SELMECZI ELEK NÉMETH ANTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SELMECZI ELEK NÉMETH ANTAL"

Átírás

1 i SELMECZI ELEK NÉMETH ANTAL

2

3 Selmeczi Elek NÉMETH ANTAL a magyar színház enciklopédistája

4

5 Selmeczi Elek NEMETH ANTAL a magyar színház enciklopédistája Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest, 1991.

6 A kötetet lektorálta: Kerényi Ferenc Székely György A borító Horwath Éva munkája Készült a Művelődési- és Közoktatási Minisztérium, valamint a Magyar Hitel Bank művészeti alapjának támogatásával ISBN x Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Felelős kiadó: Dr. Kerényi Ferenc igazgató Felelős szerkesztő: Dömötör Adrienne Szedte és tördelte az Argumentum Kft. Készült az OSzMI Nyomdájában Felelős vezető: Török Margit

7 ,Keményet keress, kősziklákon, havasokon járj, kelj." Apáczai Csere János (1653)

8

9 TARTALOM A praeceptor" 9 Aki úszni akar ebben az álló tóban..." 19 A peregrinus korszak 33 A készülődés évei 41 Nem tetszeni, hanem használni akarok" 57 Tudok én küzdeni remény nélkül is" 69 Egyedül 83 Célegyenesben? 97 Orsz. M. Kir. Színházvezető- és Rendezőképző Akadémia, Miniatűr Weimar az Andrássy úton 1944-ben 133 Hiszek a színház halhatatlanságában" 153 Függelék: Az európai színházi kultúra mai helyzete (Németh Antal előadása) 181 Az ember tragédiája 1944~ es új rendezői terve (Németh Antal előadássorozata a rendezőképző akadémián) 189

10

11 A PRAECEPTOR" Ha Németh Antal portréját a, plutarkhoszi Párhuzamos életrajzok nyomán, vagyis a történetírás klasszikus módszerével szándékoznánk megrajzolni, hosszasan eltöprenghetnénk azon, hogy kit állítsunk szembe vele, ki vagy kik lehetnének színházművészetünknek azok a kimagasló alakjai, akiknek a pályája a hasonlatosságok és eltérések fényében Németh Antal működésének valósághű és végre tisztázott felderítéséhez elvezetnének. Talán a Nemzeti Színház első aranykorát megteremtő Paulay Ede vagy műveltségével magasan kortársai fölé emelkedő Hevesi Sándor? Őszintén szólva, a kérdésre nehéz lenne, talán nem is tudnánk megnyugtatóan válaszolni. Szerencsénkre ezúttal nem Németh Antal életrajzának megírása a célunk, hanem ennek az eseményekben rendkívül gazdag, többszólamú életpályának egyik, jórészt elfeledett vonulatát szeretnénk bemutatni. Ez a vonulat Németh Antal pedagógiai és - részben színháztudományi tevékenységét foglalja magában. Ilyen leszűkítés persze megvalósíthatatlan. Nincs olyan kizárólagos szempont, amely mellőzhetővé tenné az egészre irányuló áttekintést. Németh Antalt praeceptorna.k" pontosabban: a magyar színjátszás első praeceptorának" 1 a tragikus sorsú ifj. Horváth István nevezte 1940-ben, sárospataki első találkozásuk után. (Ifjabb Horváth Istvánnal, az elfelejtett fiatal rendezővel, generációm legendás alakjával a későbbiek folyamán még találkozunk.) Ez a színházi pályára készülő fiatal diák tizennyolc évesen praeceptornak, azaz tanítónak és nem pedagógusnak nevezi Németh Antalt; a görögből átvett hivatalosan használt szóhoz salakos tartalom keveredett már akkoriban is ben Németh Antal már öt éve a Nemzeti Színház igazgatója, s megkapja az újabb öt évre szóló megerősítést. Úgy kell(ene) hinnünk, 9

12 hogy ezekben az években mint igazgató-rendezőt és mint tudományos müvek szerzőjét ismerik, s ezzel a pályacsúccsal ő maga is elégedett. Ezzel szemben tény, hogy Németh nevelői törekvéseit még rendezői sikerei közben sem adja fel, nem engedelmeskedik a specializálódásra kényszerítő íratlan színházi törvénynek. Praeceptori elhivatottságát ekkor sem tudja megtagadni. Németh kora ifjúságától kezdve ápolja magában ezt a nehéz szolgálatot. Egészen fiatalon persze nem a színházi mesterséget tanítja nehézfejű iskolatársainak, hanem mindazt, amit egy Monarchia-beli főgimnáziumban a diákoktól megkövetelnek. (A Tavaszmező utcai főgimnázium tanulója, s itt szerzi meg érettségi bizonyítványát.) Erre ösztönzi szegénysége is: tanít, hogy saját tanulmányait folytathassa. Tizenöt-tizenhat éves korától kezdve ( ) húszas éveinek végéig a különböző művészeti ágakhoz vezető ismeretek elsajátításával foglalkozik. A felbomló Habsburg Birodalomból kivált, összezsugorodott ország szellemi életét ezekben az években az eszmék és művészi irányzatok eklekticizmusa határozza meg. Némethet a baloldali politikai mozgalommal együttélő új művészeti irányzatok európai kitekintésre ösztönzik. S miközben mohón kutatja az új szellemi áramlatok immanens értékeit, nyomban megkeresi a módját azok kibeszélésének". Előadásokat tart, cikkeket, tanulmányokat ír. Már ekkor kacérkodik a színészettel, pl. Blattner Géza bábszínházában beáll a paraván mögé bábozni. Színészi képességeit bizonyítja az 1940 után készült, és a véletlen folytán fennmaradt rádiófelvétel. 2 Apáczai Csere János monológját adja elő Kovách Aladár Téli zsoltárából. (Színpadon ezt a szerepet Tímár József alakította.) A színészet mellett megkísértik más kifejezési formák is; így erőteljesen vonzza a karmesteri pálya. Végül is életet és művészetét nr-m esztétikai, hanem elsősorban etikai élmények határozzák meg. Amikor végleg elkötelezi magát a színházművészet mellett, erős akarattal, szinte szokatlan szenvedéllyel kezdi meg annak tanulmányozását. Választása világnézetének további alakulására meghatározó, mivel ebben a művészeti ágban él legtovább a XIX. századi reformkor számos hagyománya, de ebben jelentkeznek pregnánsan a huszadik századi társadalmi változásokat tükröző irányzatok is. Németh számára az sem elhanyagolandó szempont, hogy megfelelő szaktudás birtokában ezen a pályán megelőzheti a származási és anyagi előnyök birtokában indulókat. Fausti vágy űzi, hajtja előre, mégpedig a goethei axióma szellemében: A tudományok se arra valók tulajdonképpen, hogy tudjunk valamit, ott is mindig tenni kell". 3 Tenni pedig a színházban úgy lehet a leglátványosabban, és a nemzet javára a legmaradandóbban, ha a tettekből iskola születik. Amint halad előre a pályáján, sokáig még a felkészülés lépcsőit járva, mint újságíró-kritikus, majd mint esztéta, jóval később pedig mint a magyar színházművészet legnagyobb tekintélyű irányítója, min- 10

13 dig iskolát akar teremteni. A színjátszást, a színházvezetést, a rendezést stb. mint szaktudást akarja elsajátíttatni mindazokkal, akikkel pályája változó színhelyein találkozik. Elképzelhetjük, hogy a század első felében még igen magas társadalmi pozíciót betöltő színházi elit miképpen fogadja az ismeretlen fiatalember okvetetlenkedéseit. Később, amikor feljut a csúcsra, ugyanez az elit már sértőnek találja, hogy egy felkapaszkodott" színházi ember tör pálcát műveltsége felett. Cikkeiben, előadásaiban Németh azonban nemcsak korhol vagy ítélkezik, de példákat mutat a válságból kivezető úthoz is. Bizony prepotens magatartásról árulkodnak az ilyen és hasonló gondolatok:... minden népnek minden korszakban olyan színházi élete volt, amilyet megérdemelt: olyat teremtett magának, amilyet tudott, és abban lelte szórakozását, ami szellemi életével egyenes arányban állott". 4 A bajokból való kigázolásra felhozott példái között meghökkentőeket is találunk. A hazai viszonyokra célozva írja: Londonban varietévé és operettekké züllött a színház, és csak nemrégiben olvashattunk egy érdekes vállalkozásról, melynek szellemi vezére John Maynard Keynes, 5 az oxfordi egyetem volt közgazdaságtan-tanára, aki belátta a helyzet tarthatatlanságát, és Vera Komisszarzsevszkaja, a legnagyobb orosz színésznő, aki fivérével megalapította a Fórum Színházat, az irodalom jelszavát írva fel zászlójára". Húsz éves, amikor ezt írja, s ehhez tér vissza később is, amikor azt állítja, hogy csak a felkészültség, az európai műveltség és a művészi tehetség szerencsés találkozása hozhat eredményt. Vannak ennek bizonyos technikai tudást igénylő előfeltételei is, de ezek könnyen megtanulhatók. Húsz éves ifjú könnyedségével ugorja át a technikai tudáshoz vezető út akadályait. Csak jóval később ismeri meg ezeknek az akadályoknak szinte leküzdhetetlen természetét. És itt eljutottunk a lényeghez. Németh egészen fiatalon, mint a legtöbb színházi kritikus, a hályogkovács biztonságával veszi kézbe a tollat. Csak később ismeri fel és ez a felismerés meghatározó jellegű változást eredményez életében, hogy egy színházi előadást száz és száz olyan tényező határoz meg, amelyet a kritikus nem ismer vagy nem ismerhet. Ezek a tényezők a megtanulható dolgok! S ezek nem is mind színháziak, hanem egy szélesebb műveltség építőkövei. A Nemzeti Színház igazgatójaként már azt hajtogatja, hogy az igazi színházi ember ismeretanyagában egyforma részt foglalnak el a színházművészettel kapcsolatos és az átlagosnál jóval magasabb műveltséget megalapozó diszciplínák. Érdemes itt megállni, és visszatérni Kovách Aladár Téli zsoltárához. Ebben a Németh Antal által különösen nagy szeretettel gondozott drámában, melyet fogantatásától a színpadi megvalósulásáig végigkísért (1940-ben vitte színpadra), egy huszadik századi Tiborc-monológ rejtőzik. De ezt nem a társadalom peremére taszított jobbágy sírja el, hanem a századokon keresztül fénylő tanító, a praeceptor Apáczai Csere János. Akinek drámává tett történetét Kovách Aladár, a darab elkészüli

14 lését jelentő levelében, november 4-én olyan viharnak nevezi, amit egy kálvinista orgonán játszanak ki".... A mi oskolánk a latinnak csak a héját adja sokszor, s azzal már verjük a harangot: rhetorokat nevelünk, zengő cimbalmokat, üres fecsegőket... Beadják a vadóc szamár ka fiat a skólába s tizenkét esztendő múlva kijő egy rhetor: egy mindenfelé ordító, visító, nyerítő, megnőtt vadszamár, sem az istene, sem hazája törvényét, sem a históriákat, de még a maga eleinek viselt dolgait sem ismeri, mégis országot, eklézsiát, politikát, törvényt igazgat... Ebből az oskolából kósza árnyak nőnek ki, az igazi tanulók üres álcái: kitanult rókák, megvásárolható politikai vélemények, a sok pénzzabáló ügyvéd, igazságtalan perek, zaklatások és zsarolások, a nép között zúgó panasz, sírás és nyögés, szerte az országban annyi feldúlt ház, birtok és falu; rongyos város, piszkos ucca, ronda közút mert nem vezetőt, nem etikát és tudást ad ez az oskola, hanem rhetorságot... " 6 Egy olyan történelmi korszak feletti ítélet ez, melynek szellemétől szabadulni mintha soha nem lenne lehetséges. Ezt a monológot tekinthetjük akár bevezetőnek is Németh Antal praeceptori pályájához. Hogy az oktatási reform elodázhatatlan szükséglete a Trianon utáni szűkös, kis haza színházművészetének is ez Németh Antal felismerése. De ez a felismerés egy nagyobb, az egész művelődést átható szándéknak csak része. Mondhatnánk úgy is, hogy követése és alkalmazása annak a klebelsbergi művelődéspolitikának, amelyet a kultuszminiszter a személyes példájával és nem rhétorsággal" irányított. Megjelenése, szavai, de főleg tettei visszaadták a már-már elveszett önbizalmat és hitet." 7 Klebelsberget a Nemzeti Színház sorsa különösen foglalkoztatta, s talán éppen e fontos nemzeti intézmény jövőjét számolgatva jegyezte ki Bajza egyik mondatát, amit mérhetetlen mennyiségű feljegyzései közt talált pályájának első megrajzolója, Huszti József. Nekünk magyaroknak, kik a színházzal nemzeti célokat remélünk és fogunk is egybeköthetni, sokkal fontosabb ez, mint a német, francia vagy angol nemzetnek; nekünk ez, ha akarjuk, lételünk egyik alapkövévé válhatik"! 8 Németh az első európai útján szerzett tapasztalatok birtokában ismeri fel igazán, hogy a művészeti oktatás milyen nehéz és kényes feladat. Minden művészeti ág területén ez alól a színjátszás sem kivétel egymás mellett élnek a különböző irányzatok és törekvések. S ezek gyakran egymás ellen is föllépnek. Ugyanakkor hiányoznak nálunk a műhelyek, nincs meg a kellő tudományos háttér. Hiányzik a tudományos tevékenységet összetartó intézményrendszer. Ezek nélkül pedig nincs biztos alapot rakó nevelés. És még valami! Ez Klebelsberg humanizmusigénye: történelmünk folyamán állandóan megfeledkeztünk arról, hogy a nemzeti közmegbecsülés több melegére van szükség, ha azt akarjuk, hogy teljesen kifejlődjenek tehetséges embereink". 12

15 Németh nem látja reménytelennek elképzeléseinek megvalósítását. Amikor építeni kezdi programját, a színháztudományt új diszciplínának tekintik Európában is. Ahhoz viszont, hogy programját véghezvigye, biztos és erős pozíciót kell kiharcolnia vállalva még az önösség látszatát is. Amikor 1935-ben beiktatják a Nemzeti Színház igazgatói székébe, az évadkezdö társulati ülésen felfedi kártyáit. Ezúttal a tíz pontba foglalt tíz perces beszéd 4. pontját emeljük ki: Hiszek a magyar színházi kultúra belső nagy missziójában. A magyar színészet hivatást vállalt magára, amikor iskolák tantermeiben, paptanárok vezetése mellett megszületett. A magyar nyelv terjesztése volt akkor a cél. Ezt a célt évtizedeken keresztül a legnagyobb nélkülözések és megpróbáltatások árán is betöltötte. Az idők változása újabb követelmények elé állítja a magyar színházi embert. Ezek a követelmények egyrészt az irodalom, másrészt a magyar színészet, harmadsorban pedig a magyar színpadmüvészet terén jelentkeznek. Az irodalom terén a magyar színjátszás misszióját egy egészen magas célú, új, erőteljes drámairodalom életre hívásában látom. Valljuk be őszintén, hogy a magyar színjátszás egy idő óta elvesztette a magyar drámairodalomra ható inspiratív erejét. Csak elfogadta azt, amit az irodalom teremtett, de nem hívott életre új alkotásokat. A mai színházi embernek elsősorban a fiatal magyar írónemzedéket kell a színpad felé terelnie, hogy megtanítva azt, ami ebből a mesterségből megtanulható, irodalmi szempontból is maradandó alkotásokat hívjon életre. A belső missziónak ki kell terjednie színészetünk általános színvonalának felemelésére is. Sajnos, azt látjuk, hogy vannak kiváló színészeink, de az általános színvonal nem éri el, meg csak meg sem közelíti az egyesek színvonalát. Nem szabad belenyugodnunk abba, ami van, hanem szüntelenül törekednünk kell a tökéletesedés felé... " 9 Ugyanebben a 4. pontban hangsúlyozza azt is, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az előadás képzőművészeti részének: A modern magyar képzőművészet világviszonylatban is elsőrangú. Meg kell nyitni a színházak kapuit a magyar művészek előtt, hogy tanulják meg ennek a mesterségnek technikai részét, és tudásukkal segítsék megvalósuláshoz alkotó erejük művészi tartalmát". Mindabban, amit ezen a társulati ülésen elmond, szemernyi sincs a történelmi pillanathoz idomított igazgatói retorikából: Amit mondani akarok, annak nagy része nem lesz új azok számára, akik ismerik közel másfél évtizedes munkásságomat. Ezek számára csupán megerősítést és az elvek újabb leszögezését fogja jelenteni minden mondat. Azt, hogy a megváltozott idők és a változott helyzetek sem ingattak meg, és cselekedeteimet a jövőben is változatlanul ugyanazok az elvek irányítják majd, amik eddig az igazság hitével éltek bennem". Vajon Ady magyarságképében megjelenő Lovatlan Szent György harcos, ábrándos hite fűti ezeket a szavakat? 13

16 Mindezt a jövő dönti el, néha az egyéni akaratot is meghaladó erők. Tudja ezt Németh is, mert hiszen miért szőné bele ezt a mondatot a bemutatkozó beszédbe: Ha mi eldöntöttük magunkban, melyik úton akarunk járni, akkor ennek az útnak minden következményét vállalnunk kell". Utrechtben, 1653-ban veti papírra Apáczai Csere János:... mi haszna, ha könnyes szemmel csupán szemlélem a távolból hazám áldatlan sorsát? Orvosság, orvosság! azt kell keresni ide! Ha egyszerre öt vagy hat házba belekap a tűzvész, az emberek ide-oda futkosnak, a lángok közé rohannak, hogy valamit kimentsenek a tüzböl. Egyesek a háztetőkre másznak, és vízzel oltják a tüzet, mások a házból hordják ki az értékes holmit. Nem nagyon törődnek akkor sem az alvással, sem az éhséggel! Ez a látvány lebegett a szemem előtt éjjel-nappal, és olyan hevesen kínozta lelkemet, hogy gyakran elűzte szememről az álmot, elvonta figyelmemet a tanulásról, és minden gondolatomat a vágy foglalta le, hogy segítsek szülőhazámon". 10 Egyazon felismerés, közös gyökerek és hasonló sorsok. A Trianon utáni Magyarország megzavarodott szellemi-politikai életére gondolva Apáczai Csere János szavainak időszerűsége tagadhatatlan. Elég, ha itt csak arra utalunk, hogy az első világháborút megelőző kozmopolitizmus s az ennek ellenpólusaként megszületett magyar imperializmus" nem tűnik el a közélet porondjáról a háborús vereség, a forradalmak és az igazságtalan békediktátum ellenére sem. Az 1914-gyel kezdődő kálvária stációin átbotladozó magyarság ugyan fellélegezve fogadja az 1919-ben hivatalba lépő Friedrich-kormányt (József királyi herceg, tábornok eme bejelentése a Budapesti Hírlap augusztus 7-i rendkívüli kiadásában Cenzúrát: Precup A." engedéllyel jelenik meg, mintegy jelezve a román megszállás tényét), de hamarosan látnia kell, hogy a meghirdetett valláserkölcsi restauráció valójában a klerikalizmust hozza vissza, a nemzeti program pedig a nacionalizmust táplálja. Holott egy nem nagyszámú" 11 csoport nem ilyen irányba akar haladni, s politikáját kereszténynek, konzervatív-reformernek, keresztényszociálisnak, avagy széchenyiesnek" 12 nevezi. Miközben a Habsburg Birodalom sokszázados hatalma alól felszabadult magyar értelmiségi elit a társadalmi eszmék korszerű formáit keresi, a tömeg és a hangosak nem keresnek, hanem találnak, átélés nélkül, avult és tartalmatlan frázisokat". 13 Ebben a helyzetben, amikor a nemzet mintha vakvágányon utazna a jövő felé, s ráadásul a győztes Európa nem a váltót álltja át, hanem úgy játszadozik a magyarsággal, mint jóllakott macska az egérrel (oldalakat töltene meg azoknak a jegyzékekben megfogalmazott utasításoknak puszta felsorolása, melyekkel kintről a függetlenség illúziójában élő magyar államvezetést fegyelmezik), egyetlen mentsvárunk marad: nemzeti kultúránk. S ebben valóságos bástyaként: a Nemzeti Színház. 14

17 Vannak persze sokan, akik a nemzet jövőjén töprengve azt hiszik, elég a további hanyatlást megakadályozni. A nem nagyszámú" vezető rétegből is csak kevesen ismerik fel, hogy a nemzet számára hátrányosan megváltozott körülmények új típusú embereket igényelnek. Olyan vezetőket, akik meg tudják állítani és ellenkezőjére fordítani az 1867-es kiegyezést követő szellemi sorvadást. A baljós jeleket a költészet kezdte szerte-szikratáviratozni" írja Nemeskürty István könyvének 14 a XIX. század utolsó évtizedét tárgyaló fejezetében. Majd bőségesen idéz a korszak már többnyire elfelejtett költőinek csüggedt-keserü verseiből. Hogy világosan lássuk ezt a korszakot, mégpedig számolva azzal a ténnyel, hogy az 1919-es korszakváltás utáni félfeudális-polgári társadalom sok vonatkozásban megörökli az 1867-es kiegyezésre ráépülő sznob újgazdag úri társadalom élet- és szemléletmódját, idézzük Gratz Gusztávot, aki pontos látleletét adta a Tisza Kálmán nevével fémjelzett történelmi szakasznak. Állandó volt a panasz írja ezekről az időkről egy»legitimista politikus«, hogy Tisza a maga uralmát csak a korrupció eszközeivel tudja fenntartani, hogy megrontotta a választások tisztaságát, és hogy azt a szigorú, könyörtelen pártfegyelmet, amelyet behozott, és amely»mameluk«-ká degradálta a kormánypárti képviselőket, amely azonban mint a hetvenes évek züllött pártviszonyainak reakciója, tán szükséges volt, azzal édesítette meg, hogy híveit apró előnyökhöz juttatta, és számukra, mint mondták»húsosfazekat«állított oda. Az emberi hiúságot, haszonlesést és kapzsiságot Tisza mesterien használta ki a maga politikájának alátámasztására." 15 Albert Gábor, aki a Zsákutcák hősei című könyvében bőségesen idéz Gratz könyvéből, az odaállított húsosfazék" következményeit is elmondja. A látványos anyagi gyarapodást például általában a szegények számának mérhetetlen növekedése szokta kísérni. Ennél sokkal súlyosabb az a károsodás, amely a pénz- és hivatalhajhászás következtében a minden eszmét lekicsinylő prakticizmus jegyében a társadalom belső szervezetét éri. Az elvtelenség mert az»eklektikus politika«ennek a fedőszava mindenekelőtt a társadalmi aktivitást bénítja, a célok és eredmények hiánya pedig a társadalom életerejét sorvasztja, önértékelését zavarja meg, s ezzel aláássa öntudatát és önbecsülését. Ahol ugyanis nincsenek célok és ideák mivel ezek hitelét épp a politikai gyakorlat tagadja vagy legalábbis devalválja marad a carpe diem. Az űrt pedig a mindennapi élet silány örömei töltik ki, azok emelkednek egyetlen céllá." 16 A silány örömöket" pedig a színháznak is ki kell szolgálnia. Ebben a társadalmi folyamatban valóságos csoda Paulay Ede életmüve, aki szemben a széllel" teremti meg a Nemzeti Színház egyik aranykorát. Igaz, hogy ehhez kitűnő politikai érzékkel kiépíti azt a társadalmi hátteret, ami nélkül mindez megvalósíthatatlan lenne. Paulayról készült tanulmányában Székely György megemlíti, 17 hogy a Nemzeti Színház inten- 15

18 dánsa 1881-ben terjeszti fel Paulayt a Ferenc József-rend lovagkeresztjére, s ugyanekkor Paulay már tagja az akkori európai politikát döntően befolyásoló szabadkőműves rend magyarországi részlegének, a Corvin Mátyás-páholynak. (A páholynak Paulay nagymestere" volt.) Trianon után az elnyert függetlenség kétes örömében a nem nagyszámú" vezető réteg ismét bizakodni kezd a magyarság talpraállításában. Ebben az új történelmi korszakban a Nemzeti Színháznak nagy hivatása van s több kötelessége, mint a béke boldog éveiben. Ma megint a magyarság és műveltség egyik bástyája, a nemzeti szellem ápolója, kultúránk egyik kifejezője" írja 1920-ban Voinovich Géza. 18 Pukánszkyné Kádár Jolán akinek a könyvéből kölcsönöztük Voinovich sorait Németh Antal szellemében folytatja Voinovich gondolatmenetét: Száz év előtt a magyar középnemesség állította fel ezt a színházat, s most jogutódja, a középosztály küzd újra azért, hogy a száz év előttiek elgondolásai öltsenek benne ismét testet. Nehéz az út vissza, kanyargásokkal és zökkenőkkel teljes, de a századik fordulón már újra rajta áll a színház". 19 De a századik évfordulóig, vagy 1937-ig még sok víz folyik le a Dunán. Még az sem biztos, hogy a középosztály alkalmas lesz-e annak az örökségnek az átvételére, amit újkori történelmünk emberileg igen magas rendű nemzedéke, az 1848 előtti reformnemzedék hagyott utódaira. Mindenesetre 1920-ban a remény lángja már pislákol, hogy a nemzeti színházi igazgatók ha azonosulni tudnak a. XIX. század első felét meghatározó reformeszmékkel kijutnak a korábbi korszak zsákutcájából. Hogy meg fognak felelni Vörösmarty célt adó szavainak: E ház, az élet zajló iskolája / Ez annyi hő érzelmek temploma, / Csak kis valóság nagy remény után, / Virágbokor virágos kert helyett, / Zálog, jövendő fénylőbb birtokért." A Szózat költőjének a Pesti magyar színház"-at megnyitó Árpád ébredése című alkalmi művecskéjéből idéztük a költő szavait. Az augusztus 22-i ünnepi előadáson e verssorokat Egressy Gábor úr" mondta, száz évvel később október 25-én pedig Tímár József. JEGYZETEK 1 A továbbiakban gyakran idézünk az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában elhelyezett Németh Antal-hagyaték iratanyagából. A hagyaték a Fond 63 számot kapta, az idézett levélrészlet a 63/438. szám alatt található meg. A későbbiek során a hivatkozásoknál az OSzKK. N. A. F. rövidítést használjuk, s feltüntetjük a hivatkozott dokumentum tételszámát. E rendkívül gazdag anyagot Németh Antal 1935 óta kiemelt figyelemmel kezeltette. A Nemzeti Színház iratainak sorsa címmel részletes beszámolót készített Az OSzK évkönyve részére (Bp., ). Cikkében leírja a Nemzeti Színház iratainak hányatott sorsát. Megemlíti, hogy amikor Pukánszkyné nagy munkájához (A Nemzeti Színház százéves története, I II. Bp., hozzákezdett, még 16

19 300 ezer irat és 359 fólió nyilvántartás lehetett a forrása. A történelmi viharok ezt a jelentős anyagot egyáltalán nem kímélték meg. Hogy a pusztítás nem vált befejezetté, ebben nagy része van Némethnek, aki a színházhoz érkező minden fontosabb iratról, a saját és a színház ügyeiről készült kimenő írásokhoz hasonlóan másolatokat készíttetett. Ugyanebben az írásában jelzi, hogy a P. K. J." (Pukánszkyné Kádár Jolán)-dossziék anyagát Pukánszkyné őrizte gondosan a debreceni Nagyerdőn lévő otthonában". Ezt az anyagot a közelmúltban megjelentette az OSzK (Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. Feldolgozta és a bevezetőt írta: Berlász Piroska. Bp., 1988.). 3 A hangszalagot a Magyar Rádió Hangarchívuma őrzi. 3 Goethe Antik és modern. Szerk. : Pók Lajos. Bp., Németh Antal: Színházi kultúránkról". Bp., In: Uj színházat! Vál. és szerk.: Koltai Tamás. Bp., John Maynard Keynes a huszadik század kiemelkedően jelentős gazdaságpolitikusa. Világhírét 1936-ban megjelent munkája alapozta meg. Németh Antal 1923-ban ír róla. 6 Kovách Aladár: Téli zsoltár. Kolozsvár, Huszti József: Gróf Klebclsberg Kunó életmüve. Bp., Huszti: i. m Részletek Németh Antalnak a Nemzeti Színház szeptember 2-án megtartott évadkezdő társulati ülésén elhangzott bemutatkozó beszédéből. Esztétikai Szemle, sz Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Utrecht, Szekfű Gyula: Állam- és nemzetfenntartás. In: Történetpolitikai tanulmányok. Bp., Szekfű: i. m Szerb Antal: Magyar Irodalomtörténet. Bp., II Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái. Bp., Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története Bp., I. k Albert Gábor: Zsákutcák hősei. Bp., Székely György: Paulay Ede életműve. In: Paulay Ede írásaiból. Szerk.: Székely György. Bp., Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története. Bp., I Pukánszkyné: i. h. 17

20

21 AKI ÚSZNI AKAR EBBEN AZ ÁLLÓ TÓBAN... "... annak a Monarchia összeomlása után magára maradt, a Trianonban június 4-én aláírt békeszerződés következtében menekült értelmiségiekkel túlzsúfolt kis országban fejlett politikai érzékkel is kell rendelkeznie. Társadalmi sikerre, előmenetelre csak az számíthat biztosan, akit a sors megáldott az alkalmazkodás képességével. Aki viszont egy magatartás és eszme tántoríthatatlan képviselője, hirdetője és őrzője, annak ebben a túlnyomásos" helyzetben számolnia kell a bukással is. Ehhez egyébként történelmünk, irodalmi és művészeti életünk szép számmal kínálja a példákat. Ilyen példa Németh Antal életútja is. Pályájának vannak nagy csúcsai, és vannak ijesztően mély völgyei. A lefelé szálló sorsvonal sajnálatosan egybeesik egy művészeti ágnak, a színházművészetnek a hanyatlásával is. Némethet nem érheti a vád, hogy kitért volna a politizálás" elől. Hogy elefántcsonttoronyba vonulva nézte volna a korszak jelenségeit. A napi vagy pártpolitika valóban kezdettől fogva taszítja (mint látni fogjuk, gimnazistaként kacérkodott ezzel is), magasabb fokon azonban engedelmeskedik annak a történelmi parancsnak, amit a nemzeti hagyomány már elbizonytalanodott hagyomány! ír elő a nemzet színháza mindenkori vezetőjének. (Helyesbítsünk: írt elő az ös korszakváltásig.) A harmincas években a nemzeti színházi vezetőnek ezt a hagyományt saját belátása szerint kell programmá alakítania. Tisztáznia kell önmagában, hogy az adott időpontban mit jelent magyarnak lenni. Magyarnak és európainak. Németh november 20-án előadást tart Debrecenben a Csokonai Körben Magyarság és európaiság címmel. 1 (Mielőtt idéznénk ebből a politikai hitvallásnak is beillő beszédből, két vonatkozására szeretnénk előre felhívni a figyelmet: a beszéd időpontja a második világhá- 19

22 ború harmadik hónapjára esik; Csokonai Ady mellett Némethnek diákkori eszményképe, szellemi vezére.) Mit jelent magyarnak lenni? Mit jelent a magyarsághoz tartozni?" A válasz, Németh Antal-i módon, pontos és szabatos: A magyar mindig másképpen akart magyar lenni, mint a francia francia, vagy a német német. Nem véletlen, hogy művelődéstörténetünk nagy feilend illései egyúttal a magyar kultúrának európaizálódásaival esnek egybe. A magyar sohasem félt rácsodálkozni a világra, mert a keleti lélek ősi erejével, egyéni öntudatával ösztönösen érezte, tudta, hogy sem Horatius olvasása, sem Voltaire és Rousseau iratainak fordítása, sem Shakespeare örök embersége nem teszi őt kevésbé magyarrá. Sőt: sejtette, érezte, hogy általuk teljesebb emberré, magyarabb magyarrá válik. Jobban megvalósíthatja majd önmagát. Ha el is borongott néha sóvárgó lelke az elvesztett Kelet után, nem kisebb vágyódással tekintett Nyugat felé. Kelet és Nyugat között megvalósította, saját életében valósította meg a müvelődéstörténelemben az emberiség történelmének legnagyobb csodáját: hogyan lehet valaki fajtájának hű megtestesítője és ugyanakkor európai. Megvalósította a lehetetlent: az egyéniséget összhangba hozta az őt körülvevő világgal. De nem úgy, hogy az egyéniség veszítsen. Nem úgy, hogy az európaiság a magyarság rovására érvényesüljön, de úgy, hogy a magyarság érvényesüljön önmaga és az európaiság hasznára. Nem véletlen, hogy a magyarság nagy szellemi képletei, a Balassák, Csokonaik, Berzsenyik, Katonák, Madáchok, Vörösmartyk, Petőfik, Arany Jánosok, Ady Endrék egyben koruknak legműveltebb elméi. Magyarok az örökkévalóság jegyében, és európaiak az örök emberi jegyében. Bennük békén fér meg Szophoklész, a francia klasszikusok, Shakespeare és az európai szellemi életnek minden maradandó értéke. Bennük szervesen, harmonikusan egyesül minden. És mégis: az a különvalóan magyar látásmód és érzésvilág vonja be mindez-t a lélek megvilágító fényével, amelynek eredetileg talán sokkal önkínzóbb élmény átélni Nyugatot, mint egy-egy nagy nyugati kultúrának a másikat. A magyarság számára az európaiság sohasem volt elfordulás önmagától, hanem mindig önmaga gyarapítása, így Horatius többet használt a magyar önismeret fejlődésének, mint sok olcsó hazafi as kodás, a puffogó frázis és az üres választási retorika szellemi tornamutat ványai. Shakespeare-nek többet köszönhet a nemzeti magyar irodalom, mint annak a pocsolyában eget kereső szemléletmódnak, amely azt hiszi, hogy a magyar falu csak trágyáié, és amely azt bizonygatja, hogy nincs még egy fajta a világon, mely önzésben, kapzsiságban, romlottságban túltenne rajtunk. Közhely, hogy a francia lélek idegenül áll Shakespeare drámáival szemben, viszont a különbözőségek feszítő ereje néha mesterségesen is szítva éket verhet az európai nemzetek között. Ez azonban nem ok arra, hogy a magyarság lebecsülje az európaiságot. Egy-egy európai nemzet lehet méltatlan az emberségre, de Európa sohasem lehet méltatlan arra, hogy tápláló erő legyen a mi magyarságunk 20

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Az oral history mint kutatási módszer

Az oral history mint kutatási módszer Károly Anna Az oral history mint kutatási módszer Az oral history mint új sajátos látásmód és kutatási módszer napjainkban egyre inkább elfogadottabbá vált a humán tudományok területén. Az oral history

Részletesebben

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 Fleischer Tamás MEDENCE? ÁTJÁRÓHÁZ? Magyarország fekvésének, helyzetének metaforájaként két meghatározás tér rendre vissza különböző elemzésekben: a térség,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON TÁMOP TEMATIKA KOLLEKTÍV JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON Időpont: 2009. október 18. 10:00 16:00 Helyszín: Miskolci Galéria Minimális létszám:

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben