SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 1>SU*:* 'T SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma:.^.9^.qp.^.o./<?.3 - amely-létrej ött-egyrészr-őla Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (113 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: képviseli: Balázs Zoltán főosztályvezető, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a PSZfiF21152 Sodexo Pass Hungária Kft., (cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt levelezési cím: 1381 Budapest, Pf ) cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámlaszám: képviseli: Bessenyey Bálint ügyvezető igazgató, Pénzügyi Szervezíteii Aüaini Feiügyclete Érkezett: iaj 2 i. mint Szállító (a továbbiakban Szállító) ÉrkeasíéMswai:2tifcS/ ^)'^Jl / t. ( ( (a továbbiakban Fél vagy Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: uj^á^^^l-^^tl flag; ELŐZMÉNYEK Megrendelő KEUNY 2/9 azonosító számon Természetbeni juttatást biztosító utalványok szállítása Ajánlatkérő munkatársainak igényei szerinti mennyiség és összetétel szerint" tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 23. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alapján, az eljárás nyertese Szállító lett. 1. Értelmező rendelkezések: Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet írásos formában rögzítettek és aláírtak, beleértve az összes mellékletet valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat, amelyekre utalás törtémk. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá a Szállító nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza az Ajánlati felhívást is. c) Szállítási díj: a Szállítónak a Szerződés keretében kötelezettségei teljes körű és szerződésszerű teljesítéséért fizetendő ellenérték, beleértve a Termékek és Szolgáltatások ellenértékét is. d) Termékek: mindazon szerződéses javak, amelyeket a Szállító a Szerződés értelmében szállít. e) Szolgáltatások: a Szerződés értelmében a Szállító által nyújtandó szállítási, kezelési, dokumentálási (adminisztratív), csoportosítási, csomagolási, csere, visszaváltási és egyéb kötelezettség. f) Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) a Szállító - a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint - a Szerződés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. g) Érintettek: Megrendelő, Szállító, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb személyek. 2. A szerződés tárgya, mennyisége Szállító a személyi jövedelemadóról szóló évi törvény (továbbiakban: Szja tv.) természetbeni juttatásnak minősülő, vásárlási célú következő utalványokat szállítja Megrendelő eseti megrendelései szerint: KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 1/9 oldal ^k

2 Utalvány megnevezése 1. MELEGÉTEL étkezési utalvány 2. ENNI-KÉK étkezési utalvány 3. AJÁNDÉK utalvány 4. KULTÚRA utalvány 5. INTERNET utalvány 6. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány Rendelhető címletek perforált tömbös: 2, 3, 4, 5..hor.itp.kolf ^ 6 1 egységboríték: 12x4 + 12x6 vagy 2x4 + 2x2 vagy 24x5 perforált tömbös: 2, 5, 1 borítékolt: 2, 5, 1, 2 egységboríték: 6x1 vagy 4x1 + 4x5 egységboríték: 2x2 + 2x1 + 1x5 és 1x65 borítékolt: 2, 5, 1, 2 borítékolt: 9, 1, 125, 15, 2, 4, 49, 69, 75, 79, 89, 9, 99, 1, 2, 299, 3, 325, 35, 5, 52, 6, 79, 9, 1, 119 borítékolt: 2, 45, 5, 1, 2, 5 egységborítékok: 2x2 + 1x1 vagy 1x5 + 2x2 + 1x1 vagy 2x5 + 2x2 + 1x1 vagy 2x5 + 4x2 + 2x1 vagy 2x5 + 4x2 + 3x1 + 1x45 A szállított mennyiség évente összesen legfeljebb 1 millió Ft (Áfa nélkül). Megrendelő nem köteles valamennyi utalványból rendelni és nem köteles a 1 millió Ft éves teljes keretösszeg értéket megrendelni figyelemmel arra, hogy az eseti megrendelések Megrendelő munkatársainak egyedi döntései alapján alakulnak. Amennyiben valamely, jelen Szerződés tárgyát képező Termék(ek)re a Központi Szolgáltatatási Főigazgatóság (KSZF) központosított közbeszerzési eljárás keretében keretszerződést vagy keretmegállapodást köt, Megrendelő - figyelemmel a 168/24. (V. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire - a vonatkozó keretszerződés vagy keretmegállapodás keretében szerzi be az érintett Tennék(ek)et. A Szerződés tárgyával szemben támasztott részletes követelményeket a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 3. A szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés Felek általi aláírása napján lép hatályba és az aláírást követő 38 hónapig marad hatályban, illetve mindaddig, amíg Felek valamennyi szerződéses kötelezettségüket nem teljesítik. Jelen Szerződés keretében Megrendelő által adható utolsó eseti megrendelés megküldésének lehetséges legkésőbbi időpontja 212. május A teljesítés helye és határideje 4.1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (113 Budapest, Krisztina krt. 39.) Teljesítési határidő: az eseti megrendelés Megrendelő által történö megküldését követö 5 munkanap. Szállító azon a napon teljesít, amikor a Szerződés tárgyát képező, Megrendelő eseti megrendelésében meghatározott összetételű, mennyiségű, csoportosítású és címletezésű Termékeket szerződésszerű felhasználásra alkalmas állapotban, szerződésszerűen leszállította és átadta Megrendelő részére és az egyéb Szolgáltatásokat is teljes körűen és megfelelően teljesítette. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént A teljesítési határidő csak a Felek egyetértésével, jelen Szerződés 19. pontjában foglaltak szerint módosítható. KEUNY 2/9 azonositó számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 2/9 oldal S & ^

3 5. A teljesítés menete Megrendelő a szerződés 3. számú melléklete szerinti eseti megrendelést küld Szállítónak, melyben utalványtípusonként megjelöli a szállítandó mennyiséget, címletezést, csoportosításra vonatkozó igényeit, adott esetben csere vagy visszaváltási igényét. ~SzállítóiVIegrendelö"megren'delése alapjárr^megrendelés visszaigazolása" nyomtatványt állít ki, s azta - Megrendelő által megadott faxszámra Megrendelőnek megküldi. A leszállításra kerülő utalványok semmilyen módon nem összevonhatóak (sem címlet, sem fajta, sem alfajta szerint; például hideg-étkezési utalvány helyett nem lehet részben vagy egészben meleg-étkezési utalvánnyal teljesíteni vagy művelődési utalvány helyett nem lehet ajándékutalvánnyal teljesíteni). Szállító köteles Megrendelő eseti megrendelése alapján a megrendelt utalványokat a Szerződésben meghatározott határidőre az igényelt címletekben, szerződésszerű érvényességi időn belüli felhasználhatósággal, a kért csoportosításban (pl. szervezeti egységenként) csomagolva, tömbösítve vagy borítékolva legyártani, összeállítani és a megadott kiszállítási címre (113 Budapest, Krisztina krt. 39.) eljuttatni. Megrendelő az eseti megrendelés teljesítésének időpontjában biztosítja a Termékek átvételére jogosult munkatársa jelenlétét a teljesítési helyként megjelölt címen (113 Budapest, Krisztina krt. 39.). Megrendelő jogosult a Szállítási szolgáltatás teljesítését (csomagolás, csoportosítás, határidő, stb.), a leszállított Termékek mennyiségét és minőségét folyamatosan ellenőrizni. 6. Utalványok felhasználhatósága 6.1. Utalványok elfogadóhelyei és lejárata Az utalványok a rajtuk feltüntetett, a Szerződésben foglaltaknak megfelelő érvényességi határidőig válthatók be. Az érvényességi határidő legalább a megrendeléstől számított 9 hónap, az iskolakezdési utalvány esetében az Szja tv-ben meghatározott határidő. Szállító Megrendelőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg majd azt követően folyamatosan és rendszeresen, minden harmadik eltelt naptári hónap 2. napjáig ben megküldi az utalványok országos elfogadóhelyeinek listáját. Az elfogadóhelyek listájában legalább az alábbi adatokat kell feltüntetni: valamennyi üzlet neve, Internet utalvány esetében szolgáltató megnevezése is valamennyi üzlet címe (nem székhely) valamennyi üzlet elektronikus honlapja és/vagy telefonos elérhetősége Utalványok cseréje és visszaválthatósága Megrendelő írásbeli igénylése esetén Szállító térítésmentesen (kezelési költség, szállítási díj és egyéb költségtől mentesen) elvégzi utalványok cseréjét. Megrendelő a Szállítónak felróható ok (pl. gyári hibás utalvány, hiányos tömb, stb.) miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan utalványokkal kapcsolatos csereigényét a Szállító teljesítését követő 15 napon belül köteles Szállító felé írásban jelezni. Megrendelőnek vagy Megrendelő munkatársának felróható ok (pl. kimosott, megrongált, rosszul szétválasztott utalványok esete) miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan utalványokkal kapcsolatos csereigényét valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált utalványokat Megrendelő az utalványok lejárati idejét megelőzően köteles Szállítónak megküldeni. Szállító csere-kötelezettségét azzal teljesíti, ha a Megrendelő által megküldött utalványok helyett Megrendelő részére azonos névértéken azonos típusú (azonos felhasználási célú) utalványokat küld, Megrendelő által megadott csoportosításban. Az utalványok érvényességi ideje tekintetében Megrendelő csereigénye új megrendelésnek számít. Szállító köteles az érvényességi idö alatt fel nem használt utalványokat Megrendelőnek névértéken viszszaváltani. Szállító visszaváltási kötelezettségét azzal teljesíti, hogy a Megrendelő által számára megküldött utalványok névértékét Megrendelő által megadott számlaszámra átutalja. Megrendelő visszaváltási igénye érvényesítéséhez az utalványokat Szállítónak oly módon küldi vissza, hogy a küldemény legkésőbb az utalvány(ok) érvényességi határidejének lejártát követő hónap utolsó munkanapjáig Szállítóhoz beérkezzen. 7. A teljesítés igazolása A teljesítési igazolást Megrendelő minden szerződésszerű szállítást követö 5 munkanapon belül állít ki. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Jakab Lászlóné KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 3/9 oldal

4 8. Szállítási díj és fizetési feltételek 8. 1 Szállítási díj Felek megállapodnak abban, hogy Szállítónak a szerződésszerű teljesítésért Megrendelő által fizetendő szállítási díj utalványtípusonként az eseti megrendelésben szereplő utalványok névértéke %-ában: Utalvány megnevezése Szállítási díj (%) Áfa (%) 1. MELEGETEL étkezési utalvány 2. ENNI-KÉK étkezési utalvány 3. AJÁNDÉK utalvány 4. KULTÚRA utalvány 5. INTERNET utalvány 6. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány Az árak tartalmazzák a Termékek előállításával, szállításával, továbbá a csomagolással és árukezeléssel (Megrendelő egyedi csoportosítási igényeinek teljesítése, dokumentálás, csere, visszaváltás stb.) kapcsolatos valamennyi költséget. Szállító a fenti összegen kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. A szállítási díj először 21. április l.-jén, majd azt követően minden év április l.-jén növelhető legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan (KSH februári gyorstájékoztató) közzétett, a január hónapra vonatkozó év/év fogyasztói árindex (fogyasztói árak 12 havi változása) 1 %-ával. Vállalkozó az áremelésről minden évben legkésőbb március 1-ig írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó az értesítést nem vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott évben nem kívánna élni az áremelés lehetőségével. Az eseti megrendelések alapján teljesített szolgáltatások ellenértéke meghatározásakor a megrendelés megküldésének napján érvényes Szállítási díjat kell figyelembe venni. Az árak a fent meghatározott eseteken kívül semmilyen jogcímen nem emelhetők Fizetési feltételek Szállító a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására. A 27. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KEUNY 2/9) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: í&c^q.o.fo/og Szállító a számlát 2 példányban, cégszerűen aláírva, a Megrendelő által (Teljesítési igazolás kiállításával) elfogadott teljesítést követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a vonatkozó Teljesítési igazolás egy másolati példányát. Megrendelő a kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló 23. évi XCII törvény (a továbbiakban Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Szállító, - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban ( a fizetési határidő figyelembevételével benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fizetési határidő a Megrendelő által elfogadott teljesítéstől számított 3 nap, amelyen belül Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki Szállítónak a számlán feltüntetett, ennek hiányában a Szerződésben meghatározott számlájára. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 1. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli Amennyiben valamelyik számla december 1-ét követően érkezik Megrendelőhöz, azt a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt úgy kell tekinteni, mintha a számla január 5-én érkezett volna be. KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 4/9 oldal A

5 A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 9. Alvállalkozók A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 1 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt. A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, munkájukért a Szállító úgy felel, mintha a vonatkozó szerződéses kötelezettséget teljes egészében maga teljesítette volna Amennyiben Szállító az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt Alvállalkozója felé, erről Megrendelőt a számra küldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben Szállító bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését Természetbeni juttatást biztosító utalványok szállítása Ajánlatkérő munkatársainak igényei szermti mennyiség és összetétel szermt, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra (29/s ); b) ajánlattevő és alvállalkozó megjelölését; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről Szállító az Alvállalkozóknak - függetlenül az igénybevétel mértékétől - történő kifizetések teljesítése során az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően jár el. 1. Szavatosság Szállító szavatolja, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció Műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek, jogtiszták (per-, teherés igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását lehetővé teszik. Szállító szavatolja, hogy a teljesített Szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak, szellemi alkotásnak minősülő termékek esetében a vagyoni jogok birtokában van, a Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Szállítót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Szállító költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult. A Szállító félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelő ellen a Szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett költségeket megtériti. Szállító - az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében - a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. Szállítónak kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 5/9 oldal

6 származik a Termékek, vagy azok bármely részének Megrendelő országában történő felhasználása folytán. 11. Szerződésszegés és következményei Hibás teljesítés Szállító hibásan teljesít, ha az általa leszállított Termék vagy teljesített Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak Hibás teljesítés esetén a Megrendelő Termékek tekintetében elsősorban kicserélést követelhet. Ha Termékek tekintetében a Szállító a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat a szerződés szerződésszegéssel érintett szolgáltatás teljesítésére irányuló részétől. Hibás teljesítés esetén Szolgáltatások tekintetében Megrendelő elsősorban arra jogosult, hogy Szállító a Szolgáltatásokat ismételten elvégezze. Ha Szolgáltatások tekintetében a Szállító az ismételt elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat a szerződés szerződésszegéssel érintett szolgáltatás teljesítésére irányuló részétől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Termék(ek) kicserélését és a Szolgáltatás ismételt elvégzését - a Termék/Szolgáltatás tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Amennyiben a Tennék kicserélésre és a Szolgáltatás ismételt elvégzésére a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Szállítóval szemben. Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szállítóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbért köteles fizetni. Amennyiben Szállító ajelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőre nem vagy nem megfelelően teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbér mértéke: - késedelmes teljesítés esetén: A szerződésszegéssel érintett termékmennyiség áfa nélküli ellenértékének,8 %-a minden naptári napra, de legfeljebb a szerződésszegéssel érmtett termékmennyiség áfa nélküli értékének 24 %-a. - amennyiben Szállító a Szerződés 6.1. pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő 1 Ft késedelmi kötbérre jogosult minden naptári napra. - hibás teljesítés esetén: A szerződésszegéssel érintett termékmennyiség áfa nélküli ellenértékének 24 %-a. - meghiúsulás esetén: A nem teljesített termékmennyiség áfa nélküli ellenértékének 3 %-a Amennyiben a teljesítési határidőt megelőzően Szállító az indokok megjelölésével írásban jelzi, hogy határidőre nem tud teljesíteni, és a Kbt ában foglalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződést módosíthatják. Amennyiben a Kbt ában foglalt feltételek fennállása nem megfelelően igazolt, vagy amennyiben a késedelem Szállítónak felróható, Megrendelő az utólagos teljesítésre írásban megfelelő határidőt szabhat. Az utólagos teljesítésre szabott határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő elállhat a szerződés szerződésszegéssel érintett szolgáltatás teljesítésére irányuló részétől. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei az eredeti határidőre történő teljesítés elmulasztásával beállnak, függetlenül attól, hogy Megrendelő az utólagos teljesítésre határidőt szabott. Ennek megfelelően Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Szállítóval szemben A 3 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén, melybe beleszámít az előző bekezdésben meghatározott utólagos teljesítésre szabott határidő is, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér esedékessé válik - késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás időpontjával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; KEUNY2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 6/9 oldal %

7 - hibás teljesítés esetén a hibás Tennék(ek) / Szolgáltatás(ok) Megrendelő általi átvételével. Az átvételkor észlelt hibás teljesítés tényét Megrendelő írásban rögzíti a teljesítési igazoláson; - a Szerződésben meghatározott esetekben az elállás, illetve a megszűnés napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával. -LLÍrTv-Megrendelő jogosult-kötbér-követelését-az-általa-a-szállítónak-fízetendő összegbe-beszámítank- Amennyiben a Megrendelőnek a Szállító nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő számlát állít ki, amit Szállító 8 napon belül köteles Megrendelő számlájára befizetni Szerződés megszűnése - elállás és felmondás Szándékos vagy súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő az első megrendelés teljesítéséig a Szerződéstől elállhat, azt követően pedig azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Megrendelő a Szerződésben meghatározott esetekben, valamint akkor jogosult az első megrendelés teljesítéséig elállni jelen Szerződéstől, majd azt követően azonnali hatállyal felmondani jelen Szerződést, ha Szállító ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik. Megrendelő a Ptk (2) bekezdése alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 12. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesítem kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a szerződéses kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (6) napot, Megrendelő jogosult a szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Szállítóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik. Szállító a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Szállító jogutódja jelen szerződésbeli pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha ajogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. Amennyiben Megrendelő a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik és Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. 14. Együttműködés, értesítések A szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljámi, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást. Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés ' 7/9 oldal 4

8 aláírásának napján. Ha címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kij elölt személyek: Szállító részéről: Megrendelő részéről: 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Kádár Kata ügyfél menedzser Tel/Fax: / koordinaciocslsodexopass.hu; Medgyesi László Tel/Fax: / Felek ajelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie. 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 27. évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi, a teljesítésben részt vevő személyre. Szállító a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Szállító a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon. Szállító ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájámlása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Szállító a tudomására jutó ilyen információkat ajelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása A jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában íoglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 2. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, bankszámlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség. Szállító köteles ajelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni. KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 8/9 oldal ^

9 Szállító jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Szállító jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. -M^gFendelő-szerzodéses-állományában-szereplő-szerződések és-a-hezzájuk-kapesolódó-teljesítési-igazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy a Szerződést kötő másik Fél üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek. Érintettek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre ajogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Szállító elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szermt megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Szállítót illet meg. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Műszaki melléklet (a Dokumentáció Műszaki leírása, Szállító műszaki ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb. alapján) 2. sz. MeUéklet: Adminisztratív melléklet (Szállító nyilatkozatai, egyéb dokumentumok) 3. sz. Melléklet: Megrendelőlap minta (Szállító ajánlata alapján) 4. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta Budapest, 29. május 2. Megrendelő részéről: Szállító részéről: Balázs Zolt főosztályvezető BessetiyeyFBalint ügyvezető Igazgató Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: ^V^'^ Sodexo Pass Hungária Kft. H-1134 Budapest, Róbert Károly krt Adószám: , KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 9/9 oldal a ^ r [\

10

11 1. sz. Melléklet: MŰSZAKI MELLÉKLET (a Dokumentáció Műszaki leírása, Szállító műszaki ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb. alapján) KEUNY 2/9 azonositó számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés Mellékletek

12 MŰSZAKI AJÁNLAT A szerződés tárgya; ENNI-KÉK Étkezési utalvány MELEGÉTEL utalvány AJÁNDÉK utalvány KULTÚRA utalvány INTERNET utalvány ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány Fizetési határidő; 3 nap (az ellenérték kiegyenlítése - ami magában foglalja az utalványok névértékét, a szolgáltatás díjat és az áfát is - banki átutalással törtémk, az átutalásnak legkésőbb az átvételt követően 3 nappal kell a számlánkra beérkeznie) Teljesítés helve; az ügyfél által megadott szállítási cím(ek) Az utalvánvok ajánlott és választható címletei; ENNI-KÉK étkezési utalvány perforált tömbös kiszerelés: 2, 5,1 Ft ENNI-KÉK étkezési utalvány borítékolt kiszerelés: 2, 5, 1, 2 Ft ENNI-KÉK étkezési utalvány 6 Ft névértékű egységboríték: 6 db 1 forintos, vagy 4 db 1 és 4 db 5 forintos címlet MELEGÉTEL utalvány perforált tömbös kiszerelés: 2, 3, 4, 5 Ft MELEGÉTEL utalvány borítékolt kiszerelés: 2,3,4, 5, 6, 1 Ft MELEGÉTEL utalvány 12 Ft névértékű egységboríték: 12 db 4 és 12 db 6 forintos, vagy 2 db 4 és 2 db 2 forintos címlet, vagy 24 db 5 forintos címlet AJÁNDÉK utalvány 715 Ft névértékű egységboríték: 2 db 2, 2 db 1, 1 db 5 és 1 db 65 forintos címlet KULTÚRA utalvány borítékolt kiszerelés: 2, 5,1, 2 Ft INTERNET utalvány borítékolt kiszerelés: 9, 1, 125, 15, 2, 4, 49, 69, 75, 79, 89, 9, 99, 1, 2, 299, 3, 325, 35, 5, 52, 6, 79,9, 1,119 Ft ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány borítékolt kiszerelés: 2, 45, 5, 1,2, 5 Ft ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány egységboríték: Típus STI9 STI1 STI11 STI12 STI13 Névérték 5 Ft 1 Ft 15 Ft 2 Ft Ft Címletezés 2/2+1/1 1/5 + 2/2+1/1 2/5 + 2/2 + 1/1 2/5 + 4/2 + 2/1 2 / 5 + 4/2 + 3 / /45 cr' ~.PÍ -

13 Az utalványokon szereplő biztonsági elemek; 9 grammos biztonsági papír (speciális papír) egyedi, fémes csillogású 5 mm széles hologramcsík (biztonsági szál), amely a papír _ felszínébe simul saját rendszerű vonalkód UV fényben látható nyomat grafikus biztonsági vonalrendszer (hullámvonal) mikroírás biztonsági számkódok (egyedi azonosításra alkalmas számjegykódok) Az utalványokon szereplő adatok; a kibocsátó szerv neve, címe az utalvány egyedi sorszáma az utalvány névértéke számmal és betűvel Az utalvány megnevezése, felhasználhatósága és felhasználhatósági határideje: ^NNI-KÉK étkezési utalvány" Kizárólag fogyasztásra kész élelmiszerek vásárlására jogosítr ÉRVÉNYES: l-ig" Az ENNI-KÉK étkezési utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek. MELEGÉTEL utalvány" Kizárólag melegétel vásárlására jogosít! " ÉRVÉNYES: ig" A MELEGÉTEL utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek. AJÁNDÉK utalvány" Élelmiszer, Ruházat, Műszaki cikk és lakberendezés, Kozmetika, vegyi áru és egészség, Könyv és szabadidő", ún. EXTRA AJÁNDÉK utalvány. Beváltható az utalványon feltüntetett termékkörre és/vagy szolgáltatáskörre! " Felhasználható: a felsoroltak kategóriában mindegyikének vásárlásakor, kiegészítve az élelmiszer termékekre is. ÉRVÉNYES: ig" Az AJÁNDÉK utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek. KULTÚRA utalvány" Felhasználható a Sodexo Pass Hungária Kft-vel szerződött szolgáltatóknál! " Felhasználható: közművelődési intézményi szolgáltatások igénybevételére jogosító belépő, bérlet stb. megvásárlására. (Aj onatkozo jogszabály 28. január 1. napjától változni fog.) _-;-.. ÉRVÉNYES: ig" A KULTÚRA utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek.

14 ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány" Kizárólag tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásra jogosít! " ÉRVÉNYES: és között" Az utalvány felhasználhatósági határideje az iskolakezdést megelőző 6 és az azt követő 6 nap, azaz tárgyév július l-től október 3 l-ig tart. INTERNET utalvány" A Sodexo Pass INTERNET utalvány a T-Online, a UPC, az Invitel, valamint a Sodexo Pass Hungária Kft-vel szerződésben álló több kisebb szolgáltató meghatározott lakossági internet-szolgáltatásainak igénybevételére használható fel. Az utalvánnyal a havi díj és az egyszeri belépési díj egyaránt kifizethető. Az utalvány felhasználhatósági határideje 29. december 31., a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyevet követő év december 3l-ig érvényesek. Az INTERNET utalvány előnyei: o korlátlan összegben adó- és járulékmentesen juttatható, o dolgozói több szolgáltatáscsomag közül választhatnak, o igénylése és felhasználása egyszerű, o juttatása minimális adminisztrációval jár: Az intemet szolgáltatóval történő szerződéskötés és az ezzel járó adminisztráció nem Önt terheli, mert dolgozóival az szolgáltató köt egyéni előfizetői szerződést. Ön csak a Sodexo Pass-szal áll szerződésben. Az adóvonzatával kapcsolatos szabályozásokat a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. számú törvény 1. számú mellékletének 7.11 alpontja tartalmazza. Az utalvány felhasználásának menete: A Sodexo Pass INTERNET utalvány felhasználásához dolgozóinak egyedi T-Online/UPC/Invitel előfizetői szerződéssel kell rendelkezni, valamely lakossági internet-szolgáltatásra. Abban az esetben, ha dolgozói még nem rendelkeznek internet-előfizetéssel, regisztrálniuk kell a oldalon az Intemet UTALVÁNY REGISZTRÁCIÓ menüben vagy a es telefonszámon. A regisztrációt követően az intemet szolgáltató felkeresi dolgozóit szerződéskötés céljából. Abban az esetben, ha a dolgozói már rendelkeznek T-Online/UPC/Invitel internet-előfizetéssel, az utalvány segítségével az erre a célra kialakított honlapon keresztül, könnyedén kifizethetik havi díjukat. A beváltóhelyek listája; Ajánlatkérő részére országos beváltó-hálózatot biztosítunk. Az utalványok beváltására alkalmas elfogadóhelyek listája a mellékelt CD-n található. ENNI-KÉK utalvány MELEGÉTEL utalvány AJÁNDÉK utalvány elfogadóhely Pest megye és Budapest területén 14.9 db. elfogadóhely Pest megye és Budapest területén db. elfogadóhely Pest megye és Budapest területén db. KULTÚRA utalvány elfogadóhely Pest megye és Budapest területén 216 db. INTERNET utalvány elfogadóhely 69 tfb: ISKOLÁK. TÁMOGATÁS elfogadóhely Pest megye és Budapest területén 2.926db. - a n^

15 Megrendelés menete; A megrendelések lebonyolítása az általunk készített Megrendelő lap segítségével történik. A Megrendelő lappn^ fel kell tüntetni a megrendelt darabszámot, a rendelés végösszegét illetve az átvétel tervezett időpontját, az átvevő személyeket, majd faxon vagy -en eljuttatni irodánkba munkanapokon 15: óráig. Mi visszaigazoljuk a megrendelését. Perforált tömbös utalványok vagy egységborítékok rendelése esetén, a megrendelés teljesítése a megrendelés leadását követő 2. munkanapon történik kiszállítással. Egyedi igény szerint borítékolt utalványok esetén, a megrendelés teljesítése a megrendelés leadását követő 5. munkanapon történik kiszállítással. (A megrendelés leadásának napja mindig a nulladik nap.) Ajánlatkérő igény szerint választhat, hogy tömbös, egységborítékos vagy egyedi igény szerint borítékolt kiszerelésű utalványokat rendel. Utalvánvok visszaváltásának módia; A lejárt és fel nem használt utalványokat a Sodexo Pass Hungária Kft. által kibocsátott jegyzőkönyvvel kérjük visszajuttatni irodánkba a beválthatósági határidő elteltét követő 9 napon belül. A lejárt és fel nem használt utalványokat Ajánlatkérőtől Ajánlattevő díjmentesen visszaváltja, névértékét megtéríti, vagy díjmentesen azonos típusú és azonos címletű érvényes utalványra cseréli. Az utalványok érvényességi idejének elteltét követő 9 napon túl az utalványok visszaváltása, cseréje nem igényelhető. Nyomdai hiba, sérülés esetén a hibás utalványokat díjmentesen visszacseréljük. Az utalványok érvényességi idejének elteltét követő 9 napon túl az utalványok cseréje nem igényelhető. Kedvezmények; Egyedi igény szerint borítékolt utalványok esetén a borítékok előlapján ajánlatkérő igénye szerint feltüntethető ajánlatkérő neve, címe, dolgozó neve vagy egyéb szöveg 3 x 33 karakterig! 28. októberétől megszűnt az előlap, a borítékban elhelyezett első, értékkel is rendelkező utalványon tűntetjük fel a kért szöveget: pl.: Köszönjük egész éves munkáját! Amennyiben Ajánlatkérő igényt tart az előlapon történő szövegezésre, készséggel állunk rendelkezésére és egyedi igénye alapján állítjuk elő az utalványokat. Remélem, ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Budapest, 29. április 15. Sodexo Pasa Hungária Kft. H-í 134 Budapest, OS SÁNDOR, Pénzügyi igazgató -SH-

16 1 1 NYILATKOZAT AZ AJÁNDÉK UTALVÁNY FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL Alulírott KIS SÁNDOR, mint a Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Sodèxo Pass Hungária Kft. által forgalmazott AJÁNDÉK utalvány minden tekintetben megfelel a évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (11) pontjában, a 71. vben és az 1. számú melléklet pont a) alpont] -ban leírtaknak. 1 1 Az adómentességre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Sodexo Pass AJÁNDÉK utalvány a rajta feltüntetett termék- és szolgáltatáskor igénybevételére használható fel. Az AJÁNDÉK utalványon a következő termékkörök szerepelnek, így garantált a törvényi előírások által biztosított lehetőségek széles körű félhasználhatósága: 1.Élelmiszer Az AJÁNDÉK utalvánnyal elfogadóhelyeinken bármilyen fogyasztásra kész élelmiszer megvásárolható: hideg és meleg ételek, konyhai készítmények, oükrászati tennékek, italok, fűszerek, tea és kávétermékek, bonbonok, édességek, csokoládék, stb. 2.Ruházat Bármilyen ruházati termék vásárlására felhasználható (alsó-és felsőruházat, sportruházat, cipő, stb.). S.Müszaki cikk és lakberendezés Bármilyen jellegű műszaki- és elektronikai cikk (szórakoztató elektronika, barkács- és hobbigépek, háztartási gépek, számítástechnika, mobil- és telekommunikációs eszközök, világítástechnika, stb.), bútorok, lakberendezési termékek, háztartási eszközök, konyhafelszerelés, stb. vásárlására jogosít. 4. Kozmetika, vegyi áru és egészség Beváltási termékkörök: kozmetikai és szépségápolási cikkek, illatszerek, háztartási vegyi áru (pl. mosóporok, öblítöszerek, tisztítószerek, stb.) és az egészségmegőrzést elősegítő termékek és szolgáltatások. 5. Könyv és szabadidő Beváltási termékkörök: könyvek, hanghordozók (CD, audiókazetta), videó, DVD, játékok, sportfelszerelési cikkek és eszközök, valamint kulturális és szórakozási tevékenységre vonatkozó szolgáltatások (mozi, kulturális rendezvények és előadások). Ezen felül sporttevékenységek is igénybe vehetőek (uszodák, fitnesstermek, teniszpályák, stb.). Budapest, 29. április 27. Sodexo Pass Hungária Kft. H-1134 Budapesí, Róberf Károly, krt Aáómáxa'. lp î 12. ~ Xb~ IS SÁÉDOR hnzägyll igazgató

17 NYILATKOZAT A KÜLTUHA UTALVÁNY FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL Alulírott BUS SÁNDOR, mint a Sodexo Bass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54^58.) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Sodexo Pass Htmgária Kft. által forgalmazott KULTÚRA utalvány minden tekintetben megfelel a évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (11) pontjában, a 71. ^ben és az 1. számú melléklet 8.6. alpont] -ban leírtaknak. Az adómentességre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Sodexo Pass KULTÚRA utalvány az alább felsorolt termék- és szolsáltatáskör jgénybevétélére használható fel. Könyvtári, levéltári szolgáltatás- (SZJ 92.51); múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme (SZJ 92.52); előadóművészét (SZJ ), filmvetítés (SZJ ), állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása (SZJ ), közművelődési intézmény áltál nyújtott felnőtt- és egyéb oktatás (SZJ 8.4). Szintén a tőrvényi előírásnak megfelelően a Sodexo Pass Hungária Kft. országos elfogadóhálózata az alábbi beválthatósági lehetőségeket biztosítja: - színházi előadások, - hangversenyek, -jegyirodák által forgalmazott belépők, - múzeumi belépők, illetve művelődési házak szolgáltatásai Budapest, 29. április 27. IS SANDOR Pénzügyi igazgató Sodexo Pass Hunaária Kft. H-1134 Budapest, R'M.-K-'I Károly krí Adóesám: 1à ~ kk

18 NYILATKOZAT AZ ÏSKOLAKEZDESI TAMOGATAS UTALVÁNY FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL Alulírott KIS SÁNDOR, mint a Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Sodexo Pass Hungária Kíl. által forgalmazott ISROLAKEZDESI TÁMOGATÁS utalvány minden tekintetben megfelel a évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (11) pontjában, a 71. -ben és az 1. számú melléklet 8.3. alpont] -ban leírtaknak. Az adómentességre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Sodexo Pass ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvánv az alább felsorólt termék- és szolgáltatáskör igénybevételére használható fel és szintén a törvényi előírásnak megfelelően a Sodexo Pass Hungária Kft. országos elfogadó-hálózata az alábbi beválthatósági lehetőségeket biztosítja: tankönyv - taneszköz, bútor írószer, iskolatáska ruházati termékek számítástechnikái eszköz vásárlása Budapest, 29. április 27. r r MS SÁNDOR Pénzügyi igazgató Sodexo Pass Hunaária Kft. H-1134 Budapsst. Róbert Károly krí c s < Adószám: 1è î 12. XC-

19 SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT -Az-ajánlati árban foglalt szolgáltatások Az ajánlatban szereplő utalványokat legyártjuk. Az utalványokat személyenként tömbösítjük, a műszaki ajánlatban részletezettek szerint egységborítékos kiszerelésben vagy egyedi igény szerint borítékolt kiszerelésben biztosítjuk. Az utalványokat a megadott címre értékszállító céggel kiszállítjuk a megrendelés leadása utáni 2-5. munkanapon a megrendelt utalványok kiszerelésétől függően. Az utalványok átvételére a megrendelő nyomtatványon Ajánlatkérő által feltüntetett két személy jogosult. A Megrendelő a teljesítés helyén sorszám és érték szerint átveszi az utalványokat és a Szállító által átadott szállítólevélen - aláírással, dátummal és a Megrendelő hivatalos fejbélyegzőjével - igazolja a teljesítés megtörténtét. A számlát postai úton megküldjük. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése banki átutalással történik a teljesítést követő 3 napon belül. Az utalványok beváltását végző elfogadóhelyekkel való megállapodás, a felhasznált utalványok összegyűjtése, illetve az elfogadóhelyekkel való elszámolás és a kapcsolódó adminisztráció Ajánlattevő feladata, így Ajánlatkérő jelentős adminisztrációs tehertől mentesül. Az ajánlott utalványok felhasználásához beváltó hálózatot biztosítunk, melyet Ajánlatkérő igényei szerint a jogszabályok által megengedett elfogadóhelyekkel bővítünk. A beváltóhelyek listájának bővüléséről igény szerinti rendszerességgel (általában negyedévente) folyamatos tájékoztatást adunk a mellékelt táblázatos formátumban. Cégünk több, mint tízéves tapasztalattal rendelkezik az utalványforgalmazás területén, jelenleg Magyarországon mintegy 2 cég 1 alkalmazottja használja utalványainkat. Szakmai tanácsadást végzünk. Az utalványok előállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljes egésze szigorú minőségi előírások alapján szabályozott, melyet az ISO 91:2 szabványoknak való megfelelés a garancia. Remélem, ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Budapest, 29. április 15. OR igazgató -ss-

20 i. I I I I NYILATKOZAT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉiÉRÖL Alulírott KIS SÁNDOR, mint a Sodexo Pass Hungária?Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) köíelezettségválialásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Pénzügyi szervezeték állami felügyelete által.kiírt "Természetbeni juttatást biztosító utalványok szállítása Aj ánlatkérő munkatársainak igényei szerinti mennyiség és összetétel szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és ajánlati dokumentációjában leírt szolgáltatási követelményeket a Sodexo Pass Hungária Kft.ajánlatkérő igénye szerint betartja és teljesíti. Ajánlattevő vállalja az utalványszállítások és kapcsolódó szolgáltatások (pl. speciális esomagölás, utalványok Ajánlatkérő igényeinek megfelelő egyedi csoportosítása, és ennek jelzését biztosító elektronikus vagy papír alapú megrendelőlap, ügyfél tájékoztatás, utalványok cseréje) teljesítését. Budapest, 29. április 27. Pénzügyi igazgató "ä-

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA KEUNY 08/07/B azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA tárgyú vállalkozási szerződés 2007. december 1 VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz-6-6750/2008 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyíílés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-0140o805-00000000 mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben