A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:"

Átírás

1

2 A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról I. Munkaterv: a.) az oktatás tárgyi és személyi feltételei: b.) az oktató- és nevelőmunka céljai és feladatai az új tanévre c.) tervezett tevékenységek A munkaterv melléklete Gyermekvédelmi felelős munkaterve, Diákönkormányzat éves terve Múzeumpedagógiai foglalkozások éves terve IPR csoport munkaterve Óvoda-iskola átmenet munkacsoport munkaterve Továbbtanulást elősegítő munkacsoport munkaterve Könyvtári munkaterv A Munkatervet folyamatosan kiegészíti a havi eseménynaptár és a belső ellenőrzési terv.

3 3 I. Munkaterv a.) Az oktatás tárgyi és személyi feltételei: Tárgyi feltételek: Az intézményben 8 évfolyamon 23 osztály 508 tanulója kezdi meg tanulmányait a 2014/2015- ös tanévben. Három első osztályt indítunk összesen 72 fővel. Felmenő rendszerben folytatódik a német nemzetiségi oktatás. Az alsó tagozaton 1 iskolaotthonos osztály működik. Az 11 napközis csoport mellett felső tagozaton tanulószoba működik. A kisház épületében továbbra is két osztály tanul. Változás az oktatás tárgyi feltételeiben a nyár folyamán: Felújításra kerültek: mellékhelyiségek, az iskola épületében a lépcsők, konyha, mellékhelyiségek tisztasági meszelése, udvari padok javítása,wifi lefedettség kialakítása folyamatban van. A tanév során a következő nyertes pályázatokból bővíthetjük eszközeinket, finanszírozhatjuk programjainkat: Pályázat megnevezése Felhasználható összeg Környezetszépítő pályázat Ft IPR Ft Tanulmányi kirándulás magyarlakta területre 1,5 millió Ft Személyi feltételek: A pedagóguslétszám az intézményben jelenleg teljes, jelenleg 1 főt kell helyettesíteni gyermekgondozási szabadság, fizetés nélküli szabadság jogcímen. b.) Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata: A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: * A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk. Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, koo-

4 4 peratív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat. * A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasási és írástechnika folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. * A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. * Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése. A német nemzetiségi oktatás felmenő rendszerben történő folytatása, tapasztalatainak gyűjtése. * A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. * A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. * Az integrált oktatás az oktatásügy reformjának része. A pedagógusok továbbképzésének iránya a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, oktatásuk, nevelésük hatékonyabb módszertani eljárásainak megismerése és gyakorlatban való alkalmazása. Integrációs terv kidolgozása az egyenlő bánásmód elvének sokoldalú érvényesítésével. IPR, iskola-óvoda átmenet, középiskolai átmenet munkacsoport létrehozása, működtetése. * Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése válik lehetővé segítség által. * A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. * A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző években eredményes múzeumpedagógiai és délutáni szervezett szabadidős projektek folytatása. A hatékony és sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. * Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása,

5 5 az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. * A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. Az OKÉV mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása. * A német nemzetiségi oktatás 7 éves tapasztalatainak összegyűjtése, feltételeik javítása. Célunk a Baross Ovi Kindergarten Baross óvodával, Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiummal és NNÖP-vel tovább szélesíteni az együttműködést. * Pályázati erőforrások kihasználása * Esztétikai nevelés fejlesztése. (Művészeti ágak megismerése, kiállítások, aktuális faliújságok, szépíróversenyek kiplakátozása.) * Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése c./ A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi Indikátor A Pedagógiai Program, SZMSZ, Helyi Tanterv, Házirend aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően Minden érintett kolléga szept. 30-ig igazgató dokumentumellenőrzés A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével a foglalkozási tervek elkészítése, a fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása. A rendszeres információcsere biztosítása az osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal és a logopédussal. A nevelési programok alapja az egyén és osztályközösség neveltségi szintje. Osztályfőnök aláírásra szept. 15. Az első és ötödik osztály esetén: február 01- je. mk. vezető, igazgató óralátogatás dokumentumellenőrzés A szülőkkel való közvetlen kapcsolatnevelőtestület folyamatos mk. vezető feljegyzések, beszámolók

6 6 tartás Munkatervek elkészítése az elfogadott iskolai munkaterv figyelembe vételével A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók életkörülményeit felülvizsgálva a nyilvántartások pontosítása. A halmozottan hátrányos tanulókkal való foglalkozás tervezése és kedvezményeik nyilvántartása. A halmozottan hátrányos tanulók iskolai tevékenységének naprakész ismerete. Az integrációs tevékenység figyelemmel kísérése. Az első osztályos tanulók logopédiai szűrése szeptemberben, a második, harmadik osztályos tanulók fejlesztése a szakértői vélemény alapján. Az 5. osztályok tanulmányi és közösségi helyzetét ( a volt 4. osztályos ofők részvételével) az osztályban tanítók értékelik. A matematika, magyar év eleji felmérésének összehasonlítása. A 4. osztályos ofők pedagógiai jellemzéssel átadják osztályukat. Kitérnek a módszertani tapasztalatok átadására, a követelményrendszer harmonizálása céljából. Mk. vezetők, reszortfelelősök Osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős szeptember 26. igazgató dokumentumellenőrzés szept. 19. igazgató dokumentumellenőrzés, beszámoltatás alsó tag. mk. folyamatos igazgatóhelyettes tájékozódás a volt 4. évfolyam ofői + 5. osztályos ofők, szaktanárok november igazgató dokumentumellenőrzés

7 7 A tanulók ellenőrzése, értékelése.a szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában. A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerése, jutalmazása. Az elismerések átadására iskolagyűléseket szervezése. Anyagi támogatást a jutalmazáshoz az alapítványtól igényelünk. Az iskola tanulóinak tájékoztatása, információcseréje az iskolai életről iskolagyűlések keretében, iskolarádió adásaiban A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véleményét, javaslatait folyamatosan, a panaszkezelési eljárás alkalmazásával hallgatjuk meg és kezeljük. nevelőtestület mk. munkatervben foglaltak szerint igazgatóhelyettes dokumentumellenőrzés nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás nev.test. 3 iskolagyűlés/tanév folyamatos iskolarádió alsó tagozaton 2/ tanév igazgató beszámoltatás DÖK folyamatos igazgató beszámoltatás A tanulók kellemes nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet virágosításával, ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani. Az iskolai faliújság- osztályközösségek folyamatos igazgató bejárás

8 8 ok dekorálása. Az alsó tagozatos munkaközösség a földszinti kiállítás anyagát az aktuális témáknak megfelelően változtatja. Az osztályfaliújságok rendszeres dekorációja az évfordulókhoz kötődik, illetve az osztály életével kapcsolatos Az idegen nyelvi munkaközösség célja a versenyképes, hiteles nyelvtanítás megszervezése új módszertani elemek felhasználásával. A német nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatos évfordulókat kíséri figyelemmel. (Márton napi vígasságok. A rendezvényeken való részvétel megszervezése. A diákcsere program folytatása A testnevelés munkaközösség kiemelt feladata a mindennapos testnevelés megvalósítása, megszervezése. A helyi testnevelés tantervbe beépült a tartásjavító, prevenciós program folytatása. A Jégcsarnok és uszoda adta rendszeres korcsolyázási és úszási lehetőséget kihasználása A kulturális rendezvények látogatásával, bábszínház, színházlátogatás szervezésével, múzeumok, tár- + ofők, idegen nyelvi munkaközösség testnevelés mk. + alsós mk. folyamatos igazgató beszámoltatás folyamatos igazgató beszámoltatás ofők, szaktanárok, Szepesházyné K. Ágnes, Palotainé S. Ilona, Krónerné Rózsafolyamatos igazgató beszámoló

9 9 latok, kiállítások, hangversenyek megtekintésével az ismeretek iskolán kívüli bővítése ( Opera, MÜPA, Filharmónia, Magyar Nemzeti Múzeum) A közösségek erősítését szolgálják a tanulmányi kirándulások. A kirándulási program az éves munkaterv része A nevelőtestület közös továbbképzése A pedagógus gyerekek Mikulás ünnepsége Tanári ügyelet megszervezése Tanulói ügyelet megszervezése Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással kapcsolatban. Drogprevenciós felvilágosító, megelőző munka Ebédelési rend áttekintése A reggeli és esti ügyelet megszervezése Takarítási akció szervezése. A kerületi takarítási nap programján való részvétel Hagyomány folytatása az iskolajelvény völgyi Ildikó osztályfőnök szeptember 19. igazgató dokumentumellenőrzés Szepesházyné K.Á. + szakszervezet Kosákné Antoni Mariann Igh.a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács javaslatának figyelembe vételével felső tagozat- Krónerné alsó tagozatos mk. + ig. igh.+pályaválasztási felelős Horváth Attiláné ig. + ofők+ gyermekvédelmi felelős szeptember igazgató tájékozódás december igazgató Tájékozódás szeptember 1. igazgató beszámoltatás szeptember 1. igazgató beszámoltatás folyamatos igazgató beszámoltatás október 22. igazgató beszámoltatás folyamatos igazgató beszámoltatás napközis mk. szept. 1. igazgató beszámoltatás Óváriné F. Judit Dr.Nádorné Gábor Anikó napk. mk., alsó tag. mk szeptember 1. igazgatóhelyettes beszámoltatás Ősszel és tavaszszal igazgatóhelyettes beszámoltatás nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás

10 10 viselésével Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat. Hulladékgyűjtési akció Egy diák-egy virág akció testnevelés mcs januármájus igazgató dokumentumellenőrzés reál mcs. őszi és tavaszi igazgató tájékozódás Lipcseiné Póta Zsuzsanna április igazgató tájékozódás Munkaközösségi programok, ellenőrzési területek A munkaközösségek programjait, az ellenőrzési területeket a munkaközösségek által összeállított munkatervek és az iskolai munkaterv részét képező havi program és a havi belső ellenőrzési terv tételesen tartalmazza. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek: A tanév egészét átható kiemelt feladata a tantestület valamennyi tagjának az új törvényi szabályozók naprakész ismerete, s ezek figyelembe vételével az iskolai dokumentumok aktualizálása. A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: *a felmenő rendszerben bevezetésre került kerettanterv alkalmazásának és beválásának vizsgálata * A pedagógus életpályamodell megismerése * Felkészülés a pedagógusminősítésre * Az átdolgozott iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata *A Házirend betartása és következetes betartatása, * személyes példamutatás - a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása. * a pontos adminisztrációs munka elvégzése, *az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést folyamatosan kell végeznie, amely a munkaközösségek ellenőrző tevékenységére épül.

11 11 Megbeszéléseink,értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Az értekezletek időpontját a Munkaterv mellékleteként az Eseménynaptár tartalmazza. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet Félévi értekezlet Tanévzáró értekezlet Tanévet előkészítő szervezési feladatok megbeszélése, munkatervi kérdések. A tanév rendjének ismertetése. - a 2014/2015-ös tanév munkatervi vitája. a tanulmányi- magatartás és szorgalmi helyzet elemzése, értékelése - a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai - pályaválasztási felelős- - a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink helyzete, az integrációs és képesség kibontakoztató tevékenységek számbavétele - Gyivi beszámoló - múzeumpedagógiai projekt teljesülése-tervek a II. félévre A 2014/2015-ös tanév értékelése, elemzése. - a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítés augusztus óra igazgató augusztus 29. igazgató január igh. + mk. vezetők + múz.ped június igazgató Őszi Tavaszi NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK Vízió Misszió-cselekvési terv elkészítésber szeptem- igazgató Kerettanterv beválása, óraszámok áttekintése, április igazgató ismerkedés új oktatási irányza- tokkal, feladatokkal Osztályozó Tantestületi értekezlet Munkaközösségi megbeszélések KONFERENCIÁK Tanulmányi, magatartási munka értékelése június január MUNKAÉRTEKEZLETEK aktuális feladatok megbeszélése és az szükség szerint eltelt időszak értékelése kedd óráig aktuális feladatok megbeszélése, döntések előkészítése a munkatervben keddi napon alkalmanként foglaltak alapján ig., igh Igh. mk. vez.

12 12 A tanév rendje: A tanítási év első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő). A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik ki a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A tanítási szünetek Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A szorgalmi időben a nevelőtestület döntése alapján öt tanítás nélküli napot szervezünk: Téma Időpont Felelős 1 Diáknap április/május DÖK 1 Nevelési értekezlet-tavaszi igazgató 1 Tanulmányi kirándulás május 22. osztályfőnök 1 Tantestületi továbbképzés szeptember 19. Szepesházyné Kurimay Ágnes 1 Félévi osztályozó értekezlet január 19. igazgató A nemzeti múlt és nemzeti kultúra megismerését, fejlesztését kívánjuk erősíteni a rendezvények, megemlékezések szervezésével. Kiemelt évfordulók Program Felelős Dokumentálás módja Asquiné, Teszák Ágnes, emlékfal 1. világháború kirobbanásának 100. évfordulója Egressy Béni születésének 200. évfordulója Pongráczné, Krónerné Pályázat kiírása

13 13 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Tanévnyitó ünnepély Megemlékezés az aradi vértanúkról augusztus órakor okt. 6. alsó tagozatos munkaközösség + ig. + Aratóné Dunai Mária Hangosítás: Balog I. Szabóné Reszegi Bernadett Október 23. emlékére megemlékezés okt. 22 és nov. 4. Pongráczné, Badicsné, Főző Tamás az 1956-os forra- dalomról Martinstag nov. 11. Vágóné Kovács Márta, Kelemenné Müller Piroska Megemlékezés József Attila dec.3. Rigó Lászlóné halálának évfordulójáról Karácsonyi hangverseny dec h Krónerné, Heimné, Rigóné Megemlékezés az 1848/49- es forradalom és szabadságharcról Költészet napja - emlékezés az iskola névadójáról József Attila, Máté János, Maróti József és Faix Vilmos, Tóthpál Ferencné sírjánál virág elhelyezése Madarak és Fák napja a Föld napja március 14. ápr. 11. folyamatos Vágóné Gyulai Tünde József Attila-4.b Máté János 5.b Faix Vilmos- 8.c, Maróti József- 7.a Tóthpál Ferencné-3.b május alsós munkaközösség DÖK rendezvények folyamatos DÖK-segítő pedagógus Gála :30 Krónerné, Heimné, Rigóné, Teszák Ágnes Nemzeti Összefogás Napja június 04. Főző Tamás- iskolarádió A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja február 25. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben A holokauszt áldozatainak napja április 16. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben Határtalanul! 7. évfolyam május 19- Szepesházyné Kurimay Ágnes tanulmányi útja es osztályfőnökök+ kísérők Határtalanul pályázat projektnap 5-8. évfolyam június Szepesházyné Kurimay Ágnes Ballagás június 19. Tanévzáró ünnepély Ballagás: 17 óra Ünnepély: 17:30h 7. évfolyam Hulladékgyűjtés Ősz, tavasz Horváth Attiláné Adventi gyertyagyújtás december Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Megemlékezés anyák szobránál május Balogné Bella Éva

14 14 Kerületi ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Autómentes Világnap szept. 22. napközis. mk., testnevelés mcs. Aradi 13 emlékére okt Vécsey felsős DÖK Lakótelep okt. 23. Emlékezések tere okt. 22. DÖK felső tag. felső tag. testnevelés mk. Juta dombi futás október november - temetői koszorúzás november 4.b osztály márc. 15. kerületi ünnepség március 14. DÖK május vége. - kerületi sportnapon való részvétel - játékos versenyek Rendhagyó énekóra a CSILIben anyák napi megemlékezés, osztálykarácsony, szabadidős programok május alsó tag. mk. + Hám I., Éderné Tóth Erzsébet folyamatos Osztálykeretben folyamatos Krónerné Rózsavölgyi Ildikó osztályfőnök Megbízások: A 2014/2015-ös tanévben az alábbi munkaközösségek és munkacsoportok működnek az intézményben: MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ Alsó tagozat Gyulai Tünde, Lipcseiné Póta Zsuzsanna Napközi Óváriné Ferenci Judit Felső tagozat Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Humán (magyar, tört. rajz, ének, ) Pongráczné Krizmanits Mária Reál (matematika, fizika, kémia, informatika, Horváth Attiláné technika, háztartástan, földrajz, biológia) Idegen nyelvi és német nemzetiségi munkaközösség Badicsné Kurucz Olívia,Kisné Gopcsa Ágnes, Testnevelés Éderné Tóth Erzsébet Diákönkormányzat vezetői pedagógus alsó tagozat Fentné Fodor Éva felső tagozat Főző Tamás.

15 15 Egyéb megbízatások: Szakszervezeti bizalmi Közalkalmazotti tanács vezetője Közalkalmazotti tanács tagok Tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi felelős Vágóné Kovács Márta Balog István Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Lipcseiné Póta Zsuzsanna Póttag: Rigó Lászlóné Betlehemi János A 2014/2015-ös tanévben a következő osztályok működnek az iskolában. Osztályok ös tanév Osztályfőnök-napközis/iskolaotthonos tanító Tanterem Megjegyzés 1.a Fentné Fodor Éva-Horváth Istvánné ( Barta Barbara) Fsz.5. napközi 1.b Lipcseiné Póta Zsuzsanna-Major Judit Em.10. napközi 1.c Palotainé Simon Ilona- Lászlóné Molnár Márta Fsz.22. napközi 2.a Vecsei Fruzsina- Bálint Réka Fsz.1. napközi 2.b Gyulai Tünde-Neurohrné Radnóti Anikó Em.12. napközi 2.c Kisné Gopcsa Ágnes Fsz.4. napközi 3.a Kosákné Antoni Mariann-Cservenyák Anita Kisház 1. iskolaotthon 3.b Aratóné Dunai Mária -Erdei Andrea Em. 11. napközi 4.b Amtszman Ágota-Óváriné Ferenci Judit Fsz. 3. napközi 4.c Vágóné Kovács Márta-Cserti Karolina Fsz.23. napközi 3.c Szalai Linda Katalin- Podmaniczkyné Sebők Orsolya Kisház 2. napközi H: Kövessy Barbara 4.a Gogolákné Kurta Terézia Em. 3. napközi Osztályok Osztályfőnök Osztályfőnök helyettes 5.a Pongráczné Krizmanits Mária Em. 1. Asquiné Papp Klára 5.b Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Em. 19. Gicziné Ruszinkó Tünde 6.a Teszák Ágnes Em. 5. Krónerné Rózsavölgyi Ildikó 6.b. Éderné Tóth Erzsébet Al. 2. Badicsné Kurucz Olivia 6.c Balog István Al. 2. Főző Tamás 7.a Gicziné Ruszinkó Tünde Al. 3. Kosákné Antoni

16 16 Mariann 7.b Rigó Lászlóné Em. 4. Hám István 7.c Balogné Bella Éva Em. 14. Szabóné Reszegi Bernadett 8.a Elsässer Hajnal Em.2. Kosárkó Tímea 8.b Badicsné Kurucz Olívia Al. 5. Rigó Lászlóné 8.c Horváth Attiláné Em. 17. Pongráczné Krizmanits Mária Nem osztályfőnök Asquiné Papp Klára Major Ildikó Heimné Drenyovszky Barbara Kosárkó Tímea Krén Józsefné Szabóné Reszegi Bernadett Betlehemi János Dr.Nádorné Gábor Anikó Szepesházyné Kurimay Ágnes Hám István Főző Tamás Oktató-nevelő munkát segítő Csenteri Gabriella ped. asszisztens, Szatmáryné Viszlay Kinga iskolatitkár, Friedbauer Tibor rendszergazda Szakleltárak felelősei: Alsó tagozat Magyar Történelem Idegen nyelv Matematika Ének - zene Fizika Kémia Földrajz Biológia Rajz Testnevelés Informatika/számítástechnika Technika - háztartástan Foto Audiovizuális eszközök Gogolákné Kurta Terézia Pongráczné K. Mária Pongráczné K. Mária Asquiné Papp Klára Horváth Attiláné Krónerné R. Ildikó Horváth Attiláné Kosárkó Tímea Balogné Bella Éva Balogné Bella Éva Teszák Ágnes Éderné Tóth Erzsébet Balog István Gicziné R. Tünde Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Főző tamás

17 17 A KLIK által ellenőrzött leltározás előtt a felelősök elvégzik a szakleltározást, az új készletek bevezetését, az előző évi selejtezés kivezetését. A leltározás előtt kell a selejtezést elvégeznünk. Továbbképzés: A hétéves továbbképzési ciklus keretében az akkreditált továbbképzések 2014 szeptemberétől folytatódnak. A továbbképzéseket a törvényi előírások figyelembe vételével szervezzük. A továbbképzések körében előnyt élveznek az új Nemzeti köznevelési törvény megvalósításával kapcsolatos képzések. A szervezett továbbképzések körébe tartoznak a házi bemutató órák, nyílt órák, az iskolai és kerületi munkaközösségi foglalkozások. A tehetséges tanulók fejlesztése és a lassabban haladók felzárkóztatása céljából szervezzük meg a választható foglalkozásokat a tanulók és szülők igényei alapján. Csoportbontásban tanulhatnak a és 8. osztályos tanulók matematikát, technikát, informatikát. Az idegen nyelvi csoportok a két idegen nyelv szerint alakulnak. Énekkar : alsó és felső tagozaton énekkar: Heimné Drenyovszky Barbara heti 2 órában, a felső tagozaton Krónerné R. Ildikó heti 3 órában. Rendszeres korrepetálási lehetőséget biztosítunk lehetőség szerint minden alsó tagozatos osztályban, a felső tagozaton kiírás szerint. A nevelési és tanulási problémával bíró, a magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztő foglalkozáson vesznek részt a szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével - egyéni fejlesztési terv alapján. Felelős: minden megbízott pedagógus az adott fejlesztési területen Határidő az egyéni fejlesztési tervek leadására szept. 15. A délutáni sportszakköri és ISK foglalkozások az igényeknek megfelelően szerveződnek. A felső tagozaton tanulószobát szervezünk. Cél a másnapi tanulmányi felkészítés. Vezetője: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó A német nemzetiségi táncoktatás az 1-8. évfolyamon szerveződik, a zeneis osztályokban felmenő rendszerben folytatódik a néptáncoktatás. Önköltséges tanfolyamok: - az igények pontosítása után szerveződnek

18 18 - kislány torna - labdajáték Felelős: Éderné Tóth Erzsébet Bemutató órát szervezünk: osztály tantárgy tanár hónap 6. b testnevelés Éderné október 5.b erkölcstan Szabóné március 1.c német Cserti Karolina, 1. félév Kele- menné 4.c német Vágóné 2. félév múzeumpedagógia Szepesházyné 2. félév Nyílt órák szervezését a szülői igények figyelembe vételével valósítjuk meg. Tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok szervezésében fontos, hogy a tanulók vállalják a megmérettetést, tanuljanak meg sportszerűen versenyezni, elismerni mások eredményeit, öntevékeny munkával gyarapítani ismereteiket. Az alábbi kerületi és országos versenyekre készítjük fel tanítványainkat. ( ld. mellékletben) MÉRÉS: Megnevezés Időpont Felelős OKÉV-mérés május 27. Dr. Nádorné Gábor Anikó DIFER-mérés december. alsós munkaközösség A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Tájékoztatás A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden olyan tervről, intézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében fontos, illetve anyagi vonatkozásban érinti őket. Az iskolai dokumentumok Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, a Pedagógiai Program, a honlapon olvasható dokumentumok. Iskolai életünkről folyamatosan tájékozódhatnak a szülők az iskola honlapján.

19 19 Felelős: minden pedagógus A rendszeres kapcsolattartás formái: - Szülői értekezlet: szeptember, február, május - Fogadóórák: november (szükség esetén szülői értekezlet), január, április - Szülők közössége: Tájékoztatás az iskola oktatási-nevelési munkájáról, az iskolai működés feltételeiről, az alapítványi támogatásokról, az előző tanév eredményeiről. Felelős: igazgató, ig. helyettesek, alapítvány kuratóriuma, iskolaszék tagjai október és február hónapban A szülők véleményének, javaslatának figyelembe vétele minden törvény által előírt esetben -. Felelős: iskolaszék, DÖK, igazgató A munkaterv az eseménynaptárral egészül ki. A munkatervet a nevelőtestület egyhangú szavazással elfogadta. Budapest, augusztus Krén Józsefné igazgató

20 20 MELLÉKLETEK 1. Diákönkormányzat-munkaterv 2. Gyermekvédelmi munkaterv 3. Múzeumpedagógiai munkaterv 4. IPR-munkacsoport munkaterve 5. Óvoda-iskola átmenet munkacsoport munkaterve 6. Könyvtári munkaterv 7. Esélyegyenlőségi munkaterv 8. Iskolai versenyek 9. Eseménynaptár 10. Legitimáció-jegyzőkönyv 11. Jelenléti ív

21 21 József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest, Attila utca D I Á K Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K M U N K A T E R V E / A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánk fennállásának 109. tanévében immáron 28. éve diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat feladatai és céljai: A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, iskolánk képviselete kerületi ünnepségeken és megemlékezéseken, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása valamint a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, és a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek. Idén kiemelt feladatunknak tekintjük a rendszeres, kétirányú panaszkezelést, valamint kezdeményezzük a már régebben komoly sikereket megélt Attilap iskolaújságot e-magazin formájában újraéleszteni. Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, hiszen a DÖK három fontos jogát is gyakorolhatja: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖKképviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben idén búcsúzván a negyedikesektől, a felső tagozat minden osztálya 2-2 taggal képviselteti magát.

22 22 Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógusok, alsó tagozaton tavaly óta Fentné Fodor Éva, felső tagozaton pedig Főző Tamás segítik. A 2014/2015-ös tanévre tervezett programok Szeptember: Alakuló DÖK gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése Házirend áttekintése Iskolarádió (fix időpontban történő) beindítása, felelősök kijelölése Ötletelés e-iskolaújság témában Elégedettségi mérések technikáinak, módszereinek kidolgozása Október: Részvétel a kerületi október 6-i megemlékezésen Diákok kötelességeinek áttekintése November: Boszorkányszombat (Halloween) Adventi koszorú készítése (alsós DÖK-re támaszkodva) Diákok jogainak közös feltérképezése December: Fenyőfa, előtér díszítése Kirakodóvásár (alsós DÖK-kel együttműködve) Luca-napi játékok Kirándulás Bécsbe Január: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai Farsangi bálkirály és bálkirálynő választás (?) Magyar Kultúra Napja Február: Farsang Valentin nap Március: Diákközgyűlés (?) Diáknap előkészítése Húsvéti készületek Április:

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben