G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzatának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A ÉVEKRE 1

2 BEVEZETŐ A Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában megfogalmazott kötelezés alapján a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra gazdasági programot készít. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Célja: az önkormányzat képviselő-testülete egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön. A gazdasági program tartalmazza: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat (kötelező és önként vállalt egyaránt), városként pedig a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. Táblázatos formában a program 1. sz. mellékletében. Jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. E programban foglaltak megvalósításához szükség van : pályázati lehetőségek felkutatására, a meglévő anyagi források minél hatékonyabb kihasználására, új lehetőségek keresésére következetes döntésekre. Jelen gazdasági program forrásai: Kerekegyháza Városi Önkormányzat Gazdasági Programja és Vagyongazdálkodási Koncepciója évekre Polgármesteri Program Képviselő-testület elképzelései Önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatai Lakosság, civil szervezetek megfogalmazott igényei Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott fejlesztési elképzelések, stratégiai célok összhangban vannak a központi és térségi fejlesztési irányelvekkel, mivel a pályázati források ennek tükrében kerülnek kialakításra. A kormány gazdasági fejlesztési elképzeléseit alapvetően az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) határozza meg. Az Operatív Programok pályázatai továbbra is elérhető források az önkormányzati fejlesztésekhez: Dél-Alföldi Operatív Programok (DAOP) Társadalmi-infrastrukturális (TIOP), Elektronikus közigazgatás (EKOP), Környezet és Energia (KEOP), valamint az Államreform Operatív (ÁROP) programok. Az alábbiakban leírt programok alkalmasak lehetnek a város e gazdasági programban meghatározott céljainak megvalósításához. Ezenkívül egyes megyei kezelésben megmaradt alapok segítségével, illetőleg speciális EU-s, és egyéb támogatási lehetőségek kihasználásával lehetséges forrásszerzés. 2

3 1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 1.1. Települési adatok Kerekegyháza város az Alföld szívében, Bács-Kiskun megye északnyugati részén, a Duna- Tisza közi Homokhátságon fekszik, Kecskeméttől 20 km-re július 1-jén nyerte el a városi rangot. A város összterülete ha, a tanyás település szerkezet miatt jelentős nagyságú a külterület: ha, az összes terület 95,4 %-a. A lakosságszám-növekedés folyamatosnak mondható, melyet kevés település mondhat magának az országban. A Lakosság-szám jan. 1-jén fő, jan. 1-jén 6116 fő, jan. 1-jén 6264 fő, jan. 1-jén 6479 fő. Születések száma folyamatosan magas: (6 éves 5 éves 4 éves 3 éves 2 éves 1 éves) A külterületi lakosság száma: 959 fő (15 %) Ideiglenes tartózkodási helyként 378 fő jelölte meg településünket. Az állandó lakosság korcsoportos megoszlása: 0-18 évesig: fő, 21,25 % évesig: fő, 59,80 % 60 év felettiek: fő, 18,95 %. A településen a címnyilvántartás szerint a lakások száma: 2658, melyből lakott: 2331 belterületi: 2040 db, melyből lakott: 2024 db. külterületi: 618 db, melyből lakott: 307 db tanya. az ivóvízhálózatba bekapcsolt 2069 lakás gázellátásba bekapcsolt lakás. a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás szennyvízgyűjtésbe bekapcsolt 2477 lakás ( vagy telek) egy lakásra jutó népesség 3,2 fő. Területi megoszlás szerint a lakott ingatlanok 13 %-a külterületi, az 1 lakott lakásra/tanyára jutó külterületi népesség: 2,7 fő. Az önkormányzat által fenntartott intézmények: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napközi Otthonos Óvoda Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Humán Szolgáltató Központ Kerekegyerdő Bölcsőde szeptember 1-től 3

4 1.2 Pénzügyi-költségvetési helyzet A Magyary Zoltán Terv és a készülő új önkormányzati törvény keretében folyamatban van a közigazgatási rendszerünk felülvizsgálata, hatáskörök, illetékességi területek átstrukturálása, ami maga után vonja egy új közigazgatási szint kialakítását is. Finanszírozási oldalról fontos kérdésként merül fel, hogy az önkormányzati törvény-tervezete értelmében elsődlegesen a feladatfinanszírozás kap prioritást. Az önkormányzati feladatellátás során az önként vállalt feladatok ellátására csak és kizárólag az egyéb sajátos bevételből lesz majd lehetőség. Bevételek Önkormányzatunk évben az alábbi táblában foglalt bevételekkel gazdálkodott, valamint évben az alábbi bevételeket tervezte. A bevételeink 40 %-át a különböző jogcímeken kapott állami támogatások és az átengedett központi adók alkotják, a helyi adó bevételek 12 %-át adják évben a hitelek között szerepel az ipari park kialakítására ( e Ft) és a Bem utcai telkek kiépítésére felvett ( e Ft) hitelek összege, amelyek visszafizetése a telkek értékesítéséből származó bevételből várható. Megnevezés A bevételek összege és aránya ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft % Intézményi működési bevételek ,2% ,8% ,0% Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása ,4% ,9% ,3% ,4% ,2% ,6% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0,0% 101 0,0% 0 0,0% Támogatás értékű bevételek ,3% ,7% ,2% pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,9% ,1% ,1% Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Hitelek ,8% ,0% ,7% Előző évi pénzmaradvány 0 0,0% ,2% ,1% Bevételek összesen: ,0% ,0% ,0% 4

5 Kiadások A működési kiadásokon belül a személyi juttatások, munkaadói járulékok 55,6 %-ot jelentenek, jól látszik, hogy a feladataink ellátásához szükséges minimális létszám foglalkoztatása ellenére ez a kiadás milyen nehéz terhet ró önkormányzatunk gazdálkodására. A dologi kiadások 32,5 %-ot jelentenek, aminek nagy része rezsi költség, illetve a kötelező étkeztetési feladatok ellátása. Beruházásaink kiemelkedően magas hányada (23 %) költségvetésen belül a telek kialakításokból és a bölcsőde létesítésből keletkezik. Megnevezés A kiadások összege és aránya ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft % Személyi juttatások ,3% ,6% ,5% Munkaadót terhelő járulék ,2% ,8% ,8% Dologi jellegű kiadások ,1% ,6% ,8% Társadalom és szoc. pol. Juttatások ,3% ,6% ,9% Működési célú támogatás értékű kiadások ,5% ,2% ,4% Államháztartáson kívülre adott műk. célú kiadások ,4% ,1% ,7% Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások ,0% ,3% ,1% Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz ,2% ,2% 872 0,1% Beruházások ,5% ,6% ,0% Felújítások ,7% ,7% 0 0,0% Részesedés vásárlás ,5% 0 0,0% 0 0,0% Hitelek kiadásai ,4% ,2% ,3% Céltartalékok 0 0,0% 0 0,0% ,5% 5

6 2. A GAZDASÁGI PROGRAM A Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések megvalósításához az Önkormányzat a következő feladatokat rögzíti: - Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. - A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. 2.1 Gazdaságfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a as évekre néhány esetben átnyúlva os évekre is - a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg: ( konkrét elképzelések az adott témakörhöz kapcsolódó táblázatban találhatók, a gazdasági program 1. sz. mellékleteként) Vállalkozói infrastruktúra fejlesztés, befektetés-ösztönzés Az ipar, a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik. Javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételhez juttatják a települést. Mindezek elősegítése érdekében lehetőséget kell biztosítani minél több szolgáltató és kereskedelmi egység be-, illetve megtelepülésére. Az önkormányzat feladata: - Az ún. pedagógus-földeken kialakított ipari területet értékesíteni kell, majd tovább folytatni az ipari terület kialakítást. - Népszerűsíteni, illetve vonzóvá kell tenni az ipari területet (hirdetéssel, honlapon történő közzététellel, fejvadász cégek közreműködésével). - A vállalkozások támogatása, érvényesülésének elősegítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy mely vállalkozás mivel foglalkozik, hol található, foglalkoztatási adatait, fejlesztési elképzeléseit. - Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. - Segíteni kell a helyi vállalkozások érdekérvényesítésének szervezeteit, fórumait. ( I.1. tábla) Turisztikai fejlesztések Kerekegyháza fekvése, őshonos növényzete és különleges természeti képződményei révén a Duna-Tisza köze meghatározó üdülőhelyévé vált. A Település otthont ad az egyedülálló homokbuckás, ősborókás területén a Nemzeti Park egy részének is, különleges növény és állatvilágával. Egyedülálló ökológiai adottságai és a lótartás hagyományai révén alakult ki a lovas-turizmus. 6

7 Évente több, idegenforgalmi vonzerővel bíró rendezvények kerülnek a képviselő-testület által elfogadott rendezvényterv alapján. Helytörténeti Gyűjtemény került elhelyezésre a város főterén. Az állandó kiállítást időszaki kiállítások szervezésével kell színesíteni. Az idegenforgalmat színvonalas programok szervezésével és a települési turisztikai marketing, PR tevékenységgel segíti az önkormányzat. Fejlesztési célok: - Kerékpárút kialakítás, balatoni Farkas János Emlékpark kialakításának folytatása, turisztikai információs rendszer bővítése, helyi rendezvények népszerűsítése: kiemelve: Kereki Tojás és Szüretfesztivál, Arató Fesztivál. Fontos feladat az idegenforgalom továbbfejlesztése, szereplők érdekegyeztetése, pályázatok benyújtása az önkormányzattal együttműködve. ( I.2. tábla) 2.2 Közlekedésfejlesztés Belterületi és külterületi utak: állami kezelésben mintegy 30 km teljes kiépítettségű, önkormányzati tulajdonban 36 km úthálózat van, melyből burkolt 24 km. Kiépített külterületi utak hossza 4,8 km és kiépítetlen földút 178,9 km hosszúságú. Az önkormányzati tulajdonú utakon a karbantartást rendszeresen végezni kell, a közúti jelzőtáblákat szükség szerint cseréljük, időszakos feladatokat jelent a síkosság mentesítés és hó eltakarítás valamint az útszéli fák tavaszi nyesése a villanyvezetékek miatt. Az utak fejlesztése érdekében út és kerékpárút építési és felújítási koncepciót dolgoztunk ki, mely az utak jelenlegi állapota és a forgalmi terhelés alapján került összeállításra a melléklet II.1.1. és II.1.2--es táblázatában részletezettek szerint Társadalmi megújulás Foglalkoztathatóság fejlesztése, munkahelyteremtés feltételeinek segítése Az önkormányzat részt vesz a közfoglalkoztatási programokon, elsődlegesen az intézményi és települési feladatellátás segítése érdekében. A munkahelyteremtés és megőrzés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, a regisztrált munkanélküliek aránya közel duplájára nőtt az utóbbi évben. Ez a szociális segélyezés kiadásainak növekedését is maga után vonta. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében a képviselő-testület az alábbi feladatokat és célokat határozza meg: - a fejlesztési elképzeléseknél a kormányzati és szomszédos települési adópolitikára és gazdaságpolitikára is figyelemmel meghatározott feltételek szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, 7

8 - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, a munkaügyi szervezetekkel együtt azok kielégítésében, valamint honlapján hirdetési lehetőséget biztosít Közbiztonság Az önkormányzat lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a III.2.1. táblában meghatározott feladatokat tűzi ki célul. Anyagilag támogatja a rendőrség és a polgárőrség működését. (III.2 tábla) Kulturális és sport élet A kulturális élet fejlesztése, a település megismerése, a közösségi értékek megőrzése és növelése érdekében a III.3 táblában megjelölt kulturális rendezvények, alkotótáborok szervezését (éves rendezvényterv szerint) és a kulturális intézmények infrastruktúrájának fejlesztését tervezi. Az aktív szabadidő eltöltés ösztönzése érdekében a III.3. táblában megjelölt sportinfrastruktúra fejlesztéseket tűzi ki célul az önkormányzat Nevelési és oktatási intézmények Az általános iskola oktatásának XXI. századnak megfelelő fejlesztése, az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása és minőségének javítása, a környezettudatos generáció felnevelése érdekében tervezett projekteket a III.4.1 tábla részletezi. Az óvodai férőhelyszám-bővítés kiemelt fejlesztési célként szerepel a programban, tekintettel a település lakosságszámának egyenletes növekedésére. A lakosságszám-növekedés maga után vonja a település intézményi ellátórendszerének fokozatos növekedését is, melyre minden önkormányzati program keretében figyelemmel kell lenni. Az óvodai fejlesztéseket a III.4.2 tábla tartalmazza. Új intézményként nyitja kapuit szeptemberben a bölcsőde, melynek minél gazdaságosabb működtetése a cél Egészségügy A település lakosságának egészségmegőrzése, az egészségnevelés ösztönzése, kiemelve a prevenció fontosságát, össztársadalmi és helyi érdek. A fejlesztési terveket a III.5 tábla tartalmazza Humán infrastruktúra A szociális ellátásokat magában foglaló fejlesztéseket a III.5.4 tábla tartalmazza. Kiemelt feladat a mikrotérségi központi szerep megtartása. 8

9 2.4. Környezeti és energetikai fejlesztések Vízminőség javítás Az Uniós előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása alapvető követelmény. Az ivóvízminőség javítást széleskörű partneri összefogással kívánjuk kialakítani, a IV.1. tábla szerint Energiagazdálkodás A magas energiaárak és a korlátozott elérhetőség miatt előtérbe kerül a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése, és az energiatakarékosság. A fejlesztési terveket a IV.2 tábla tartalmazza Épített és Természeti környezet védelme Lakó és élőkörnyezetünk minőségének fenntartása és javítása érdekében kiemelt szerepet kell biztosítani a természetvédelemnek, és a helyi építészeti örökség védelmének. ( IV.3. tábla). Helyi építészeti örökségként védett építmények: Katolikus templom, Református templom, Kunpusztai templom, Hercegegyházi kápolna lelet, Langó kápolna, Kunpusztai temető, André Emánuel síremléke, Rendek tanya, Polgármesteri hivatal, Helytörténeti Múzeum épülete, Könyvtár épülete Településfejlesztés Az Önkormányzat településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások minél magasabb szintű fenntartásához kapcsolódnak Közműhálózat fejlesztése Az infrastruktúra-fejlesztések pozitív irányba befolyásolják minden település fejlődését. A megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Kerekegyháza jól ellátott közműhálózattal rendelkezik. Hiány a felszíni vízelvezetés megoldása ( (V.1. tábla) Városközpont és közterület fejlesztés A városi és települési identitás erősítése, az otthonérzés erősítése érdekében elengedhetetlen a közösségi terek fejlesztése ( V.2. tábla). Hosszú távon kiemelt fejlesztési cél egy olyan 9

10 többfunkciós művelődés, szolgáltató ház kialakítása a központban, mely egyrészt közművelődési, szolgáltató és pihenő funkciót is ellát. Amennyiben lehetőség lenne ún. védelmi központ kiépítésére ( rendőrség, tűzoltóság, ügyelet, mentőszolgálat), úgy a központban felszabaduló ingatlanok hasznosításával a szolgáltatások bővítése ( új üzletház építése) Lakásgazdálkodás A lakástulajdon viszonyok átrendeződésének már látható és várhatóan erősödő tendenciája érdekében az önkormányzati tulajdonú lakások fenntartása szükséges. A pályázati és az anyagi lehetőségek függvényében az új bérlakások kialakítására a lakásépítési programot folytatni kell. A Településrendezési Tervben meghatározásra kerülnek olyan területek, melyek alkalmasak különböző lakásépítési módozatokra, így sorházak kialakítására, lakóparkok létrehozására, idősek otthonának kialakítására. ( V.3. tábla) Településmarketing Kerekegyháza településképének, megismerésének erősítése, fejlesztése, a városban élő, dolgozó, vagy ügyintéző emberek, vállalkozások, turisták informáltságának elősegítése egyik kiemelt feladatunk. ( V.4 tábla) Mezőgazdasági fejlesztés A helyi termelés és piaci pozíciók erősítése mindannyiunk érdeke, melyben településünkön kiemelt szerepe van az állattenyésztésnek, a helyi őstermelőknek, a tanyai életminőség feltételei javításának ( V tábla) Önkormányzati vagyonkezelés Az önkormányzat ingatlanvagyon-kezelése és fejlesztése kiemelt feladat. Jó gazdálkodással a település lakó, gazdasági, oktatási-nevelési funkciói is erősödnek. Az önkormányzati vállalkozások az önkormányzati feladatellátás költséghatékony ellátása érdekében fenntartandó. ( V.6. tábla) Tervezések A fejlesztési elképzelések megvalósításának elősegítése érdekében megfelelő tervdokumentációval kell az önkormányzatnak rendelkeznie. A fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges tervdokumentációs szükségletek az V. 7. tábla tartalmazza Közszolgáltatások A hulladékgazdálkodás színvonalának növelése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés általánossá tételét és használatát kell elérni, az általános háztartási hulladék mennyiségének 10

11 csökkentésével párhuzamosan. A szelektív gyűjtés május 1-től került a településen bevezetésre. Településünkön a Saubermacher Kft és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft végzi a tevékenységet. A köztemető fenntartására a Jóindulat Kft-vel van szerződésünk, melynek keretében a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések kezdődtek meg. Az önkormányzat feladata a temető területének bővítése, területvásárlással, tekintettel a jelenlegi temető nagyságára Tűzvédelem Településünkön Tűzoltó Köztestületi formában került megszervezésre a tűz elleni védekezés. A tűzvédelem 24 órás ügyeletben működik, nem csak Kerekegyháza, hanem Kunbaracs, Fülöpháza, Ágasegyháza tűzvédelmi feladatait is ellátják. Működésükhöz az önkormányzat és az állam anyagi támogatást biztosít. Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: - anyagilag támogatja a tűzoltó köztestületet - közreműködik a tűzoltóság eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati tevékenységben. 11

12 2.6. Közigazgatás A lakosság elsődlegesen a hivatalban szerzett tapasztalatai alapján alkot véleményt az önkormányzat munkájáról. A Polgármesteri Hivatal jelenleg 34 köztisztviselővel látja el a feladatait. A projektszemléletnek a továbbiakban meghatározó szerepe lesz a Hivatal működésén belül mivel a fejlesztések, beruházások megvalósítását ma már szinte teljes mértékben csak EU-s támogatások igénybe vételével lehet finanszírozni. Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a humánerőforrás gazdálkodás, a megfelelő szakembergárda biztosítása meghatározó feladatként fog jelentkezni az új struktúrában. A járási szint ismételt bevezetése teljesen átalakítja a polgármesteri hivatalok által eddig ellátott államigazgatási hatósági feladatait. Jól körülhatárolhatóan meg fog jelenni, mely hatósági feladat marad a lakossághoz legközelebb a polgármesteri hivatalokban, és mely kerül át a járási hivatalokhoz, mindez a legtöbb esetben egyértelműen alátámasztható, indokolható a feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás igényekkel. A különböző szintekhez község, város, járási jogú város telepítendő feladatok is különbözőek lesznek. A településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok, adóügyi feladatok, gazdaságszervezés, a szociális ügyek, közfoglalkoztatás minden települést megilletnek majd, azonban pl. okmányirodai, anyakönyvi, építéshatósági feladatok ellátása várhatóan a járási jogú városok esetében jelentkeznek majd. Mindez maga után vonja a nagyobb mértékű állami szerepvállalást az államigazgatási feladatok ellátásában. A fentieken kívül egyik legnagyobb kihívása a központi kormányzati, közigazgatási rendszer fejlesztése eredményeként kialakuló e-közigazgatásból fakadó kötelezettségek teljesítése. A jelenleg hatályos helyi rendeleti szabályozás értelmében Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalánál az elektronikus ügyintézés jelen pillanatban kizárt, az keresztül az ügyfélkapun biztosított okmányirodai időpontfoglaláson, ill. helyi adóbevallási nyomtatványok letölthetőségén kívül. Az e-ügyintézés bevezetésének természetesen egyik előfeltétele az eljárási illetékek banki átutalással történő lerovása, amelynek kormányzati szinten történő megvalósítása folyamatban van. Másrészt helyi szinten is meg kell teremteni a szükséges infrastrukturális háttért, - a fentebb említett azonnali fejlesztéseken túl mind hardver oldalról, és szoftver oldalról is. A hardver, szoftver infrastruktúra fejlesztésének igen komoly költségvonzata van. A január 1. napjától ASP /alkalmazásszolgáltató/ működtetett TITÁN keretrendszer továbbfejlesztése adhat erre lehetőséget a későbbiekben az egységesen kiírásra kerülő EKOP, ÁROP pályázati források keretében. A pályázat keretében kiépülő központi szolgáltató rendszer ellenszolgáltatás megfizetése mellett biztosítja az e-ügyintézést Kerekegyházán a szolgáltatási központban kiépítésre kerülő hardverek, szoftverek használatával. A megbízható, zavartalan működés elengedhetetlen feltétele a számítógépparkunk folyamatos pénzügyi lehetőségekhez mért fejlesztése, ill. amennyiben a pályázat lehetőséget biztosít rá, úgy hardver, szoftver beszerzés. ( V.8 tábla). 12

13 2.7 A településfejlesztési politikai célkitűzése Az önkormányzat településfejlesztési politikájának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon ne csökkenjen. A meglévő szolgáltatásokat megtartsa, lehetőség szerint színvonalát emelje. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyeket megvalósulása után problémamentesen, fenntarthatóan tud működtetni, finanszírozni Az adópolitika célkitűzései Az önkormányzat gazdálkodásában meghatározó szerepe van a helyi adóbevételeknek. Helyi adórendeleteink a következő adónemekben határoz meg adófizetési kötelezettséget: 1.magánszemélyek kommunális adója, 2.helyi iparűzési adó, 3.Idegenforgalmi adó, A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben meghatározott felső határokra, illetve évtől a Helyi adókról szóló évi C. törvény /Htv./ 6..c) pontja szerint meghatározott fogyasztói árszínvonal változással növelt összegig terjedően megállapítsa évben alkalmazott adó mértékeket az alábbi tábla mutatja be: Adónem Magánszemélyek kommunális adója Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Adómérték felsőhatára 2010 Helyileg megállapított Ft/év/adótárgy ,- Ft/év/adótárgy 406 Ft/vendégéjszaka 400,- Ft/vendégéjszaka Helyi iparűzési adó 2% 2% Önkormányzatunk gazdálkodásában meghatározó szerepet kap a helyi adóbevételek alakulása, évente % között mozog összbevételünkhöz viszonyítva. Magánszemélyek kommunális adója növelhető lenne forintig, de vizsgálni kell a lakosság teherviselő képességét, ehhez igazodva megállapítani a helyi adó mértékét. Emelése a következő években nem javasolt, csökkentésének lehetőségét kell évente vizsgálni. Helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2,0 %-a, ami a Htv. szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa. Az adó mértékét a testület évente felülvizsgálja. Felülvizsgálatkor figyelembe kell venni a lefelé való eltérés lehetőségét is mérlegelve annak vállalkozásokat vonzó hatását. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó esetén összesen 9 idegenforgalmi tevékenységet folytató adózó két jelentősebb illetve hét kisebb forgalmú kötelezett a fizetésére, összes bevételünk évben ebből az adónemből Ft volt 389 Ft/vendégéjszaka megállapított mérték mellett. Ezen adónem az állami normatív támogatások tekintetében is 13

14 igen fontos, mivel minden beszedett forint után 1,5 forint támogatásban részesül önkormányzatunk. A helyi adók nagy terhet rónak a lakosságra és a vállalkozásokra egyaránt. Sajnos az önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatos kiadások töredékét fedezi az állami normatív finanszírozás és átengedett központi adók összege, így nem tudunk jelenleg adót csökkenteni. Hosszú távú célunk: az ipari telkek értékesítését követően remélhetőleg jelentősen bővül a vállalkozások, illetve munkahelyek száma, amiből adódik, hogy nő az adófizetők száma is. Amennyiben jelentősen növekedne az iparűzési adóalap összege lehetőségünk nyílik az adó mértékének csökkentésére évben új önkormányzati törvényt fogad el az Országgyűlés, jelentős változások várhatóak januárjától, a járások kialakítása mellett a kötelezőfeladatok változnak és az állami finanszírozás is átalakul. Az önkormányzatok csak az el nem vont saját bevételeik terhére vállalhatnak nem kötelezően ellátandó feladatokat. Kiadásainkat egyéb adók bevezetésével tudjuk majd finanszírozni Önként vállalt, és továbbra is fenntartani kívánt feladatok Művészetoktatási iskola: a helyi oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások helybeni elérhetősége érdekében zeneművészet és 2011-től dráma, színjátszás szakon. A mindennapi testnevelést bevezettük az általános iskolában a gyermekek egészségmegőrzése érdekében. Az óvodában fejlesztőpedagógust alkalmazunk a gyermekek minél korábbi fejlesztésének elindítása érdekében. Hasznossága az általános iskolai tanulmányok során köszön vissza. Vérvételi helyet működtetünk a lakosság egészségügyi ellátásának színvonalemelésére. Ifjúsági Klubbot működtet a Településünk Fejlődéséért Alapítvánnyal együttműködve októberétől a könyvtár pincéjében a fiatalok kulturált szabadidő eltöltésének elősegítése, biztosítása érdekében Városi elismerések: A város képviselő testülete óta Kerekegyháza Díszpolgára és a Kerekegyházáért elismerő címmel tünteti ki az arra érdemes polgárokat től szakmai elismerő díjakat alapított ( Az Év közalkalmazottja, köztisztviselője, sportolója; Közművelődéséért Díj 14

15 2.8. Az önkormányzat térségi szerepe A település elhelyezkedéséből adódóan mikro centrumként működik a környező kistelepülések vonatkozásában. Ennek legjelentősebb megnyilvánulása a körzetközponti feladatok ellátása (építéshatósági, gyámügyi, okmányirodai feladatok), valamint a Kecskeméti kistérségen belül kialakult mikro társulási központ feladata (belső ellenőrzés, gyermekvédelem, családsegítés, házi segítésnyújtás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás szolgáltatások vonatkozásában). Tűz elleni védekezés tekintetében Kerekegyházán kívül további 3 település tűzvédelme megoldott az egyesület által (Fülöpháza, Kunbaracs, Ágasegyháza) A laboratórium működése településünkön kívül Kunbaracs lakosait látja el. A térségi meghatározó szerep ezen és számos további területen tovább bővül, erősödik, ami természetesen többlet felelősséggel és humánerő ráfordítással is jár. További lehetőségek a társulási feladatok kibővítésére az iskolatársulás szomszéd településekkel Kapcsolattartás a társadalmi élet más szereplőivel Lakosság Rendszeresen jelentetjük meg a Polgármesteri Hírlevelet, mely igényes és tartalmas időszaki kiadványban a lakosságot érintő, érdeklő témákat adjuk közre: önkormányzati rendeleteket, beruházásokat, felújításokat, költségvetés alakulását, adóbevételeket és annak felhasználását, idegenforgalmi és társadalmi eseményeket, azok eredményeit. Lehetőséget adva a lakossági igények, alkotások, művek, és vélemények megjelenítésére is. Jogszabályból eredően is kötelezettség, de társadalmi igényektől indíttatva is évente megtartjuk a várospolitikai fórumot és a közmeghallgatást mely keretében a lakosság és a helyben érdekelt szervek képviselői általános tájékoztatást kapnak a város ügyeiről és közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. A helyi lakosság és az idelátogató turisták tájékoztatatására 3 buszmegállóban hirdetőfal és a városközpontban információs tábla került kihelyezésre. Folyamatos feladatunk a friss információk elhelyezése. A Kábeltelevízió működése folyamatos kapcsolattartásra ad lehetőséget a lakossággal, események, testületi ülések beszámolói, hirdetések és képújság biztosítja a lakossági információkat. honlapunk az elmúlt évben számos tartalommal bővült, galériák, tájékoztatók, jogszabályok stb. Napirenden van a szerkezeti átalakítása az egyre nagyobb igények miatt, hiszen a tartalombővülés következtében látogatottságát egy év alatt megnégyszerezte. 2 tanyagondnokot foglalkoztatunk, aki segíti az idős, beteg vagy egyedülálló személyek napi gondjait megoldani. Helyi vállalkozások Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt él az iparűzési adó kivetésével, mely során elismeri, hogy a vállalkozások részére az egyébként is nehéz gazdasági élet terheit további kötelezettséggel növeli. Minden eszközzel segíteni, támogatni kell a helyi vállalkozások 15

16 érvényesülésének lehetőségeit. Összefogással, közös pályázatokkal, közös érdekérvényesítéssel, TÉSZ létrehozásával és számos közös projekt, elképzelés végrehajtásával, mint az fentebb is írtuk. Ehhez kommunikációra, együttgondolkodásra közös célokra van szükség, amiknek az alapjait sikerült az elmúlt évben lerakni és több területen a fejlődés, fejlesztés is megkezdődhet. Városunkban falugazdász segíti mezőgazdasági vállalkozók és az őstermelők tevékenységét. Szakmai tanácsadással, pályázat beadás előkészítésével közreműködik a gazdák gondjainak megoldásában, az Uniós csatlakozással járó regisztráció, támogatási lehetőségek megismertetése területén. Társadalmi szervezetek A város polgárai különböző érdekcsoportosulásokat hoztak létre, a hasznos célkitűzések támogatása évente szerepel a képviselő-testület döntései között, bár a korlátozott költségvetési keretek miatt a támogatás mértéke visszaszorult. Testvérvárosi kapcsolatok Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn abból a célból, hogy más önkormányzattal együtt működjön a kultúra, művelődés, oktatás, művészetek és a sport területén elért eredményeik kölcsönös megismertetésében, pihenési és üdülési lehetőséget biztosítson településeik polgárai számára. A Szlovákiai Gútor városával 17 éves testvérvárosi kapcsolatot tartunk fenn, a Szlovák Magyar Kultúra ápolására. A település közelsége miatt a kapcsolattartás élénk, évente váltott helyszínen kerül sor a találkozásra, ahol a kultúra mellett a sport is jelentős szerepet kap. Kerekegyháza, május 19. dr. Kelemen Márk polgármester ZÁRADÉK: Jelen gazdasági programot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete./2011. (V.25. ). sz. határozatával fogadta el. 16

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére 5250-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok 1 Bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szerinti bontásban I. Önkormányzat 1 Működési célú támogatásértékű bevételek 207 838 25 509 11 585 244 932 1 Önkormányzatok működési költségvetési

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben