Gyakorlati képzési program követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati képzési program követelményei"

Átírás

1 A gyakorlati képzés célja Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó Felsıfokú szakképzés Gyakorlati képzési program követelményei - A csecsemı és gyermeknevelı-gondozó hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára azoknak az intézményeknek a munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és ismereteket nyújtani az egyes intézmények eltérı és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való bánásmódról, a felnıtt és a gyermek kapcsolatáról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveirıl. A gyakorlat célja, hogy hozzá járuljon az érzelmi beállítódás fejlıdéséhez, a gyakorlatok során elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a 0-3 éves korú gyermekek gondozására, nevelésére. Az intézményi gyakorlat szintjei és struktúrája 1. A tájékozódás, az ellátó intézmények megismerésének szakasza ( I. félév) A hallgató elsı alkalommal egy-két napot tölt az egyes intézményekben ismerkedés, tájékozódás céljából. Célzott beszélgetést folytat az intézmény vezetıjével és munkatársaival, információkat győjt az intézmény szociális ellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységérıl, személyi és tárgyi feltételeirıl. 2. A tevékenység megismerésének szakasza (II.- III. félév) A hallgató részletesen, mélységében, összefüggéseiben megismeri az egyes intézmények szociális és pedagógiai munkáját, a gyermekellátásban dolgozóknak családokkal kialakított kapcsolatait, az adott intézmény adminisztrációs munkáját. Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi. Esetenként elıkészítı-kisegítı feladatokat is ellát. Folyamatosan konzultál az intézmény vezetıivel, munkatársaival. 3. Az önálló tevékenység szakasza (IV. félév) A hallgató önálló munkát végez a bölcsıdei nagycsoportban. Átfogó képet szerez a bölcsıdében folyó szociális gondozó-nevelı munkáról, a csecsemı- és gyermeknevelı gondozó munkakörérıl, a bölcsıdei élet egészérıl. Az eredményes csecsemı- és gyermeknevelı gondozó tevékenységhez szükséges készségek, jártasságok, képességek birtokában önállóan valósítja meg a bölcsıdés gyermek gondozását, nevelését

2 Gyakorlati képzés óraszáma, tartalmi bontása félévenként és terephelyekként: A gyakorlat óraszáma és szervezeti formája I. félév II. félév III. félév IV. félév Egyéni gyakorlat 120 ó Csoportos gyakorlat 150 ó Nyári gyakorlat Pedagógiai gyakorlat Bölcsıde 12 ó jóléti Családi napközi Korai fejlesztı Óvoda 6 ó szolgálat 10 ó 12 ó 10 ó jóléti Családok Családsegítı és Korai gondozás szolgálat 8 ó átmeneti otthona gyermekjóléti logopédiai csop.- otthon 10 ó támogató szolgálat hallás sérült csop. 4 ó ek 8 ó 10 ó átmeneti otthona Bölcsıdei- - Speciális óvodai 10 ó /Óvodai/ speciális csoport (sajátos csoport 10 ó nevelési igényő) 10 ó 90 ó 30 ó Bölcsıde 18 ó Alapellátás 12 ó 30 ó Bölcsıde 30 ó 30 ó 30 ó Bölcsıde 40 ó osztály 30 ó Új-és koraszülött Osztály 20 ó 90 ó 30 ó Óvoda 8 ó Bölcsıdei Szolgáltatások 22 ó 30 ó 30 ó otthon 14 ó Bölcsıde 12 ó Bölcsıde-speciális csoport Eü gyermekotthon 4 ó 30 ó 30 óra Záró gyakorlat Bölcsıde Egybefüggı szakmai 5nap x 6óra x 6hét gyakorlat 180 ó 180 ó Összesen : 540 ó 60 ó 150 ó 60 ó 270 ó - 2 -

3 I. Félév A gyakorlati képzés célja: A pedagógushivatáshoz és a gyerekekhez való pozitív érzelmi viszony megalapozása. A gyakorlati képzés feladatai: - A gondozónı gyermeket elfogadó és modellnyújtó magatartásának megfigyelése, viselkedésmódjának utánzása. - A bölcsıdés korú gyermek szükségleteinek megismerése, kielégítésükre alkalmazott eljárások, módszerek megfigyelése, gyakorlása egyéni hospitáláson, elemzése a csoportos gyakorlaton. - Ismerkedés, tájékozódás, tapasztalatszerzés a bölcsıdei gondozásról, nevelésrıl, az óvodai gondozásról, nevelésrıl, a gyermek és a nevelı kapcsolatáról, kapcsolattartási formáiról. - Tapasztalatszerzés gondozónı-gyerek, gyerek-gyerek között folyó kommunikáció jellemzıirıl, illetve a gyerekek játék- és munka- tevékenységérıl, az ezt segítı gondozónıi magatartásról. - Ismerkedés a csoport életrendjével, szokásrendjével, hagyományaival, részvétel az ünnepek, ünnepi elıkészületek teendıiben. - Ismerkedés az bölcsıdés korú gyermek életkori sajátosságaihoz és érdeklıdési köréhez tartozó mőveltségtartalmakkal. A gondozónı gyermeki tanulást szervezı tevékenységének megfigyelése egyéni hospitáláson, elemzése a csoportos gyakorlaton. Egy-egy részfeladat önálló megoldása egyéni hospitálás alkalmával (éneklés, mondókázás, mesélés, stb.). I. Egyéni gyakorlat Bölcsıde Az adatgyőjtés és megfigyelés szempontjai: - A bölcsıde tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, - A csoportszoba, fürdıszoba, kiszolgáló helyiségek berendezése, rendeltetése. - A gyermekintézmény étkeztetési és higiénés berendezései, fızési, étkezési lehetıségei. A konyhával szemben támasztott közegészségügyi és higiénés elvárások megfigyelése, edények, étkészletek, tálaláshoz szükséges eszközök pontos leírása, ezekrıl véleményalkotás. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. - A bölcsıdei csoportok napirendje. - A bölcsıde személyi feltételei, gondozónık és a technikai dolgozók munkája. jóléti szolgálat Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az intézmény szakmai munkájának fıbb jellemzıi. (Célja, feladata, tevékenységi köre, részegységei) - Az intézmény személyi, tárgyi feltételei. A gyakorlat jellegének megfelelı, a szakképzı intézménnyel kapcsolatban lévı intézmény otthon Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai - otthon célja, feladatai, legfontosabb gondozásba vételi feltétel megismerése. - A gyermekotthon tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkeztetési és higiénés berendezései, a csoportszobák berendezése, a játékok. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. - A csoportok napirendje. - A gyermekotthon személyi feltételei, gondozónık és a technikai dolgozók munkája

4 Óvoda Az adatgyőjtés és megfigyelés szempontjai: - Az óvoda tárgyi feltételei, helyiségei, udvara. - Az óvoda személyi feltételei: az óvodavezetı, az óvodapedagógusok, a dajkák, az adminisztratív és a technikai dolgozók munkája. - A csoportszoba berendezése és játékai. - A gyermekek névsora, jele, életkori összetétele, heti- és napirendje. - A csoport nevelési terve. - Az óvodapedagógusok és a dajkák gondozási feladatai. II. Csoportos gyakorlat Alapellátás Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az alapellátás célja, feladata. - A család-orvosi alapellátás rendszere és mőködése. - A házi gyermekorvosi ellátás preventív, gyógyító és regisztráló feladatai. - Az egészséges és beteg csecsemı, gyermekek és szülık tájékoztatása, azok formái. - A gyermekgyógyászati rendelés adminisztratív feladatai (táppénzes állományba vétel, speciális szakrendelésre utalás, betegnyilvántartás). - A higiéné, a fertıtlenítés szabályai, módjai. - A védınıi munka definíciója,, családlátogatási, tanácsadási feladatai, a megelızı, felvilágosító munka, családgondozói tevékenység Bölcsıde Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei, szempontjai: - A higiénés szokások megfigyelése, a rendszeresség szerepe a kisgyermek életében - A gondozási munka feltételei: eszközök, idıtényezı, a gyermek érzelmi állapota, a gyakorlat kivitelezése. A gondozási tevékenység megfigyelése. - A tárgyi feltételek jelentısége a mozgásfejlıdésben. - A gyermekcsoportok kialakulásának feltételei, a társas kapcsolatok (felnıtt-gyerek, gyerekgyerek kommunikáció) megfigyelése. - A játékeszközök korcsoportok szerinti megfigyelése, a játéktevékenység megismerése, leírása. - A beszédfejlıdés megfigyelése. Egyéni gyakorlat idıkerete: Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: hallgató 2 napot délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Óvoda: A félév során egy vagy két alkalommal összesen 6 óra idıkerettel jóléti szolgálat: A félév során egy vagy két alakalommal összesen 8 óra idıkerettel. otthon: A félév során egy alkalommal 4 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: Bölcsıdei gyakorlat: A hallgató javasolt idıkerete hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján. Alapellátás: A félév során 3 alkalommal összesen 12 óra idıkerettel. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson, az óvodai, a gyermekjóléti szolgálatnál valamint a gyermekotthoni látogatáson, és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (I. számú melléklet) - 4 -

5 Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. II. Félév A gyakorlati képzés célja: Bekapcsolódás és részfeladat ellátás a bölcsıdei nevelımunkába, elsısorban a gondozás, a játék, az anyanyelvi nevelési (mese, olvasás, vers, mondóka) knél. A gyermekek ének-zenei, testnevelési és ábrázolási inek megfigyelése. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges ismeretek elsajátítása. A gyakorlati képzés feladatai: - A hallgatók próbálják ki önmagukat a bölcsıdei szakvezetı segítségével az alapvetı k során, - A félév a játéktevékenységbe való bekapcsolódás idıszaka, ahol a hallgató ötletadással, szerepvállalással és a feltételek megteremtésével segíti a gyerekek játékát. Az alkalomnak megfelelıen alkalmazza a megismert verseket, mondókákat, dalokat, meséket. - A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre alkalmazott legmegfelelıbb eljárásokat. A délutáni hospitálások során is biztosítsuk, hogy megfigyelhesse a bölcsıdei szakvezetı tevékenységét, eljárásait. Önálló gyakorlásra (a megadott i körökben) is kapjanak lehetıséget. - A hallgatók figyeljék meg, és készítsenek feljegyzéseket a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységérıl. A győjtsenek példákat az irodalom, az éneklés, az ábrázolás és a testnevelés - kötött vagy kötetlen - foglalkoztatási formáiról. - Kapcsolódjanak be az ünnepek elıkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló mősorral, ajándékkal. - A hallgatók tanulják meg a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket, énekesés szabályjátékokat. - A hallgatók a félév során fokozatosan szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik szakszerő felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában. - Az egyéni hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók a Családok átmeneti otthona, a ek átmeneti otthona intézmény tevékenységével, a jóléti szolgálat napi munkájával. Egyéni gyakorlat jóléti szolgálat Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az intézmény szakmai munkájának gyakorlatban történı megismerése. - Az intézményben dolgozó szakemberek tevékenységének gyakorlatban történı megismerése

6 ek átmeneti otthona Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az otthon tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkezési és higiénés berendezései, a szobák - berendezése, a játékok. - Az intézmény célja, feladata, szerkezeti felépítése. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportlétszám. - A gyermekek napirendje. - Az otthon személyi feltételei, a gyermekeket ellátó szakemberek munkája - Az otthonba kerülés okai, háttere. Családok átmeneti otthona Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai - Az otthon tárgyi feltételei, a családok életkörülményei, helyiségeik, udvara, étkeztetési és higiénés berendezések, a lakószobák. - Az intézmény célja, feladata, szerkezeti felépítése - Az otthonba kerülés okai, háttere, az otthonban élı családok helyzete, a segítés, a nehézségek megoldásának lehetıségei. - Az otthon személyi feltételei. Csoportos gyakorlat Bölcsıde Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei, szempontjai - A gyermek étkezése a bölcsıdébe, elválás az anyától, búcsúzás. Ezt követıen a gyermek viselkedésének megfigyelése 1 órán keresztül. - Csecsemı étkezésének megfigyelése. - A kisgyermek étkezésének megfigyelése. - Néhány /2-3) eltérı korú és mozgásfejlettségő gyermek megfigyelése. - A szabad levegın tartózkodás megfigyelése. Az idıtartam és a tevékenység értékelése. - Egy gyermekcsoport testi fejlıdésre vonatkozó dokumentációjának összehasonlítása, az egyes gyermekek közötti különbségek megállapítása, elemzése. - Bekapcsolódás és részfeladat ellátás egyes gondozási (tisztálkodás, öltöztetés stb.) és játékkbe, az anyanyelvi nevelési feladatokba (mesélés, olvasás, mondókák, versek). - Figyelje meg a gyermekek ének-zene, testnevelés és ábrázolási tevékenységét. Egyéni gyakorlat idıkerete: jóléti szolgálat: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. ek átmeneti otthona: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Családok átmenetei otthona: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: a hallgató hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján, azon kívül egy héten keresztül 2 napot délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (II. számú melléklet) - 6 -

7 Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. Nyári gyakorlat Bölcsıde (40 óra) Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei: - Folyamatos napirend - Játék tevékenység megfigyelése, egyes játékkbe bekapcsolódás - Társas kapcsolatok - Beszéd, anyanyelvi nevelés megfigyelése, részfeladatok végrehajtása (meseolvasás, mondókázás, versmondás) - Ének-zenei, testnevelési, ábrázolási k megfigyelése, néhány tevékenységbe bekapcsolódás a gyakorlat második részében - Egyes gondozási feladatokban részfeladat ellátás, a gyakorlat második felében.(étkeztetés, öltöztetés, altatás, tisztálkodás) Csecsemı- és gyermekosztály (kórházban) (30 óra) Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A betegekkel való bánásmód (megnyugtatás, foglalkoztatás, játék) - A betegellátás higiénéje, feltételei. - A mindennapos testápolás. - A csecsemı / gyermek táplálása. - A betegségek tünetei, vizsgálatai, kezelési eljárások. - A betegek felvétele, elbocsátása. - Adminisztráció, dokumentáció. - A tapasztalatokról készített jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban. Újszülött osztály, koraszülött osztály (20 óra) - Az adatgyőjtés és megfigyelés szempontjai: - A veszélyeztetett koraszülött sajátosságai. - A koraszülöttség jellemzıi. - A légzészavarok és más mőködési zavarok ellátási módjai. - A mindennapos ápolási feladatok, fürösztés, öltöztetés, pelenkázás, bırápolási, köldökellátási feladatok, hajápolás, szájápolás, hımérızés. - A lázcsillapítás és testtömeg mérés. - A koraszülöttek különbözı táplálási formái: szoptatás, hozzátáplálás és szondatáplálás. - A koraszülöttek általános állapotának felmérése, intenzív megfigyelése. - A koraszülöttek különbözı vizsgálataihoz, beavatkozáshoz való elıkészítés, szükség szerint segédkezés, szondázás, vérvétel, infúziós pumpák alkalmazása, oxigén - terápia, gépi lélegeztetés, vércsere-transzfúzió, fénykezelés, gyógykezelés. - A koraszülött ellátásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók - 7 -

8 - A higiénés szabályok pontos betartását, kórházi ártalmak elkerülése. - Speciális ápolási feladatok: hányó- hasmenéses, géppel lélegeztetett koraszülöttek ellátása, atelektázia megszüntetésére alkalmazott tornagyakorlatok, fektetési módok. - Az egészséges újszülött élettani sajátosságai. - Az átmeneti, nem kóros jelenségek újszülött korban. - Az anyatejes táplálás jelentısége. - Szülési sérülések megjelenési formái - A fejlıdési rendellenességek tünetei. - Az újszülött korban elıforduló betegségek. - Újraélesztéssel kapcsolatos feladatok (szabad légutak biztosítása, lélegeztetési, szívmasszázs). - Az újszülött-kori szőrıvizsgálatok elvégzése. - Az újszülött megfigyelése - Az újszülött ellátásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók. - A szoptatás, a mellápolás tanítása. - A különbözı vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz az elıkészítést, segédkezés. - Írásbeli feladatok: - A tapasztalatok, jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban. Írásbeli feladatok: A hallgatók a nyári gyakorlati naplójukban rögzítik a gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (III. számú melléklet). Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár értékeli. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele a nyári gyakorlat elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. III. Félév A gyakorlati képzés célja: Bekapcsolódás és részfeladat ellátás a bölcsıdei nevelımunkába, elsısorban a gondozás, a játék, az anyanyelvi nevelés (mese, olvasás, vers, mondóka), az ének-zenei, a testnevelési és az ábrázolási k szervezésébe, vezetésébe a gondozónı felügyelete mellett. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges készségek és képességek gyakorlással történı alapozása, elsajátítása. A gyakorlati képzés feladatai: - A hallgatók próbálják ki önmagukat a bölcsıdei szakvezetı segítségével az alapvetı k során, - A játéktevékenységbe való bekapcsolódás során a hallgató ötletadással, szerepvállalással és a feltételek megteremtésével segíti a gyerekek játékát. Az alkalomnak megfelelıen alkalmazza a megismert verseket, mondókákat, dalokat, meséket, dalokat. - A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre alkalmazott legmegfelelıbb eljárásokat. A délutáni hospitálások során is biztosítsuk, hogy megfigyelhesse a bölcsıdei szakvezetı tevékenységét, eljárásait. Önálló gyakorlásra (a megadott tevékenységi körökben) is kapjanak lehetıséget

9 - A hallgatók figyeljék meg, és készítsenek feljegyzéseket a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységérıl. A győjtsenek példákat az irodalom, az éneklés, az ábrázolás és a testnevelés - kötött vagy kötetlen - foglalkoztatási formáiról. - Kapcsolódjanak be az ünnepek elıkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló mősorral, ajándékkal. - A hallgatók tanulják meg a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket, énekesés szabályjátékokat. - A hallgatók a félév során fokozatosan szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik szakszerő felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására. - Az egyéni hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók a Családi napközi, a Családsegítı és gyermekjóléti támogató szolgálat tevékenységével, a Bölcsıdei/Óvodai speciális csoport munkájával. - A csoportos gyakorlat során ismerjék meg az óvodák mindennapi tevékenységét, a kiscsoportosok beszoktatását, végezzenek összehasonlítást a bölcsıdei és az óvodai k között. Egyéni gyakorlat Családi napközi Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A családi napközi tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkeztetési és higiénés berendezései, a csoportszobák berendezése, a játékok. - A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. - A gyermekcsoport napirendje. - A családi napközi személyi feltételei, a mőködtetı(k), a kisegítı(k) és a támogató - szakember(ek) munkája. Családsegítı Szolgálat - Támogató Szolgálat Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A személyi feltételek biztosítottak-e? - Tárgyi feltételek megfelelnek-e a szakmai feladatok ellátásához? (esetmegbeszélések, játszószoba, ügyfélfogadás stb.) - A szakmai feladatok közül melyikre helyezıdik nagyobb hangsúly és miért? - Az esetek elosztása milyen szempontok alapján történik a családgondozók között. - Az észlelı- és jelzırendszer hogyan, milyen formában mőködik, kik a résztvevıi? - Az esetek megjelenési arányai. - Kikkel van kapcsolatuk? - Az önkormányzat Gyámhivatallal való kapcsolat formái. - Milyen adminisztrációt vezetnek a nyilvántartásból, mennyire követhetı nyomon az eset. - Milyen szempontok alapján alakították ki az ügyeleti rendet? Bölcsıde speciális csoport - Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A fogyatékos gyermekek bölcsıdei elhelyezésének módjai. - A korai gyógypedagógiai fejlesztés általános és fogyatékosság-specifikus elvei. - A fejlesztı programok összeállításának, kivitelezésének alapelvei. - A fogyatékos gyermekek gondozásának személyi és tárgyi feltételei. - Egyéni és csoportos fejlesztı foglalkozás. - A gondozónı és a speciális szakember együttmőködése. - Csecsemı- és kisgyermek-gondozó, vagy bölcsıdei szakgondozó végzettségő munkatárs - 9 -

10 Tárgyi feltételek: - A gyakorlat jellegének megfelelı, a szakképzı intézménnyel kapcsolatban lévı intézmény Csoportos gyakorlat Óvoda Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Az óvodai beszoktatás. A bölcsıdébıl érkezı illetve a családi otthonból érkezı gyermekek beszoktatása közti különbségek és hasonlóságok megfigyelése. - Az óvodapedagógus az óvodai kiscsoportokban a nevelés, oktatás és a játéktevékenység területén. - A kiscsoportos gyermek testi fejlettsége, mozgáskoordinációja, szociális magatartása, beszédfejlettsége, gondolkodása, önállósodásának alakulása. A bölcsıdébıl érkezı illetve a családi otthonból érkezı kiscsoportos gyermek fejlettségének, mozgáskoordinációjának, szociális magatartásának, beszédfejlettségének, gondolkodásának, önállósodási folyamatának összehasonlítása. - A bölcsıdei és az óvodai gondozás-nevelés összehasonlítása: alapvetı hasonlóságok és különbségek. Bölcsıdei szolgáltatások Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - A beszoktatás menete - A bölcsıde és a család kapcsolata. - A bölcsıdei szervezési, ügyviteli, gazdasági munka - a bölcsıde szervezeti és mőködési szabályzata - munkaköri leírás - a munkarend - munkaterv Szervezési feladatok köre - költségvetés tervezése - munkarend szervezése, - idıbeosztás, túlóra elrendelése - szükséges anyagok, eszközök biztosítása - mőszaki feltételek (javítás, karbantartás) biztosítása - szabadságok tervezése - munkaértekezletek szervezése - továbbképzések szervezése - leltározás tervezése, szervezése Új dolgozó fogadása - bemutatása a munkatársaknak - megismertetése a területtel - munka- és tőzvédelmi oktatása - betanítása Kapcsolatrendszerek - függelmi fenntartó szervvel bölcsıdevezetıvel, bölcsıdeorvossal - együttmőködés a társgondozónıvel, a technikai személyzettel, a konyhai dolgozókkal, a mosodai dolgozókkal, a szülıkkel Dokumentációs feladatok, nyilvántartások - felvételi könyv - bölcsıdei gyermek-egészségügyi törzslap - védıoltási kimutatás - fertızı betegségek naplója

11 - kimutatás tetvesség, rühesség vizsgálatáról - napi jelenléti kimutatás - bölcsıdei jelentés - csoportnapló - üzenı füzet - gyermek-egészségügyi könyv (oltási könyv) - fejlıdési napló fejlıdési tábla vezetése - kimutatás a dolgozók egészségügyi vizsgálatáról - bölcsıdei gazdasági nyilvántartások - (felügyeleti szerv elıírása alapján) - körlevelek, levelezések, jegyzıkönyvek, oktatás. Munkarend - a gyermek gondozásának, nevelésének biztosítása - játékfeltételek - étkezés - gondozási mőveletek - adminisztrációs feladatok - bölcsıdei szolgáltatások Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai - A szolgáltatás tárgyi és személyi feltételei - A szolgáltató és a család kapcsolata: - Egyéni igények kielégítése és a szakmai elvek betartása. - A szolgáltatás beilleszkedése a bölcsıdei alapellátás feladatkörébe. - A szolgáltatás speciális jellemzıi. - A szolgáltatás gazdasági-adminisztratív háttere. Bölcsıde Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei, szempontjai - A gyermek étkezése a bölcsıdébe, elválás az anyától, búcsúzás. Ezt követıen a gyermek viselkedésének megfigyelése 1 órán keresztül. - Csecsemı étkezésének megfigyelése. - A kisgyermek étkezésének megfigyelése. - Néhány /2-3) eltérı korú és mozgásfejlettségő gyermek megfigyelése. - A szabad levegın tartózkodás megfigyelése. Az idıtartam és a tevékenység értékelése. - Egy gyermekcsoport testi fejlıdésre vonatkozó dokumentációjának összehasonlítása, az egyes gyermekek közötti különbségek megállapítása, elemzése. - Bekapcsolódás és részfeladat ellátás egyes gondozási (tisztálkodás, öltöztetés stb.) és játékkbe, az anyanyelvi (mesélés, olvasás, mondókák, versek)., ének-zenei, vizuális nevelési és testnevelés feladatokba. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására. Egyéni gyakorlat idıkerete: Családsegítı és jóléti támogató szolgálat: A félév során 2 alkalommal összesen 8 óra idıkerettel. Bölcsıdei speciális csoport: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Családi napközi: A félév során 2 alkalommal összesen 12 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: Óvoda: A félév során 2 alkalommal összesen 8 óra idıkerettel Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: a hallgató hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján, azon kívül egy héten keresztül 2 napot

12 délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (IV. számú melléklet) Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja. IV. Félév A gyakorlati képzés célja: Önálló feladatellátás a bölcsıdei nevelımunkába a gondozónı felügyelete mellett, a gondozás, a játék, az anyanyelvi nevelés (mese, olvasás, vers, mondóka), az ének-zenei, a testnevelési és az ábrázolási k szervezése, vezetése területén. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához szükséges készségek és képességek gyakorlással történı elsajátítása, megszilárdítása. A gyakorlati képzés feladatai: - A hallgatók próbálják ki önmagukat a bölcsıdei szakvezetı segítségével az alapvetı k során, - A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre alkalmazott legmegfelelıbb eljárásokat. A délutáni gyakorlatok során is biztosítsuk, hogy bekapcsolódhassanak a bölcsıdei szakvezetı tevékenységébe, s elsajátíthassák eljárásait. Önálló gyakorlásra (a megadott tevékenységi körökben) is kapjanak lehetıséget. - A hallgatók kapcsolódjanak be a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységébe. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására. - Kapcsolódjanak be az ünnepek elıkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló mősorral, ajándékkal. - A hallgatók tanulják meg és alkalmazzák a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket, énekes- és szabályjátékokat. - A hallgatók a félév során szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik szakszerő felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában. - Az egyéni hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók a Korai fejlesztı, a Korai gondozás logopédiai csoport-hallássérült csoport, a Speciális Óvodai csoport (sajátos nevelési igényő) munkájával. - A csoportos gyakorlat során ismerjék meg a gyermekotthonok mindennapi tevékenységét, a bölcsıde-speciális csoport EÜ. otthon tevékenységét

13 Egyéni gyakorlat Korai fejlesztés A korai gyógypedagógiai fejlesztés intézményrendszerének megismerése, 2 intézmény meglátogatása. Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Készítsen jegyzeteket az intézmény vezetıjének tájékoztatója és a munkatársakkal folytatott beszélgetés alapján. - Az intézmény személyi és tárgyi feltételei. - A speciális szükséglető gyermekek fejlesztésének lehetıségei és módszerei. - A hazai korai fejlesztés intézményes lehetıségei. Korai gondozás-logopédiai csoport-hallás sérült csoport Az adatgyőjtés, a megfigyelés szempontjai: - A csoport napirendje. - Egyéni és csoportos foglalkozások megfigyelése (valamelyiket, lehetıleg azt a típusút, amelyiket még nem figyelte meg). A gondozónı és a szülı kapcsolata, a családsegítés lehetıségei. - A speciális szükséglető gyermekek fejlıdésének dokumentálása. Csoportos gyakorlat otthon Az adatgyőjtés, a megfigyelés szempontjai: - Az éntudat fejlıdésének segítése, saját ruha, saját játék, az egyéniség figyelembe vétele. - Ünnepek. - A gyermekotthoni nevelés speciális kérdései (séta, kirándulás, játékszoba stb.) - Gondozónı-gyermek kapcsolat, a saját gondozónı-rendszer. - Az érkezı gyermek fogadásának elıkészítése. - A gyermek távozása a gyermekotthonból. - Játék, kapcsolat a társakkal. Bölcsıde Az adatgyőjtés, a megfigyelés és tevékenység szempontjai - Egy egység munkarendjének elkészítése. - A dokumentáció vezetésével kapcsolatos információk, tapasztalatok győjtése. - A tárgyi feltételek (elsısorban a játékeszközök) kiválasztása, összeállítása korcsoportonként. - Egy csoport heti étrendjének összeállítása, elemzése. - A gondozónı-gyermek kapcsolat, a saját gondozónı-rendszer érvényesülése. - A gondozónık és a bölcsıde más szakembereinek együttes munkája. - Egy gyermek statussal egybekötött összefoglaló jellemzése. - A bölcsıde image-ja és annak fejlesztése. - A hallgatók kapcsolódjanak be a gondozónı gyermeki t szervezı és irányító tevékenységébe. - A bölcsıdei szakvezetı segítségével készüljenek fel az irodalmi nevelés, a zenei nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés feladatainak gyakorlati megvalósítására

14 Speciális csoport - Eü gyermekotthon - Az Eü. gyermekotthon intézményrendszerének megismerése, intézmény meglátogatása - Az adatgyőjtés és a megfigyelés szempontjai: - Készítsen jegyzeteket az intézmény vezetıjének tájékoztatója és a munkatársakkal folytatott beszélgetés alapján. - Az intézmény személyi és tárgyi feltételei. - A speciális szükséglető gyermekek fejlesztésének lehetıségei és módszerei. - A hazai korai fejlesztés intézményes lehetıségei. Speciális csoport Az adatgyőjtés, a megfigyelés szempontjai: - A csoport napirendje. - Egyéni és csoportos foglalkozások megfigyelése (valamelyiket, lehetıleg azt a típusút,amelyiket még nem figyelte meg).a gondozónı és a szülı kapcsolata, a családsegítés lehetıségei. - Az egészséges és a speciális szükséglető gyermekek együttnevelésébıl adódó gondozónıi feladatok. - A speciális szükséglető gyermekek fejlıdésének dokumentálása. Egyéni gyakorlat idıkerete: Korai fejlesztı: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Speciális óvodai csoport (saját nevelési igényő): A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Korai gondozás logopédiai csoport-hallás sérült csoport: A félév során 2 alkalommal összesen 10 óra idıkerettel. Csoportos gyakorlat idıkerete: otthon: A félév során 3 alkalommal összesen 14 óra idıkerettel Bölcsıdei gyakorlat javasolt idıkerete: a hallgató hetente 2 órát hospitáljon a bölcsıdében, s készítsen feljegyzéseket a megadott szempontok alapján, azon kívül egy héten keresztül 2 napot délelıtt, 2 napot délután. 1 egész napot töltsön el a bölcsıdében, igazodva az adott bölcsıde életéhez. Bölcsıde speciális csoport Eü. otthon: A félév során 1 alkalommal 4 óra idıkerettel. Írásbeli feladatok: A hallgatók az Bölcsıdei gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat a megadott szempontok alapján. (V. számú melléklet) Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikrıl, gyakorlati feladataikról, a bölcsıdei szakvezetı elemzı-értékelı megbeszéléseirıl, a csoportos megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket a bölcsıdei szakvezetı és a gyakorlatvezetı tanár folyamatosan (heti rendszerességgel) értékeli, láttamozza. A félév zárása: A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos gyakorlatok elıírásoknak megfelelı elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezetı tanár a bölcsıdei szakvezetı véleményét kikérve értékeli, és az indexben lezárja

15 Záró gyakorlat (Egybefüggı gyakorlat) 6 hét 180 óra - Kisegítı feladatok ellátása csecsemı-tipegı csoportban 1 hét 30 óra - a gondozás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, - a gyermekek gondozásához, ellátásához, a higiénés követelmények biztosítása - a szülıvel, a társgondozónıvel való együttmőködés, - a gyermekek napirendjének szervezése, kivitelezése, - a játéktevékenység feltételeinek biztosítása, - a csoport és az egyes gyermekek játéktevékenységének megszervezése,, - az étkezési feltételek megteremtése és lebonyolítása, - az alvási feltételek biztosítása, - a személyi dokumentáció és egyéb adminisztráció vezetése, Önálló gyakorlat nagycsoportban 5 hét 150 óra - Az elsı héten: az alcsoport gyermekeinek fokozatos átvétele. - A két mőszakban dolgozó tanuló gondozónı a gyakorlat második felében a gyakorlatot vezetı szakoktató irányításával önállóan dolgozik. - A képzés befejezésére el kell érnie a hallgatónak azt az átlagos önállósági szintet, melynek birtokában további munkájához megfelelı gyakorlatra tehet szert. Az értékelés módja Gyakorlati jegy és szöveges értékelés SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek: - Csecsemı- és gyermek-gondozó, vagy bölcsıdei szakgondozó végzettségő munkatárs, tereptanár Tárgyi feltételek: - A gyakorlat jellegének megfelelı, a szakképzı intézménnyel kapcsolatban lévı intézmény

16 I. számú Melléklet Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó képzés Csoportos bölcsıdei gyakorlat megfigyelési szempontjai, feladatai I. félév 1. Általános tájékoztatás a bölcsıdei gyakorlat céljáról, feladatáról, a gyakorlat menetérıl, a félévi követelményekrıl. 2. Bölcsıdelátogatás, gondozási egységek, kiszolgáló helyiségek, játszószobák és a játszóudvar megfigyelése. 3. Ismerkedés, tájékozódás kapcsolatteremtés a gyermekekkel, gondozónıkkel. (A gondozónık, a gyermekek keresztneveinek, életkori összetételének, a fiúk-lányok arányának, a csoport létszámának feljegyzése) 4. A gondozás-nevelés tárgyi feltételeinek megfigyelése, értékelése. (A gondozási egység leírása). 5. A gyermekek folyamatos napirendjének és a gondozónık munkarendjének és egyéni munkaszervezésének a megfigyelése. A gondozónı tevékenységének megfigyelése a beszoktatási folyamatban.(beszéd, gondoskodás stb.) A beszoktatandó gyermekek viselkedésének összehasonlítása. (különbségek, hasonlóságok) 6. A gondozónı tevékenységének megfigyelése a beszoktatási folyamatban.(beszéd, gondoskodás stb.) A beszoktatandó gyermekek viselkedésének összehasonlítása. (különbségek, hasonlóságok) 7. Figyelje meg az újonnan jött gyermekek csoportba illeszkedését segítı gondozónı t. 8. Figyelje meg az újonnan jött gyermekek csoportba illeszkedését segítı gondozónı t. 9. Részvétel a gyermekek játékában, kínálás, együttjátszás, ének, mondóka alkalmazása a gyermekek igényei szerint. 10. A gondozónı és a gyermek kapcsolatának, együttmőködésének megfigyelése gondozás és játék közben. 11. A gyermekekrıl vezetett egyéni dokumentáció tartalmának tanulmányozása, felkészülés a dokumentáció önálló vezetésére. 12. Az étrend összeállításának az ételek egyéni szükségletekhez igazodó elıkészítésének megfigyelése. 13. A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó gondozási folyamatok, gondozási technikák megfigyelése- fürdıszobai gondozás, étkezés, altatás alkalmával. 14. Közremőködés a folyamatos napirend megvalósításában. /reggeli, tízórai, ebéd, játéktevékenység. A hallgató készítsen részletes feljegyzést a munkanaplóban, amelyet hetente be kell mutatnia a gyakorlatvezetı tanárnak illetve a tereptanárnak. A gyakorlatvezetı és a tereptanár aláírásával igazolja a gyakorlat teljesítését

17 II. számú Melléklet Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó képzés Csoportos bölcsıdei gyakorlat megfigyelési szempontjai, feladatai II. félév 1. Általános tájékoztatás a bölcsıdei gyakorlat félévi céljáról, feladatáról, a gyakorlat menetérıl, a félévi követelményekrıl. Tájékozódás kapcsolatteremtés a gyermekekkel, gondozónıkkel, a csoportban történt változások feljegyzése. 2. Azon gyermekek megfigyelése (max. 4 fı), akik közül a következı évben gondozni kívánt gyermeket ki szeretné választani. A gyermekek alapinek, viselkedésének megfigyelése. 3. A kiválasztott gyermekcsoport felügyelete, megfigyelése gondozás, játéktevékenység közben. 4. A kiválasztott gyermekcsoport felügyelete, megfigyelése étkezés közben. Az étkezéshez szükséges eszközök elıkészítése, az elıkészítés menete, szabályai. Az étkezés alatti gondozónıi tevékenység megfigyelése. (a hallgatói gyakorlat ezen a napon között van.) 5. A gondozáshoz szükséges eszközök elıkészítése (pelenka, törölközı, stb.), az elıkészítés menete, szabályai. A gondozás alatti gondozónı tevékenység megfigyelése. A gondozónı és a gyermek kapcsolatának megfigyelése gondozás közben. 6. A játéktevékenységhez szükséges eszközök elıkészítése. Játékkészítés a tereptanár útmutatása alapján. A gyermek játékba való bekapcsolódását elısegítı módszerek, eljárások megfigyelése. 7. A gyermek napi átvételének, a szülıkkel folytatott beszélgetések módjának megfigyelése (a hallgatói gyakorlat ezen a napon kezdıdik) 8. A gondozónık által vezetett dokumentáció megtekintése. 9. A gyermek hazaadásának megfigyelése.(az egy hetes gyakorlat során kell megfigyelni) 10. Az étrend összeállításának az ételek egyéni szükségletekhez igazodó elıkészítésének megfigyelése. 11. A társas kapcsolatok alakulása a konfliktus helyzetek megoldásának megfigyelése. Az alkalmazott módszerek, eljárások, a gondozónıi k megfigyelése. 12. A kiválasztott gyermekcsoport mozgásfejlıdésének, mozgásfejlesztésének megfigyelése. 13. A kiválasztott gyermekcsoport alkotó tevékenységének megfigyelése. A gondozónıi tevékenység megfigyelése. 14. Az óvodába készülı gyermekek felkészítésének megfigyelése. A hallgató készítsen részletes feljegyzést a munkanaplóban, valamint a megfigyeléshez rendszeresített táblázatban, amelyet hetente be kell mutatnia a gyakorlatvezetı tanárnak illetve a tereptanárnak. A hallgató törekedjen arra, hogy a kiválasztott gyermekcsoportnál végezze a megfigyeléseit. A gyakorlatvezetı és a tereptanár aláírásával igazolja a gyakorlat teljesítését

18 III. számú Melléklet Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó képzés Nyári gyakorlat megfigyelés szempontjai, feladatai III./A Bölcsıde (40 óra) Az adatgyőjtés és a megfigyelés témakörei: - Folyamatos napirend - Játék tevékenység megfigyelése, egyes játékkbe bekapcsolódás - Társas kapcsolatok - A kisgyermek gondozása, az önállósodási törekvéseinek segítése - Beszéd, anyanyelvi nevelés megfigyelése, részfeladatok végrehajtása (meseolvasás, mondókázás, versmondás) - Ének-zenei, testnevelési, ábrázolási k megfigyelése, néhány tevékenységbe bekapcsolódás a gyakorlat második részében - A kiválasztott gyermek mozgásos tevékenységének, mozgásfejlesztésének megfigyelése - Egyes gondozási feladatokban részfeladat ellátás, a gyakorlat második felében.(étkeztetés, öltöztetés, altatás, tisztálkodás) Írásbeli feladatok: 1. Adatgyőjtés, a tapasztalatok, a fent megadott szempontok alapján végzett megfigyelések dokumentálása a hospitálási naplóban. 2. Folyamatos Napirend Figyelje meg az adott csoport napirendjét, a gondozónı tevékenységét, munkaszervezését. Elemzést segítı szempontok: 1. Hogyan függ össze a csoport napirendje a gyermekek életkori szükségleteivel? 2. Mennyire érvényesülnek a napirend elvi feltételei az adott csoport napirendjében? 3. Hogyan biztosította a csoport folyamatos napirendje a gyermekek szükségleteinek kielégítését? (gondozás, játék, levegızés, pihenés, alvás). 4. Figyelje meg, hogy a csoportok közti csúsztatott napirend biztosította-e a nyugodt gondozást a megfigyelt csoportban? 5. Példákkal jellemezze a megfigyelt gyermekcsoport hangulatát a megfigyelés idıszaka alatt! 6. Milyen módon biztosították a nap folyamán a gyermekek állandó felügyeletét? 7. Hogyan biztosította a gondozónık munkarendje a kisgyermekek biztonságos, szakszerő ellátását, a gondozások feltételeit, nyugalmát? 8. Mi jellemezte a gondozónık egyéni munkaszervezését? 9. Hogyan segítették, ill. akadályozták az épületi adottságok, a tárgyi feltételek a munkaszervezést, a gondozást? 10. Hogyan segítették a gondozási egységen belül a gondozónık és a technikai személyzet egymás munkáját? 2. A gyermek gondozónı kapcsolata Figyelje meg az adott gyermekcsoportban, különbözı k közben a gyermekek és a gondozónı kapcsolatát, interakcióját! Jegyzetelje le az alábbi táblázatba. Az idıpont oszlopba mindig csak az új tevékenység idıpontját írja be

19 Megfigyelés idıpontja Idıpont Gondozónı Gondozónı verbális nonverbális verbális nonverbális Megjegyzés Elemzést segítı szempontok: 1. Ki kezdeményezte a kapcsolatot? Hogyan, milyen helyzetben? Milyen módon közeledik a gondozónı a gyermekhez? (tekintet, megszólítás, hívás, érintés, stb.) A kommunikáció mely formáit használja a gondozónı, illetve a gyermek, melyek vannak túlsúlyban? 2. Miért kezdeményezett kapcsolatot a gondozónı a gyermekekkel? Melyik volt gyakoribb? (gondozás, játék, ismeretadás, dicséret, vigasztalás, bátorítás, stb.) 3. Hogyan reagáltak a gyermekek a gondozónı közeledésére, jelenlétére, távolodására? (testbeszéd, hangadás, beszéd, stb.) 4. Miért fordultak a gyerekek a gondozónıhöz? Melyik volt gyakoribb? (játék, testkontaktus, segítségkérés, szükségletek, közlési vágy, stb.) 5. Észrevette-e a gondozónı minden kisgyermek személyes kapcsolatra utaló igényét és kellı érzékenységgel reagált minden alkalommal? 6. Milyen érzelmi megnyilvánulások kísérték az együttléteket? Kifejezték-e örömüket, szeretetüket egymás felé? Hogyan? 7. Mi jellemezte a gyermekek viselkedését, aktivitását, társas kapcsolatát a gondozónı jelenlétében? 8. Ki kezdeményezett többször kapcsolatot? A gyermek, vagy a gondozónı? 9. A megfigyelt idımennyiség hány százalékában volt kapcsolat a gondozónı és a gyermek között? 10. Milyen testhelyzet dominál a kapcsolat során a két résztvevı között? Összegzés, következtetés: 1. Milyen nevelıi légkör volt a csoportban? 2. Mi jellemzi a gondozónı gyermek kapcsolatot? 3. Milyen mintát nyújtott a gondozónı a gyermekek társas kapcsolatához? 4. Mibıl lehet következtetni a saját gondozónı rendszer alkalmazására? 3. A kisgyermek gondozása, az önállósodási törekvéseinek segítése Figyelje meg, hogyan ösztönzi és segíti a gyermekek önállósági törekvéseit a gondozónı a fürdıszobai gondozás, az öltöztetés, a játék, az étkezés közben! Megfigyelés idıpontja Idıpont Gondozónı Gondozónı verbális nonverbális verbális nonverbális Megjegyzés

20 Elemzést segítı szempontok: I. Együttmőködés és önállóság fürdıszobai gondozás közben 1. Lehetısége van-e a gyermeknek aktívan részt venni a mőveletekben? Milyen helyzetben kéri a gondozónı, és hogyan kéri a gyermek együttmőködését? 2. Jelzi-e a gyermek, hogy valamit önállóan szeretne csinálni? Hogyan reagál erre a gondozónı? 3. Miben önállóak a gyerekek, és milyen segítséget igényelnek, kapnak a gondozónıtıl? 4. Mirıl beszélgetnek, ki kezdeményez? Válaszol-e a gondozónı a gyermek kérdéseire, jelzéseire? 5. Milyen a gondozások hangulata? Örömet jelent-e az együttlét a gyermekeknek és a gondozónınek? Mibıl lehet ezt látni? II. A gyerekek aktivitása, önállósága játék közben 1. Hogyan segíti elı a gondozónı az önálló játékt? 2. Miben és hogyan kérnek játék közben segítséget a gyerekek a gondozónıtıl? 3. Elıfordulnak-e konfliktusok a játék során? Mi volt a gondozónı szerepe a konfliktusok rendezésében? 4. A gyermekek maguk választanak-e játékot, s milyen tartósan játsszák azt? III. A gyermek öltöztetésével kapcsolatos megfigyelések 1. Hogyan történik az öltöztetés, vetkızés elıkészítése és lebonyolítása? 2. Hogyan valósul meg öltöztetés közben az önállóságra nevelés? IV. Étkezéssel kapcsolatos megfigyelések 1. Hogyan történt az étkezések elıkészítése? Hogyan segítette, irányította az étkezést a gondozónı? 2. Hogyan reagált a gondozónı a gyermek egyéni igényeire, kívánságaira? 3. Hogyan segítette a gondozónı az étkezéssel kapcsolatos szokások elsajátítását, az önálló, tiszta étkezés tanulását? 4. Hol tart a gyermek az önállósodás terén, tud-e önállóan szedni, eszik e kanállal, iszik e a pohárból? Összegzés, következtetés: 1. Milyen nevelıi attitőddel és nevelési módszerekkel segítette a gondozónı a gyermekek kompetens viselkedésének kialakulását? 2. Milyen jelei láthatóak az önállósági törekvéseknek, a kompetens, talpraesett viselkedésnek? 3.A játék tevékenység megfigyelése, egyes játékkbe bekapcsolódás. Figyelje meg a kiválasztott kisgyermek játéktevékenységét! Megfigyelési idı 60 perc. Megfigyelés idıpontja Idıpont Gondozónı Gondozónı verbális nonverbális verbális nonverbális Megjegyzés

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben