Youth on the Move. Az Európai Bizottság kampánya a 16 és 30 év közötti fiataloknak szóló európai mobilitási lehet ségekr l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Youth on the Move. Az Európai Bizottság kampánya a 16 és 30 év közötti fiataloknak szóló európai mobilitási lehet ségekr l"

Átírás

1

2 YouthontheMove AzEurópaiBizottságkampányaa16és30évközöttifiataloknak szólóeurópaimobilitásilehetségekrl AKEZDEMÉNYEZÉSCÉLJA JobbminségfelsoktatásazEUban Magasabbszintképzettségésszakértelem Többtovábbtanulásiésképzésilehetségkülföldön AYouthontheMovefontosrészétképeziaz EurópaiUnió2020 stratégiájának,éscélja, hogymegismertesseafiatalokkalamobilitáspozitívhatásátaképzés,azelhelyezkedésés a társadalmi felelsségvállalás terén, valamint hogy tájékoztasson az Európai Unió mobilitásiprogramjairól. AKEZDEMÉNYEZÉSHÁTTERE Ahatárokonátívelmobilitásalapvetenmeghatározzaafiatalokjövbeli foglalkoztatásiesélyeitésszemélyesfejldését AzEurópaiUniónbelülimobilitásazeurópaiidentitástudatelmélyítésének alapeleme Európahitelességeéspáratlanságarészbenamobilitásfogalmaköréépült AYOMMAGYARORSZÁGIPARTNEREI A budapesti Millenáris Teátrumban megrendezésre kerül rendezvény társszervezi a FvárosiÖnkormányzat,aMobilitásésaTempusKözalapítvány.Médiapartnereipedigaz eduline.huésazepresso.hu.

3 Ahelyszín Az Európai Bizottság Youth on the Move kampányának els és példaérték színhelye Budapest. Az október 8án és 9én a budapesti Millenárison megrendezésre kerül rendezvénytegyhasonlóprogramkövetegyhéttelkésbbbordeauxban. A budapesti YoM rendezvény programjai a Millenáris központ Teátrum épületében, a mvészetiprodukciókahozzákapcsolódószabadtériszínpadon,azestikoncertekpediga FogadóépületfelsszíntjénlévPadlásonzajlanak. 3

4 Általánosinformáció AMillenárisTeátrum1.500m 2 nyiterületén mintegy100szervezetés500résztvevközremködésével 12helyszínen csaknem300program mutatjabeazeumobilitásprogramjaitésszolgáltatásait. Kétinformációspultés50YoMönkéntes segíteligazodniarendezvényen. Azépületmindenszintjéntévéképernynlehetkövetni, mitörténikakülönbözhelyszíneken. Arendezvényreabelépésingyenes. ATeátrumépületeésaszabadtériszínpad 4

5 Aprogram A rendezvény négy f témaköre az Képzés, a Munka, a Közösség Önkéntesség és a Kultúra, mely kérdéseket a látogatók eladások, beszélgetések, workshopok és a mobilitástelsegítszolgáltatásokmegismeréséneksegítségéveljárnakkörül. MUNKA/EMPLOYABILITY...külföldi nyári munka, szakmai gyakorlatok, keres programok Eures, Euroguidance, vállalkozói Erasmus, innováció..., az ötlet, mint mobilitási csatorna, szakmai csereprogramok, nemzetközi diákszervezetek, munkaerközvetít cégek, vezetképz programok,sikeresvállalkozók... KÉPZÉS/EDUCATION...diákcsere programok, projektbemutatók, Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Leonardo, Grundtwig, nemzetközi együttmködés, ösztöndíj útmutatók, kimagasló teljesítmény diákok mobilitási lehetségei, diákszervezetek bemutatkozása, ösztöndíj keresprogramok,mobilitáskönnyítprogramok,drámapedagógiafoglalkozás... KÖZÖSSÉG ÖNKÉNTESSÉG/YOUTH&VOLUNTEERING...európai önkéntesküld szolgáltatás, Youth Pass, nem formális oktatás, testvérvárosi együttmködések és diákcserék, szerepjátékok, élménypedagógia, interkulturális párbeszéd, szociális akciók a világ körül, hátrányos helyzet fiatalok külföldi csereprogramjai,fairtradeésökoháztartás... KULT/CULTURE&ART...mvészetimobilitás,vizuáliskommunikációhatároknélkül,tánccalEurópába,színház híd,formatervezkkülföldön,építészetikooperáció,egygalériásbarcelonában,gördül táncegyüttes,kórussalavilágban,angolnyelvszínházmagyarországon,zeneivilágnyelv, nemzetköziprojektek... 5

6 Teátrum:Hall Büfé,ruhatár,infópult,üzenfal,programtábla AhátsólépcsvezetafélemeletentalálhatóMozigalériába, aszínesszalagokpedigafórumba 6

7 AFórum A Teátrum épület földszintjén található Fórum a rendezvény centrális helyszíne, ahol a rendezvénymindanégyfókusztémájánaksajátterevan.ezafiataloknagytalálkozóhelye, ittkerülsoralegtöbbeladásra,beszámolóra,beszélgetésreéstapasztalatcserére,ésitt lesznek majd megtalálhatóak a résztvev szervezetek és intézmények információi ösztöndíjakról,munkalehetségekrl,amobilitássalkapcsolatosszolgáltatásokról. 7

8 AFórumszerkezete 8

9 Azegyestematikushelyszínekszerkezete Mindentematikushelyszínnekugyanezaszerkezete: AGORA:eladások,projektbemutatók,kerekesztalbeszélgetések...(2025f) TÁRSALGÓ:útibeszámolók,beszélgetések,tapasztalatcserék...(1015f) INFÓSAROK:tájékoztatás,kiadványok,mobilitásszolgáltatásokismerteti(1520f) AzAgorábanvetít,számítógépéstáblaállazeladókrendelkezésére 9

10 Egyébhelyszínekésprogramok Bábel Mozigaléria A félemeleten található Mozigalériában két napon át Mobilitás programokkal és projektekkel kapcsolatos dokumentum és ismeretterjeszt filmeket, illetve az ilyen programoktámogatásávalkészültrövidfilmesmalkotásokatlehetmegtekinteni. Szintén a félemeleten kapott helyett a nyelvek és a nyelvtanulás tere, a Bábel. Itt mutatkoznakbeahazánkbanmküdeuskulturálisintézetek(agoethe,acervantes,a BritishCouncil...)azehhezatematikáhozkapcsolódóprogramjaikkalésjátékaikkal. Ehhez a szekcióhoz tartozik az Európa els kézbl (Europe Guide to Mobility) beszélgetsarka, ahol nálunk tanuló külföldi diákokkal lehet csevegni utazáshoz szükségesgyakorlatitudnivalókrólmegegyéb,kevésbégyakorlatiasdolgokról. ABábelingyenesNyelvvizsgatesztnekishelyetad. 10

11 Egyébhelyszínekésprogramok Hajószoba:workshop,eladások Számítógépszobák:Álljpályára! Azelsemeletentalálható,50fbefogadásáraalkalmasHajószobaworkshopok,szakmai eladásokéskerekasztalbeszélgetésekszínhelyeanégyfókusztémakörébl. AzemelettöbbirészeazÁlljpályára(Makeyourmobilityplan)programrendelkezésére áll. A két számítógépes teremben különböz Eus szolgáltatások és a YoM önkéntesek segítségével az érdekldk elkészíthetik saját ösztöndíj, önkéntesi vagy munkavállalási projektjüket,megtanulhatnakönéletrajzotírniidegennyelvenés/vagyinteraktívmódon, kereshetnekayomkínáltasokfélemobilitásilehetségekbl... Ahajószobaésaszámítógépestermekközöttitérbenkarriertanácsadásfolyik. 11

12 Egyébhelyszínekésprogramok SzabadtériSzínpad Millenárispark...néptánc,musical,európaidalcsokor,hiphop,ütsök,jazz,gördültáncosok, zsonglrök,kórusok,kontakttánc,romazenekar,standupcomedy,opera,rock, jazzbalett,írtáncosok,énekesek... A250fkapacitásúszabadtériszínpadonkétnaponátzajlómobilitásfesztiválmvészeti produkcióinemcsakszínesítikayomrendezvényt,deahhozszervesenhozzáistartoznak. Alátogatókugyanisnemcsakmegnézhetikésmeghallgathatjákazeladómvészeket,de beszélgetniisalkalmukleszvelükafórumtársalgójábanazmobilitásélményeikrl. A rendezvényen föllép mvészekkel való beszélgetés csúcspontját a Gryllus Dórkával folytatottnyilvánosinterjújelenti.ajelenleginkábbberlinbendolgozó,debudapestenis gyakranszereplszínésznnemegyszerenvendégmvészearendezvénynek(jólleheta QuartettGryllustagjakéntkoncertetisadott),deaYouthontheMovemagyarországi Nagyköveteis. 12

13 YoMNagykövet Janine Guldener A nemzetközileg ismert színészn igazi mobilitásjelkép. A Kaposvári Csiky Gergely színházban kezdte pályáját, ahol olyan rendezk irányítása alatt játszott fszerepeket, mintaschertamásésbabarczylászló.afilmsikersemváratottsokatmagára.22évesen eljátszotta Esterházy Péter regényébl készült film, az Érzékek iskolája egyik szerepét, majd Rolf Schübel Szomorú vasárnap c. alkotásában kapott lehetséget. Ezek után a német rendez rábízta Kollaps c. filmjének fszerepét, és ezzel elkezddött Dorka nemzetközi karrierje. Berlinbe költözött, számos német és európai koprodukcióban készültfilmbenjátszott,többnemzetközidíjatnyert.utóbbiévekbenkészültfilmjeiközül kiemelést érdemel Sam Garbarski Irina Palm, Pejó Róbert Látogatás, Wolfgang Murnberger Csontember és Fatih Akin Soul Kitchen c. alkotásai. Ez utóbbi film magyarországipremierjeayomrendezvényelttinapokbanlesz. AfilmsikerekellenéreGryllusDorkasosemfordítotthátataszínpadnak.MindBerlinben(a Hebbel és a Deutsches Theaterben), mind New Yorkban (a PS122ben), mind pedig Budapesten is vállaltés vállal színházi szerepeket. JelenlegLeonid Zorin Varsói Melódia címkamaradarabjábanláthatóapinceszínházban. GryllusDórkaénekeskéntisismert,mégpedigkétteljesenkülönbözmfajban:aberlini Rotfront zenekarral szokott föllépni Európaszerte, meg egy családi együttessel, a QuartettGryllusszal,mellyelaYombudapestirendezvényénisszerepelnifog. 13

14 EstiKoncertek Október8,péntek QuartettGryllus TakátsEszterészenekara Október9,szombat 19.00MagashegyiUnderground AzestikoncertekhelyszíneaPadlás,abelépésingyenes,deaférhelyekvégesszámára tekintetteljegyeketayomönkéntesektlkelligényelni. 14

15 YoMMarch Október 7én, csütörtökön, tehát a rendezvény megkezdése eltti napon afféle YoM karneválra kerül sor a Belvárosban kor, a Corvinus egyetem ell indul a YoM menet,melyetgólyalábasok,zsonglrökésegyébartistákkísérnekavégállomásig,aviii. kerületitrefortkertbentalálhatóeltebtkkönyvtárklubjáig,aholisnyereményjátékkal, workshoppal,ésdjvelvégzdikayomkedvcsinálórendezvénye. 15

AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK

AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK HU2014 TARTALOM Bevezető 5 I. HIVATALOS KÉPVISELETEK ÉS HÁLÓZATOK 7 Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYAR- ORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK

AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYAR- ORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK 2015 AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYAR- ORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK 2015 BEVEZETŐ A Europe Direct szolgáltatás segít választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 9. (27.07) (OR. en) 11968/09 EDUC 119 JEUN 35 SOC 437

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 9. (27.07) (OR. en) 11968/09 EDUC 119 JEUN 35 SOC 437 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 9. (27.07) (OR. en) 11968/09 EDUC 119 JEUN 35 SOC 437 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban...

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, fejlesztési ügynökségeknek, szakmai és civil szervezeteknek istockphoto Tartalom Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... 2 Tudásbázis létrehozása Európa

Részletesebben

Hallgatói Külügyi Testület

Hallgatói Külügyi Testület BME Hallgatói Külügyi Testület A sikerhez vezető út HKT a nemzetközisgben relik Oldal 2 Hallgatói Külügyi Testület (BME HKT) A HKT a Műegyetemen működő nemzetközi tevékenységekkel foglalkozó diákszervezetek

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

2. Hírlevél: Az őszi téli időszakban megrendezett programok

2. Hírlevél: Az őszi téli időszakban megrendezett programok 2. Hírlevél: Az őszi téli időszakban megrendezett programok Projekttevékenységek Tájékoztató előadások o Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet o Európa Intézet o Általános

Részletesebben

Europe Direct. Éves jelentés 2011

Europe Direct. Éves jelentés 2011 Europe Direct Éves jelentés 2011 2011 legfontosabb számadatai Europe Direct = A Europe Direct kapcsolattartó központ Csaknem 80000 megkeresés + Europe Direct hálózat 468 Europe Direct információs központ

Részletesebben

2012/5 sz. Európai Egyetemek Börzéje

2012/5 sz. Európai Egyetemek Börzéje 2012/5 sz. Európai Egyetemek Börzéje A Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális és Ifjúsági Fővárosa programsorozat részeként szakmai konferenciával egybekötött európai egyetemi börzére került sor 2012.

Részletesebben

EVS lépésről lépésre 1. EVS önkéntes szeretnék lenni hogyan kezdjek neki?

EVS lépésről lépésre 1. EVS önkéntes szeretnék lenni hogyan kezdjek neki? EVS lépésről lépésre 1. EVS önkéntes szeretnék lenni hogyan kezdjek neki? Hol is lehet elkezdeni a történetet azok számára, akik most hallottak először az Európai Önkéntes Szolgálatról és azon gondolkodnak,

Részletesebben

Bálega János Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének találkozója /2015. március 20-21., Nyíregyháza Debrecen/

Bálega János Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének találkozója /2015. március 20-21., Nyíregyháza Debrecen/ Bálega János Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének találkozója /2015. március 20-21., Nyíregyháza Debrecen/ 2015. március 20 és 21. között valósult meg a Hajdú-Bihar megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Mi az, hogy Életműhely? Mi a személyes fejlesztés? Mi a nem formális tanulás? Mit ad ez a fiataloknak, és mit a társadalomnak?

Mi az, hogy Életműhely? Mi a személyes fejlesztés? Mi a nem formális tanulás? Mit ad ez a fiataloknak, és mit a társadalomnak? Mi az, hogy Életműhely? Mi a személyes fejlesztés? Mi a nem formális tanulás? Mit ad ez a fiataloknak, és mit a társadalomnak? Mivel foglalkozik egy ifjúsági egyesület? Az Életműhely azt jelenti, hogy

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

1. A konferencia tartalmi összefoglalása a program egyes pontjainak mentén 2 oldal

1. A konferencia tartalmi összefoglalása a program egyes pontjainak mentén 2 oldal A konferencia időpontja és helyszíne: Együtt tudunk tenni" Közép-Magyarország Budapest MUOSZ Székház 2014. április 1. A konferenciát szervezők neve, email címe: Tempus Közalapítvány E-mail: info[at]tpf[pont]hu

Részletesebben

Felnőttoktatás. S. Arapovics Mária: Felnőttképzési non-profit szerveztek Magyarországon, Ráció kiadó, 2007., 87.o.

Felnőttoktatás. S. Arapovics Mária: Felnőttképzési non-profit szerveztek Magyarországon, Ráció kiadó, 2007., 87.o. Felnőttoktatás Kevés nagyobb, ám ma gyakran hallott hazugság van, mint az, hogy egyrészt van a «kultúra», másrészt van az oktatás és nevelés. Bármely épeszű ember számára ezek szétválaszthatatlanul egyek.

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

XV. évfolyam/1. különszám. 2011 Önkéntes Turné. 2011. január 8 14., Millenáris Teátrum. www.onkentesseg2011.hu

XV. évfolyam/1. különszám. 2011 Önkéntes Turné. 2011. január 8 14., Millenáris Teátrum. www.onkentesseg2011.hu XV. évfolyam/1. különszám 2011 Önkéntes Turné 2011. január 8 14., Millenáris Teátrum www.onkentesseg2011.hu Kö s z ö n t ő: Dr.Navracsics Tibor Kedves Barátom! Egy régi szentencia szerint, aki nem tesz

Részletesebben

Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat.

Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat. A SZERVEZET BEMUTATÁSA Név: Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány Székhely: 9028 Győr, Soproni u. 45. Bírósági bejegyzés száma: Pk. A. 50219/1991/2 Bejegyzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.

McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. - Az év HR csapata McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. Pályázat - Az év HR csapata 2008. Pályázat - Az év HR csapata A mai kor társadalma és gazdasága

Részletesebben

A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013.

A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013. A MU SZÍNHÁZ PÁLYÁZATA ÉLHETŐ SZÍNHÁZ, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZÍNHÁZ 4. KATEGÓRIA BEFOGADÓ SZÍNHÁZ 2013. A befogadó, és nem a kizáró építészetben hiszek. Olyan építészetben, amely megszabadult attól a fogalmi monogámiától,

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

Készült a Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Semmelweis Egyetemen TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR projekt keretében

Készült a Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Semmelweis Egyetemen TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR projekt keretében Készült a Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Semmelweis Egyetemen TÁMOP-4.1.1.A-10/2/KMR projekt keretében A Világjáró kiadvány elsõ kiadását SZERKESZTETTE: Dr. Lõrincz M. Ákos SZERZÕK: Chernel

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Köszönjük az eddigi sok-sok visszajelzést, programötletet! Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu illetve a facebook oldalon is!

HÍRLEVÉL. Köszönjük az eddigi sok-sok visszajelzést, programötletet! Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu illetve a facebook oldalon is! HÍRLEVÉL Kedves Olvasó! A Zala Megyei Civil Információs Centrum 58. hírlevele érkezett Önhöz. Rendszeresen küldünk hírlevelet országos és megyei civil aktualitásokról, eseményekről, a civil szervezeteket

Részletesebben

a magyar kreatíviparért

a magyar kreatíviparért stratégia 2014 2020 a magyar kreatíviparért Felismerve a kreatívipari ágazatok növekvő gazdasági jelentőségét és szerepét a sikeres közösségek versenyképességében, egyúttal elismerve a Design Terminál

Részletesebben

Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból

Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék Önkéntesség Éve Önkéntes törvény Önkéntes Centrum Önkéntes Centrum Önkéntesség Éve - Az Önkéntesség

Részletesebben

progr2008-1:layout 1 2/14/2008 12:31 Page 1 ELTE Konfuciusz Intézet PROGRAMOK Az ELTE Konfuciusz Intézet támogatója: 2008 I.

progr2008-1:layout 1 2/14/2008 12:31 Page 1 ELTE Konfuciusz Intézet PROGRAMOK Az ELTE Konfuciusz Intézet támogatója: 2008 I. progr2008-1:layout 1 2/14/2008 12:31 Page 1 ELTE Konfuciusz Intézet Az ELTE Konfuciusz Intézet támogatója: PROGRAMOK 2008 I. progr2008-1:layout 1 2/14/2008 12:31 Page 3 Tisztelt Olvasó! ELTE Konfuciusz

Részletesebben

A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben. workshop. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24.

A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben. workshop. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24. A felsoktatás szerepvállalása a felnttképzésben workshop Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. november 24. Felels kiadó: MELLearN-Felsoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület az EULLearN

Részletesebben