Az egészségmegelôzés és a prevenció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségmegelôzés és a prevenció"

Átírás

1 IX. Primer Az egészségmegelôzés és a prevenció elôadások kivonatai Budapest, május 22. Fodor József Országos Egészségügyi Központ MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

2 A civil szervezetek szerepe, lehetôsége a prevencióban Vasváry Artúrné Magyar Rákellenes Liga A fejlett országokban a közszolgáltatások különbözô területein helyet biztosítanak a társadalmi részvételre. Ezek nem ismeretlenek az egészségügy területén sem. A hazai nonprofit szektorhoz kb. 50 ezer szervezet tartozik. Ennek négy százaléka tekinti az egészségüggyel összefüggô szolgáltatásokat fôtevékenységének, közli Harsányi László. Ez 2000 szervezetet jelent, nagyrészük alapítvány (1680), 404 egyesület. Az egészség érdekében mûködô szervezetek céljaik és tevékenységük szerint rendkívül színes összetételt mutatnak. A legtöbb szervezet valamilyen betegcsoport érdekeit szolgáló, elsôsorban a gyógyítást elôsegítô munkát folytat. Az egészségmegôrzés, mint követelmény kevésbé határozza meg az egyébként következetes érdekképviseletet. Az állam részérôl a valódi igény a civilekkel való együttmûködésre a jelenlegi Egészséges Nemzetért népegészségügyi program végrehajtásában jelentkezett konkrét formában. A munka hatékonyságát formális elemek gyengítették, melyek ma is fennállnak. Kétségtelen, hogy az Egészséges Nemzetért program új fejezetet nyitott a civilek és az állam között. Az állami program megvalósulásának deklarált tényezôjévé váltak a civilek. Megtörténtek az elsô fontos lépések a cél elfogadására, az együttmûködés igényének kifejezésére. Az egészségügy és a civilek kinyilvánították az egészségmegôrzés, a prevenció szükségességét, ill. cselekvési szándékukat ezek érdekében. Eredményes konferenciát tartottak a civilek és az egészség ügyvezetôi az együttmûködésrôl. Az Egészséges Nemzetért program tényszerû. A feladat konkrét, áttekinthetô, de vajon elég tartalmi információt jelent-e a betegegyesület számára? Szûkítsük a programot a daganatos betegségek korai felismerésére és ezzel a gyógyulási lehetôségek elôsegítésére. Vajon minden civil szervezet felkészült az eredményes együttmûködésre? Elemezzük a civilek oldaláról: A szervezetek többsége betegeket tömörítô egyesület, vagy egy-egy gyógyítást elôsegítô alapítvány. Elsôsorban a rehabilitációval foglalkoznak, az egészség tudatos fejlesztése, ill. e tevékenység szükségességének kinyilvánítása kevésbé megfogalmazott. Probléma a prevenció helyes értelmezése is: a daganat megelôzhetô, vagy korán felismerhetô? A kockázati tényezôkre való figyelemfelhívás nem kap elég hangsúlyt. (dohányzás, alkohol, drog, túlzott gyógyszerfogyasztás stb.) A primer és a szekunder prevenció közötti összefüggés nem mindig világos. Nehéz a szekunder prevenció megértése, ehhez több ismeret és pontos megfogalmazás kell. (nem betegrôl van szó!) Az érintettek megszólítása megfelelô stratégiát igényel az országos vagy helyi szervezetek részérôl, de kommunikációs készséget is. Ezek hiányában az üzenet csak jóindulatú tanács lesz, és eredménytelen marad. A civileket tágabban értelmezve szólni kell a tanuló fiatalok körében végzett, a rák korai felismerését elôsegítô oktatásról. Sürgetô feladat a megfelelô tananyag összeállítása és a tanárok képzése. Mi hiányzik az eredményes prevencióhoz? A munkák összehangolása, mert kezd újra kialakulni a párhuzamosság. Van egy iroda, melynek feladata ez lenne, de ebben a civilek részvétele esetleges. A visszajelzésekre pedig nagy szükség van, és a civilek is várják tevékenységük kritikáját. A hasonló nemzetközi rákellenes szervezetek munkája jobban össze van hangolva az állam tevékenységével. Ezt elô kell és lehet segíteni, a civilek nyitottak, szívesen fogadnak minden segítséget. Remek központi programok futnak, -mozgás, táplálkozás-, csak nem kapnak az egyesületek ezekrôl megfelelô tájékoztatást. Összefoglalva: Létrejött az állam valódi igénye a civilekkel való együttmûködésre; A program végrehajtható. A civil szervezetek fogadókészsége megvan. Hiányzik az összehangolás tartalmi és gyakorlati területen. Szükséges a párbeszéd, a visszajelzés és a korrekció. Szükség lenne az alprogramokhoz kapcsolható civil szervezetek integrálására. Szükség van a feladathoz rendelhetô célirányos anyagi támogatásra, oda, ahol remény van a hatékony együttmûködésre. Szükség van a civil szervezetek közötti együttmûködés kialakítására. A Magyar Rákellenes Liga felelôssége tudatában igyekszik elôsegíteni az együttmûködést az egészségért tevékenykedô minden civil szervezettel, ill. a hasonló területen dolgozó egyesületekkel, alapítványokkal. Biomonitoring és kemoprevenció Tompa Anna OKK-Országos Kémiai Biztonsági A kemoprevenció célja az, hogy valamely kóros állapot kialakulását megakadályozza, késleltesse, vagy a megindult kóros szabályozások menetét a normális irányba terelje, sôt visszafordítsa. Ahhoz, hogy ez a beavatkozás sikerüljön meg kell keresni azokat a biomarkereket, amelyek az egészségi állapot romlását még visszafordítható fázisban jellemzik. Ilyenek lehetnek a géntoxikológiai paraméterek pl. a kromoszóma aberrációk, a DNS repair enzimek kapacitásának csökkenése, vagy az immunológiai státuszt jellemzô paraméterek változása. A korai jelek segítségével a még egészséges egyén esetében is jósolható a bekövetkezô negatív változás, vagy betegség, amit hatékony kemoprevenciós beavatkozás nélkül nem lehet elkerülni. Ezért a kemoprevenció elsô és legfontosabb lépése a kockázat jellemzése. A kockázat jellemzés összetett fogalom, aminek részét képezi a kockázat analízis, a kockázat becslés és a kockázat kezelés és ennek részeként jelenik meg a kemoprevenció. A kockázati tényezôk feltárásában és az okozott biológiai hatások értékelésében egyaránt helyet kapnak a biomarkerek, amelyek kimutatására fôleg a modern molekuláris-biológiai módszerek alkalmasak. A kockázati tényezôk távoltartása mellett igen fontos a szervezet védekezô rendszerének erôsítése, a mérgezô anyagok metabolizmusának elôsegítése és az okozott kár, pl. a szabad oxigén gyökök által a makromolekulákon okozott denaturációs károsodások kivédése antioxidánsokkal. A kemopreventív ágensek ezért különbözô hatáspontú vegyületek lehetnek. Többségük antioxidáns hatással is rendelkezik. Ide tartoznak a növényi eredetû anyagok, glikozidok, flavonoidok és a különbözô vitaminok, karotinoidok és néhány mikroelem pl. a szelénium. A másik kemopreventív vegyületcsoport gátolja a sejtproliferációt, illetve fokozza a programozott sejthalált, az apoptózist. Külön csoportot képeznek azok a szerek, amelyek a terminális differenciálódásra ill. az erek növekedésének gátlására hatnak. Vannak kemopreventív szerek, amelyek a megbetegítô ágens metabolizmusát ill. detoxikálódását befolyásolják, vagy az immunrendszer funkcióit erôsítik. Sok esetben a hatás a DNS molekula metilációs viszonyainak megváltozásából adódik. A Széchenyi terv keretében módunkban van számos kockázati csoporton belül a kemoprevenciós lehetôségek alkalmazására, amelynek részleteirôl 1-1 poszteren bemutatott anyagban számolnak be a projekt részvevôi. Elôadásomban a kemoprevenció és a biomonitoring elméleti alapjait ismertetem. Széchenyi K+F, és OTKA T pályázat. 180 Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

3 A kémiai anyagok toxicitását általában úgy állapítják meg, hogy azokat növekvô dózisokban adagolják in vivo vagy in vitro, szervezeteknek vagy sejteknek. A toxicitást a sejthalál különbözô formáinak bekövetkezte, szövet és sejtkárosodások jelzik, amelyek egyes szervek vagy az egész szervezet morphologiai és/vagy funkcionális zavaraiban nyilvánulnak meg. A legtöbb toxicologiai vizsgálatot akkor fejezik be, amikor elérik azt a dózist, amelynek hatására már sem morphologiai sem funkcionális károsodás nem következik be. Alacsonyabb dózisok a klasszikus toxicologia szempontjából érdektelenek. Ennek ellenére, számos vegyület igen alacsony dózisainak hatására dózisfüggô változások keletkezhetnek. Ezek a változások sok esetben ártalmatlanok, mivel nem hoznak létre sejt-sejtközötti interakciókat és nem károsítják a sejtek és szövetek struktúráját vagy mûködését. Más esetekben azonban egy adott vegyület nem toxicus dózisai sejtszinten olyan funkcionális változásokat okoznak, melyek az egész sejtpopulációban mélyreható következményekkel járnak. Így például, az egyik legegyszerûbb vegyület, a formaldehyd, és olyan molekulák, amelyek a formaldehyd biológiai rendszerekben bekövetkezô reakcióban részt vesznek, mint a potenciális formaldehyd generátor methyl ascorbigen és methylezett bázikus aminosavak, vagy a formaldehyd mobilizáló resveratrol, nem várt, bifázisos, ellentmondásos, dózisfüggô hatást fejtenek ki a sejthalálra és sejtproliferatiora. Vizsgálataink szerint, ha a formaldehydet 1.0 mm-nál nagyobb koncentrációban adjuk endothel sejtek és tumorsejtek tenyészetéhez, fokozott apoptosis jön létre. Ezzel szemben 1 mm-nál alacsonyabb dózisok csökkentik az apoptosist és fokozzák a sejtproliferatiot kontroll tenyészetekhez viszonyítva. Hasonló tendenciát észleltünk, amikor trans-resveratrolt adagoltunk különbözô sejttenyészetekhez magasabb ( mm) és alacsonyabb ( mm) dózisban. Ugyanúgy a formaldehyd generátor methyl ascorbigen, hydroxyl-methyl arginin és trimethyl lysin, dózis-függôen stimuláló vagy gátló hatást fejt ki a sejtproliferációra. A fentiekre való tekintettel ajánlatos lenne bizonyos vegyület-csoportokat (pl-formaldehyd generator vagy befogó molekulákat) az ún. nem toxicus dózistartományban, azaz a tolerálható dózisokban is megvizsgálni, lehetséges anti-apoptoticus és sejtproliferációt stimuláló hatás szempontjából, ami gyakorlatilag megfelel a tumor-pormoter tulajdonságnak. Ilyen vegyületek egyre gyakrabban fordulnak elô környezetünkben és a rosszindulatú daganatok számának a népesség körében tapasztalható emelkedése feljogosít ilyen irányú további kutatásokra. Váratlan hatások a nem toxicus tartományban Szende Béla, Tyihák Ernô Semmelweis Egyetem, I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Az elméleti és a gyakorlati tanulmányok egyértelmûen bizonyították, hogy a rendszeres fizikai aktivitás hiánya rizikófaktorként szerepel az elhízás megelôzésében. A gyógyszeres és diétás kezelés mellett a rendszeres fizikai aktivitás, a terápia és a rehabilitáció fontos eszköze lett. Az elhízás talaján megjelenô betegségek patogenezise bizonyítja, hogy multifaktoriális eredetû szindróma. Különösen a hasi elhízás és szövôdményei jelentik a legtöbb problémát és veszélyt. A hasi elhízásban a zsírsejtek száma mennyiségileg és minôségileg is változik. Megjelenik az u.n. metabolikus szindróma, amelynek részét képezi a II. típusú diabetes, a hiperinzulinémia, az inzulin rezisztencia, a glukóztolerancia változása, hiperlipidémia- dislipidémia, hipertónia, hiperurikémia, és a fibrinolitikus rendszer változása. A súlyos szövôdmények talaján lipidperoxidáció is fokozódik. Az LDL oxidációja a korai atherosclerozis és szívizom-károsodás kialakulásához vezet. Az endotél funkciók romlása révén a hipertónia is manifesztálódik. A fizikai aktivitás, az egyénre szabott mozgásprogramok jól kiegészítik a gyógyszeres és diétás kezelést. Az elhízottak fogyasztása, vagy a diabeteses betegek metabolikus fittségének elérése a rendszeres fizikai aktivitás alkalmazásával biztosítható. Fizikai aktivitás és az elhízás Pucsok József Országos Sportegészségügyi Bevezetés/Célkitûzés: Aktív munkaképes pénztártagok körében komplex fogászati szûrôvizsgálatot végeztünk és kezelési tervet ajánlottunk fel. Célunk a szájhigénia és fogazati állapot javítása, a caries és fogágybetegségek gyakoriságának csökkentése volt. Vizsgált populáció: A Dimenzió Egészségpénztár szûrôprogramjában összesen több, mint szûrôvizsgálatot végeztünk 1999 januárjától önként jelentkezô pénztártagokon évenkénti követéssel. Módszer: A vizsgálatok 75 centrumban, fogszakorvosok irányításával és közremûködésével történtek. Egységes protokoll szerint került sor: anamnesis felvételére, a fogazati állapot felmérésére. A kérdôíven rögzített adatokat központi adatbankban számítógépesen feldolgoztuk és tároltuk. A szûrésen részt vett tagok a szükséges alapvetô fogászati kezelésekhez (tömések, gyökértömés és kezelés stb.) külön térítés nélkül jutottak hozzá. A fogászati szûrôvizsgálatok eredményeit áttekintve kiemeltük és megvizsgáltuk azon tagok körét, akik már 3 fogászati szûrésen rész vettek. (967 tag). Eredmények: A három fogászati szûrésen részt vett tagok körében: A szuvas fogak száma felére csökkent. Az ép fogazattal rendelkezô tagok száma 50 %-kal emelkedett A fogászati status rendezése közben az elsô és második szûrés között a tagok 250 a második és harmadik szûrés között 150 fogat vesztettek Rosszindulatú elváltozásra utaló jelet összesen 8 esetben észleltek A fogínybetegség gyakorisága 55 % -kal csökkent A behelyezett tömések száma felére esett A gyökértömések és kezelések száma nem változott A fog és gyökéreltávolítások száma 50 %-kal csökkent Következtetés: A fogászati prevenció alapja a rendszeres fogászati szûrôvizsgálat. Adataink szerint a rövid távon is igen jelentôs eredményeket érhetünk el a szervezett fogászati megelôzô programok futtatásával. Fogászati prevenció tapasztalatai több, mint szûrôvizsgálat alapján Paphalmy Zsuzsa, Kricsfalvi Péter, Váradi Péter Dimenzió Egészségpénztár IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

4 Az egészségpolitika elérte, hogy január 1-tôl egységes irányítás alá kerüljenek az egészségügyi ágazat mûködését meghatározó nemzeti intézmények, így az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). A népegészségügy a lakosság egészségének megôrzésével, fejlesztésével és a betegségek megelôzésével összefüggô gyakorlatot jelenti, melynek gazdája az ÁNTSZ. Az egészségbiztosítást szükséglet-alapú, nemzeti kockázatközösségre épülô, állami felelôsségvállalással mûködô, járulékokból és adókból finanszírozott rendszerként definiálhatjuk, melynek kezelôje az OEP. A lakosság egészségi állapotának fejlesztése érdekében megfogalmazásra és elindításra került az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program , melynek végrehajtásában az OEP és az ÁNTSZ együttmûködése meghatározó szereppel bír. A Program megvalósítása érdekében az OEP részt vesz a tárcaközi bizottság munkájában, átadja az irányított betegellátási modell-kísérlet tapasztalatait, finanszírozási feladata révén magas színvonalú, költség-hatékony szolgáltatás vásárlásra törekszik. Ezen új programon felül az OEP és a népegészségügy kapcsolatának számos, ma már esetenként tradicionálisnak mondható együttmûködési területe van: meddôségkezelési eljárások finanszírozása, anya- és csecsemôvédelem, anyatej ellátás, újszülöttkori szûrôvizsgálatok finanszírozása, iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok finanszírozása, védônôi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozása. A lakosság életminôség javítását szolgálják a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, a gyógyfürdô ellátás, az orvosi rehabilitáció és szanatóriumi ellátás finanszírozása. A szervezett lakossági szûrôvizsgálatok esetében az OEP érdekelt a compliance növelésében, a hazai tapasztalatok és nemzetközi adatok értékelésében, összevetésében; a lakossági elégedettség, a várható népegészségügyi élet- és életévnyereség növelésében, a költséghatékony szolgáltatási formák alkalmazásában. Az OEP tevékenysége révén hozzá kíván járulni a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakításához, ezáltal a népesség egészségügyi-állapot mutatóinak javításához. Kívánatos az OEP szolgáltatás vásárlói szerepének erôsítése, melynek révén a társadalom által biztosított anyagi forrásokat a lehetô legnagyobb hatékonysággal, az elérhetô maximális egészség-nyereség realizálásával tudjuk felhasználni. Népegészségügy és egészségbiztosítás Oberfrank Ferenc Országos Egészségbiztosítási Pénztár A növényi metabolizmus során keletkezô másodlagos termékek nagy részét korábban mint antinutritív hatású élelmiszeralkotókat tartotta számon a szakirodalom, mivel tápanyagok felszívódását, hasznosulását gátolták. Az utóbbi évek intenzív kutatásai bebizonyították, hogy e vegyületek nagy részének kedvezô élettani hatása is van. A káposztafélékben nagy mennyiségben fellelhetô glükozinolátok a jódanyagcserét befolyásolják és elégtelen jódfelvétel esetén fokozhatják a golyva kialakulásának kockázatát. Napjainkban a glükozinolátokat és a belôlük hidrolízissel keletkezô izotiocianátokat tekintik az egyik legjelentôsebb élelmiszer eredetû kemopreventív vegyületcsoportnak, mivel számos, a tumor kialakulása ellen ható enzimet képesek indukálni, továbbá direkt és indirekt antioxidáns hatásuk is van. A hüvelyes növényekben, elsôsorban a szójában elôforduló izoflavonoidok a polifenolos vegyületek csoportjába tartoznak, melyek antinutritív hatása az egyes fémionok felszívódásának, ill. a fehérje hasznosulásának gátlásában nyilvánulhat meg. Az izoflavonoidokra e negatív tulajdonságok nem jellemzôk. Sokkal inkább jelentôs fakultatív (ösztrogénagonista vagy antagonista) hormonhatásuk és különbözô enzimek aktivitását (tirozin-kináz, aromatáz) gátló tulajdonságuk, melybôl következôen képesek hormonfüggô daganatok, továbbá a menopauza idején fellépô osteoporosis és cardiovascularis elváltozások kialakulását megelôzni. Antioxidáns tulajdonságaik is jelentôsek. A likopin a karotinoidok családjába tartozó vegyület, jóllehet nem antinutritív hatású, mivel azonban szerkezetébôl adódóan nem A-provitamin, korábban nem tulajdonítottak nagy humán táplálkozásélettani jelentôséget e molekulának. Napjainkra azonban bebizonyosodott, hogy a likopin, ill. az azt nagy mennyiségben tartalmazó paradicsom rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható bizonyos típusú daganatos megbetegedések kialakulásának csökkent kockázatával. A molekula kedvezô élettani hatásáért más jellemzôk mellett antioxidáns tulajdonságai is felelôssé tehetôk. Jelen elôadásban e fenti vegyületekkel végzett vizsgálatainkból mutatunk be néhányat, rámutatunk a glükozinolát-tartalmú fekete retek préslé és brokkoli, valamint tiszta izoflavonoid vegyületek és a likopin in vitro antioxidáns tulajdonságaira, beszámolunk a fekete retek préslé lipid-anyagcserére gyakorolt hatásáról, valamint egyes élelmiszereink likopin-tartalmáról. A munkát támogatta az Oktatási Minisztérium (1/016/2001. sz. NKFP Széchenyi projekt). Glükozinolátok, izoflavonoidok, karotinoidok fitonutriensek az egészségvédelemben Lugasi Andrea FJ OKK OÉTI Az atherosclerosis (AS) kialakításáért hosszú idôn keresztül a cholesterint kárhoztatták. A 20. Század utolsó évtizedei a baktériumok, mindenek elôtt a chlamydiák AS-ban játszott szerepének a kutatásának dominanciájával telt. Az ezredfordulón a kutatások eredményeit összegzô KOENIG megállapította, hogy azt már tudjuk, hogy nem a chlamydiák okozzák az atherosclerosist, de hogy mi okozza azt nem tudjuk. Ezért keblünkre kell ölelni minden új kutatási irányzatot és eredményt az AS kutatása területén. Az immunológiai, immunpathológiai megközelítés régi új irány az AS kutatásában. A mi kutatási eredményeink gyökerei a syphilis (sy) kutatásához vezetnek. A sy szerológia a szûréshez nem specifikus antigéneket, cholesterint, cardiolipint és lecithint használ. Úgy tanítottuk, hogy a cholesterin az érzékenységért, a cardiolipin a fajlagosságért, a lecithin pedig a stabilitásért felelôs komponense az összetett antigénnek. Az aspecifikus (BAP) pozitív savók vizsgálata során kiderült, hogy vannak különleges BAP esetek, ahol anticardiolipin antitest nem fordul elô. Kerestük a reaktivitás okát és rátaláltunk az anticholesterin antitestre (ACHA). Elôször úgy gondoltuk, hogy megtaláltuk az AS-ért felelôs autoantitestet. Tanulmányozása céljából elôállítottunk egy antigént amivel az ACHA termelését indukáltuk. Az immunizálási kísérletek során kiderült, hogy az antitest nem a cholesterint az érfalhoz köt komponense a rendszernek. Ellenkezôleg megakadályozza a szklerotikus plakkok kialakulását. A jelenséget azzal magyaráztuk, hogy az antitest a lipoproteineket (LDL) támadja, felületüket befedi és alkalmassá teszi ôket a máj receptorokhoz való kötôdésre. Kísérleti állatokban immunizálással termelt antitest nemcsak gátolja az AS plakkok keletkezését, de a plakkok lebontását segítve, reverzibilissé teszi a folyamatot. Az antigénhez endotoxint adva a védô hatás csökken. Emberi szérumok vizsgálata során alacsonyabb az ACHA szintje a szklerotikus szervezetekben. Az emberi antiest titerek és az állatkísérletekben megfigyelt ellenanyag szintek párhuzamossága alapján arra következtettünk, hogy emberben is védô szerepe van az ACHA-nek. Amennyiben a kialakult AS-ban kezdjük el az immunizálást, úgy visszafordíthatóvá válhat a folyamat. Az OGYI-val elkezdtük a humán kipróbálást célzó tárgyalásokat. IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 Mikróbák és ellenanyagok szerepe az atherosclerosis megelôzésében és terápiájában Horváth István Országos Bôr- és Nemikórtani 183

5 Kommunikációs csapdák az egészségügyben Heim Pál WIOK Kft., Törökbálint Az egészségügyi marketing-kommunikáció üzenete Az egészségügyi marketing-kommunikáció egyfajta társadalmi célú reklámtevékenységnek is felfogható, melyben az egyéni érdekek és a közösségi célok sokkal élesebben konfrontálódnak a befogadó számára, mint egyéb reklámféleségekben. A képi megvalósításokban bôvelkedô médiumokban meg kell gyôzôdnünk a célok és eszközök, harmóniájáról, kontinuitásáról. Ha azt a folyamatot vesszük figyelembe, mely az egészséges állapotból az egészséget meghatározó társadalmi-környezeti, genetikai és pszichés tényezôkkel együtt a betegséghez vezet, akkor a megelôzô orvoslás azt a részt öleli fel, amely a betegség megjelenéséig tart, s innen kerül az egyén szintjére a betegség gyógyítása. A gyógyulásba vetett hit, a gyógyszerek hatékonyságának valódisága, a szakemberek iránti bizalom, a technikai felszereltség mind hozzátartoznak ehhez a Fehér Arculat -hoz. Az egészségügyi marketing reklámoldalról tulajdonképpen nem más, mint híranyagok sorozata. Hírek egy új gyógyászati eljárásról, egy gyógyszer hatásáról, a betegségek megelôzésérôl, új diagnózisokról, fejlesztésekrôl, kutatásokról, támogatási formákról stb. A jó marketing-kommunikációnak pedig nemcsak a termék csodálatos gyógyító erejérôl kell szólnia, hanem magáról a betegségrôl is. A szenvedô alany ilyenkor úgy érzi kapott valami új információt állapotáról, s talán jobban hisz orvosának is, aki felírja neki az enyhülést adó gyógyszert. A közbizalom felkeltése A közvélemény pozitív érzelmi alap beállítottságának kidolgozása a következô célok elérésével valósulhat meg a leghatékonyabban. 1) Az intézmény pozitív arculatának kialakítása és megôrzése 2) Az eredmények ismertetése 3) Az intézmény dolgozóinak informálása és motiválása A koncepció célja az, hogy az intézmény általános céljait a betegek személyes céljaival összehangoljuk és a közvélemény elôtt autentikusan mutassuk be. Az egészségügyi marketing eszközei A legfontosabb elemek az alábbiak: 1) klasszikus sajtómunka 2) saját PR publikációk 3) információs füzetek 4) rendezvények 5) témák felajánlása a sajtó, a televízió és a rádió újságíróinak 6) interjúk 7) elôadások 8) új kutatási eredmények esetén sajtókonferenciák rendezése 9) publikációk közzététele a folyóiratokban Összegzésképpen: Az egészségügyben a közönségkapcsolati munka jelentôsége az utóbbi években szemlátomást megnôtt, ami különféle tényezôkre vezethetô vissza. A betegek óvatosabbak és tájékozottabbak lettek, megtalálták a módját, hogy ne csak passzív módon szemléljék az eseményeket, hanem döntésükkel befolyásolhassák az adott intézmény munkáját is. Mindez eddig nem ismert új kihívást jelent az egészségügy számára, mely a jövôben mindinkább rákényszerül az emberközpontú szolgáltatás és saját imázsának kialakítására. Prediszponáló tényezôk súlyának áttekintése a fej-nyaki daganatok kialakulásában Gundy Sarolta Országos Onkológiai Magyarország a rákhalálozási statisztikában nemcsak a kelet-közép európai régiót vezeti, hanem a WHO rangsorolásában is az elsô. Mai tudásunk szerint a rák kialakulásáért 85-90%-ban környezeti tényezôk felelôsek, így a rákkeltôk kiiktatásával, a velük való kontaktus csökkentésével, vagy egy racionálisabb életvitel kialakításával, a környezettel szoros összefüggésben álló daganatok keletkezése nagymértékben megelôzhetô. Rákkeltô kockázati tényezôk közé soroljuk a dohányzást, az alkoholfogyasztást és bizonyos táplálkozási szokásokat, amelyek a különbözô familiáris hajlamosító tényezôkkel együttesen, de egyénenként más-más mértékben növelik a rosszindulatú daganatok kialakulásának esélyét. A Lyonban székelô Nemzetközi Rákügynökség (IARC) adatai szerint a közép- és keleteurópai régiókban, de különösen hazánkban az utóbbi 40 évben drámaian növekedett a dohányzásra és alkoholizálásra visszavezethetô daganatok, ezek között is a fej-nyaki laphámrákok mortalitási trendje. Az elôrejelzések szerint ez a kedvezôtlen tendencia várhatóan tovább romlik és a magyarországi fej-nyak rákokból eredô mortalitás 2004-ben az 1994-esnek a duplájára nô. Vajon a növekvô környezeti és életviteli ártalom lenne az egyedüli magyarázata e szomorú prognózisnak? Az egyébként ritka, mindössze 5-10%-os fej-nyak eredetû daganatos prevalencia etiológiai hátterének vizsgálatában igen hosszú ideig a fô hangsúlyt a külsô környezeti faktorok, azok különös hatásmechanizmusának tisztázása jelentette. Az utóbbi évek kutatási programjainak paradigma váltása azonban a fej-nyak daganatokra is vonatkozik, a betegség kialakulásának molekuláris genetikai háttere is lassan körvonalazódik. Ezt demonstrálják azok az IARC-, WHO-, valamint a különbözô nemzeti rákregiszter statisztikák, térinformatikai adatok és az eddig megjelent -bár kis esetszámú- kutatások eredményei, amelyek a környezeti és genetikai prediszponáló tényezôk arányában a környezet-területi különbségeken belül az etnikai-, tehát populácó-genetikai eredetû polimorfizmusok jelentôs szerepére is utalnak. A fej-nyak daganatos, különösen a 40 év feletti betegeknél feltûnô a nemi aránynak a férfiak irányába történô nagyfokú eltolódása. Ugyanakkor a legújabb adatok a fiatalabb, a 40 év alatti, ráadásul nem dohányzó és nem alkoholizáló generáció rohamosan növekvô veszélyeztetettségére utalnak, sôt a nemi aránynak az idôsebbektôl eltérô, kiegyenlítôdés felé mutató elmozdulását, vagy a fiatalok között a betegség agresszívabb lefolyását jelzik. A környezeti expozíció hatásának hangsúlyozása mellett az egyéni genetikai hajlam és más, eddig még kevésbé tanulmányozott, nem tradicionális potenciális rákkeltô, a stressz, korábbi vírus infekciók, familiáris rákok vagy az immundeficiencia molekuláris mechanizmusainak kutatására, egy kibôvített epidemiológiai szemlélet kialakításának fontosságára hívjuk fel a figyelmet. 184 Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám 2002 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

6 A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Uniói Hálózata (ENWHP) a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi kutató csoportját bízta meg azzal, hogy a kis- és középvállalkozásokban az egészségfejlesztés jó gyakorlatát az Uniós útmutató alapján mutassák be. A modell három szintû: 1. Országos (OMFI), 2. Regionális, 3. Helyi. Az kutató csoportja több kisüzemet ellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálattal (PÁNMED Bt.) közösen regisztrálta a 30 fôt foglalkoztató HUNILUX Kft-nél a következôket: munkahelyi környezetet, a munkával járó kockázati tényezôket, a munkavállalók egészségi állapotát. A munkavégzéssel járó kockázatok közül kiemelhetôk a következôk: 15% a pszichoszociális kockázat, 19% a pszichológiai, 37% az ergonómiai, 2% a baleseti kockázat. A 30 munkavállalóból 1 fô dohányzott, 25-45% (nô/férfi) rendszeresen vagy alkalomszerûen fogyasztott alkoholt, 62% folytatott mozgásszegény életmódot, 14-25% hypertóniás volt. A vizsgálatok után meghatározták a szükségletet és az alábbi egészségfejlesztô programokat ajánlották, amelyeket a menedzsment elfogadott: Munkaértekezleten ismertettük a menedzsmenttel és a dolgozókkal a vizsgálataink eredményét Megnyertük a menedzsment hozzájárulását, hogy a munkahelyen ingyenes koleszterin, vércukor, vérnyomás és súlymérést szervezhessünk Minden egyes dolgozóval megbeszéltük a vizsgálati értékeket, tanácsokat adtunk, mily módon javítható egészségi állapotuk A munkavállalók számára személyes tanácsadás, amely során tájékoztatást kaptak a helyes táplálkozás módjáról Egyéni tanácsadás keretében tájékoztatás, hogy munka és lakóhelyük környezetében hol milyen sportolási lehetôség van Aki nem sportol meggyôztük arról, hogy helyesebb, ha kerékpárral, gyalog jár munkába, mint gépkocsival Mintaétrendeket állítottunk össze, amelyeket ebédre, mint egészséges étrendet javasolunk fogyasztani Javasoltuk, hogy a munkahelyen óránként közösen 5 percet tornázzanak a dolgozók Egy hónap múlva megismételték a vizsgálatokat, amelyek igazolták a jó egészségfejlesztési gyakorlat eredményességét. Errôl a szerzô részletesen beszámol elôadásában. Az egészségfejlesztés jó gyakorlata kisüzemekben Grónai Éva Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi A nukleáris energiatermelés mellett a sugártechnológia rendelkezik a legnagyobb fontossággal az atomenergia békés felhasználásánál. A legrégebben alkalmazott eljárás az egyszerhasználatos orvosi eszközök sugársterilizálása. Ennek legfontosabb elônye, hogy ún. hideg sterilizáló eljárás és a valószínûség számításon alapuló dózisszámítás számszerûen megadja a sterilitás valószínûségét (SAL - Sterility Assurance Level). Elterjedt a sugaras élelmiszertartósítás is, amelynek különbözô módszerei használatosak és engedélyezettek a világ különbözô országaiban, mint a sterilizálás, pathogén mikroorganizmusok elpusztítása, csíraszám csökkentés, csírázásgátlás, stb. Az elmúlt években került az érdeklôdés központjába a sugaras szennyvíztisztítás. A technológiai két elônnyel rendelkezik, kommunális szennyvizekben elpusztítja a pathogén mikroorganizmusokat és parazitákat, az ipari szennyvizekben biológiailag lebonthatóvá alakítja a gyûrûs molekulákat és detoxifikáló hatással is rendelkezik. Ugyancsak az ipari megvalósítás küszöbén van az SO 2 illetve NO x eltávolítása gyorsított elektronokkal ipari füstgázokból. Az elmúlt év sajnálatos terrorcselekményei után került rendkívüli gyors bevezetésre az ionizáló sugárzás használata biológiai fegyverként bevethetô mikroorganizmusok inaktiválására. A fenti sugártechnológiai alkalmazásoknak rendkívül nagy jelentôsége van a közegészségügyben és környezetvédelemben. A sugártechnológia közegészségügyi alkalmazása Gazsó Lajos OKK - Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Az 1996-ban alakult ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion) megfogalmazása szerint a munkahelyi egészségfejlesztés a munkavállalók, munkáltatók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenysége, amely a munkahelyi egészség és jól-lét javítását célozza. Nélkülözhetetlen eszköze a munkaszervezés javítása, a részvétel segítése és a kompetencia növelése. Az ENWHP szerint a munkahelyi egészségfejlesztés jó gyakorlata akkor valósul meg, ha az erre irányuló törekvés beépül a vállalati tervekbe, tisztázódnak a személyi és szervezeti szerepek, tudatosul a szociális felelôsség, konkrét programok valósulnak meg és azok eredményét rendszeresen értékelik. Az EU tagországokat és az Európai Gazdasági Övezethez tartozó országokat tömörítô Hálózat nemhivatalos tagjaként Magyarország bekapcsolódhatott a kis- és közepes méretû üzemekben (SME-k) folyó egészségfejlesztés feltételeit és lehetôségeit felmérô munkába. Az errôl készített országjelentésnek a feltett egységes kérdésekre kellett választ adnia az európai összesíthetôség érdekében. Az elôadásban a szerzôk a SME-k gazdasági jelentôségérôl, munkavédelmi rendszerérôl és helyzetérôl, valamint az egészségfejlesztés megvalósulásáról, lehetôségeirôl és korlátairól számolnak be. Megállapították, hogy a magyar gazdaságra is az ilyen méretû vállalkozások számszerû dominanciája jellemzô, a foglalkozás-egészségügyi ellátó rendszer ezekben megfelelô mértékben jelen van, és erre támaszkodva egészségfejlesztô programok és elôadások egyaránt megvalósulnak. Ez utóbbiak mennyisége önmagában ugyan kevés, de a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók számához viszonyítva sok. Nyilvánvaló, hogy egyéb egészségfejlesztôk bevonása szükséges. Az egészségfejlesztés lehetôségei kis- és közepes méretû vállalkozásokban Galgóczy Gábor, Bereczki Edit, Grónai Éva Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi IX. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Magyar Onkológia 46. évfolyam 2. szám

A primer prevenciós fórum rövid története

A primer prevenciós fórum rövid története A primer prevenciós fórum rövid története Konferencia Tompa Anna a Primer Prevenciós Fórum elnöke Jobb félni, mint megijedni tartja a közmondás, ami röviden annyit jelent, hogy abban az esetben, ha elôre

Részletesebben

XII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2005. május 19.

XII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2005. május 19. XII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2005. május 19. Összefoglalók A mindennapjaink éléséhez szükséges testmozgás drámaian csökkent 2-3 emberöltô során, és egyéb civilizációs ártalmak is hozzájárulnak

Részletesebben

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24.

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. Összefoglalók Az elôadás bemutatja a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karán 2003/2004-es tanévben elindított szabadon választható tantárgy

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve

Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve 2013. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér... 4 2. Elméleti háttér Az egészség-tervezés módszere... 5 3. Az egészség... 8 3.1. Az egészség meghatározása... 8 3.2.

Részletesebben

Idősügyi stratégia. Rózsaszentmárton 2010

Idősügyi stratégia. Rózsaszentmárton 2010 Idősügyi stratégia Rózsaszentmárton 2010 Készítette: Lukácsné Szabó Alexandra Őszirózsa Gondozási Központ Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. Az időskor fogalma 1.2. Idősek a WHO szerint

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Budapest 2009. május 20. Összefoglalók

XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Budapest 2009. május 20. Összefoglalók XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Budapest 2009. május 20. Összefoglalók A TERMÉSZETES ÖREGEDÉSSEL JÁRÓ PSZICHÉS FOLYAMATOK IDŐSKORI PSZICHÉS ZAVAROK Baraczka Krisztina Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1178 Készítette Bogyiszló Község Önkormányzata megbízásából a Kapos-Faktor

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Testben, lélekben egészséges Bátaszék TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0914 Tartalom 1. A TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE, KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

MELLÉKLETEK A KERETMEGÁLLAPODÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGI, NYOMDAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

MELLÉKLETEK A KERETMEGÁLLAPODÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGI, NYOMDAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK A KERETMEGÁLLAPODÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGI, NYOMDAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjához 1. számú melléklet: Az emlő-,

Részletesebben

OBESITOLOGIA HUNGARICA

OBESITOLOGIA HUNGARICA OBESITOLOGIA HUNGARICA A Magyar Elhízástudományi Társaság Lapja 2011; (12) Supplementum 1; S1-S20 Konszenzus Konferencia a D-vitamin szerepéről 2011. április 14-15., Eszterházy Károly Főiskola, Eger A

Részletesebben

Xviii. Primer Prevenciós Fórum

Xviii. Primer Prevenciós Fórum Kongresszusi összefoglaló 213 Xviii. Primer Prevenciós Fórum Budapest, 2011. május 19. A zene helye és szerepe a megelőzésben és a gyógyításban Csépe Valéria Magyar Tudományos Akadémia & MTA Pszichológiai

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE 1 A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVII. VÁNDORGYŰLÉSE PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Balatonőszöd 2012. október 4 - október 6. Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése Magyar Táplálkozástudományi Társaság Program Előadások és poszterek összefoglalói Kecskemét Szerkesztők Kovács Ildikó Lelovics Zsuzsanna Felelős szerkesztő a elnöke Kiadó ISBN 978-963-06-3242-3 KECSKEMÉT

Részletesebben

XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója

XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója XX. Jubileumi Primer Prevenciós Fórum Előadások összefoglalója 2013. május 23. csütörtök 1 A környezeti hatások epigenetikai következménye az immunrendszerre Falus András Semmelweis Egyetem, Genetikai,

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5k,f. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Kőbánya Egészségügyi Programjáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, 2008 2. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, 2008 2. SZÁM A Győrben, 2008. május 29-31 között megrendezésre kerülő Fiatal Higiénikusok Fórumán elhangzó eladások és bemutatásra kerülő poszterek összefoglalói, továbbá a prezentációk minősítéséhez használatos értékelő

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata A mellékletek tartalom jegyzéke 1. melléklet: A krónikus stressz szerepe a magyar népesség életkilátásainak alakulásában: a közép-kelet-európai egészség paradoxon...2 A szociális, pszichológiai és életmód

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

Az egészségünk rajtunk múlik! Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0361

Az egészségünk rajtunk múlik! Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0361 PROGRAMÉRTÉKELŐ TANULMÁNY ÁLLATORVOSOK SPORTEGYESÜLETE VETERINAER KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET Egészséges táplálkozás Cselekvési program 2011. Készítette: ETK Szolgáltató zrt. Szentendre, 2011. szeptember

Részletesebben

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20.

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20. Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló 2012. április 17-20. Foglalkozás-orvostan fejlődése a 21. században Dr. Cseh Károly SE. ÁOK. Népegészségtani Intézet Az Európai Munkabiztonsági

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede A LAKOSSÁGI SZŰRÉSEKRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRE

Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede A LAKOSSÁGI SZŰRÉSEKRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRE Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede A LAKOSSÁGI SZŰRÉSEKRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRE Projektgazda: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben