/ A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere / A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület április 19-ei ülésére Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a elıírja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjessze a képviselı-testület elé. E kötelezettség alapján Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adom: I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Önkormányzata a évben 33 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 5 önálló és 28 részben önálló teljes jogkörő költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 2 középfokú nevelési-oktatási intézmény, 1 középiskolai kollégium, 4 általános iskola, 1 fogyatékos általános és speciális szakiskola, 1 zeneiskola, 9 óvoda, 4 közmővelıdési, 1 közgyőjteményi, 2 sportintézmény, 1 egyéb közoktatási intézmény 4 szociális- és egészségügyi intézmény, 1 tőzoltóság, 1 önkormányzati társulás, 1 polgármesteri hivatal.

2 Az intézményeken kívül 4, októbertıl pedig 6 kisebbségi önkormányzat mőködik Esztergom Város területén, amelyek gazdálkodásának lebonyolítását is az Önkormányzat látja el január 1-jével az Önkományzat fenntartásába került a Balassa Bálint Múzeum. Év közben az intézményi szerkezetben változások következtek be: augusztus 31-ei dátummal megszőnt a Bojóti Simon Közterület-felügyelet feladatait azóta a Polgármestrei Hivatal látja el. Szeptember 1-jétıl az Egyesített Szociális Intézmény megszőnt és megalakult a Feichtinger Sándor Idısek Otthona önállóan gazdálkodó intézmény és a Glatz Gyula Szociális Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény. Esztergom Város Önkormányzata évben is eleget tudott tenni a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), illetve más jogszabályok által elıírt kötelezı, valamint a képviselı-testület által vállalt feladatainak. Az intézmények mőködése az év közben zavartalan volt. A részben önálló intézmények esetében a kifizetési kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal folyamatosan teljesítette, míg az önálló intézmények pénzellátását a banki kincstári finanszírozási rendszer alkalmazásával biztosítottuk. II. Bevételek Önkormányzati szinten összességében E Ft-ra teljesültek a bevételek az alábbi táblázat szerint: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Megoszlás E Ft-ban E Ft-ban %-a % Intézmények mőködési bevételei ,9 7,4 Önkormányzat sajátos folyó bevételei ,6 29,6 ebbıl: Helyi adókból bevétel ,2 Átengedett központi adók ,5 Egyéb sajátos folyó bevételek ,1 Önkorm. sajátos felhalmozási ,6 0,5 bevételei Felhalmozási és tıke jellegő ,8 6,5 bevételek Központi költségvetésbıl ,7 12,4 támogatások ebbıl: Központosított támogatások ,0 Támogatások, támogatásértékő ,8 29,2 bevételek Hitelmőveletek bevételei ,0 10,5 Egyéb bevételek ,4 0,0 Pénzmaradvány igénybevétele ,0 1,3 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,9 97,5 Elızı évi pénzmaradvány ,7 2,2 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,0 0,3 Bevételek mindösszesen: ,6 100,0 2

3 A bevételi adatokból egyértelmően kiderül, hogy évben az Önkormányzat bevételeinek közel 30-30%-át az önkormányzat sajátos folyó bevételei, illetve az átvett pénzeszközök tették ki. Az átvett pénzeszközök bontása a következı: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Aránya E Ft-ban E Ft-ban %-a % Mők. célú pe. átvétel áht-on kívül ,0 5,1 Mők. célú pe. átvétel áht-on belül ,4 77,8 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on kívül ,4 11,5 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on belül ,0 5,7 Átvett pénzeszközök mindösszesen: ,0 100,0 Az összes átvett pénzeszköz 83,5 %-a, az összes bevétel 29,2 %-a származik az államháztartáson belülrıl, ami jelzi, hogy az Önkormányzat továbbra is jelentıs mértékben függ a központi költségvetéstıl. Az átvett pénzeszközök összesen 92 %-ra teljesültek oly módon, hogy az államháztartáson kívülrıl származó források 160,4 %-ra, az államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközök 84,8 %-ra teljesültek. Az intézményi mőködési bevételek összességében 154 %-ra teljesültek. Ebbıl az egyéb mőködési bevételek teljesülése a következıképpen alakult: Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek ,2 Egyéb saját bevételek ,7 ÁFA bevételek, visszatérülések ,1 Hozam- és kamatbevételek ,9 Intézményi egyéb mőködési bevételek összesen ,4 3

4 A helyi adó bevételek 95 %-ra teljesültek, ezen belül az egyes adónemek alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok E Ft-ban): Módosított Adónem elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Építményadó ,6 Vállalkozók kommunális adója ,9 Magánszemélyek kommunális adója ,4 Idegenforgalmi adó ,4 Iparőzési adó ,0 Pótlékok, bírságok ,4 Talajterhelési díj ,8 Gépjármőadó ,8 Helyi adók összesen ,7 A magánszemélyek kommunális adója és az iparőzési adó kivételével valamennyi helyi adónem túlteljesült a tervezett szinthez képest. Jelentıs mértékő emelkedés várható a következı években az idegenforgalmi adóbevételbıl az Aquasziget megnyitása, illetıleg az új szálloda megépítése miatt. Az Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei mindössze 29 %-ra teljesültek a tárgyidıszakban. E bevételi típus az alábbi jogcímeket foglalja magába: Módosított Bevétel jogcíme elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Ingatlanok bérbeadásából származó bevétel ,1 Földbérleti díj ,3 Parkolóhely megváltás ,2 Lakossági köztisztasági feladatellátás Építésügyi bírság ,6 Talajterhelési díj ,0 Természetvédelmi bírság 0 20 Helyszíni bírság bevétel ,8 Közterület-felügyelet bevételei ,0 Parkolási pótdíj bevétel ,4 Szabálysértési bírság ,0 Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek ,0 Egyéb sajátos mőködési bevételek összesen ,1 Mint látható, az elmaradás elsısorban az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételeknél keletkezett. 4

5 A felhalmozási és tıkejellegő bevételek, illetve az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei évben az elıirányzathoz képest 51,5 %-ra teljesültek. Módosított Bevétel jogcíme elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Ingatlanok értékesítése ,7 Önkormányzati lakások eladása ,3 Részvények, részesedések értékesítése ,8 Osztalék- és hozambevétel ,0 Koncesszióból származó bevétel ,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,5 A központi költségvetésbıl származó támogatások évben 100 %-ra teljesültek. Központosított elıirányzat címén többféle jogcímen kapott az Önkormányzat támogatást, ennek alakulását mutatják be a következı adatok: Támogatás jogcíme Összege E Ft-ban Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 840 A évi jövedelem-differenciálódással ér. besz. önk. tám Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása Helyi szervezési intézkedések támogatása (létszámleépítés) Felzárkóztató támogatás 164 Települési önkormányzatok burkolatfelújításának támogatása 750 Szakmai- és informatikai fejlesztés támogatása évfolyamon a gyakorlati oktatás támogatása 420 Központosított elıirányzatok összesen

6 III. Kiadások Önkormányzati szinten a kiadások összességében E Ft-ra teljesültek, amelynek alakulását az alábbi tábla szemlélteti: Megnevezés Módosított Teljesítés elıirányzat E Ft-ban E Ft-ban %-ban Aránya % Személyi juttatások ,2 31,2 Munkaadót terhelı járulékok ,6 10,1 Dologi kiadások ÁFA-val ,5 26,5 Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ,7 5,0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,5 0,0 Beruházások ,8 21,2 Felújítások ,5 0,3 Felhalmozási célú támogatások és egyéb ,5 2,0 kiadások Felhalmozási célú hitel és kamattörlesztés ,2 5,0 Mőködési célú hitel és kamattörlesztés ,0 0,0 Tartalék és zárolt elıirányzatok ,0 0,0 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások ,0-1,2 Kiadások összesen ,5 100,0 A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és a dologi kiadások a meghatározóak. E három kiadási csoport az összes kiadás mintegy 67,8 %- át teszik ki. A felhalmozási kiadások együttesen 23,4 %-os arányt képviselnek. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások összességében 105,7 %-ra teljesültek. Együttmőködési megállapodás keretében a családsegítési feladatokat a Máltai Szeretetszolgálat látja el évi mintegy 24 M Ft-ért, melyet mőködési célú pénzeszközátadásként utal át részére az Önkormányzat. Értékpapír- és hitelmőveletek alakulása Az önkormányzati szintő mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök nyitó állománya E Ft, záró állománya E Ft. A saját, önkormányzati alapítású társaságokba történı törzstıke befizetések, emelések, valamint új társaságok létrehozása (Kegyeleti Kft., Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.) és ugyanezen társaságok részére nyújtott tagi kölcsönök okozták az állomány növekedését. Könyvvizsgálói vélemény alapján leértékelésre került a Kézilabda Kft. és a Strigonium Zrt. részesedéseinek nyilvántartási értéke. A mőködési célú hitelek állománya december 31-én 27 E Ft volt. 6

7 A vagyon alakulása A évi záró mérleg fıösszege E Ft volt. A évi záró mérleg fıösszege E Ft, a növekedés E Ft. Az Önkormányzat és önálló, valamint részben önálló intézményeinek összesített eszközállománya eszközkategóriánként a következı: Megnevezés Bruttó érték (E Ft) Elszámolt értékcsökkenés (E Ft) Nettó érték (E Ft) Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Üzemeltetésre átadott eszközök Eszközállomány összesen

8 IV. Az önkormányzati feladatellátás szakirodánkénti értékelése IV.1. Tanügyi Iroda A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény nyári módosítása bevezette a tanítási idıkeretet, és a külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két órát a pedagógusok részére. A tanítási idıkeret kiszámításakor két hónapot kell figyelembe venni a tényleges megtartott tanítási órák és azon kívüli foglalkozások összesítésénél. Ugyanakkor pontosan definiálja, hogy mely elmaradt tanórák, foglalkozások számolandók el, illetve nem számolhatók be a számításnál. A két hónapban összevontan elszámolt órák alapján fizethetı ki a túlóra, amennyiben keletkezett. A külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két óra a pedagógus kötelezı óraszámán fölül ellátott nem tanórai foglalkozásokra vonatkozik. Amennyiben a pedagógus számára van ilyen jellegő óra megállapítva, akkor az elsı két ilyen órát (hetente) térítés nélkül köteles ellátni. A módosítások lényegesen nem befolyásolták a évi költségvetési kondíciókat. E törvényi változások csökkentették az intézmények túlórában ellátott óráit, illetve lehetıvé tettek olyan szakkörök, foglalkozások megtartását, amelyre eddig nem volt pénzügyi fedezetük. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyes pedagógusok jövedelmét a fenti módosítások általában csökkentették (elmaradt túlórák). A 2006/2007. tanévben indítható óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának engedélyezésekor figyelembe kellett venni az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttét és pályázatát. A pályázati feltételekrıl szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet elıírja az óvodai csoportok és iskolai osztályok létszámhatárait. E jogi feltétel az Arany János Általános Iskolát érintette, mert a megfelelés miatt az elsı, második, ötödik hatodik évfolyamon osztályösszevonásról volt kénytelen dönteni a Képviselı-testület, bár mindkét évfolyamon, a készségtárgyakon kívül vállalta a többi tantárgy csoportbontásban történı oktatásának finanszírozását. Az általános iskolai évfolyamokra járó esztergomi állandó lakosú általános iskolai, és középiskolai tanulók szülei 2006 szeptemberében alanyi jogon részesültek Ft/fı tanévkezdési támogatásban. Ez az önkormányzati szociális támogatás 3680 tanulót érintett, összesen E Ft összegben. Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2006-ban is biztosítottuk az iskolatejet. Ebben az évben is megjelentettük a bıvített helytörténeti olvasókönyvet, és a nyolcadikoskilencedikes tanulók részére eljuttattuk. A könyv szakmai színvonala, esztétikai kivitele rendkívül pozitív visszhangot váltott ki a tanulók, a pedagógusok, a szülık és a helytörténet iránt érdeklıdık körében is, ezért biztosítottuk, hogy a kereskedelemben is elérhetı legyen e hiánypótló kiadvány. Az önkormányzati minıségirányítási program keretében két óvodában (Bánomi Óvoda és Honvéd Úti Óvoda) egy általános iskolában (Arany János Általános Iskola) és a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában tartottunk törvényességi ellenırzést. Megállapítható, hogy mind a négy intézmény mőködése törvényszerő. A feltárt hiányosságok pótlására, kijavítására a Képviselı-testület határidıket szabott meg. A Képviselı-testület E Ft kiadási elıirányzatot biztosított a közalkalmazottak évi karácsonyi jutalmazására. A városi intézményekben 150 db Aquasziget Esztergom bérletet tartalmazó ajándékcsomagot (minden esztergomi intézményben), és 700 db 1 éves Hídlap elıfizetést (csak az önkormányzati fenntartású intézményekben) kaptak a kiemelkedı munkát végzı közalkalmazottak. Év közben a Géza Fejedelem Ipari Szakmunkásképzı és Szakképzı Intézet Kollégiuma az Önkormányzat fenntartásába került, így a Kırössy Kollégium teljes kihasználtsággal mőködik, a másik kollégium szobái egész évben kiadásra kerülhetnek. 8

9 IV. 2. Polgármesteri Kabinet Rendezvények Utazás Nemzetközi Turisztikai Kiállítás és Vásár A turisztikai évadot megnyitó bemutatkozási lehetıséget az Gran Tours Utazási Iroda Kft. szervezte meg. Egy standon mutatkozott be az Ister-Granum Eurorégió közel 100 települése, a Várszínház, az Ünnepi Játékok programjai továbbá az Aquasziget Esztergom. Vízi Karnevál április 30-án került volna megrendezésre az egynapos vízi karnevál, de az árvíz miatt a hagyományos idıpontban nem lehetett megtartani. E több évtizedes hagyománnyal rendelkezı esemény az esztergomi hajósok szezonnyitó összejövetele és egyben a város egyik legnépszerőbb eseménye. Sok ezer embert vonz a Kis-Duna egyedülálló varázsa, a fény, a víz és a zene mozgalmas találkozása. A 2006-os éven ezért ez a rendezvény június hónapban került megrendezésre. A vidám, karneváli hangulatról a mintegy 70 látványosan feldíszített vízi jármő és a hangulatos utcabáli programok gondoskodtak. Ister-Granum Eurorégió Ünnepe május 1-jén került megrendezésre az Ister-Granum Eurorégió Ünnepe. A Duna jobb és bal partján lévı települések közös csapatokat alkotva látványos játékokban mérték össze tudásukat. A települések saját mővészeik által készített fára festett táblakép kiállítással mutatkoztak be, és életre kelt egy vidám százlábú, a 100 település szimbólumaként. Fesztergom A Duna-parti fesztivál 1999 óta folyamatosan gondoskodik arról, hogy az Esztergomba látogató fiatalabb és idısebb fesztiválkedvelı vendégek jól érezzék magukat. Négy napon át voltak könnyőzenei koncertek három színpadon, vízi foci, irodalmi programok, képzı- és fotómővészeti tárlatok, véradás a határ két oldalán, futball EB-sátor stb. várták a kedves nézıket. Gondolatébresztı és töméntelen vidámság korra, nemre való tekintet nélkül. Esztergomi Várszínház A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen 2005 nyarán is musical, opera, vígjáték, drámai elıadás várta a nézıket. A ma már hagyománnyá vált bábtáboruk ideje alatti gyermekelıadásaikkal az új, felnövekvı generációt igyekeztek kultúra és színházbarát közönséggé varázsolni. Jazztergom A nyolcadik Jazztergom július elsejétıl augusztus végéig zajlott. A várszínházi nyitógálát követıen minden csütörtökön koncerteztek az elıadók a vízivárosi fesztivál színpadon. Különleges színfolt volt a jazzhajó, valamint a kétnapos Bartók szimpózium. A hazaiak mellett külföldi jazz elıadók és zenekarok is felléptek 9

10 Fesztiválhajó 2006 Az Esztergom Nyári Fesztivál Kht nyarán megrendezte az Fesztiválhajó 2006 programsorozatot a Dunán. A 2006-os elıadások: Musical-hajó: élı ének koncert rögzített zenei háttérrel, részletek világhírő darabokból. Operett-hajó: részletek Kálmán, Lehár, Strauss és más világhírő szerzık operettjeibıl. Jazz-hajó: Charlie élı koncert. Mega-hajó: Caramel és Tóth Gabi élı ének koncert rögzített zenei háttérrel. Tőzijáték-hajó: Hot Jazz Band koncert. Fesztiválok V. Ister-Granum Népmővészeti Fesztivál Az Árpád-kori alapítású települések találkozóján népzenei és néptánc hagyományainkat elevenítették fel a hagyományırzı csoportok. Mese-mese mátka A rendezvényen gördeszka, görkorcsolya BMX-es és kerékpáros fiatalok találkozója és ügyességi versenye zajlott. A programon szerepeltek koncertek, bábszínházak, vállalkozó kedvő gyermekek mesemondása a színpadon, családi ügyességi csónakverseny a Kis-Dunán, népdaléneklés gyermekeknek, a színpadon ingyenes gyermekfoglalkozások egész napon át, középkori táblakép festés. III. Regulus Borfesztivál Augusztus 13-án, a fesztivál keretén belül, az Ister-Granum Eurorégió borait mutattuk be a nagyközönség elıtt, szakképzett sommelier közremőködésével. Kiváló muzsikusok léptek fel, változatos zenéket és táncokat láthatott, hallhatott a népes közönség. Futball VB 2006 Szurkolósátor és a VB-hez kapcsolódó rendezvények a Mindszenty téren, a fontosabb mérkızések kivetítırıl történı vetítése. Sakk Torna: Amatır sakkbajnokság felnıtt és gyermek kategóriákban. Magyar Filmek mozija A Vízivárosi nyár rendezvénysorozat alatt különbözı magyar filmeket tekinthetett meg alkalmi szabadtéri moziban. Szárnyas Szabadtéri tárlat A rendezvény helyszínén felállított képzımővészeti mőhelyben lehetıség volt különbözı technikák kipróbálására a táblafestéstıl az akvarellig. Az elkészült munkákat szabadtéri kiállításon tekinthette mag a közönség. 10

11 Szent István Napok Idén 9. alkalommal adott otthont városunk az ünnepélyes rendezvénysorozatnak. Nívós kulturális programjainkkal államalapító királyunk, Szent István emléke, történelemformáló, sorsfordító munkája elıtt tisztelegtünk. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján egyházi ünneppel kezdıdtek programjaink. Az ünnepségen hagyományosan részt vettek Esztergom testvérvárosainak mővészcsoportjai, erısítve kulturális kapcsolatainkat, megismertetve látogatóinkkal más népek szokásait. Az ünnepi események között állandó programként szerepelt a reggeltıl estig látogatható kézmőves vásár. Az Erzsébet parkban mőködött a Mesterségek tere, ahol kovácsok, kosárfonók, csuhésok, virágkötık, bırdíszmővesek mutatták be mesterségünk hagyományos fortélyait. A Mindszenty téren gyermekprogramok, bábelıadások, mesejátékok, vásári komédiások, lovagi bemutatók, színházi elıadások, esetenként pedig országos hírő együttesek szórakoztatták a közönséget. A évben benyújtott pályázatok A Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus pályázatot hirdet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megvalósuló köztéri mőalkotások támogatására. A kiírás lehetıvé tette a beruházási összköltség 50 % -ának megpályázását, ami ebben az esetben Ft-ot jelentett. A megnyert pénzbıl vásárolta meg az Önkormányzat a Sötét Kapu -nál elhelyezett emléktáblát. A normatív támogatás igénybevételét szolgáló pályázaton Esztergom Város Önkormányzata Ft-os önrész biztosításával Ft-ot nyert, melyet egy új, szóló autóbusz vásárlására fordítottunk. A céltámogatás pályázaton Esztergom Város Önkormányzata a Pilisszentlélek városrész szennyvízközmő beruházásra Ft-ot nyert. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatainkon összesen Ft-ot nyertünk, melybıl 4 utca burkolatának felújítása valósul meg. ( Eperjesi utca, Schleiffer Mátyás utca, Basa utca, Batrók Béla utca.) A Magyar Lakás -és Innovációs Kht. által kiírt, az Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelésére benyújtott pályázaton összesen Ft-ot nyertünk évben összesen pályázatból nyert összeg: Ft. Intézményi változás A Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kulturmozgó székhelye átkerült a Technika Házba. 11

12 IV. 3. Közjóléti Iroda Rendszeres szociális ellátások: A költségvetési elıirányzatainkat az elızı évi tényadatok alapján terveztük, a tervezéskor figyelembe vettük a költségvetési törvényben visszaigényelhetı támogatásokat is. A felhasználások a tervezettnek megfelelıen alakultak, elıirányzatainkat nem léptük túl. A rendszeres pénzellátások nagy része (a lakásfenntartási támogatás kivételével) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegéhez igazodik ban a rendszeres támogatásra kifizetett összegek 90%-a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı volt. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit az elmúlt évben is módosította a szociális törvény. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén továbbra is nyújtható alanyi jogon támogatás. Az elızı évi szigorú törvényi feltételek kissé változtak. A törvényben meghatározott limitek annak ellenére, hogy többen férnek bele a támogatásba alacsonyak. Természetesen ebben az is szerepet játszott, hogy sok család rosszabb szociális helyzetbe került. A törvény felhatalmazást adott arra is, hogy a helyi rendeletben szabályozottak szerint nyújtsunk lakásfenntartási támogatást. Ebben az esetben is igazodni kellett a törvény által megszabott keretekhez. Ezen szabályozás szerint rendeleti és méltányos lakásfenntartási támogatást nyújtottunk. Az ápolási díj iránti igény is egyre nı, többen elınyben részesítik az otthoni ápolást az intézeti ellátással szemben. Az ápolási díj elıirányzatát emelni kellett, az átcsoportosítással a költségvetés fıösszege nem változott. Az iroda által évben folyósított rendszeres pénzellátások: rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás. Eseti pénzbeni ellátások: Az átmeneti szociális segély és a méltányos közgyógyellátói igazolvány esetében már a tervezéskor látszott, hogy a költségvetési elıirányzat nem lesz elegendı a jogosultak részére megállapított támogatások egész évre történı biztosítására. A beérkezett kérelmek elbírálása után megvizsgáltuk az elıirányzati soron belüli egyéb segélyek idıarányos felhasználását, így a Közjóléti Bizottság egyetértésével elıirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre, hogy minden jogos igényt ki tudjunk elégíteni. Az átcsoportosítást követıen a költségvetés fıösszege nem változott. A 2006-ös évben adósságkönnyítési támogatás és gyógyszertámogatás formájában is nyújtottunk segítséget. Eseti pénzellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díj, iskolakezdési támogatás, átmeneti szociális segély, gyógyszertámogatás, méltányos közgyógyellátói igazolvány, idısek napja, közköltséges temetés. 12

13 Egyéb elıirányzatok: A Közjóléti Bizottság a keretét évben teljes mértékben felhasználta. A bizottság költségvetésébıl civil szervezeteket, illetve önkormányzati intézményeket támogatott, megjelölve azt, hogy a támogatás mire fordítható. A támogatásokról az egyes szervezetek rendre elszámoltak. A költségvetési rendeletben egyéb szervezetek támogatásához biztosított elıirányzatok felhasználásra kerültek, a szerzıdésekben foglaltak szerint az elszámoltatásuk rendszeres és folyamatos. Összességében megállapítható, hogy a Közjóléti Iroda kiadásai évben minden esetben az elıirányzatokon belül maradtak évben támogatásban részesítettek száma: Rendszeres pénzellátások Rendszeres szociális segély Tartós munkanélküliek rendszeres segélye Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 13 fı 162 fı 7 fı 53 fı 609 fı 65 fı (megszőnt) Eseti pénzellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési térítési díj Iskolakezdési támogatás Átmeneti szociális segély Méltányos közgyógyellátói igazolvány Gyógyszertámogatás Köztemetés Idısek napja 1922 fı (780 család) 3818 fı (1471 család) 2283 fı 1203 fı 59 fı 159 fı 15 fı 5300 fı 13

14 IV.4. Költségvetési és Adóügyi Iroda Az adózók, illetve az adótárgyak számának alakulása: Adónem év év Adótárgya k/adózók szá-ma (fı v.db) Adóbevétel (E Ft) Adótárgya k/adózók szá-ma (fı v.db) Adóbevétel (E Ft) Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó: állandó ideiglenes Bírság, pótlék Gépjármőadó Talajterhelési díj Vállalkozók kommunális adója Összesen: Építményadó: A nem lakás célú építmények utáni építményadó mértéke évben nem változott, továbbra is négyzetméterenként 600 Ft maradt. Növekedett az adóztatott építmények száma, ami részben annak köszönhetı, hogy folytatódott a 2003-ban megkezdett átfogó helyszíni felmérés az üdülıterületeken. A felmérés eredménye alapján adóellenırzést folytatunk le azon építmények esetében, amelyeket tulajdonosuk eddig nem jelentett be adózás alá. Ebbıl adódóan 2006-ban összesen 12,7 millió Ft építményadó-hiány és bírság folyt be. Az adótárgyak számának növekedése következtében az építményadó-bevétel 8 %-kal növekedett 2005-höz képest. Magánszemélyek kommunális adója: A Képviselı-testület január 1-jétıl hatályon kívül helyezte városunkban a magánszemélyek kommunális adóját. A korábbi évek hátralékainak behajtásából 2006-ban még 427 E Ft bevétel folyt be kommunális adó címén. Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke évben változott, vendégéjszakánként 335 Ft-ot kell fizetniük a városunkban megszállt nem helybeli vendégeknek. Az idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezett szállásadók száma kis mértékben emelkedett. Az idegenforgalmi adóbevétel alapjául szolgáló vendégéjszakák száma az elmúlt három évhez képest az alábbiak szerint alakult: 14

15 Megnevezés (fı) (fı) (fı) Összes vendégéjszakák száma Adómentes vendégéjszakák: év alattiak, 70 év felettiek E.ü. intézményben ellátottak 3. Oktatási intézményben hallgatók 4. Szakképzés keretében tartózkodók 5. Szolgálati kötelezettség teljesítése 6. Munkavégzés miatt tartózk. össz: - helybeli cégek dolgozói: nem helybeli cégek dolgozói: Adómentes v.éj. összesen: Adóköteles vendégéjszakák össz. Adóköteles v.éjszakák aránya összeshez viszonyítva: 34,3 % 24.6 % 24,9 % Adó mértéke Befolyt idegenforgalmi adó állami támogatás nélkül: 300 Ft/v.éj 300 Ft/v.éj 335 Ft/v.éj E Ft E Ft E Ft Az összes, bevallott vendégéjszakák száma évben 9,2 %-os emelkedést mutat. Az utóbbi években több olyan szálláshely került átadásra, amely helybeli nagyvállalatok dolgozóinak az elszállásolására szolgál. Az ezen és a többi okból adómentes vendégéjszakák száma 2006-ben már 160 ezer éjszakát tett ki. A ténylegesen is idegenforgalmi célú, és így adóköteles vendégéjszakák száma 10,5 %-kal növekedett 2005-höz képest. Iparőzési adó: évben az állandó jellegő iparőzési adó mértéke továbbra is a korrigált nettó árbevétel 2 %-a, az ideiglenes jellegő iparőzési napi átalány mértéke a nem helybeli piaci és vásározó kereskedık esetében 1000 Ft, az építıipari tevékenységet végzık esetében pedig 5000 Ft maradt. Az iparőzési adóbevételt tekintve 2005-höz képest növekedés következett be: az állandó jellegő iparőzési adóbevétel 2,9 %-kal nıtt, az ideiglenes iparőzési adó az elızı évhez képest csökkent. A 2006-ban benyújtott adóbevallások alapján a különbözı adómentességek és adókedvezmények miatti bevételkiesés az alábbiak szerint alakult: 6000 Ft alatti adóösszeg mentessége miatt: 427 E Ft Kommunális beruházás miatt adókedv. 24 E Ft miatt: Összes bevétel-kiesés: 451 E Ft 15

16 Gépjármőadó: A gépjármőadó mértéke 2006-ban nem változott, továbbra is a gépjármővek saját tömegének minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft-ot kell fizetni. Az adóztatás alapját a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának adatszolgáltatása képezi. Az adóztatott gépjármővek száma 459 db-bal emelkedett, a gépjármőadó bevétel 4,4%-kal nıtt a évhez képest. Talajterhelési díj Talajterhelési díjat azoknak a magán- és jogi személyeknek kell fizetniük, akik a számukra rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaznak, a díj alapja a felhasznált víz mennyisége. A díjat fokozatosan emelkedı mértékben kell megfizetni, 2004-ben és 2005-ben a kiszámított összeg 20 %-át, 2006-ban az 50 %-át stb., a talajterhelési díj 100-át 2009-tıl kell megfizetni ban a 457 érintett adóalanytól 1,8 millió Ft folyt be. A bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, csakis a törvényben meghatározott célokra használható fel. Adóellenırzések Amennyiben a rendelkezésünkre álló adatbázisok (építéshatóság határozatai, APEH által rendelkezésünkre bocsátott adatok, adótárgy elızı tulajdonosának adatai, fıvállalkozók nyilatkozatai stb.) alapján megállapítottuk, hogy az adózó bevallási kötelezettségét elmulasztotta, vagy nem a valóságnak megfelelı adatok szerint tette meg, adóellenırzési eljárást indítottunk. Az ellenırzési megállapításait jegyzıkönyvbe foglaltuk, amely alapján határozattal állapítottuk meg a bevallani elmulasztott adót - adóhiányként - ezen kívül adóbírság kiszabására is sor került, amelynek a maximális összege az adóhiány 50 %-a. Folytattuk az üdülıterületek helyszíni bejárását évben a különféle adóellenırzési tevékenységek eredményeként összesen E Ft adó, bírság és pótlék bevétel folyt be. Adóbehajtás A tervezett adóbevételek minél nagyobb arányú teljesülése érdekében adóbehajtási feladatainkat egész évben folyamatosan elláttuk. Az I. és II. félévi adóbefizetések esedékessége után a hátralékkal rendelkezı adózók részére fizetési felszólításokat küldtünk ki. Egy-egy alkalommal kb db felszólítás kiküldésére került sor. A felszólítások azoknál a hátralékosoknál eredményesek, akik csak elfelejtették" határidıben rendezni az esedékes adójukat, vagy rövid ideig tartó, átmeneti fizetési nehézségük volt. Sok esetben hoz eredményt, ha személyesen vagy telefonon tárgyalunk az adózóval a tartozás rendezésérıl. 16

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekrıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1 165 / 2010. J A V A S L A T Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben