Gyakorlati képzési program követelményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati képzési program követelményei"

Átírás

1 A gyakorlati képzés célja Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó Felsıfokú szakképzés Gyakorlati képzési program követelményei - A csecsemı és gyermeknevelı-gondozó hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára azoknak az intézményeknek a munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és ismereteket nyújtani az egyes intézmények eltérı és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való bánásmódról, a felnıtt és a gyermek kapcsolatáról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveirıl. A gyakorlat célja, hogy hozzá járuljon az érzelmi beállítódás fejlıdéséhez, a gyakorlatok során elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a 0-3 éves korú gyermekek gondozására, nevelésére. Az intézményi gyakorlat szintjei és struktúrája 1. A tájékozódás, az ellátó intézmények megismerésének szakasza ( I. félév) A hallgató elsı alkalommal egy-két napot tölt az egyes intézményekben ismerkedés, tájékozódás céljából. Célzott beszélgetést folytat az intézmény vezetıjével és munkatársaival, információkat győjt az intézmény szociális ellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységérıl, személyi és tárgyi feltételeirıl. 2. A tevékenység megismerésének szakasza (II.- III. félév) A hallgató részletesen, mélységében, összefüggéseiben megismeri az egyes intézmények szociális és pedagógiai munkáját, a gyermekellátásban dolgozóknak családokkal kialakított kapcsolatait, az adott intézmény adminisztrációs munkáját. Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi. Esetenként elıkészítı-kisegítı feladatokat is ellát. Folyamatosan konzultál az intézmény vezetıivel, munkatársaival. 3. Az önálló tevékenység szakasza (IV. félév) A hallgató önálló munkát végez a bölcsıdei nagycsoportban. Átfogó képet szerez a bölcsıdében folyó szociális gondozó-nevelı munkáról, a csecsemı- és gyermeknevelı gondozó munkakörérıl, a bölcsıdei élet egészérıl. Az eredményes csecsemı- és gyermeknevelı gondozó tevékenységhez szükséges készségek, jártasságok, képességek birtokában önállóan valósítja meg a bölcsıdés gyermek gondozását, nevelését

2 Gyakorlati képzés óraszáma, tartalmi bontása félévenként és terephelyekként: A gyakorlat óraszáma és szervezeti formája I. félév II. félév III. félév IV. félév Egyéni gyakorlat 120 ó Csoportos gyakorlat 150 ó Nyári gyakorlat Pedagógiai gyakorlat Bölcsıde 12 ó jóléti Családi napközi Korai fejlesztı Óvoda 6 ó szolgálat 10 ó 12 ó 10 ó jóléti Családok Családsegítı és Korai gondozás szolgálat 8 ó átmeneti otthona gyermekjóléti logopédiai csop.- otthon 10 ó támogató szolgálat hallás sérült csop. 4 ó ek 8 ó 10 ó átmeneti otthona Bölcsıdei- - Speciális óvodai 10 ó /Óvodai/ speciális csoport (sajátos csoport 10 ó nevelési igényő) 10 ó 90 ó 30 ó Bölcsıde 18 ó Alapellátás 12 ó 30 ó Bölcsıde 30 ó 30 ó 30 ó Bölcsıde 40 ó osztály 30 ó Új-és koraszülött Osztály 20 ó 90 ó 30 ó Óvoda 8 ó Bölcsıdei Szolgáltatások 22 ó 30 ó 30 ó otthon 14 ó Bölcsıde 12 ó Bölcsıde-speciális csoport Eü gyermekotthon 4 ó 30 ó 30 óra Záró gyakorlat Bölcsıde Egybefüggı szakmai 5nap x 6óra x 6hét gyakorlat 180 ó 180 ó Összesen : 540 ó 60 ó 150 ó 60 ó 270 ó - 2 -

3 I. Félév A gyakorlati képzés célja: A pedagógushivatáshoz és a gyerekekhez való pozitív érzelmi viszony megalapozása. A gyakorlati képzés feladatai: - A gondozónı gyermeket elfogadó és modellnyújtó magatartásának megfigyelése, viselkedésmódjának utánzása. - A bölcsıdés korú gyermek szükségleteinek megismerése, kielégítésükre alkalmazott eljárások, módszerek megfigyelése, gyakorlása egyéni hospitáláson, elemzése a csoportos gyakorlaton. - Ismerkedés, tájékozódás, tapasztalatszerzés a bölcsıdei gondozásról, nevelésrıl, az óvodai gondozásról, nevelésrıl, a gyermek és a nevelı kapcsolatáról, kapcsolattartási formáiról. - Tapasztalatszerzés gondozónı-gyerek, gyerek-gyerek között folyó kommunikáció jellemzıirıl, illetve a gyerekek játék- és munka- tevékenységérıl, az ezt segítı gondozónıi magatartásról. - Ismerkedés a csoport életrendjével, szokásrendjével, hagyományaival, részvétel az ünnepek, ünnepi elıkészületek teendıiben. - Ismerkedés az bölcsıdés korú gyermek életkori sajátosságaihoz és érdeklıdési köréhez tartozó mőveltségtartalmakkal. A gondozónı gyermeki tanulást szervezı tevékenységének megfigyelése egyéni hospitáláson, elemzése a csoportos gyakorlaton. Egy-egy részfeladat önálló megoldása egyéni hospitálás alkalmával (éneklés, mondókázás, mesélés, stb.). I. Egyéni gyakorlat Bölcsıde Az adatgyőjtés és megfigyelés szempontjai: - A bölcsıde tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, - A csoportszoba, fürdıszoba, kiszolgáló helyiségek berendezése, rendeltetése. - A gyermekintézmény étkeztetési és higiénés berendezései, fızési, étkezési lehetıségei. A konyhával szemben támasztott közegészségügyi és higiénés elvárások megfigyelése, edények, étkészletek, tálaláshoz szükséges eszközök pontos leírása, ezekrıl véleményalkotás. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. - A bölcsıdei csoportok napirendje. - A bölcsıde személyi feltételei, gondozónık és a technikai dolgozók munkája. jóléti szolgálat Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az intézmény szakmai munkájának fıbb jellemzıi. (Célja, feladata, tevékenységi köre, részegységei) - Az intézmény személyi, tárgyi feltételei. A gyakorlat jellegének megfelelı, a szakképzı intézménnyel kapcsolatban lévı intézmény otthon Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai - otthon célja, feladatai, legfontosabb gondozásba vételi feltétel megismerése. - A gyermekotthon tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkeztetési és higiénés berendezései, a csoportszobák berendezése, a játékok. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. - A csoportok napirendje. - A gyermekotthon személyi feltételei, gondozónık és a technikai dolgozók munkája

4 Óvoda Az adatgyőjtés és megfigyelés szempontjai: - Az óvoda tárgyi feltételei, helyiségei, udvara. - Az óvoda személyi feltételei: az óvodavezetı, az óvodapedagógusok, a dajkák, az adminisztratív és a technikai dolgozók munkája. - A csoportszoba berendezése és játékai. - A gyermekek névsora, jele, életkori összetétele, heti- és napirendje. - A csoport nevelési terve. - Az óvodapedagógusok és a dajkák gondozási feladatai. II. Csoportos gyakorlat Alapellátás Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az alapellátás célja, feladata. - A család-orvosi alapellátás rendszere és mőködése. - A házi gyermekorvosi ellátás preventív, gyógyító és regisztráló feladatai. - Az egészséges és beteg csecsemı, gyermekek és szülık tájékoztatása, azok formái. - A gyermekgyógyászati rendelés adminisztratív feladatai (táppénzes állományba vétel, speciális szakrendelésre utalás, betegnyilvántartás). - A higiéné, a fertıtlenítés szabályai, módjai. - A védınıi munka definíciója,, családlátogatási, tanácsadási feladatai, a megelızı, felvilágosító munka, családgondozói tevékenység Bölcsıde Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei, szempontjai: - A higiénés szokások megfigyelése, a rendszeresség szerepe a kisgyermek életében - A gondozási munka feltételei: eszközök, idıtényezı, a gyermek érzelmi állapota, a gyakorlat kivitelezése. A gondozási tevékenység megfigyelése. - A tárgyi feltételek jelentısége a mozgásfejlıdésben. - A gyermekcsoportok kialakulásának feltételei, a társas kapcsolatok (felnıtt-gyerek, gyerekgyerek kommunikáció) megfigyelése. - A játékeszközök korcsoportok szerinti megfigyelése, a játéktevékenység megismerése, leírása. - A beszédfejlıdés megfigyelése. Egyéni gyakorlat idıkerete: Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: hallgató 2 napot délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Óvoda: A félév során egy vagy két alkalommal összesen 6 óra idıkerettel jóléti szolgálat: A félév során egy vagy két alakalommal összesen 8 óra idıkerettel. otthon: A félév során egy alkalommal 4 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: Bölcsıdei gyakorlat: A hallgató javasolt idıkerete hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján. Alapellátás: A félév során 3 alkalommal összesen 12 óra idıkerettel. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson, az óvodai, a gyermekjóléti szolgálatnál valamint a gyermekotthoni látogatáson, és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (I. számú melléklet) - 4 -

5 Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. II. Félév A gyakorlati képzés célja: Bekapcsolódás és részfeladat ellátás a bölcsıdei nevelımunkába, elsısorban a gondozás, a játék, az anyanyelvi nevelési (mese, olvasás, vers, mondóka) knél. A gyermekek ének-zenei, testnevelési és ábrázolási inek megfigyelése. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges ismeretek elsajátítása. A gyakorlati képzés feladatai: - A hallgatók próbálják ki önmagukat a bölcsıdei szakvezetı segítségével az alapvetı k során, - A félév a játéktevékenységbe való bekapcsolódás idıszaka, ahol a hallgató ötletadással, szerepvállalással és a feltételek megteremtésével segíti a gyerekek játékát. Az alkalomnak megfelelıen alkalmazza a megismert verseket, mondókákat, dalokat, meséket. - A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre alkalmazott legmegfelelıbb eljárásokat. A délutáni hospitálások során is biztosítsuk, hogy megfigyelhesse a bölcsıdei szakvezetı tevékenységét, eljárásait. Önálló gyakorlásra (a megadott i körökben) is kapjanak lehetıséget. - A hallgatók figyeljék meg, és készítsenek feljegyzéseket a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységérıl. A győjtsenek példákat az irodalom, az éneklés, az ábrázolás és a testnevelés - kötött vagy kötetlen - foglalkoztatási formáiról. - Kapcsolódjanak be az ünnepek elıkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló mősorral, ajándékkal. - A hallgatók tanulják meg a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket, énekesés szabályjátékokat. - A hallgatók a félév során fokozatosan szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik szakszerő felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában. - Az egyéni hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók a Családok átmeneti otthona, a ek átmeneti otthona intézmény tevékenységével, a jóléti szolgálat napi munkájával. Egyéni gyakorlat jóléti szolgálat Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az intézmény szakmai munkájának gyakorlatban történı megismerése. - Az intézményben dolgozó szakemberek tevékenységének gyakorlatban történı megismerése

6 ek átmeneti otthona Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az otthon tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkezési és higiénés berendezései, a szobák - berendezése, a játékok. - Az intézmény célja, feladata, szerkezeti felépítése. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportlétszám. - A gyermekek napirendje. - Az otthon személyi feltételei, a gyermekeket ellátó szakemberek munkája - Az otthonba kerülés okai, háttere. Családok átmeneti otthona Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai - Az otthon tárgyi feltételei, a családok életkörülményei, helyiségeik, udvara, étkeztetési és higiénés berendezések, a lakószobák. - Az intézmény célja, feladata, szerkezeti felépítése - Az otthonba kerülés okai, háttere, az otthonban élı családok helyzete, a segítés, a nehézségek megoldásának lehetıségei. - Az otthon személyi feltételei. Csoportos gyakorlat Bölcsıde Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei, szempontjai - A gyermek étkezése a bölcsıdébe, elválás az anyától, búcsúzás. Ezt követıen a gyermek viselkedésének megfigyelése 1 órán keresztül. - Csecsemı étkezésének megfigyelése. - A kisgyermek étkezésének megfigyelése. - Néhány /2-3) eltérı korú és mozgásfejlettségő gyermek megfigyelése. - A szabad levegın tartózkodás megfigyelése. Az idıtartam és a tevékenység értékelése. - Egy gyermekcsoport testi fejlıdésre vonatkozó dokumentációjának összehasonlítása, az egyes gyermekek közötti különbségek megállapítása, elemzése. - Bekapcsolódás és részfeladat ellátás egyes gondozási (tisztálkodás, öltöztetés stb.) és játékkbe, az anyanyelvi nevelési feladatokba (mesélés, olvasás, mondókák, versek). - Figyelje meg a gyermekek ének-zene, testnevelés és ábrázolási tevékenységét. Egyéni gyakorlat idıkerete: jóléti szolgálat: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. ek átmeneti otthona: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Családok átmenetei otthona: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: a hallgató hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján, azon kívül egy héten keresztül 2 napot délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (II. számú melléklet) - 6 -

7 Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. Nyári gyakorlat Bölcsıde (40 óra) Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei: - Folyamatos napirend - Játék tevékenység megfigyelése, egyes játékkbe bekapcsolódás - Társas kapcsolatok - Beszéd, anyanyelvi nevelés megfigyelése, részfeladatok végrehajtása (meseolvasás, mondókázás, versmondás) - Ének-zenei, testnevelési, ábrázolási k megfigyelése, néhány tevékenységbe bekapcsolódás a gyakorlat második részében - Egyes gondozási feladatokban részfeladat ellátás, a gyakorlat második felében.(étkeztetés, öltöztetés, altatás, tisztálkodás) Csecsemı- és gyermekosztály (kórházban) (30 óra) Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A betegekkel való bánásmód (megnyugtatás, foglalkoztatás, játék) - A betegellátás higiénéje, feltételei. - A mindennapos testápolás. - A csecsemı / gyermek táplálása. - A betegségek tünetei, vizsgálatai, kezelési eljárások. - A betegek felvétele, elbocsátása. - Adminisztráció, dokumentáció. - A tapasztalatokról készített jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban. Újszülött osztály, koraszülött osztály (20 óra) - Az adatgyőjtés és megfigyelés szempontjai: - A veszélyeztetett koraszülött sajátosságai. - A koraszülöttség jellemzıi. - A légzészavarok és más mőködési zavarok ellátási módjai. - A mindennapos ápolási feladatok, fürösztés, öltöztetés, pelenkázás, bırápolási, köldökellátási feladatok, hajápolás, szájápolás, hımérızés. - A lázcsillapítás és testtömeg mérés. - A koraszülöttek különbözı táplálási formái: szoptatás, hozzátáplálás és szondatáplálás. - A koraszülöttek általános állapotának felmérése, intenzív megfigyelése. - A koraszülöttek különbözı vizsgálataihoz, beavatkozáshoz való elıkészítés, szükség szerint segédkezés, szondázás, vérvétel, infúziós pumpák alkalmazása, oxigén - terápia, gépi lélegeztetés, vércsere-transzfúzió, fénykezelés, gyógykezelés. - A koraszülött ellátásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók - 7 -

8 - A higiénés szabályok pontos betartását, kórházi ártalmak elkerülése. - Speciális ápolási feladatok: hányó- hasmenéses, géppel lélegeztetett koraszülöttek ellátása, atelektázia megszüntetésére alkalmazott tornagyakorlatok, fektetési módok. - Az egészséges újszülött élettani sajátosságai. - Az átmeneti, nem kóros jelenségek újszülött korban. - Az anyatejes táplálás jelentısége. - Szülési sérülések megjelenési formái - A fejlıdési rendellenességek tünetei. - Az újszülött korban elıforduló betegségek. - Újraélesztéssel kapcsolatos feladatok (szabad légutak biztosítása, lélegeztetési, szívmasszázs). - Az újszülött-kori szőrıvizsgálatok elvégzése. - Az újszülött megfigyelése - Az újszülött ellátásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók. - A szoptatás, a mellápolás tanítása. - A különbözı vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz az elıkészítést, segédkezés. - Írásbeli feladatok: - A tapasztalatok, jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban. Írásbeli feladatok: A hallgatók a nyári gyakorlati naplójukban rögzítik a gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (III. számú melléklet). Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár értékeli. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele a nyári gyakorlat elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. III. Félév A gyakorlati képzés célja: Bekapcsolódás és részfeladat ellátás a bölcsıdei nevelımunkába, elsısorban a gondozás, a játék, az anyanyelvi nevelés (mese, olvasás, vers, mondóka), az ének-zenei, a testnevelési és az ábrázolási k szervezésébe, vezetésébe a gondozónı felügyelete mellett. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges készségek és képességek gyakorlással történı alapozása, elsajátítása. A gyakorlati képzés feladatai: - A hallgatók próbálják ki önmagukat a bölcsıdei szakvezetı segítségével az alapvetı k során, - A játéktevékenységbe való bekapcsolódás során a hallgató ötletadással, szerepvállalással és a feltételek megteremtésével segíti a gyerekek játékát. Az alkalomnak megfelelıen alkalmazza a megismert verseket, mondókákat, dalokat, meséket, dalokat. - A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre alkalmazott legmegfelelıbb eljárásokat. A délutáni hospitálások során is biztosítsuk, hogy megfigyelhesse a bölcsıdei szakvezetı tevékenységét, eljárásait. Önálló gyakorlásra (a megadott tevékenységi körökben) is kapjanak lehetıséget

9 - A hallgatók figyeljék meg, és készítsenek feljegyzéseket a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységérıl. A győjtsenek példákat az irodalom, az éneklés, az ábrázolás és a testnevelés - kötött vagy kötetlen - foglalkoztatási formáiról. - Kapcsolódjanak be az ünnepek elıkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló mősorral, ajándékkal. - A hallgatók tanulják meg a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket, énekesés szabályjátékokat. - A hallgatók a félév során fokozatosan szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik szakszerő felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására. - Az egyéni hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók a Családi napközi, a Családsegítı és gyermekjóléti támogató szolgálat tevékenységével, a Bölcsıdei/Óvodai speciális csoport munkájával. - A csoportos gyakorlat során ismerjék meg az óvodák mindennapi tevékenységét, a kiscsoportosok beszoktatását, végezzenek összehasonlítást a bölcsıdei és az óvodai k között. Egyéni gyakorlat Családi napközi Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A családi napközi tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkeztetési és higiénés berendezései, a csoportszobák berendezése, a játékok. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. - A gyermekcsoport napirendje. - A családi napközi személyi feltételei, a mőködtetı(k), a kisegítı(k) és a támogató - szakember(ek) munkája. Családsegítı Szolgálat - Támogató Szolgálat Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A személyi feltételek biztosítottak-e? - Tárgyi feltételek megfelelnek-e a szakmai feladatok ellátásához? (esetmegbeszélések, játszószoba, ügyfélfogadás stb.) - A szakmai feladatok közül melyikre helyezıdik nagyobb hangsúly és miért? - Az esetek elosztása milyen szempontok alapján történik a családgondozók között. - Az észlelı- és jelzırendszer hogyan, milyen formában mőködik, kik a résztvevıi? - Az esetek megjelenési arányai. - Kikkel van kapcsolatuk? - Az önkormányzat Gyámhivatallal való kapcsolat formái. - Milyen adminisztrációt vezetnek a nyilvántartásból, mennyire követhetı nyomon az eset. - Milyen szempontok alapján alakították ki az ügyeleti rendet? Bölcsıde speciális csoport - Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A fogyatékos gyermekek bölcsıdei elhelyezésének módjai. - A korai gyógypedagógiai fejlesztés általános és fogyatékosság-specifikus elvei. - A fejlesztı programok összeállításának, kivitelezésének alapelvei. - A fogyatékos gyermekek gondozásának személyi és tárgyi feltételei. - Egyéni és csoportos fejlesztı foglalkozás. - A gondozónı és a speciális szakember együttmőködése. - Csecsemı- és kisgyermek-gondozó, vagy bölcsıdei szakgondozó végzettségő munkatárs - 9 -

10 Tárgyi feltételek: - A gyakorlat jellegének megfelelı, a szakképzı intézménnyel kapcsolatban lévı intézmény Csoportos gyakorlat Óvoda Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az óvodai beszoktatás. A bölcsıdébıl érkezı illetve a családi otthonból érkezı gyermekek beszoktatása közti különbségek és hasonlóságok megfigyelése. - Az óvodapedagógus az óvodai kiscsoportokban a nevelés, oktatás és a játéktevékenység területén. - A kiscsoportos gyermek testi fejlettsége, mozgáskoordinációja, szociális magatartása, beszédfejlettsége, gondolkodása, önállósodásának alakulása. A bölcsıdébıl érkezı illetve a családi otthonból érkezı kiscsoportos gyermek fejlettségének, mozgáskoordinációjának, szociális magatartásának, beszédfejlettségének, gondolkodásának, önállósodási folyamatának összehasonlítása. - A bölcsıdei és az óvodai gondozás-nevelés összehasonlítása: alapvetı hasonlóságok és különbségek. Bölcsıdei szolgáltatások Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A beszoktatás menete - A bölcsıde és a család kapcsolata. - A bölcsıdei szervezési, ügyviteli, gazdasági munka - a bölcsıde szervezeti és mőködési szabályzata - munkaköri leírás - a munkarend - munkaterv Szervezési feladatok köre - költségvetés tervezése - munkarend szervezése, - idıbeosztás, túlóra elrendelése - szükséges anyagok, eszközök biztosítása - mőszaki feltételek (javítás, karbantartás) biztosítása - szabadságok tervezése - munkaértekezletek szervezése - továbbképzések szervezése - leltározás tervezése, szervezése Új dolgozó fogadása - bemutatása a munkatársaknak - megismertetése a területtel - munka- és tőzvédelmi oktatása - betanítása Kapcsolatrendszerek - függelmi fenntartó szervvel bölcsıdevezetıvel, bölcsıdeorvossal - együttmőködés a társgondozónıvel, a technikai személyzettel, a konyhai dolgozókkal, a mosodai dolgozókkal, a szülıkkel Dokumentációs feladatok, nyilvántartások - felvételi könyv - bölcsıdei gyermek-egészségügyi törzslap - védıoltási kimutatás - fertızı betegségek naplója

11 - kimutatás tetvesség, rühesség vizsgálatáról - napi jelenléti kimutatás - bölcsıdei jelentés - csoportnapló - üzenı füzet - gyermek-egészségügyi könyv (oltási könyv) - fejlıdési napló fejlıdési tábla vezetése - kimutatás a dolgozók egészségügyi vizsgálatáról - bölcsıdei gazdasági nyilvántartások - (felügyeleti szerv elıírása alapján) - körlevelek, levelezések, jegyzıkönyvek, oktatás. Munkarend - a gyermek gondozásának, nevelésének biztosítása - játékfeltételek - étkezés - gondozási mőveletek - adminisztrációs feladatok - bölcsıdei szolgáltatások Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai - A szolgáltatás tárgyi és személyi feltételei - A szolgáltató és a család kapcsolata: - Egyéni igények kielégítése és a szakmai elvek betartása. - A szolgáltatás beilleszkedése a bölcsıdei alapellátás feladatkörébe. - A szolgáltatás speciális jellemzıi. - A szolgáltatás gazdasági-adminisztratív háttere. Bölcsıde Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei, szempontjai - A gyermek étkezése a bölcsıdébe, elválás az anyától, búcsúzás. Ezt követıen a gyermek viselkedésének megfigyelése 1 órán keresztül. - Csecsemı étkezésének megfigyelése. - A kisgyermek étkezésének megfigyelése. - Néhány /2-3) eltérı korú és mozgásfejlettségő gyermek megfigyelése. - A szabad levegın tartózkodás megfigyelése. Az idıtartam és a tevékenység értékelése. - Egy gyermekcsoport testi fejlıdésre vonatkozó dokumentációjának összehasonlítása, az egyes gyermekek közötti különbségek megállapítása, elemzése. - Bekapcsolódás és részfeladat ellátás egyes gondozási (tisztálkodás, öltöztetés stb.) és játékkbe, az anyanyelvi (mesélés, olvasás, mondókák, versek)., ének-zenei, vizuális nevelési és testnevelés feladatokba. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására. Egyéni gyakorlat idıkerete: Családsegítı és jóléti támogató szolgálat: A félév során 2 alkalommal összesen 8 óra idıkerettel. Bölcsıdei speciális csoport: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Családi napközi: A félév során 2 alkalommal összesen 12 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: Óvoda: A félév során 2 alkalommal összesen 8 óra idıkerettel Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: a hallgató hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján, azon kívül egy héten keresztül 2 napot

12 délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (IV. számú melléklet) Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. IV. Félév A gyakorlati képzés célja: Önálló feladatellátás a bölcsıdei nevelımunkába a gondozónı felügyelete mellett, a gondozás, a játék, az anyanyelvi nevelés (mese, olvasás, vers, mondóka), az ének-zenei, a testnevelési és az ábrázolási k szervezése, vezetése területén. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges készségek és képességek gyakorlással történı elsajátítása, megszilárdítása. A gyakorlati képzés feladatai: - A hallgatók próbálják ki önmagukat a bölcsıdei szakvezetı segítségével az alapvetı k során, - A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre alkalmazott legmegfelelıbb eljárásokat. A délutáni gyakorlatok során is biztosítsuk, hogy bekapcsolódhassanak a bölcsıdei szakvezetı tevékenységébe, s elsajátíthassák eljárásait. Önálló gyakorlásra (a megadott tevékenységi körökben) is kapjanak lehetıséget. - A hallgatók kapcsolódjanak be a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységébe. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására. - Kapcsolódjanak be az ünnepek elıkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló mősorral, ajándékkal. - A hallgatók tanulják meg és alkalmazzák a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket, énekes- és szabályjátékokat. - A hallgatók a félév során szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik szakszerő felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában. - Az egyéni hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók a Korai fejlesztı, a Korai gondozás logopédiai csoport-hallássérült csoport, a Speciális Óvodai csoport (sajátos nevelési igényő) munkájával. - A csoportos gyakorlat során ismerjék meg a gyermekotthonok mindennapi tevékenységét, a bölcsıde-speciális csoport EÜ. otthon tevékenységét

13 Egyéni gyakorlat Korai fejlesztés A korai gyógypedagógiai fejlesztés intézményrendszerének megismerése, 2 intézmény meglátogatása. Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Készítsen jegyzeteket az intézmény vezetıjének tájékoztatója és a munkatársakkal folytatott beszélgetés alapján. - Az intézmény személyi és tárgyi feltételei. - A speciális szükséglető gyermekek fejlesztésének lehetıségei és módszerei. - A hazai korai fejlesztés intézményes lehetıségei. Korai gondozás-logopédiai csoport-hallás sérült csoport Az adatgyőjtés, a megfigyelés szempontjai: - A csoport napirendje. - Egyéni és csoportos foglalkozások megfigyelése (valamelyiket, lehetıleg azt a típusút, amelyiket még nem figyelte meg). A gondozónı és a szülı kapcsolata, a családsegítés lehetıségei. - A speciális szükséglető gyermekek fejlıdésének dokumentálása. Csoportos gyakorlat otthon Az adatgyőjtés, a megfigyelés szempontjai: - Az éntudat fejlıdésének segítése, saját ruha, saját játék, az egyéniség figyelembe vétele. - Ünnepek. - A gyermekotthoni nevelés speciális kérdései (séta, kirándulás, játékszoba stb.) - Gondozónı-gyermek kapcsolat, a saját gondozónı-rendszer. - Az érkezı gyermek fogadásának elıkészítése. - A gyermek távozása a gyermekotthonból. - Játék, kapcsolat a társakkal. Bölcsıde Az adatgyőjtés, a megfigyelés és tevékenység szempontjai - Egy egység munkarendjének elkészítése. - A dokumentáció vezetésével kapcsolatos információk, tapasztalatok győjtése. - A tárgyi feltételek (elsısorban a játékeszközök) kiválasztása, összeállítása korcsoportonként. - Egy csoport heti étrendjének összeállítása, elemzése. - A gondozónı-gyermek kapcsolat, a saját gondozónı-rendszer érvényesülése. - A gondozónık és a bölcsıde más szakembereinek együttes munkája. - Egy gyermek statussal egybekötött összefoglaló jellemzése. - A bölcsıde image-ja és annak fejlesztése. - A hallgatók kapcsolódjanak be a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységébe. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására

14 Speciális csoport - Eü gyermekotthon - Az Eü. gyermekotthon intézményrendszerének megismerése, intézmény meglátogatása - Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Készítsen jegyzeteket az intézmény vezetıjének tájékoztatója és a munkatársakkal folytatott beszélgetés alapján. - Az intézmény személyi és tárgyi feltételei. - A speciális szükséglető gyermekek fejlesztésének lehetıségei és módszerei. - A hazai korai fejlesztés intézményes lehetıségei. Speciális csoport Az adatgyőjtés, a megfigyelés szempontjai: - A csoport napirendje. - Egyéni és csoportos foglalkozások megfigyelése (valamelyiket, lehetıleg azt a típusút,amelyiket még nem figyelte meg).a gondozónı és a szülı kapcsolata, a családsegítés lehetıségei. - Az egészséges és a speciális szükséglető gyermekek együttnevelésébıl adódó gondozónıi feladatok. - A speciális szükséglető gyermekek fejlıdésének dokumentálása. Egyéni gyakorlat idıkerete: Korai fejlesztı: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Speciális óvodai csoport (saját nevelési igényő): A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Korai gondozás logopédiai csoport-hallás sérült csoport: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: otthon: A félév során 3 alkalommal összesen 14 óra idıkerettel Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: a hallgató hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján, azon kívül egy héten keresztül 2 napot délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Bölcsıde speciális csoport Eü. otthon: A félév során 1 alkalommal 4 óra idıkerettel. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (V. számú melléklet) Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja

15 Záró gyakorlat (Egybefüggı gyakorlat) 6 hét 180 óra - Kisegítı feladatok ellátása csecsemı-tipegı csoportban 1 hét 30 óra - a gondozás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, - a gyermekek gondozásához, ellátásához, a higiénés követelmények biztosítása - a szülıvel, a társgondozónıvel való együttmőködés, - a gyermekek napirendjének szervezése, kivitelezése, - a játéktevékenység feltételeinek biztosítása, - a csoport és az egyes gyermekek játéktevékenységének megszervezése,, - az étkezési feltételek megteremtése és lebonyolítása, - az alvási feltételek biztosítása, - a személyi dokumentáció és egyéb adminisztráció vezetése, Önálló gyakorlat nagycsoportban 5 hét 150 óra - Az elsı héten: az alcsoport gyermekeinek fokozatos átvétele. - A két mőszakban dolgozó tanuló gondozónı a gyakorlat második felében a gyakorlatot vezetı szakoktató irányításával önállóan dolgozik. - A képzés befejezésére el kell érnie a hallgatónak azt az átlagos önállósági szintet, melynek birtokában további munkájához megfelelı gyakorlatra tehet szert. Az értékelés módja Gyakorlati jegy és szöveges értékelés SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek: - Csecsemı- és gyermek-gondozó, vagy bölcsıdei szakgondozó végzettségő munkatárs, tereptanár Tárgyi feltételek: - A gyakorlat jellegének megfelelı, a szakképzı intézménnyel kapcsolatban lévı intézmény

16 I. számú Melléklet Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó képzés Csoportos bölcsıdei gyakorlat megfigyelési szempontjai, feladatai I. félév 1. Általános tájékoztatás a bölcsıdei gyakorlat céljáról, feladatáról, a gyakorlat menetérıl, a félévi követelményekrıl. 2. Bölcsıdelátogatás, gondozási egységek, kiszolgáló helyiségek, játszószobák és a játszóudvar megfigyelése. 3. Ismerkedés, tájékozódás kapcsolatteremtés a gyermekekkel, gondozónıkkel. (A gondozónık, a gyermekek keresztneveinek, életkori összetételének, a fiúk-lányok arányának, a csoport létszámának feljegyzése) 4. A gondozás-nevelés tárgyi feltételeinek megfigyelése, értékelése. (A gondozási egység leírása). 5. A gyermekek folyamatos napirendjének és a gondozónık munkarendjének és egyéni munkaszervezésének a megfigyelése. A gondozónı tevékenységének megfigyelése a beszoktatási folyamatban.(beszéd, gondoskodás stb.) A beszoktatandó gyermekek viselkedésének összehasonlítása. (különbségek, hasonlóságok) 6. A gondozónı tevékenységének megfigyelése a beszoktatási folyamatban.(beszéd, gondoskodás stb.) A beszoktatandó gyermekek viselkedésének összehasonlítása. (különbségek, hasonlóságok) 7. Figyelje meg az újonnan jött gyermekek csoportba illeszkedését segítı gondozónı t. 8. Figyelje meg az újonnan jött gyermekek csoportba illeszkedését segítı gondozónı t. 9. Részvétel a gyermekek játékában, kínálás, együttjátszás, ének, mondóka alkalmazása a gyermekek igényei szerint. 10. A gondozónı és a gyermek kapcsolatának, együttmőködésének megfigyelése gondozás és játék közben. 11. A gyermekekrıl vezetett egyéni dokumentáció tartalmának tanulmányozása, felkészülés a dokumentáció önálló vezetésére. 12. Az étrend összeállításának az ételek egyéni szükségletekhez igazodó elıkészítésének megfigyelése. 13. A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó gondozási folyamatok, gondozási technikák megfigyelése- fürdıszobai gondozás, étkezés, altatás alkalmával. 14. Közremőködés a folyamatos napirend megvalósításában. /reggeli, tízórai, ebéd, játéktevékenység. A hallgató készítsen részletes feljegyzést a munkanaplóban, amelyet hetente be kell mutatnia a gyakorlatvezetı tanárnak illetve a tereptanárnak. A gyakorlatvezetı és a tereptanár aláírásával igazolja a gyakorlat teljesítését

17 II. számú Melléklet Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó képzés Csoportos bölcsıdei gyakorlat megfigyelési szempontjai, feladatai II. félév 1. Általános tájékoztatás a bölcsıdei gyakorlat félévi céljáról, feladatáról, a gyakorlat menetérıl, a félévi követelményekrıl. Tájékozódás kapcsolatteremtés a gyermekekkel, gondozónıkkel, a csoportban történt változások feljegyzése. 2. Azon gyermekek megfigyelése (max. 4 fı), akik közül a következı évben gondozni kívánt gyermeket ki szeretné választani. A gyermekek alapinek, viselkedésének megfigyelése. 3. A kiválasztott gyermekcsoport felügyelete, megfigyelése gondozás, játéktevékenység közben. 4. A kiválasztott gyermekcsoport felügyelete, megfigyelése étkezés közben. Az étkezéshez szükséges eszközök elıkészítése, az elıkészítés menete, szabályai. Az étkezés alatti gondozónıi tevékenység megfigyelése. (a hallgatói gyakorlat ezen a napon között van.) 5. A gondozáshoz szükséges eszközök elıkészítése (pelenka, törölközı, stb.), az elıkészítés menete, szabályai. A gondozás alatti gondozónı tevékenység megfigyelése. A gondozónı és a gyermek kapcsolatának megfigyelése gondozás közben. 6. A játéktevékenységhez szükséges eszközök elıkészítése. Játékkészítés a tereptanár útmutatása alapján. A gyermek játékba való bekapcsolódását elısegítı módszerek, eljárások megfigyelése. 7. A gyermek napi átvételének, a szülıkkel folytatott beszélgetések módjának megfigyelése (a hallgatói gyakorlat ezen a napon kezdıdik) 8. A gondozónık által vezetett dokumentáció megtekintése. 9. A gyermek hazaadásának megfigyelése.(az egy hetes gyakorlat során kell megfigyelni) 10. Az étrend összeállításának az ételek egyéni szükségletekhez igazodó elıkészítésének megfigyelése. 11. A társas kapcsolatok alakulása a konfliktus helyzetek megoldásának megfigyelése. Az alkalmazott módszerek, eljárások, a gondozónıi k megfigyelése. 12. A kiválasztott gyermekcsoport mozgásfejlıdésének, mozgásfejlesztésének megfigyelése. 13. A kiválasztott gyermekcsoport alkotó tevékenységének megfigyelése. A gondozónıi tevékenység megfigyelése. 14. Az óvodába készülı gyermekek felkészítésének megfigyelése. A hallgató készítsen részletes feljegyzést a munkanaplóban, valamint a megfigyeléshez rendszeresített táblázatban, amelyet hetente be kell mutatnia a gyakorlatvezetı tanárnak illetve a tereptanárnak. A hallgató törekedjen arra, hogy a kiválasztott gyermekcsoportnál végezze a megfigyeléseit. A gyakorlatvezetı és a tereptanár aláírásával igazolja a gyakorlat teljesítését

18 III. számú Melléklet Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó képzés Nyári gyakorlat megfigyelés szempontjai, feladatai III./A Bölcsıde (40 óra) Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei: - Folyamatos napirend - Játék tevékenység megfigyelése, egyes játékkbe bekapcsolódás - Társas kapcsolatok - A kisgyermek gondozása, az önállósodási törekvéseinek segítése - Beszéd, anyanyelvi nevelés megfigyelése, részfeladatok végrehajtása (meseolvasás, mondókázás, versmondás) - Ének-zenei, testnevelési, ábrázolási k megfigyelése, néhány tevékenységbe bekapcsolódás a gyakorlat második részében - A kiválasztott gyermek mozgásos tevékenységének, mozgásfejlesztésének megfigyelése - Egyes gondozási feladatokban részfeladat ellátás, a gyakorlat második felében.(étkeztetés, öltöztetés, altatás, tisztálkodás) Írásbeli feladatok: 1. Adatgyőjtés, a tapasztalatok, a fent megadott szempontok alapján végzett megfigyelések dokumentálása a hospitálási naplóban. 2. Folyamatos Napirend Figyelje meg az adott csoport napirendjét, a gondozónı tevékenységét, munkaszervezését. Elemzést segítı szempontok: 1. Hogyan függ össze a csoport napirendje a gyermekek életkori szükségleteivel? 2. Mennyire érvényesülnek a napirend elvi feltételei az adott csoport napirendjében? 3. Hogyan biztosította a csoport folyamatos napirendje a gyermekek szükségleteinek kielégítését? (gondozás, játék, levegızés, pihenés, alvás). 4. Figyelje meg, hogy a csoportok közti csúsztatott napirend biztosította-e a nyugodt gondozást a megfigyelt csoportban? 5. Példákkal jellemezze a megfigyelt gyermekcsoport hangulatát a megfigyelés idıszaka alatt! 6. Milyen módon biztosították a nap folyamán a gyermekek állandó felügyeletét? 7. Hogyan biztosította a gondozónık munkarendje a kisgyermekek biztonságos, szakszerő ellátását, a gondozások feltételeit, nyugalmát? 8. Mi jellemezte a gondozónık egyéni munkaszervezését? 9. Hogyan segítették, ill. akadályozták az épületi adottságok, a tárgyi feltételek a munkaszervezést, a gondozást? 10. Hogyan segítették a gondozási egységen belül a gondozónık és a technikai személyzet egymás munkáját? 2. A gyermek gondozónı kapcsolata Figyelje meg az adott gyermekcsoportban, különbözı k közben a gyermekek és a gondozónı kapcsolatát, interakcióját! Jegyzetelje le az alábbi táblázatba. Az idıpont oszlopba mindig csak az új tevékenység idıpontját írja be

19 Megfigyelés idıpontja Idıpont Gondozónı Gondozónı verbális nonverbális verbális nonverbális Megjegyzés Elemzést segítı szempontok: 1. Ki kezdeményezte a kapcsolatot? Hogyan, milyen helyzetben? Milyen módon közeledik a gondozónı a gyermekhez? (tekintet, megszólítás, hívás, érintés, stb.) A kommunikáció mely formáit használja a gondozónı, illetve a gyermek, melyek vannak túlsúlyban? 2. Miért kezdeményezett kapcsolatot a gondozónı a gyermekekkel? Melyik volt gyakoribb? (gondozás, játék, ismeretadás, dicséret, vigasztalás, bátorítás, stb.) 3. Hogyan reagáltak a gyermekek a gondozónı közeledésére, jelenlétére, távolodására? (testbeszéd, hangadás, beszéd, stb.) 4. Miért fordultak a gyerekek a gondozónıhöz? Melyik volt gyakoribb? (játék, testkontaktus, segítségkérés, szükségletek, közlési vágy, stb.) 5. Észrevette-e a gondozónı minden kisgyermek személyes kapcsolatra utaló igényét és kellı érzékenységgel reagált minden alkalommal? 6. Milyen érzelmi megnyilvánulások kísérték az együttléteket? Kifejezték-e örömüket, szeretetüket egymás felé? Hogyan? 7. Mi jellemezte a gyermekek viselkedését, aktivitását, társas kapcsolatát a gondozónı jelenlétében? 8. Ki kezdeményezett többször kapcsolatot? A gyermek, vagy a gondozónı? 9. A megfigyelt idımennyiség hány százalékában volt kapcsolat a gondozónı és a gyermek között? 10. Milyen testhelyzet dominál a kapcsolat során a két résztvevı között? Összegzés, következtetés: 1. Milyen nevelıi légkör volt a csoportban? 2. Mi jellemzi a gondozónı gyermek kapcsolatot? 3. Milyen mintát nyújtott a gondozónı a gyermekek társas kapcsolatához? 4. Mibıl lehet következtetni a saját gondozónı rendszer alkalmazására? 3. A kisgyermek gondozása, az önállósodási törekvéseinek segítése Figyelje meg, hogyan ösztönzi és segíti a gyermekek önállósági törekvéseit a gondozónı a fürdıszobai gondozás, az öltöztetés, a játék, az étkezés közben! Megfigyelés idıpontja Idıpont Gondozónı Gondozónı verbális nonverbális verbális nonverbális Megjegyzés

20 Elemzést segítı szempontok: I. Együttmőködés és önállóság fürdıszobai gondozás közben 1. Lehetısége van-e a gyermeknek aktívan részt venni a mőveletekben? Milyen helyzetben kéri a gondozónı, és hogyan kéri a gyermek együttmőködését? 2. Jelzi-e a gyermek, hogy valamit önállóan szeretne csinálni? Hogyan reagál erre a gondozónı? 3. Miben önállóak a gyerekek, és milyen segítséget igényelnek, kapnak a gondozónıtıl? 4. Mirıl beszélgetnek, ki kezdeményez? Válaszol-e a gondozónı a gyermek kérdéseire, jelzéseire? 5. Milyen a gondozások hangulata? Örömet jelent-e az együttlét a gyermekeknek és a gondozónınek? Mibıl lehet ezt látni? II. A gyerekek aktivitása, önállósága játék közben 1. Hogyan segíti elı a gondozónı az önálló játékt? 2. Miben és hogyan kérnek játék közben segítséget a gyerekek a gondozónıtıl? 3. Elıfordulnak-e konfliktusok a játék során? Mi volt a gondozónı szerepe a konfliktusok rendezésében? 4. A gyermekek maguk választanak-e játékot, s milyen tartósan játsszák azt? III. A gyermek öltöztetésével kapcsolatos megfigyelések 1. Hogyan történik az öltöztetés, vetkızés elıkészítése és lebonyolítása? 2. Hogyan valósul meg öltöztetés közben az önállóságra nevelés? IV. Étkezéssel kapcsolatos megfigyelések 1. Hogyan történt az étkezések elıkészítése? Hogyan segítette, irányította az étkezést a gondozónı? 2. Hogyan reagált a gondozónı a gyermek egyéni igényeire, kívánságaira? 3. Hogyan segítette a gondozónı az étkezéssel kapcsolatos szokások elsajátítását, az önálló, tiszta étkezés tanulását? 4. Hol tart a gyermek az önállósodás terén, tud-e önállóan szedni, eszik e kanállal, iszik e a pohárból? Összegzés, következtetés: 1. Milyen nevelıi attitőddel és nevelési módszerekkel segítette a gondozónı a gyermekek kompetens viselkedésének kialakulását? 2. Milyen jelei láthatóak az önállósági törekvéseknek, a kompetens, talpraesett viselkedésnek? 3.A játék tevékenység megfigyelése, egyes játékkbe bekapcsolódás. Figyelje meg a kiválasztott kisgyermek játéktevékenységét! Megfigyelési idı 60 perc. Megfigyelés idıpontja Idıpont Gondozónı Gondozónı verbális nonverbális verbális nonverbális Megjegyzés

GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EMELTSZINTŰ SZAKKÉPZÉS

GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EMELTSZINTŰ SZAKKÉPZÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EMELTSZINTŰ SZAKKÉPZÉS 54 761 02 0000 00 00 A kérelmet benyújtó felsőoktatási intézmény neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar 9400 Sopron, Ferenczy János u.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Gyakorlati képzési napló

Gyakorlati képzési napló Sorszám:./2011. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Gyakorlati képzési napló Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakos hallgatók részére A hallgató neve: EHA kód:. Tagozat: nappali 1126

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve: Szentes Város Gondozási Központja. Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Címe: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10.

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve: Szentes Város Gondozási Központja. Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2. Címe: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 10. Hódmezıvásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája 6600 Szentes, Ady Endre utca 6 8. Tel./Fax: 63/313-038 E-mail: iskola@boros.sulinet.hu Web: www.boros.sulinet.hu FOGLALKOZÁSI NAPLÓ

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES Ön által vezetett Gyermekek és családok átmeneti otthonában. - Gyermekek és családok átmeneti otthonának működését szabályozó törvényi háttér. - A bekerülés lehetséges okai, időtartama. - Az otthonok tárgyi

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére

GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére Kedves Hallgató! Ön

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve:... Címe:... neve:... telefonszáma:... Név:... osztály:... Szakképzés megnevezése: Gyakorlat idıtartama (kezdete - vége):...

FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. Neve:... Címe:... neve:... telefonszáma:... Név:... osztály:... Szakképzés megnevezése: Gyakorlat idıtartama (kezdete - vége):... Hódmezıvásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája 6600 Szentes, Ady Endre utca 6 8. Tel./Fax: 63/313-038 E-mail: iskola@boros.sulinet.hu Web: www.boros.sulinet.hu FOGLALKOZÁSI NAPLÓ

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák elérhetıségei... 5 A gyakorlati képzés felépítése

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Gyakorlati képzési napló

Gyakorlati képzési napló Sorszám: /2011. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Gyakorlati képzési napló Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakos hallgatók részére A hallgató neve: EHA kód:. Tagozat: nappali 1126

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Egészségügyi asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 70 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata 9.évfolyam 52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata Egészséges csecsemő és gyermek gondozása Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. Napirend megismerése, napirend szerinti

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére

GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére GYAKORLATI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakos hallgatók részére Kedves Hallgató! Ön a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakot választotta. A pályához szükséges ismeretek és

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület és Bizottsági Tagok!

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület és Bizottsági Tagok! Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület és Bizottsági Tagok! 2013. október - 2014.szeptember Szervezeti feltételek Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. Véghelyi Balázs A bölcsıdék önkormányzat

Részletesebben