A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a"

Átírás

1 A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a Volga menti törökségből került a magyar nyelvbe; a törökben batur, a mongolban Bagdahur azt jelenti, bátor, hős. A honfoglalást követő századokban fejlődött ki a nyírvizekből kiemelkedve, téli szállásokból ben IV. Kun László király a Gutkeled-nemzetségbeli Berecknek és testvéreinek adományozta szolgálataik jutalmául. (A Gutkeled nemzetség a XI. században telepedett le Magyarorországon.) A kiváltságok, a városiasabb életforma vonzereje növelte a lakosság számát. A korabeli oklevelek is azt bizonyítják, hogy Nyírbátor a XIV. században szerkezetileg is fejlett mezőváros volt (utcahálózat, piac). Az 1400-as évek utolsó negyedében kezdett magasra ívelni a Báthori család pályája. Báthori István országbíró és ugyanazon nevű fia - aki erdélyi vajda volt - indította a sort, és a Báthoriak másfél századon át a vezető családok közé emelkednek. A város településszerkezete ma is őrzi a fejlődés sajátos formáit. Ennek egyik jellemzője a térré szélesedő főutca, mely alkalmas helyet biztosított a mezőgazdasági és kézműves termékek árusításához. A gyáripar a XIX. század végén települt meg. A jelenleg működő cégek egyre jelentősebb mértékben támogatják a város kulturális rendezvényeit. (Mezővárosi jogállását ugyan 1886-ban elvesztette, de 1973-ban visszakapta. ) Az utóbbi évtizedekben pezsgő kulturális élet alakult ki a városban. Hagyománya van a nemzetközi zenei fesztiválnak, tábornak és versenynek. A Szárnyas Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál a szabadtéri színházi formák legrangosabb haza eseményévé nőtte ki magát óta működik a Képzőművészeti Alkotóház és Stúdió, mely a hazai zománcművészet egyik jelentős képviselője. A MINORITA TEMPLOM Története - Az 1400-as évek második felében telepedett le Nyírbátorban a minorita rend, akkora a templom készen állt, a közelében igénytelen cellákból épített kolostort hozott létre. Ezt Báthori István és fia továbbfejlesztették ben a Nyírbátor határán lévő Kenyérmezőn Báthori István és Kinizsi Pál temesi bán hatalmas győzelmet aratott az Erdélybe hatoló török sereg felett. Az országbíró elérkezettnek látta az időt arra, hogy családja dicsőségét méltón hirdető épületeket emeljen abban a mezővárosban, amelyről családja magát nevezete. A minorita templomot a kenyérmezei győzelem emlékére alapította.

2 ban ebbe a templomba temetkezett, így a templom akkor már bizonyosan készen lehetett. Legkorábbi közvetlen adat a templomról és a kolostorról 1 SOS-ből való, ekkor Váradi Aladárné végrendeletében 10 forintot hagy rájuk ban Kállay János Báthori Andrásnak írt levelében szerepel a következő sor is: Frates in clah.ster Bathoryehsi comrrrorantes" 1532-bem Kállya Jánosné Nadányi Krisztina adott végrendeletében két lovat a templomnak. - A templom egykori belső berendezéséről annyit tudunk, hogy 1511-ben olasz mesterek reneszánsz típusú, kettős padsort készítettek a minorita szerzetesek számára. Legszebb része ennek a Magyar Nemzeti Múzeumban került kiállításra. A rene.szcín.sz kettős padsor Nyírhát~rhan maradt részlete ban Báthori István 500 forintot hagy az épületre, hogy megi.s ne nerrré az e.sse6 é.s oktalarr cíllath rle t2rrna,fel" őse, István vajda sírját. - A kriptát április 19-én találták meg, a 24 csontváz közül néhányat sikerült azonosítani, közös osszáriumba kerültek a csontmaradványok. A kripta jelenlegi bejáratát 1775-ben nyitották, amikor átépítették. Báthory István, Krucsay és családja, Pogány Borbála sírjait találjuk itt, ezek máig is érintetlenek előtt orgonája volt. Mivel az egykori adatok szerint a XVI. században az orgona használata országszerte elterjedt, feltehető, hogy a templom orgonája eredeti berendezési tárgy volt. A jelenlegit Dangl Antal aradi orgonaépítő 1895-ben készítette nyolc sípsorral. - A reformáció a XVI. század közepén ezen a tájon is elterjedt, Nyírbátorban valószínűleg az itt élő ecsedi Báthori György nevéhez síződik a vallási reform hirdetése. Őt felesége, Drugeth Anna, Báthori István testvére térítette át a kálvini hitre. E házasságból született Báthori István országbíró, zsoltáríró, a Károli-biblia kiadásának támogatója. Az ő idejében szűnt meg a katolikus egyház működése, a szerzetesek mind nehezebb körülmények közé kerültek. A kolostor és a templom a reformációt követő évtizedekben elhagyatottá vált és pusztulásnak indult. - A nyírbátori ferencesek jegyzőkönyve, amely Báthori István vajda alapításától kezdve röviden elmondja a kolostor történetét, a XVIII. században megemlíti Petrasko vajda évi támadását, amelynek következtében a templom és a kolostor néptelenné vált. A romos állapot mintegy százharminc évig tartott ben a hatalmasnak mondott romokból a templom újjáépítésébe kezdtek. Kelemen Didák minorita szerzetes hivatkozván a királyi rendeletre, jelezte az egri püspöknek, hogy vissza akarja állítani a kolostort. Gróf Károlyi Sándor, Szatmár-megyei főispán engedélyezte a szerzetesrend újratelepedését. Azóta folytatott a rend ismét lelkipásztori tevékenységet ben a rend munkája abbamaradt,

3 3 és negyvenegy év múlva, szeptember 8-án indult meg ismét. Kelemen Didák a főispán támogatásával néhány év alatt helyreállította a templomot ban az ideiglenes tető építésével indult a munka, először a szentély, majd a hajó került sorra ben találták meg a kolostori udvar közepén a faragott kövekből álló középkori kutat ban már a boltozás szükségességéről esett szó, 1722 és 1724 között készült el a hajó barokk boltozata, oly módon, mintha gótikus keresztboltozatok barokk átépítése történt volna. A mostani boltozat téglái a padláson jól látszanak - jóval kisebbek, mint a falak középkori téglái. A mai boltozat felett a padláson gerendalyukak sorakoznak, melyek arra vallanak, hogy a templomot egy ideig lapos mennyezet fedte. Ez a megoldás a késő gótika idején ilyen magas színvonalú építkezéseknél nemigen fordult elő. A famennyezet ideiglenes lehetett, a gótikus boltozat pusztulása és a barokk boltozat keletkezése közötti időben ben a templomot újra felszentelik. Az 1728-ban megkezdett kolostori számadáskönyv tudósít a berendezések készítéséről: a Krucsay-oltárt egy eperjesi, a főés a két mellékoltárt egy lőcsei szobrász készítette, valószínűleg Strecius János György ban megindult az új kolostor építése, amely mintegy tíz évig tartott. Az épület négyszög alakban csatlakozott a templom északi falához, középen nagy, négyszögű udvarral. A minorita templom c~~s kolo,stor Északról 4 Szögletes U" alakot mutató barokk kolostor. Az egyenletes homlokzatokat vakolatkeretes ablakok törik át. A nyugati homlokzat közepén vezet az épületbe a kőkeretes ajtó. A folyosó mindkét szinten az udvar felé eső részen fut. A folyosók, a cellák barokk boltozatokkal fedettek. A déli szárny csak folyosóból áll, a nyugati és északi szárnyban találhatók csak a közösés lakóhelyiségek. A kolostori építkezésnél egy debreceni cserepes, Miklós építész és Niczki Nikodémus kassai kőműves mester szerepelt. Az építkezés elhúzódásának oka a vizenyős területek közelsége folytán az igen magas talajvíz. Egy évi tanúvallomásból kiderül, hogy Haller Sándor gróf temetésekor a templom alatti kriptában oly magasan állt a víz, hogy a koporsót csak a kripta lépcsőjén felállított fadúcolásra lehetett elhelyezni ben következett be a víz elvezetése. Szobek Béla házfőnök a padozat alatti kriptákat víztelenítette és újra boltoztatta, a templombelsőt helyrehozatta. Ekkor leszerelték az oltárokat is, és a szószéket, valamint a Passió-oltárt áttették a szentélyből a hajóba, mostani helyükre. A nyugati homlokzat díszes gótikus kapuzata ben földrengés, 1889-ben pedig tűzvész okozott az épületben súlyos károkat. A tűzvészben pusztult el a torony zsindelysisakja és a három harang.

4 1890-ben befejeződött a helyreállítás, de a torony csak lapos lefedést kapott ben Sándy Gyula műegyetemi tanár tervei alapján felújították az elhanyagolt templomot - kívülről. Az 1950-es években az oltárokat és a szószéket Németh Kálmán szobrászművésszel hozatta rendbe az Országos Műemléki Felügyelőség. A templom belső festését az egyházközség végeztette el. Ekkor került a pöcsi oltár és a karzat a mai helyére ben a templomot kívül újra restaurálták, majd belül festették ban rekonstruálták, és helyreállították az újonnan felfedezett késő gótikus kaput, amely a bártfai kapuval egyezik. Külseje - A nagyméretű, erősen kiégetett téglából emelt falak eredetileg is vakoltak voltak. A déli homlokzatot háromlépcsős, karcsú támpillérek tagolják. Osztagos vízvezetőik kőből készültek. A támpillérek közeit háromosztatú, magas, csúcsíves ablakok törik át, amelyeket változatosan elhelyezkedő halhólyagokból és karéjos idomokból álló kőrácsok díszítenek. Mind a hajón, mind a szentélyben három-három ablak nyílik. A minorita templom dc~lről 6 - A szentélyzáródás északi oldalához csatlakozik a vaskos, négyszögű torony nehéz tömbje. A kisméretű, egyszerű kőkeretes, szögletes ablakok alig lazítják fel. Csak a legfelső emelt ablakai nagyobbak, közülük a keleti csúcsíves. Az ablaknyílások rézsűs kialakításúak. - A tornyot lapos sátor, a hajót magasabb, a szentélyt valamivel alacsonyabb nyeregtető fedi. - A nyugati homlokzatot két átlós saroktámpillér keretezi. A boltozat, ovális előcsarnok dél felé nyitott. Építésekor az eredeti gótikus bejárat erősen megsérült. Később kisebb barokk ajtót illesztettek bele. Az ajtó fölött háromosztatú, kőrácsozatú ablak nyílik. A templom nyugati homlokzata a gótkun ablakokkal - A faragott kőkapu hazai viszonylatban egyedülálló. A középen csúcsban egyesülő szamárhátíves kapu négy középpontból szerkesztett ív, alul domború, felül homorú ívszálakkal. A többszörösen tagolt bélletes kaput külső vonalán négy-négy kúszó stilizált növénymotívum, felette keresztvirág díszíti. A kapuzat két oldalán hosszában egy-egy fiáié simul a templom falához. A két fiatorony felső szakaszán, rozetta látható, tetején egy keresztvirág díszlik. Az eredeti bejáratot a XVIII. században a homlokzat elé épített, ovális alaprajzú, barokk előcsarnok nyílásába helyezett keret teljesen eltűntette. Az 1978-ban helyreállított gótikus kapuzat a barokk előcsarnok módosításával lett ismét láthatóvá. Belső - A hajó négy, a szentély három barokk boltszakaszra oszlik. A keresztboltozatok háromosztatú falpillérekre támaszkodnak. A szentély falpillérei gyámosan végződnek. A barokk boltvállak közepén a gótikus bordaindítások kivehetők. - A sekrestyét is barokk keresztboltozat fedi. - A szentélyben a kőkeretes barokk ajtó kétoldalán, a falon, egy-egy barokk díszű kőtábla látható, az oltárok kiváltságai pápai engedélyének szövegével (1751 és 1753).

5 Berendezés - Az egyszerű építészeti belsőben fokozottan érvényesülnek a formában és színben rendkívül változatos, jó művészi színvonalú, gazdag díszítéssel ellátott oltárok, valamint a szószék. A hazai barokk fafaragás kitűnő emlékei ezek. A jellegzetesen megfaragott alakok, a dúsan alkalmazott növényi díszítések a gótika és a reneszánsz továbbéléséről tanúskodnak. - A főoltár hatalmas építménye zárja le a szentélyt. A barokk stílusban készült négyszintes műalkotás fából faragott, meredek háromszögben kialakított kompozíció. A talpazat két oldalán akantuszdíszes ajtó jelenik meg, fölötte ovális medalionokban ószövetségi szövegidézetek láthatók. A második szint közepét a Portiuncula festmény foglalja el, amelyen a térdelő, stigmatizált Szent Ferenc a felhőkben ülő Krisztustól Mária ajánlására elnyeri a Portiuncula búcsút. s A,főoltár A festményt egy-egy sima és csavart oszloppal kereteit fülke veszi közre, amelyben Péter és Pál apostolok faragott szobrai állnak. A kép fölött egy-egy angyalkától kísért ovális medalion látható, amely már a harmadik szint középső részének a tartozéka. A szinteket egymástól golyvázott párkány választja el. A harmadik szinten, középen a Szentlélek eljövetelét ábrázoló barokk festmény jelenik meg, Szent Ferenc és Szent Antal szobraival. Két szélen a párkány részén Keresztelő János és András apostol szobrai kerültek. 0 A negyedik szinten ovális keretben az áldó Atyaistent ábrázoló festmény látható. Alatta két puttó által tartott latin nyelvű fohászt tartalmazó medalion, kétoldalt Szent Klára és Erzsébet szobrai foglalnak helyet. A főoltárt Mihály főangyal szobra koronázza. Pál apostol a_ főoltárról - Mellékoltárok Északi mellékoltár - Szent Anna oltár Déli oldal mellékoltára - Piéta oltár A Szent Anna oltár anyaga is festett fa. A középső, fékörívű mezőben, ül Anna a kis Máriával, angyalfejekkel váltakozó mellékkoszorúban. 10 A Szent Anna oltár A mező fölött a két alapító: Pexa Imre gróf és felesége, Ördögh Zsuzsanna címerei helyezkednek el. A párkányt csavart oszloppór tartja. Az oszloppór belső oldalán András apostol és Sebestyén vértanú szobrai állnak, kívül áttört növényi díszítés zárja le az oltár körvonalát. r~'. v. Mária a.síent Anna oltárról 11

6 Az oltár felső szintjének közepét Szent Klárát ábrázoló festmény jelzi, Szent Krisztina és Cortonai Margit, valamint egy-egy térdeplő angyal szobraival. Az oromzaton Imre herceg szobra áll, alatta pajzs, amelyben az oltár aranyozását végeztető Pethő Rozália címere látható. A címert egy-egy ülő angyalka kíséri. A Piéta oltár, vagy más néven Fájdalmas Anya - oltárt Jósa István állíttatta. Az oltárállítókat saját oltáraik elé temették. A Piéta oltár szerkezete a Szent Anna oltáréval egyezik. A középmezőt a Piéta szobra foglalja el, amelyet István első vértanú, és István magyar király szobrai vesznek közre. Középen fenn az oltár alapítójának: Jósa Istvánnak a címere jelenik meg. A Fájdalmas Anya - oltár A felső szint tengelyét Párnai Antal festett képe hangsúlyozza, Szent Imre és László király szobraival. Legfelül Szent József szobra koronázza, lába alatt az ovális medaillonban festett ferences címer, ülő angyalkákkal. 12 A Fájdalmas Anya oltár szoborcsoportja - A pöcsi oltárt Radics Menyhért, nyírbátori minorita édesapja készítette. A barokk keretes Madonna kegyképet pillér- és oszloppór fogja közre, a két Szent János, Mária Magdolna és Párnai Szent Antal szobraival. 13 Pöcsi oltár Pcícs~i ollót Máriaképe A kegykép alatt Szent Rozáliát ábrázoló szobor látható. A pöcsi oltár képét egy nagyváradi festő készítette. A képet többször átvitték a szomszédos Máriapócsra, és az ott lévő, könnyezéseiről híres kegyképhez érintették. - A szószék eredetileg a szentély déli oldalán állt, 1775-ben került a mai helyére, a hajó északi falának közepe táján. Sokszögű kosarán, kettős csavart oszlopok között az evangélisták láthatók. A kosár íves alsó végződését faragott növényi dísz emeli ki. Barokk oltárok és szószékek Ajtaja lapos pillérekkel keretezett, dús ornamentikával borított. A szószékkorona hatszögű, alsó párkányát virágokkal váltakozó angyalfejek ékesítik. Áttört felső része felfelé ívelő szalagvolutákból áll, közeiket akantuszdísz tölti ki, a volutákon angyalkák üldögélnek. Fenn a voluták talapzattá egyesülnek, amelyen az áldó Krisztus szobra áll. - A Passió oltár formailag és tartalmilag sokban különbözik a templom többi oltárától ben készíttette Krucsay János szabolcsi földesúr táblabíró, és neje, Pogány Borbála. Krucsay első hitvesét, Tolvay Borbálát a vármegyei törvényszék hűtlenség miatt m először 1711-ben, majd 1728-ban ítélte halálra. Az első esetben Krucsay fél nappal a kivégzés előtt megbocsátott feleségének, másodszor már nem. A perben a feljelentő a férj volt, számos tanú is az asszony ellen vallott, és az esküdtek bűnösnek találták. Maga a vádlott is bűnösnek vallotta magát,

7 soha nem derült ki ártatlansága. A keményszívű Krucsay akár bűnbánata jeléül is állíthatta új feleségével az oltárt, mivel a megbocsátás kötelessége lett volna. Az oltárállítók a kriptában nyugszanak. A Krucsay - oltár 15 Az oltár lenyűgöző, drámai erejű műalkotás. Mestere a Felvidékről, Eperjesről származhatott. Az ~ oltáron Krisztus szenvedésének ábrázolása gótikus jelenetciklusokban látható. Ezek a kissé szögletes, esetlen, arányhibákkal teli barokk architektorikus keretbe illeszkednek. Egészében rendkívüli hatású. Elrendezése a középkori misztériumjátékokra emlékeztet. A cselekménysorozat 1. Az Olajfák hegye jelenetével indul. Balról az oltár földszinti sarkában a térdelő Krisztus imádkozik. Előtte konzolhoz rögzítve kelyhet tartó kis puttó, Jézus felé hajol ~a i A Kruesay-olthr passiójeleneteinek sorrendjw 16 Kri,sztu.s az Olajfok hegyén 17 A t(ivi.skoszorús Krisztus Az ostorozás jelenete. A kigúnyolás jelenete 2. Az Ostorozás jelenete a bal oldali konzolon látható. Krisztus lehajtott fejjel áll, ruháitól megfosztva, hátrakötött karokkal. Mellette hideg tekintetű, mezítlábas pribékek állnak. Kuruckori, népies, pitykegombos ruhát viselnek, fejükön süveget, kezükben ostor. 3. A következő szinten a Töviskoszorús Krisztus, ruhátlan felsőtesttel. A koszorúzást végző katonák a kigúnyolást szimbolizálják, egyikük még a nyelvét is kiölti. 4. Középen az Ecce Homo jelenete látható. Pilátus egy erkély mögül mutatja be a tömegnek Krisztust, kétoldalt az ablakokon Annás és Kaifás zsidó főpapok néznek ki. Az erkély közepén töviskoszorúval, palástban a lehajtott fejű Krisztus áll. Mögötte, baloldalt, fekete öltözetű bakó, vad tekintettel. Pilátus török turbánt és díszes kaftánt visel, arckifejezése könyörületes, megilletődött. Meggyőző kézmozdulattal az ártatlan Krisztus mellé akarja állítani a népet. 5. Az Ecce Homo jobb oldalán a Kigúnyolás jelenetét faragták ki. Egy térdelő katona nádszálat nyújt Krisztusnak, a páncélos öltözetű katona pedig egy hosszú lándzsát fog. Krisztus bal válláról vörös színű köpeny esik le, ez a szomorúság jelképe.

8 6. A jobb oldali konzolon a Keresztrevitel jelenete. Krisztus előtt egy karddal és lándzsával felszerelt sisakos katona megy. Jézus a jobb vállán keresztfát cipel. Mögötte Cirémei Simon ácsmester próbálja enyhíteni a kereszt terhét. Az ácsmesteren kemény kalap, bőrkötény, csizma, ezek a polgáriasodó viselet előhírnökei. l Kere,sztvirel A Keresztrefeszítés jelente az oltár jobb sarkán zajlik. A földre borított keresztfára Krisztus bal karját már rászegezte egy katona. Társa kalapácsot emel, hogy átszegezze Krisztus lábait. 8. A Kálvária az oltár központja, a középső rész egész területét kitölti. A kereszten haldokló Krisztus Mária és János fogja közre. A kompozíció egy felfelé körkörösen hullámzó vonalra fűződik, melynek középpontja Krisztus lecsukló feje. 9. A Golgota alatt, a predella mélyén a Halott Krisztus fekvő szoboralakja jelenik meg. Ez a szobor hasonlít az oltáron lévő többi ábrázolásra, de durvább kidolgozású. A kere.sztref~~.szíté.s 10. A Krisztus a pokol tornácán című jelenet a szarkofág idomú oltármenza frontális oldalára került. Lapos dombormű, témája a feltámadt Krisztus az első emberpárt szabadítja ki a Seolból. A menza két végét stilizált levéldíszek ölelik át. A domborművet a már özvegy Pogány Borbála készíttette. Krisztus a pokol torncíccí~ Az oltár ormán a ~ Feltámadt Krisztus áll. Alakja törékeny, megnyúlt. Az ég felé tekint, jobbjával áldást oszt, bal kezében zászló. A gótika továbbélését ez a szoboralak érezteti a legjellemzőbben. Kétoldalt a gyámokon két angyalka ül, a jobb oldali Veronika kendőjével, a bal oldali Krisztus szenvedéseinek eszközeivel. J A feltámadt Krisztus A Krucsay-oltárt készítő mester szoborformálása elüt a templom többi oltárának alkotóiétól Alakjai aszkéta típusúak, nyúlánk, csontos hatásúak, véznák. A szobrászmester bensőséges, tartózkodó felfogásban tolmácsolja a megrázó témát. Az alakok merev gesztusai felolvadnak a barokk koncepcióban. A passiójáték és az oltár kapcsolatáról Összefüggést fedezhetünk fel a Krucsay-oltár és a középkori passiójátékok színpadi felfogása között. A középkori passiójáték a XVII. és XVIII. században éledt újjá. Nyírbátori viszonylatban is vannak hagyományai. Kelemen diák, aki 12 évet töltött Bátorban, Székelyföldön született, és alaposan ismerte a csíksomlyói passiódrámákat. A kolostorban élt egy teológiai tanár, Juhász Máté, aki passiójátékszöveget írt 1761-ben. Ezt gyakorta előadták a Krucsay-oltár előtt. 20 A me.sterekr~íl Számadások igazolják, hogy a Krucsay-oltárt egy eperjesi - talán Temporovics mester készítette, a főoltárt és a két mellékoltárt egy lőcsei szobrász, feltehetően Strecius János György alkotta. A t(5hbi bereyrdezé.s

9 - Sekrestyeszekrény Fehérre mázolt fa, késő barokk. Alul fiókos, felül ötajtós, az ajtókon kagylós dísz, az ajtók elválasztó részein tárcsadísz. Főpárkánya fogrovatos, fenn hat vázával. Eredetileg részben aranyozott volt. Sekrestyetartó felett Károlyi József halotti címere, barokk fakeretben. - Feszület Két darab egyszerű, festett fa - barokk munka a XVIII. századból. - Gyertyatartó Négy darab gyertyatartó, fából faragottak, szinten a XVIII. századból. Az évszázados falak és közöttük megőrzött műkincsek hiteles bepillantást engednek a múlt messzi távlataiba. Nyomunkban múltunk már-már homályba vesző értékei parázslanak fel. 21 Felhasznált irodalom: - Entz Géza - Szalontai Barnabás: Nyírbátor. Budapest, Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II. - Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára, 673. szám. TKM Egyesület, Készítette: Guzina Erika IV. évfolyam rajz-vizuális kommunikáció 22

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Az építészet társművészetei a romanika korában

Az építészet társművészetei a romanika korában Szerkesztette: Vágner Mátyás 2008 Az építészet társművészetei a romanika korában A romanika társművészetei díszítőművészetek. Nem létezik a klasszikus értelemben vett táblakép vagy körplasztika. A forma

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

A rendelet célja 1. 2

A rendelet célja 1. 2 Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 55 / 2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet Baja Város Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Dobó utca páros és páratlan oldalának (HT) helyi területi védelem alá, valamint a az utca épületeinek (H1; H2) egyedi helyi védelem alá helyezéséhez

Részletesebben

Varsány község Településrendezési Tervéhez

Varsány község Településrendezési Tervéhez MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását

Részletesebben

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában 1. Kiindulópont Tourinform Iroda Berekfürdő, Fürdő utca 2. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep alkotóinak

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül.

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül. történeti háttér s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni (1808. évi VII. törvénycikk

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (X.04.) számú rendelete a 34/2014. (XI.14.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

HOFFMAYER SIMON SZOBRÁSZ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

HOFFMAYER SIMON SZOBRÁSZ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA HOFFMAYER SIMON SZOBRÁSZ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA I. Hoffmayer Simon a kolozsvári barokk szobrásziskola utolsó jellegzetes képviselője. Vele és tanítványaival a barokk hagyományokon nevelkedett szobrásznemzedék

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fila József (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja M. Aradi Csilla Molnár István Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon 2014 A prépostság története, kutatása

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Szám: 12818 / 2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor Tatabányai bányaút 1. Harangjáték 2004. évi Bányásznapon avatták fel Tatabánya központjában a Harangjátékot. Minden nap 14 órakor szólal meg a Harangjáték, hétköznapokon a Tisztelet a Bányász Szaknak,

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

Versenyünk második fordulójában címerekkel kapcsolatos feladatokat kaptok. Segítséget a következő weboldalakon találtok:

Versenyünk második fordulójában címerekkel kapcsolatos feladatokat kaptok. Segítséget a következő weboldalakon találtok: 2. forduló Kedves Gyerekek! Versenyünk második fordulójában címerekkel kapcsolatos feladatokat kaptok. Segítséget a következő weboldalakon találtok: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-a.shtml http://natloz.znet.hu

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY dr. SzabóTARTÓSZERKEZETI Bálint Kirizsán Imola A BÖGÖZI REFORMÁTUS TEMPLOM KÉRDÉSEI A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY Az Árpád-kori Kaplony nemzetségből származó Károlyi dinasztia egyike a legrégibb ősi A

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 27.) rendelete a város jelképeiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 27.) rendelete a város jelképeiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 27.) rendelete a város jelképeiről Tolna Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44/A. (1) bekezdése f.) pontjában foglalt eredeti

Részletesebben

Város Polgármestere. Biatorbágy Város címerének és zászlajának megújítása pályázat elbírálása

Város Polgármestere. Biatorbágy Város címerének és zászlajának megújítása pályázat elbírálása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Biatorbágy Város címerének és zászlajának

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN ELŐZMÉNYEK: Ezen a helyen 1933-ban építettek templomot, amit 1944-ben a kivonuló németek felrobbantottak. A templomból a

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

Garai Péter Séta a Korányin

Garai Péter Séta a Korányin 2008 / Nyár G y a l o g g a l o p p A v á r o s s z ö v e t r e j t e l m e i I I. Garai Péter Séta a Korányin Az elôzô számban bemutatott helyszíntôl, a Jósavárostól csak pár lépést kell tennünk észak

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése A Kassa utcai zsinagóga újjászületése Végh József építész vezető tervező Art Vital Kft VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. 1 I. A tervezés előkészítése - Építéstörténeti kutatási

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

BÚTORMUYESSÉG 17. 207 HilfL. 13. 208 Czimer K., A Szeged belvárosi kaszinó százéves törénete. 1829 1929. Szeged, 1929. 16

BÚTORMUYESSÉG 17. 207 HilfL. 13. 208 Czimer K., A Szeged belvárosi kaszinó százéves törénete. 1829 1929. Szeged, 1929. 16 BÚTORMUYESSÉG A Csongrád megye bútorait bemutató emlékanyag a megye asztalosságának csak XVIII. századi és XIX. századi történetéhez ad szórványos adatokat. A templomok bútorzata a XV. és XVII. században,

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Balassa János 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Balassa János E-mail cím: balassa.janos1@gmail.com

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

VÁRAK. Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak. 59. Tótfalud várának az alaprajza

VÁRAK. Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak. 59. Tótfalud várának az alaprajza VÁRAK Erdély 16 17. századi várépítészete szorosan kapcsolódik a fejedelemség történetéhez, és a javában zajló hadügyi forradalomnak köszönhetõen tulajdonképpen ebben a mûfajban jelentkeznek elõször a

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai III.3. KELET VÁROSRÉSZ Területi határai Keleten és délen Eger MJV közigazgatási határa, északon a Vécseyvölgyi utca, nyugaton a Gárdonyi, Bástya, Mekcsey, Kertész, Hadnagy, Deák Ferenc, Sas és Kistályai

Részletesebben

FÜGGELÉKEK. a KÉSZ-hez

FÜGGELÉKEK. a KÉSZ-hez 1 FÜGGELÉKEK a KÉSZ-hez Figyelem: a mellékelt anyag nem része a 16/2000. (VIII. 15.) Kt. sz. rendelettel megalkotott Kerületi Építési Szabályzatnak. Adatai más jogszabályokon, ill. intézkedéseken alapulnak.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK IDŐKERET RÉSZLETEZÉSE

ÓRAVÁZLAT ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK IDŐKERET RÉSZLETEZÉSE ÓRAVÁZLAT A tanóra idıpontja: 2012. november 19. 11.35 12.20 A tanóra helyszíne: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola tanterme (3532 Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.) A tanórán résztvevı

Részletesebben

DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS

DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS KÁRPÁTBER Kft. H-2330 Dunaharaszti Kós Károly. u. 30. +36 30 449 7718 karpatber@gmail.com www.karpatber.hu DUNAHARASZTI, SZENT IMRE PLÉBÁNIA ÚJ TEMPLOMÉPÍTÉS 2330 DUNAHARASZTI Thököly u. 2. Deák Ferenc

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

Helyi egyedi védett építmények

Helyi egyedi védett építmények Helyi egyedi védett építmények - értékvédelmi lapok - 2016. Utcanév, házszám: Albert utca 7. Városrész: Külső-Erzsébetfalva Hrsz: 173037 1. Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős Építészeti

Részletesebben

A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye.

A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye. A vajdahunyadi rom. kath. templom középkori szentélye. Ez év tavaszán Vajdahunyadon * a m. kir. vasgyár támogatásával a régi róm. kath. templom mögött végzett ásatásról 1 fénykép felvétel és 2 rajz melléklettel

Részletesebben

Pályaudvarok, vasútállomások

Pályaudvarok, vasútállomások Pályaudvarok, vasútállomások Két tényező szerint csoportosíthatók a pályaudvarok és a vasútállomások, építésük és rendeltetésük szerint, ez utóbbi és méretük alapján különíthetők el egymástól. Míg a vasútállomások

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a. 2756 Eklektikus holokzatú villa. Az épület

Részletesebben

KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK RESTAURÁLÁSA

KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK RESTAURÁLÁSA A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja GRÓSZ ZSUZSANNA KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK RESTAURÁLÁSA Nyomtatott kiadás: 2012 Középkori kályhacsempék restaurálási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom

A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom A pásztói Szent Lőrinc Plébániatemplom kőanyagának restaurálása 12. kép: A kőszilárdítás eredménye Történelmi előzmények A templom XII. századi alapokon áll, és már az 1200-as évek végén bővítették. Később,

Részletesebben

A ÿyôhÿyèsi. Aicmitfuéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. TÓTH BALÁZS plébános. írta

A ÿyôhÿyèsi. Aicmitfuéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. TÓTH BALÁZS plébános. írta A ÿyôhÿyèsi Aicmitfuéta A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története írta TÓTH BALÁZS plébános A fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegy hely én a búcsút Fájdalmas pénte- * ken és a szeptember 15-i

Részletesebben