A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT*"

Átírás

1 A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT* Háló Magdolna I. A Csapókert kialakulása, az iskola építése és fejlesztése A Csapókert Debrecen északkeleti részén terül el. Homokdombjait a XVII. sz. második felében kezdték sző lővel beültetni, majdnem egy évszázaddal később, minta nyugati oldalán levő kerteket ben a városi ta nács megengedte, hogy a Csapó utcai kapun kívüli földterületet kötéllel felmérjék, s pénz nélkül osszák ki azoknak, akiknek nincsen szőlőjük. Az új gazdák nagy szorgalommal dolgoztak ; szőlőt, gyümölcsöt, zöldségféléket termesztettek a Csapó utcai kapun kívül levő kertben. Egyes részeit Kincseshegy (1702), Golgota hegy (1715) és Kincseskért (1733) néven emlegetik. Így indult meg Debrecen keleti részén a külterjes növekedés és az a korlátlan kiszélesedés, amely megnehezíti a szétszórt új városrészek közművesítését, és nehezíti a modern városi fejlődést. A belső területekről kiszorult kisemberek a múlt század nyolcvanas éveiben rohamos gyorsasággal kezdték itt építeni kis házaikat. A XVIII. sz. közepén történő összeírások alapján sző lősgazda és kapaszám szerint a Csapókertben 186 a gazdák és 813 1/2 a kapák számai A váras gyors fejlődése, a likasság létszámának növekedése szükségessé tette, hogy a külső településen is építsenek iskolát. Az 1890-es években már több ref. iskola működik Debrecenben bon 47 tanteremben folyt elemi fokú oktatás. 2 A városi tanács 1895-ben az iskolaszék kezdeményezésére javaslatot tesz a Csapókertben létesítendő iskolákra, illetőleg a földterület megvételére. A javaslatot elfogadták, így a kijelölt földet 5215 frt. 50 kr-ért meg vették. 3 Az építkezés költségeire frt.-ot utaltak ki. A további szükséges teendőkkel a városi tanácsot bízták meg. 4 Az iskola építését no~ vemberében befejezik és átadják rendeltetésének. Az iskolaszék a tanítói állásokra pályázatot hirdetett. A beérkezett pályázati kérvényeket átvizsgálva a leányiskolai tanítói állásra Szentjóby Kálmánt választja meg. Javadalma évi 600 frt., hat ízben 60 frt.-os ötöd éves korpótlék, természetben való lakás és 14 m~ tűzifa. Felesége a női ké- * Ez a tanulmány kivonat A Csapókerti iskola története között" című szakdolgozatból (1980. KLTE Neveléstudományi Tanszék) 1 Zoltai Lajos : A debreceni kertségek múltja. Db old. 2 A debreceni iskolák. Levéltári segédlet az iskolatörténeti kutatáshoz. Üsszeállítatta : Mervó Zoltánné HBmL, K. 8. (Szerk. Gazdag István). Db , old. 3 HBmL. IV. B. 1403/a /10824/1895. bkgy. 4 Uo. 95/5137/1896. Bkgy. 63

2 zimunkát minden külön díjazás nélkül köteles lomtani. A fiúiskola tanítói állására Veress Gyulát választják. Fizetése azonos a Szentjóby Kálmánéval, kivéve a tűzifa mennyiségét (10 m a ) s A századforduló utáni években a Csapókertlakasságának növekedése ismét új tantermek építését teszi szükségessé. Az iskolaszék 1912-ben beterjesztett javaslata szerint, rendkívül fontos, a meglevő 2 tantermen felül még 2 tanterem, és 2 tanítói lakás építése. A városi tanács az 5626/1914. sz. végzésében engedélyezi az építkezést, melyet július 18-án fejeznek be.' 1927-ben a presbitérium újra kéréssel fordul a tanácshoz : A Csapókertben és környékén nagy az iskolahiány. Itt ezidő szerint 4 tanterem és 2 tanítói lakás van. Ide tartozik a Gerébi-kert is, ahol 140 tanköteles gyermek van. A Csapókert, a Gerébi-kert és a hozzájuk tartozó egyéb telepek részére legalább még 4 tanterem kellene és 1 tanítói lakás."$ Ezt követően a VKM /1928. VIII. sz. rendeletében hozzájárul, hogy a Csapókertben 6 tanterem, 1 igazgatói és 1 tanítói lakás épüljön. Az új épületeket szeptember elsejére kell átadni. 9 Erre egy évvel később kerül sor. A törvényhatósági bizottság a tanítói lakást szolgalakássá helyesbíti.l A 6 új tanterem az egyemeletes épületrészben helyezkedik el. Magas, csapott palatető fedi. A földszinten és az emeleten is 3-3 tanterem van. Az új tantermekhez csatlakozik az igazgatói és a szolgalakás, az igazgatói iroda és a szertár. Az átadást követően kicserélik az iskola egész padozatát. A tantermek építésével egyidőben zuhanyfürdő t is létesítenek ; a működéséhez szükséges vizet a padláson víztartályban tárolják és 6 kályhával melegítik. Hetente minden osztály megfürdött, nevelő i felügyelet mellett. Még a Rakovszky utcai és a Sámsoni úti iskolákból is rendszeresen hozzák a tanulókat. Az iskola területét 1930-ig két és fél méter magas deszkakerítés veszi körül, azután lebontják. Közben az Alvinczi Péter téren is hozzákezdenek egy új iskola építéséhez, 2 tanteremmel és 1 igazgatói lakással. Az építkezés egy évig tart. Amikor 1930-bon a presbitérium ünnepélyesen felavatja a nyilastelepi és a csapókerti iskolákat, egyúttal feloszlat]a a Rakavszky utcai iskalakörzetet. ll A csapókerti 10 tanerős és az Alvinczi téri 2 tanerő s iskolákból Csapókerti iskolakör" címmel új igazgatói körzetet létesít, vezetésével pedig Veress Gyula eddig Árpád téri körzeti igazgatót bízza meg. 12 Megbízatását 1934-ig, nyugdíjazásáig tölti be. Utána a presbitérium a tantestület és az iskolaszék egyhangú ajánlása alapján Hadházy Dánielt nevezi ki igazgatónak, szeptember 15-ig terjedő időszakra, amikor a többi igazgató megbízatása is lejár.l bon az igazgatótanítók újraválasztása során ismét ő t választják meg. A református országos zsinat határozata értelmében megbízatása szolgálata végéig tart. 5 TREL I. 99. c sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 6 Uo. 686(1912. sz. 7 Uo. 1092/1916. sz. 8 Uo. 2148/1937, sz. 9 Uo. 2368/1928. sz. 10 HBmL. VI. 501/ b /1929. sz. 11 TREL I. 99. c 689/1930. sz. 12 Uo. 690/1930. sz. 13 TREL I. 99. i /1934, sz. Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 6 4

3 II. Az iskola belső éleíe közölt A csapókerti gyermekek nagy része a legszegényebb társadalmi osztályhoz tartozik. A szülők foglalkozása általában napszámos, földműves, kisiparos, később gyári munkás. Az ig tartó időszakban 3870 gyermek iratkozott be és 425-en maradtak ki tanév közben. A korabeli anyakönyvek szerint a lemorzsolódás oka betegség, halál, elköltözés vagy ok nélküli kimaradás". Ez utóbbiban nagy szerepe van a szegénységnek. Igen magas a mulasztott félnapok szarna : minden tanuló átlag 4-15 félnap~t hiányzik igazoltan és sok az igazolatlan hiányzások száma is. 14 A járványos betegségek gyakran hátráltatják az aktató-nevelő munkát. A beíratás módja, a tanítás ideje A debreceni Városi Tanács október 8-án intézkedik a tankötelesek összeírása, a tankötelezettség ellenőrzése tárgyában. i' A tanulók beiratása 1910-t ől kezdve több éven át szeptember 1-től 15-ig történik. Az első 5-6 napon az osztálytanítók, majd az igazgatótanítók végzik e munkát. Az alsó fokú oktatás ingyenességét az évi XLVI. tc. mondja ki és szeptember elsején lép életbe. Ettől kezdve nem szednek tandíjat a református elemi iskolákban sem. 1~ 1909/10-ben a presbitérium elhatározza, hogy a ref. elemi iskolákban - egyelőre próbaképpen - a délelő tti órákban lesz a tanítás. Felkéri az iskolaszéket, hogy terjessze be a tanítási órák beosztásának tervét, figyelembe véve a pedagógiai és higiéniai szempontokat is. l ' A próbaév végén a tantestület a délelőtti tanítás állandósítását kéri az egyháztanácstól, a következő indokok alapján :... a délelő tti órákban fogékonyabb az ész, amiből következik, hogy a figyelmet is ebben az időben lehet jobban ébren tartani, ami aztán a tanítás eredményét is kellőképpen biztosítja..."is A ref. elemi iskolai tanítók javadalmazását 1920-ig díjlevelekben állapít]ák meg. Ezeket a presbitérium hagyja j óvá. A díjlevél meghatározza a tanítók kötelességét is : egy vagy két, rendkívüli esetben több osztály taní tása. Leányok tanítója csak nős lehet, vagy ha nőtlen, egy év alatt nősülni tartozik." A népiskolai könyvtárak megszervezése A VKM 112/1904. sz. alatti köriratában felhívja az egyházi főhatóságok figyelmét, hogy a népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság által egybeállított és mellékelve megküldött könyvjegyzék alapján szervezzék meg a népiskolai ifjúsági könyvtárakat bon az iskolaszék 8 példány- 14 HBmL. VIII. 182/a/1. 15 TREL I. 99. c. 1483/ sz. Iskolaszéki ülések jegyzőkönyve. 16 Uo. 1249/1910. sz. 17 Uo. 1191/1909. sz. 18 Uo. 818/1910, sz. 19 TREL Díjlevelek. 20 TREL A Tiszántúli Ref. Egyházkerület Közgyűléseinek jegyzőkönyvei 112/1905. sz. 65

4 bon megrendeli a Tanítók Lapjá-t. A 64 korona előfizetési díj a tanítói szakkönyvtár költségvetését terheli.zi A csapókerti iskolában az 1916/17-es tanévben létesül tanítói és ifjúsági kölcsönkönyvtár. 66 Az iskolai oktató-nevel ő munka az egyházlátogatások tükrében Az iskolákat fenntartó testület az egyház volt. A tanítás irányításával központi igazgatókat bízott meg. Az iskolaszék az iskolákat először 6 csaportba osztja, s mindegyik csoport látogatására egy lelkész elnöklete alatt 2-3 iskolaszéki tagból álló bizottságot küld ki. Több kísérlet után 1908/9- re kialakulnak az iskolai körzetek, melyek minden református iskolát egyesítenek. Debrecenben ekkor az alábbi iskolakörzetek működnek : Kálvin téri, Csapó utcai, Kossuth utcai, Füvészkert utcai, a Kossuth utcai Dóczi és az Arpád téri. Ez utóbbihoz tartozott sok éven át a Csapókerti isko~ la is. Az iskola~látog'atók figyelemmel kísérik az iskola külső körülményeit és belső életét. Az egyház a Csapókerti iskola tantermeinek fűtésére, takarítására az első években általában évi 600 koronát folyósított. Ennek meg felelő felhasználását is vizsgálják az ellenőrzés folyamán. Az 1901/2-es tanévben a látogatók megállapítják, hogy az iskoláztatás nem volt kedvez ő, a tantermekben az oktatást csak november 11-én lehetett megkezdeni. Az 1904 szeptemberi jelentés szerint a leány- és fiúiskolában az ülőhelyek száma 80-80, a létszám pedig összesen 131 tanuló ; így a növendékek száma a törvényes határt nem haladja meg. A látogatások során értékelik az iskolák tanítási eredményét is. A fiúiskola tól 1906-ig dicséretes eredménnyel zárja a tanévet, kivéve az 1899/900-as évet, amikor kitűnő eredményt ért el. A leányiskola az első 10 évben minden alkalommal kitűnő minő sítést kap. A látogatók nagyra értékelik a nevelők odaadó munkáját. 22 Az első népiskolai tanterv az XXX. t. c. alapján 1869-ben jelent meg, később 1877-ben kisebb módosításokon ment át. 1896/1906 között a Csapókerti fiúiskolában a következő tantárgyakat tanítják : vallástan, ma gyar nyelv, számtan, földrajz, történelem, természetrajz, ének. A leányiskola tantárgyai a következők : vallástan, beszéd- és értelemgyakorlat, írásolvasás, számtan, földrajz, történet, természetrajz, ének, testgyakorlat, női kézimunka. Az 1899/1900-as tanévtől a leányiskola testgyakorlat tantárgya nem szerepel az anyakönyvekben, a fiúiskola anyagából pedig teljesen kimarad ben adják ki az új állami népiskolai tantervet. A tiszántúli ref. egyházkerület népiskolái számára kiadott 1909-es tanterv az államihoz hasonlóan csak az egyes tantárgyak céljait és anyagát fejti ki részletesen, az iskola nevelési célját nem határozna meg. Miután az új tanterv a munkatanítást kötelezővé tette, a tanítótestület azt kéri, hogy szervezzen a presbitérium munkatanítási tanfolyamot. Ezt a kérést teljesítik, és december 22-én megnyílik a Slöjd tanfolyam, ahol elsősorban a fa- és papírmun- 21 TREL I. 99. c. 636/1913. sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 22 TREL Debreceni Egyházmegyei Közgyűlési jegyzőkönyvek HBmL. VIII. 182/a/1.

5 kák oktatásának módszereit sajátítják el a nevelők.z' A tantervi anyag feldolgozásához minimális alapfelszerelés áll a tanítók rendelkezésére, csak az elengedhetetlenül szükséges szemléletető eszközöket találjuk az iskolában. Az iskola belső élete, munkája a kezdeti évek után egyre inkább határozott formát vett fel. Tanév végén többnyire elkészítették a következő tanév osztálybeosztását. Az 1914/15-ös tanévre vonatkozó tervek az ben kirobbant világháború miatt nagymértékben módosultak. A csapókerti nevelők közül Tömöri Jenő, Kardos Ferenc, Mocsári László és Jobbágy Ferenc teljesít katonai szolgálatot. (Jobbágy Ferenc december 15-én meghalt.)2' Az 1914/15-ös és az 1915/16-os tanévről, az egyházmegye tájékoztató jelentést állít össze a ref. iskolák - köztük a Csapókerti iskola - háborús állapotáról.zs Ebben a következő fő gondokról ír : a tantermek egy részét hadikórházi célokra használták fel, vagy a mozgósított katonaság vette igénybe szállásként. A bevonulások miatt nélkülözhetetlen még a gyermekek segítsége is, házi vagy mezei munkára használják fel őket a szülők. fgy a tanulmányi rendre számos zavaró körülmény hatott. Az iskolai mulasztások száma rendkívül nagy. A nehézségek ellenére az itthon maradt nevelők igyekeznek, hogy tanulóik a lehetőségekhez képest, elfogadható eredménnyel zárják a tanévet. Az 1914/15-ös és az 1915/16-os tanévben Szathmáry Zoltán és Tar Imre tanítók vezetésével vegyes 1. és 2. osztályok alakulnak. Az anyakönyvek szerint, 1914/15-ben a debreceni ref. iskolák közül, csak á Csapókerti iskola koedukált, a következő tanévben már a Homokkerti és az Ispotály téri iskolában is nyitnak vegyes osztályokat. Az iskola tanítói 1917-ben hivatalosan engedélyt kérnek a presbitériumtól a vegyes osztályok kialakításához.2' Az iskolaszék hozzájárul, hagy az 1917/18-as tanévtő l kezdve, a Csapókerti iskolában vegyes osztályokat szervezzenek. A fiú- és leányosztályok mellett így 1933-ig - az 1929/30-as tanévet kivéve - minden évben létxehozzák a vegyes osztályokat. Ezután 5 éven át kizárólag fiú- és leányosztályokban tanulnak a gyermekek, 1939-t ől 1945-ig pedig újra alakulnak koedukált osztályok. Az oktatásügy helyzete Debrecenben a Tanácsköztársaság idején március 21-én Magyarországon megalakult a Tanácsköztársaság. Debrecenben március 22-én a Munkástanács kezébe kerül a hatalom. A város és a megye közoktatásügyének vezetője dr. Le~fkavits Vilmos, aki egy úttal az Egyesült Szocialista Párt titkári funkcióját is betölti. A Pedagógusok Szakszervezete - melynek vezetője Kovács Lajos tanító - egyhangúlag elhatározza, hogy március 23-tól kezdve az összes iskolában beszünteti a vallásoktatást. 2x A délutáni tanítás bevezetésével, és az asziályak szétválasztásával megszüntetik a magas létszámú osztályokat. Az új szerve- 24 TREL I. 99. c. 1649%1909. sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 25 TREL Debreceni Egyházmegyei Közgyűlési jegyzőkönyvek TREL I. 1. n /1919. sz. Egyházkerületi Népiskolai Tanügyi Bizottság jegyzőkönyve. 27 TREL I. 99. i Debrecen i egyházközség iratai. Iskolai iratok. 28 A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban Dokumentumgyűjtemény. Db old. 67

6 zés alapján a 147 debreceni elemi osztályt 18 igazgatói körzetre osztják. Minden körzet önállóan választja meg igazgatóját. A Csapókerti iskolakör zetben Veress Gyula lesz a vezető igazgató. A város vezetői nemcsak szervezeti, hanem tartalmi téren is gyors intézke~déseket hoznak. A rövid idő ellenére sok intézkedés, törekvés valósul meg. A gyermekek egészségének védelme érdekében a népbiztosság terv be veszi a munkásgyermekek rendszeres fürdetését. Minden hétfőn és csütörtökön a Bika fürdő egész nap az iskolások rendelkezésére áll. Az els ő csütörtöki nap délelőttjén kerül sor a Csapókerti iskolára. A tanítók az iskolából kísérik a tanulókat a fürdőbe és vissza. Április 23-án a fürdetést már meggátolja a román megszállás. A nagyon rövid, egyhónapos munkáshatalom jelentő s erőfeszítéseket tett a művelődési élet, az iskolák és az aktató-nevel ő munka demokratikus átszervezése érdekében, mégpedig olyan körülmények között, amikor a me gye határain álltak már a burzsoá román csapatok és az erőket az új rendszer védelmére kellelt átcsoportosítani." A román csapattik bevonulása után Debrecenben megkezd ődnek a pedagógusok elleni fegyelmi eljárások, melyek hónapokig is eltartanak. Ez idő alatt illetményeiket nem folyósítják. A debreceni ref. egyházmegye 1920 ban hoz fegyelmi ítéletet több ref. tanító ellen. A Tanácsköztársaság bukása után, augusztus 10-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet ad ki, melyben hatályon kívül helyezi az iskolák államosítását, felszámolja a tanácskormány által létrehozott demokratikus oktatásügyi igazgatást, érvényteleníti az összes tanügyi kinevezést. Felszólítja az iskolafenntartókat, hogy vizsgálják felül valamennyi tanár, tanító és óvónő mágatartását az III. 21-től augusztus 2-ig terjedő időszakban. 31 A presbitérium szerint a proletárdiktatúra megdöntése után a tanítótestület önként teszi meg az első lépéseket az egyház és az iskola közötti régi viszony helyreállítása érdekében. A tanítótestület újra megválasztja előző vezető= Bégét, visszaállítja a vallástanítás régi rendjét. A református tanítótestület tagjai V. 20-án a VKM /1920. VIIL/d. számú rendelete értelmében hűség esküt tesznek Magyarország új alkotmányára és az új államfőre. 32 III. Az iskola története a Horthy-korszakban Tankötelezettség, tanítói fizetések, taneszközök Az XXXVIII, t. c. elősegítette a népoktatás fejlődését, de nem biztosította általánossá és kötelezővé tételét. Az évi XXX. t. c. elrendelte a tankötelesek nyilvántartását és a szülők által be nem írt gyerme kek hivatalból történő behatását. Részletesen szabályozta a behatás elmu- 29 I. m old. 30 Vaskó László : A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság iskolapolitikája megyénkben. Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve V. (Szerk. : Gazdag István) Db old. 31 TREL I. 99. i Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 32 TREL I. 99. c. 807/ sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 68

7 lasztásáért s az igazolatlan hiányzásokért járó figyelmeztetéseket, büntető SZankClokat 33 A Csapókerti iskolába a 49 év alatt tanuló iratkozott be és tanuló végzett. Az évenkénti tanulói létszám között ingadozott. A lemorzsolódás többnyire 8-17%-os. Legmagasabb az 1914-től 1922-ig terjed ő időszakban (17,9%).~ között minden tanévben több hétig tartó kényszerszünet volt. Ennek fő okai : tüzelőhiány, járványos betegségek. A felekezeti tanítók és tanítónők fizetését az évi VII3. néptörvény az államiakéval teljesen egyenlővé tette. Megszűnnek azok a fizetési pótlékok, amelyeket az egyház a rászoruló tanítóknak adott~ Az 1933-bon megjelent Magyarországi Ref. Egyház Törvényei szerint a felekezeti tanítót ugyanolyan összegű fizetés illeti meg, mint amilyen a vele egyenlő szolgálattal bíró állami tanítót. Ha az országos törvényben megállapított tanítói fizetést a fenntartó egyházközség a maga erejébő l fedezni nem képes, a törvényes feltételek és a felsőbb egyházi hatóságok jóváhagyása mellett államsegélyt vehet igénybe. A helyi javadalomhoz tartozik a természetbeni tisztes lakás, kerttel és a szükséges melléképületekkel, vagy a törvényszerű lakáspénz." 3s A ref. elemi iskolák taneszközökkel és felszerelési eszközök ellátásával kapcsslatban az iskolaszék 1922-ben a következő határozati javaslatot hozza : Presbitériumunk határozati erőre emeli elemi iskoláinknak a legszükségesebb taneszközökkel, felszerelési tárgyakkal való ellátására vonatkozó iskolaszéki végzést, mivel minden ismeretnek alapja a szemlélet, amely nélkül didaktikai szempontból eredményes tanítás el sem képzelhető." Az 1920-as évek végétő 3' l az iskolák hiányos felszerelése ellen az egyházi és az állami iskolafelügyelet is szót emel. Egyöntetűen kívánja, hogy amúgy az is kevés és teljesen elavult szemléltető képek helyett újakat szerezzenek be. Az 1928/29-es tanév végi tanfelügyelő i látogató megállapítja, a hagy Csapókerti iskolában a kút nem működik, a folyosó téglaburkolata veszélyes, élet- a tantermek függönyei hiányoznak. Hadházy Dániel, az iskola igazgatója között minden évben megrendeli a tanításhoz szükséges taneszközöket. Melyek voltak ezek az eszközök? Falióra, fehér és s~nes kréta, táblatörlő, fali olvasótábla, biblia, hegedű, hangsíp, óralap az óra ismertetéséhez, szemléltető képek a beszédés értelemgyakorlat tanításához, Rappai-féle mozgatható betű, Magyarország hegy- és vízrajzi, politikai térképe, Magyarország címere, Debrecen város térképe, Európa hegy- és vízrajzi, politikai térképe, borszesz, szívókút, vegytani kísérletező szerek, ugrómérce, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök, vallásos képek, nemzeti zászlók. A felsorolt és minden évben ismételten kért taneszközökből igen ke~ vés áll a nevelők rendelkezésére. A többi ref. iskolában sem különb a helyzet. A debreceni tanítóság régóta várja a hiányok pótlását. Az egyház ezt a gondot az évenként megrendezendő iskolai gyermeknapokkal akarja megoldani. A torna- és énekbemutatók, rajom és kézimunka-kiállítások, gyer- 33 Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy-korszakban. Bp old. 34 HBmL. VIII. 182ja/ TREL I. 99. c. 1754/1920. Presbiteri gyű lési jegyzőkönyv. 36 A Magyarországi Ref. Egyház Törvényei Bp old. 37 TREL I. 99. c. 1405/ sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 6 9

8 mek-színielőadások jövedelmét részben szegénysorsú gyermekek ruhaneműkkel való ellátására, részben a felszerelési hiányok pótlására fordítják.3~ 1931/32-ben rendkívül nehéz a tankönyvek és az írószerek beszerzése. Végül az iskolaszék a beíratási díjakból tekintélyes összeget fordít ezek vásárlására. A későbbi években sem teljesen megoldott a tankönyv- és írószerellátás. Az igazgatótestület november 20-i ülésén elhatározza az iskolakörzetenkénti szertárak felállítását. A Csapókerti körzetben egy szertár létrehozását állapítják meg. Minden szertárhoz szertárost választanak, aki teljes anyagi és erkölcsi felelősség mellett kezeli a szertár anyagát. Az iskolai bútort kivéve minden tanszert leltárba kell venni. Az osztályvezetők a napomként szükséges tanszereket év elején, az egyes tanítási egységekhez szükséges tanszereket pedig a reggeli tanítás megkezdése előtt esetenként veszik ki. A központi igazgató kötelessége, hogy év elején megvizsgálj a a szertárakat, és erről jelentést adjon a Gazdasági Bizottságnak. 39 A szertár létrehozása a hiányosságok mellett is erősítette az aktató munkát. A nevelők munkájának érlékelése A népiskolai tantervet 1925-ben adják ki és az 1926/27-es tanévben a felekezeti iskoláknak is be kell vezetni. Az új tantervet áthatja az állampolgári nevelés, az akarat és az érzehnel~ nevelésének fontossága. A 30-as évektől kezdve a tanfelügyelők figyelme kiterjed a tanítás módszerére, a gyermekek tudásszintjére, a füzetek rendezettségére s nem utolsósorban az iskola. tisztaságára. Ezt bizonyítják a tanfelügyelő i jelen tések is. Az közötti időszakban a debreceni egyházmegyei láto~ gatások során a következőket állapítják meg a Csapókerti iskoláról : Az iskolaépület elhelyezése megfelelő. A termek bútorzata jó, felszerelése teljes. Az udvar tágas, tiszta. A szemléltető eszközök hiányosak. Gaz dasági gyakorlótér, tornatér, tornaterem nincs. Ivóvíz megfelelő, a gyerme~ kek külön poharakból isznak. Az iskola teljesen osztott bon az 5-6. osztály összevont. A különböző ünnepélyeket megtartják. A tanítás során a vallásos és hazafias nevelés terén elért eredmény kiváló. A tanulók magatartása példás, rajzaik szépek, kézügyességük fejlett. Kevés a tanítói vezérkönyv. Az igazgató látogat, havonta módszeres értekezletet tart. A tantestület szelleme szívélyes, megértő ben dr. Dancsházy Sándor és Ury Ferenc egyházmegyei látogatók szerint kívánatos volna, hogy még 2 tanterem építtessék és 12 tanerő s iskolára fejlesztessék" ~ A 30-as évek végén a tanfelügyelők így összegzik az elmúlt évek eredményeit : - Az új tanterv életbe lépése óta a módszeres eljárások tisztázása volt előtérben, a következő években a nevelés problémái felé fordul a tanítóság érdeklődése. - A tanítás szakszerűségét, a tanítók továbbképzését szolgálják a tonítótestületi havi értekezletek is, melyeken a legkülönfélébb pedagógiai kérdéseket tárgyalják meg. 38 TREL I. 99. i. 169., 170. Központi iskolaigazgató iratai HBmL. VIII TREL I. 31. h. 38., 40 Debreceni egyházmegyei iskolalátogatási jegyzőkönyv. 7 0

9 - Több helyen mintatanítást is tartanak.yl A canonica visitáció 1942-ben nagyrészt már az új konventi határozatok alapján történik. A látogatás 4 alapelven épül fel : adminisztratív, missziói, gazdasági és iskolai látogatás, illetve vizsgálás. Ellenőrzik a ta nítói és az iskolai könyvtár állapotát, a reformátusságot kifejező tantermi berendezést, felszerelést, a bibliaismeret-jártasság-éneklés fokát és a nevelők családlátogatását. A Csapókerti iskolában között Nagy Lajos, Ury Ferenc, Mezei Béla, Magyar Bertalan, dr. Dancsházy Dániel lelkészek, és Törős_Károly, Jenei Mihály, Szalai Gábor igazgató-tanítók végeznek egyházmegyei látogatást az A tanítótestület társadalmi munkája A tanítók folyamatos továbbképzését segíti elő a Ref. Iskolai Egyesület, amely a presbitérium felhívására 1920-bon alakul meg as Továbbképzésük érdekében tanítói konferenciákat szervéznek, megvitatják a tanítással kap csolatos fontosabb ügyeket, mintatanítást tartanak április 28-án a Ref. Tanítóképző Intézet növendékei megtekintik a Csapókerti iskolát, meghallgatják Hézser Ida és 'Lakatomé Jászay Gizella óráit. A két világháború közötti időszakban a rendszer teljes szolidaritást követelt a pedagógusoktól a keresztény-nemzeti" szellemben való nevelés tekintetében. Az iskolánkívüli népművelési munka a /1924, sz. VKM körrendelet alapján indul meg és működik. Az 1933=bon megjelenő ref. egyházi törvény így fogalmazza meg a tanító kötelességét : A tanító.., az ~rszágos törvényben a népiskolai tanitókra rótt hatósági feladatokat elvégezni és az iskolánkívüli népművelésben közreműködni köteles."~ Mocsári László, aki ig tanított a Csapókerti iskolában, 3 analfabéta tanfolyamot vezet. Gyermek- és ifjúsági színdarabot írt, szavaló-daloskönyvet szerkesztett. Az egyház 1914-ben munkássága elismeréséül Margittag alapítvánnyal tüntette ki.. Veress Gyula 1916-tól 1930-ig az Árpád téri iskolakörzet igazgatótanítója, a Csapókerti Olvasókör egyik megalapítója. Tagja az iskolaszéknek, elnöke a ref. tanítók segélyegyesületének. Számos ismeretterjesztő előadást és felolvasást tart.4' Kovács Kálmán vegyeskart vezet, a szülők iskolájában előadásokat tart ; Kalas Ferenc gyermekénekkart tanít ; Ormós Pál cserkészparancsnok ; Nosztrai Erzsébet kisleánykört vezet ; H. Sinay Gyula az ifjúsági ének- és zenekar, valamint az egyházrészi énekkar vezetője ; Hatvani Sándor népnevelési bizottsági tag VI. 2-án a tanfelügyelőség által rendezett énekversenyen a Ko- 41 Uo. I. 31. h HBmL. VIII TREL I. 99. c. 419%1920, sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 44 TREL I. 99. i Debrecen i egyházközség iratai. Iskolai iratok. 45 Szoboszlai Sándor : Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. Város népoktatásügye Bp old. 46 A Magyarországi Ref. Egyház Törvényei Bp old. 47 Szoboszlai S. : i. m. 293., 295. old. 48 TREL I. 31. h. 38. Debreceni egyházmegye iskolalátogatási jegyzőkönyv. 7 1

10 vács Kálmán vezette énekkar 3. helyezést ér el a 11 résztvevő közül. Dicséra oklevelet kapnak. Ezt követően 1928-óan tartják Debrecenben az énekbemutatót. A Csapókerti iskola kórusát Kovács Kálmán, Bálint Mihály és Kulcsár Ferenc tanítja be. Az előadáson Bálint Mihály vezetésével többek között Kodály Villő c. művét is éneklik ben a Kollégium udvarán országos dalostalálkozót rendeznek. Itt az iskola énekkarát H. Sinay Gyulá vezényli. Műsaruk több Kodály és Bartók kórusműből áll. Az 1926-tól 1948-ig terjed ő időszakban a ref. elemi iskolák énekkara közül az egyik legjobban működő a Csapókerti iskola kórusa. Ezt bizonyítják az énekversenyeken elért helyezések és az esperesi látogatások jegyzőkönyvei is~ Az iskola nevelői és tanulói rendszeresen szerepelnek a városban rendezett kézimunka-, rajzkiállitáson és a tornaversenyen is ben a Hadházy Dániel által vezetett tornacsoport díjazásban részesül so között több mint 70 nevelő tanított a Csapókerti iskolában. Közülük Újvárosi Kálmán 28, Hadházy Dániel, Hatvani Sándor és Kovács Kálmán 15, Pappné Sághy Mária 14, Veress Gyula 11 éven át végezte munkáj át. Ax Ifjúsági Vöröskereszt Az 1920-as években a Magyar Vöröskereszt felismerve az ifjúság egyesülésében rejlő hatalmas erő t, a kultuszminisztériummal együtt megállapította a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezeti szabályzatát. Hajdú vármegyében a Debreceni Vöröskereszt választmányának kezdeményezésére 1921, szeptemberében alakul meg az első Ifjúsági Vöröskereszt Csoport a debreceni állami főreáliskolában, amit nemsokára több is követett.51, A Csapókerti iskolában II. 18-án jön létre a vöröskeresztes csoport 113 gyermek részvételével. A 3-4. osztályos tanulókból alakult csoportok vezetői : Kulcsár Ferenc és Kovács Kálmán. Tagjainak száma éven ként növekszik. Létszám tekintetében a ref. iskolák közül csak a Kossuth utcai iskola előzi meg. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednek az egészségügyi szabályokkal és a járványok elleni védekezés módjaival. Az 1925/26-os tanévben a 2 csoport vezetője Szatmári Elek és Kovács Kálmán lesz. Az év folyamán több alkalommal rendeznek műsoros délutánt, mesedélelőttöt, egyesületi ünnepélyt, melyeken színdarabokat és énekszámokat adnak elő. Ezek jövedelmét jótékony célra fordítják. 1926/27-ben az előadások jövedelméből 10 ref. iskola - köztük a Csapókerti is - vöröskeresztes csoportjai összesen 207 pengőt adnak a vöröskeresztes üdülőházalapra ben 237 csapókerti gyermek kap ruha- és cipősegélyt, ben pedig 70-en cipősegélyben, 30-an ruhasegélyben, ingyenes ebédben pedig 120 gyermek részesül. 49 TREL L 99. i Központi iskolaigazgató iratai TREL I. 99. i Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 51 Debreceni sz. kir, város és Hajdú vármegye. (Szerk. : Csobán Endre) Bp old. 52 Szoboszlai S. : i. m old. 72

11 1937/38-bon ifjúsági vöröskeresztes csoportvezetők : Hadházy Dániel, Hatvani Sándorné, Nosztrai Erzsébet, Jenei Anna. A nevelők lelkiismeretesen végzik munkájukat, ezt tanúsítják a de}r receni egyházmegye iskolalátogatási jegyzőkönyvek is. Az évi debreceni egyházmegyei iskolalátogatás külön dicséretben és elismerésben részesíti az iskola tanítótestületét a tízórai akció" szervezéséért. Ennek keretében négy hónapon keresztül, 80 szegény gyermek részesül 1-1 karéj kenyér és 2-2 dl forralt tej segélyben. Az iskola tanítói és ifjúsági könyvtára Az ellenforradalmi korszakban nagy figyelmet szentelnek az ifjúság órán és iskolán kívüli tevékenységének, többek között az ifjúsági irodalomnak. A Csapókerti iskola könyvtárát az 1920/21-es tanévben Tar Imre, később Kovács Kálmán vezeti között a tanítói könyvtár számos vezérkönyvvel gyarapodik. A kölcsönkönyveket az egyházi pénztárba befizetett beíratási díjak egy részéből vásárolják. Tankönyve a legtöbb gyet'- meknek van, de sokan használják az ifjúsági könyvtár könyveit is. Az iskola könyvtári állománya közötti időszakban kötet s' A háborús készülődés, és a II. világháború évei A Bethlen-karszak az I. világháború előtti népoktatás elmaradattságát iskolaépítési programmal igyekezett felszámolni. Egyre erőteljesebben merült fel az igény a 6 osztályos népiskolának 8 osztályossá fejlesztésére ben az országban már több 8 osztályos iskola működik.5s A Csapókerti iskolában az 1938/39-es tanévben létrejön a 7. elemi osztály. A következő évben pedig a 8. osztálybán is megkezd ődik a tanítás s' Az egyházi és az állami felügyelők gyakran ellenőrizték a 7. és 8. osztályok munkáját. A háborús készülődés rányomja bélyegét az iskolai életre is től fokozzák az iskolai tanulók katonai képzését. Az évi II. t. c. értelmében a 12 éven felüli tanulók heti 4 órás leventekiképzésen vesznek részt. 58 A katonai bevonulások és az iskolatermek katonai célolya való igénybevétele, kedvezőtlenül hat az iskolai életre. Az évzáró ünnepély, az ének- és testnevelési bemutató 1943-bon elmarad. A városi leventeparancsnokság leventekiképzés céljára tantermeket kér 1943/44-re. Az iskolaszék a Csapókertben 2 tantermet hétfőn óráig átenged. A katonaság különböző alakulatok részére, bizonytalan időre beszállásolás céljára, igénybe veszi az iskola 5 tantermét, okt. 1-től. Ezen kívül 2 tantermet rendeznek be légoltalmi segélyhelynek ss 53 TREL I. 31. h. 38. Debrecen i egyházmegye iskolalátogatási jegyzőkönyv 54 TREL I : 99. i Központi iskolaigazgató iratai Uo. I. 99. i Jóboru M. : i. m. 197., 198. old. 57 TREL I. 99. c. Presbiteri gyű lési jegyz őkönyv 470/1938. sz. 58 Pedagógusok a két világháború között Usszeállította : Balogh Sándor és Szabolcs Ottó Bp ald. 59 TREL I. 99. i Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 7 3

12 A rendkívüli viszonyokra való tekintettel Debrecen belterületén és a kertségekben működő népiskolákban III. 31-én befejezik a tanévet~ augusztus 20-án dr. Révész Imre református püspök körlevelében felhívást intéz az iskolaszéki elnökhöz. Lelkére kötöm egyházunk és iskoláink valamennyi őrállójának, hagy a helyi viszonyok komoly és tárgyilagos mérlegelése alapján- nem várva a felülről jövő intézkedést és utasítást ~-, a teljes felelősség vállalása mellett mindent kövessenek el, hogy a hosszúra nyúlt kényszerszünid ő után valamennyi tanulónak beiskolázása és tanítása a lehetőség határain belül megkezdődjék." si A város felszabadulása után az iskolafenntartók a különböző társadalmi szervezetek és a szovjet katonai parancsnokság segítségével hozzálátnak az oktatás megkezdésének előkészítéséhez.~2 Dr. Révész Imre püspök elvállalja a tankerületi főigazgató és tanfelügyelői teendőknek ideiglenes ellátását, majd főigazgatónak dr. Juhász Gézát nevezik ki. November közepén néhány népiskolában megkezdődött a tanítás. A Csapókerti iskolában a felszabadulást követő hónapokban szülő k, nevelők, gyermekek együttesen törekednek az iskolai épület, udvar, tantermek tárgyi feltételeinek megjavítására, és elején megkezdődik az oktatás. A nehéz körülmények ellenére sokan szereznek bizonyítványt az 1944/ 45-ös tanévben. A VKM is tisztában volt az iskolázás nehéz helyzetével és a tanév szabályozásáról szóló /1945. VKM sz. rendelet 2. és 3. bekezdésében így fogalmazta meg a bizonyítvány feltételét : - Aki legalább 3 hónapig rendszeresen látogatta az iskolát, bizonyítványt kapa Az 1944/ 45-ös tanév július 14-ig tart. A tanítás utolsó napja július 7., ezután kell megtartani az évzáró vizsgát. A rövid iskolaév alatt csak a legfontosabb ismeretek elsajátítását követelhetik meg a nevelők a tanulóktól~ A Csapókerti iskolában 358 tanuló kezdi el ezt a tanévet és 322 végez. A felszabadulás után a megváltozott körülmények között folyamatosan átalakul az iskola belső, tartalmi munkája. Az államosítás új irányt ad a további fejlődésnek, és új szakasz kezdődik az iskola történetében is. 60 TREL I. 99. i III. 22. Debrecen i egyházközség iratai. Iskolai iratok. 61 Debreceni Protestáns Lap aug évf. 34. sz old. 62 Vaskó Lászdó : A köznevelésügy fejl ődése a tiszántúli tankerületben ( ). Db old. 63 Köznevelés, 1945/5. 19/20. old. 64 Debrecen, XXII. évf., 41. sz március HBmL. VIII. 182/a/ 1. 74

ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné

ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné Tanulmányunkban az ellenforradalmi rendszer iskolapolitikájának debreceni vonatkozásait kívánjuk bemutatni. A népoktatás helyzetének elemzése

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig Konzulens: Ormándi János tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 1 8 86-1 936. ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz. A DEBRECENI

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. Itt csak a károlyfalvi

Részletesebben

Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években

Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években PORNÓI Imre Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Nyíregyháza porimrit@t-online.hu A Horthy - rendszer utolsó közoktatási reformja: 1940:XX.tc.

Részletesebben

Népiskola kontra Általános iskola

Népiskola kontra Általános iskola Népiskola kontra Általános iskola Pornói Imre Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza porimri@t-online.hu A dualista kor Az 1868:XXXVIII. tc. törvénybe iktatását követően már, 1874-ben a néptanítók második egyetemes

Részletesebben

Az oktatás története Csengelén

Az oktatás története Csengelén Az oktatás története Csengelén Lantos István Lantosné Horváth Irén Bevezető A község lakosaiként, és a csengelei Általános Iskolában dolgozó pedagógusokként, élénken érdeklődünk az iskola története, jelene

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Kosztyó Gyula. Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között

Kosztyó Gyula. Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KMMI-FÜZETEK XVIII. Kosztyó Gyula Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között Ungvár 2014 1 KMMI-FÜZETEK XVIII. Sorozatszerkesztő: Zubánics László Készült

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 315 331. (1995) AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék A gondolat

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 3. szám 2008. szeptember A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó A református iskolahálózat erõsségeinek azonosítása A hittanoktatás

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A palatáblától az interaktív eszközökig

A palatáblától az interaktív eszközökig A palatáblától az interaktív eszközökig A vonyarcvashegyi általános iskola 140 éve A palatáblától az interaktív eszközökig Vonyarcvashegy, 2010 Impresszum Felelős kiadó: Erdei Ferenc igazgató Szerkesztő:

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. Elfogadta: A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tantestülete

Részletesebben