SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 1>SU*:* 'T SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma:.^.9^.qp.^.o./<?.3 - amely-létrej ött-egyrészr-őla Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (113 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: képviseli: Balázs Zoltán főosztályvezető, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a PSZfiF21152 Sodexo Pass Hungária Kft., (cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt levelezési cím: 1381 Budapest, Pf ) cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámlaszám: képviseli: Bessenyey Bálint ügyvezető igazgató, Pénzügyi Szervezíteii Aüaini Feiügyclete Érkezett: iaj 2 i. mint Szállító (a továbbiakban Szállító) ÉrkeasíéMswai:2tifcS/ ^)'^Jl / t. ( ( (a továbbiakban Fél vagy Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: uj^á^^^l-^^tl flag; ELŐZMÉNYEK Megrendelő KEUNY 2/9 azonosító számon Természetbeni juttatást biztosító utalványok szállítása Ajánlatkérő munkatársainak igényei szerinti mennyiség és összetétel szerint" tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 23. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alapján, az eljárás nyertese Szállító lett. 1. Értelmező rendelkezések: Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet írásos formában rögzítettek és aláírtak, beleértve az összes mellékletet valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat, amelyekre utalás törtémk. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá a Szállító nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza az Ajánlati felhívást is. c) Szállítási díj: a Szállítónak a Szerződés keretében kötelezettségei teljes körű és szerződésszerű teljesítéséért fizetendő ellenérték, beleértve a Termékek és Szolgáltatások ellenértékét is. d) Termékek: mindazon szerződéses javak, amelyeket a Szállító a Szerződés értelmében szállít. e) Szolgáltatások: a Szerződés értelmében a Szállító által nyújtandó szállítási, kezelési, dokumentálási (adminisztratív), csoportosítási, csomagolási, csere, visszaváltási és egyéb kötelezettség. f) Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) a Szállító - a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint - a Szerződés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. g) Érintettek: Megrendelő, Szállító, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb személyek. 2. A szerződés tárgya, mennyisége Szállító a személyi jövedelemadóról szóló évi törvény (továbbiakban: Szja tv.) természetbeni juttatásnak minősülő, vásárlási célú következő utalványokat szállítja Megrendelő eseti megrendelései szerint: KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 1/9 oldal ^k

2 Utalvány megnevezése 1. MELEGÉTEL étkezési utalvány 2. ENNI-KÉK étkezési utalvány 3. AJÁNDÉK utalvány 4. KULTÚRA utalvány 5. INTERNET utalvány 6. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány Rendelhető címletek perforált tömbös: 2, 3, 4, 5..hor.itp.kolf ^ 6 1 egységboríték: 12x4 + 12x6 vagy 2x4 + 2x2 vagy 24x5 perforált tömbös: 2, 5, 1 borítékolt: 2, 5, 1, 2 egységboríték: 6x1 vagy 4x1 + 4x5 egységboríték: 2x2 + 2x1 + 1x5 és 1x65 borítékolt: 2, 5, 1, 2 borítékolt: 9, 1, 125, 15, 2, 4, 49, 69, 75, 79, 89, 9, 99, 1, 2, 299, 3, 325, 35, 5, 52, 6, 79, 9, 1, 119 borítékolt: 2, 45, 5, 1, 2, 5 egységborítékok: 2x2 + 1x1 vagy 1x5 + 2x2 + 1x1 vagy 2x5 + 2x2 + 1x1 vagy 2x5 + 4x2 + 2x1 vagy 2x5 + 4x2 + 3x1 + 1x45 A szállított mennyiség évente összesen legfeljebb 1 millió Ft (Áfa nélkül). Megrendelő nem köteles valamennyi utalványból rendelni és nem köteles a 1 millió Ft éves teljes keretösszeg értéket megrendelni figyelemmel arra, hogy az eseti megrendelések Megrendelő munkatársainak egyedi döntései alapján alakulnak. Amennyiben valamely, jelen Szerződés tárgyát képező Termék(ek)re a Központi Szolgáltatatási Főigazgatóság (KSZF) központosított közbeszerzési eljárás keretében keretszerződést vagy keretmegállapodást köt, Megrendelő - figyelemmel a 168/24. (V. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire - a vonatkozó keretszerződés vagy keretmegállapodás keretében szerzi be az érintett Tennék(ek)et. A Szerződés tárgyával szemben támasztott részletes követelményeket a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 3. A szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés Felek általi aláírása napján lép hatályba és az aláírást követő 38 hónapig marad hatályban, illetve mindaddig, amíg Felek valamennyi szerződéses kötelezettségüket nem teljesítik. Jelen Szerződés keretében Megrendelő által adható utolsó eseti megrendelés megküldésének lehetséges legkésőbbi időpontja 212. május A teljesítés helye és határideje 4.1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (113 Budapest, Krisztina krt. 39.) Teljesítési határidő: az eseti megrendelés Megrendelő által történö megküldését követö 5 munkanap. Szállító azon a napon teljesít, amikor a Szerződés tárgyát képező, Megrendelő eseti megrendelésében meghatározott összetételű, mennyiségű, csoportosítású és címletezésű Termékeket szerződésszerű felhasználásra alkalmas állapotban, szerződésszerűen leszállította és átadta Megrendelő részére és az egyéb Szolgáltatásokat is teljes körűen és megfelelően teljesítette. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént A teljesítési határidő csak a Felek egyetértésével, jelen Szerződés 19. pontjában foglaltak szerint módosítható. KEUNY 2/9 azonositó számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 2/9 oldal S & ^

3 5. A teljesítés menete Megrendelő a szerződés 3. számú melléklete szerinti eseti megrendelést küld Szállítónak, melyben utalványtípusonként megjelöli a szállítandó mennyiséget, címletezést, csoportosításra vonatkozó igényeit, adott esetben csere vagy visszaváltási igényét. ~SzállítóiVIegrendelö"megren'delése alapjárr^megrendelés visszaigazolása" nyomtatványt állít ki, s azta - Megrendelő által megadott faxszámra Megrendelőnek megküldi. A leszállításra kerülő utalványok semmilyen módon nem összevonhatóak (sem címlet, sem fajta, sem alfajta szerint; például hideg-étkezési utalvány helyett nem lehet részben vagy egészben meleg-étkezési utalvánnyal teljesíteni vagy művelődési utalvány helyett nem lehet ajándékutalvánnyal teljesíteni). Szállító köteles Megrendelő eseti megrendelése alapján a megrendelt utalványokat a Szerződésben meghatározott határidőre az igényelt címletekben, szerződésszerű érvényességi időn belüli felhasználhatósággal, a kért csoportosításban (pl. szervezeti egységenként) csomagolva, tömbösítve vagy borítékolva legyártani, összeállítani és a megadott kiszállítási címre (113 Budapest, Krisztina krt. 39.) eljuttatni. Megrendelő az eseti megrendelés teljesítésének időpontjában biztosítja a Termékek átvételére jogosult munkatársa jelenlétét a teljesítési helyként megjelölt címen (113 Budapest, Krisztina krt. 39.). Megrendelő jogosult a Szállítási szolgáltatás teljesítését (csomagolás, csoportosítás, határidő, stb.), a leszállított Termékek mennyiségét és minőségét folyamatosan ellenőrizni. 6. Utalványok felhasználhatósága 6.1. Utalványok elfogadóhelyei és lejárata Az utalványok a rajtuk feltüntetett, a Szerződésben foglaltaknak megfelelő érvényességi határidőig válthatók be. Az érvényességi határidő legalább a megrendeléstől számított 9 hónap, az iskolakezdési utalvány esetében az Szja tv-ben meghatározott határidő. Szállító Megrendelőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg majd azt követően folyamatosan és rendszeresen, minden harmadik eltelt naptári hónap 2. napjáig ben megküldi az utalványok országos elfogadóhelyeinek listáját. Az elfogadóhelyek listájában legalább az alábbi adatokat kell feltüntetni: valamennyi üzlet neve, Internet utalvány esetében szolgáltató megnevezése is valamennyi üzlet címe (nem székhely) valamennyi üzlet elektronikus honlapja és/vagy telefonos elérhetősége Utalványok cseréje és visszaválthatósága Megrendelő írásbeli igénylése esetén Szállító térítésmentesen (kezelési költség, szállítási díj és egyéb költségtől mentesen) elvégzi utalványok cseréjét. Megrendelő a Szállítónak felróható ok (pl. gyári hibás utalvány, hiányos tömb, stb.) miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan utalványokkal kapcsolatos csereigényét a Szállító teljesítését követő 15 napon belül köteles Szállító felé írásban jelezni. Megrendelőnek vagy Megrendelő munkatársának felróható ok (pl. kimosott, megrongált, rosszul szétválasztott utalványok esete) miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan utalványokkal kapcsolatos csereigényét valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált utalványokat Megrendelő az utalványok lejárati idejét megelőzően köteles Szállítónak megküldeni. Szállító csere-kötelezettségét azzal teljesíti, ha a Megrendelő által megküldött utalványok helyett Megrendelő részére azonos névértéken azonos típusú (azonos felhasználási célú) utalványokat küld, Megrendelő által megadott csoportosításban. Az utalványok érvényességi ideje tekintetében Megrendelő csereigénye új megrendelésnek számít. Szállító köteles az érvényességi idö alatt fel nem használt utalványokat Megrendelőnek névértéken viszszaváltani. Szállító visszaváltási kötelezettségét azzal teljesíti, hogy a Megrendelő által számára megküldött utalványok névértékét Megrendelő által megadott számlaszámra átutalja. Megrendelő visszaváltási igénye érvényesítéséhez az utalványokat Szállítónak oly módon küldi vissza, hogy a küldemény legkésőbb az utalvány(ok) érvényességi határidejének lejártát követő hónap utolsó munkanapjáig Szállítóhoz beérkezzen. 7. A teljesítés igazolása A teljesítési igazolást Megrendelő minden szerződésszerű szállítást követö 5 munkanapon belül állít ki. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Jakab Lászlóné KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 3/9 oldal

4 8. Szállítási díj és fizetési feltételek 8. 1 Szállítási díj Felek megállapodnak abban, hogy Szállítónak a szerződésszerű teljesítésért Megrendelő által fizetendő szállítási díj utalványtípusonként az eseti megrendelésben szereplő utalványok névértéke %-ában: Utalvány megnevezése Szállítási díj (%) Áfa (%) 1. MELEGETEL étkezési utalvány 2. ENNI-KÉK étkezési utalvány 3. AJÁNDÉK utalvány 4. KULTÚRA utalvány 5. INTERNET utalvány 6. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány Az árak tartalmazzák a Termékek előállításával, szállításával, továbbá a csomagolással és árukezeléssel (Megrendelő egyedi csoportosítási igényeinek teljesítése, dokumentálás, csere, visszaváltás stb.) kapcsolatos valamennyi költséget. Szállító a fenti összegen kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. A szállítási díj először 21. április l.-jén, majd azt követően minden év április l.-jén növelhető legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan (KSH februári gyorstájékoztató) közzétett, a január hónapra vonatkozó év/év fogyasztói árindex (fogyasztói árak 12 havi változása) 1 %-ával. Vállalkozó az áremelésről minden évben legkésőbb március 1-ig írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó az értesítést nem vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott évben nem kívánna élni az áremelés lehetőségével. Az eseti megrendelések alapján teljesített szolgáltatások ellenértéke meghatározásakor a megrendelés megküldésének napján érvényes Szállítási díjat kell figyelembe venni. Az árak a fent meghatározott eseteken kívül semmilyen jogcímen nem emelhetők Fizetési feltételek Szállító a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására. A 27. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KEUNY 2/9) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: í&c^q.o.fo/og Szállító a számlát 2 példányban, cégszerűen aláírva, a Megrendelő által (Teljesítési igazolás kiállításával) elfogadott teljesítést követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a vonatkozó Teljesítési igazolás egy másolati példányát. Megrendelő a kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló 23. évi XCII törvény (a továbbiakban Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Szállító, - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://www.apeh.hu/koztartozasmentes), a fizetési határidő figyelembevételével benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fizetési határidő a Megrendelő által elfogadott teljesítéstől számított 3 nap, amelyen belül Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki Szállítónak a számlán feltüntetett, ennek hiányában a Szerződésben meghatározott számlájára. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 1. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli Amennyiben valamelyik számla december 1-ét követően érkezik Megrendelőhöz, azt a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt úgy kell tekinteni, mintha a számla január 5-én érkezett volna be. KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 4/9 oldal A

5 A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 9. Alvállalkozók A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 1 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt. A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, munkájukért a Szállító úgy felel, mintha a vonatkozó szerződéses kötelezettséget teljes egészében maga teljesítette volna Amennyiben Szállító az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt Alvállalkozója felé, erről Megrendelőt a számra küldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben Szállító bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését Természetbeni juttatást biztosító utalványok szállítása Ajánlatkérő munkatársainak igényei szermti mennyiség és összetétel szermt, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra (29/s ); b) ajánlattevő és alvállalkozó megjelölését; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről Szállító az Alvállalkozóknak - függetlenül az igénybevétel mértékétől - történő kifizetések teljesítése során az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően jár el. 1. Szavatosság Szállító szavatolja, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció Műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek, jogtiszták (per-, teherés igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását lehetővé teszik. Szállító szavatolja, hogy a teljesített Szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak, szellemi alkotásnak minősülő termékek esetében a vagyoni jogok birtokában van, a Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Szállítót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Szállító költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult. A Szállító félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelő ellen a Szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett költségeket megtériti. Szállító - az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében - a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. Szállítónak kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 5/9 oldal

6 származik a Termékek, vagy azok bármely részének Megrendelő országában történő felhasználása folytán. 11. Szerződésszegés és következményei Hibás teljesítés Szállító hibásan teljesít, ha az általa leszállított Termék vagy teljesített Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak Hibás teljesítés esetén a Megrendelő Termékek tekintetében elsősorban kicserélést követelhet. Ha Termékek tekintetében a Szállító a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat a szerződés szerződésszegéssel érintett szolgáltatás teljesítésére irányuló részétől. Hibás teljesítés esetén Szolgáltatások tekintetében Megrendelő elsősorban arra jogosult, hogy Szállító a Szolgáltatásokat ismételten elvégezze. Ha Szolgáltatások tekintetében a Szállító az ismételt elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat a szerződés szerződésszegéssel érintett szolgáltatás teljesítésére irányuló részétől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Termék(ek) kicserélését és a Szolgáltatás ismételt elvégzését - a Termék/Szolgáltatás tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Amennyiben a Tennék kicserélésre és a Szolgáltatás ismételt elvégzésére a teljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Szállítóval szemben. Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szállítóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbért köteles fizetni. Amennyiben Szállító ajelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőre nem vagy nem megfelelően teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbér mértéke: - késedelmes teljesítés esetén: A szerződésszegéssel érintett termékmennyiség áfa nélküli ellenértékének,8 %-a minden naptári napra, de legfeljebb a szerződésszegéssel érmtett termékmennyiség áfa nélküli értékének 24 %-a. - amennyiben Szállító a Szerződés 6.1. pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő 1 Ft késedelmi kötbérre jogosult minden naptári napra. - hibás teljesítés esetén: A szerződésszegéssel érintett termékmennyiség áfa nélküli ellenértékének 24 %-a. - meghiúsulás esetén: A nem teljesített termékmennyiség áfa nélküli ellenértékének 3 %-a Amennyiben a teljesítési határidőt megelőzően Szállító az indokok megjelölésével írásban jelzi, hogy határidőre nem tud teljesíteni, és a Kbt ában foglalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződést módosíthatják. Amennyiben a Kbt ában foglalt feltételek fennállása nem megfelelően igazolt, vagy amennyiben a késedelem Szállítónak felróható, Megrendelő az utólagos teljesítésre írásban megfelelő határidőt szabhat. Az utólagos teljesítésre szabott határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő elállhat a szerződés szerződésszegéssel érintett szolgáltatás teljesítésére irányuló részétől. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei az eredeti határidőre történő teljesítés elmulasztásával beállnak, függetlenül attól, hogy Megrendelő az utólagos teljesítésre határidőt szabott. Ennek megfelelően Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Szállítóval szemben A 3 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén, melybe beleszámít az előző bekezdésben meghatározott utólagos teljesítésre szabott határidő is, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér esedékessé válik - késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás időpontjával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; KEUNY2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 6/9 oldal %

7 - hibás teljesítés esetén a hibás Tennék(ek) / Szolgáltatás(ok) Megrendelő általi átvételével. Az átvételkor észlelt hibás teljesítés tényét Megrendelő írásban rögzíti a teljesítési igazoláson; - a Szerződésben meghatározott esetekben az elállás, illetve a megszűnés napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával. -LLÍrTv-Megrendelő jogosult-kötbér-követelését-az-általa-a-szállítónak-fízetendő összegbe-beszámítank- Amennyiben a Megrendelőnek a Szállító nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő számlát állít ki, amit Szállító 8 napon belül köteles Megrendelő számlájára befizetni Szerződés megszűnése - elállás és felmondás Szándékos vagy súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő az első megrendelés teljesítéséig a Szerződéstől elállhat, azt követően pedig azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Megrendelő a Szerződésben meghatározott esetekben, valamint akkor jogosult az első megrendelés teljesítéséig elállni jelen Szerződéstől, majd azt követően azonnali hatállyal felmondani jelen Szerződést, ha Szállító ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik. Megrendelő a Ptk (2) bekezdése alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 12. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesítem kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a szerződéses kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (6) napot, Megrendelő jogosult a szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Szállítóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik. Szállító a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Szállító jogutódja jelen szerződésbeli pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha ajogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. Amennyiben Megrendelő a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik és Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. 14. Együttműködés, értesítések A szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljámi, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást. Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés ' 7/9 oldal 4

8 aláírásának napján. Ha címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kij elölt személyek: Szállító részéről: Megrendelő részéről: 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Kádár Kata ügyfél menedzser Tel/Fax: / koordinaciocslsodexopass.hu; Medgyesi László Tel/Fax: / Felek ajelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie. 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 27. évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi, a teljesítésben részt vevő személyre. Szállító a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Szállító a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon. Szállító ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájámlása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Szállító a tudomására jutó ilyen információkat ajelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása A jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában íoglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 2. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, bankszámlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség. Szállító köteles ajelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni. KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 8/9 oldal ^

9 Szállító jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Szállító jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. -M^gFendelő-szerzodéses-állományában-szereplő-szerződések és-a-hezzájuk-kapesolódó-teljesítési-igazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy a Szerződést kötő másik Fél üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek. Érintettek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre ajogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Szállító elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szermt megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Szállítót illet meg. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Műszaki melléklet (a Dokumentáció Műszaki leírása, Szállító műszaki ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb. alapján) 2. sz. MeUéklet: Adminisztratív melléklet (Szállító nyilatkozatai, egyéb dokumentumok) 3. sz. Melléklet: Megrendelőlap minta (Szállító ajánlata alapján) 4. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta Budapest, 29. május 2. Megrendelő részéről: Szállító részéről: Balázs Zolt főosztályvezető BessetiyeyFBalint ügyvezető Igazgató Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: ^V^'^ Sodexo Pass Hungária Kft. H-1134 Budapest, Róbert Károly krt Adószám: , KEUNY 2/9 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 9/9 oldal a ^ r [\

10

11 1. sz. Melléklet: MŰSZAKI MELLÉKLET (a Dokumentáció Műszaki leírása, Szállító műszaki ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb. alapján) KEUNY 2/9 azonositó számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés Mellékletek

12 MŰSZAKI AJÁNLAT A szerződés tárgya; ENNI-KÉK Étkezési utalvány MELEGÉTEL utalvány AJÁNDÉK utalvány KULTÚRA utalvány INTERNET utalvány ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány Fizetési határidő; 3 nap (az ellenérték kiegyenlítése - ami magában foglalja az utalványok névértékét, a szolgáltatás díjat és az áfát is - banki átutalással törtémk, az átutalásnak legkésőbb az átvételt követően 3 nappal kell a számlánkra beérkeznie) Teljesítés helve; az ügyfél által megadott szállítási cím(ek) Az utalvánvok ajánlott és választható címletei; ENNI-KÉK étkezési utalvány perforált tömbös kiszerelés: 2, 5,1 Ft ENNI-KÉK étkezési utalvány borítékolt kiszerelés: 2, 5, 1, 2 Ft ENNI-KÉK étkezési utalvány 6 Ft névértékű egységboríték: 6 db 1 forintos, vagy 4 db 1 és 4 db 5 forintos címlet MELEGÉTEL utalvány perforált tömbös kiszerelés: 2, 3, 4, 5 Ft MELEGÉTEL utalvány borítékolt kiszerelés: 2,3,4, 5, 6, 1 Ft MELEGÉTEL utalvány 12 Ft névértékű egységboríték: 12 db 4 és 12 db 6 forintos, vagy 2 db 4 és 2 db 2 forintos címlet, vagy 24 db 5 forintos címlet AJÁNDÉK utalvány 715 Ft névértékű egységboríték: 2 db 2, 2 db 1, 1 db 5 és 1 db 65 forintos címlet KULTÚRA utalvány borítékolt kiszerelés: 2, 5,1, 2 Ft INTERNET utalvány borítékolt kiszerelés: 9, 1, 125, 15, 2, 4, 49, 69, 75, 79, 89, 9, 99, 1, 2, 299, 3, 325, 35, 5, 52, 6, 79,9, 1,119 Ft ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány borítékolt kiszerelés: 2, 45, 5, 1,2, 5 Ft ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány egységboríték: Típus STI9 STI1 STI11 STI12 STI13 Névérték 5 Ft 1 Ft 15 Ft 2 Ft Ft Címletezés 2/2+1/1 1/5 + 2/2+1/1 2/5 + 2/2 + 1/1 2/5 + 4/2 + 2/1 2 / 5 + 4/2 + 3 / /45 cr' ~.PÍ -

13 Az utalványokon szereplő biztonsági elemek; 9 grammos biztonsági papír (speciális papír) egyedi, fémes csillogású 5 mm széles hologramcsík (biztonsági szál), amely a papír _ felszínébe simul saját rendszerű vonalkód UV fényben látható nyomat grafikus biztonsági vonalrendszer (hullámvonal) mikroírás biztonsági számkódok (egyedi azonosításra alkalmas számjegykódok) Az utalványokon szereplő adatok; a kibocsátó szerv neve, címe az utalvány egyedi sorszáma az utalvány névértéke számmal és betűvel Az utalvány megnevezése, felhasználhatósága és felhasználhatósági határideje: ^NNI-KÉK étkezési utalvány" Kizárólag fogyasztásra kész élelmiszerek vásárlására jogosítr ÉRVÉNYES: l-ig" Az ENNI-KÉK étkezési utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek. MELEGÉTEL utalvány" Kizárólag melegétel vásárlására jogosít! " ÉRVÉNYES: ig" A MELEGÉTEL utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek. AJÁNDÉK utalvány" Élelmiszer, Ruházat, Műszaki cikk és lakberendezés, Kozmetika, vegyi áru és egészség, Könyv és szabadidő", ún. EXTRA AJÁNDÉK utalvány. Beváltható az utalványon feltüntetett termékkörre és/vagy szolgáltatáskörre! " Felhasználható: a felsoroltak kategóriában mindegyikének vásárlásakor, kiegészítve az élelmiszer termékekre is. ÉRVÉNYES: ig" Az AJÁNDÉK utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek. KULTÚRA utalvány" Felhasználható a Sodexo Pass Hungária Kft-vel szerződött szolgáltatóknál! " Felhasználható: közművelődési intézményi szolgáltatások igénybevételére jogosító belépő, bérlet stb. megvásárlására. (Aj onatkozo jogszabály 28. január 1. napjától változni fog.) _-;-.. ÉRVÉNYES: ig" A KULTÚRA utalványok kibocsátásuktól tárgyév december 31-ig érvényesek, a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyévet követő év december 31-ig érvényesek.

14 ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány" Kizárólag tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásra jogosít! " ÉRVÉNYES: és között" Az utalvány felhasználhatósági határideje az iskolakezdést megelőző 6 és az azt követő 6 nap, azaz tárgyév július l-től október 3 l-ig tart. INTERNET utalvány" A Sodexo Pass INTERNET utalvány a T-Online, a UPC, az Invitel, valamint a Sodexo Pass Hungária Kft-vel szerződésben álló több kisebb szolgáltató meghatározott lakossági internet-szolgáltatásainak igénybevételére használható fel. Az utalvánnyal a havi díj és az egyszeri belépési díj egyaránt kifizethető. Az utalvány felhasználhatósági határideje 29. december 31., a tárgyév utolsó három hónapjában kiadott utalványok tárgyevet követő év december 3l-ig érvényesek. Az INTERNET utalvány előnyei: o korlátlan összegben adó- és járulékmentesen juttatható, o dolgozói több szolgáltatáscsomag közül választhatnak, o igénylése és felhasználása egyszerű, o juttatása minimális adminisztrációval jár: Az intemet szolgáltatóval történő szerződéskötés és az ezzel járó adminisztráció nem Önt terheli, mert dolgozóival az szolgáltató köt egyéni előfizetői szerződést. Ön csak a Sodexo Pass-szal áll szerződésben. Az adóvonzatával kapcsolatos szabályozásokat a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. számú törvény 1. számú mellékletének 7.11 alpontja tartalmazza. Az utalvány felhasználásának menete: A Sodexo Pass INTERNET utalvány felhasználásához dolgozóinak egyedi T-Online/UPC/Invitel előfizetői szerződéssel kell rendelkezni, valamely lakossági internet-szolgáltatásra. Abban az esetben, ha dolgozói még nem rendelkeznek internet-előfizetéssel, regisztrálniuk kell a oldalon az Intemet UTALVÁNY REGISZTRÁCIÓ menüben vagy a es telefonszámon. A regisztrációt követően az intemet szolgáltató felkeresi dolgozóit szerződéskötés céljából. Abban az esetben, ha a dolgozói már rendelkeznek T-Online/UPC/Invitel internet-előfizetéssel, az utalvány segítségével az erre a célra kialakított honlapon keresztül, könnyedén kifizethetik havi díjukat. A beváltóhelyek listája; Ajánlatkérő részére országos beváltó-hálózatot biztosítunk. Az utalványok beváltására alkalmas elfogadóhelyek listája a mellékelt CD-n található. ENNI-KÉK utalvány MELEGÉTEL utalvány AJÁNDÉK utalvány elfogadóhely Pest megye és Budapest területén 14.9 db. elfogadóhely Pest megye és Budapest területén db. elfogadóhely Pest megye és Budapest területén db. KULTÚRA utalvány elfogadóhely Pest megye és Budapest területén 216 db. INTERNET utalvány elfogadóhely 69 tfb: ISKOLÁK. TÁMOGATÁS elfogadóhely Pest megye és Budapest területén 2.926db. - a n^

15 Megrendelés menete; A megrendelések lebonyolítása az általunk készített Megrendelő lap segítségével történik. A Megrendelő lappn^ fel kell tüntetni a megrendelt darabszámot, a rendelés végösszegét illetve az átvétel tervezett időpontját, az átvevő személyeket, majd faxon vagy -en eljuttatni irodánkba munkanapokon 15: óráig. Mi visszaigazoljuk a megrendelését. Perforált tömbös utalványok vagy egységborítékok rendelése esetén, a megrendelés teljesítése a megrendelés leadását követő 2. munkanapon történik kiszállítással. Egyedi igény szerint borítékolt utalványok esetén, a megrendelés teljesítése a megrendelés leadását követő 5. munkanapon történik kiszállítással. (A megrendelés leadásának napja mindig a nulladik nap.) Ajánlatkérő igény szerint választhat, hogy tömbös, egységborítékos vagy egyedi igény szerint borítékolt kiszerelésű utalványokat rendel. Utalvánvok visszaváltásának módia; A lejárt és fel nem használt utalványokat a Sodexo Pass Hungária Kft. által kibocsátott jegyzőkönyvvel kérjük visszajuttatni irodánkba a beválthatósági határidő elteltét követő 9 napon belül. A lejárt és fel nem használt utalványokat Ajánlatkérőtől Ajánlattevő díjmentesen visszaváltja, névértékét megtéríti, vagy díjmentesen azonos típusú és azonos címletű érvényes utalványra cseréli. Az utalványok érvényességi idejének elteltét követő 9 napon túl az utalványok visszaváltása, cseréje nem igényelhető. Nyomdai hiba, sérülés esetén a hibás utalványokat díjmentesen visszacseréljük. Az utalványok érvényességi idejének elteltét követő 9 napon túl az utalványok cseréje nem igényelhető. Kedvezmények; Egyedi igény szerint borítékolt utalványok esetén a borítékok előlapján ajánlatkérő igénye szerint feltüntethető ajánlatkérő neve, címe, dolgozó neve vagy egyéb szöveg 3 x 33 karakterig! 28. októberétől megszűnt az előlap, a borítékban elhelyezett első, értékkel is rendelkező utalványon tűntetjük fel a kért szöveget: pl.: Köszönjük egész éves munkáját! Amennyiben Ajánlatkérő igényt tart az előlapon történő szövegezésre, készséggel állunk rendelkezésére és egyedi igénye alapján állítjuk elő az utalványokat. Remélem, ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Budapest, 29. április 15. Sodexo Pasa Hungária Kft. H-í 134 Budapest, OS SÁNDOR, Pénzügyi igazgató -SH-

16 1 1 NYILATKOZAT AZ AJÁNDÉK UTALVÁNY FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL Alulírott KIS SÁNDOR, mint a Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Sodèxo Pass Hungária Kft. által forgalmazott AJÁNDÉK utalvány minden tekintetben megfelel a évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (11) pontjában, a 71. vben és az 1. számú melléklet pont a) alpont] -ban leírtaknak. 1 1 Az adómentességre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Sodexo Pass AJÁNDÉK utalvány a rajta feltüntetett termék- és szolgáltatáskor igénybevételére használható fel. Az AJÁNDÉK utalványon a következő termékkörök szerepelnek, így garantált a törvényi előírások által biztosított lehetőségek széles körű félhasználhatósága: 1.Élelmiszer Az AJÁNDÉK utalvánnyal elfogadóhelyeinken bármilyen fogyasztásra kész élelmiszer megvásárolható: hideg és meleg ételek, konyhai készítmények, oükrászati tennékek, italok, fűszerek, tea és kávétermékek, bonbonok, édességek, csokoládék, stb. 2.Ruházat Bármilyen ruházati termék vásárlására felhasználható (alsó-és felsőruházat, sportruházat, cipő, stb.). S.Müszaki cikk és lakberendezés Bármilyen jellegű műszaki- és elektronikai cikk (szórakoztató elektronika, barkács- és hobbigépek, háztartási gépek, számítástechnika, mobil- és telekommunikációs eszközök, világítástechnika, stb.), bútorok, lakberendezési termékek, háztartási eszközök, konyhafelszerelés, stb. vásárlására jogosít. 4. Kozmetika, vegyi áru és egészség Beváltási termékkörök: kozmetikai és szépségápolási cikkek, illatszerek, háztartási vegyi áru (pl. mosóporok, öblítöszerek, tisztítószerek, stb.) és az egészségmegőrzést elősegítő termékek és szolgáltatások. 5. Könyv és szabadidő Beváltási termékkörök: könyvek, hanghordozók (CD, audiókazetta), videó, DVD, játékok, sportfelszerelési cikkek és eszközök, valamint kulturális és szórakozási tevékenységre vonatkozó szolgáltatások (mozi, kulturális rendezvények és előadások). Ezen felül sporttevékenységek is igénybe vehetőek (uszodák, fitnesstermek, teniszpályák, stb.). Budapest, 29. április 27. Sodexo Pass Hungária Kft. H-1134 Budapesí, Róberf Károly, krt Aáómáxa'. lp î 12. ~ Xb~ IS SÁÉDOR hnzägyll igazgató

17 NYILATKOZAT A KÜLTUHA UTALVÁNY FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL Alulírott BUS SÁNDOR, mint a Sodexo Bass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54^58.) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Sodexo Pass Htmgária Kft. által forgalmazott KULTÚRA utalvány minden tekintetben megfelel a évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (11) pontjában, a 71. ^ben és az 1. számú melléklet 8.6. alpont] -ban leírtaknak. Az adómentességre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Sodexo Pass KULTÚRA utalvány az alább felsorolt termék- és szolsáltatáskör jgénybevétélére használható fel. Könyvtári, levéltári szolgáltatás- (SZJ 92.51); múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme (SZJ 92.52); előadóművészét (SZJ ), filmvetítés (SZJ ), állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása (SZJ ), közművelődési intézmény áltál nyújtott felnőtt- és egyéb oktatás (SZJ 8.4). Szintén a tőrvényi előírásnak megfelelően a Sodexo Pass Hungária Kft. országos elfogadóhálózata az alábbi beválthatósági lehetőségeket biztosítja: - színházi előadások, - hangversenyek, -jegyirodák által forgalmazott belépők, - múzeumi belépők, illetve művelődési házak szolgáltatásai Budapest, 29. április 27. IS SANDOR Pénzügyi igazgató Sodexo Pass Hunaária Kft. H-1134 Budapest, R'M.-K-'I Károly krí Adóesám: 1à ~ kk

18 NYILATKOZAT AZ ÏSKOLAKEZDESI TAMOGATAS UTALVÁNY FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL Alulírott KIS SÁNDOR, mint a Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Sodexo Pass Hungária Kíl. által forgalmazott ISROLAKEZDESI TÁMOGATÁS utalvány minden tekintetben megfelel a évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (11) pontjában, a 71. -ben és az 1. számú melléklet 8.3. alpont] -ban leírtaknak. Az adómentességre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a Sodexo Pass ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvánv az alább felsorólt termék- és szolgáltatáskör igénybevételére használható fel és szintén a törvényi előírásnak megfelelően a Sodexo Pass Hungária Kft. országos elfogadó-hálózata az alábbi beválthatósági lehetőségeket biztosítja: tankönyv - taneszköz, bútor írószer, iskolatáska ruházati termékek számítástechnikái eszköz vásárlása Budapest, 29. április 27. r r MS SÁNDOR Pénzügyi igazgató Sodexo Pass Hunaária Kft. H-1134 Budapsst. Róbert Károly krí c s < Adószám: 1è î 12. XC-

19 SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT -Az-ajánlati árban foglalt szolgáltatások Az ajánlatban szereplő utalványokat legyártjuk. Az utalványokat személyenként tömbösítjük, a műszaki ajánlatban részletezettek szerint egységborítékos kiszerelésben vagy egyedi igény szerint borítékolt kiszerelésben biztosítjuk. Az utalványokat a megadott címre értékszállító céggel kiszállítjuk a megrendelés leadása utáni 2-5. munkanapon a megrendelt utalványok kiszerelésétől függően. Az utalványok átvételére a megrendelő nyomtatványon Ajánlatkérő által feltüntetett két személy jogosult. A Megrendelő a teljesítés helyén sorszám és érték szerint átveszi az utalványokat és a Szállító által átadott szállítólevélen - aláírással, dátummal és a Megrendelő hivatalos fejbélyegzőjével - igazolja a teljesítés megtörténtét. A számlát postai úton megküldjük. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése banki átutalással történik a teljesítést követő 3 napon belül. Az utalványok beváltását végző elfogadóhelyekkel való megállapodás, a felhasznált utalványok összegyűjtése, illetve az elfogadóhelyekkel való elszámolás és a kapcsolódó adminisztráció Ajánlattevő feladata, így Ajánlatkérő jelentős adminisztrációs tehertől mentesül. Az ajánlott utalványok felhasználásához beváltó hálózatot biztosítunk, melyet Ajánlatkérő igényei szerint a jogszabályok által megengedett elfogadóhelyekkel bővítünk. A beváltóhelyek listájának bővüléséről igény szerinti rendszerességgel (általában negyedévente) folyamatos tájékoztatást adunk a mellékelt táblázatos formátumban. Cégünk több, mint tízéves tapasztalattal rendelkezik az utalványforgalmazás területén, jelenleg Magyarországon mintegy 2 cég 1 alkalmazottja használja utalványainkat. Szakmai tanácsadást végzünk. Az utalványok előállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljes egésze szigorú minőségi előírások alapján szabályozott, melyet az ISO 91:2 szabványoknak való megfelelés a garancia. Remélem, ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Budapest, 29. április 15. OR igazgató -ss-

20 i. I I I I NYILATKOZAT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉiÉRÖL Alulírott KIS SÁNDOR, mint a Sodexo Pass Hungária?Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) köíelezettségválialásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Pénzügyi szervezeték állami felügyelete által.kiírt "Természetbeni juttatást biztosító utalványok szállítása Aj ánlatkérő munkatársainak igényei szerinti mennyiség és összetétel szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és ajánlati dokumentációjában leírt szolgáltatási követelményeket a Sodexo Pass Hungária Kft.ajánlatkérő igénye szerint betartja és teljesíti. Ajánlattevő vállalja az utalványszállítások és kapcsolódó szolgáltatások (pl. speciális esomagölás, utalványok Ajánlatkérő igényeinek megfelelő egyedi csoportosítása, és ennek jelzését biztosító elektronikus vagy papír alapú megrendelőlap, ügyfél tájékoztatás, utalványok cseréje) teljesítését. Budapest, 29. április 27. Pénzügyi igazgató "ä-

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS V r A PSZAF000001795301 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 101909-' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben