Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: jétıl visszavonásig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig"

Átírás

1 Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: jétıl visszavonásig

2 PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi A. u. 4. Az iskola fenntartója: Didactica Magna Alapítvány Címe: 7621 Pécs, Váradi A. u. 4. Az iskola alapításának éve: A Comenius Szakközépiskola és Szakiskola alapítványi fenntartású közoktatási intézmény. Az intézmény nappali, esti és levelezı tagozaton folytat szakképzı évfolyamokon képzést. (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrıl, 22. (7) pont) Beiskolázási körzete az egész ország. Túljelentkezés esetén a megyei és regionális érdekek érvényesülnek. Az intézménybe járó tanulók a NAT követelményeit elızı iskolájukban teljesítették. Így a köznevelési és szakképzési törvényben, valamint egyéb jogszabályokban megfogalmazottak teljesítése, a pedagógiai programba való beépítése a fentiek figyelembevételével történik. Az iskola székhelyének posta és címe: 7621 Pécs, Váradi A. u. 4., 2

3 NEVELÉSI PROGRAM 3

4 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai értékeinek, céljainak, feladatainak a meghatározása 1.1. Értékek célok feladatok rendszere az intézményben Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül pedig az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai értékeit. Értékek rendszere Célok Feladatok Értékek rendszere Az iskola is vallja, hogy a köznevelés közszolgálat, melynek szerves része a szakképzés. Munkánkat a felnövekvı nemzedék érdekében, valamint a magyar társadalom hosszú távú fejlıdése feltételeinek megteremtése érdekében végezzük. Értékrendszerünk az alábbi elemekre épül: - tudás, szakmai ismeret - igazságosság - rend - szabadság - hazaszeretet - méltányosság - humanizmus - szolidaritás - egyenlı bánásmód - fenntartható fejlıdés - egészséges életmód A köznevelést, a közjó szolgálatán keresztül az egyéni célok megvalósítási lehetıségeként tekintjük. Munkánkat, pedagógiai kultúránkat az egyéni bánásmódra való törekvés, a tanuló elfogadása, a bizalom, a tisztelet, a szeretek az empátia, az életkornak megfelelı követelménytámasztás, az elvégzett feladatok ellenırzése, valamint a tanuló fejlıdését segítı, a szakmai követelményekhez igazodó, reális értékelés jellemzi Célok és feladatok rendszere Az iskola célja, hogy biztos szakmai tudással rendelkezı, új ismeretek elsajátítására, befogadására kész és képes fiatalok kibocsátása a munkaerıpiacra. Szlogenünk: Szakmai tudás biztos jövı! 4

5 Célunk továbbá a Pécs városában és Baranya megyében folyó nappali, esti, levelezı tagozatos szakmai képzés választékának bıvítése. Olyan, elsısorban érettségire épülı szakképzések megvalósítása, melyek aktuális igényt elégítenek ki vagy hiányt pótolnak és önálló iskolatípusként mőködtetésük gazdaságtalan, folyamatos képzés esetén pedig túlképzést eredményezne. Az iskola - értékrendjében emberközpontú (tanulóközpontú), humanista elveket valló - arra törekszik, hogy tanárai, tanulói elsısorban az ember tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítségén alapuló elveket vallják - értékként preferálja az aktivitást, a kezdeményezı készséget, a döntési képességet - az innovativitást olyan tulajdonságnak tekinti, amelynek birtokában a tanulók irányítani képesek majd késıbbi életüket. Az intézmény oktató-nevelı munkájának végsı célja a biztos tudásra épülı széles körő szakmai mőveltség kialakítása. A személyiség fejlesztésében meghatározó szerepet töltenek be a példaképek, eszményképek és meggyızıdések. Az iskolának mint szervezetnek elsırendő célja, hogy szervezete, mérete, szervezettsége és rugalmas alkalmazkodása révén képes legyen a nem állami fenntartású intézmények együttmőködésén alapuló integrált fejlesztések szakmai és szervezési területén a vezetı szerep betöltésére. Az állami fenntartású szakképzı intézményekkel pedig egy dinamikus munkamegosztás révén részt vegyen a szakképzés feladatainak városi és megyei szintő megvalósításában. Az iskola szakképzı évfolyamokkal mőködı középiskola. Ennek tükrében és tanulóink nagykorúsága mellett is fontosnak tartjuk nevelımunkánkban az alábbi területek nevelési, fejlesztési célkitőzéseit: - erkölcsi nevelés - nemzeti öntudat és hazafias nevelés - önismeret és társas kultúra fejlesztése - családi életre nevelés - a testi és lelki egészségre nevelés - felelısségvállalás másokért, a segítı életmódra nevelés - fenntarthatóság, környezettudatosság - pályaorientáció - médiatudatosságra nevelés. A fentiek beépülhetnek az egyes modulok, tananyagelemek (tantárgyak) fejlesztési és tartalmi követelményeibe is a szakmai tartalmakon túl illetve mellett. Valójában a felsorolt fejlesztési feladatok és nevelési célok implementációja az oktatás-nevelés folyamatában a szakmai kerettanterveken keresztül is megvalósulhat. Mivel a NAT spirálisan bıvülı elemeket tartalmaz az egyes fejlesztési területeken, így ez a spirál a szakképzési évfolyamokon is bıvülhet. 5

6 A nevelı-oktató munkát szakmai szempontból segítı munkaközösségek: - osztályfınöki munkaközösség - egészségügyi szakmacsoport munkaközössége - szociális szakmacsoport munkaközössége - informatikai szakmacsoport munkaközössége - ügyviteli-közgazdasági szakmacsoport munkaközössége Munkaközösségek feladatai - területükhöz tartozó szakmai követelményeinek figyelemmel kísérése, a feltételrendszerek biztosítása - más szakmacsoportban, interdiszciplinárisan megjelenı szakmai tartalmak, tantárgyak segítése - javaslattétel szakmai-pedagógiai módszerekre, eszközökre - döntés tankönyvekrıl, szemléltetı eszközök beszerzésérıl - éves munkaterv alapján dolgozunk, mely hozzájárul az egységes oktatási, nevelési és értékelési szint kialakításához. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés valójában értékközvetítés folyamata, amely során és eredményeként a tanulók motívumai, szokásai, életmódja az értékekkel való azonosulás révén belsı hajtóerıvé, szükségletté válik. Tanulóink hozott értékrenddel és kultúrával iratkoznak be intézményünkbe. Az iskola célja, hogy ezt az értékrendet fejlessze, ha kell korrigálja. Fontos cél a szakmai szocializáció biztosítása és eredményes megvalósítása. Nevelési szempontból fontosnak tartjuk, hogy tanulóink bıvítsék ismereteiket a kulturált viselkedés, a társadalmi normák és magatartásformák terén. Sikeresen és eredményesen kezeljék konfliktusaikat, szerezzenek jártasságok a szakmájukhoz tartozó ügyek intézésében. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: - Erkölcsi nevelés: az alapvetı erkölcsi értékek megerısítése, meggyızıdéssé alakítása. - Értelmi nevelés: az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének fejlesztése. - A közösségi (társas kapcsolatok) nevelés fejlesztése, az együttmőködési készség fejlesztése, a kulturált magatartás és kommunikáció igényének kialakítása. - Az érzelmi nevelés fejlesztése. - Valljuk, hogy a személyiség fejlıdése egész életen át tartó folyamat, ezért bár tanítványaink nagykorúak az osztályfınöki rendszert megtartjuk. A hagyományos osztályfınöki feladatok mellett a hangsúlyt az önismereti, önfejlesztési tréningek, technikák elsajátítására, hasznosítására helyezzük. Az intézményünk értékrendjének megfelelı magatartási, együttmőködési, szociális érzékenységet fejlesztı tevékenységi formákat kínálunk és követelünk meg. 6

7 A szakképzés folyamatában iskolánk, a szakmai ismeretek közvetítése mellett, fontosnak tartja az alábbi területek fejlesztését: - Erkölcsi-etikai értékek közvetítése - a pedagógus pozitív erkölcsi tulajdonságai és mőveltsége az alapja, hogy a tanulók követendı modellként tartsák számon, a legfıbb nevelı erı a személyes példamutatás - a nemzeti ünnepek osztálykeretben történı méltó megünneplése a hazafiság további elmélyítését segítik elı - ide tartozik a fiatalok érdeklıdésének felkeltése az ország társadalmi kérdései iránt - a helyes kommunikáció és beszéd minden pedagógustól elvárt és feladatuk a tanulóknál észlelt hibák tapintatos javítása, korrigálása - Intellektuális és mővelıdési értékek közvetítése - az ismeretanyagon keresztül a széles szakmai mőveltség és tudás megalapozása - a képzés folyamatában és ebben az életkorban is tanárainknak állandóan keresni kell az ösztönzés, a motiváció életkornak megfelelı lehetıségeit - a szakképzésben is fontos a színvonalas, érdekes órák megtartása - fontos a sikerélményhez juttatás, a tanulók aktivitására való építés, az aktivizálás - a folyamatos ellenırzés a sikeres tanulói felkészülést segíti elı - tanáraink ismertessék meg tanulóinkat a szakmai ismeretek hatékony tanulási módszerével - Esztétikai értékek és átadásuk - törekszünk tantermeink, az iskola ízléses berendezésére, mővészi reprodukciókat teszünk a tantermekbe és a folyosóra - a pedagógusok beszéde, megjelenése, viselkedése is ennek a szintnek a fejlesztését segíti elı - A humánum, mint érték - fontos eleme a tolerancia, a tisztelet mások iránt, a bizalom és a becsület A személyiségfejlesztés folyamatában célként fogalmazzuk meg: Biztos szakmai tudással rendelkezı, új ismeretek elsajátítására, befogadására kész és képes fiatalok kibocsátása. Olyan fiatalok nevelése, akik kellı önismerettel és önbizalommal képesek és készek az együttmőködésre pozitív célok érdekében, az egyéni és csoport érdekeit felismerik, közöttük összhangot teremtı magatartás formálására képesek. Nyitottak más kultúrák befogadására, toleránsak, konfliktusaikat képesek kulturáltan, az általánosan elfogadott normák keretein belül rendezni. Rendelkeznek a konstruktív életvezetés igényével, s azt megvalósítani képesek. Rendelkeznek a kiegyensúlyozott életvitel, az egészséges életmód normáinak ismeretével, készek az alkalmazására. Szükségletnek tartják az intellektuális-mővelıdést, képesek az esztétikai élmény befogadására. 7

8 Az énkép az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe. A személyiség belsı diszpozíciói saját befogadó-alkotó tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemzı egyéb tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, minısége is nagymértékben függ az önmagáról, képességeirıl, igényeirıl alkotott képtıl és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól. Az értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók énképébe és válnak magatartást irányító tényezıkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik és megismerik az elsajátított tudás, készségek mőködését, felhasználhatóságát. Az önismeret és az önfejlesztés feladatát folyamatosnak tekintjük a képzés minden szakaszában. Az osztályfınök irányításával az azonos osztályban dolgozó nevelık oldják meg a feladatok. A kulcskompetenciák fejlesztése, feltérképezése és az egyéni fejlıdések méréseértékelése, nyomon követése, szükség szerinti korrekciója a mai magyar közoktatás, s így a szakképzésnek is legfontosabb feladata. Összességében megfogalmazhatjuk, hogy a személyiségfejlesztés fontos eleme a kulcskompetenciák erısítése: az értelem, az érzelmi élet, a szövegértés, a szövegalkotás, a logikus gondolkodás, az információs- és kommunikációs technikák és technológiák, az idegen nyelv, az életpálya-építés, közösségfejlesztés (segítı életmódra nevelés) és a szakmai képzés megvalósítása. 3. A teljes körő egészségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok Az iskola pedagógiai programja összefoglalja az intézmény nevelési programját. Ennek a szerves része a teljes körő egészségfejlesztéssel összefüggı feladatok is. Az intézmény sajátos helyzetébıl adódóan (szakképzı évfolyamok mőködtetése) a megfogalmazott feladatok rendszere az alábbiak szerint épül fel: - a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése - a viselkedési függıségek, a szenvedélybetegségekhez vezetı szerek fogyasztásának megelızése - az iskolai pszichés erıszak megelızése - a személyi higiéné. A teljes körő egészségfejlesztést folyamatnak tekintjük, amely a szakképzés elméleti és gyakorlati oktatásának folyamatában, mind az iskolában, mind a gyakorlóhelyen, a maga sajátosságában jelen van. A folyamat történései, a pedagógusok és szakoktatók oktató-nevelı munkája a tanulók egészségi állapotának kedvezı irányú változását segítik elı. Az iskola, sajátos helyzetébıl adódóan, a Nkt ban foglaltakat nem alkalmazhatja. Elfogadjuk, hogy az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körő. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy az intézmény mindennapi életében folyamatosan jelen legyen. 8

9 A megvalósítás alapvetı irányait az intézmény sajátos helyzete miatt az alábbiakban látja: - Egészségfejlesztı-szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében. - Szabadidıs közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alapprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplık bevonásával. Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei, melyek az osztályfınöki órákon kerülnek feldolgozásra: - Az egészség fogalma, a környezet egészsége. - A táplálkozás és az egészség és betegség kapcsolata. - A testmozgás és az egészség és betegség kapcsolata. - A lelki egészség. - A két agyfélteke harmonikus fejlıdése. - Az érett, autonóm személyiség jellemzıi. - A társas kapcsolatok. - A családi élet. - A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. - A szenvedélybetegségek és megelızésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játékszenvedély, internet- és tv-függés). - Mővészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlıdést és tanulási eredményességet elısegítı hatásai. - Tartós egészségkárosodással élı társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. Az intézménybe a NAT követelményeit már teljesített tanulók iratkoznak be. Így a Nkt. 7. (1) ak. pontjában a pedagógiai program részeként szereplı elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával az iskola nem foglalkozik. 4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplıinek együttmőködésével kapcsolatos feladatok (A szakma szocializáció elısegítése) A közösségnek mind az egyén, mind a társadalom életében, rendszerében nagyon fontos szerepe van. Az egyénnek azért, mert egyrészt nagyobb biztonságot, másrészt nagyobb cselekvési, kibontakozási teret biztosít személyiségének. A társadalom pedig életképes, mőködı közösségek, azok rendszere nélkül könnyen atomizálódik. Közösségnek az olyan emberi együttélést tekintjük, amelyet az alábbi tényezık tartanak össze: - közösségi érdek, - közös cél, - közös értékrend, - a mi tudat. Természetesen ez a négy tényezı nincs minden közösségben mindig azonos erıvel jelen. Egy adott emberi együttélés csoportja akkor tekinthetı igazán közösségnek, ha a felsorolt tényezık közül minél több és azok minél nagyobb intenzitással vannak jelen az emberek életében. Mindez erısíti a közösség belsı, összetartó erejét, kohézióját, hatékonyságát és a közösség tagjainak védettségét. 9

10 Azt a közösséget tekintjük a nevelés tényezıjének, keretének, mely autonóm egyének szervezıdésébıl jön létre. Nem egalizálja és elnyomja, hanem kibontakoztatja az egyéniséget. A fejlıdés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlıdésével a közösség is fejlıdik, több lesz, mint tagjai egyszerő együttese. Az emberi élet alapja a társas valóság. Mindenkit emberek, csoportok vesznek körül, életünk folyton társas mezıben zajlik. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. A társas viselkedés egyéni tanulási színtere a csoport, a közösség (a család, az iskola, az egyház, a baráti kör, a különbözı egyesületek, gyakorlóhelyek, stb.). Az az igazi nevelıközösség, amely a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója, közvetítıje. Természetesen ez a célkitőzés messzemenıen figyelembe veszi a tanuló egyéni sajátosságait. Az egyéniség az egyént megkülönböztetı belsı tulajdonságok összessége. Mindig bizonyos különleges, a másiktól eltérı tulajdonságot jelent, illetve annak hordozója. Már korábbi évszázadok gondolkodói is vallották, hogy az egyéniségben mindig érték rejtızik. A nevelésnek nem az uniformizálásra kell törekednie. Ne a tömegszínvonal, a standardizált ember nevelése legyen a cél. Az egyéni differenciáció elve a különlegesben, a sajátosban, a nem-uniformizáltságban értéket, különleges képességeket keres és annak kifejlesztésére törekszik. A differenciálás elvében az egyén sajátosságának, egyéniségének, erejének kifejtése a lényeg. Ez a nevelési elv nemcsak azt jelenti, hogy ezáltal a nevelt sajátosságait figyelembe vevı, egyénisége szerinti nevelést valósítjuk meg, hanem azt is, hogy ezáltal elismerjük az egyéniséget, annak különleges értékét. Meg kell keresni minden emberben az alapvetı, egyéni tulajdonságait és azt fejleszteni, kimővelni kell. Ez az egyén és a társadalom érdeke is egyszerre. A végsı cél elérése az, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlıdését, képességeinek, készségeinek kibontását úgy, hogy azok egyéni lehetıségeinek maximumára jussanak el. A közösségi nevelés alapja a mindenkori együttmőködés megteremtése, gyakorlása és eredményessé tétele. Az együttmőködés az alábbi magatartásformákat és képességeket igényli a pedagógustól: - érdeklıdés a fiatalok iránt - partneri érintkezés a tanulókkal - türelem és bizalom - esetleges lemondás a domináns szereprıl - a tanulók támogatása a tanulás folyamatában. 10

11 A szakközépiskolai évfolyamokon az osztályszerkezet a szükséges csoportbontások mellett megmarad, ami jó alapot ad az elızı középiskolában kialakult osztályközösségben történı munka számára. Az osztályokat a közösségi nevelés alapegységének tekintjük. Különös figyelemmel arra, hogy az egyes szakmák speciális ismeretanyaga, a szakmai képzés típusa más-más készségek, képességek kiemelt fejlesztését teszi szükségessé. Célunk, hogy az önmagukért felelısséget vállaló, társaikért felelısséget érzı, határozott célért együttdolgozó közösségek alakuljanak ki. A tanítás-tanulás szervezésében ezért határozott az intézményvezetés a tekintetben, hogy az egyéni feladatok mellett kellı mértékben szerepeljenek közösen megoldható feladatok. Az értékelésnél az együttmőködési készségnek meghatározó szerepet kell tulajdonítani, amiatt is, mert a szakma gyakorlásakor erre a képességre fokozott igény mutatkozik. A közösségi nevelés az intézményhez kötıdést érzelmileg is segíti. Az intézményi élet szereplıi TANULÓ PEDAGÓGUSOK SZAKOKTATÓK GYAKORLÓHELY SZAKOKTATÓK A tanuló választott szakmája iránti elkötelezettsége egyrészt közvetett módon az elméleti órákon, a pedagógus és az óraadó szakember oktató-nevelı munkája révén, másrészt közvetlenül a szakmai gyakorlat helyszínén, a gyakorlati oktató munkát végzı szakoktató személyén keresztül valósul meg. A szakmára történı eredményes felkészítés elengedhetetlen eleme az iskola és a gyakorlóhely intenzív, paritáson alapuló, hatékony együttmőködése. 5. A pedagógusok helyi intézményi feladatainak meghatározása, az osztályfınöki munka tartalmi Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül pedig a pedagógusok helyi, sajátos feladatait, az osztályfınöki munka speciális tartalmát A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában A pedagógus, az oktató és óraadó tanár, szakember: - szükség esetén egyeztet a szakmai tárgyat tanító oktatókkal, óraadókkal a modulon belüli követelményekkel, haladással kapcsolatban - az elméleti tárgyakat oktató pedagógus rendszeresen konzultál a szakmai gyakorlatot vezetı szakoktatókkal, szakemberekkel - az óráira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idı optimális kihasználására - tanórai munkáját a tanulók adottságainak, elıképzettségének, haladási ütemének megfelelıen, szükség szerint differenciáltan szervezi - az önhibájukon kívül lemaradt tanulóknak segít a felzárkózásban, így segíti továbbhaladásukat - szükség esetén óráján a megfelelı szemléltetı és technikai eszközöket aktívan használja - a tanulók életkori sajátosságának megfelelı, motiváló hatású ellenırzı-értékelı módszert alkalmaz 11

12 - törekszik az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyára - írásbeli számonkérésének anyagait legkésıbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani és az érdemjegyet a tanuló tudomására hozni - a sajátosságok figyelembevételével törekszik a tanulók személyiségének fejlesztésére - az iskolai élet normáit, szabályait betartatja, megköveteli a kulturált emberi viselkedés szabályait - biztosítja az órán a nyugodt, elfogadó légkört - feladata az elméleti anyagon keresztül a szakmaszocializáció elısegítése - a kötelezı utolsó dolgozatokat a modul, illetve félévi és év végi zárás elıtt legalább egy héttel megíratja - megismeri a tanulókról szakmai gyakorlaton készített véleményeket, osztályzatokat - állandó jelleggel gyarapítja szakmai, pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új, tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében rendszeresen tájékozódik - az elméleti ismeretek gyakorlatban való megvalósításának, kapcsolatának lehetıségét bemutatja - a tanulók rendszeres értékelésére törekszik - a megtartott órák dokumentálását elvégzi - különféle vizsgák lebonyolításában való részvétel (felügyelet, kérdezı, javító tevékenység, szervezés, jegyzıi tevékenység) - részvétel nevelıtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken - részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken - tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegő munkavégzés - iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közremőködés - szaktantermek és szakleltárok rendben tartása. A tudás érték, a szakmai tudás létbiztonság és a pedagógus a megismerı tevékenység fejlesztésének legfıbb feltétele. A szakmai felkészültség, a pedagógiai szakismeret, a módszertani kulturáltság biztosítják azt a hitelességet, amely a tanuló figyelmét a megszerzett tudás fontosságára irányíthatja Az osztályfınöki munka nevelési tartalmai Az osztályfınök céltudatosan, a sajátosságoknak megfelelıen, irányítja az osztályban folyó oktató-nevelı munkát. Munkájának szerves része a közvetlen nevelımunka is. Az osztályfınöki óra egyben a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. - Az osztályfınöki óra egyszerre szolgálja az általános mőveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az életkornak megfelelı társadalmi problémák iránt. Segítse elı a tanulók szakmaszocializációs folyamatát. 12

13 Az osztályfınök: - A pedagógiai program szellemében végez nevelı-oktató tevékenységet, személyiségfejlesztést, közösségalakítást. - - Segíti, koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. - Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi munkáját, az osztály fegyelmi helyzetét. - Minısíti a tanulók magatartását és szorgalmát. - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendıket (napló, digitális napló vezetése, ellenırzése, félévi és év végi statisztikák szolgáltatása, bizonyítványok kitöltése, hiányzások igazolása). - Szakmai gyakorlatok figyelemmel kísérése. - Tanulók tájékoztatása az ıket érintı kérdésekrıl, az iskola életérıl, egyéb feladatokról. - Részt vesz az osztályfınöki munkaközösség munkájában. - Rendkívüli esetben órát látogat az osztályában Az Élet- és pályatervezés (osztályfınöki) óra javasolt témakörei - A felnıttkor pszichológiája - Az önismeret szükségessége - A társadalomismeret - Az empátia - Státus és szerep - A csoport - Az ember és a munka - Az önmenedzselés - A szakmai karrier tervezése - Felkészülés a munka világára való helytállásra - Beilleszkedés a munkahelyi közegbe - Saját szakmai kompetencia gyakorlati elemeinek elsajátítása - A munkaköri szerepbıl adódó helyzetekre való felkészülés - Az önálló életvezetés tervezése 5.3. Feladatok a szakmai vizsgára való felkészítésben A szaktanár a tanév elején részletesen ismerteti mind az írásbeli, mind a gyakorlati valamint a szóbeli vizsga menetét és tisztázza a követelményeket. A tanárnak úgy kell terveznie a tanévet, hogy a szakmai vizsga elıtt egyre több lehetıséget biztosítson a szóbeli vizsgaszituáció gyakorlására. Az írásbeli feladatok között szerepelhetnek az elmúlt évek központi írásbeli vizsgatételei is. A gyakorlatok során pedig hasonló szituációkat kell teremteni az egyes feladatok kiadása során, mint valós vizsgakörülmények esetén történne. A fenti módszerek alkalmazása révén a tanulók reálisabb önképre és önismeretre tehetnek szert. Megismerhetik erısségeiket, esetleges gyengeségeiket és kipróbálhatják magukat az egyes vizsgaszituációkban. 13

14 6. A kiemelt figyelmet igénylı tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 6.1. A kiemelt figyelmet igénylı tanuló meghatározása a nemzeti köznevelésrıl szóló törvényben az alábbiak szerint került megfogalmazásra. Kiemelt figyelmet igénylı tanuló: - különleges bánásmódot igénylı tanuló - sajátos nevelési igényő tanuló: az a különleges bánásmódot igénylı tanuló, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló: az a különleges bánásmódot igénylı tanuló, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentısen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlıdése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minısül sajátos nevelési igényőnek - kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylı tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthetı benne a feladat iránti erıs motiváció, elkötelezettség - gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanuló A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdı tanulókról csak ritkán és többnyire véletlenül tudunk felvételkor. Ezért fontos követelménynek tartjuk, hogy az osztályfınökök egyéni, spontán vagy irányított beszélgetéseket folytassanak a tanulókkal az elsı hónapokban. Ez megalapozza egyrészt a szükséges egyéni törıdést, másrészt nagy valószínőséggel segítséget jelent abban, hogy megtaláljuk a megfelelı pedagógiai és más eszközöket a megsegítés érdekében. A beilleszkedési nehézséggel küzdı tanulók esetében az osztályfınök irányításával a nevelıtestületre hárul a feladat, hogy az okok feltárása alapján megfelelı segítséget nyújtson. A magatartási nehézséggel küzdı tanulók magatartás korrekcióját a pedagógiai szakszolgálatok segítségével kívánjuk megoldani. 14

15 6.1.2.A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztató tevékenységek elsıdlegesen az aktuális ismeretanyaghoz kötıdnek. Tapasztalataink alapján, tanulóink többsége azért választja a szakma tanulását, mert nem érzi elég tehetségesnek magát a felsıfokon való továbbtanuláshoz, vagy tanárai nem javasolták számára, illetve szociális körülményei nem engedik. Az elızıkön kívül sok a bizonytalan tanulónk is, akinek szakmaválasztása esetleges. İk általában nem rendelkeznek kellı önismerettel, motiváltságuk nem megfelelı, jövıképük kialakulatlan. Csak kisebb hányaduk bír határozott célkitőzéssel, pályaképpel. Az elızıek miatt tartjuk fontosnak a képességek felfedeztetését és fejlesztését, a tanulásra irányuló motivációs bázis felépítését. A szociális tanulás legalább olya fontos, mint a kommunikációs képesség fejlesztése. A tehetség, képesség kibontakoztatása a legtöbb esetben az énkép javítására, stabilizálására, a szakmával összefüggı pályakép, jövıkép kialakítására, erısítésére irányul. Az e körön kívül esı képességek fejlesztése esetleges lehet. Az iskola feladatának tekinti a szakmai versenyekre való felkészítést és az azokon való részvételt. A kutatások egyetértenek abban, hogy az öröklött adottságok mellett a szerzett képességek, valamint a környezet nagymértékben járul hozzá a tehetség kialakulásához. A környezet elemei között megkülönböztethetı a család, az iskola, a kortárs csoport hatásai, de egy szakképzı intézmény esetében ide sorolható a gyakorlóhely is. A feladat iránti elkötelezettség, a kreativitás, a divergens gondolkodás, a meglevı specifikus képességek mind a tehetség irányába hatnak. Azonban a tehetséggondozás legfontosabb elıfeltétele a tehetségígéretek megtalálása. A tehetség jellemzıi között többféle csoportosítás lehetséges. A tehetséges gyermek kognitív jellemzıi közül a szakmatanulás során a legfontosabbak: a szimbólumhasználat, a koncentráció képessége, a memória terjedelme és gyorsasága, a kíváncsiság és tanulásvágy, igény és képesség az önálló tanulásra, gyakorlásra, a sokrétő érdeklıdés, a kreativitás és a szinergia hatás érvényesülése az adott szakterületet illetıen. Az affektív jellemzık sorában megtalálható a fejlett igazságérzet és jó humorérzék, az érzelmi intenzitás, a maximalizmus, mely sor energiával párosul és a kötıdés munkájukhoz, preferált tevékenységükhöz. Pedagógiai szempontú megközelítés során intézményünk az alábbi tehetség meghatározást követi az oktató-nevelı munka során: A tehetség velünk született adottságokra épülı, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képesség, amely egy vagy több területen az átlagosat messze meghaladó teljesítményt tud létrehozni. Az iskolai években a tehetség megléte lehetıvé teszi a kiemelkedı ismeretelsajátítást és teljesítményt, alkotást. Azonban, hogy ez megvalósuljon, elengedhetetlen a tanul önmaga és a pedagógus hatására megvalósuló motiváltsága és kitartása. 15

16 Az érettségi utáni szakképzı évfolyamok esetében, szerintünk a tehetség összetevıiben az alábbi fontos elemek jelennek meg: - átlagon felüli képesség - kreativitás - feladat iránti elkötelezettség. Mivel az intézmény tanulói tanulmányi eredményeiket tekintve nem a kimagasló tanulók közé tartoznak, így az átlagon felüli képesség döntıen az adott szakma ismereteire korlátozódó intellektuális képesség meglétét jelenti. Ami az ı esetükben, ez megfelelı kapacitású elméletben és a jó absztrakciós képességben. Fontos elem, még a pszihomotoros képességek körében manifesztálódó testi ügyesség, a kézügyesség. A szociális képességek köre szintén fontos eleme a tehetség összetevıinek. Ez azt is jelenti, hogy a tanuló a társas viszonylatok rendszerében jól kiismeri magát, cselekedete hatékony és meggyızı, képes másokat irányítani, kapcsolatokat kialakítani. Kommunikációs, empátiás készsége, vezetıi, szervezıi tulajdonságai kiválóak. A kreativitás a szakmai munkában is elengedhetetlen tulajdonság. Valójában nem más, mint az intelligenciát kiegészítı kognitív képesség. Mérei szerint a kreatív tanulók nem alkalmazkodnak, hanem létrehoznak, nem megtanulnak, hanem rátalálnak vagy kitalálnak. A feladat iránti elkötelezettség vezethet csak a magas szintő szakmai tudás megszerzéséhez. Ennek összetevıi a kíváncsiság, mint fontos motivációs tényezı, a szolgalom és kitartás, valamint a becsvágy és a teljesítménymotiváció. Az elıbbiek, mint belsı hajtóerık, eredményeznek magas belsı motivációval, vezethet és ösztönözhet tartós, eredményes tevékenységre. Ehhez az iskola, a gyakorlóhely a kibontakozás feltételrendszerét teremti meg. Pedagógiai és pszichológiai alapelvek a tehetséggondozás folyamatában, amelyek intézményünk oktató-nevelı munkájában is megjelennek: - megtalálni a kapcsolatot a tanuló szakmai érdeklıdése, iskolai munkája és a benne már mőködı vágyak, törekvések között, - a tanulói öntevékenység, tevékenykedtetés középpontba állítása, - sikerélmények biztosítása, pozitív motívumok dominanciája, - rendszeres visszajelzés, személyre szóló értékelés a tanuló felé, - egyéni differenciálás a tevékenykedtetés folyamatában, - a tanulók igényszintjének (tanulás, munka) növelése, - csoportos feladatmegoldások szervezése, az összedolgozás képességének kialakítása, a munka- és feladatmegosztás gyakorlása, - kölcsönös elfogadáson alapuló pedagógus-tanuló kapcsolat kialakítása, - reális tanulói énkép és önértékelés kialakítása a tevékenykedtetés folyamatában. A motiváció tehát olyan személyiségtényezıket jelent, melyek képesek biztosítani az energiát az átlagosnál magasabb szintő teljesítmény eléréséhez: kitartás, érdeklıdés, versenyszellem, emocionális stabilitás. Az elıbbiek pedig hatékony tehetséggondozás alapjait jelentik. 16

17 6.1.3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanuló arány nagyon alacsony az iskolánkban. Nem fordult még elı, hogy a más fogyatékosság miatt (dyslexia, disgrafia stb.) teljes vagy részleges felmentést kért volna egy-egy tantárgy érdemjeggyel értékelése alól. A sajátos feltételeket biztosítani tudjuk és fogjuk, ha tanulási kudarcnak kitett tanulónk lesz. Hátránykompenzáló foglalkozások egyéni lehetıséggel térítésmentesen rendelkezésre állnak igény szerint A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A tanulók szociális helyzetének feltérképezése az osztályfınökök feladata. Az iskola igazgatója belátása szerint élhet azzal a lehetıséggel, hogy osztályonként egy tanuló számára lehetıvé teszi a térítésköteles foglalkozáson a térítésmentes részvételt. A jogosult tanulók számára a tankönyveket és lehetıség szerint a taneszközök egy részét az iskola térítésmentesen biztosítja. Az iskolai könyvtárból egy-egy tanévre is kölcsönözhetı a tankönyv. Az iskola számítógépparkjának használata segítı felügyelet mellett a házirendben meghatározottak szerint a tanulók rendelkezésére áll. 7. A tanulónak az intézményi döntési folyamatban való részvétele Az iskola a tanulók számára az intézményi döntési folyamatban való részvételre minden olyan bekapcsolódási lehetıséget biztosít, amit a jogszabályok elıírnak. 8. A szülı, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának szabályai 8.1. Az intézmény pedagógiai programjában szabályozza a szülı, a tanuló, a pedagógus és az intézmény illetve a gyakorlóhely partneri kapcsolattartásának formáit. A tanulók életkoránál fogva, a szülıi kapcsolattartásnak a mi intézményünk esetében sajátos szerepe van. A vonatkozó törvények értelmében a nappali, esti és levelezı tagozaton minden kérdésben közvetlenül a tanulóval állunk kapcsolatban. A hiányzásokkal, érdemjegyekkel kapcsolatos kötelezettségeinket levélben közvetlen nekik küldjük. Nappali tagozaton a harmadik felszólító levél esetén már a szülıt is megkeressük telefonon vagy levélben. Tesszük azért, mert a tanulók ugyan nagykorúak, de valójában eltartottak. A nappali tagozaton egyértelmően. Azt a tényt, hogy probléma esetén a szülıt is megkeresi az iskola, a tanévnyitó alkalmával az igazgató közli a tanulókkal. Ebbıl még semmilyen probléma nem adódott. Az iskola ezután is alkalmazza ezt a rendszert. Az iskola a nevelés és oktatás eredményessége érdekében az alábbi elveket kívánja megvalósítani. 17

18 Tanulóink - az iskolától kapjanak értékálló szakmai tudást - ismerjék meg lehetıségeiket, jogaikat - értékeljék megszerzett tudásukat, a tudást tekintsék értéknek, a tanulásnak legyen tekintélye - sajátítsanak el olyan humán értékeket, mint a becsület, tisztesség, egymás tisztelete, hazaszeretet, magyarságtudat - kapjanak személyiségfejlıdésüknek és képességeiknek megfelelı egyéni bánásmódot. 18

19 Célkitőzések Feladatok Kritériumok Az osztályközösség az iskola és a diákönkormányzat legkisebb mőködı egysége, amelynek alapértékei: - tanulói joggyakorlás, - célok demokratikus meghatározása, - közösségen belüli vita, kritika, - választott tisztségviselık tevékenysége, Alakuljanak ki a személyiség olyan értékes tulajdonságai, mint a szervezıkészség, aktivitás, önállóság, kitartás, érdeklıdés, kollektivitás. Az osztályközösség választja meg az osztály tisztségviselıit, s delegál képviselıket az iskola diákönkormányzatába. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezetı, az osztályfınök áll. Feladata sokrétő. A tanulók tudjanak: - együttmőködni társaikkal, - mások szempontjait is figyelembe véve cselekedni, - felmerülı akadályok esetén dönteni az életkoruknak megfelelı szinten, - tetteikért felelısséget vállalni. A tanulók megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit, jogaikat és kötelességeiket. A tanuló egyéni (akár magánjellegő) problémáival keresse meg tanárát. Az ezzel kapcsolatos legfıbb elvárások: - szabad véleménynyilvánítás lehetıségének és a demokratikus döntés létrejöttének biztosítása. - Az osztályfınök vagy bármelyik pedagógus keressen megoldást a felmerülı problémára. - Kívánság-láda. A tanulók: - tudják érdekeiket felmérni, megfogalmazni, képviselni, - tudjanak érvelni, vitázni mások nézeteinek tiszteletben tartásával, - legyenek képesek kompromisszumra jutni, - az elfogadott döntéseket hajtsák végre, tartsák be, - tudjanak és merjenek véleményt mondani. A tanuló teljes biztonsággal és bizalommal fordulhasson segítségért a pedagógushoz. 19

20 Az iskola pedagógusa rendelkezzen színvonalas, korszerő szaktudással, pedagógiai ismeretrendszerrel, befogadási és önmővelıdési készséggel; készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag, és módszertanilag; ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, módszereit; legyen képes kollégáival, a tanulóval a mindennapos kapcsolattartásra, vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, javaslataikat; értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési elveket; rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzıkészséggel; nevelıtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, megbecsülését, valamint a mőveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen értékeknek a fontosságát Tanulóink a szakképzés sajátosságaiból adódóan, a képzési idı átlag 40 %-át külsı gyakorlóhelyen töltik. A nappali tagozatos tanulók mintegy 20 %-a tanulószerzıdés keretében tölti gyakorlati idejét. Ezért is nagyon fontos, hogy az iskola megfelelı partneri kapcsolatot alakítson ki az egyes gyakorlóhelyekkel. A kapcsolat tartalmát az érvényes szakképzési törvény szabályozza. Ezt az intézmény be is tartja. Az iskola minden gyakorlóhellyel keretszerzıdést köt a gyakorlat lebonyolítására. Osztályonként a gyakorlatot szaktanár koordinálja. Az iskola az SZVK és az SZKT alapján minden szakmai követelményt a gyakorlóhely számára átad. A követelményeket az elméletet oktató tanárok is ismerik. Ez is biztosítja a szakmai követelmények megvalósulását a gyakorlati képzésben. A szakmai gyakorlatok szervezését, lebonyolítását, a szakmai gyakorlati vizsga követelményeit és menetét jogszabály tartalmazza, mely betartása az intézménynek is kötelezı. 9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 9.1. A tanulmányok alatti vizsgák A tanulmányok alatti vizsgák rendjét, idıbeosztását a mindenkor érvényes jogszabályok alapján, az iskola Házirendje részletesen taglalja és szabályozza. A vizsgák lebonyolítását az intézmény az aktuális vonatkozó jogszabályok alapján szervezi meg Az alkalmassági vizsga Az iskola szakképzı évfolyammal mőködı középiskola. A beiskolázáskor, az egyes szakképesítések esetén, az intézmény az alkalmassági vizsga tekintetében az érvényes szakmai és vizsgakövetelményekben elıírtak szerint jár el. Az iskola ezeket a követelményeket tájékoztató anyagaiban is részletesen feltünteti. 20

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 03. 31-től visszavonásig

COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 03. 31-től visszavonásig COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 03. 31-től visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Székelyné Varga Mária Ágnes közoktatási szakértı SZ021638 Elızmények: Sajószentpéter közoktatásának történetében

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben