Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2015. (..) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum Sopron Megyei Jogú Város Magyarország történelmi hagyományokban, épített és természeti környezetben egyik leggazdagabb településeként büszkén vállalja és őrzi több ezer éves múltját és értékeit, s a jelenkorban is törekszik az utókor számára maradandó módon ápolni és gyarapítani hírnevét. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvényében biztosított jogával élve szabadon, demokratikus módon, széles nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, az ezekhez szükséges feltételek megteremtéséről. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata. (2) Az önkormányzat székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1. (3) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a közgyűlést illetik meg. A közgyűlést a polgármester képviseli. (4) Az önkormányzat működési területét, mely a közigazgatási területével megegyezik, a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 3. Az önkormányzat jelképei: a városi zászló, a városi címer és a polgármesteri díszlánc. 4. (1) Sopron Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakban, hosszában középen osztott, piros-fehér színű, a színek egyeznek a magyar nemzeti színű zászló piros és fehér színével. A piros szín fekvő téglalapnál felül, függő téglalapnál baloldalt helyezkedik el. A címer mindkét helyzetben a zászló közepén helyezkedik el. A zászló lenyomata jelen rendelet 2. mellékletét képezi. (2) Sopron Megyei Jogú Város címere: hegyes talpú, vörös címerpajzs ezüstszínű máltai kereszttel elválasztott SOPRON CIVITAS FIDELISSIMA körirattal. A címerpajzson ezüstszínű ötormú várfal látható, öt csúcsíves ablakkal, a várfalból három torony emelkedik ki a két szélső torony egy-egy ablakkal és három orommal, a középső magasabb torony két ablakkal és három orommal. A pajzs felső sarkaiban aranyszínű kör alapon, dicsfénnyel övezve balról koronás női fej, jobbról szakállas férfifej látható, a háttérben kereszttel. A pajzstalpban aranyszínű olajág. A címer képe jelen rendelet 3. mellékletét képezi. 5. A polgármesteri díszlánc soproni emlékérmekből álló, ezüstből készült díszlánc, a fő érme hátoldalán Alapította Sopron Város Közgyűlése az évi népszavazás 80. évfordulója alkalmából felirattal. 6. A városi címer, zászló, és polgármesteri díszlánc használatát külön rendelet szabályozza. 7. Sopron Megyei Jogú Város himnusza: Sarkady Sándor költő Soproni József zeneszerző művére írt Himnusz Sopronhoz című verse.

63 8. Sopron Megyei Jogú Város hivatalos ünnepnapja minden év december 14-e, az évi népszavazás napjának tiszteletére, melynek emlékét az évi XXIX. törvénycikkel az Országgyűlés elismerte, és a városnak adományozta a Civitas Fidelissima címet. E napot a 244/2001. (XII. 14.) Korm. rendelet a Hűség Napjává nyilvánította. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hűség Napjáról helyi kitüntetések átadásával, ünnepi rendezvényekkel emlékezik meg. II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI A közgyűlés 9. (1) Sopron Megyei Jogú Város közgyűlésének megnevezése Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés). (2) A közgyűlésbe megválasztott települési képviselők (a továbbiakban: képviselők) száma a polgármesterrel együtt 18 fő. (3) A közgyűlés egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (4) A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át: a) a rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvény kibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása; e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok ülnökeinek megválasztása; k) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; m) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén; n) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; o) területszervezési kezdeményezés; p) amit törvény a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utal. A településrészi önkormányzat

64 10. (1) A közgyűlés e rendeletben meghatározottak szerint valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból. (2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át. (3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a közgyűlés hivatali kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is elláthatnak. (4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e -ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (5) A részönkormányzati testület tagjainak száma az elnökkel együtt legfeljebb 5 fő, legalább egy tagja települési képviselő. A részönkormányzat elnöke lehet települési képviselő, alpolgármester. 11. (1) A részönkormányzat elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg. (2) A részönkormányzat elnöke a) összehívja és vezeti a részönkormányzat ülését, b) képviseli a részönkormányzatot, c) a részönkormányzat javaslatát, véleményét, kezdeményezését és döntését ismerteti a közgyűlés ülésén. (3) A részönkormányzat működését igény szerint a jegyző által kijelölt titkár segíti. A nemzetiségi önkormányzat 12. A közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény szerint megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal. A közgyűlés a megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat számára a működéséhez szükséges iroda helyiséget, eszközöket, rezsit és igény szerint titkárt. A közgyűlés frakciói 13. (1) A közgyűlésben az a jelölő szervezet és a jelölő szervezetben résztvevő politikai pártok alkothatnak - önállóan vagy közösen - frakciót, melyeknek egynél több jelöltje az önkormányzati választáson képviselői mandátumot szerzett. (2) A frakció megalapítását, feloszlását, a frakcióhoz való csatlakozást, a frakcióból való kiválást a polgármesternek tett írásos nyilatkozattal kell bejelenteni. (3) Egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja. (4) A frakció köteles vezetőt és vezető-helyettest választani. Nevüket írásban kell bejelenteni a polgármesternél. (5) A frakció megszűnik, ha megszűnését elhatározza, vagy tagjainak száma két fő alá csökken. A közgyűlés bizottságai 14. (1) A bizottság elnökét, helyettesét és tagjait a polgármester előterjesztésére a közgyűlés választja meg és hívja vissza. (2) A bizottság jogosult: a) bármely ügyet a közgyűlés elé terjeszteni, b) az előterjesztéseket a közgyűlés ülését megelőzően megtárgyalni. (3) A közgyűlés az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a) Gazdasági Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő), b) Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő), c) Jogi és Ügyrendi Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő), d) Költségvetési Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő), e) Kulturális és Oktatási Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő),

65 f) Népjóléti Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő), g) Városfejlesztési Bizottság (5 képviselő, 4 nem képviselő). (4) A közgyűlés feladatainak eredményes ellátása érdekében szükség szerint ideiglenes bizottságokat is létrehozhat. Ezek feladatait a közgyűlés a létrehozáskor állapítja meg. 15. (1) A bizottság rendes ülését a közgyűlés ülését megelőzően tartja. A bizottság ülését az elnök hívja össze. Annak érdekében, hogy a bizottság megtárgyalja azokat az előterjesztéseket, amelyekről a közgyűlésen a bizottság állásfoglalásával hozható döntés, az elnök köteles összehívni a bizottság rendes, illetve sürgősségi előterjesztés vagy rendkívüli közgyűlésre benyújtott előterjesztés esetén rendkívüli ülését is. A bizottsági ülés meghívóját és a napirendi pontok anyagait a rendkívüli ülés kivételével legkésőbb az ülés előtt 3 nappal kell megküldeni a bizottság tagjainak. Ebbe a határidőbe a meghívó kiküldésének napja és a bizottsági ülés napja nem számít bele. (2) A bizottság általában nyílt ülést tart. Zárt ülés tartása kötelező, amennyiben a közgyűlés az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja vagy tárgyalhatja. (3) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a közgyűlés határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a közgyűlés következő ülésén határoz. (4) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy személyes érintettség esetén a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. (5) A közgyűlési előterjesztések részletes, szakmai vitáját elsősorban a bizottsági ülésen kell lefolytatni. A bizottsági ülésen a kérdések és hozzászólások száma és időtartama nem korlátozott. A bizottság döntéseit meg kell küldeni a polgármesternek és a jegyzőnek. (6) A bizottság munkáját a polgármesteri hivatal dolgozói közül a jegyző által kijelölt bizottsági titkár segíti. (7) A bizottság elnöke a bizottság átruházott hatáskörben és ellenőrzési tevékenysége körében hozott döntéseiről évente írásban tájékoztatja a közgyűlést. Polgármester 16. (1) A polgármester megválasztását követően esküt tesz a közgyűlés előtt és erről okmányt ír alá. (2) A polgármester megbízatását főállásban látja el. (3) A közgyűlés elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a közgyűlés ülését, valamint képviseli a közgyűlést. (4) A polgármester tagja a közgyűlésnek, a közgyűlés határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő. (5) A közgyűlés gyakorolja a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogosítványokat. A polgármester előterjesztésére a közgyűlés minden év február 28. napjáig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a közgyűlést a következő ülésen tájékoztatja. (6) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről évente írásban tájékoztatja a közgyűlést. Alpolgármester

66 17. A közgyűlés - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legalább egy alpolgármestert választ. A képviselő 18. (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 28. (2) bekezdése alapján esküt tesz. (2) A települési képviselő: a) a közgyűlés ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének - a közgyűlés által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; d) megbízás alapján képviselheti a közgyűlést; e) a közgyűlés hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a közgyűlés hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal harminc napon belül érdemi választ köteles adni; f) köteles részt venni a közgyűlés munkájában. (3) A képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az Mötv.-ben meghatározottak szerint vagyonnyilatkozatot köteles tenni. (4) A jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a közgyűlés legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. A jegyző és az aljegyző 19. (1) A polgármester pályázat alapján határozatlan időre jegyzőt nevez ki. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (2) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, ellátja az Mötv.-ben és más jogszabályokban meghatározott feladatait. (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok ellátásáért a Polgármesteri Iroda vezetője felelős. 20. A polgármester - a jegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint a jegyző helyettesítésére és az általa meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt nevez ki, aljegyzőket nevezhet ki. Az aljegyzők tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Az önkormányzati főtanácsadó és önkormányzati tanácsadó

67 21. A közgyűlés a polgármesteri hivatalban a közgyűlés és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói munkaköröket hozhat létre. III. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Az önkormányzat feladat- és hatásköre 22. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen rendelet 4. mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat látja el. A részönkormányzat feladat- és hatásköre 23. (1) A részönkormányzat feladatai: a) kezdeményezés, javaslattétel és véleményezés a közgyűlés, a bizottságok, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó, a településrészt érintő ügyben,

68 b) javaslattétel a részönkormányzat működési területén lévő önkormányzati vagyon felhasználására, c) a településrészt közvetlenül érintő településrendezési tervek (szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat) véleményezése, d) a településrészen működő önkormányzati intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére, elnevezésére, nevének megváltoztatására vonatkozó javaslat véleményezése, e) a településrészen működő önkormányzati intézmények vezetőinek megbízására illetve megbízásának visszavonására vonatkozó javaslat véleményezése, f) a településrészen lévő közterületek elnevezésére, névváltoztatására irányuló javaslat véleményezése, g) az önkormányzat éves költségvetésének és módosításának véleményezése, h) a településrészen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslat véleményezése, i) az önkormányzat működésére vonatkozó - településrészt is érintő - (pl. egészségügyi, szociális, oktatási) koncepciók véleményezése. (2) A részönkormányzatra átruházott feladat- és hatáskörök: a) a településrészen művészi alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületeken való elhelyezésének, áthelyezésének, lebontásának engedélyezése, b) döntés a költségvetésben biztosított keret felhasználásáról. (3) A részönkormányzat által meghozott döntéseket tájékoztatásul meg kell küldeni a polgármesternek és a jegyzőnek. A közgyűlés bizottságainak feladatai 24. (1) A Gazdasági Bizottság általános feladatai: a) Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában és javaslatot tesz az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásához. b) Javaslatot tesz önkormányzati gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek alapítására, létesítő okiratának módosítására. c) Közreműködik az önkormányzati gazdálkodás szabályainak kidolgozásában. d) Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyoni helyzetét. (2) A Gazdasági Bizottság állásfoglalásával hozható döntés: a) Az önkormányzati gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek alapításáról, létesítő okiratának módosításáról. b) Az önkormányzat vagyonát érintő előterjesztésekről. c) Egyes vagyontárgyak forgalomképességének átminősítésére vonatkozó javaslatokról. d) Az önkormányzati gazdasági társaságokhoz és egyéb jogi személyekhez delegált, választott személyekre vonatkozó javaslatokról. e) Az önkormányzati gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek üzleti tervére, beszámolójára vonatkozó javaslatokról. f) A helyi adókról szóló rendelet tervezetekről. g) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ár- és díjmegállapításokról szóló előterjesztésekről. (3) A Gazdasági Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: a) Dönt a vagyonrendeletben meghatározottak szerint. b) Dönt az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. c) Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keret felhasználásáról. d) Rangsorolja és a közgyűlés elé terjeszti az ifj. Flandorffer Ignác díjra beérkező javaslatokat.

69 (4) A Gazdasági Bizottság ellenőrzi: A feladatkörébe tartozó ügyekben döntéseinek végrehajtását. 25. (1) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság általános feladatai: a) Segíti az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását. b) Segíti az ifjúság nevelését, művelődését, életkörülményeinek javítását szolgáló önkormányzati, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok városi szintű ellátását. c) Javaslatot tehet a helyi Települési Értéktár Bizottság számára települési értékek meghatározására. (2) A Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság állásfoglalásával hozható közgyűlési döntés: a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati gazdasági társaság és egyéb jogi személy elnevezéséről, alapító okiratáról. b) A feladatkörébe tartozó önkormányzati gazdasági társaság és egyéb jogi személy vezetőinek kinevezéséről, megbízásáról. c) A feladatkörébe tartozó önkormányzati gazdasági társaság és egyéb jogi személy üzleti tervéről, beszámolójáról, közszolgáltatási szerződéséről. d) Az ifjúsági, turisztikai és sport programokról, koncepciókról. (3) A Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: a) Dönt a hatáskörébe tartozó önkormányzati általános és pályázati támogatások pályázati kiírásáról, a támogatásról. b) Rangsorolja és a közgyűlés elé terjeszti a Sopron Sportjáért díjra, valamint a Sopron Ifjú Tehetsége díjra beérkező javaslatokat. (4) A Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság ellenőrzi: a) Az általa jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatok hatályosulását. b) A feladatkörébe tartozó ügyekben döntéseinek végrehajtását. 26. (1) A Jogi és Ügyrendi Bizottság általános feladatai: a) Lebonyolítja a közgyűlésen a titkos szavazást. b) Közreműködik az önkormányzati rendeletek kidolgozásában, hatályosulásukat figyelemmel kíséri. c) Jogértelmezési kérdésekben állást foglal. d) A jogszabálynak megfelelően kezeli az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat és kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. (2) A Jogi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával hozható közgyűlési döntés: a) Önkormányzati rendeletalkotásról. b) A közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekre vonatkozó javaslatról. c) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. d) A helyi népszavazás kiírásához szükséges jogszabályi feltételek meglétéről. e) A közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó szerződésekről. (3) A Jogi és Ügyrendi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: a) Egyetértési jogot gyakorol a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásakor és módosításakor. b) A vonatkozó jogszabályban és ügyrendjében foglaltaknak megfelelően nyilvántartja és ellenőrzi a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat, elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. c) Intézi a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétellel kapcsolatos feladatokat.

70 d) A polgármester és alpolgármester esetében elbírálja az egyéb juttatás iránti igényeket a közszolgálati szabályzatban meghatározott feltételek alapján. e) Javaslatot tehet a Thurner Mihály emlékgyűrű adományozására. f) Rangsorolja és a közgyűlés elé terjeszti a Civitas Fidelissima díjra, valamint a Sopron Szolgálatáért díjra beérkező javaslatokat. (4) A Jogi és Ügyrendi Bizottság ellenőrzi: A feladatkörébe tartozó ügyekben döntéseinek végrehajtását. 27. (1) A Költségvetési Bizottság általános feladatai: a) Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének, költségvetési beszámolójának, zárszámadásának összeállításában. b) Figyelemmel kíséri a költségvetési gazdálkodást. c) Költségvetési ellenőrzéseket kezdeményezhet az önkormányzatnál és intézményeinél. d) Vizsgálja a hosszú távú fejlesztési programok hatásait. e) Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát. (2) A Költségvetési Bizottság állásfoglalásával hozható közgyűlési döntés: a) Az Éves Ellenőrzési Jelentésről, valamint az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentésről szóló tájékoztatóról. b) Alapítvány alapítására és alapítványi forrás átvételére, átadására vonatkozó javaslatról. c) Az önkormányzat éves költségvetéséről, a költségvetési rendelet módosításáról, költségvetési beszámolóról, pénzmaradvány felhasználására irányuló előterjesztésről, zárszámadásról. (3) A Költségvetési Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: a) Dönt az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények esetenként Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseinek nyilvántartásaikból történő kivezetéséről. b) Írásos véleményt ad hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről. c) Kijelöli pályázat alapján az önkormányzati biztosnak jelölteket. (4) A Költségvetési Bizottság ellenőrzi: a) Az önkormányzat éves költségvetésének előkészítését, végrehajtását, annak szabályszerűségét. b) A feladatkörébe tartozó ügyekben döntéseinek végrehajtását. c) A jegyző beszámoltatását az adózásból származó bevételek alakulásáról. d) A pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 28. (1) A Kulturális és Oktatási Bizottság általános feladatai: a) Javaslatot tehet a feladatkörébe tartozó szervezetek magasabb vezetői beosztású dolgozóinak kitüntetésére, jutalmazására. b) Javaslatot tesz a közművelődési feladatok ellátásának formáira, részt vesz a közművelődési célok meghatározásában. c) Közreműködik az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények munkájának értékelésében. d) Közreműködik az önkormányzat közneveléssel kapcsolatos koordinációs feladatainak ellátásban.

71 e) Segíti az önkormányzat, továbbá a város területén működő nem önkormányzati köznevelési, valamint a felsőoktatási és tudományos intézetek kapcsolatrendszerének fejlesztését. f) Segíti a köznevelést, közművelődést szolgáló önkormányzati feladatok városi szintű ellátását g) Segíti az önkormányzat pedagógiai és közművelődési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak végrehajtását. (2) A Kulturális és Oktatási Bizottság állásfoglalásával hozható közgyűlési döntés: a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati gazdasági társaság és egyéb jogi személy elnevezéséről, alapító okiratáról. b) A feladatkörébe tartozó önkormányzati gazdasági társaság és egyéb jogi személy vezetőinek kinevezéséről, megbízásáról. c) A feladatkörébe tartozó önkormányzati gazdasági társaság és egyéb jogi személy üzleti tervéről, beszámolójáról, közszolgáltatási szerződéséről. d) A közművelődési, köznevelési programokról, koncepciókról. (3) A Kulturális és Oktatási Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: a) Dönt a feladatkörébe tartozó önkormányzati általános és pályázati támogatások pályázati kiírásáról, a támogatásról. b) Ellátja a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket. d) Jóváhagyja a Széchenyi István Városi Könyvtár feladatait és használati szabályzatát, szervezeti és működési szabályzatát, meghatározza nyitva tartási rendjét. e) Értesíti a területileg illetékes megyei, fővárosi könyvtárat és a Könyvtári Intézetet a Széchenyi István Városi Könyvtár által a tárgyévet megelőző évben állománygyarapításra fordított összegről. f) Dönt a jogszabályoknak megfelelően a költségvetési törvényben a helyi önkormányzat kiegészítő támogatásaira a könyvtári, közművelődési és köznevelési feladatellátással kapcsolatban - kiírt pályázatok benyújtásáról. g) Jóváhagyja az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nevelési programját. h) Meghatározza az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működési körzetét, a kötelező felvételt biztosító intézményeket és azok felvételi körzetét, az óvodák nyitva tartásának rendjét, és gondoskodik ezek közzétételéről. i) Értékeli az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nevelési programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét. j) Elbírálja a rendkívüli szünet elrendeléséről beérkezett intézményi kérelmeket. k) Szakmai ellenőrzést indíthat a települési szinten a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásának megismerése, és az egyes önkormányzat által fenntartott intézményekben végzett nevelő munka színvonalának értékelése céljából. l) Ellátja a Települési Értéktár Bizottság magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló rendeletben meghatározott feladatokat. m) Rangsorolja és a közgyűlés elé terjeszti a Sopron Kultúrájáért díjra, valamint a Sopron Kiváló Pedagógusa díjra beérkező javaslatokat. n) Engedélyezi az oktatási intézményekben a költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását. (4) A Kulturális és Oktatási Bizottság ellenőrzi: a) A feladatkörébe tartozó önkormányzati támogatások és pénzeszközök felhasználását. b) A feladatkörébe tartozó ügyekben döntéseinek végrehajtását. 29. (1) A Népjóléti Bizottság általános feladatai: a) Segíti az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátás körébe tartozó feladatok megvalósítását.

72 b) Segíti az önkormányzat és a város területén működő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények, egyházak, karitatív szervezetek közötti együttműködést. c) Vizsgálja és figyelemmel kíséri a foglalkoztatási helyzet alakulását. (2) A Népjóléti Bizottság állásfoglalásával hozható közgyűlési döntés: a) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények alapítására vonatkozó javaslatról. b) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezésére, megbízására, annak visszavonására vonatkozó javaslatról. c) A szolgáltatástervezési koncepcióról. (3) A Népjóléti Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: a) Jóváhagyja az egészségügyi, szociális, és a gyermekvédelmi intézmények SZMSZ-ét, házirendjét, továbbá a szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai programját, nyitvatartási rendjét, és szabályozza közzétételét. b) Dönt az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései szerint c) Dönt a feladatkörébe tartozó önkormányzati támogatások pályázati kiírásáról, a támogatásról. d) Dönt a magyar és külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. e) Ellátja a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket. f) Egészségügyi ellátási szerződést köt a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, valamint iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval. g) Egészségügyi ellátási szerződést köt a háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval, és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint felmenti a háziorvost az ügyelet ellátási kötelezettség alól. h) Dönt a tagjai közül történő delegálásról a személyes gondoskodást nyújtó ellátás keretében ellátottak érdekeit biztosító intézményi Érdekképviseleti Fórum, a Kábítószer Egyeztető Fórum, illetve a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai sorába. i) Rangsorolja és a közgyűlés elé terjeszti a Dr. Király Jenő díjra, valamint a Humanitás díjra beérkező javaslatokat. j) Jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék nyári és téli zárva tartását. k) Dönt a fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program -ról szóló önkormányzati rendelet szerint. l) Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a személyes gondoskodást nyújtó, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény szakmai munkájának eredményességét. m) Gyakorolja az önkormányzat, mint fenntartó képviselőjének kijelölésével kapcsolatos hatáskörét a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vonatkozásában. (4) A Népjóléti Bizottság ellenőrzi: a) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények SZMSZ-ének hatályosulását és házirendjének érvényesülését. b) A feladatkörébe tartozó ügyekben döntéseinek végrehajtását. 30. (1) A Városfejlesztési Bizottság általános feladatai: a) Segít a településfejlesztési koncepció, a város településszerkezeti terve, a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek kidolgozásában, figyelemmel kíséri azok megvalósulását. b) Figyelemmel kíséri a város lakosságának közszolgáltatásokkal való ellátottságát.

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Preambulum

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Preambulum Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum Sopron Megyei Jogú

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 1.1. Véleményezi 1.1.1. az Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-21/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

S Z A B Á L Y Z A T. a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. sz. melléklet S Z A B Á L Y Z A T a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat célja a települési helyi értékek (esetleg a továbbiakban: zalakomárikumok) körének meghatározása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések

Az R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Egyes bizottsági neveket tartalmazó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL

TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

2013. február Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály

2013. február Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 2013. február Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Az Mötv. egyes rendelkezései 2012. január 1- jén léptek hatályba. Ezek: Megyei önkormányzat feladat és hatásköre Önkormányzat

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati

Részletesebben