2 /2013. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 /2013. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete"

Átírás

1 2 /213. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete Kecskeméti Zenészegylet 212. évi mérlege Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 17 4 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 17 4 Eszközök összesen C. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 52 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 52 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen: /17

2 2 /213. (V. 27. ) sz. határozat 2. sz. melléklete Kecskeméti Zenészegylet Egyszerűsített éves beszámoló eredménylevezetése Előző év Tárgyév 224/2. (XII. 19.) Kormány Rendelet alapján A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások V. Ráfordítást jelentő elszámolások VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 145 C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D. Nem pénzben realizált eredmény E. Adózás előtti eredmény F. Fizetendő társasági adó G. Adózott eredmény (E-F) H. Jóváhagyott osztalék I. Tárgyévi eredmény Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 5 25 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás - ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 2/17

3 2 /213. (V. 27. ) sz. határozat 3. sz. melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Kecskeméti Zenészegylet 212. évi egyszerűsített éves beszámolójához Beszámolásra kötelezett adatai: Név: Kecskeméti Zenészegylet Cím: 6 Kecskemét, Rákóczi u. 4. Adószám: Az Egylet célja és tevékenységi köre: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése Az Egylet által vállalt feladatok: kezdő zenekarok/előadók tehetséggondozása folyamatos koncertezési lehetőség biztosítása város- és országszerte pályázatok állandó figyelemmel kísérése, azokon részvétel promóciós tevékenység ellátása más, hasonló jellegű egyesületekkel való kapcsolattartás megteremtése és fenntartása, ezzel szélesítve a zenekarok/előadók lehetőségeit közhasznú céljait közvetlenül szolgáló, illetve azokat nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet korlátozottan végez, ilyenekben közreműködik Az Egyesület vagyoni helyzet Az Egyesület eszköz oldalán Ft aktíva szerepel, melyből Ft tárgyi eszköz, összeg szerepel a pénzforgalmi bankszámlán és Ft a pénztárban. Az Egyesület pénzügyi helyzete Az Egyesület pénzügyi helyzete stabil. Lejárt tartozása nincsen. Kötelezettségeit határidőben teljesíti, pénzforgalmi bankszámláján sorban álló tétel nincsen. Az Egyesület jövedelmezősége Az Egyesületnek az Alaptevékenységéből bevétel nem származott Ft összegű rendkívüli bevételt ért az Egyesület, melyből 76.8 Ft tagdíj bevétel Ft Nemzeti Együttműködési Alapból származó működési támogatás. A személyi jövedelemadó 1%- ából származó felajánlások összege: Ft. 13 Ft összegű kamatbevételt realizált az Egyesület. Eszközök összetétele Lásd az Egyesület vagyoni helyzete pontot. 3/17

4 Források összetétele Az Egyesület idegen forrásra nem támaszkodik Ft eredményt ért. Az előző évekből származó eredménytartalék és tőkeváltozás Ft. Számviteli politika változásai és az eredményre gyakorolt hatása Az Egyesület 212. január nappal egyszeres könyvvitelről áttért a kettős könyvvitelre. A befektetett tárgyi eszközök után 212-ben az Egyesület Ft összegű terv szerinti értékcsökkenést számolt el, ami egyszeres könyvvitel esetében költségként nem jelent volna meg az eredmény levezetés tételei között. Az Egyesület Ft összegben vásárolt nagy értékű tárgyi eszközt, melynek értéke egyszeres könyvvitel esetében azonnal költségként elszámolható. Egyszeres könyvvitel esetén az Egyesület 212. évi eredménye: Ft lenne. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer Az Egyesület gazdasági eseményei kettős könyvviteli rendszerben könyveli. A számvitelről szóló 2. évi C. törvény 8. (2) bekezdés b.) pontja alapján az Egyesület 212. évi működéséről egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 211. évi CLXXV. törvény 29. (3) bekezdés szerint az Egyesület a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít. Az eszközök értékelésénél az Egyesület az eszköz bekerülési értékét, az eszközön alkalmazott leírásokat, illetve visszaírásokat veszi figyelembe. A terv szerinti értékcsökkenésnél a lineáris módszert alkalmazza az Egyesület. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszaírása nem volt. Az Értékcsökkenés negyedévente került elszámolásra. Mérlegtételek értékelésénél az előző üzleti évtől eltérő eljárás alkalmazása nem volt. Ellenőrzés során feltárt hiba A mérleg ellenőrzésekor hiba nem jelentkezett. A Kecskeméti Zenészegylet 212. évi Cash flow kimutatása 4/17

5 Cash Flow kimutatás Megnevezés 212. év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 244 (Működési cash flow, sorok 1. Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírása ± 4. Céltartalék képzés és felhasználása ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6. Szállítói kötelezettség változása ± 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9. Vevőkövetelés változása ± 1. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele + 2. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevallása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Végelegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (I ±II ±III. sorok) ± 244 A Kecskeméti Zenészegylet 212. évben munkavállalót nem foglalkoztatott. Tárgyi eszközök változásának bemutatása: Tárgyi eszköz nyitó bruttó érték: Ft Ebből elszámolt értékcsökkenés: Ft Tárgyi eszköz nyitó nettó értéke: Ft Tárgyévi növekedés: ,. Ft Elszámolt értékcsökkenés: Ft Tárgyi eszközök záró bruttó értéke: Ft Tárgyi eszközök záró nettó értéke: Ft 5/17

6 Támogatási programok: Működési támogatás NEA-KK-12-M-925 Támogatás összege: Ft Támogatás felhasználása: Tárgyi eszköz vásárlása: Ft Üzletviteli tanácsadás: Ft Posta költség: Ft 213. évben felhasználható: Ft Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 211. évi CLXXV. törvény 29. (5) bekezdése alapján a Kecskeméti Zenészegylet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A Kecskeméti Zenészegylet a 212. évben a Közgyűlés által jóváhagyott munkaterv szerint végezte feladatát. A Megyei Jogú Városi Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat és a város kulturális intézményeivel az együttműködés folyamatos és eredményes. A sajtókapcsolatok ápolása a helyi és az országos sajtóval szintén folyamatos. A pályázataink eredménye elfogadható mértékű volt. 212-ben a Nemzeti Együttműködési Alap jóvoltából 25 Ft működési támogatást kaptunk. A Kecskemét Városi Támogatási Program keretéből a múlt évben nem sikerült támogatást elnyerni. Az adó 1% -ok felajánlása ez évben is igen szerény mértékű volt. Az elmúlt évben 12 Ft-ot utalt számlánkra az APEH. Ezen összeget az egyesület audió vizuális technikai eszközeinek bővítésére fordítottuk. Az internetes megjelenésünk honlapunkon keresztül folyik a Deltakom Kft jóvoltából. Ebben az évben az egyesületünk megjelent a Facebook közösségi portálon is saját oldallal. Nagyon sikeresnek mondható ez a jelenlét, hiszen nagy létszámú megosztás és ismeretség köttetett ez által. Az új tagok toborzása egész évben folyamatos volt. Eredményes munka folyt ezen a területen. Sok fiatal tehetség csatlakozott szervezetünkhöz. Az országos szakmai egyesületekkel és szervekkel való kapcsolat töretlen. A Kecskeméti Zenészegylet továbbra is részt vesz az országos könnyűzenei szakmai szervezetek munkájában és programjain. Ennek része a folyamatokban való részvétel, a rendezvényszervezés és tervezés, a pályázati munka, valamint az amatőr zenei mozgalom, támogatása menedzselése. A zenei stúdió munkája folyamatos, hiszen a kezdő énekesek demó felvételeit itt tudjuk elvégezni. Mindezeket a fiatal tehetséges énekesek, zenészek rendelkezésére bocsátjuk igény esetén. Természetesen ingyenesen. CD-t, hanganyagot készítünk a kezdő fiatal énekeseknek. Hangstúdiót és technikát biztosítunk a felvételekhez. Ezzel lehetővé tettük, hogy bemutatkozó anyagokkal jelentkezzenek azok, akik eddig még nem tudtak bemutatkozni a médiákban. Több újabb énekes és együttes csatlakozott az egyesülethez, akik munkájukkal emelik az egylet művészi színvonalát. Közhasznú tevékenységünk 6/17

7 a hagyományőrzés és ápolás a tehetséggondozás és tehetségkutatás a helyi és regionális amatőr zenei élet menedzselése, szervezése 212. évben több civil szervezettel is együttműködtünk. Így a a Városi Civil Kerekasztallal, a Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel, a Kecskeméti Gitárklub Alapítvánnyal, a Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Szövetségével, az Örökéletű Kecskeméti Színházért Alapítvánnyal, a Kecskeméti Amatőr Színjátszók Szövetségével, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Bács-Kiskun Megyei Írók-költők Baráti Körével, az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítvánnyal, számtalan iskolai, óvodai alapítvánnyal és egyesülettel évben is működött a Kecskeméti Zenészegylet állandó klubja a Tudomány és Technika Házában, a székhelyünkön. Minden héten találkozhatnak itt tagjaink. Minden fontos technikai eszköz rendelkezésre áll ( fény,- hang,- és színpad ). Mindezt a tagjaink ingyen használhatják. Ez fellépő és próbahely is egyben. Jelenleg kezdő rock zenekarok, énekesek és jazz formációk, népzenei együttesek használják ki ezt a lehetőséget. A hét különböző napjain más és más műfajokban érdekelt együttesek kapnak bemutatkozási lehetőséget évben is a Kecskeméti Zenészegylet és a Bács-Kiskun Megyei Írók-költők Baráti Körének rendezvényein állandó zenei közreműködő volt. Ennek eszmei bekerülési költsége: 3 Ft volt 212. január 22-én a Máltai Szeretetszolgálat Kecskemét Matkói úti intézményében adtunk farsangi koncertet. Közhasznú tevékenységünk a hagyományőrzés és ápolás Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 212. január 27-én február 24-én a a Máltai Szeretetszolgálat közösségi házában, Kecskemét, Hoffmann J u. 11. szám alatt adtunk koncertet. Mindezekre fordított saját anyagi erő összesen mintegy 1 forint volt január 28-án a Megyei Kórház Klubjában az Onkoradiológiai Osztály dolgozóinak adtunk koncertet. 7/17

8 Mindezekre fordított saját anyagi erő összesen mintegy 1 forint volt február 1-én A Városi Civil Fórumon közreműködtünk a kecskeméti Városháza Dísztermében. Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 212. február 4-én az Öregház vendéglőben adtunk egyesületi bemutatkozó estet. Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 212. február 11-én Valentin napi koncertet adtunk az egyesület tagjai részére. Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 212. február 18-án a Kadafalvi Általános Iskoláért Alapítvány részére szervezett alapítványi bálon szerepeltünk február 25-én a Repülő és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének adtunk koncertet április 26-án a Megyei Kórház Szakápolási Kongresszusán adtunk zenés estet. Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 212. május 1-én a Városi Arborétumban a Máltai Szeretetszolgálat rászoruló nagycsaládjainak adtunk szabadtéri jótékonysági koncertet. 8/17

9 területén valósult meg május 12-én az Úrihegyi Sörözőben adtunk zenés estet. a tehetséggondozás 212. május 19-én Székesfehérváron adtunk bemutatkozó zenés estet. a tehetséggondozás Ennek eszmei bekerülési költsége: 3 Ft volt 212. május 22-én A Tudomány És Technika Házában volt az egyesületi Közgyűlésünk június 2-án a Lánchíd utcai Óvoda gyermekeinek és szüleinek adtunk koncertet.. területén valósult meg. Ennek eszmei bekerülési költsége: 3 Ft volt 212. június 15-én a Megyei Kórház Ápolók napján adtunk szabadtéri koncertet. Ennek eszmei bekerülési összege 4 Ft volt június 15-én a Forradalom utcai bölcsödének adtunk gyermekkoncertet. Ennek eszmei bekerülési összege 2 Ft volt június 21-én a Mátis Kálmán utcai bölcsödének adtunk gyermekkoncertet. Ennek eszmei bekerülési összege 2 Ft volt július 26-án este Kiskunfélegyházán a Szakmaközi Művelődési Házban adtunk zenés estet. 9/17

10 Közhasznú tevékenységünk a hagyományőrzés és ápolás a helyi és regionális amatőr zenei élet menedzselése, szervezése 212. augusztus 19-én Maglódon a Magház vendégeként adtunk ünnepi koncertet a város lakosainak. Ennek eszmei bekerülési költsége: 4 Ft volt 212. augusztus ig Kecskemét Városházán a Rózsakiállításon adtunk koncerteket.. Ennek eszmei bekerülési összege 3 Ft volt szeptember 21-én óráig A Városi Civil Korzó programsorozatán adtunk jótékonysági koncertet. Itt közhasznú tevékenységünk Ennek eszmei bekerülési költsége: 3 Ft volt 212. szeptember 21-én 18 órától volt a XII. Jubileumi Tehetségkutató és Tehetséggondozó Fesztiválunk Kecskemét Város Főterén. a hagyományőrzés és ápolás a tehetséggondozás és tehetségkutatás a helyi és regionális amatőr zenei élet menedzselése, szervezése Ennek eszmei bekerülési költsége: 5 Ft volt 212. szeptember 28-án Kadafalván a Fogathajtók Szüreti Bálján adtunk zenés estet. Itt közhasznú tevékenységünk 1/17

11 212. október 5-én a Kecskeméten a Kalmár Csárdában adtunk zenés estet. Itt közhasznú tevékenységünk 212. november 9-én a Máltai Szeretetszolgálat Szociális Munka Napja rendezvényén adtunk jótékonysági koncertet Kecskeméten november 23-án a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében a Hajléktalanok Napján szabadtéri koncertet adtunk Kecskemét város Főterén. Ennek eszmei bekerülési költsége: 3 Ft volt 212. november 24-én Kadafalván a Fogathajtók Visszahívó Bálján adtunk zenés estet. Itt közhasznú tevékenységünk 212. november 3-án a Megyei Vöröskereszt által szervezett Véradók Napi rendezvényén adtunk jótékonysági koncertet. valósultak meg Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 212. december 6-án a Máltai Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona rászoruló családjai részére Mikulás műsort adtunk. elősegítése területén Ennek eszmei bekerülési költsége: 1 Ft volt 11/17

12 212. december 8-án a Kecskeméti Roma Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Mikulás koncertet adtunk a Vojtila Közösségi Házban.. elősegítése 212. december 2-án a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére adtunk jótékonysági koncertet. elősegítése 212. december 21-én a Karácsonyi koncertet adtunk rászoruló családok részére. elősegítése 212. december 31-én a kecskeméti Kalmár Csárda meghívására szilveszteri bulit adtunk. elősegítése területén Ennek eszmei bekerülési költsége: 3 Ft volt Az egyesület ebben az évben is bebizonyította, méltó a közhasznú civil szervezet megnevezésre. A tevékenységünk széles körben folyt. Az év folyamán: 7 1 Ft eszmei értéket adtunk át hallgatóságunknak, partnereinknek, szervezeteknek, közösségeknek. A befektetett szellemi tőke, amely az egyesületet építi és segíti jótékony felajánlásképpen az egylet tagjainak tevékenységéből adódik. Kecskemét, 213. május 12. Szénási Pál Bertalan elnök 12/17

13 .../213. (V....) sz. határozat 4. sz. melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Név: Kecskeméti Zenészegylet Székhely: 6 Kecskeméti, Rákóczi u. 2. Bejegyző határozat száma: 6133/2. 25 Nyilvántartási szám: 1945/26 Képviselő neve: Szénási Pál Bertalan 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása - nevelés, oktatás, - kulturális tevékenység, - hagyományőrzés és ápolás, - tehetséggondozás és tehetségkutatás, - helyi és regionális amatőr zenei élet menedzselése, szervezése, - hátrányos helyzetű csoportok, egyének társadalmi, szakmai esélyegyenlőségének elősegítése 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Nemzeti Alaptanterv kiadásáról Nevelés, oktatás az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 13/1995. (X. 26.) Kormány rendelet 27/1998. (VI. 1.) MKM rendelet Kulturális tevékenység A muzeális intézményekről, a Hagyományőrzés és ápolás nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CXL. Törvény Tehetséggondozás és tehetségkutatás Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 13/1995. (X. 26.) Kormány rendelet Helyi és regionális amatőr zenei élet menedzselése, szervezése Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 13/1995. (X. 26.) Kormány rendelet Hátrányos helyzetű csoportok, egyének társadalmi, szakmai esélyegyenlőségének elősegítése Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 23. évi CXXV. Törvény 13/17

14 Nevelés, oktatás a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-18 éves korosztály ( bölcsődétől a középiskoláig ) intézményekben. 25 fő A bölcsődéktől a középiskolákig az oktatási intézményekben minden oktatási szinten jelen vagyunk rendezvényeinkkel. A bölcsődékben és az óvodákban interaktív gyermek műsorainkkal, az iskolákban pedig zenés szórakoztató, ismeretterjesztő koncertjeinkkel. Eredménye mindennek a résztvevő gyerekek ízlés formálása, zenei kulturáltságának fejlesztése, a közösségi létformák elsajátítása, a tananyaghoz, nevelési tervhez tartozó zenei nevelés, oktatás elősegítése, az előadói önbizalom és a magabiztosság megerősítése. Kulturális tevékenység A gyermek, a fiatal és a felnőtt korosztály éves korig. 75 fő Koncertek, zenés estek, önálló estek, önmegvalósító zenés interaktív programok, ismeretterjesztő előadások, hangszeres és énekes szórakoztató rendezvények megvalósítása az év során. Eredménynek könyveljük el a közösségek erősítését, a lokálpatriotizmus és az összetartozás érzésének erősítését, a kulturális értékek közvetítését, a kulturált szórakoztatás és szórakozás népszerűsítését, az egészséges életmódra és a helyes mentális gondolkodásra való nevelést. A társadalmi és magán szférához tartozó ünnepek méltó megünneplését, a vállalkozások, cégek, intézmények, önkormányzati és társadalmi szervezetek kulturális célú támogatását. a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei: Hagyományőrzés és ápolás 14/17

15 a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: A gyermek, a fiatal és a felnőtt korosztály éves korig. 2 fő A nemzetközi és a magyar könnyűzenei hagyományok megőrzése, a beat, a rock, a rock'roll, a jazz, a magyar tradícionális zenei műfajok népszerűsítése, zenei előzményeinek megismerése, a zenei kultúránk, hagyományaink ápolása, a fiatalok zenei ízlésének fejlesztése. Az idős zenész generáció tudásának, tapasztalatainak továbbvitele, átörökítése. Tehetségkutatás és tehetséggondozás 8-22 éves korosztály. Az általános iskola alsó tagozatától a főiskolai ifjúságig minden életkori csoport reprezentálja magát a tehetséggondozó és tehetségkutató programjainkon, fesztiváljainkon, koncertjeinken. 6 fő A zenei tehetségek felkutatása a jövő záloga, ugyanis a képzett és elkötelezett zenei utánpótlás biztosítását csak úgy lehet biztosítani, ha folyamatosan folytatjuk ezt a tevékenységet. Tehetségkutatásunk főbb eredményei a tehetségkutató és tehetséggondozó fesztiváljaink megszervezése, a tehetségkutatókon való részvétel és szereplés. A tehetséggondozás egyesületi klubunkban folyamatosan jelen van. Karaoke előadásaink, a széles műfaji skálán mozgó zenei gondozó munkánk, programjaink, amatőr zenei együtteseinkben folyó fejlesztő munka. a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei: Helyi és regionális amatőr zenei élet menedzselése, szervezése Egyesületünk tagsága és pártolói, támogatói köre valamint a közhasznú tevékenységünkhöz kapcsolódó amatőr zenei csoportok, együttesek. a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2 15/17

16 a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei: Az amatőr könnyűzenei mozgalom életben tartása, az amatőr zenei csoportok segítése, menedzselése, szakmai támogatása. Az egyének tehetségének kibontakoztatása, a zenei ambíciójuk motiválása, személyi és tárgyi feltételeik javítása. Hátrányos helyzetű csoportok, egyének társadalmi, szakmai esélyegyenlőségének elősegítése A hátrányokkal küzdő roma és egyéb kisebbséghez tartozó egyesületi tagjaink, csoportjaink, együtteseink. a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5 Kiemelt támogatás és segítség részükre. Fokozott szakmai és személyi, esetenként személyre szabott támogatói segítség. Országos tehetségkutatókon sikeres részvétel, teljesítés. TV, média ismertség megszerzése. Előadói önbizalom, motiváció megerősödése. Magabiztosság a színpadon. A kezdő előadók kiemelt figyelemmel kísérése, támogatása, motiválása. A kisebbségi együttesek kiemelt támogatása, előadói a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei: lehetőségekhez való juttatása. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja - 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Előző év Tárgyév Cél szerinti juttatások megnevezése - 6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás Tisztség Előző év Tárgyév - A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 16/17

17 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1..,-Ft] - nem Ectv. 32. (4) b.) [K1+K2>] igen - Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>,25] - nem Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>,2] igen - Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>,5] Igen - Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>1 fő] - nem 17/17

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Metzger Családi név Első utónév További utónevek Antal Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag RÉTLAKI Családi név Első utónév További utónevek GERGELY Születési név: RÉTLAKI GERGELY Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Puskás Családi név Első utónév További utónevek Mihály Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.23 20:03:06 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 1 1 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 21:25:06 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 5 2 9 Település: Annavölgy Közterület

Részletesebben

ADATLAP Az ügyfél : 1. elnevezés

ADATLAP Az ügyfél : 1. elnevezés ADATLAP Az ügyfél : 1. elnevezés 2. székhelye 153 Budapest, Curia u. 3. 3. statisztikai számjel 1 8 9 6 4 6 6 9 3 1 9 5 2 3 1 4. statisztikai számjel 1896466-9319-523-1 5. képviseltre jogosult Révész Máriusz

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: Az egyszerűsített beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.26 11:16:00 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 9 7 0 0 Település: Szombathely Közterület

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.18 16:53:10 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 9 2 0 0 Település: Mosonmagyaróvár Közterület

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szekeres Családi név Első utónév További utónevek Mihály Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.26 15:08:44 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 4 0 0 Település: Kaposvár Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szigethy Családi név Első utónév További utónevek Miklósné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BÖJTE Családi név Első utónév További utónevek ISTVÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.30 19:17:45 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 1 2 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mészáros Családi név Első utónév További utónevek Péter Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Juhász Családi név Első utónév További utónevek Gergely Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.20 19:42:33 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 1 8 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Vajda Családi név Első utónév További utónevek Rita Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.04 19:33:15 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 3 4 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Kokas Családi név

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 10:58:48 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 8 8 3 Település: Rigyác Közterület

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. MAKAI LAJOS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Soós István Születési név: Soós István Anyja neve: Polgár Rozália Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag ÉZSIÁS Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.08.21 17:31:25 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 4 8 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:04:45 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 9 3 Település: Budapest Közterület neve: Lónyay Közterület

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Kornél Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Horváth Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 5 Miskolci Törvényszék 2 1 5 216.5.3 21:53:52 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 5 2 5 Település: Miskolc Közterület neve: Kossuth

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Baksa Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Varga Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 05:48:29 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 0 Település: Szeged Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Ónódy Családi név

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 9 Debreceni Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.08.09 16:39:21 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 2 1 3 Település: Budapest Közterület neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 i Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Fehér Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Hajmás Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 1 Viselt név: Előtag PÁMER Családi név Első utónév További utónevek LÁSZLÓ Születési név: Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 1 Fővárosi Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Krupincza

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Kelemen Családi név

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 06 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Fehér Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Borsányi Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Viselt név: Előtag PÁMER Családi név Első utónév További utónevek LÁSZLÓ Születési név: Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 9 Debreceni Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 3 2015.08.20

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Révész György Pál Révész György Pál Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.04.26 16:23:25 Szervezet neve: i Baráti Kör és Egyesület Szervezet székhelye: 4 1 7 3 Település: Házszám: 2/A Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Csiba Családi név Első

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BARCSIK Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Pap Tibor Születési név: Pap Tibor Anyja neve: Tisch Matild Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.22 08:56:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 5 3 0 Település: Miskolc Közterület neve: Corvin Közterület jellege: utca Házszám: 15 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pethes Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 07:48:09 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 4 3 1 Település: Nyíregyháza - Sóstófürdő Közterület neve: Berenát Közterület jellege:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Galló Istvánné Születési név: Péter Piroska Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.27 11:24:39 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben