/ A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere / A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület április 19-ei ülésére Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a elıírja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjessze a képviselı-testület elé. E kötelezettség alapján Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adom: I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Önkormányzata a évben 33 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 5 önálló és 28 részben önálló teljes jogkörő költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 2 középfokú nevelési-oktatási intézmény, 1 középiskolai kollégium, 4 általános iskola, 1 fogyatékos általános és speciális szakiskola, 1 zeneiskola, 9 óvoda, 4 közmővelıdési, 1 közgyőjteményi, 2 sportintézmény, 1 egyéb közoktatási intézmény 4 szociális- és egészségügyi intézmény, 1 tőzoltóság, 1 önkormányzati társulás, 1 polgármesteri hivatal.

2 Az intézményeken kívül 4, októbertıl pedig 6 kisebbségi önkormányzat mőködik Esztergom Város területén, amelyek gazdálkodásának lebonyolítását is az Önkormányzat látja el január 1-jével az Önkományzat fenntartásába került a Balassa Bálint Múzeum. Év közben az intézményi szerkezetben változások következtek be: augusztus 31-ei dátummal megszőnt a Bojóti Simon Közterület-felügyelet feladatait azóta a Polgármestrei Hivatal látja el. Szeptember 1-jétıl az Egyesített Szociális Intézmény megszőnt és megalakult a Feichtinger Sándor Idısek Otthona önállóan gazdálkodó intézmény és a Glatz Gyula Szociális Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény. Esztergom Város Önkormányzata évben is eleget tudott tenni a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), illetve más jogszabályok által elıírt kötelezı, valamint a képviselı-testület által vállalt feladatainak. Az intézmények mőködése az év közben zavartalan volt. A részben önálló intézmények esetében a kifizetési kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal folyamatosan teljesítette, míg az önálló intézmények pénzellátását a banki kincstári finanszírozási rendszer alkalmazásával biztosítottuk. II. Bevételek Önkormányzati szinten összességében E Ft-ra teljesültek a bevételek az alábbi táblázat szerint: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Megoszlás E Ft-ban E Ft-ban %-a % Intézmények mőködési bevételei ,9 7,4 Önkormányzat sajátos folyó bevételei ,6 29,6 ebbıl: Helyi adókból bevétel ,2 Átengedett központi adók ,5 Egyéb sajátos folyó bevételek ,1 Önkorm. sajátos felhalmozási ,6 0,5 bevételei Felhalmozási és tıke jellegő ,8 6,5 bevételek Központi költségvetésbıl ,7 12,4 támogatások ebbıl: Központosított támogatások ,0 Támogatások, támogatásértékő ,8 29,2 bevételek Hitelmőveletek bevételei ,0 10,5 Egyéb bevételek ,4 0,0 Pénzmaradvány igénybevétele ,0 1,3 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,9 97,5 Elızı évi pénzmaradvány ,7 2,2 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,0 0,3 Bevételek mindösszesen: ,6 100,0 2

3 A bevételi adatokból egyértelmően kiderül, hogy évben az Önkormányzat bevételeinek közel 30-30%-át az önkormányzat sajátos folyó bevételei, illetve az átvett pénzeszközök tették ki. Az átvett pénzeszközök bontása a következı: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Aránya E Ft-ban E Ft-ban %-a % Mők. célú pe. átvétel áht-on kívül ,0 5,1 Mők. célú pe. átvétel áht-on belül ,4 77,8 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on kívül ,4 11,5 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on belül ,0 5,7 Átvett pénzeszközök mindösszesen: ,0 100,0 Az összes átvett pénzeszköz 83,5 %-a, az összes bevétel 29,2 %-a származik az államháztartáson belülrıl, ami jelzi, hogy az Önkormányzat továbbra is jelentıs mértékben függ a központi költségvetéstıl. Az átvett pénzeszközök összesen 92 %-ra teljesültek oly módon, hogy az államháztartáson kívülrıl származó források 160,4 %-ra, az államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközök 84,8 %-ra teljesültek. Az intézményi mőködési bevételek összességében 154 %-ra teljesültek. Ebbıl az egyéb mőködési bevételek teljesülése a következıképpen alakult: Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek ,2 Egyéb saját bevételek ,7 ÁFA bevételek, visszatérülések ,1 Hozam- és kamatbevételek ,9 Intézményi egyéb mőködési bevételek összesen ,4 3

4 A helyi adó bevételek 95 %-ra teljesültek, ezen belül az egyes adónemek alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok E Ft-ban): Módosított Adónem elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Építményadó ,6 Vállalkozók kommunális adója ,9 Magánszemélyek kommunális adója ,4 Idegenforgalmi adó ,4 Iparőzési adó ,0 Pótlékok, bírságok ,4 Talajterhelési díj ,8 Gépjármőadó ,8 Helyi adók összesen ,7 A magánszemélyek kommunális adója és az iparőzési adó kivételével valamennyi helyi adónem túlteljesült a tervezett szinthez képest. Jelentıs mértékő emelkedés várható a következı években az idegenforgalmi adóbevételbıl az Aquasziget megnyitása, illetıleg az új szálloda megépítése miatt. Az Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei mindössze 29 %-ra teljesültek a tárgyidıszakban. E bevételi típus az alábbi jogcímeket foglalja magába: Módosított Bevétel jogcíme elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Ingatlanok bérbeadásából származó bevétel ,1 Földbérleti díj ,3 Parkolóhely megváltás ,2 Lakossági köztisztasági feladatellátás Építésügyi bírság ,6 Talajterhelési díj ,0 Természetvédelmi bírság 0 20 Helyszíni bírság bevétel ,8 Közterület-felügyelet bevételei ,0 Parkolási pótdíj bevétel ,4 Szabálysértési bírság ,0 Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek ,0 Egyéb sajátos mőködési bevételek összesen ,1 Mint látható, az elmaradás elsısorban az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételeknél keletkezett. 4

5 A felhalmozási és tıkejellegő bevételek, illetve az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei évben az elıirányzathoz képest 51,5 %-ra teljesültek. Módosított Bevétel jogcíme elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Ingatlanok értékesítése ,7 Önkormányzati lakások eladása ,3 Részvények, részesedések értékesítése ,8 Osztalék- és hozambevétel ,0 Koncesszióból származó bevétel ,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,5 A központi költségvetésbıl származó támogatások évben 100 %-ra teljesültek. Központosított elıirányzat címén többféle jogcímen kapott az Önkormányzat támogatást, ennek alakulását mutatják be a következı adatok: Támogatás jogcíme Összege E Ft-ban Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 840 A évi jövedelem-differenciálódással ér. besz. önk. tám Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása Helyi szervezési intézkedések támogatása (létszámleépítés) Felzárkóztató támogatás 164 Települési önkormányzatok burkolatfelújításának támogatása 750 Szakmai- és informatikai fejlesztés támogatása évfolyamon a gyakorlati oktatás támogatása 420 Központosított elıirányzatok összesen

6 III. Kiadások Önkormányzati szinten a kiadások összességében E Ft-ra teljesültek, amelynek alakulását az alábbi tábla szemlélteti: Megnevezés Módosított Teljesítés elıirányzat E Ft-ban E Ft-ban %-ban Aránya % Személyi juttatások ,2 31,2 Munkaadót terhelı járulékok ,6 10,1 Dologi kiadások ÁFA-val ,5 26,5 Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ,7 5,0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,5 0,0 Beruházások ,8 21,2 Felújítások ,5 0,3 Felhalmozási célú támogatások és egyéb ,5 2,0 kiadások Felhalmozási célú hitel és kamattörlesztés ,2 5,0 Mőködési célú hitel és kamattörlesztés ,0 0,0 Tartalék és zárolt elıirányzatok ,0 0,0 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások ,0-1,2 Kiadások összesen ,5 100,0 A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és a dologi kiadások a meghatározóak. E három kiadási csoport az összes kiadás mintegy 67,8 %- át teszik ki. A felhalmozási kiadások együttesen 23,4 %-os arányt képviselnek. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások összességében 105,7 %-ra teljesültek. Együttmőködési megállapodás keretében a családsegítési feladatokat a Máltai Szeretetszolgálat látja el évi mintegy 24 M Ft-ért, melyet mőködési célú pénzeszközátadásként utal át részére az Önkormányzat. Értékpapír- és hitelmőveletek alakulása Az önkormányzati szintő mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök nyitó állománya E Ft, záró állománya E Ft. A saját, önkormányzati alapítású társaságokba történı törzstıke befizetések, emelések, valamint új társaságok létrehozása (Kegyeleti Kft., Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.) és ugyanezen társaságok részére nyújtott tagi kölcsönök okozták az állomány növekedését. Könyvvizsgálói vélemény alapján leértékelésre került a Kézilabda Kft. és a Strigonium Zrt. részesedéseinek nyilvántartási értéke. A mőködési célú hitelek állománya december 31-én 27 E Ft volt. 6

7 A vagyon alakulása A évi záró mérleg fıösszege E Ft volt. A évi záró mérleg fıösszege E Ft, a növekedés E Ft. Az Önkormányzat és önálló, valamint részben önálló intézményeinek összesített eszközállománya eszközkategóriánként a következı: Megnevezés Bruttó érték (E Ft) Elszámolt értékcsökkenés (E Ft) Nettó érték (E Ft) Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Üzemeltetésre átadott eszközök Eszközállomány összesen

8 IV. Az önkormányzati feladatellátás szakirodánkénti értékelése IV.1. Tanügyi Iroda A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény nyári módosítása bevezette a tanítási idıkeretet, és a külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két órát a pedagógusok részére. A tanítási idıkeret kiszámításakor két hónapot kell figyelembe venni a tényleges megtartott tanítási órák és azon kívüli foglalkozások összesítésénél. Ugyanakkor pontosan definiálja, hogy mely elmaradt tanórák, foglalkozások számolandók el, illetve nem számolhatók be a számításnál. A két hónapban összevontan elszámolt órák alapján fizethetı ki a túlóra, amennyiben keletkezett. A külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két óra a pedagógus kötelezı óraszámán fölül ellátott nem tanórai foglalkozásokra vonatkozik. Amennyiben a pedagógus számára van ilyen jellegő óra megállapítva, akkor az elsı két ilyen órát (hetente) térítés nélkül köteles ellátni. A módosítások lényegesen nem befolyásolták a évi költségvetési kondíciókat. E törvényi változások csökkentették az intézmények túlórában ellátott óráit, illetve lehetıvé tettek olyan szakkörök, foglalkozások megtartását, amelyre eddig nem volt pénzügyi fedezetük. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyes pedagógusok jövedelmét a fenti módosítások általában csökkentették (elmaradt túlórák). A 2006/2007. tanévben indítható óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának engedélyezésekor figyelembe kellett venni az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttét és pályázatát. A pályázati feltételekrıl szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet elıírja az óvodai csoportok és iskolai osztályok létszámhatárait. E jogi feltétel az Arany János Általános Iskolát érintette, mert a megfelelés miatt az elsı, második, ötödik hatodik évfolyamon osztályösszevonásról volt kénytelen dönteni a Képviselı-testület, bár mindkét évfolyamon, a készségtárgyakon kívül vállalta a többi tantárgy csoportbontásban történı oktatásának finanszírozását. Az általános iskolai évfolyamokra járó esztergomi állandó lakosú általános iskolai, és középiskolai tanulók szülei 2006 szeptemberében alanyi jogon részesültek Ft/fı tanévkezdési támogatásban. Ez az önkormányzati szociális támogatás 3680 tanulót érintett, összesen E Ft összegben. Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2006-ban is biztosítottuk az iskolatejet. Ebben az évben is megjelentettük a bıvített helytörténeti olvasókönyvet, és a nyolcadikoskilencedikes tanulók részére eljuttattuk. A könyv szakmai színvonala, esztétikai kivitele rendkívül pozitív visszhangot váltott ki a tanulók, a pedagógusok, a szülık és a helytörténet iránt érdeklıdık körében is, ezért biztosítottuk, hogy a kereskedelemben is elérhetı legyen e hiánypótló kiadvány. Az önkormányzati minıségirányítási program keretében két óvodában (Bánomi Óvoda és Honvéd Úti Óvoda) egy általános iskolában (Arany János Általános Iskola) és a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában tartottunk törvényességi ellenırzést. Megállapítható, hogy mind a négy intézmény mőködése törvényszerő. A feltárt hiányosságok pótlására, kijavítására a Képviselı-testület határidıket szabott meg. A Képviselı-testület E Ft kiadási elıirányzatot biztosított a közalkalmazottak évi karácsonyi jutalmazására. A városi intézményekben 150 db Aquasziget Esztergom bérletet tartalmazó ajándékcsomagot (minden esztergomi intézményben), és 700 db 1 éves Hídlap elıfizetést (csak az önkormányzati fenntartású intézményekben) kaptak a kiemelkedı munkát végzı közalkalmazottak. Év közben a Géza Fejedelem Ipari Szakmunkásképzı és Szakképzı Intézet Kollégiuma az Önkormányzat fenntartásába került, így a Kırössy Kollégium teljes kihasználtsággal mőködik, a másik kollégium szobái egész évben kiadásra kerülhetnek. 8

9 IV. 2. Polgármesteri Kabinet Rendezvények Utazás Nemzetközi Turisztikai Kiállítás és Vásár A turisztikai évadot megnyitó bemutatkozási lehetıséget az Gran Tours Utazási Iroda Kft. szervezte meg. Egy standon mutatkozott be az Ister-Granum Eurorégió közel 100 települése, a Várszínház, az Ünnepi Játékok programjai továbbá az Aquasziget Esztergom. Vízi Karnevál április 30-án került volna megrendezésre az egynapos vízi karnevál, de az árvíz miatt a hagyományos idıpontban nem lehetett megtartani. E több évtizedes hagyománnyal rendelkezı esemény az esztergomi hajósok szezonnyitó összejövetele és egyben a város egyik legnépszerőbb eseménye. Sok ezer embert vonz a Kis-Duna egyedülálló varázsa, a fény, a víz és a zene mozgalmas találkozása. A 2006-os éven ezért ez a rendezvény június hónapban került megrendezésre. A vidám, karneváli hangulatról a mintegy 70 látványosan feldíszített vízi jármő és a hangulatos utcabáli programok gondoskodtak. Ister-Granum Eurorégió Ünnepe május 1-jén került megrendezésre az Ister-Granum Eurorégió Ünnepe. A Duna jobb és bal partján lévı települések közös csapatokat alkotva látványos játékokban mérték össze tudásukat. A települések saját mővészeik által készített fára festett táblakép kiállítással mutatkoztak be, és életre kelt egy vidám százlábú, a 100 település szimbólumaként. Fesztergom A Duna-parti fesztivál 1999 óta folyamatosan gondoskodik arról, hogy az Esztergomba látogató fiatalabb és idısebb fesztiválkedvelı vendégek jól érezzék magukat. Négy napon át voltak könnyőzenei koncertek három színpadon, vízi foci, irodalmi programok, képzı- és fotómővészeti tárlatok, véradás a határ két oldalán, futball EB-sátor stb. várták a kedves nézıket. Gondolatébresztı és töméntelen vidámság korra, nemre való tekintet nélkül. Esztergomi Várszínház A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen 2005 nyarán is musical, opera, vígjáték, drámai elıadás várta a nézıket. A ma már hagyománnyá vált bábtáboruk ideje alatti gyermekelıadásaikkal az új, felnövekvı generációt igyekeztek kultúra és színházbarát közönséggé varázsolni. Jazztergom A nyolcadik Jazztergom július elsejétıl augusztus végéig zajlott. A várszínházi nyitógálát követıen minden csütörtökön koncerteztek az elıadók a vízivárosi fesztivál színpadon. Különleges színfolt volt a jazzhajó, valamint a kétnapos Bartók szimpózium. A hazaiak mellett külföldi jazz elıadók és zenekarok is felléptek 9

10 Fesztiválhajó 2006 Az Esztergom Nyári Fesztivál Kht nyarán megrendezte az Fesztiválhajó 2006 programsorozatot a Dunán. A 2006-os elıadások: Musical-hajó: élı ének koncert rögzített zenei háttérrel, részletek világhírő darabokból. Operett-hajó: részletek Kálmán, Lehár, Strauss és más világhírő szerzık operettjeibıl. Jazz-hajó: Charlie élı koncert. Mega-hajó: Caramel és Tóth Gabi élı ének koncert rögzített zenei háttérrel. Tőzijáték-hajó: Hot Jazz Band koncert. Fesztiválok V. Ister-Granum Népmővészeti Fesztivál Az Árpád-kori alapítású települések találkozóján népzenei és néptánc hagyományainkat elevenítették fel a hagyományırzı csoportok. Mese-mese mátka A rendezvényen gördeszka, görkorcsolya BMX-es és kerékpáros fiatalok találkozója és ügyességi versenye zajlott. A programon szerepeltek koncertek, bábszínházak, vállalkozó kedvő gyermekek mesemondása a színpadon, családi ügyességi csónakverseny a Kis-Dunán, népdaléneklés gyermekeknek, a színpadon ingyenes gyermekfoglalkozások egész napon át, középkori táblakép festés. III. Regulus Borfesztivál Augusztus 13-án, a fesztivál keretén belül, az Ister-Granum Eurorégió borait mutattuk be a nagyközönség elıtt, szakképzett sommelier közremőködésével. Kiváló muzsikusok léptek fel, változatos zenéket és táncokat láthatott, hallhatott a népes közönség. Futball VB 2006 Szurkolósátor és a VB-hez kapcsolódó rendezvények a Mindszenty téren, a fontosabb mérkızések kivetítırıl történı vetítése. Sakk Torna: Amatır sakkbajnokság felnıtt és gyermek kategóriákban. Magyar Filmek mozija A Vízivárosi nyár rendezvénysorozat alatt különbözı magyar filmeket tekinthetett meg alkalmi szabadtéri moziban. Szárnyas Szabadtéri tárlat A rendezvény helyszínén felállított képzımővészeti mőhelyben lehetıség volt különbözı technikák kipróbálására a táblafestéstıl az akvarellig. Az elkészült munkákat szabadtéri kiállításon tekinthette mag a közönség. 10

11 Szent István Napok Idén 9. alkalommal adott otthont városunk az ünnepélyes rendezvénysorozatnak. Nívós kulturális programjainkkal államalapító királyunk, Szent István emléke, történelemformáló, sorsfordító munkája elıtt tisztelegtünk. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján egyházi ünneppel kezdıdtek programjaink. Az ünnepségen hagyományosan részt vettek Esztergom testvérvárosainak mővészcsoportjai, erısítve kulturális kapcsolatainkat, megismertetve látogatóinkkal más népek szokásait. Az ünnepi események között állandó programként szerepelt a reggeltıl estig látogatható kézmőves vásár. Az Erzsébet parkban mőködött a Mesterségek tere, ahol kovácsok, kosárfonók, csuhésok, virágkötık, bırdíszmővesek mutatták be mesterségünk hagyományos fortélyait. A Mindszenty téren gyermekprogramok, bábelıadások, mesejátékok, vásári komédiások, lovagi bemutatók, színházi elıadások, esetenként pedig országos hírő együttesek szórakoztatták a közönséget. A évben benyújtott pályázatok A Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus pályázatot hirdet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megvalósuló köztéri mőalkotások támogatására. A kiírás lehetıvé tette a beruházási összköltség 50 % -ának megpályázását, ami ebben az esetben Ft-ot jelentett. A megnyert pénzbıl vásárolta meg az Önkormányzat a Sötét Kapu -nál elhelyezett emléktáblát. A normatív támogatás igénybevételét szolgáló pályázaton Esztergom Város Önkormányzata Ft-os önrész biztosításával Ft-ot nyert, melyet egy új, szóló autóbusz vásárlására fordítottunk. A céltámogatás pályázaton Esztergom Város Önkormányzata a Pilisszentlélek városrész szennyvízközmő beruházásra Ft-ot nyert. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatainkon összesen Ft-ot nyertünk, melybıl 4 utca burkolatának felújítása valósul meg. ( Eperjesi utca, Schleiffer Mátyás utca, Basa utca, Batrók Béla utca.) A Magyar Lakás -és Innovációs Kht. által kiírt, az Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelésére benyújtott pályázaton összesen Ft-ot nyertünk évben összesen pályázatból nyert összeg: Ft. Intézményi változás A Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kulturmozgó székhelye átkerült a Technika Házba. 11

12 IV. 3. Közjóléti Iroda Rendszeres szociális ellátások: A költségvetési elıirányzatainkat az elızı évi tényadatok alapján terveztük, a tervezéskor figyelembe vettük a költségvetési törvényben visszaigényelhetı támogatásokat is. A felhasználások a tervezettnek megfelelıen alakultak, elıirányzatainkat nem léptük túl. A rendszeres pénzellátások nagy része (a lakásfenntartási támogatás kivételével) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegéhez igazodik ban a rendszeres támogatásra kifizetett összegek 90%-a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı volt. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit az elmúlt évben is módosította a szociális törvény. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén továbbra is nyújtható alanyi jogon támogatás. Az elızı évi szigorú törvényi feltételek kissé változtak. A törvényben meghatározott limitek annak ellenére, hogy többen férnek bele a támogatásba alacsonyak. Természetesen ebben az is szerepet játszott, hogy sok család rosszabb szociális helyzetbe került. A törvény felhatalmazást adott arra is, hogy a helyi rendeletben szabályozottak szerint nyújtsunk lakásfenntartási támogatást. Ebben az esetben is igazodni kellett a törvény által megszabott keretekhez. Ezen szabályozás szerint rendeleti és méltányos lakásfenntartási támogatást nyújtottunk. Az ápolási díj iránti igény is egyre nı, többen elınyben részesítik az otthoni ápolást az intézeti ellátással szemben. Az ápolási díj elıirányzatát emelni kellett, az átcsoportosítással a költségvetés fıösszege nem változott. Az iroda által évben folyósított rendszeres pénzellátások: rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás. Eseti pénzbeni ellátások: Az átmeneti szociális segély és a méltányos közgyógyellátói igazolvány esetében már a tervezéskor látszott, hogy a költségvetési elıirányzat nem lesz elegendı a jogosultak részére megállapított támogatások egész évre történı biztosítására. A beérkezett kérelmek elbírálása után megvizsgáltuk az elıirányzati soron belüli egyéb segélyek idıarányos felhasználását, így a Közjóléti Bizottság egyetértésével elıirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre, hogy minden jogos igényt ki tudjunk elégíteni. Az átcsoportosítást követıen a költségvetés fıösszege nem változott. A 2006-ös évben adósságkönnyítési támogatás és gyógyszertámogatás formájában is nyújtottunk segítséget. Eseti pénzellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díj, iskolakezdési támogatás, átmeneti szociális segély, gyógyszertámogatás, méltányos közgyógyellátói igazolvány, idısek napja, közköltséges temetés. 12

13 Egyéb elıirányzatok: A Közjóléti Bizottság a keretét évben teljes mértékben felhasználta. A bizottság költségvetésébıl civil szervezeteket, illetve önkormányzati intézményeket támogatott, megjelölve azt, hogy a támogatás mire fordítható. A támogatásokról az egyes szervezetek rendre elszámoltak. A költségvetési rendeletben egyéb szervezetek támogatásához biztosított elıirányzatok felhasználásra kerültek, a szerzıdésekben foglaltak szerint az elszámoltatásuk rendszeres és folyamatos. Összességében megállapítható, hogy a Közjóléti Iroda kiadásai évben minden esetben az elıirányzatokon belül maradtak évben támogatásban részesítettek száma: Rendszeres pénzellátások Rendszeres szociális segély Tartós munkanélküliek rendszeres segélye Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 13 fı 162 fı 7 fı 53 fı 609 fı 65 fı (megszőnt) Eseti pénzellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési térítési díj Iskolakezdési támogatás Átmeneti szociális segély Méltányos közgyógyellátói igazolvány Gyógyszertámogatás Köztemetés Idısek napja 1922 fı (780 család) 3818 fı (1471 család) 2283 fı 1203 fı 59 fı 159 fı 15 fı 5300 fı 13

14 IV.4. Költségvetési és Adóügyi Iroda Az adózók, illetve az adótárgyak számának alakulása: Adónem év év Adótárgya k/adózók szá-ma (fı v.db) Adóbevétel (E Ft) Adótárgya k/adózók szá-ma (fı v.db) Adóbevétel (E Ft) Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó: állandó ideiglenes Bírság, pótlék Gépjármőadó Talajterhelési díj Vállalkozók kommunális adója Összesen: Építményadó: A nem lakás célú építmények utáni építményadó mértéke évben nem változott, továbbra is négyzetméterenként 600 Ft maradt. Növekedett az adóztatott építmények száma, ami részben annak köszönhetı, hogy folytatódott a 2003-ban megkezdett átfogó helyszíni felmérés az üdülıterületeken. A felmérés eredménye alapján adóellenırzést folytatunk le azon építmények esetében, amelyeket tulajdonosuk eddig nem jelentett be adózás alá. Ebbıl adódóan 2006-ban összesen 12,7 millió Ft építményadó-hiány és bírság folyt be. Az adótárgyak számának növekedése következtében az építményadó-bevétel 8 %-kal növekedett 2005-höz képest. Magánszemélyek kommunális adója: A Képviselı-testület január 1-jétıl hatályon kívül helyezte városunkban a magánszemélyek kommunális adóját. A korábbi évek hátralékainak behajtásából 2006-ban még 427 E Ft bevétel folyt be kommunális adó címén. Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke évben változott, vendégéjszakánként 335 Ft-ot kell fizetniük a városunkban megszállt nem helybeli vendégeknek. Az idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezett szállásadók száma kis mértékben emelkedett. Az idegenforgalmi adóbevétel alapjául szolgáló vendégéjszakák száma az elmúlt három évhez képest az alábbiak szerint alakult: 14

15 Megnevezés (fı) (fı) (fı) Összes vendégéjszakák száma Adómentes vendégéjszakák: év alattiak, 70 év felettiek E.ü. intézményben ellátottak 3. Oktatási intézményben hallgatók 4. Szakképzés keretében tartózkodók 5. Szolgálati kötelezettség teljesítése 6. Munkavégzés miatt tartózk. össz: - helybeli cégek dolgozói: nem helybeli cégek dolgozói: Adómentes v.éj. összesen: Adóköteles vendégéjszakák össz. Adóköteles v.éjszakák aránya összeshez viszonyítva: 34,3 % 24.6 % 24,9 % Adó mértéke Befolyt idegenforgalmi adó állami támogatás nélkül: 300 Ft/v.éj 300 Ft/v.éj 335 Ft/v.éj E Ft E Ft E Ft Az összes, bevallott vendégéjszakák száma évben 9,2 %-os emelkedést mutat. Az utóbbi években több olyan szálláshely került átadásra, amely helybeli nagyvállalatok dolgozóinak az elszállásolására szolgál. Az ezen és a többi okból adómentes vendégéjszakák száma 2006-ben már 160 ezer éjszakát tett ki. A ténylegesen is idegenforgalmi célú, és így adóköteles vendégéjszakák száma 10,5 %-kal növekedett 2005-höz képest. Iparőzési adó: évben az állandó jellegő iparőzési adó mértéke továbbra is a korrigált nettó árbevétel 2 %-a, az ideiglenes jellegő iparőzési napi átalány mértéke a nem helybeli piaci és vásározó kereskedık esetében 1000 Ft, az építıipari tevékenységet végzık esetében pedig 5000 Ft maradt. Az iparőzési adóbevételt tekintve 2005-höz képest növekedés következett be: az állandó jellegő iparőzési adóbevétel 2,9 %-kal nıtt, az ideiglenes iparőzési adó az elızı évhez képest csökkent. A 2006-ban benyújtott adóbevallások alapján a különbözı adómentességek és adókedvezmények miatti bevételkiesés az alábbiak szerint alakult: 6000 Ft alatti adóösszeg mentessége miatt: 427 E Ft Kommunális beruházás miatt adókedv. 24 E Ft miatt: Összes bevétel-kiesés: 451 E Ft 15

16 Gépjármőadó: A gépjármőadó mértéke 2006-ban nem változott, továbbra is a gépjármővek saját tömegének minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft-ot kell fizetni. Az adóztatás alapját a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának adatszolgáltatása képezi. Az adóztatott gépjármővek száma 459 db-bal emelkedett, a gépjármőadó bevétel 4,4%-kal nıtt a évhez képest. Talajterhelési díj Talajterhelési díjat azoknak a magán- és jogi személyeknek kell fizetniük, akik a számukra rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaznak, a díj alapja a felhasznált víz mennyisége. A díjat fokozatosan emelkedı mértékben kell megfizetni, 2004-ben és 2005-ben a kiszámított összeg 20 %-át, 2006-ban az 50 %-át stb., a talajterhelési díj 100-át 2009-tıl kell megfizetni ban a 457 érintett adóalanytól 1,8 millió Ft folyt be. A bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, csakis a törvényben meghatározott célokra használható fel. Adóellenırzések Amennyiben a rendelkezésünkre álló adatbázisok (építéshatóság határozatai, APEH által rendelkezésünkre bocsátott adatok, adótárgy elızı tulajdonosának adatai, fıvállalkozók nyilatkozatai stb.) alapján megállapítottuk, hogy az adózó bevallási kötelezettségét elmulasztotta, vagy nem a valóságnak megfelelı adatok szerint tette meg, adóellenırzési eljárást indítottunk. Az ellenırzési megállapításait jegyzıkönyvbe foglaltuk, amely alapján határozattal állapítottuk meg a bevallani elmulasztott adót - adóhiányként - ezen kívül adóbírság kiszabására is sor került, amelynek a maximális összege az adóhiány 50 %-a. Folytattuk az üdülıterületek helyszíni bejárását évben a különféle adóellenırzési tevékenységek eredményeként összesen E Ft adó, bírság és pótlék bevétel folyt be. Adóbehajtás A tervezett adóbevételek minél nagyobb arányú teljesülése érdekében adóbehajtási feladatainkat egész évben folyamatosan elláttuk. Az I. és II. félévi adóbefizetések esedékessége után a hátralékkal rendelkezı adózók részére fizetési felszólításokat küldtünk ki. Egy-egy alkalommal kb db felszólítás kiküldésére került sor. A felszólítások azoknál a hátralékosoknál eredményesek, akik csak elfelejtették" határidıben rendezni az esedékes adójukat, vagy rövid ideig tartó, átmeneti fizetési nehézségük volt. Sok esetben hoz eredményt, ha személyesen vagy telefonon tárgyalunk az adózóval a tartozás rendezésérıl. 16

17 Amennyiben a fizetési felszólítások vagy a személyes egyeztetések nem járnak eredménnyel, további végrehajtási cselekményekkel folytatjuk a behajtást. Ezek közül leghatékonyabban az inkasszó lehetıségével tudunk élni, amikor vállalkozók/vállalkozások bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtunk be. Magánszemélyek esetében lehetıségünk van a tartozás munkabérbıl vagy nyugdíjból való letiltására. Ha az adózó más önkormányzat területén lakik, a végrehajtás lefolytatására a lakhely szerinti önkormányzat az illetékes. Ezért a nem helybeli adózók tartozásának behajtására az illetékes adóhatóságot kell megkeresnünk. Hátralékkal rendelkezı egyéni vállalkozók esetén javaslatot tettünk a vállalkozói engedélyek megvonására, valamint gépjármő tartozások esetén javaslatot tettünk a gépjármő forgalomból való kivonására. Az adó határidın túli megfizetése esetén minden esetben késedelmi pótlék felszámítására is sor kerül. Év végére a hátralék aránya az összes adófizetési kötelezettséghez viszonyítva 4,86 % volt. Adóhatóságunk hatáskörébe tartoznak a más szervek által kimutatott, adók módjára behajtandó tartozások végrehajtása is. Ezen körbe tartoznak többek között a szabálysértések, amelyekbıl behajtott összeg az önkormányzatot illeti meg évben átengedett szabálysértési pénzbírság 2765 E Ft, szabálysértési helyszíni bírság 833 E Ft volt. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennálltak, vagyis az adózó fizetési nehézsége csak átmeneti jellegő, és az adó késıbbi megfizetése nem veszélyeztetett, fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztünk ban 79 magánszemély részére E Ft-ra, 6 jogi személy részére E Ft-ra engedélyeztünk részletfizetést vagy fizetési halasztást. Adótartozást mérsékelni vagy elengedni magánszemélyek részére akkor lehet, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élı hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A Közjóléti Iroda által készített környezettanulmány és szakvélemény alapján 71 adózó esetében került sor méltányosság gyakorlására, 2006-ban összesen E Ft helyi adótartozás engedtünk el méltányosságból. Jogi személyek részére tıketartozást elengedni nem lehet, pótlék- és bírságtartozást pedig abban az esetben lehet elengedni, ha annak megfizetése a vállalkozás mőködésének ellehetetlenüléséhez vezet ben ilyen eset nem volt. Hatósági feladatellátás évben az iktatott adóigazgatási ügyek száma db volt, amelyek közül esetben született határozat. Határozataink ellen 5 adózó nyújtott be fellebbezést A fellebbezések tárgya három esetben mulasztási bírság kiszabása ellen, két esetben az ideiglenes tevékenység miatti iparőzési adó miatt fellebbezett az adózó A Komárom- Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal valamennyi esetben elutasította a fellebbezést, vagyis határozatainkat helybenhagyta. Év végén 2 adózó nyújtott be fellebbezést építményadó ügyben, melyeket a Közigazgatási Hivatal nem bírált el évben. 17

18 Szöveges indokolás 1. Adóelengedések: Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 134. (1) bekezdése értelmében Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 71 magánszemély adózó esetében került sor adó elengedésére vagy mérséklésére 2. Adókedvezmények: a) 6000 Ft iparőzési adómentesség A helyi adókról szóló többször módosított 52/2005.(XII.15) esztergomi ör. rendelet 14. -a értelmében Nem kell megfizetnie a helyi iparőzési adót annak az adóalanynak, akinek az éves iparőzési adókötelezettsége Esztergomban a 6000 Ft-ot nem haladja meg. Az adómentesség csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja nem Közvetett támogatás összege ra E Ft haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. b) Kommunális beruházás miatti mentesség 24 Közvetett támogatások összesen:

19 IV.5. Városszépítési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom területén lévı magántıkés ingatlanfejlesztés Önkormányprogram és a Vagyongazdálkodási Alap megalkotása Az esztergomi tőzoltólaktanya tulajdonjogának megszerzése Ingatlanhasznosítási koncepció az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı mőemlék ingatlanok vonatkozásában A lakásgazdálkodás területén: évben 40 db elıterjesztés készült összesen 128 db határozati javaslattal, melyek döntı többsége még a évben végrehajtásra került. Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre: eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 10 db adásvételi szerzıdés, bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében: 15 db megállapodás, önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása, elıvásárlási jog gyakorlása, a József A. tér 2/a (a Hévízi Bástya rehabilitációja kapcsán érintett ingatlan) kiürítése a Széchenyi tér 21. szám alatti és a Berényi Zs. u. 5. szám alatti ingatlan kiürítése Önkormányzati beruházási érdekbıl adódó lakáscserék lebonyolítása kisajátítások - a Bánomi áttörés folytatásához szükséges ingatlanok kisajátításának elıkészítése (Kölcsey u. 18., 20. szám alatti ingatlanok) a Széchenyi tér 18. szám alatti ingatlan kisajátításának megelızı munkálatai szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom törlése 300 értesítı, tájékoztató levél készítése A helyiség-gazdálkodás területén: 2006-ban 42 db elıterjesztés készült, melybıl 29 db a képviselı-testületi és 13 db a bizottságok üléseire. Ezen kívül 21 db szerzıdést készült (bérleti, adásvételi, megállapodás stb.). Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre, melyeknek nagy része áthúzódott évre: Technika Háza tulajdonjogának megszerzése Lırinc utcai ingatlanok értékesítése Széchenyi tér 5. szám alatti ingatlan értékesítése Prímás Lakópark területén található csatorna gerincvezeték tulajdonjogának megszerzése Hısök tere 25. szám alatti volt Kossuth Iskola orvosi rendelıkké történı átalakítása A büntetésvégrehajtási intézet Kis-Duna sétány felıli megközelítését biztosító út kialakításához szükséges kisajátítás elıkészítése Kis-Duna sétány 13. szám alatti garázsok Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Esztergomi Ingatlankezelı Kft. kezelésébe adása Árok utcai pavilon tulajdonjogának megszerzése Dózsa Gy. tér 1. szám alatti volt GAMESZ irodaház hasznosítása Béke tér szám alatti ingatlan orvosi rendelıvé történı átalakítása 19

20 Széchenyi téri helyiségek Lırinc u. 10. szám alatti volt ÉDÁSZ székház ingatlan visszavásárlása Ingatlan-gazdálkodás területén: évben 130 darab elıterjesztés készült, ezeknek döntı többségét mind az illetékes bizottságok, mind a Képviselı-testület megtárgyalta. Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre, melyeknek nagy része áthúzódott évre: I. Márta panzióval szembeni terület értékesítése; Palatinusz strandfürdı területének hasznosítása; Ingatlancsere lezárása a Gyermekkert Alapítvánnyal (több éven áthúzódó kiemelt feladat); Gázcsere-telep értékesítése; Élményfürdı melletti szállodával kapcsolatos döntések; Volt nyári napközi területének értékesítése (több éven áthúzódó kiemelt feladat); Granvisus épületegyüttessel kapcsolatos döntések és kisajátítás elıkészítése (több éven áthúzódó kiemelt feladat). Ezen kiemelt feladatok mindegyike vagy sikeresen lezárult még 2006-ban (ingatlancsere az alapítvánnyal, gázcsere-telep értékesítése) vagy lezárulásuk 2007-re áthúzódóan történt meg (Márta-panziós terület értékesítése, Palatinusz strandfürdı hasznosítása), esetleg végrehajtásuk jelenleg is folyamatban van (szállodaépítések, kisajátítások). 19 darab adásvételi/használati szerzıdés került fenti döntések végrehajtásaként. A kiemelt ingatlanokon kívül körülbelül kisértékő ingatlan értékesítése volt folyamatban. Az ingatlanértékesítésekkel és az egyéb önkormányzati célok végrehajtásával kapcsolatosan 21 darab földmérési és értékbecslési munka megrendelésére került sor, valamint 150 darab levél/tájékoztató/kérelem/stb. készült el. II. III. Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által épített 120 kv-os légvezetékkel, 120 kv-os földkábellel, 20 kv-os légvezeték és földkábellel kapcsolatos 36 db kártalanítási szerzıdés megkötése. Az esztergomi 0508/28 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása. A Kis-Duna sétány 13., 13/a társasházakat, Széchenyi tér 18. társasházak tulajdonában lévı ingatlanokat érintı út megépítésével kapcsolatos megállapodásokkal, késıbb kisajátítással kapcsolatos ügyintézés. Kapcsolattartás, levelezés a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, illetve az Esztergomi Városi Bírósággal. A Tesco-Global Zrt.-vel való kapcsolattartás, a buszpályaudvar létesítésével kapcsolatos megállapodások szövegének egyeztetése. A Mátyás Király út lejegyzésével kapcsolatos ügyintézés. A Neuzer Kft. Ipari Parkban lévı 20377/24 helyrajzi számú ingatlan vételi jogát biztosító szerzıdéssel kapcsolatos ügyintézés. A Plastimat Kft. ingatlanvásárlásával kapcsolatos ügyintézés. Az Aranyhegyi lakópark építtetıi jogosultságának megszerzésével kapcsolatos ügyintézés (2007-re áthúzódó feladat) 20

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Ozora Község Önkormányzatának

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 338/26.9.14. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 26. szeptember 14-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 26. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Polgármestere /2008.04.17. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2008. április 17-ei ülésére Esztergom Város 2007. évi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3.

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3. Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 11/2006.(II.23.)* 73/2006.(XII.22.)** 10/2007.(II.22.)*** 35/2007.(VI.8.) **** 86/2007.(XII.19.) 5*

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben