10.3. jelű kötelezően zöldfelületként tartandó területek zónája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10.3. jelű kötelezően zöldfelületként tartandó területek zónája"

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének október 31-i ülésére Tárgy: Dorog Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! Az előző napirendi pontban tárgyalta a T. Képviselő-testület Dorog Város Településszerkezeti Tervének módosítását. A Településszerkezeti Terv módosítása kapcsán szükséges a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása is, melyet az állami főépítész szakmai véleménye alapján a VÁTI Kft. készített. Fent leírtak alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen: Dorog Város Önkormányzatának... /2008. (...) SZ. RENDELETE Dorog Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2001. (XI. 08.) számú rendeletének módosításáról (DÉSZ) Dorog Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá a Kormány 253/1997. (XII. 20.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelete (továbbiakban: OTÉK) 4. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Dorog Építési Szabályzatának módosítása (továbbiakban: DÉSZ) megállapításával az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Dorog Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2001. (XI. 18.) sz-ú rendelet (továbbiakban R ) 7.. a.) pontja új KÁN jelű különleges állat és növénykert meghatározással egészül ki. (2) A R 7. -a új, az alábbi tartalmú c.) ponttal egészül ki: c.) Dorog város - SZTK tömbje, - Miksici út melletti terület, - Piac és volt brikettgyár terület, - Baumit út melletti terület,

2 - Homokvasúti terület, valamint - Kálvária út melletti területére szóló szabályozási tervlapjain OTÉK-jelkulcsok szerepelnek, míg a további területeken a hatályos jelek maradnak alkalmazásban. A rendelet vonatkozó részeinél éppen ezért az alábbi megfeleltetés veendő figyelembe: Lk = KL Lke = KEL Vt = TV Gksz = KG Gip = IG Z = KP 2.. (1) A R 30.. b.) pontjában az 5-dik kód az alábbi 5* kóddal egészül ki. 5* kód = épületközzel megszakítandó zártsorú beépítési mód (2) A R 30.. c.) pontjában szereplő táblázat az alábbi új sorral egészül ki: Legkisebb telek-mélység Legkisebb teleknagy- kód Legkisebb telekszélesség a beépítési mód függvényében (m) ság (m 2 ) telepszerű szabadonálló oldalhatáros ikres zártsorú keretes Kialakult* Kialakult* 0* * kötelező telekegyesítést követően kialakult telekállapot (3) A R 30. -a új, az alábbi tartalmú (7), (8), (9) bekezdéssel egészül ki: (7) A lakótelepi karakter-zóna kivételével bármely építési övezetben a beépítés feltétele a kiszabályozott építési telek megléte, valamint az új telek területét érintő önálló telek (úszótelek) megszűntetése. (8) Épületközzel megszakítandó zártsorú beépítési móddal szabályozott területeken az épületek zárt sora helyenként, legalább 10 méteres épületközzel meg kell, hogy szakadjon. Ha az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 3 m széles résznek egy telekre kell esnie, valamint az épületeket ilyen esetben a közre néző oldalukon homlokzattal kell kialakítani. (9) Ha a KAN jelű különleges állat- és növénykert rendeltetésű zónában a megengedett építménymagasságnak megfelelően a különleges állattartó épület nem helyezhető el, az indokolt mértékig a magasság csak az illetékes építészeti műszaki tervtanács véleménye alapján léphető túl. 3.. (1) A R 32. -ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A melléképítmények közül a rendeltetési zónának megfelelő építési övezetre engedélyezett valamennyi építmény elhelyezhető.

3 (2) A R (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A melléképítmények közül a rendeltetési zónának megfelelő építési övezetre engedélyezett valamennyi építmény elhelyezhető. 4.. (1) A R 43. -a (1) bekezdésének jelölése (1) a pontra változik és egyben az alábbi tartalmú b. és c.) ponttal egészül ki: b.) Lakóterületen az építési övezetben előírt legkisebb telekterület kétszeresét elérő vagy meghaladó telekterületre tervezett bármely épület építési engedélyezési terve illeszkedés-vizsgálat köteles. c.) Lakóterületen a minimális telekterületet elérő, de annak másfélszeresét meg nem haladó teleknél max. 2 lakás, A másfélszeres telekterületet elérő vagy meghaladó telken a mindenkori minimálterület osztásával kapott érték kétszerese, de maximum 6 darab lakás helyezhető el. (például egy háromszoros minimális telekterület esetén 6 lakás). (2) A R 43.. (15) bekezdése az alábbira változik: 10%-nál meredekebb tereplejtés esetén, valamint csúszásveszélyes, illetve alábányászott/süllyedésveszélyes területeken az építési hatóság bármely építési övezetben elrendelheti, hogy az építési engedélykérelemhez talajmechanikai szakvéleményt kell mellékelni. az építési engedélykérelemhez minden esetben talajmechanikai szakvéleményt kell mellékelni. (3) A R (25) bekezdés az alábbira változik: Az építési helyen kívül eső meglévő épületek felújíthatók, de új épület csak az építési helyen belül helyezhető el. tetőterük beépíthető, de szintszám-növeléssel együtt járó, illetve beépítettséget növelő bővítésük nem engedélyezhető. (4) A R 43.. (29) bekezdés a.) pontjában a felsorolás az alábbiakkal egészül ki: - különleges területeken (a KÁN jelű különleges állat- és növénykert kivételével); (5) A R 43. -a új (30) bekezdéssel egészül ki: (30/a) A település alábbi területeire készülő építési engedélyezési tervhez tömegvázlat, utcakép, látványterv és illeszkedés-vizsgálat csatolandó: - a városképileg kiemelt útvonal menti, a kiemelt közterületről látható homlokzatot is érintő tervhez, - bármely építési övezetben az előírt legkisebb telekterület kétszeresét elérő vagy meghaladó telekre tervezett új épület, vagy homlokzatváltozást eredményező átalakítási tervhez, - minden 500 m 2 szintterületet elérő, vagy meghaladó épület tervéhez. (30/b) A településközpont, valamint a központi vegyes területek azon telkeire, amelyek egy része közhasználat számára megnyitott, szakági tervezői jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész tervező által készített kertépítészeti terv készítése kötelező.

4 (30/c) Természeti, műemléki védelem, helyi értékvédelem alapján védettnek minősülő telek esetében az építési engedélyezési terv kötelező részét képezi az érintett telekre készített olyan kertépítészeti és tereprendezési terv is, amely feltünteti a meglévő növényállományt, az esetlegesen kivágásra javasolt fákat és cserjéket (faj-és kormeghatározással), továbbá a tervezett állapotot, tereprendezés esetén pedig az összes érintett telekkel és a közterülettel kapcsolatban a vízelvezetési megoldási javaslatot. (30/d) A KÁN jelű állat- és növénykert területére szakági tervezői jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész tervező által készített kertépítészeti terv készítése kötelező. (30/e) Új fejlesztési terület, valamint bármely közterület kialakítása csak a tereprendezéssel és a csapadékvízelvezetéssel összehangolt tervezés alapján valósuljon meg térségi össze-függésben méretezett vízjogi engedélyes elvezető hálózat kialakításával. A R rendelet 50. -ának (2) bekezdése új c.) ponttal egészül ki: c.) jelű kötelezően zöldfelületként tartandó területek zónája A telken belül kijelölt (szabályozási terven ábrázolt) kötelezően zöldfelületként tartandó területet növényzettel fedetten kell kialakítani, rajta sem terepszint alatt, sem terepszint felett épületet elhelyezni nem lehet. A kötelezően zöldfelületként tartandó területen elhelyezhetők a pihenést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, díszmedence, emlékmű, ivókút stb.) és a rehabilitációt segítő parkberendezések. Nem helyezhető el a zónában tornapálya, játszótér, kerítés. 5.. (1) A R 51.. (5) bekezdésének c.) pontjában Munkás utcára vonatkozó előírásai az alábbira változik, és felsorolás kiegészül a Kálvária út 14,0 m szöveggel: - Munkás utca: kialakult (min. 16,0 m); a Gorkij utca Mária utca közötti szakaszon (min. 16,0 m); (2) A R d.) pontjának felsorolása az alábbival egészül ki: a meglevő lakóutcák kialkult szélessége megtartandó; - A lakóutak megtarthatóságára, illetve szélességük, valamint nyomvonaluk kialakítására a szabályozási tervlapon ábrázoltak a mérvadóak. (3) A R 51.. (10) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A szintbeni közúti csomópontokban, valamint az út-vasút keresztezések környezetében a látóháromszögek területén a szakági előírások a mértékadók. (4) A R 51.. (11) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Magánút csak településközpont vegyes, kisvárosias lakó, különleges állat- és növénykert, gazdasági, mezőgazdasági és erdőterületen létesíthető. (5) A R (12) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Önálló hrsz.-ú telek településközpont vegyes, valamint gazdasági területen indokolt esetben közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú magánútról is nyitható.

5 (6) A R 54.. (13) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az új közutakat csak utcafásítással szabad kialakítani. Utak kiépítése, felújítása során 12 m szabályozási szélesség esetén egyoldali, a felett kétoldali fasor telepítése kötelező, kivéve ott, ahol az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné, illetőleg, ahol a növényzet kihelyezését a műszaki adottságok nem teszik lehetővé. (7) A R 51. -a új (14) bekezdéssel egészül ki: Bármely felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett negyedik parkolóhely után egy darab, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő lombos fa telepítésével kell megoldani. 6.. A R 54.. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Benzinkutak, valamint a 20 személygépkocsi befogadóképességénél nagyobb parkolók felületéről a csapadékvizeket csak homok- és olajfogón átvezetve lehet közcsatornába engedni. A parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. A csapadékvíz befogadóba történő bevezetése előtt a vizek összegyűjtése, előtisztítása szükséges a vízszennyezés megelőzése érdekében. 7.. (1) A R 55.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A vízfolyások mentén a vonatkozó jelenleg a 21/2006. számú Korm. rendelet előírásait kell betartani: - a parti sáv szélessége nem állami tulajdonú vízfolyások és közcélú vízi létesítmények mentén a partvonaltól számított 3-3 méterig terjed. - a vízfolyások mentén 10,0 m-es sávon belül semmiféle építmény, még közművezeték sem helyezhető el, valamint e sáv deponálásra még átmenetileg sem használható. Mindennemű tevékenység csak az illetékes VÍZIG engedélyével végezhető. (2) A R 55. -a az új (7) bekezdéssel egészül ki: (7) vízfolyás partjától számított méteren belül trágya, műtrágya nem juttatható ki. A méteres védőtávolságon belül természetkímélő (integrált növénytermesztés, biogazdálkodás) mezőgazdasági gyakorlatot kell folytatni. 8.. A R 56. -a új (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A jelentős átépítésre kerülő területeken a villamos közép-, kisfeszültségű és közvilágítási hálózatokat földkábelbe fektetve kell kiépíteni. 9.. A R 58.. jelenlegi előírásának számozása 58.. (1) bekezdésre változik és új (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A távhő-vezeték 5 m-es védőtávolságán belül építményt elhelyezni nem lehet, valamint: - tilos 5-5 m-en belül fák ültetése, szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 50 cm-nél mélyebb talajművelés, anyagok tárolása, - tilos 3-3 m-en belül cserjék ültetése.

6 10.. (1) A R 60.. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közhasználatra nem szánt védő zöldsávokat 80% borítottságú erdőterületként cserjével vegyesen kell kialakítani. (a kötelező fásítás területeit) háromszintű sűrű növénytelepítéssel (gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt állomány) kell kialakítani. A háromszintű növényállomány védelmi funkcióját környezettűrő fafajok alkalmazásával kell biztosítani. (2) A R 60. -a új (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A közterületi zöldfelületek (közparkok, fasorok, közlekedési területek zöldfelületei) növényállománya védendő. Meglévő, egészséges fák megőrzéséről minden esetben gondoskodni kell. Ültetés, növénycsere, áttelepítés, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti szakvélemény, kertépítészeti terv alapján végzett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás, felújítás esetén történhet. Fakivágás, csonkolás engedélyezhető még közvetlen baleset- (vagy élet-) veszély elhárítása érdekében és a fa biológiai pusztulása esetén. Fakivágási engedély minden esetben szükséges 11.. (1) A R 61.. (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetszerűen történhet, a partjuk mentén levő természeti területek, növényállományok károsítása nélkül. A vízfolyásokat, csatornákat kísérő növényállomány telepítésekor és fenntartásakor őshonos fajokat ajánlott alkalmazni. (2) A R rendelet 61. -a az alábbi új (14), (15), (16), (17), (18), (19/a) (19/b) és (20) bekezdésekkel egészül ki: (14) Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros hatást a környezetre. A terhelési határértékeket a talajvédelem, a radioaktivitás és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni. (15) Az új létesítmények kommunális szilárd hulladékának szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, szállítását, ártalmatlanítását, hasznosítását a mindenkor érvényben lévő jogszabályokban előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani. (16) A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás előkészítése stb.) során biztosítani kell: - a kitermelt (megmozgatott) föld területen belüli ártalommentes elhelyezését, - a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a kiporzás elleni védelmet, - a vízerózió elleni védelmet, - a felső humuszos réteg (min. 20 cm) deponálását és kezelését. (17) Területfeltöltés csak szennyeződésmentes anyaggal történhet. (18) Termékeny talajréteggel rendelkező területen történő építésnél, beruházásnál a talajvédelmi hatóság szakhatósági közreműködését kell kérni.

7 (19/a.) A meglevő és létrehozásra kerülő jelentős forgalmú közlekedési területek, valamint a mindenkor hatályos jelenleg a 21/2001. (II.14.) kormány rendeletben meghatározásra kerülő létesítmények esetén levegővédelmi övezetet kell megállapítani egyedi eljárás keretében, kikérve a környezetvédelmi hatóság véleményét. (19/b.) A kijelölt levegővédelmi övezetben nem lehet lakóépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási típusú épület, valamint idegenforgalmi funkciót szolgáló épület és ehhez kapcsolódó zöldfelületi intézményi funkció, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével kapcsolatos építményt. (20) Dorog város a hatályos kormány rendelet szerint nitrát érzékeny terület, ennek megfelelően mezőgazdasági tevékenységet (növénytermesztés, állattartás) csak a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően lehet végezni A R 62.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Jelen rendelet mellékleteivel együtt a Településszerkezeti Terv vonatkozó részeinek módosítását követő napon lép hatályba. Előírásait az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni A R 62.. (2) bekezdésében a szabályozási tervi hivatkozás kiegészül a Dorog, TRT. módosítás TSZ. 4155, 4156, 4157, 4158, 4164/2007. felsorolással (1) Ez a rendelet november 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követő eljárásoknál kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik (3) Kihirdetés napja: október 31. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző

8 1. SZ. MELLÉKLET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Lehetséges csomópont A szabályozási tervlapon jelölt helyek az adott útszakaszon létrehozható csomópontokat jelölik. Két kijelölt csomópont között sem közút, sem magánút kikötésére nincs lehetőség. Közhasználat céljára átadott terület időbeli korlátozással: Telek erről szóló külön szerződés keretei között gyalogosforgalom számára közhasználatra megnyitott része, amelynél biztonsági okokból időben korlátozott a használat. Kortörténeti jelentőséggel bíró épületek: Azok az épületek, amelyek kiemelkedő építészeti értékkel nem rendelkeznek, ám egy adott korszakot jól szimbolizálnak. Dorog helytörténetének elemei, ezért lebontásuk csak teljes körű felmérési-, valamint fotódokumentáció készítése után engedélyezhető. Kötött funkciójú telekrész Adott terület-felhasználási kategórián belül azt a területrészt jelöli, amelyik kizárólag az előírt funkcióra használható. 2. SZ. MELLÉKLET Létesítmény Védőtávolság/m lakóépülettől ásott Fúrt (saját lakásnál Kúttól fele távolság) Élővízfolyástól Nagyállat I. kategória 11-től állat állat

9 2. SZ. FÜGGELÉK Helyi védettségre javasolt objektumok Épületek 31. Volt Katona-ház 1452/1 hrsz. Kortörténeti jelentőséggel bíró épületek 1. szakrendelő (hrsz. 1466/8) 2. gyógyszertár, fogorvosi rendelő (hrsz. 1466/8) 3. SZ. FÜGGELÉK Városképi jelentőségű parkok és kertek 9. Jubileum tér és a Szent Borbála templom előtti köztér 1801/1, 1801/2, 1823/2 hrsz 10. Állat- és növénykert díszkertje (megvalósulását követően) Városképi jelentőségű fasorok 4. Köztársaság út 1740 hrsz Városképi jelentőségű útvonalak es számú főút közigazgatási határok közötti szakasza

Városépítési Tanácsadó és Tervezo. H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958

Városépítési Tanácsadó és Tervezo. H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958 Városépítési Tanácsadó és Tervezo Iroda Korlátolt Felelosségu Társaság H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958 TATABÁNYA, ÓVÁROS ÉS VII-ES TELEP TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben