A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:"

Átírás

1

2 A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról I. Munkaterv: a.) az oktatás tárgyi és személyi feltételei: b.) az oktató- és nevelőmunka céljai és feladatai az új tanévre c.) tervezett tevékenységek A munkaterv melléklete Gyermekvédelmi felelős munkaterve, Diákönkormányzat éves terve Múzeumpedagógiai foglalkozások éves terve IPR csoport munkaterve Óvoda-iskola átmenet munkacsoport munkaterve Továbbtanulást elősegítő munkacsoport munkaterve Könyvtári munkaterv A Munkatervet folyamatosan kiegészíti a havi eseménynaptár és a belső ellenőrzési terv.

3 3 I. Munkaterv a.) Az oktatás tárgyi és személyi feltételei: Tárgyi feltételek: Az intézményben 8 évfolyamon 23 osztály 508 tanulója kezdi meg tanulmányait a 2014/2015- ös tanévben. Három első osztályt indítunk összesen 72 fővel. Felmenő rendszerben folytatódik a német nemzetiségi oktatás. Az alsó tagozaton 1 iskolaotthonos osztály működik. Az 11 napközis csoport mellett felső tagozaton tanulószoba működik. A kisház épületében továbbra is két osztály tanul. Változás az oktatás tárgyi feltételeiben a nyár folyamán: Felújításra kerültek: mellékhelyiségek, az iskola épületében a lépcsők, konyha, mellékhelyiségek tisztasági meszelése, udvari padok javítása,wifi lefedettség kialakítása folyamatban van. A tanév során a következő nyertes pályázatokból bővíthetjük eszközeinket, finanszírozhatjuk programjainkat: Pályázat megnevezése Felhasználható összeg Környezetszépítő pályázat Ft IPR Ft Tanulmányi kirándulás magyarlakta területre 1,5 millió Ft Személyi feltételek: A pedagóguslétszám az intézményben jelenleg teljes, jelenleg 1 főt kell helyettesíteni gyermekgondozási szabadság, fizetés nélküli szabadság jogcímen. b.) Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata: A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: * A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk. Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, koo-

4 4 peratív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat. * A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasási és írástechnika folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. * A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. * Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése. A német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben történő folytatása, tapasztalatainak gyűjtése. * A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. * A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. * Az integrált oktatás az oktatásügy reformjának része. A pedagógusok továbbképzésének iránya a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, oktatásuk, nevelésük hatékonyabb módszertani eljárásainak megismerése és gyakorlatban való alkalmazása. Integrációs terv kidolgozása az egyenlő bánásmód elvének sokoldalú érvényesítésével. IPR, iskola-óvoda átmenet, középiskolai átmenet munkacsoport létrehozása, működtetése. * Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése válik lehetővé segítség által. * A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. * A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző években eredményes múzeumpedagógiai és délutáni szervezett szabadidős projektek folytatása. A hatékony és sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. * Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása,

5 5 az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. * A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. Az OKÉV mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása. * A német nemzetiségi oktatás 7 éves tapasztalatainak összegyűjtése, feltételeik javítása. Célunk a Baross Ovi Kindergarten Baross óvodával, Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiummal és NNÖP-vel tovább szélesíteni az együttműködést. * Pályázati erőforrások kihasználása * Esztétikai nevelés fejlesztése. (Művészeti ágak megismerése, kiállítások, aktuális faliújságok, szépíróversenyek kiplakátozása.) * Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése c./ A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi Indikátor A Pedagógiai Program, SZMSZ, Helyi Tanterv, Házirend aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően Minden érintett kolléga szept. 30-ig igazgató dokumentumellenőrzés A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével a foglalkozási tervek elkészítése, a fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása. A rendszeres információcsere biztosítása az osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal és a logopédussal. A nevelési programok alapja az egyén és osztályközösség neveltségi szintje. Osztályfőnök aláírásra szept. 15. Az első és ötödik osztály esetén: február 01- je. mk. vezető, igazgató óralátogatás dokumentumellenőrzés A szülőkkel való közvetlen kapcsolatnevelőtestület folyamatos mk. vezető feljegyzések, beszámolók

6 6 tartás Munkatervek elkészítése az elfogadott iskolai munkaterv figyelembe vételével A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók életkörülményeit felülvizsgálva a nyilvántartások pontosítása. A halmozottan hátrányos tanulókkal való foglalkozás tervezése és kedvezményeik nyilvántartása. A halmozottan hátrányos tanulók iskolai tevékenységének naprakész ismerete. Az integrációs tevékenység figyelemmel kísérése. Az első osztályos tanulók logopédiai szűrése szeptemberben, a második, harmadik osztályos tanulók fejlesztése a szakértői vélemény alapján. Az 5. osztályok tanulmányi és közösségi helyzetét ( a volt 4. osztályos ofők részvételével) az osztályban tanítók értékelik. A matematika, magyar év eleji felmérésének összehasonlítása. A 4. osztályos ofők pedagógiai jellemzéssel átadják osztályukat. Kitérnek a módszertani tapasztalatok átadására, a követelményrendszer harmonizálása céljából. Mk. vezetők, reszortfelelősök Osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős szeptember 26. igazgató dokumentumellenőrzés szept. 19. igazgató dokumentumellenőrzés, beszámoltatás alsó tag. mk. folyamatos igazgatóhelyettes tájékozódás a volt 4. évfolyam ofői + 5. osztályos ofők, szaktanárok november igazgató dokumentumellenőrzés

7 7 A tanulók ellenőrzése, értékelése.a szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában. A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerése, jutalmazása. Az elismerések átadására iskolagyűléseket szervezése. Anyagi támogatást a jutalmazáshoz az alapítványtól igényelünk. Az iskola tanulóinak tájékoztatása, információcseréje az iskolai életről iskolagyűlések keretében, iskolarádió adásaiban A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véleményét, javaslatait folyamatosan, a panaszkezelési eljárás alkalmazásával hallgatjuk meg és kezeljük. nevelőtestület mk. munkatervben foglaltak szerint igazgatóhelyettes dokumentumellenőrzés nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás nev.test. 3 iskolagyűlés/tanév folyamatos iskolarádió alsó tagozaton 2/ tanév igazgató beszámoltatás DÖK folyamatos igazgató beszámoltatás A tanulók kellemes nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet virágosításával, ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani. Az iskolai faliújság- osztályközösségek folyamatos igazgató bejárás

8 8 ok dekorálása. Az alsó tagozatos munkaközösség a földszinti kiállítás anyagát az aktuális témáknak megfelelően változtatja. Az osztályfaliújságok rendszeres dekorációja az évfordulókhoz kötődik, illetve az osztály életével kapcsolatos Az idegen nyelvi munkaközösség célja a versenyképes, hiteles nyelvtanítás megszervezése új módszertani elemek felhasználásával. A német nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatos évfordulókat kíséri figyelemmel. (Márton napi vígasságok. A rendezvényeken való részvétel megszervezése. A diákcsere program folytatása A testnevelés munkaközösség kiemelt feladata a mindennapos testnevelés megvalósítása, megszervezése. A helyi testnevelés tantervbe beépült a tartásjavító, prevenciós program folytatása. A Jégcsarnok és uszoda adta rendszeres korcsolyázási és úszási lehetőséget kihasználása A kulturális rendezvények látogatásával, bábszínház, színházlátogatás szervezésével, múzeumok, tár- + ofők, idegen nyelvi munkaközösség testnevelés mk. + alsós mk. folyamatos igazgató beszámoltatás folyamatos igazgató beszámoltatás ofők, szaktanárok, Szepesházyné K. Ágnes, Palotainé S. Ilona, Krónerné Rózsafolyamatos igazgató beszámoló

9 9 latok, kiállítások, hangversenyek megtekintésével az ismeretek iskolán kívüli bővítése ( Opera, MÜPA, Filharmónia, Magyar Nemzeti Múzeum) A közösségek erősítését szolgálják a tanulmányi kirándulások. A kirándulási program az éves munkaterv része A nevelőtestület közös továbbképzése A pedagógus gyerekek Mikulás ünnepsége Tanári ügyelet megszervezése Tanulói ügyelet megszervezése Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással kapcsolatban. Drogprevenciós felvilágosító, megelőző munka Ebédelési rend áttekintése A reggeli és esti ügyelet megszervezése Takarítási akció szervezése. A kerületi takarítási nap programján való részvétel Hagyomány folytatása az iskolajelvény völgyi Ildikó osztályfőnök szeptember 19. igazgató dokumentumellenőrzés Szepesházyné K.Á. + szakszervezet Kosákné Antoni Mariann Igh.a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács javaslatának figyelembe vételével felső tagozat- Krónerné alsó tagozatos mk. + ig. igh.+pályaválasztási felelős Horváth Attiláné ig. + ofők+ gyermekvédelmi felelős szeptember igazgató tájékozódás december igazgató Tájékozódás szeptember 1. igazgató beszámoltatás szeptember 1. igazgató beszámoltatás folyamatos igazgató beszámoltatás október 22. igazgató beszámoltatás folyamatos igazgató beszámoltatás napközis mk. szept. 1. igazgató beszámoltatás Óváriné F. Judit Dr.Nádorné Gábor Anikó napk. mk., alsó tag. mk szeptember 1. igazgatóhelyettes beszámoltatás Ősszel és tavaszszal igazgatóhelyettes beszámoltatás nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás

10 10 viselésével Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat. Hulladékgyűjtési akció Egy diák-egy virág akció testnevelés mcs januármájus igazgató dokumentumellenőrzés reál mcs. őszi és tavaszi igazgató tájékozódás Lipcseiné Póta Zsuzsanna április igazgató tájékozódás Munkaközösségi programok, ellenőrzési területek A munkaközösségek programjait, az ellenőrzési területeket a munkaközösségek által összeállított munkatervek és az iskolai munkaterv részét képező havi program és a havi belső ellenőrzési terv tételesen tartalmazza. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek: A tanév egészét átható kiemelt feladata a tantestület valamennyi tagjának az új törvényi szabályozók naprakész ismerete, s ezek figyelembe vételével az iskolai dokumentumok aktualizálása. A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: *a felmenő rendszerben bevezetésre került kerettanterv alkalmazásának és beválásának vizsgálata * A pedagógus életpályamodell megismerése * Felkészülés a pedagógusminősítésre * Az átdolgozott iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata *A Házirend betartása és következetes betartatása, * személyes példamutatás - a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása. * a pontos adminisztrációs munka elvégzése, *az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést folyamatosan kell végeznie, amely a munkaközösségek ellenőrző tevékenységére épül.

11 11 Megbeszéléseink,értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Az értekezletek időpontját a Munkaterv mellékleteként az Eseménynaptár tartalmazza. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet Félévi értekezlet Tanévzáró értekezlet Tanévet előkészítő szervezési feladatok megbeszélése, munkatervi kérdések. A tanév rendjének ismertetése. - a 2014/2015-ös tanév munkatervi vitája. a tanulmányi- magatartás és szorgalmi helyzet elemzése, értékelése - a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai - pályaválasztási felelős- - a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink helyzete, az integrációs és képesség kibontakoztató tevékenységek számbavétele - Gyivi beszámoló - múzeumpedagógiai projekt teljesülése-tervek a II. félévre A 2014/2015-ös tanév értékelése, elemzése. - a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítés augusztus óra igazgató augusztus 29. igazgató január igh. + mk. vezetők + múz.ped június igazgató Őszi Tavaszi NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK Vízió Misszió-cselekvési terv elkészítésber szeptem- igazgató Kerettanterv beválása, óraszámok áttekintése, április igazgató ismerkedés új oktatási irányza- tokkal, feladatokkal Osztályozó Tantestületi értekezlet Munkaközösségi megbeszélések KONFERENCIÁK Tanulmányi, magatartási munka értékelése június január MUNKAÉRTEKEZLETEK aktuális feladatok megbeszélése és az szükség szerint eltelt időszak értékelése kedd óráig aktuális feladatok megbeszélése, döntések előkészítése a munkatervben keddi napon alkalmanként foglaltak alapján ig., igh Igh. mk. vez.

12 12 A tanév rendje: A tanítási év első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik ki a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A tanítási szünetek Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A szorgalmi időben a nevelőtestület döntése alapján öt tanítás nélküli napot szervezünk: Téma Időpont Felelős 1 Diáknap április/május DÖK 1 Nevelési értekezlet-tavaszi igazgató 1 Tanulmányi kirándulás május 22. osztályfőnök 1 Tantestületi továbbképzés szeptember 19. Szepesházyné Kurimay Ágnes 1 Félévi osztályozó értekezlet január 19. igazgató A nemzeti múlt és nemzeti kultúra megismerését, fejlesztését kívánjuk erősíteni a rendezvények, megemlékezések szervezésével. Kiemelt évfordulók Program Felelős Dokumentálás módja Asquiné, Teszák Ágnes, emlékfal 1. világháború kirobbanásának 100. évfordulója Egressy Béni születésének 200. évfordulója Pongráczné, Krónerné Pályázat kiírása

13 13 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Tanévnyitó ünnepély Megemlékezés az aradi vértanúkról augusztus órakor okt. 6. alsó tagozatos munkaközösség + ig. + Aratóné Dunai Mária Hangosítás: Balog I. Szabóné Reszegi Bernadett Október 23. emlékére megemlékezés okt. 22 és nov. 4. Pongráczné, Badicsné, Főző Tamás az 1956-os forra- dalomról Martinstag nov. 11. Vágóné Kovács Márta, Kelemenné Müller Piroska Megemlékezés József Attila dec.3. Rigó Lászlóné halálának évfordulójáról Karácsonyi hangverseny dec h Krónerné, Heimné, Rigóné Megemlékezés az 1848/49- es forradalom és szabadságharcról Költészet napja - emlékezés az iskola névadójáról József Attila, Máté János, Maróti József és Faix Vilmos, Tóthpál Ferencné sírjánál virág elhelyezése Madarak és Fák napja a Föld napja március 14. ápr. 11. folyamatos Vágóné Gyulai Tünde József Attila-4.b Máté János 5.b Faix Vilmos- 8.c, Maróti József- 7.a Tóthpál Ferencné-3.b május alsós munkaközösség DÖK rendezvények folyamatos DÖK-segítő pedagógus Gála :30 Krónerné, Heimné, Rigóné, Teszák Ágnes Nemzeti Összefogás Napja június 04. Főző Tamás- iskolarádió A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja február 25. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben A holokauszt áldozatainak napja április 16. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben Határtalanul! 7. évfolyam május 19- Szepesházyné Kurimay Ágnes tanulmányi útja es osztályfőnökök+ kísérők Határtalanul pályázat projektnap 5-8. évfolyam június Szepesházyné Kurimay Ágnes Ballagás június 19. Tanévzáró ünnepély Ballagás: 17 óra Ünnepély: 17:30h 7. évfolyam Hulladékgyűjtés Ősz, tavasz Horváth Attiláné Adventi gyertyagyújtás december Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Megemlékezés anyák szobránál május Balogné Bella Éva

14 14 Kerületi ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Autómentes Világnap szept. 22. napközis. mk., testnevelés mcs. Aradi 13 emlékére okt Vécsey felsős DÖK Lakótelep okt. 23. Emlékezések tere okt. 22. DÖK felső tag. felső tag. testnevelés mk. Juta dombi futás október november - temetői koszorúzás november 4.b osztály márc. 15. kerületi ünnepség március 14. DÖK május vége. - kerületi sportnapon való részvétel - játékos versenyek Rendhagyó énekóra a CSILIben anyák napi megemlékezés, osztálykarácsony, szabadidős programok május alsó tag. mk. + Hám I., Éderné Tóth Erzsébet folyamatos Osztálykeretben folyamatos Krónerné Rózsavölgyi Ildikó osztályfőnök Megbízások: A 2014/2015-ös tanévben az alábbi munkaközösségek és munkacsoportok működnek az intézményben: MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ Alsó tagozat Gyulai Tünde, Lipcseiné Póta Zsuzsanna Napközi Óváriné Ferenci Judit Felső tagozat Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Humán (magyar, tört. rajz, ének, ) Pongráczné Krizmanits Mária Reál (matematika, fizika, kémia, informatika, Horváth Attiláné technika, háztartástan, földrajz, biológia) Idegen nyelvi és német nemzetiségi munkaközösség Badicsné Kurucz Olívia,Kisné Gopcsa Ágnes, Testnevelés Éderné Tóth Erzsébet Diákönkormányzat vezetői pedagógus alsó tagozat Fentné Fodor Éva felső tagozat Főző Tamás.

15 15 Egyéb megbízatások: Szakszervezeti bizalmi Közalkalmazotti tanács vezetője Közalkalmazotti tanács tagok Tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi felelős Vágóné Kovács Márta Balog István Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Lipcseiné Póta Zsuzsanna Póttag: Rigó Lászlóné Betlehemi János A 2014/2015-ös tanévben a következő osztályok működnek az iskolában. Osztályok ös tanév Osztályfőnök-napközis/iskolaotthonos tanító Tanterem Megjegyzés 1.a Fentné Fodor Éva-Horváth Istvánné ( Barta Barbara) Fsz.5. napközi 1.b Lipcseiné Póta Zsuzsanna-Major Judit Em.10. napközi 1.c Palotainé Simon Ilona- Lászlóné Molnár Márta Fsz.22. napközi 2.a Vecsei Fruzsina- Bálint Réka Fsz.1. napközi 2.b Gyulai Tünde-Neurohrné Radnóti Anikó Em.12. napközi 2.c Kisné Gopcsa Ágnes Fsz.4. napközi 3.a Kosákné Antoni Mariann-Cservenyák Anita Kisház 1. iskolaotthon 3.b Aratóné Dunai Mária -Erdei Andrea Em. 11. napközi 4.b Amtszman Ágota-Óváriné Ferenci Judit Fsz. 3. napközi 4.c Vágóné Kovács Márta-Cserti Karolina Fsz.23. napközi 3.c Szalai Linda Katalin- Podmaniczkyné Sebők Orsolya Kisház 2. napközi H: Kövessy Barbara 4.a Gogolákné Kurta Terézia Em. 3. napközi Osztályok Osztályfőnök Osztályfőnök helyettes 5.a Pongráczné Krizmanits Mária Em. 1. Asquiné Papp Klára 5.b Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Em. 19. Gicziné Ruszinkó Tünde 6.a Teszák Ágnes Em. 5. Krónerné Rózsavölgyi Ildikó 6.b. Éderné Tóth Erzsébet Al. 2. Badicsné Kurucz Olivia 6.c Balog István Al. 2. Főző Tamás 7.a Gicziné Ruszinkó Tünde Al. 3. Kosákné Antoni

16 16 Mariann 7.b Rigó Lászlóné Em. 4. Hám István 7.c Balogné Bella Éva Em. 14. Szabóné Reszegi Bernadett 8.a Elsässer Hajnal Em.2. Kosárkó Tímea 8.b Badicsné Kurucz Olívia Al. 5. Rigó Lászlóné 8.c Horváth Attiláné Em. 17. Pongráczné Krizmanits Mária Nem osztályfőnök Asquiné Papp Klára Major Ildikó Heimné Drenyovszky Barbara Kosárkó Tímea Krén Józsefné Szabóné Reszegi Bernadett Betlehemi János Dr.Nádorné Gábor Anikó Szepesházyné Kurimay Ágnes Hám István Főző Tamás Oktató-nevelő munkát segítő Csenteri Gabriella ped. asszisztens, Szatmáryné Viszlay Kinga iskolatitkár, Friedbauer Tibor rendszergazda Szakleltárak felelősei: Alsó tagozat Magyar Történelem Idegen nyelv Matematika Ének - zene Fizika Kémia Földrajz Biológia Rajz Testnevelés Informatika/számítástechnika Technika - háztartástan Foto Audiovizuális eszközök Gogolákné Kurta Terézia Pongráczné K. Mária Pongráczné K. Mária Asquiné Papp Klára Horváth Attiláné Krónerné R. Ildikó Horváth Attiláné Kosárkó Tímea Balogné Bella Éva Balogné Bella Éva Teszák Ágnes Éderné Tóth Erzsébet Balog István Gicziné R. Tünde Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Főző tamás

17 17 A KLIK által ellenőrzött leltározás előtt a felelősök elvégzik a szakleltározást, az új készletek bevezetését, az előző évi selejtezés kivezetését. A leltározás előtt kell a selejtezést elvégeznünk. Továbbképzés: A hétéves továbbképzési ciklus keretében az akkreditált továbbképzések 2014 szeptemberétől folytatódnak. A továbbképzéseket a törvényi előírások figyelembe vételével szervezzük. A továbbképzések körében előnyt élveznek az új Nemzeti köznevelési törvény megvalósításával kapcsolatos képzések. A szervezett továbbképzések körébe tartoznak a házi bemutató órák, nyílt órák, az iskolai és kerületi munkaközösségi foglalkozások. A tehetséges tanulók fejlesztése és a lassabban haladók felzárkóztatása céljából szervezzük meg a választható foglalkozásokat a tanulók és szülők igényei alapján. Csoportbontásban tanulhatnak a és 8. osztályos tanulók matematikát, technikát, informatikát. Az idegen nyelvi csoportok a két idegen nyelv szerint alakulnak. Énekkar : alsó és felső tagozaton énekkar: Heimné Drenyovszky Barbara heti 2 órában, a felső tagozaton Krónerné R. Ildikó heti 3 órában. Rendszeres korrepetálási lehetőséget biztosítunk lehetőség szerint minden alsó tagozatos osztályban, a felső tagozaton kiírás szerint. A nevelési és tanulási problémával bíró, a magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztő foglalkozáson vesznek részt a szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével - egyéni fejlesztési terv alapján. Felelős: minden megbízott pedagógus az adott fejlesztési területen Határidő az egyéni fejlesztési tervek leadására szept. 15. A délutáni sportszakköri és ISK foglalkozások az igényeknek megfelelően szerveződnek. A felső tagozaton tanulószobát szervezünk. Cél a másnapi tanulmányi felkészítés. Vezetője: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó A német nemzetiségi táncoktatás az 1-8. évfolyamon szerveződik, a zeneis osztályokban felmenő rendszerben folytatódik a néptáncoktatás. Önköltséges tanfolyamok: - az igények pontosítása után szerveződnek

18 18 - kislány torna - labdajáték Felelős: Éderné Tóth Erzsébet Bemutató órát szervezünk: osztály tantárgy tanár hónap 6. b testnevelés Éderné október 5.b erkölcstan Szabóné március 1.c német Cserti Karolina, 1. félév Kele- menné 4.c német Vágóné 2. félév múzeumpedagógia Szepesházyné 2. félév Nyílt órák szervezését a szülői igények figyelembe vételével valósítjuk meg. Tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok szervezésében fontos, hogy a tanulók vállalják a megmérettetést, tanuljanak meg sportszerűen versenyezni, elismerni mások eredményeit, öntevékeny munkával gyarapítani ismereteiket. Az alábbi kerületi és országos versenyekre készítjük fel tanítványainkat. ( ld. mellékletben) MÉRÉS: Megnevezés Időpont Felelős OKÉV-mérés május 27. Dr. Nádorné Gábor Anikó DIFER-mérés december. alsós munkaközösség A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Tájékoztatás A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden olyan tervről, intézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében fontos, illetve anyagi vonatkozásban érinti őket. Az iskolai dokumentumok Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, a Pedagógiai Program, a honlapon olvasható dokumentumok. Iskolai életünkről folyamatosan tájékozódhatnak a szülők az iskola honlapján.

19 19 Felelős: minden pedagógus A rendszeres kapcsolattartás formái: - Szülői értekezlet: szeptember, február, május - Fogadóórák: november (szükség esetén szülői értekezlet), január, április - Szülők közössége: Tájékoztatás az iskola oktatási-nevelési munkájáról, az iskolai működés feltételeiről, az alapítványi támogatásokról, az előző tanév eredményeiről. Felelős: igazgató, ig. helyettesek, alapítvány kuratóriuma, iskolaszék tagjai október és február hónapban A szülők véleményének, javaslatának figyelembe vétele minden törvény által előírt esetben -. Felelős: iskolaszék, DÖK, igazgató A munkaterv az eseménynaptárral egészül ki. A munkatervet a nevelőtestület egyhangú szavazással elfogadta. Budapest, augusztus Krén Józsefné igazgató

20 20 MELLÉKLETEK 1. Diákönkormányzat-munkaterv 2. Gyermekvédelmi munkaterv 3. Múzeumpedagógiai munkaterv 4. IPR-munkacsoport munkaterve 5. Óvoda-iskola átmenet munkacsoport munkaterve 6. Könyvtári munkaterv 7. Esélyegyenlőségi munkaterv 8. Iskolai versenyek 9. Eseménynaptár 10. Legitimáció-jegyzőkönyv 11. Jelenléti ív

21 21 József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest, Attila utca D I Á K Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K M U N K A T E R V E / A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánk fennállásának 109. tanévében immáron 28. éve diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat feladatai és céljai: A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, iskolánk képviselete kerületi ünnepségeken és megemlékezéseken, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása valamint a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, és a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek. Idén kiemelt feladatunknak tekintjük a rendszeres, kétirányú panaszkezelést, valamint kezdeményezzük a már régebben komoly sikereket megélt Attilap iskolaújságot e-magazin formájában újraéleszteni. Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, hiszen a DÖK három fontos jogát is gyakorolhatja: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖKképviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben idén búcsúzván a negyedikesektől, a felső tagozat minden osztálya 2-2 taggal képviselteti magát.

22 22 Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógusok, alsó tagozaton tavaly óta Fentné Fodor Éva, felső tagozaton pedig Főző Tamás segítik. A 2014/2015-ös tanévre tervezett programok Szeptember: Alakuló DÖK gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése Házirend áttekintése Iskolarádió (fix időpontban történő) beindítása, felelősök kijelölése Ötletelés e-iskolaújság témában Elégedettségi mérések technikáinak, módszereinek kidolgozása Október: Részvétel a kerületi október 6-i megemlékezésen Diákok kötelességeinek áttekintése November: Boszorkányszombat (Halloween) Adventi koszorú készítése (alsós DÖK-re támaszkodva) Diákok jogainak közös feltérképezése December: Fenyőfa, előtér díszítése Kirakodóvásár (alsós DÖK-kel együttműködve) Luca-napi játékok Kirándulás Bécsbe Január: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai Farsangi bálkirály és bálkirálynő választás (?) Magyar Kultúra Napja Február: Farsang Valentin nap Március: Diákközgyűlés (?) Diáknap előkészítése Húsvéti készületek Április:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

2014/ 2015 M U N K A T E R V E. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola. a 2014/2015-ös tanévre

2014/ 2015 M U N K A T E R V E. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola. a 2014/2015-ös tanévre 2014/ 2015 Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2014/2015-ös tanévre Kollárné Móricz Edina intézményvezető 2014/2015 - 2 - Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben