt azon jelenségét kell mérnie, ami érdekes a program egésze szempontjából) egyértelmű, világos (a mutató értelme, jelentése, azonos kell, hogy legyen bárki számára, aki használja azt, a projektmenedzsmenttől a döntéshozókon át a nyilvánosságig) Milyen típusai vannak az indikátoroknak? forrás(input)mutatók: Számszerűsítve rögzítik a projektet megvalósítók által igénybe veendő eszközöket, jellemzően pénzeszközöket, a projekt költségvetésére vonatkoznak (pl. képzésben résztvevő oktatók száma, bére). kimenet(output)mutatók: A tevékenységekre vonatkoznak, számszerűsítik a tevékenységek nyomán létrejövő közvetlen eredményeket (pl. képzések óraszáma). A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

11 eredménymutatók: A projekt azonnali és közvetlen hatásaira vonatkoznak, a közvetlen résztvevőket, illetve igénybevevőket érintő változásokról nyújtanak információt (pl. képesítést szerzett személyek száma). hatásmutatók: A projekt olyan következményeire utalnak, amelyek jellemzően közvetlenül és hosszabb időtávon jelentkeznek, bekövetkezésük általában a projekten kívül álló tényezőktől is függ (pl. a képzést elvégzők közül azok aránya, akik bizonyos időn belül állást találnak. 2/7. Az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülése Mit jelent az esélyegyenlőség, mint horizontális elvárás? A Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozás értelmében az esélyegyenlőség horizontális elvárás: minden támogatott projektnek hozzá kell járulnia a nők, a romák és a fogyatékkal élők (továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javításához, függetlenül a projekt jellegétől és témájától (e három célcsoport kiemelése nem jelenti azt, hogy a projekt ne törekedhetne más célcsoport esélyegyenlőségének javítására). Az esélyegyenlőségi politika több mint az egyenlő bánásmód biztosítása (diszkrimináció tilalma): mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet különböző területein oktatás, munkaerőpiac, egészségügy, szociális biztonság, stb. -, de legalábbis csökkenjenek az érintett csoportokat érő hátrányok. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

12 Fentiekből következik, hogy a pályázó azzal még nem tesz eleget az esélyegyenlőségi elvárásnak, ha nem alkalmaz diszkriminációt: ez nem érdem, hanem alapvető követelmény. Az esélyegyenlőség biztosítása terén léteznek általános követelmények, melyeket témájától függetlenül minden pályázatnak figyelembe kell vennie (ezek között meghatározott jogszabályi kötelezettségek), továbbá léteznek témafüggő, specifikus követelmények. Az esélyegyenlőség javításának követelménye kiterjed a pályázó saját szervezetére is, továbbá a támogatott projektre, annak minden szakaszában. Melyek az esélyegyenlőség általános követelményei? 1 jogszabályi kötelezettségek: o Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettsége (1998. évi XXVI. tv.) o Esélyegyenlőségi terv készítése az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek esetében (2003. évi CXXV. tv.) o Az akadálymentesítés megvalósítása és az esélyegyenlőségi terv elkészítése hiányában a pályázat nem támogatható. Az esélyegyenlőség javításának lehetséges területei a pályázó szervezetében: o munkahely és gyermeknevelés összehangolásának segítése o a munkatársak esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzésen, felkészítésen való részvétele o esélyegyenlőség kérdésével foglalkozó munkatárs alkalmazása o rugalmas foglalkoztatás elősegítése o diszkrimináció elleni védekezés (állás betöltésekor és a munkavégzés folyamán is) formalizált mechanizmusai o hátrányos helyzetű munkavállalók (pályakezdő, 50 év feletti, gyesről visszatérő) foglalkoztatása 1 A specifikus követelményekhez, illetve bővebben lásd: Esélyegyenlőségi Útmutató. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

13 o az érintett célcsoportok aránya a szervezet munkavállalói, illetve vezetői között o stb. Az esélyegyenlőség javításának lehetséges területei a projekt megvalósítása során: o a célcsoport képviselőinek bevonása a pályázat elkészítésébe o információk hozzátétele a fogyatékkal élők számára is elérhető, érthető módon o az érintett célcsoportok (nők, romák, fogyatékkal élők) és szervezeteik elérésének, tájékoztatásának mikéntje o annak kinyilvánítása, hogy a szolgáltatás az érintett célcsoportok (nők, romák, fogyatékkal élők) előtt is nyitva áll o a projekt megvalósítása során az esélyegyenlőséggel kapcsolatban szerzett tapasztalatok elemzése, közzététele o a projekt negatív és pozitív hatásainak elemzése az érintett célcsoportokra nézve o annak elősegítése, hogy az érintett célcsoportok tagjai minél nagyobb arányban vegyék igénybe a szolgáltatást o az akadálymentesítésen túl speciális szolgáltatások létrehozása - a hozzáférés megkönnyítése érdekében fogyatékkal élők számára o gyermekgondozási szolgáltatások nyújtása a kisgyermekesek részvételének elősegítése érdekében o az érintett célcsoportok alkalmazása, előnyben részesítésük o a projekt eredménye legyen pozitív hatással az érintett célcsoportokra o utazási, lakhatási kedvezmények nyújtása annak érdekében, hogy a környéken élő érintett célcsoportok munkavállalói élni tudjanak az esetleges álláslehetőséggel o stb. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

14 2/8. A környezeti fenntarthatóság szempontjai Mit jelent a környezeti fenntarthatóság, mint horizontális elvárás? A Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozás értelmében a környezeti fenntarthatóság érvényesítése horizontális elvárás: a támogatott projekteknek környezeti szempontból is ki kell elégíteni a fenntarthatóság követelményeit. A környezeti fenntarthatóság a fenntartható fejlődés követelményét elégíti ki. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A környezeti fenntarthatóság azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartó-képességét. Az környezeti fenntarthatóság biztosítása terén léteznek általános szempontok, melyeket témájától függetlenül minden pályázatnak figyelembe kell vennie (ezek között meghatározott jogszabályi kötelezettségek), továbbá léteznek témafüggő, specifikus szempontok. Az környezeti fenntarthatóság követelménye kiterjed a pályázó saját szervezetére is, továbbá a támogatott projektre, annak minden szakaszában. Melyek a környezeti fenntarthatóság általános követelményei? 2 jogszabályi kötelezettségek: o a tervezett tevékenységhez lehetséges, hogy környezetvédelmi engedély, környezeti hatásvizsgálat elvégzése vagy környezeti használati engedély megszerzése szükséges. Az érintett tevékenységek esetében a pályázat befogadásához, illetve a szerződéskötéshez szükséges az engedélyek megszerzéséhez vezető eljárások elindítása. környezetvédelmi szempontok a menedzsmentben: 2 A specifikus követelményekhez, illetve bővebben lásd: Környezeti Fenntarthatósági Útmutató. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

15 o a szabályok, vonatkozó programok ismerete és betartása o a tevékenység helye környezeti állapotának ismerete, a tevékenység környezeti hatásának becslése, a már meglévő környezeti hatótényezők ismerete o a környezeti hatások figyelembe vétele a projekt teljes életciklusa alatt o a nyilvánosság tájékoztatása, véleményének kikérése, az érdemi észrevételek figyelembevétele o környezettudatos irányítási terv, környezetvédelmi felelős kinevezése, amennyiben szükséges o a környezeti célkitűzések teljesülésének nyomon követése o a jelentős környezeti hatások csökkentésére tervezett intézkedések végrehajtása o a fejlesztés átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság számára o a környezeti kockázatok feltárása, megismertetése az érintettekkel, kárelhárítási terv készítése o a munkavállalók környezeti oktatása környezeti szemléletük alakítása o a munkavállalók környezet egészségügyi jó körülményeinek biztosítása o környezetvédelmi jelentések készítése, adat- és információszolgáltatás, amennyiben szükséges környezetvédelmi szempontok a projekt megvalósítása során: o a természeti erőforrások fenntartható használata - a legjobb elérhető technika, gyakorlat követése - az anyag és energia igény minimalizálása, az ökohatékonyság biztosítása - a hulladékkezelés megelőzése és minimalizálása, gondoskodás az újrahasznosításról - megújuló, megújítható erőforrások használatának elsőbbsége - a jó minőségű termőföldek használatának kerülése o a jó környezeti állapot megőrzése, biztosítása - a szennyezőanyag környezetbe történő kibocsátásának minimalizálása - kibocsátási határértékek betartása A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

16 - toxikus anyagok környezetbe való kibocsátásának elkerülése o A természetes térszerkezet megőrzése - a tevékenység helyigényének, hatásterületének minimalizálása - természeti területek használatának elkerülése - védett természeti értékek megsértésének elkerülése o A tevékenység külső társadalmi költségeinek minimalizálása - a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során - az emberi egészségre veszélyes tevékenységek mérlegelése - környezeti kockázatok mérlegelése o A természeti erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítása - annak vizsgálata, hogy a tevékenység akadályozza-e mások hozzáférését azonos vagy más erőforrásokhoz o A kulturális identitás figyelembe vétele - mennyire épít a tevékenység a helyi természeti és emberi adottságokra - hozzájárul-e a tevékenység a helyi kultúra megőrzéséhez, tárgyi, szellemi megnyilvánulásainak fejlesztéséhez 2/9. Hosszú távú fenntarthatóság Mi biztosítja a fenntarthatóságot szakmailag? Mi biztosítja a fenntarthatóságot szervezetileg? Mi biztosítja a fenntarthatóságot pénzügyileg? Melyek azok a tevékenységek, amelyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell? A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

17 3. Partnerek Pályázó: Az a szervezet, amely benyújtja a pályázatot. A konzorciumi együttműködés kereteiben benyújtott pályázatok esetében is csak a partnerségben irányító, koordinációs szerepet betöltő szervezet nyújtja be a pályázatot, és ő vállal teljes körű felelősséget a projekt megvalósításáért, amikor nyertes pályázóként szerződéskötésre kerül sor. Minden konzorciumi együttműködésben csak egy pályázó van, amely koordinálja a partnereket, összehangolja a partnerség munkáját, még akkor is, ha az egyes tevékenységek fő felelőse esetleg valamely másik partner. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása. Főkedvezményezett: A nyertes pályázót a szerződéskötéstől számítva főkedvezményezettnek nevezik. Amennyiben a támogatást nem csak a pályázó kapja, úgy a támogatásból közvetlenül részesülő minden további konzorciumi partner kedvezményezett, és mint olyan szerepel a szerződésben, és annak aláírásával részfelelősséget vállal a projekt megvalósításáért. Konzorciumi partner: A konzorciumi együttműködésben részt vevő szervezeteknek tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a célok eléréséhez, és ezt a felelősségüket konzorciumi megállapodás aláírásával is meg kell erősíteniük. A konzorciumi együttműködésben részt vevő partnerek számát a pályázó a pályázati programmal összhangban önmaga határozhatja meg, de a projekt megvalósíthatósága és a hatékony végrehajtása érdekében célszerű, ha a konzorciumban résztvevő partnerek száma nem haladja meg az ötöt. A konzorciumi megállapodás alapján egyes partnerek részesülhetnek támogatásból (támogatásból részesülő konzorciumi partner, a támogatási szerződést aláírja, ezt követően kedvezményezettnek minősül), vagy támogatásból való részesedés nélkül vehetnek részt a projekt végrehajtásában (támogatásból nem részesülő konzorciumi partner). A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

18 Egyéb partner: A projekt megvalósítását kívülről támogató szervezet vagy egyén, amely sem közvetett, sem közvetlen módon nem részesül a támogatásból. A konzorciumi szerződést sem írja alá, támogatásáról ugyanakkor nyilatkozatot kell kitöltenie. Nem tartoznak a partnerszervezetek közé azok a szervezetek/cégek, amelyek a megvalósítás szakaszában kivitelezőként, szállítóként fognak közreműködni. Akiket meg kíván jelölni, ténylegesen partnerszervezetek? Milyen munkamegosztást terveztek el? Működtek-e már korábban együtt, milyen tapasztalataik vannak erről? Bevonták-e partnereiket a pályázat érdemi előkészítésébe is? Eltervezték-e a későbbi együttműködés kereteit? (döntéshozás, kommunikáció, konfliktusok kezelése, stb.) A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

19 A pályázatok értékelésének szempontjai 3 Szabályossági szempontok - A pályázat postai úton érkezett. - A pályázat lezárt borítékban érkezett. - A pályázó neve, címe, a pályázati felhívás kódszáma a borítékon feltüntetve. - A pályázat egy eredeti és 3 másolati példányban érkezett. - A pályázat a szabványos projekt adatlap használatával készült. - A pályázat egyes példányai elkülönítetten fűzve/kötve érkeztek. A pályázat bármely követelmény be nem tartása esetén elutasításra kerül. Formai szempontok - A projekt adatlap hiánytalanul ki van töltve.* - A projekt adatlap dátummal és aláírással el van látva.* - A pályázat gépelve, magyar nyelven lett kitöltve.* - Az ellenőrzési listát csatolta. - Valamennyi oldal szignált.* - Valamennyi oldal számozott. - A pályázat elektronikus adathordozón, olvasható formátumban is be lett adva. - A projekt összesített költségvetése a megfelelő formában és bontásban szerepel.* 3 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP /1 Pályázati Útmutatója alapján A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

20 A pályázat a csillaggal jelölt követelmények be nem tartása esetén elutasításra kerül. A mellékletek formai megfelelésének szempontjai - Megvalósítási ütemterv benyújtásra került.* - Logikai keretmátrix benyújtásra került.* - Önéletrajzok benyújtásra kerültek. - Konzorciumi szerződés benyújtásra került.* - Egyéb partner támogató nyilatkozata (amennyiben van ilyen) benyújtásra került. - Költségvetés a megfelelő bontásban benyújtásra került (partnerek által is).* - Felelősségi nyilatkozat benyújtásra került (partnerek által is). - Banki igazolás benyújtásra került. - Országos Támogatás Monitoring Rendszer adatlap benyújtásra került. A pályázat a csillaggal jelölt követelmények be nem tartása esetén elutasításra kerül. Jogosultsági szempontok - A kért támogatás összege a megítélhető minimum és maximum értéken belül van. - A projekt időtartama nem haladja meg maximálisan előírt időtartamot. - A pályázó magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik, a projekt megvalósulásának földrajzi helyszíne Magyarország - A pályázó a kiírásban meghatározott intézményi körbe tartozik. - A pályázó és partnerszervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzés a pályázat benyújtásának időpontjában minimum egy éves. - A konzorciumi partnerek a kiírásban meghatározott intézményi körbe tartoznak. - A konzorciumi partnerek magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkeznek A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

21 - A projekt támogatható összköltségvetésének arányai megfelelnek az előírásoknak. A pályázat bármely követelmény be nem tartása esetén elutasításra kerül. Tartalmi és pénzügyi szempontok A programhoz és annak célkitűzéseihez való kapcsolódás Mennyire hitelesen és komplexen mutatja be a pályázat a helyi problémákat és a fejlesztési igényeket? A pályázat mennyire konkrétan definiálja, jellemzi és választja ki a célcsoportokat, azok megfelelnek e a pályázati kiírásának? (Segíti e a célcsoport integrációját, aktív szerepvállalását?) Illeszkedik-e a projekt a pályázati program célkitűzéseihez? A projekt megfelel-e teljes mértékben a pályázati program célkitűzéseinek? Milyen mértékben tartalmaz a pályázat minőségi vagy mennyiségi értéktöbbletet hordozó elemeket, mint pl. újszerű megközelítések, módszerek, illetve modellértékű gyakorlati megoldások alkalmazása? Mennyire koherensek, megfelelőek, illetve megvalósíthatóak a pályázatban leírt tevékenységek? Módszertan/minőségi elemek Mennyire egységes a projekt szerkezete? Mennyire intenzív a partnereknek a projektben való részvétele és tevékenysége, mennyire világos és ésszerű a munkamegosztás? A projektciklus mely szakaszaiban vesz(nek) részt a partnerek? Milyen módon történik a partnereknek a projektbe történő bevonása, mennyire konkrét az együttműködés? Mennyire meggyőzőek a résztvevők toborzására, motiválására, kiválasztására vonatkozó módszerek és eljárások? A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány oktatási segédanyaga

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái - Esélyegyenlőség, fenntarthatóság - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások megerősítése

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Rugalmas munkahelyek. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Rugalmas munkahelyek. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Rugalmas munkahelyek címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 245-12/8 Akár 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben