BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról. Soha nem voltam teljesen biztos ebben, s úgy gondolom, hogy az Egyház születésnapja Jézus Krisztus születésnapja. Vagy esetleg, ha kicsit másképp akarjuk kifejezni, akkor az Egyház születésnapja Húsvét a föltámadt Krisztus körül összegyûlõ közösség kezdete. Igazában nem lehet egyszerûen csak megadni az Egyház kezdetének dátumát. Az Egyház az, ami akkor történik, amikor Jézus jelen van és embereket gyûjt maga köré Atyja nevében, hogy kiengesztelje õket egymással s egy új közösséget építsen belõlük. Pünkösd azonban, az Apostolok Cselekedetének elbeszélése alapján, valóban valami nagyon lényeges és nagyon új, az újszülött Egyházzal kapcsolatos valóságnak az ünnepe. Ez az a pillanat, amikor Jézus barátai fölfedezik, hogy képesek kommunikálni mindenféle olyan emberrel, akikrõl nem is SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Pro Pannonhalma díj 2010 Interjú Németh Tamásnéval Pannonhalmi ballagás Cultura Nostra verseny VIATOR étterem, borbár és konferenciaterem megnyitása Biblia scripta idõszaki kiállítás Nyári programok, lelkigyakorlatok Hírek, új kiadványok Családnap és hitoktató képzés Beszámoló Tihanyból és Tiszaújfaluból gondolták, hogy egyszer szólni fognak hozzájuk. Megkapták a nyelvek adományát. Ki tudnak menni és értelmesen tudnak beszélni ehhez az egész tömeg zarándokhoz, akik minden nemzetbõl gyûltek össze Jeruzsálembe. Tulajdonképpen hidakat tudnak verni az idegenek felé, és miközben a föltámadt Krisztus körül már létezik egy közösség, elkezdõdik az Egyház. Ez az a pillanat, amikor a legkorábbi keresztények valóban kezdik fölfogni, hogy Jézussal kapcsolatos mondandójuk olyasmi, ami elvileg mindenkivel teljesen közölhetõ, minden emberi lénnyel a Föld végsõ határáig. Pünkösd tehát az a pillanat, amikor a Szent Máté evangéliumának végén elhangzó ígéret és parancs valósággá válik. Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet a föld végsõ határáig! mondja Jézus. S így Pünkösdkor a Szentlélek leszáll az Egyházra, hogy hidakat verjen az idegenekhez. Arra figyelmeztet ez bennünket, hogy amikor a keresztény egyházban a Szentlélekrõl gondolkodunk, akkor mindig arról gondolkodunk, hogy Isten miként hoz létre kapcsolatokat. A Szentlélek köt össze minket Jézussal és Jézuson keresztül Istennel, az Atyával. A Szentlélek teremti meg a közösséget, a kapcsolatot a keresztény hívõk között. A Szentlélek adja nekünk a szavakat, amikor Istenhez imádkozunk mondja nekünk Szent Pál. S úgy tûnik, az Apostolok Cselekedete azt mondja, hogy a Szentlélek segít abban, hogy hatásosan, keresztényileg kommunikáljunk egymással. A Szentlélek adja nekünk a szavakat, hogy megosszuk az örömhírt egymással, sõt elvigyük ezt az örömhírt számunkra idegen és ismeretlen helyekre is. Gergely atya fordítása

2 2 BENCÉS HÍRLEVÉL PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG Örömmel adjuk tudtul, hogy a Magyar Pax Romana elnöksége, munkássága elismeréseként, a évi emlékérmét Asztrik fõapát úrnak ajándékozta. A méltatásban az alábbikat olvassuk: Szelíd határozottsággal és evangéliumi bátorsággal képvisel egy dialógusra mindig kész, megértésre és türelemre hangolt katolikus (egyetemes) nyitottságot. Olyan társadalmi környezetben vállal folyamatos jelenlétet, amelyben a Magyar Pax Romana sok tagja tevékeny: a nem hívõ, más felekezetekhez tartozó, ortodox, zsidó csoportokkal folytatott párbeszéd, eszmecsere elkötelezettje. Megbékélésre bátorító, politikai törésvonalakat áthidaló szerepe példa és bátorítás is: Róma békéjét az Egyház mai küldetéseként, az Isten városának építésében láttatja. A Magyar Pax Romana tisztelettel, örömmel és szeretettel juttatja kifejezésre a évi érem odaítélésével, hogy missziójának betöltésében Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés fõapát munkássága, befogadó, közvetett és közvetlen támogatása folyamatos erõforrás. Pro Pannonhalma Díj 2010 A Pannonhalmi Fõapátság Pro Pannonhalma megnevezéssel díjat alapított azon belsõ és külsõ munkatársai részére, akik a Fõmonostor célkitûzéseinek megvalósításában jelentõs mértékben, huzamos ideig közremûködtek. A kitüntetést a Fõapáti Tanács egyetértésével 2010-ben Müller János úrnak a Bankszövetség vezetõ tanácsadójának adományozta fõapát úr, melyet március 20-án, Szent Benedek napján az ünnepi szentmise keretében adott át a kitüntetettnek. Müller János úr miután tanulmányait a mai Budapesti Corvinus Egyetem jogelõdjénél befejezte, szakmai pályafutását kutatóként kezdi az MTA Közgazdaságtudományi Intézetben a gazdasági reform évében, 1968-ban ben a Magyar Nemzeti Bank fõmunkatársa lesz, a Hitelpolitikai fõosztályon ben Állami Díjban részesül a magyar adóság kezelésével kapcsolatban folytatott kiemelkedõ jelentõségû teljesítményéért tól a Külkereskedelmi Minisztérium kereskedelmi fõtanácsosa, majd két idõszakra is a Stockholmi Magyar Kereskedelmi Képviselet vezetõje. E megbízatása lejártával csatlakozik az akkori nevén Magyar Külkereskedelmi Bankhoz, és annak kérésére felállítja és vezeti a Külkerbank Stockholmi képviseleti irodáját, amely lefedi a Skandináv és a Balti régiót is. Hazatérését követõen Marketing igazgatónak nevezik ki. Nevéhez fûzõdik az MKB arculatának megújítása, a korszerû bankmarketing tevékenység felépítése, érdemeket szerzett a bank társadalmi felelõsségvállalásának kiszélesítésében óta a Bankszövetség vezetõ tanácsadója. Ebben a minõségében számtalanszor találkozhatunk nyilatkozataival a Bankszövetség nevében az írott és az elektronikus médiában. Több szakmai szervezetben töltött és tölt be ma is tisztséget. A Fõapátság 2000 óta van kapcsolatban Müller János úrral. 10 év óta társszervezõje a Szent Márton Napnak az MKB Bank képviseletében. Tapasztalataival egy olyan új pannonhalmi hagyomány létrejöttéhez járult hozzá, amely sokak számára jelent évrõl évre komoly kulturális és spiritualitás élményt itt a pannonhalmi Bazilikában tõl részt vett a Pannonhalmi Apátsági Pincészet újraindításában az MKB Bankot képviselve tõl 2009-ig a pincészet felügyelõbizottsági tagjaként szõlészeti- és borászati vállalkozásunk sikeres mûködésének megteremtésén fáradozott. Az õ körültekintõ gondossága, kapcsolatteremtõ készsége, diplomáciai érzéke és megfontolt konstruktív gondolkodása jelentõsen hozzájárult pincészetünk mára elért eredményeihez. Hálával és köszönettel tartozunk a pannonhalmi monostor szolgálatának támogatásáért!

3 BENCÉS HÍRLEVÉL 3 A kitüntetett Müller János gondolatai Õszinte szívvel és örömmel mondok köszönetet ezért a számomra nagyon értékes elismerésért. Engedjék meg, hogy elmondjam, mit jelent számomra Pannonhalma, a bencés közösség szellemisége, fõapát úr atyai szeretete és ez a kitüntetõ díj. Nem voltam bencés diák. Tizenkét évvel ezelõtt látogattam meg elõször fõapát urat. Akkor, itt megérintett valami és ennek a mély érzésnek köszönhetõ, hogy ma itt állok. Vallás, hit, egyház Katolikus családba születtem, jártam hittan órára és hét éves koromtól ministráltam. A latin mise szöveget természetesen nem értettem, így aztán idõnként rosszkor csengettem, de átéreztem a szentmise misztériumát. Azután eltelt néhány évtized, hitem megerõsödött, de befelé fordulóvá vált. Legbelsõ ügyemként kezeltem és egyházunkkal kapcsolatban felmerültek bennem kérdések, amelyekre sokáig nem, vagy egy részükre csak itt Pannonhalmán kaptam választ. Az élet útja életút Szakmai sikerekben, az emberi hiúságot is legyezgetõ elismerésekben volt részem az elmúlt évtizedekben ben, mint mindenki, mi is nagyon szegények voltunk. Gyerek fejjel elhatároztam, mindent megteszek, hogy ebbõl a szegénységbõl kitörjek. Ez az elhatározás sok éven át hatalmas erõt adott. Meg akartam szerezni a tudást, voltam akadémiai ösztöndíjas kutató, tanársegéd egy amerikai egyetemen, közhivatalnok és araszoltam felfelé a ranglétrán. Voltam diplomata, találkoztam államfõkkel, miniszterekkel, világhírû mûvészekkel. Minden elõrelépés örömmel töltött el, kaptam elismeréseket, még Állami Díjat is. Ezek az események akkor életemnek meghatározó részét képezték. Néha még azt is gondoltam, hogy én egy fontos ember vagyok. Az idõ azután ezeket az értékeket a helyére rakja, egy részüket leértékeli, más részük maradandó marad. A család mint közösség Mindazt, amirõl eddig szóltam, nem érhettem volna el, nem élhettem volna meg családom, családom támogatása nélkül. Fõapát úr egyik könyvét a következõ szavakkal dedikálta nekem: A család a legkisebb közösség. Az emberi tapasztalat kicsiben és nagyban ugyanaz. Szeretettel ajánlom Jánosnak. Ma már értem, megértem e szavak fontos jelentését. Szent Benedek azt mondja, hogy a közösség Isten háza. És ha Asztrik szavaival a család a legkisebb közösség, akkor a család is az Isten háza, ahol Szent Benedek szerint az életalakítás két fontos feltétele a szív tisztasága és a szív nyitottsága. Pannonhalma és én Elsõ látogatásom után igyekeztem megismerni a bencés küldetést. A meghatározó a tizenkét éve tartó, folyamatos személyes kapcsolat. Én itt olyan tiszta, nyíltszívû, szertettõl sugárzó fogadtatásban részesültem, hogy megfogadtam a regula tanácsát, inkább tettem valamit, csak hogy három nap után is maradhassak. Saját családom mellett egy új lelki családra leltem, ahol a családfõ Asztrik fõapát úr mellett Cirill atya lelki testvérévé is válhattam és õszinte barátság köt Rábai tanár úrhoz. Köszönöm, hogy részévé válhattam ennek a családnak. Megerõsödött hitem. Örömteli választ kaptam azokra a kérdésekre, melyek bennem sok éve felmerültek. Igen, ma már tudom, hogy Pannonhalma szellemisége, spirituális és lelki üzenete iránymutató, olyan, mint egy világító torony. Vallja az egyház megújulásának szükségességét, a nyitottságot, a szereteten alapuló befogadás képességét. Igen, ahogyan fõapát úr írta senki sincs kizárva, senki sem lehet kizárva. Talán észre sem vették, de már mérleget is készítettem. Amit én tettem, az eltörpül amellett, amit kaptam. A több mint ezeréves apátság történetében egy másodperc töredékéig lehettem részese az örömteli alkotásnak, jó ügyek szolgálatának. Kaptam ugyanakkor megerõsített hitet, lelki közösséget, elkötelezettséget a pannonhalmi bencés apátság által képviselt szeretettel befogadó egyházhoz. Éppen ezért, ez az elismerés számomra ma, életemnek egy letisztult és bölcsebb szakaszában értékesebb sok korábban elért és megélt sikeremnél. Külön köszönettel tartozom Asztrik fõapát úrnak atyai szeretetéért és barátságáért abban a szellemben, ahogyan a születésnapját köszöntõ egyik tisztelõ híve írta: köszönet Asztriknak, de mindenekelõtt a Jóistennek, mert az igazi barátságokat az õ keze tartja össze.

4 4 BENCÉS HÍRLEVÉL A háttér biztosítása Interjú Németh Tamásnéval, a Pannonhalmi Fõapátság gazdasági igazgatójával Mióta dolgozik a Fõapátságnál? Már több mint 30 éve dolgozom pénzügyi, számvitel területen, a Fõapátsághoz 1992-ben kerültem. Azokban az években folytak a felújítások a kerengõben, a Könyvtárban, s azokban években indultak a vállalkozások is: a Bencés Kiadó Kft, a Mártonhegy Kft. Talán ennyi év távlatából hihetetlennek tûnik, hogy az irodában mindössze két számítógép állt rendelkezésünkre a könyvelési, bérszámfejtési s minden egyéb feladat ellátására. Nagy utat tettünk meg azóta. Mi a feladata a Fõapátság gazdasági igazgatójának? Ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, azt mondanám, hogy biztosítani a Fõapátság és a Fõapátság által létrehozott kft-k, alapítványok mûködéséhez szükséges pénzügyi, számviteli, munkaügyi hátteret, és elõsegíteni a vezetõi döntéseket. A valóságban ez ennél sokkal összetettebb. A feladatok ellátásához elengedhetetlen a jogszabályok naprakész ismerete. A gazdasági munka akkor mûködik hatékonyan, ha munkatársaink is szakmailag felkészültek, és megfelelõ informatikai háttérrel rendelkezünk. Intézményeink, szervezeti egységeink vezetõivel együttmûködve gondoskodni kell arról, hogy a ránk vonatkozó elõírásokat mindenütt helyesen alkalmazzák. Minden év elsõ hónapjaiban elkészítjük a Fõapátság éves költségvetését. A költségvetések intézményenkénti, szervezeti egységek vezetõivel történõ összeállítása, majd a költségek alakulásának nyomon követése, értékelése folyamatos feladatot jelent. Hetente készül két hétre szóló pénzügyi elõrejelzés, illetve rövidtávú pénzügyi terv a zökkenõmentes pénzügyi mûködés biztosítása érdekében. Az elmúlt években egyre több a benyújtott, és ebbõl a nyertes pályázat. Az intézmények mûködési költségeit, eszközeit kiegészítõ támogatások mellett jelentõs az uniós pályázat. Az elõkészítésben való részvétel, pénzügyi elszámolások, a helyszíni ellenõrzések, a beruházások befejezését követõ 5 évig fennálló utánkövetési jelentések elkészítése jelentõsen megnövelte a teendõket. Szoros a kapcsolat a bencés intézményekkel (Budapest, Bakonybél, Tihany, Gyõr, Sopron, Tiszaújfalu) és a plébániákkal elsõsorban a normatívák elszámolása folytán, de gyakran beszélünk meg egyéb számviteli, pénzügy problémákat is. Az elmúlt években több részben, vagy egészben apátsági tulajdonú kft, alapítvány, egyesület alakult. Mindig kihívást jelentett egy új szervezet megalakulása során a tevékenységüknek megfelelõ számviteli feladatok meghatározása, kialakítása. Jelenleg a Pannonhalmi Viator Kft pénzügyi-számviteli rendjének kialakításán munkálkodunk. Személyes, jó kapcsolat alakult ki a pénzintézetekkel, hivatalokkal, pályázatkezelõ szervezetekkel. Mindez hatékonyabbá teszi a munkavégzést. Hogyan telik egy napja itt a Fõapátságban? Nincs két egyforma nap. Vannak mozgalmas, s vannak még mozgalmasabb napjaim. Az elmúlt hónapokra az utóbbi a jellemzõ. A gazdasági osztályon munkatársainkkal legalább hetente átbeszéljük az elõttünk álló teendõket, határidõket. Így mindenki számára egyértelmû a saját feladata, és ismerik egymás munkáját is. Fontosnak tartom ezt, hiszen a feladatok egymásra épülnek, a határidõk betartásához összehangolt munkára van szükség.

5 BENCÉS HÍRLEVÉL 5 A Fõapátságnál és a kft-knél is gyakran vannak azonnali döntést, megoldást igénylõ kérdések. Az utóbbi hetekben, hónapokban szinte már a pályázatok elõkészítése, vagy éppen elszámolása is a napi szintû teendõk közé került. A kft-k, illetve a Fõapátság éves mérlegének és beszámolójának készítése közben épphogy elkészült a biomassza és a gimnázium pályázat pénzügyi elszámolása, máris a dendrobotanikai pályázat pénzügyi elszámolásán s újabb pályázatok elõkészítésén dolgozunk. A napi teendõk mellett akár több hétre, hónapra elõre kell megtervezni a feladatokat, el/elõkészíteni az elszámolásokat annak érdekében, hogy a határidõk tarthatóak legyenek. Cirill atyával legalább hetente megbeszéljük, egyeztetjük a teendõket. Munkájának melyik területe a szívügye? Minden terület más és más. A Fõapátság tevékenysége sokrétû: hitélet, oktatás, idegenforgalom, vállalkozások, pályázatok. A feladatok folyamatosan változnak, bõvülnek. Egy-egy új terület kialakítása, egy-egy új kft megalakulásával járó feladat mind-mind egy-egy kihívás. Új ismeretek megszerzését, állandó tanulást, új kapcsolatokat jelent. S éppen ez a vonzó benne. A gazdasági munka a háttérben szinte észrevétlenül zajlik. E mögött a bencés atyákkal, a szervezetek vezetõivel való folyamatos együttmûködés, és a munkatársak lelkiismeretes munkája húzódik meg, amirõl nem szabad megfeledkeznem. Felnõtt gyermekekkel mi a családanya Eta hivatása? Két gyermekem van: Tamás és Anita. Amikor a Fõapátságnál elkezdtem dolgozni, még óvodába, általános iskolába jártak. Azóta Tamás a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, mûvelõdésszervezõ, pedagógus, s levelezõn jelenleg is tanul. Anita közgazdász, a Fõapátságnál a Bencés Gimnáziumban dolgozik. A gyerekekbõl felnõttek lettek, szárnyaikat bontogatják, önálló elképzeléseik vannak a jövõjükrõl. Sok idõt töltünk együtt. Férjemmel szülõkként arra törekszünk, hogy mindig egy biztos pont legyünk a háttérben, akikhez kérdéseikkel, kéréseikkel bármikor fordulhatnak, akikkel megoszthatják örömeiket, bánataikat. készítette: Cirill atya NYÁRI LELKIGYAKORLATOK PANNONHALMÁN 2010 A./ Lelkigyakorlat egyházmegyés paptestvéreink számára Vezeti: Pintér Ambrus bencés, plébános, egyházmegyénk vikáriusa Idõpont: július A monasztikus szerzetesség imatapasztalatán keresztül szeretnénk elmélyülni a liturgiában, a zsoltárok imádkozásában, a Szentírás elmélkedõ olvasásában és a meditáció csendjében, valamint az ezekhez kapcsolódó beszélgetésekben. B./ Spirituális kísérés (1.) Elmélet és gyakorlat mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik Vezeti: Dr. Palotai Gabriella pszichiáter és Varga Mátyás bencés Idõpont: július A spirituális kísérés annak a sajátos kommunikációs folyamatnak az elnevezése, amellyel nemcsak a lelkivezetés során, hanem a közösségi élet, a család, a munkahely különféle helyzeteiben is találkozhatunk. Részletes információ és jelentkezés: postai úton a Fõapátság címén: Nyári lelkigyakorlat 2010 Fõapáti Hivatal 9090 Pannonhalma, Vár 1.

6 6 BENCÉS HÍRLEVÉL BALLAGÁS 2010 Dobszay Balázs (12.B) beszéde Uramisten, gondolta Medve, hogy megszoktam õket. Uramisten, gondolta, tulajdonképpen micsoda lappangó, rejtett, megbízható boldogság ez, velük lenni. Ha ez a vén marha most beleesne a vízbe, utánaugranék. Nem is a két szép szeméért. De hát össze vagyunk kötözve, s még csak nem is úgy, mint a hegymászók vagy a szeretõk, nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honossága, lakcíme van, s teszvesz, szerepel, ugrál a világban, hanem igazában a nagyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt. Tejsav vagy gyanta, valami kitermelõdött izomlázból, sebekbõl, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból, valami kenyérízû, ami nélkül most már nehéz volna meglenni. Pedig nem errõl volt szó eredetileg. Kedves diáktársaink! Kedves tanáraink! Kedves szüleink és rokonaink! Ottlik Géza Iskola a határon címû regényének a végén hangzanak el ezek a szavak. A katonai reáliskola végzõs diákjai egy hajó korlátján ülve cigarettáznak. Az olvasó néha úgy érzi, hogy a szereplõk szinte tudják, hogy nem sokára megszakítják történetük feljegyzését és a regény pár lap múlva abbamarad. Nem véget ér, csak abbamarad. Ottlik a szereplõk neveit megõrzi, mint kincseket és újra felbukkannak más regényeiben. A történet ha nem is ugyanott és ugyanúgy de folytatódik. Kedves Osztálytársak, évfolyamtársak, nem tudom, hogy vagytok vele: nekem az utolsó egy évben, ebben az utolsó félévben sokszor volt hasonló élményem, sokszor hasonló szavak jutottak eszembe. Mint a mindennapi menzás kenyér, reggelire, olyanok vagyunk egymás számára. Tudjuk, hogy néha száraz, néha állott, de kell nekünk. És ha néha nincs az akár a palotaforradalom kitörésének oka is lehet. Pedig nem errõl volt szó eredetileg: mi csak egy jó iskolába akartunk járni. De mi is az, hogy jó iskola? Ha azt feltételezzük, hogy mindenki önszántából jött ide, vagy legalábbis az õ döntése volt a legfontosabb, akkor azt mondhatjuk, hogy mindenki bizonyos elvárásokkal vágott neki Pannonhalmának. Elvárásokat támasztottunk önmagunkkal, de még inkább az iskolával szemben. Ezek az elvárások gyakran teljesíthetõk voltak, ötöst kaptam ebbõl-abból, és nézd, a prefektus is engedte, hogy utolsó este halkan ne beszélgethessünk, vagy tovább fennmaradhassunk. Ezek egyszerû gyermeki elvárások, amelyek nagyon fontosak az életünkben. Hasonlatosak a szülõkkel szembeni gyermeki bizalmunkhoz, hitünkhöz. Az én apám a legjobb ember. Az én anyám a legjobb háziasszony. Aztán meg kellett éljük azt az idõszakot, mikor az iskola a szemünkben megsemmisült, mindenben sokszor jogosan, sokszor jogtalanul megláttuk a hibát. Elveszítettük a gyermeki bizalmat; a tapasztalataink, az élményeink igazságtalanságokról és visszaélésekrõl beszéltek. A hit széttöredezett, a bizalom megrendült, az elvárások, a célok pedig szertefoszlottak. De nem egyszerre hirtelen, hanem szépen lassan, vagy épp csak egy picit, de még az a pici megrendülés is óriásivá nõtte ki magát. Antal atya szerint van egy adott idõszak minden pannonhalmi diák életében, mikor elcsendesedik. Ehhez a csendhez könnyû eljutni például a bukás most nem tanulmányi értelemben vagy egy végzetes hiba, és ezt most komolyan mondom, nem viccelek, könnyû eljutni a csendhez a bûn által is. Azonban ebben a csendben, könnyû végre megtalálni önmagunkat és meglátni a Jóistent, aki szintén néma ezekben a percekben, de ránk néz és figyel ránk. A csend termékennyé válik. És a bukás vagy a hit elvesztése után új utakra lelhetünk és az új út a belátással, az elfogadással kezdõdik. Elfogadom végre azt is, ami én vagyok. És ezáltal megvallom: ha nem is tökéletes, nem is hiba nélküli, de elég jó apám és elég jó anyám van. És ez fontos, hogy elég jó, ezt kimondani nem lekicsinylése a szülõknek, hanem egy tiszta és tisztán emberi, minden póz nélküli elfogadás. És ez a viszony Pannonhalmával sem árt. Pannonhalma sok helyen hibás, akárhány t küldünk is a karbantartóknak; ha kritikusan szemléljük, bármikor találunk benne hibát. De ismerjük el, mondjuk ki, lás-

7 BENCÉS HÍRLEVÉL 7 suk be, elég jó anyánk van. Ha egy ilyen második indulást megélünk, új célok fogalmazódnak meg, és talán ez a legfontosabb, már egyáltalán nem valami szenvedély fût minket, hanem valami értelmes és elbeszélhetõ vágy ébred a szépre, a jóra és szörnyû kimondani a tudásra. Mindezek a folyamatok persze nem ilyen látványosak vagy drasztikusak inkább a hétköznapokban tapasztaljuk meg õket, hétköznapi csalódásokból és örömökbõl alakul ki. A második indulásban ráébredhetünk arra is, hogy nem önmagunktól és éppen ezért nem önmagunkért vagyunk. Abban szerencsés helyzetben találjuk magunkat, hogy a minket körülvevõ emberek egyszerre a segítõtársaink, és õk azok is, akiknek segíteni kell. Sok iskolában folyton vagy azt szajkózzák, hogy mi egy család vagyunk, vagy azt, hogy a hely, az iskola szelleme mennyire átjárja az embert itt. Hál' istennek Pannonhalmán ezt nem kell bizonygatni sokszor ahol bizonygatják, már nem is igaz, hanem olyasmi, amire szükség lenne. Nálunk elég csak odafordulni valakihez és megszólítani: Atya, mi a program holnap? A mi közösségünk számára legjobb igazolás a közös nyelv, testvériskolák, ismerõsök sokszor értetlenkedve néznek szavaink hallatán: stúdium, silentium, prefektus, továbbalvás, feleletmenetesség, tájfutás. Olyan mondatok pedig, amelyek nagyon sokszor idegenül hatottak mint például kilencedikben, hogy az anagramma a neoretorika transzmutációs metaplazmusa, sokszor új fényben új értelmet nyernek. Egy ilyen mondatot szeretnék megosztani. Szent Ágoston így ír: Jézus, az Ember, az út, amelyen járunk. Jézus, az Isten, a cél, ahova tartunk. Csak most értjük meg igazán. Ma már azt gondolom, nincs fontosabb, mint tartani és tartozni valahová. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel közösségekben nõttünk föl: körülvett minket a család, a baráti kör. És szerencsés helyzetben voltunk, mert mindig voltak adott célok. Tartottunk valahová, elmozdultunk A-ból B-be. Az a fontos, hogy a következõ idõszakban is így legyen, mind számunkra, ballagó diákok számára és az itt tanuló diáktársaink számára is. Sokszor nehéz volt elfogadni, belátni, hogy kikkel kell együtt élni. Sokszor nehéz volt elfogadni is, mi a célunk. Pedig egyszerûen csak az evangélium emberére kellett volna tekintenünk, az õ emberségére, õ egy lehetõség volt, egy adott út a számunkra. Pannonhalma a történetek, a sorsok kibontakozásának kezdete. Már a legelejétõl fogva magunkban hordozunk mindent, de itt kezd látszani belõle valami. Itt zajlik le az elsõ sorsfordító beszélgetés, itt alakul ki az elsõ barátság, az elsõ igazi konfliktus. Itt érik meg bennünk sok tapasztalat. Már bennünk minden, és az idõ elkezdi kibontani. Mindenki egy perccel tovább akarja írni a saját történetét, de tényleg pont egy perccel tovább mint holnaptól mi az érettségiket. És Pannonhalma ezt hagyja, hagyja, sõt akarja, hogy a válaszútra lépjünk, hogy továbblépjünk. Ebbõl látszik, hogy él.

8 8 BENCÉS HÍRLEVÉL Cultura Nostra történelmi verseny 2010 Van egy álmom, hogy az Isten által egységnek teremtett Kárpátmedencében békében élnek a nemzetek mondta Várszegi Asztrik fõapát úr köszöntõjében, a verseny döntõjének díjkiosztásán. A diákokat köszöntötte Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke is, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. különdíját Simon Attila vezérigazgató úr adta át. A Pannonhalmi Fõapátság és a Rákóczi Szövetség idén kilencedik alkalommal szervezte meg a Kárpát-medence magyar középiskolásai számára a Cultura Nostra történelmi vetélkedõt. Az idei téma a Kisebbségben többségben (Etnikumok a Kárpát-medencében a században) volt. A verseny háromfordulós: az internetes fordulót követõen zajlott a hagyományos regionális forduló. A több mint 100 induló csapat közül a legjobban teljesítõ tíz csapatot a Pannonhalmi Fõapátságba hívtuk be a verseny döntõjére, amelyet március án rendeztünk. A nemzetiségi kisebbségi-többségi viszonyok alapvetõen meghatározták a 20. századi történéseket a Kárpát-medencében. A kérdés múltban gyökerezõ összetettségét, fontosságát és 21. századi idõszerûségében a lehetséges megoldáskeresést szerettük volna hangsúlyozni, amikor Kisebbségben többségben címmel hirdettük meg idei versenyünket. A középiskolai tananyag ilyen formában nem tárgyalja a kérdést, tehát nehéznek ígérkezett a diákok számára. A versenyen az idei évben igen sikeresen szerepeltek a határon túli csapatok: Budapest, Kaposvár, Komárom, Mátészalka, Miskolc csapatai mellett Marosvásárhely, Nagyvárad, Székelyudvarhely, Zenta (2 csapat) képviseltette magát. A szóbeli döntõ zsûrijének elnöke, Szarka László dékán külön felhívta a diákok figyelmét a velünk élõ népek történelmének fontosságára. A zsûri további tagjai Dobszay Tamás adjunktus és ifj. Bertényi Iván adjunktus voltak. A verseny a színes feladatokat összeállító Csonka István tanár úrnak (Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Gyõr), a kiváló felkészültségükrõl tanúságot tevõ diákoknak és a zsûri szakszerû és közvetlen munkájának köszönhetõen idén is kiválóan sikerült. A vetélkedõ helyezettjei: 1. Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest Pásztori Zsolt, Gáspár Kolos, Nagy Bendegúz; felkészítõ tanár: Kerekes Barnabás 2. Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely Dudás Csaba, György Botond, Zsigmond Szidónia; felkészítõ tanár: Benedek Zsolt 3. Jókai Mór Gimnázium, Komárom Bagi Dávid, Orosz Dávid, Mikle György felkészítõ tanár: Blaskó József A döntõ résztvevõi több értékes könyvjutalom mellett a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században címû kiadvánnyal is gazdagodtak. Az eseményt az ünnepi vacsora tette teljessé. Július elején a döntõben részt vett csapatok részére jutalomutazást szervezünk. Pannonhalma és együttmûködõ partnerei, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. által szervezett programokkal örvendeztetjük meg a döntõbe jutott diákokat. A versenyt a Nemzeti Civil Alapprogram és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázataiból finanszíroztuk. További támogatóink: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Go-Csa Rolling Kft. A verseny a következõ tanévben lesz tíz é- ves. Szeretnénk még színesebbé, a diákok számára még vonzóbbá tenni az egyébként is népszerû vetélkedõt az évfordulóra, mindezek mellett megõrizni a verseny egyediségét: a döntõ családi hangulatát, a gyõzteseknek szóló egyhetes jutalomút felejthetetlen pillanatait. Bajnóczi Gábor culturanostra.bences.hu

9 BENCÉS HÍRLEVÉL 9 A Biblia scripta: Az írás a középkorban címû kiállítás megnyitójára In natale sancti patris nostri Benedicti 2008 a Biblia éve volt számtalan kitûnõ kiállítással és a Bibliához kapcsolódó épületes eseménnyel. Maradandó élmény valószínûleg mindnyájuk számára, beleértve azokat is, akiknek a Biblia mindennapi kenyere. Akkor azt gondoltuk, hogy mennyire jó volna, ha ez nem maradna kampányszerû, hanem valahogy állandósulna! Ha a felkeltett érdeklõdést folyamatosan táplálni lehetne! Ezért is fogadtam örömmel a készülõ kiállítás hírét, és teszek eleget köszönettel fõapát úr megtisztelõ felkérésének. A nagybetûs Írás, a Szentírás és a kisbetûs írás illetve könyv középkori történetébõl kapunk ezúttal ízelítõt a Fõapátság két fontos kódexe, egy 13. századi Biblia és a Pannonhalma számára készült 16. század eleji Evangelistarium, Benedictionale és Professionale bemutatása mellett. A Biblia a KÖNYV. A görög Biblosz szó eredetileg egy föníciai kikötõváros neve (ma Libanonban van), mely fontos szerepet töltött be az egyiptomi papírusz-kereskedelemben. Nílus-menti papírusznádból készült az ókor legkedveltebb íróanyaga, a papírusz, melynek fõ elosztóhelye Biblosz volt, így ragadhatott rá a város neve elõször az íróanyagra, majd a papírusz tekercsre (biblion). Ennek többes számú alakja a biblia, vagyis papírusz tekercsek, késõbb könyvek. Csak Krisztus után a II. századtól használják a Szentírás megnevezéseként a Bibliát. Érdekes, hogy bár a papírusz fõ felhasználási formája az egymáshoz ragasztott lapokból létrehozott tekercs, a keresztények Bibliája mindig könyv formájú. Valószínûleg éppen megkülönböztetésül: a héber Tóra liturgikus használatban tekercs alakú és kézzel írott mind a mai napig. Az Újtestamentum maga a 'Scriptura', az 'Írás' szót használja általánosságban az Ótestamentumra utalva, s a középkorban is a 'Sacra Scriptura' vagy 'Sacra Pagina' a gyakoribb elnevezés. Az íróanyaggal, íróeszközzel kapcsolatban hadd említsek egy érdekes bibliai példát. A Királyok IV. könyvében (21,13) olvasható, hogy: Delebo Ierusalem, sicut deleri solent tabulae, et delens vertam et ducam crebrius stylum super faciem eius : Eltörlöm Jeruzsálemet mondja az Úr, ahogyan a viasztáblán szokták eltörölni az írást, és megfordítva az íróvesszõmet, többször elhúzom a felszínén azt. A viasztábla használata a rómaiaknál nagyon elterjedt volt, a mindennapi írásos érintkezés szerves része. Az ún stylusszal írtak rá (ebbõl lett a stílus szavunk), melynek egyik vége hegyes volt, ezzel írtak laza kézmozdulatokkal, a másik pedig lapos, mint egy ferde szélû kis lapát, ezzel lehetett ki vagy eltörölni az írást. A metafora teljesen világos a rómaiaknak. A héberben azonban nem ez áll, a Károli fordításból idézem: Kitörlöm Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörülve leborítják azt. A metafora az életnek egy egészen más területérõl származik itt. Ennyi szabadsággal élhetett a bibliafordító, feltehetõen maga Jeromos, aki hogy ne mondjam stílusosabb a forrásánál. Római íráskorszaknak nevezzük a latin írás történetében azt az idõszakot, melybõl az elsõ latin Biblia-töredékek az V-VI. tájáról fennmaradtak. S mindjárt egy szembetûnõ különbség: a klasszikus szövegeket a mai nagybetûinkkel azonos ún. capitalis elegans vagy capitalis rustica írással írják, a Szentírást viszont a kerekded unciálissal, mely ezért kapta a scriptura christiana nevet. Az írástörténet legnagyobb eseménye, a karoling minuscula megszületése és gyors elterjedése ugyancsak szoros kapcsolatban van a Bibliával. A VII-VIII. századra elszigetelõdtek egymástól a szétesett Római Birodalom utódállamai, s ezzel párhuzamosan az egykor egységes írás is nehezen olvasható nemzeti írásokra szakadt, mint a meroving, a vizigót, az inzuláris és a beneventán írás. Nagy Károly a VIII. század végén újra egységes birodalmat akar, egységes írást, hibáktól megtisztított, egységes, jól olvasható Bibliát. Alcuinban és a tours-i Szent Márton kolostorban megbízható közremûködõkre talált. A rendkívül igényesen másolt Biblia-kéziratok az egész birodalomban, s rövid idõn belül Európa-szerte elterjesztették az új írást. A következõ nagy intellektuális fordulatot az európai mûvelõdéstörténetben az egyetemek megjelenése jelenti, mindenekelõtt a párizsi egyetemé 1200 körül. Itt született meg a teológia, mint önálló tudomány, melynek alapja a Biblia és a biblia-magyarázat. Az elõzmények a 12. századra nyúlnak vissza, a Bibliát megint egységesíteni kell és ezúttal könnyen kezelhetõvé is tenni. Megtörténik a fejezetekre osztás, konkordanciák készülnek, s a korábbi kommentárok rendszerezése Petrus Lombardus Sentenciás-könyveiben. A Biblia liturgikus és tudományos használata mellett megjelennek a népnyelvû fordítások, a bibliai szövegek és történetek iránti laikus

10 10 BENCÉS HÍRLEVÉL igény. A latin bibliák írása gótikus könyvírás, a népnyelvûeké gyakran az ún. bastarda, a könyvírás és a folyóírás egyfajta keveréke, 'fattya'. A Biblia jelentõségének megítélésében nem hoz alapvetõ változást a karoling és a XII. századi reneszánsz után a reneszánsz humanizmus sem. Micsoda pompás reneszánsz Bibliák készülnek! Itt is van ugyan egy jellegzetes különbségtétel. A humanisták a karoling írásban vélik felfedezni az antik Róma írását, ezért azt hûen leutánozva, mesterségesen hozzák létre a humanista könyvírást. A klasszikus szerzõk, de az egyházatyák mûveit is humanista minusculával másoltatják, liturgikus könyveiket és a Bibliát viszont mindig gótikus írással, igaz, annak egy kerekded, rotunda-jellegû változatával. A díszítés azonban nem hagy kétséget a megrendelõ reneszánsz ízlése felõl. A XV. század közepén azonban nemcsak az itáliai reneszánsz jelenik meg, erõs befolyással az elit könyvkultúrára, hanem a könyvnyomtatás is éppen ellenkezõ elõjellel, a tömegigény kielégítésére. Gutenberg legnagyobb vállalkozása, mely a könyvnyomtatást diadalra vitte, az 1452-ben napvilágot látott Gutenberg Biblia. Gutenberg gótikus betûkészletet használ, a humanista minusculát a francia könyvnyomtatás honosítja meg a 16. század elején, s ezzel biztosítja továbbélését napjainkig, most már a számítógépes világban is. De visszatérve a kézzel írott Bibliához és a kiállításhoz. A XIII. századi Biblia keletkezési helyét nem tudjuk, de kolostori használatban volt, ugyanis kötése a gamingi kartauzi kolostorból származik. Pannonhalma középkori Bibliáiból egyetlen kötet sem maradt fenn, pedig már a 11. század végi összeírás a következõ könyveket sorolja fel: egy teljes bibliát, egy psalterium gallicanum, hebraicum, graecum-ot, azaz a zsoltárok mindhárom latin fordítását tartalmazó zsoltároskönyvet, Szent Pál leveleit, az Apostolok cselekedeteit és hat darab evangéliumos könyvet. A kolostor eredeti állományából egyetlen kötet maradt fenn, s ez a másik kiállított kódex, melyet a Fõapátság alapításának ezredik évfordulóján sikerült visszaszerezni az Egyetemi Könyvtárból. A három részbõl álló kolligátum, melyrõl Sólymos Szilveszter írt mindnyájunk által ismert kitûnõ monográfiát, ezúttal az evangelistarium-része miatt szerepel a kiállításon. Tolnai Máté fõapát, aki 1506-ban a magyarországi bencések számára megjelentette a Pannonhalmi breviáriumot, ezt a reprezentatív perikópáskönyvet saját magának készíttette. A szentek ünnepei között természetesen helyet kapott Szent Benedek is: In natale sancti patris nostri Benedicti, akit most a kiállítással is ünneplünk. Madas Edit

11 BENCÉS HÍRLEVÉL május 28-án megnyitotta kapuit a VIATOR Apátsági Étterem és Borbár, valamint Konferenciaterem Asztrik fõapát úr gondolatai a délelõtti sajtótájékoztatón A 996-ban létrejött szentistváni alapítású bencés monostor 1996 decembere óta a világ kulturális örökségének része. Ha hosszú és viharos történetére tekintünk, elmondhatjuk, hogy ez a monostor a latin keresztény misszió é- szak-dunántúli kiindulópontja és tanúságtevõje, a keresztény, a magyar és az európai kultúra mûvelõje volt és ma is az. A világ kulturális öröksége cím arra kötelezett bennünket, mai lakóit, hogy monostorunk küldetését új, korszerû módon fogalmazzuk meg és mutassuk meg az idelátogató zarándoknak, turistának. Az új évezred elején elkezdett építkezéssel, a turistafogadóval és a mostanra elkészült új létesítményekkel: étterem, borbár, konferenciaterem, megfelelõ parkolási lehetõség, azon túl a hamarosan megépülõ Szent Jakab Vendégház, továbbá az arborétum rehabilitációjával és a gyógynövénykert kialakításával Pannonhalma a vendégfogadásban, a nyitásban, az értékei megmutatása lehetõségében nagyságrendekkel lépett elõzõ önmagához képest. Talán jobban sikerült megfogalmaznom, ha azt mondom: Szent Márton Monostora az elmúlt 20 esztendõben a jelen turisztikai bõvítésével és lehetõségeinek fejlesztésével elfoglalta helyét a nyugat-európai bencés monostorok sorában: hogy csupán a svájci Einsiedelnt, a bajor Ottobeurent és Weltenburgot, és néhány ausztriai apátságot: Melket, Göttweiget, Admontot, Kremsmünstert említsem. Pannonhalma az õsi PAX BENEDICTINA, a bencés Regula lelkiségébõl fakadó béke oázisa szeretne lenni a magyar társadalomban, keresztények és minden jóakaratú honfitársunk, és a világörökséget felkeresõ külföldi embertársunk számára. A Kosaras dombon amely a pannonhalmi vár alatt eredetileg a települések (Felsõ-hegy és Pázmándhegy) közötti átkelõhely volt, és ahol a piacra igyekvõ asszonyok letették kosarukat és megpihentek bencés közösségünk a monostorunkat, annak építészeti, lelki- és szellemi kincseit meglátogató zarándokoknak és turistáknak olyan lehetõséget akart biztosítani, amely komfortos, korszerû, kínálatával gazdagítja az ideérkezõt, hogy aztán útját boldogabban folytathassa. Próbáltunk sok szempontra gondolni: legyen helye a közösen autóbusszal, a külön személyautóval vagy éppen kerékpárral érkezõnek, a- hol jármûvüket biztonságban tudhatják. Legyen módja hosszabb vagy rövidebb idõt engedve magának éttermünkben étkeznie, felüdülnie. Az újonnan épült konferenciaterem elõadásra, megbeszélésekre nyújt lehetõséget vagy kiállításra hívja az érdeklõdõket. Az új létesítmény neve Viator maga is üzenet. Ha a szó latin eredetét tekintjük, gyökében ott van a via, az út szó, és mindaz érvényes, amit fentebb az útról mondtam. A továbbképzett viator pedig a személyre, az utasra, az úton lévõre vonatkozik. Ide kapcsolódhat még egy szép ókori és középkori hagyomány is: a feliratok hagyománya, amelyek gyakran így kezdõdnek: sta viator! Állj meg vándor! Állj meg, hogy elgondolkozz. A gyulafehérvári székesegyházban álló régi (sír)kõ egyikén ez a felirat olvasható: Sta viator! Nec abi. Morare paulum et considera. Állj meg, vándor, ne siess, idõzz egy kissé és eszmélkedj! Angelus Silesius: Állj meg, mit futkosol, a menny benned ragyog, akkor hiányzik csak, ha másutt hajszolod! (A kerúbi vándor, I.82.) fotó: Mudra László

12 12 BENCÉS HÍRLEVÉL Cirill perjel atya projektbemutatója a délutáni ünnepségen Egy éttermet nyitunk meg most itt a Kosarasdombon, az Apátság kapujában, az Apátsághoz vezetõ út mellett, mindazok számára, akik erre az útra lépnek, akik ezen az úton járnak: erre utal a VIATOR névválasztás. Ennek az étteremnek az a sajátossága hogy egy nagyobb egészbe, az Apátság rendszerébe illeszkedik bele. Pannonhalma, a Fõapátság, a világnak ez a pici pontja, a világ kulturális és természeti örökségének része, korszerû tradíció, megújult múlt, ezer év jelen idõ kíván lenni az itt élõk és az ide látogatók számára. Amikor a VIATOR Étterem, Borbár és Konferenciaterem szolgáltatásaival a már évek óta növekvõ számú apátsági termékek sorozatába lép, ugyanaz a filozófia, és spiritualitás hordozza ezt is, mint a többit! Megújított tradícióval értéket teremtünk, finomat, hasznosat, élvezhetõt, olyat, amiben önmagában fantázia van; de mégsem l'art pour l'art történik mindez, hanem egy nagyobb egész, a Fõapátság szakrális, kulturális és szociális szolgálata támogatására. A most megvalósuló beruházás is egy régen átgondolt és megtervezett folyamat része. Még 1998-ban készíttettünk egy Turisztikai Hasznosítási Tervet: számbevettük lehetõséginket és megálmodtuk a fejlesztés irányait ra a Széchenyi terv támogatásával elkészült a szemben látható Turistafogadó épületünk. Ezután kidolgoztuk a még hátralévõ programcsomag kapcsolódását az EU által is támogatott nemzeti fejlesztési tervhez. Szerepelt ebben környezetrendezés, a turisztikai szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése, a természeti környezet rehabilitációja, továbbá vendégház építése. A most átadandó épület egy ún. Kiemelt Projekt keretében valósult meg, melynek adatlapját még május 30-án nyújtottuk be. Büszkék vagyunk rá, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a pannonhalmi terveket az egész régió számára kiemeltté minõsítette. A pályázat benyújtása, a támogatási szerzõdés megkötése, a közbeszerzés lefolytatása közel 2 évet vett igénybe. Mi minden található ebben a két szintes épületben? A kb. 400 m 2 -es felsõ éttermi szinten önkiszolgáló étterem, a la carte étterem, valamint borbár és ajándékbolt várja a látogatót. Az éttermek befogadóképessége összesen 156 fõ. Bútorzata kizárólag hazai alapanyagokból készült, magyar munkaerõvel. Csatlakozik hozzá egy 220 m 2 - es faburkolatú terasz, a befogadóképessége 90 fõ. A terasz és a tájrehabilitáció részét képezõ zöldtetõ közötti átmenethez pihenõpadok készültek, a parkoló feletti zöldtetõ közel 2000 m 2. Az alsó ún. parkolószint kb. 700 m 2 hasznos alapterületû. Találunk itt egy 130 m 2- -es konferenciatermet 120 fõ befogadására, amely hangszigetelt mozgó fallal kettéválasztható. A felszerelése 2 db beépített motorosan mozgatható vetítõfelület a hozzá tartozó projektorral és professzionális hangtechnikával. A földszinten találjuk a konyhát, melyet az étteremmel két étellift köt össze. Az épülettõl keletre helyezkedik el a 74 személygépkocsi befogadására képes 1800 m 2 -es fedett parkoló Az épület körül a turistabuszok részére 10 db parkolóhely biztosított. A vendégek fotó: Matusz Károly

13 BENCÉS HÍRLEVÉL 13 a parkoló szintrõl az étterembe lépcsõn, illetve lifttel juthatnak fel épületen belül, vagy faburkolatú rámpán külsõ megközelítéssel. Mennyibe került mindez? A most átadandó épület a teljes turisztikai fejlesztési kiemelt projektünk három ütemének csak egyike. A három ütem költségei: Teljes költség: millió Ft Támogatási összeg: millió Ft Saját forrás: 310 millió Ft (50% önerõ, 50% hitel) A második ütem vagyis a látogató épület költsége: 880 millió Ft. A mára elkészült létesítményt sokaknak köszönjük: 1. A pályázatíró: Corex Consulting Kft. 2. A tervezõ: ROELEVELD-SIKKES Építészek Magyarország Kft. 3. A kivitelezõ: MERKBAU Építõipari és Kereskedelmi Kft. és alvállalkozói 4. Az épület mûszaki ellenõrzését az É.S.Beck Kft. végezte 5. A projekt közremûködõ szervezete: Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 6. A projekt mûszaki, pénzügyi és dokumentációs háttérmunkáját a Fõapátság Beruházási és Gazdasági Osztályának munkatársai látták el. 7. Azt is meg kell említeni, hogy igen jó kapcsolat alakult ki Pannonhalma Város Önkormányzata és az érintett hatóságok között. 8. Az új létesítmény együttmûködõ partnere az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Az épület megvalósítása során 3 nyílt, EU-s rendszerben lefolyatatott közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, melynek során összesen 63 ajánlatot kellett elbírálnunk. Az épület átadását sokféle öröm kíséri. Számunkra az egyik legfontosabb az, hogy a létesítménnyel 20 új munkahelyet teremtettünk! Így a most felvett munkatársakkal a Fõapátság és vállalkozásai alkalmazottainak száma elérte a 300-at. A Panoráma Képeskönyvek sorozatban, még az 1970-es évek elején, a Fõapátságról megjelent album elsõ mondata így hangzik: Holt kövek idézik itt az elmúlt idõket, a mûvészet õrzi évszázadok óta az egykori életet! Abban a korban így tekintettek a Fõapátságra: Holt kövek, egykori élet! Ha most szétnéznek, az ókori mondást látják teljesedni: Saxa loquntur! A kövek beszélnek, a kövek megelevenednek! Nem holt kövek idézik itt az egykori életet, hanem élõ kövekre, emberi közösségre találunk itt! Kívánom, hogy a közösség élményét, emberek egymáshoz találását segítse a most átadandó VI- ATOR Apátsági Étterem, Borbár és Konferenciaterem! Ezért bátorítom Önöket, hozzák el családjukat, barátaikat, üzleti partnereiket! Érdemes ideszokni: gyakran felkeresni ezt a helyet! VIATOR Apátsági Étterem és Borbár Telefon: 96/ ; Fax: 96/ Mobil: 30/ ; ARCUS TEMPORUM VII. Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál 2010 augusztus Az idõív idén a svájci születésû, Ausztriában élõ zeneszerzõ, Beat Furrer, valamint Dmitrij Sosztakovics világa között feszül. Sosztakovics kamarazenéjébõl egy különleges válogatást állítottunk össze, amelynek elõadói között olyan kitûnõ muzsikusok szerepelnek, mint Skuta Miklós, Ágoston András, Csalog Gábor, Jozef Lupták és Igor Karsko. Beat Furrer zenéjének elõadásához pedig többek között a Klangforum Wien méltán világhírû együttesét köszönthetjük idén Pannonhalmán. Színházi programunkban két elõadást is kínálunk, mindkettõ a horvát származású, Hollandiában élõ Andrea Bozic munkája, s mindkettõ a vetített kép és mozgás, valóság és virtualitás viszonyára épül. Új helyszínt is avatunk idén: augusztusra elkészül a szabadtéri színpad, amelynek nézõtere festõi kilátást kínál a Sokorói dombokra. Éjszakai jazz koncertjeinken elsõ nap Ida Kelarova lesz vendégünk Csehországból, aki roma balladákat énekel. Második éjjel Skuta Miklós (zongora) és Bert Mütter (harsona) improvizációját hallhatjuk. Az idei Arcus Temporum filmes programja a román rövidfilmek gazdag és különleges kínálatából nyújt válogatást. Képzõmûvészeti programunkban Bukta Imre videómunkáit láthatjuk a Fõapátság patinás könyvtárában.

14 14 BENCÉS HÍRLEVÉL HÍREK ESEMÉNYEK MÁRCIUS 5. A Gimnáziumban az immár hagyományos tavaszi zöld napok keretében a Teleki-teremben ifj. Zlinszky János tartott elõadást ökológiai felelõsségünkrõl. MÁRCIUS 8. A Gimnázium tornatermében Mocsári Károly zongoramûvész adott hangversenyt. A mûsoron Chopin- és Liszt-mûvek szerepeltek. A mûvész tizenhét éve Párizsban él, számos nagy nemzetközi verseny díjazottja. MÁRCIUS 18. A Pannonhalmi Arborétum dendro-botanikai rehabilitációja címû EU-s támogatásban részesült projekt nyitórendezvényét tartottuk meg. Asztrik fõapát úr köszöntõje és Cirill perjel atya bevezetõje után Debreczy Zsolt és Rácz István dendrológusok a Teleki-teremben ismertették az Arborétum felújítási terveit, majd a közbeszerzésen nyertes kivitelezõ cég, a Park-Line Kertészeti Kft. képviselõinek vezetésével megtekintettük a helyszínt. MÁRCIUS 19. A Gimnázium Teleki-termében Lábady Tamás jogász, volt alkotmánybíró, a Pécsi Ítélõtábla elnöke tartott elõadást Jézus pere jogász szemmel címmel. MÁRCIUS 20. A magyar bencés közösségek e napon ünnepelték Szent Benedek tavaszi ünnepét. A Pannonhalmi Fõapátság vendége és az ünnepi liturgia fõcelebránsa Beer Miklós váci megyéspüspök volt, aki a mai keresztények elõtt álló kihívásról beszélt. Hagyományosan az ünnepi liturgia végén került sor a Pro Pannonhalma-díj átadására, amelynek kitüntetettje idén Müller János, a Magyar Bankszövetség vezetõ tanácsadója. (ld. külön cikkünket) E napon nyílt meg a Fõapátság új idõszaki kiállítása Biblia Scripta Az Írás a középkorban címmel. A kiállítás, amelynek kurátora Dénesi Tamás, a középkori írás és a kódexek elkészítésének folyamatát, ezáltal a középkori mûvelõdéstörténet meghatározó területét mutatja be két Pannonhalmán õrzött kódex segítségével: egy XIII. századi teljes Bibliával és az 1510-es években készült Pannonhalmi Evangelistariummal. A kiállítást Madas Edit professzorasszony nyitotta meg. (ld külön cikkünket) MÁRCIUS 27. Virágvasárnap elõtti szombaton tartotta meg a Pannonhalmi Területi Apátság az évente visszatérõ családnapját a Gyõr-Ménfõcsanaki Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs Centrumban. Kõvári Magdolna szociális testvér vezetésével A Húsvéti Misztérium életünkben címet viselõ elõadásban és az azt feldolgozó megbeszéléseken a házaspárok megtanulhatták, hogy mindennapi veszteségeik hogyan válhatnak életük új csíráivá. A gyerekekkel, fiatalokkal a szociális testvérek örök fogadalomra készülõ nõvérei és az egyházközség pedagógusai külön foglalkoztak. (ld külön cikkünket) A Pannonhalmi Fõapátság és a Rákóczi Szövetség az idén kilencedik alkalommal hirdette meg Cultura Nostra címmel történelmi versenyét, amelynek döntõjére e napon került sor Pannonhalmán. A vetélkedõ küldetése a magyar fiatalság összetartozás tudatának megerõsítése és a magyar történelem egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A vetélkedõ idei témája: Kisebbségben többségben (Etnikumok a Kárpátmedencében a században). (ld külön cikkünket) ÁPRILIS 1-5. Az idei húsvéti Szent Háromnapot is sokan ünnepelték bencés közösségünkkel. Asztrik fõapát úr A szerzetespap címmel tartott elõadást a bencés közösség tagjainak papi küldetésérõl. Varga Mátyás atya Sokféle kép címmel tartott képmeditációt. Hortobágyi Cirill perjel atya Természetvédelem, megújuló energiaforrások címmel tartott beszámolót, és mutatta be a nyáron felépült biomassza erõmûvet a Fõapátság aktuális beruházásaiból. Sulyok Elemér atya biblikus elmélkedést tartott Némelyek kételkedtek címmel. Borián Elréd atya Eszmélkedés Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájáról címmel tartott elõadást. Dejcsics Konrád atya A Szentírás útja címmel a könyvtári

15 BENCÉS HÍRLEVÉL 15 idõszaki kiállítás lelki olvasatáról beszélt, és mutatta be a kiállított könyveket. Somorjai Ádám atya húsvét ünnepérõl, Hardi Titusz atya pedig Ki vagyok? Honnan jövök? Hová megyek? címmel tartott elmélkedést. Hirka Antal atya Látjuk az igazi világosságot, vesszük a mennyei Szentlelket címmel mutatta be a Szentlélek megszentelõ jelenlétét liturgikus ünneplésünkben, és ezzel segítette a felkészülést a húsvéti vigília ünneplésére. Nagycsütörtök éjjel és a húsvéti vigília után Áment Lukács atya orgonameditációit hallgathattuk. Húsvéthétfõn gimnáziumunk tanárának, Kiss Zsoltnak az orgonahangversenyére került sor a bazilikában. ÁPRILIS 6-9. Éves tanulmányi napjait tartotta a Salzburgi Apátkonferencia a németországi Regensburg közelében fekvõ Schloss Hirschbergben, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett. A német nyelvterület mintegy hatvan apátja a monostorok idõszerû kérdései megbeszélése mellett életszentség és egészség" témakörben elõadásokat hallgatott meg Manfred Lütz orvosprofesszortól és Wunibald Müller pszichiátertõl. Burkhard Ellegast emeritus melki apát pedig az apáti szolgálat e témán belüli felelõsségérõl beszélt az apátoknak. ÁPRILIS 10. A Szláv Bencés Kongregáció küldötteként Asztrik fõapát úr részt vett Prágában Dominik Duka OP prágai érsek beiktatásán. ÁPRILIS 16. A Gimnázium Teleki-termében Mangasi Sihombing indonéz nagykövet tartott elõadást Indonézia kultúrájáról. Az elõadó mélyen hívõ evangélikus keresztény ember, aki hazája kultúrájának elkötelezettje. ÁPRILIS 22. A Gimnázium Teleki-termében Ceija Stojka osztrák írónõ, roma holokauszt-túlélõ beszélt az életérõl, másnap délelõtt pedig Pécsi Tibor és Petõ Szilvia, a Holocaust Dokumentációs és Emlékközpont munkatársai tartottak elõadást Aki mást megment, önmagát is megmenti címmel. ÁPRILIS 27. A tiszaújfalui bencés nõvérek választókáptalanja Varga Magdolna perjelnõ mandátumának lejártával Sinkó Ágnes nõvért választotta meg perjelnõvé, négy tanácsosának pedig Skolasztika,Gertrud,Benedikta és Ágota nõvéreket. Aznap délben Asztrik fõapát úr be is iktatta az új perjelnõt. ÁPRILIS 29. A Magyar Rektori Konferencia elnöksége kihelyezett ülést tartott Pannonhalmán. Az ülés elõtt megtekintették a monostort és találkoztak Asztrik fõapát úrral. ÁPRILIS 30. A Gimnázium tornatermében EGY ÜTÕS KONCERT címmel Váray László, ütõseink tanára és gyõri növendékei adtak hangversenyt délután. A fellépõ zenészek a gyõri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetének diákjai. E nap estéjén a Gimnázium Teleki-termében Géher István (költõ, mûfordító, tanszékvezetõ egyetemi tanár) tartott elõadást Hamlet, a kérdések tragédiája címmel. MÁJUS 2. Iskolánk végzõs diákjainak ballagásán Hardi Titusz igazgató bocsátotta útjára a végzõsöket. Nevükben Dobszay Balázs búcsúzott az alma matertõl. (ld külön cikkünket) Másnap megkezdõdtek az érettségi vizsgák. MÁJUS 7. A Gimnázium Teleki-termében Csizmadia András fõiskolai docens (BGF), gasztrofilozófus tartott elõadást Bevezetés a gasztronómia rejtelmeibe címmel. MÁJUS 10. Rill Attila, volt diákunk (a kémiai tudományok kandidátusának, a MABÉOSZ Okmányés Illetékbélyeg gyûjtõk Szakosztályi elnökének) poszter-killítására került sor a Gimnázium Tetõtéri Galériájában. A tablókon diákjaink számára sok érdekességet mutatott be a bélyegek világával kapcsolatban. Ugyanott állítottuk ki diákjain díjnyertes kiállítási anyagait, amit az ALPOK-ADRIA Nemzetközi Bélyegkiállításon 2010 márciusában Sopronban állítottak ki. MÁJUS 14. A Gimnázium Teleki-termében Freund Tamás agykutató, akadémikus tartott elõadást Belsõ világunk hatásai tanulási és memória-folyamatokra: agyhullámok és kreativitás címmel. Freund Tamás az MTA Kí-

16 16 BENCÉS HÍRLEVÉL sérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, a PPKE tanszékvezetõ egyetemi tanára. Számos egyetem vendégkutatója volt, több akadémia választott, nemzetközi neurobiológiai szervezet vezetõségi és nemzetközi szakfolyóirat szerkesztõbizottsági tagja, számos tudományos díj kitüntetettje. MÁJUS 16. A Gimnázium Asztrik-termében Karsai György klasszika-filológussal és Térey János költõvel a klasszikus görög drámák újrafordításáról és Euripidész Oresztész címû tragédiájáról beszélgettünk. MÁJUS 19. A Gimnázium Tetõtéri Galériájában (rendhagyó módon, mobiltelefon segítségével) Szabó Marcell (iskolánk volt diákja) nyitotta meg Szüts Miklós festõmûvész 20 év 16 kép (érzelmes válogatás) címû kiállítását. MÁJUS 24. A pünkösdhétfõi orgonahangversenyt a bazilikában Virágh András orgonamûvész tartotta, közremûködött Gion Zsuzsanna (mezzoszoprán). MÁJUS 28. A pannonhalmi Kosaras dombon EU-s támogatással elkészült Látogatóközpontban megnyílt a VIATOR Apátsági Étterem és Borbár, valamint Konferenciaterem. Az új létesítmény a Pannonhalmára látogató turisták számára színvonalas étkezési lehetõséget kíván biztosítani az önkiszolgáló éttermi részben, a gasztronómia iránt érdeklõdõ vendégek számára pedig az a la carte éttermi részben szeretne helyi alapanyagokból szezonálisan változó ajánlattal rendelkezésre állni. A borbárban elsõsorban a Pannonhalmi Apátsági Pincészet borai találhatók, de más borvidékek termelõitõl is kóstolhatnak borokat a látogatók, a rendezvények számára pedig a technikailag jól felszerelt konferenciaterem biztosít lehetõséget. (ld külön cikkünket) MÁJUS 29. A hagyományoknak megfelelõen e napon került sor a Bencés Diákszövetség Országos Találkozójára. Az ünnepi szentmise fõcelebránsa és igehirdetõje Asztrik fõapát úr volt. Ezt követõen a Biblia scripta kiállítás megtekintése és a sör-virsli ebéd után következett a baráti találkozó a tornateremben, amely díjátadásokkal zárult. A Pannonhalmi Szemle nyári (2010/2.) számának témája: tenger ESTERHÁZY PÉTER ESTI A végtelen tomato REBECCA SOLNIT Kagylót a fülhöz SZATMÁRI GYÖRGYI Hatalmas tenger tengernyi hatalom / A tenger átlényegülése a 69. zsoltában BÍRÓ ESZTER Belsõ tenger az élet utolsó szakaszának ellentmondásai és lehetõségei a hospice pszichológus szemével JEAN-CHRISTOPHE FICHOU Hogyan lesz egy elfoglaltságból szakma? / A világítótorony-õrök képzése Franciaországban ( ) TILLMANN JÓZSEF PINTÉR JUDIT BARTÓK IMRE BOGDÁN MELINDA FEHÉRVÁRY JÁKÓ Tekintettel a tengerre / André Kertész: Martinique A képzelet tengerén / Fellini és a víz(iók) Paul Celan és a születés nyelve Saját tenger Nyissuk meg szemünket a megistenítõ fénynek! BORBÉLY SZILÁRD, VÖRÖS ISTVÁN, BALLAGI ZSIGMOND és VILLÁNYI LÁSZLÓ versei A lap megrendelehtõ a szerkesztõség címén: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Honlapunk: Korábbi írások letölthetõ (pdf) formátumban:

17 BENCÉS HÍRLEVÉL 17 Bor és Jazz Pannonhalmán: játék határok nélkül? Pannonhalmi Jazz-Terasz elnevezésû, immár hagyományosan minden nyáron megrendezésre kerülõ koncertsorozatunk tavalyi évadjának utolsó eseményén azzal a felkiáltással búcsúztunk, hogy a következõ idényben a jazz mûfajának határait feszegetõ programmal állunk elõ. Igyekeztünk olyan stílusirányok felé nyúlni, amelyek széles rétegekben kedveltek, ugyanakkor projektünk eredeti körvonalainak megfelelõen a jazz mint gyûjtõfogalom ernyõje alá kivétel nélkül könnyûszerrel beférnek. A 2010-es listát tekintve bátran kijelenthetjük: a zenében tér és idõ viszonylatában egyaránt nagyot kalandozunk, a mûsor az érzelmes mélységektõl a táncra perdítõ magasságokig terjed, találkozásainkat izgalom és pezsgõ hangulat hatja át, amelynek örömét a Pannonhalmi Apátsági Pincészet csodás borainak kóstolása tesz majd még emelkedettebbé és emlékezetesebbé. Különösen fontos számunkra, hogy elgondolásunk helyessége a tavalyi szponzorainkkal folytatott töretlen együttmûködés alapján is igazolódni látszik. Nagyszabású terveink megvalósítását idén is a Raiffeisen Bank komoly anyagi támogatása teszi lehetõvé, de a kezdetektõl fogva éves jelleggel ismétlõdõ segítséget az apátsági borok kizárólagos magyarországi kereskedõje, a Budapest Bortársaság részérõl szintén megkaptuk. Médiapartnerként ugyancsak többen álltak az ügy mögé, így köszönthetjük fõszereplõként újra a Kisalföld regionális napilapot gondozó Lapcom Kiadót és a Vinoport.hu internetes borportált, valamint a zuglói Muzsikus Rádiót. Szívbõl bízunk abban, hogy ebben az évben a rendezvénysorozat szponzorálásához hasonlóan a közönség részérõl is elnyerhetjük azt a támogatottságot és látogatottságot, amellyel tavaly tisztelt meg bennünket. Az eddigi gyakorlathoz képest, a nagy érdeklõdésre való tekintettel és az elmúlt évek tapasztalatának hasznosítása alapján, a rendezvénysorozat koncertjeinek látogatása kizárólag elõzetes jegyvásárlással lehetséges. A Raiffeisen Jazz Klub égisze alatt megrendezésre kerülõ Pannonhalmi Jazz-Terasz 2010 részletes programja: június 11. péntek óra (esõnap: június 13. vasárnap óra) SOUL: E. K. Avenue Kertész Erika - ének; ifj. Rátonyi Róbert - zongora; Frey György - basszusgitár; Szendõfi Péter - dobok július 2. péntek óra (esõnap: július 4. vasárnap óra) LATIN: Elsa Valle és a Rumba Caliente Elsa Valle - ének; Winand Gábor - szaxofon, fuvola, ének; Rozsnyói Péter - zongora; Barcza-Horváth József - nagybõgõ; Szabó Csaba - ütõhangszerek július 23. péntek óra (esõnap: július 25. vasárnap óra) SWING: Budapest Jazz Orchestra & Micheller Myrtill Elek István - mûvészeti vezetõ; Csejtey Ákos - szaxofon; Kollmann Gábor - szaxofon; Zana Zoltán - szaxofon; Dennert Árpád - szaxofon; Varga György - szaxofon; Schreck Ferenc - harsona; Almási Attila - harsona; Skerletz Gábor - harsona; Nagy Viktor Dániel - harsona; Csizmadia Dávid - trombita; Hámori János - trombita; Puskás Csaba - trombita; Magyar Ferenc - trombita; Juhász Attila - zongora; Gyárfás István - gitár; Sárkány Sándor - nagybõgõ; Berdisz Tamás - dobok 18 kiváló jazz-zenész és Micheller Myrtill énekesnõ a Pincészet Kóstolóteraszán! augusztus 13. péntek óra (esõnap: augusztus 15. vasárnap óra) BLUES: Pribojszki Mátyás Band Pribojszki Mátyás - ének, szájharmonika; Kovács Erik - billentyûs hangszerek; Szász Ferenc - gitár; Kepes Róbert - basszusgitár; Molnár Dániel - dobok A belépõjegy ára a fenti koncertekre egységesen bruttó 2.000,- Ft/fõ, amely tartalmaz egy pohár Pannonhalmi Tricollis 2009 fehérbort is. Minden Kedves Érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! Zene- és borbaráti üdvözlettel: Illés Tamás marketing- és kereskedelmi vezetõ

18 18 BENCÉS HÍRLEVÉL ÚJ KIADVÁNYOK Bögre Zsuzsanna Szabó Csaba Törésvonalak Apácasorsok a kommunizmusban METEM Szent István Társulat 2010, 407 oldal ISBN A létezett szocializmus idõszakában a kommunista pártnak Magyarországon nemcsak a párton belüli és kívüli, baloldali és liberális reformerekkel és ellenzékével kellett szembenéznie, hanem egy hagyományosan jobboldali konzervatív ellenzékkel is: a katolikus papság, a szerzetesség és a hívek jelentõs részével. Õk alig fogalmaztak meg politikai célokat, nem szõttek összeesküvéseket a fennálló rendszer ellen, jóllehet sokakat közülük éppen ezen a címen ítéltek el. A szocializmus fennállása alatt mégis mindvégig az egyik legjelentõsebb rendszerellenes erõként tartották számon õket puszta létük, az alternatív gondolkodás és példa, a hit miatt. Jelen kötet harmincnégy olyan szerzetes nõvér emlékezését adja közre, akik gyakran üldöztetést szenvedve a létezett szocializmust is megélték. A könyv a magyarországi szerzetesek szétszóratásának hatvanadik évfordulójára jelent meg. Somorjai Ádám OSB Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása III/1 Tanulmányok és szövegközlések METEM Pannonhalmi Fõapátság 2010, 548 oldal ISBN , ára: 4000 Ft A trilógia harmadik kötetének félkötete szintén két részbõl áll. Az elsõ rész magyar nyelven tárgyalja az Apostoli Szentszék és Mindszenty József bíboros hercegprímás kapcsolattartását, közölve a dokumentumok magyar fordítását. A második rész az eredeti dokumentumokat teszi közzé. A vizsgált periódus , a VI. Pál pápa trónralépését követõ évek, a világpolitikában a hidegháborúból az enyhülés irányába való változás esztendei.

19 BENCÉS HÍRLEVÉL 19 Bencés Humor 1. Áldás, áldomás hangoskönyv CD melléklettel Pannonhalmi Fõapátság 2010, 40 oldal ISBN , ára: 3900 Ft A Bencés Kiadó sorozatának elsõ kötete Zsoldos Xavér, Kovács Márk, Bánhegyi Jób és Heckenast Kolos írásaiból nyújt ízelítõt összekötõ szöveggel, zenei háttérrel, néhány esetben eredeti hangfelvétellel. Nem csupán hangoskönyv, de szórakoztató hangjáték. Közremûködnek: Blaskó Péter, Kovács Ákos, Kubik Anna, Suha Balogh József és zenekara Rendezõ: Szigethy Gábor AUGUSZTUS 20. a Pannonhalmi Fõapátságban Reggel 9.00 órától délután óráig a Szent István alapította monostor és minden program a két koncert kivételével ingyenesen látogatható. A Fõapátság minden egész órakor vezetés keretében is megtekinthetõ, amelyhez bárki útközben is csatlakozhat. A kosaras-dombi Látogatóközpont épületében egész nap megtekinthetõ a Bárki vagy, aki a mennyei hazába igyekszel Másfél évezredes életforma Pannonhalma monostorában címû film rövid változata. Családi program vasárnap délutánonként Minden vasárnap órakor elõzetes jelentkezés alapján Játékos ismerkedés interaktív formában a monostor történetével (filmvetítés, makettépítés, tárlatvezetés feladatokkal, dörzsnyomat készítés, puzzle-k összerakása). Emellett rövid séta a gimnázium földszintjén (Jeges-terem, rövid filmvetítés a Telekiteremben, egy osztályterem megtekintése), amelynek során a vendégek az iskola és a kollégium életébe nyernek bepillantást egy diák vezetésével. PROGRAMJAINK: Ünnepi szentmise a Bazilikában Programok gyermekeknek és családoknak: kenyérsütés, szalmafonás, ügyességi játékok játékmesterrel (4 régi szekrényben), ráadásként jövendõmondás a Sorskerék segítségével és A Pannonhalmi Adománylevél és a Pannonhalmi Apátság javainak összeírását tartalmazó oklevél bemutatása a Könyvtárban Karl Echle orgonakoncertje a Bazilikában, közremûködik Vámosi Péter (harsona) (felnõtt belépõ Ft; diák, nyugdíjas belépõ 850.-Ft) Ünnepi vesperás a szerzetesközösség esti imádsága a Bazilikában A Cimbaliband népzenei koncertje a Pincészet Kóstolóteraszán (felnõtt belépõ Ft; diák, nyugdíjas belépõ Ft) Hallgass, fiam, atyád intelmére Szent István király intelmei Imre herceghez Bõvebb információ: Tel:96/ ;

20 20 BENCÉS HÍRLEVÉL PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG Az erõs lelket újítsd meg bennem! Ezzel a kezdõ énekkel nyitották meg a Pannonhalmi Területi Apátság Családnapját a jelenlévõ hívek, családok, diakónusok, atyák, nõvérek. Nagy Lajos diakónus bevezetõjét követõen Várszegi Asztrik fõapát úr röviden felidézte a múlt közös emlékeit a szociális testvérekkel, akiknek közössége nem régen ünnepelte hetvenöt éves alapítását. Elsõ találkozójuk a bencésekkel 1971-ben volt, illegális körülmények között. A Szociális Testvérek Társaságát 1923-ban Slachta Margit alapította. A Társaság 1950 és 1989 között illegalitásban mûködött Magyarországon, 1998-tól pápai jogú apostoli élet társaságává vált, s ettõl kezdve a nemzetközi központ ismét Budapesten van. Mindenütt a Szentlélek megszentelõ szeretetét akarjuk a világba vinni olvasható a Társaság honlapján. A testvérek dolgoznak az egyházban és a társadalomban, a karitatív, szociális, mozgalmi és közéleti területeken. Fontos feladatuk közé tartozik lelkigyakorlatok vezetése. Kõvári Magdolna testvér, a társaság általános elöljáró helyettese vállalta a nap lelki vezetését. Vele érkezett négy nõvér, akik segítették a nap szervezési feladatait. A nõvérek örök fogadalomra készülnek, s tanúságot tettek, hogyan lehet a fõapostoli szolgálatot és a Krisztusnak való teljes elkötelezettséget összeegyeztetni. A húsvét küszöbén megtartott rekollekciós családi napon talán a ragyogó napsütés miatt nem voltunk elegen, ám akik ezt a lelki napot választották, azok megtapasztalhatták a közös ima lélekemelõ erejét. A gyerekek pedig a jól végzett munka elégedettségével indulhattak haza. Kõvári Magdolna testvér az Úrral való találkozásra hívta a jelenlévõket: meditatív imádsággal indult az imaóra. Jézus bevonulása az életünkbe a képpel, hanggal megerõsített imádkozás már a kezdeti percekben, az egyébként csivitelõ-csacsogó gyermeksereget is megérintette. Nem tudták még a legapróbbak sem kivonni magukat az ima meghittsége alól. A gyerekek részére külön programok voltak, így a felnõttek elindulhattak lelki útjukon, életük könyvének áttekintésére hitük fényében. Kõvári Magdolna kaleidoszkóphoz hasonlóan villantotta fel egy-egy emberi élet veszteség és új élet mozzanatait. A házasságkötés, a gyer-

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 4. szám 2005. tél LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! Notker Wolf prímás apát úr homíliája Szent Márton ünnepén Szent Márton számomra egyike a legnagyobb

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10.

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. 2013 Új Pedagógiai Szemle az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szakmai közreműködő: Magyar Pedagógiai Társaság Főszerkesztő Takács Géza Munkatársak Bozsik Viola szerkesztő

Részletesebben

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám 2011. Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál

Részletesebben

7. oldal Indul a verseny a diákmunkahelyekért,

7. oldal Indul a verseny a diákmunkahelyekért, 5. oldal Páratlan szakrális értékek és műkincsek, köztük egy Anjou-kőcímer láthatók keddtől Magyarország legnagyobb területű egyházi múzeumában, a győri Káptalandombon. 7. oldal Indul a verseny a diákmunkahelyekért,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Futár NAGYVÁZSONYI. Jöjj közelebb Betlehemhez!

Futár NAGYVÁZSONYI. Jöjj közelebb Betlehemhez! Összefogás Nagyvázsonyért Nagyvázsony és térsége polgárainak ingyenes havilapja V. évfolyam 10. szám 2010. november-december Kiadja a PONTES Alapítvány, Nagyvázsony. Felelős kiadó: Fábryné Dr. Takács Tímea

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

20 21. oldal Június 12. és 14. között rendezik városunkban a 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok

20 21. oldal Június 12. és 14. között rendezik városunkban a 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok 3. oldal Nehezen találnak gyakorlati helyet az érettségi utáni középszintű szakképzések hallgatói. Az őket foglalkoztatóknak a munkáért a minimálbér húsz százalékát ki kell fizetni. 8 9. oldal Néha annyira

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben