A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT*"

Átírás

1 A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT* Háló Magdolna I. A Csapókert kialakulása, az iskola építése és fejlesztése A Csapókert Debrecen északkeleti részén terül el. Homokdombjait a XVII. sz. második felében kezdték sző lővel beültetni, majdnem egy évszázaddal később, minta nyugati oldalán levő kerteket ben a városi ta nács megengedte, hogy a Csapó utcai kapun kívüli földterületet kötéllel felmérjék, s pénz nélkül osszák ki azoknak, akiknek nincsen szőlőjük. Az új gazdák nagy szorgalommal dolgoztak ; szőlőt, gyümölcsöt, zöldségféléket termesztettek a Csapó utcai kapun kívül levő kertben. Egyes részeit Kincseshegy (1702), Golgota hegy (1715) és Kincseskért (1733) néven emlegetik. Így indult meg Debrecen keleti részén a külterjes növekedés és az a korlátlan kiszélesedés, amely megnehezíti a szétszórt új városrészek közművesítését, és nehezíti a modern városi fejlődést. A belső területekről kiszorult kisemberek a múlt század nyolcvanas éveiben rohamos gyorsasággal kezdték itt építeni kis házaikat. A XVIII. sz. közepén történő összeírások alapján sző lősgazda és kapaszám szerint a Csapókertben 186 a gazdák és 813 1/2 a kapák számai A váras gyors fejlődése, a likasság létszámának növekedése szükségessé tette, hogy a külső településen is építsenek iskolát. Az 1890-es években már több ref. iskola működik Debrecenben bon 47 tanteremben folyt elemi fokú oktatás. 2 A városi tanács 1895-ben az iskolaszék kezdeményezésére javaslatot tesz a Csapókertben létesítendő iskolákra, illetőleg a földterület megvételére. A javaslatot elfogadták, így a kijelölt földet 5215 frt. 50 kr-ért meg vették. 3 Az építkezés költségeire frt.-ot utaltak ki. A további szükséges teendőkkel a városi tanácsot bízták meg. 4 Az iskola építését no~ vemberében befejezik és átadják rendeltetésének. Az iskolaszék a tanítói állásokra pályázatot hirdetett. A beérkezett pályázati kérvényeket átvizsgálva a leányiskolai tanítói állásra Szentjóby Kálmánt választja meg. Javadalma évi 600 frt., hat ízben 60 frt.-os ötöd éves korpótlék, természetben való lakás és 14 m~ tűzifa. Felesége a női ké- * Ez a tanulmány kivonat A Csapókerti iskola története között" című szakdolgozatból (1980. KLTE Neveléstudományi Tanszék) 1 Zoltai Lajos : A debreceni kertségek múltja. Db old. 2 A debreceni iskolák. Levéltári segédlet az iskolatörténeti kutatáshoz. Üsszeállítatta : Mervó Zoltánné HBmL, K. 8. (Szerk. Gazdag István). Db , old. 3 HBmL. IV. B. 1403/a /10824/1895. bkgy. 4 Uo. 95/5137/1896. Bkgy. 63

2 zimunkát minden külön díjazás nélkül köteles lomtani. A fiúiskola tanítói állására Veress Gyulát választják. Fizetése azonos a Szentjóby Kálmánéval, kivéve a tűzifa mennyiségét (10 m a ) s A századforduló utáni években a Csapókertlakasságának növekedése ismét új tantermek építését teszi szükségessé. Az iskolaszék 1912-ben beterjesztett javaslata szerint, rendkívül fontos, a meglevő 2 tantermen felül még 2 tanterem, és 2 tanítói lakás építése. A városi tanács az 5626/1914. sz. végzésében engedélyezi az építkezést, melyet július 18-án fejeznek be.' 1927-ben a presbitérium újra kéréssel fordul a tanácshoz : A Csapókertben és környékén nagy az iskolahiány. Itt ezidő szerint 4 tanterem és 2 tanítói lakás van. Ide tartozik a Gerébi-kert is, ahol 140 tanköteles gyermek van. A Csapókert, a Gerébi-kert és a hozzájuk tartozó egyéb telepek részére legalább még 4 tanterem kellene és 1 tanítói lakás."$ Ezt követően a VKM /1928. VIII. sz. rendeletében hozzájárul, hogy a Csapókertben 6 tanterem, 1 igazgatói és 1 tanítói lakás épüljön. Az új épületeket szeptember elsejére kell átadni. 9 Erre egy évvel később kerül sor. A törvényhatósági bizottság a tanítói lakást szolgalakássá helyesbíti.l A 6 új tanterem az egyemeletes épületrészben helyezkedik el. Magas, csapott palatető fedi. A földszinten és az emeleten is 3-3 tanterem van. Az új tantermekhez csatlakozik az igazgatói és a szolgalakás, az igazgatói iroda és a szertár. Az átadást követően kicserélik az iskola egész padozatát. A tantermek építésével egyidőben zuhanyfürdő t is létesítenek ; a működéséhez szükséges vizet a padláson víztartályban tárolják és 6 kályhával melegítik. Hetente minden osztály megfürdött, nevelő i felügyelet mellett. Még a Rakovszky utcai és a Sámsoni úti iskolákból is rendszeresen hozzák a tanulókat. Az iskola területét 1930-ig két és fél méter magas deszkakerítés veszi körül, azután lebontják. Közben az Alvinczi Péter téren is hozzákezdenek egy új iskola építéséhez, 2 tanteremmel és 1 igazgatói lakással. Az építkezés egy évig tart. Amikor 1930-bon a presbitérium ünnepélyesen felavatja a nyilastelepi és a csapókerti iskolákat, egyúttal feloszlat]a a Rakavszky utcai iskalakörzetet. ll A csapókerti 10 tanerős és az Alvinczi téri 2 tanerő s iskolákból Csapókerti iskolakör" címmel új igazgatói körzetet létesít, vezetésével pedig Veress Gyula eddig Árpád téri körzeti igazgatót bízza meg. 12 Megbízatását 1934-ig, nyugdíjazásáig tölti be. Utána a presbitérium a tantestület és az iskolaszék egyhangú ajánlása alapján Hadházy Dánielt nevezi ki igazgatónak, szeptember 15-ig terjedő időszakra, amikor a többi igazgató megbízatása is lejár.l bon az igazgatótanítók újraválasztása során ismét ő t választják meg. A református országos zsinat határozata értelmében megbízatása szolgálata végéig tart. 5 TREL I. 99. c sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 6 Uo. 686(1912. sz. 7 Uo. 1092/1916. sz. 8 Uo. 2148/1937, sz. 9 Uo. 2368/1928. sz. 10 HBmL. VI. 501/ b /1929. sz. 11 TREL I. 99. c 689/1930. sz. 12 Uo. 690/1930. sz. 13 TREL I. 99. i /1934, sz. Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 6 4

3 II. Az iskola belső éleíe közölt A csapókerti gyermekek nagy része a legszegényebb társadalmi osztályhoz tartozik. A szülők foglalkozása általában napszámos, földműves, kisiparos, később gyári munkás. Az ig tartó időszakban 3870 gyermek iratkozott be és 425-en maradtak ki tanév közben. A korabeli anyakönyvek szerint a lemorzsolódás oka betegség, halál, elköltözés vagy ok nélküli kimaradás". Ez utóbbiban nagy szerepe van a szegénységnek. Igen magas a mulasztott félnapok szarna : minden tanuló átlag 4-15 félnap~t hiányzik igazoltan és sok az igazolatlan hiányzások száma is. 14 A járványos betegségek gyakran hátráltatják az aktató-nevelő munkát. A beíratás módja, a tanítás ideje A debreceni Városi Tanács október 8-án intézkedik a tankötelesek összeírása, a tankötelezettség ellenőrzése tárgyában. i' A tanulók beiratása 1910-t ől kezdve több éven át szeptember 1-től 15-ig történik. Az első 5-6 napon az osztálytanítók, majd az igazgatótanítók végzik e munkát. Az alsó fokú oktatás ingyenességét az évi XLVI. tc. mondja ki és szeptember elsején lép életbe. Ettől kezdve nem szednek tandíjat a református elemi iskolákban sem. 1~ 1909/10-ben a presbitérium elhatározza, hogy a ref. elemi iskolákban - egyelőre próbaképpen - a délelő tti órákban lesz a tanítás. Felkéri az iskolaszéket, hogy terjessze be a tanítási órák beosztásának tervét, figyelembe véve a pedagógiai és higiéniai szempontokat is. l ' A próbaév végén a tantestület a délelőtti tanítás állandósítását kéri az egyháztanácstól, a következő indokok alapján :... a délelő tti órákban fogékonyabb az ész, amiből következik, hogy a figyelmet is ebben az időben lehet jobban ébren tartani, ami aztán a tanítás eredményét is kellőképpen biztosítja..."is A ref. elemi iskolai tanítók javadalmazását 1920-ig díjlevelekben állapít]ák meg. Ezeket a presbitérium hagyja j óvá. A díjlevél meghatározza a tanítók kötelességét is : egy vagy két, rendkívüli esetben több osztály taní tása. Leányok tanítója csak nős lehet, vagy ha nőtlen, egy év alatt nősülni tartozik." A népiskolai könyvtárak megszervezése A VKM 112/1904. sz. alatti köriratában felhívja az egyházi főhatóságok figyelmét, hogy a népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság által egybeállított és mellékelve megküldött könyvjegyzék alapján szervezzék meg a népiskolai ifjúsági könyvtárakat bon az iskolaszék 8 példány- 14 HBmL. VIII. 182/a/1. 15 TREL I. 99. c. 1483/ sz. Iskolaszéki ülések jegyzőkönyve. 16 Uo. 1249/1910. sz. 17 Uo. 1191/1909. sz. 18 Uo. 818/1910, sz. 19 TREL Díjlevelek. 20 TREL A Tiszántúli Ref. Egyházkerület Közgyűléseinek jegyzőkönyvei 112/1905. sz. 65

4 bon megrendeli a Tanítók Lapjá-t. A 64 korona előfizetési díj a tanítói szakkönyvtár költségvetését terheli.zi A csapókerti iskolában az 1916/17-es tanévben létesül tanítói és ifjúsági kölcsönkönyvtár. 66 Az iskolai oktató-nevel ő munka az egyházlátogatások tükrében Az iskolákat fenntartó testület az egyház volt. A tanítás irányításával központi igazgatókat bízott meg. Az iskolaszék az iskolákat először 6 csaportba osztja, s mindegyik csoport látogatására egy lelkész elnöklete alatt 2-3 iskolaszéki tagból álló bizottságot küld ki. Több kísérlet után 1908/9- re kialakulnak az iskolai körzetek, melyek minden református iskolát egyesítenek. Debrecenben ekkor az alábbi iskolakörzetek működnek : Kálvin téri, Csapó utcai, Kossuth utcai, Füvészkert utcai, a Kossuth utcai Dóczi és az Arpád téri. Ez utóbbihoz tartozott sok éven át a Csapókerti isko~ la is. Az iskola~látog'atók figyelemmel kísérik az iskola külső körülményeit és belső életét. Az egyház a Csapókerti iskola tantermeinek fűtésére, takarítására az első években általában évi 600 koronát folyósított. Ennek meg felelő felhasználását is vizsgálják az ellenőrzés folyamán. Az 1901/2-es tanévben a látogatók megállapítják, hogy az iskoláztatás nem volt kedvez ő, a tantermekben az oktatást csak november 11-én lehetett megkezdeni. Az 1904 szeptemberi jelentés szerint a leány- és fiúiskolában az ülőhelyek száma 80-80, a létszám pedig összesen 131 tanuló ; így a növendékek száma a törvényes határt nem haladja meg. A látogatások során értékelik az iskolák tanítási eredményét is. A fiúiskola tól 1906-ig dicséretes eredménnyel zárja a tanévet, kivéve az 1899/900-as évet, amikor kitűnő eredményt ért el. A leányiskola az első 10 évben minden alkalommal kitűnő minő sítést kap. A látogatók nagyra értékelik a nevelők odaadó munkáját. 22 Az első népiskolai tanterv az XXX. t. c. alapján 1869-ben jelent meg, később 1877-ben kisebb módosításokon ment át. 1896/1906 között a Csapókerti fiúiskolában a következő tantárgyakat tanítják : vallástan, ma gyar nyelv, számtan, földrajz, történelem, természetrajz, ének. A leányiskola tantárgyai a következők : vallástan, beszéd- és értelemgyakorlat, írásolvasás, számtan, földrajz, történet, természetrajz, ének, testgyakorlat, női kézimunka. Az 1899/1900-as tanévtől a leányiskola testgyakorlat tantárgya nem szerepel az anyakönyvekben, a fiúiskola anyagából pedig teljesen kimarad ben adják ki az új állami népiskolai tantervet. A tiszántúli ref. egyházkerület népiskolái számára kiadott 1909-es tanterv az államihoz hasonlóan csak az egyes tantárgyak céljait és anyagát fejti ki részletesen, az iskola nevelési célját nem határozna meg. Miután az új tanterv a munkatanítást kötelezővé tette, a tanítótestület azt kéri, hogy szervezzen a presbitérium munkatanítási tanfolyamot. Ezt a kérést teljesítik, és december 22-én megnyílik a Slöjd tanfolyam, ahol elsősorban a fa- és papírmun- 21 TREL I. 99. c. 636/1913. sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 22 TREL Debreceni Egyházmegyei Közgyűlési jegyzőkönyvek HBmL. VIII. 182/a/1.

5 kák oktatásának módszereit sajátítják el a nevelők.z' A tantervi anyag feldolgozásához minimális alapfelszerelés áll a tanítók rendelkezésére, csak az elengedhetetlenül szükséges szemléletető eszközöket találjuk az iskolában. Az iskola belső élete, munkája a kezdeti évek után egyre inkább határozott formát vett fel. Tanév végén többnyire elkészítették a következő tanév osztálybeosztását. Az 1914/15-ös tanévre vonatkozó tervek az ben kirobbant világháború miatt nagymértékben módosultak. A csapókerti nevelők közül Tömöri Jenő, Kardos Ferenc, Mocsári László és Jobbágy Ferenc teljesít katonai szolgálatot. (Jobbágy Ferenc december 15-én meghalt.)2' Az 1914/15-ös és az 1915/16-os tanévről, az egyházmegye tájékoztató jelentést állít össze a ref. iskolák - köztük a Csapókerti iskola - háborús állapotáról.zs Ebben a következő fő gondokról ír : a tantermek egy részét hadikórházi célokra használták fel, vagy a mozgósított katonaság vette igénybe szállásként. A bevonulások miatt nélkülözhetetlen még a gyermekek segítsége is, házi vagy mezei munkára használják fel őket a szülők. fgy a tanulmányi rendre számos zavaró körülmény hatott. Az iskolai mulasztások száma rendkívül nagy. A nehézségek ellenére az itthon maradt nevelők igyekeznek, hogy tanulóik a lehetőségekhez képest, elfogadható eredménnyel zárják a tanévet. Az 1914/15-ös és az 1915/16-os tanévben Szathmáry Zoltán és Tar Imre tanítók vezetésével vegyes 1. és 2. osztályok alakulnak. Az anyakönyvek szerint, 1914/15-ben a debreceni ref. iskolák közül, csak á Csapókerti iskola koedukált, a következő tanévben már a Homokkerti és az Ispotály téri iskolában is nyitnak vegyes osztályokat. Az iskola tanítói 1917-ben hivatalosan engedélyt kérnek a presbitériumtól a vegyes osztályok kialakításához.2' Az iskolaszék hozzájárul, hagy az 1917/18-as tanévtő l kezdve, a Csapókerti iskolában vegyes osztályokat szervezzenek. A fiú- és leányosztályok mellett így 1933-ig - az 1929/30-as tanévet kivéve - minden évben létxehozzák a vegyes osztályokat. Ezután 5 éven át kizárólag fiú- és leányosztályokban tanulnak a gyermekek, 1939-t ől 1945-ig pedig újra alakulnak koedukált osztályok. Az oktatásügy helyzete Debrecenben a Tanácsköztársaság idején március 21-én Magyarországon megalakult a Tanácsköztársaság. Debrecenben március 22-én a Munkástanács kezébe kerül a hatalom. A város és a megye közoktatásügyének vezetője dr. Le~fkavits Vilmos, aki egy úttal az Egyesült Szocialista Párt titkári funkcióját is betölti. A Pedagógusok Szakszervezete - melynek vezetője Kovács Lajos tanító - egyhangúlag elhatározza, hogy március 23-tól kezdve az összes iskolában beszünteti a vallásoktatást. 2x A délutáni tanítás bevezetésével, és az asziályak szétválasztásával megszüntetik a magas létszámú osztályokat. Az új szerve- 24 TREL I. 99. c. 1649%1909. sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 25 TREL Debreceni Egyházmegyei Közgyűlési jegyzőkönyvek TREL I. 1. n /1919. sz. Egyházkerületi Népiskolai Tanügyi Bizottság jegyzőkönyve. 27 TREL I. 99. i Debrecen i egyházközség iratai. Iskolai iratok. 28 A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban Dokumentumgyűjtemény. Db old. 67

6 zés alapján a 147 debreceni elemi osztályt 18 igazgatói körzetre osztják. Minden körzet önállóan választja meg igazgatóját. A Csapókerti iskolakör zetben Veress Gyula lesz a vezető igazgató. A város vezetői nemcsak szervezeti, hanem tartalmi téren is gyors intézke~déseket hoznak. A rövid idő ellenére sok intézkedés, törekvés valósul meg. A gyermekek egészségének védelme érdekében a népbiztosság terv be veszi a munkásgyermekek rendszeres fürdetését. Minden hétfőn és csütörtökön a Bika fürdő egész nap az iskolások rendelkezésére áll. Az els ő csütörtöki nap délelőttjén kerül sor a Csapókerti iskolára. A tanítók az iskolából kísérik a tanulókat a fürdőbe és vissza. Április 23-án a fürdetést már meggátolja a román megszállás. A nagyon rövid, egyhónapos munkáshatalom jelentő s erőfeszítéseket tett a művelődési élet, az iskolák és az aktató-nevel ő munka demokratikus átszervezése érdekében, mégpedig olyan körülmények között, amikor a me gye határain álltak már a burzsoá román csapatok és az erőket az új rendszer védelmére kellelt átcsoportosítani." A román csapattik bevonulása után Debrecenben megkezd ődnek a pedagógusok elleni fegyelmi eljárások, melyek hónapokig is eltartanak. Ez idő alatt illetményeiket nem folyósítják. A debreceni ref. egyházmegye 1920 ban hoz fegyelmi ítéletet több ref. tanító ellen. A Tanácsköztársaság bukása után, augusztus 10-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet ad ki, melyben hatályon kívül helyezi az iskolák államosítását, felszámolja a tanácskormány által létrehozott demokratikus oktatásügyi igazgatást, érvényteleníti az összes tanügyi kinevezést. Felszólítja az iskolafenntartókat, hogy vizsgálják felül valamennyi tanár, tanító és óvónő mágatartását az III. 21-től augusztus 2-ig terjedő időszakban. 31 A presbitérium szerint a proletárdiktatúra megdöntése után a tanítótestület önként teszi meg az első lépéseket az egyház és az iskola közötti régi viszony helyreállítása érdekében. A tanítótestület újra megválasztja előző vezető= Bégét, visszaállítja a vallástanítás régi rendjét. A református tanítótestület tagjai V. 20-án a VKM /1920. VIIL/d. számú rendelete értelmében hűség esküt tesznek Magyarország új alkotmányára és az új államfőre. 32 III. Az iskola története a Horthy-korszakban Tankötelezettség, tanítói fizetések, taneszközök Az XXXVIII, t. c. elősegítette a népoktatás fejlődését, de nem biztosította általánossá és kötelezővé tételét. Az évi XXX. t. c. elrendelte a tankötelesek nyilvántartását és a szülők által be nem írt gyerme kek hivatalból történő behatását. Részletesen szabályozta a behatás elmu- 29 I. m old. 30 Vaskó László : A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság iskolapolitikája megyénkben. Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve V. (Szerk. : Gazdag István) Db old. 31 TREL I. 99. i Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 32 TREL I. 99. c. 807/ sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 68

7 lasztásáért s az igazolatlan hiányzásokért járó figyelmeztetéseket, büntető SZankClokat 33 A Csapókerti iskolába a 49 év alatt tanuló iratkozott be és tanuló végzett. Az évenkénti tanulói létszám között ingadozott. A lemorzsolódás többnyire 8-17%-os. Legmagasabb az 1914-től 1922-ig terjed ő időszakban (17,9%).~ között minden tanévben több hétig tartó kényszerszünet volt. Ennek fő okai : tüzelőhiány, járványos betegségek. A felekezeti tanítók és tanítónők fizetését az évi VII3. néptörvény az államiakéval teljesen egyenlővé tette. Megszűnnek azok a fizetési pótlékok, amelyeket az egyház a rászoruló tanítóknak adott~ Az 1933-bon megjelent Magyarországi Ref. Egyház Törvényei szerint a felekezeti tanítót ugyanolyan összegű fizetés illeti meg, mint amilyen a vele egyenlő szolgálattal bíró állami tanítót. Ha az országos törvényben megállapított tanítói fizetést a fenntartó egyházközség a maga erejébő l fedezni nem képes, a törvényes feltételek és a felsőbb egyházi hatóságok jóváhagyása mellett államsegélyt vehet igénybe. A helyi javadalomhoz tartozik a természetbeni tisztes lakás, kerttel és a szükséges melléképületekkel, vagy a törvényszerű lakáspénz." 3s A ref. elemi iskolák taneszközökkel és felszerelési eszközök ellátásával kapcsslatban az iskolaszék 1922-ben a következő határozati javaslatot hozza : Presbitériumunk határozati erőre emeli elemi iskoláinknak a legszükségesebb taneszközökkel, felszerelési tárgyakkal való ellátására vonatkozó iskolaszéki végzést, mivel minden ismeretnek alapja a szemlélet, amely nélkül didaktikai szempontból eredményes tanítás el sem képzelhető." Az 1920-as évek végétő 3' l az iskolák hiányos felszerelése ellen az egyházi és az állami iskolafelügyelet is szót emel. Egyöntetűen kívánja, hogy amúgy az is kevés és teljesen elavult szemléltető képek helyett újakat szerezzenek be. Az 1928/29-es tanév végi tanfelügyelő i látogató megállapítja, a hagy Csapókerti iskolában a kút nem működik, a folyosó téglaburkolata veszélyes, élet- a tantermek függönyei hiányoznak. Hadházy Dániel, az iskola igazgatója között minden évben megrendeli a tanításhoz szükséges taneszközöket. Melyek voltak ezek az eszközök? Falióra, fehér és s~nes kréta, táblatörlő, fali olvasótábla, biblia, hegedű, hangsíp, óralap az óra ismertetéséhez, szemléltető képek a beszédés értelemgyakorlat tanításához, Rappai-féle mozgatható betű, Magyarország hegy- és vízrajzi, politikai térképe, Magyarország címere, Debrecen város térképe, Európa hegy- és vízrajzi, politikai térképe, borszesz, szívókút, vegytani kísérletező szerek, ugrómérce, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök, vallásos képek, nemzeti zászlók. A felsorolt és minden évben ismételten kért taneszközökből igen ke~ vés áll a nevelők rendelkezésére. A többi ref. iskolában sem különb a helyzet. A debreceni tanítóság régóta várja a hiányok pótlását. Az egyház ezt a gondot az évenként megrendezendő iskolai gyermeknapokkal akarja megoldani. A torna- és énekbemutatók, rajom és kézimunka-kiállítások, gyer- 33 Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy-korszakban. Bp old. 34 HBmL. VIII. 182ja/ TREL I. 99. c. 1754/1920. Presbiteri gyű lési jegyzőkönyv. 36 A Magyarországi Ref. Egyház Törvényei Bp old. 37 TREL I. 99. c. 1405/ sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 6 9

8 mek-színielőadások jövedelmét részben szegénysorsú gyermekek ruhaneműkkel való ellátására, részben a felszerelési hiányok pótlására fordítják.3~ 1931/32-ben rendkívül nehéz a tankönyvek és az írószerek beszerzése. Végül az iskolaszék a beíratási díjakból tekintélyes összeget fordít ezek vásárlására. A későbbi években sem teljesen megoldott a tankönyv- és írószerellátás. Az igazgatótestület november 20-i ülésén elhatározza az iskolakörzetenkénti szertárak felállítását. A Csapókerti körzetben egy szertár létrehozását állapítják meg. Minden szertárhoz szertárost választanak, aki teljes anyagi és erkölcsi felelősség mellett kezeli a szertár anyagát. Az iskolai bútort kivéve minden tanszert leltárba kell venni. Az osztályvezetők a napomként szükséges tanszereket év elején, az egyes tanítási egységekhez szükséges tanszereket pedig a reggeli tanítás megkezdése előtt esetenként veszik ki. A központi igazgató kötelessége, hogy év elején megvizsgálj a a szertárakat, és erről jelentést adjon a Gazdasági Bizottságnak. 39 A szertár létrehozása a hiányosságok mellett is erősítette az aktató munkát. A nevelők munkájának érlékelése A népiskolai tantervet 1925-ben adják ki és az 1926/27-es tanévben a felekezeti iskoláknak is be kell vezetni. Az új tantervet áthatja az állampolgári nevelés, az akarat és az érzehnel~ nevelésének fontossága. A 30-as évektől kezdve a tanfelügyelők figyelme kiterjed a tanítás módszerére, a gyermekek tudásszintjére, a füzetek rendezettségére s nem utolsósorban az iskola. tisztaságára. Ezt bizonyítják a tanfelügyelő i jelen tések is. Az közötti időszakban a debreceni egyházmegyei láto~ gatások során a következőket állapítják meg a Csapókerti iskoláról : Az iskolaépület elhelyezése megfelelő. A termek bútorzata jó, felszerelése teljes. Az udvar tágas, tiszta. A szemléltető eszközök hiányosak. Gaz dasági gyakorlótér, tornatér, tornaterem nincs. Ivóvíz megfelelő, a gyerme~ kek külön poharakból isznak. Az iskola teljesen osztott bon az 5-6. osztály összevont. A különböző ünnepélyeket megtartják. A tanítás során a vallásos és hazafias nevelés terén elért eredmény kiváló. A tanulók magatartása példás, rajzaik szépek, kézügyességük fejlett. Kevés a tanítói vezérkönyv. Az igazgató látogat, havonta módszeres értekezletet tart. A tantestület szelleme szívélyes, megértő ben dr. Dancsházy Sándor és Ury Ferenc egyházmegyei látogatók szerint kívánatos volna, hogy még 2 tanterem építtessék és 12 tanerő s iskolára fejlesztessék" ~ A 30-as évek végén a tanfelügyelők így összegzik az elmúlt évek eredményeit : - Az új tanterv életbe lépése óta a módszeres eljárások tisztázása volt előtérben, a következő években a nevelés problémái felé fordul a tanítóság érdeklődése. - A tanítás szakszerűségét, a tanítók továbbképzését szolgálják a tonítótestületi havi értekezletek is, melyeken a legkülönfélébb pedagógiai kérdéseket tárgyalják meg. 38 TREL I. 99. i. 169., 170. Központi iskolaigazgató iratai HBmL. VIII TREL I. 31. h. 38., 40 Debreceni egyházmegyei iskolalátogatási jegyzőkönyv. 7 0

9 - Több helyen mintatanítást is tartanak.yl A canonica visitáció 1942-ben nagyrészt már az új konventi határozatok alapján történik. A látogatás 4 alapelven épül fel : adminisztratív, missziói, gazdasági és iskolai látogatás, illetve vizsgálás. Ellenőrzik a ta nítói és az iskolai könyvtár állapotát, a reformátusságot kifejező tantermi berendezést, felszerelést, a bibliaismeret-jártasság-éneklés fokát és a nevelők családlátogatását. A Csapókerti iskolában között Nagy Lajos, Ury Ferenc, Mezei Béla, Magyar Bertalan, dr. Dancsházy Dániel lelkészek, és Törős_Károly, Jenei Mihály, Szalai Gábor igazgató-tanítók végeznek egyházmegyei látogatást az A tanítótestület társadalmi munkája A tanítók folyamatos továbbképzését segíti elő a Ref. Iskolai Egyesület, amely a presbitérium felhívására 1920-bon alakul meg as Továbbképzésük érdekében tanítói konferenciákat szervéznek, megvitatják a tanítással kap csolatos fontosabb ügyeket, mintatanítást tartanak április 28-án a Ref. Tanítóképző Intézet növendékei megtekintik a Csapókerti iskolát, meghallgatják Hézser Ida és 'Lakatomé Jászay Gizella óráit. A két világháború közötti időszakban a rendszer teljes szolidaritást követelt a pedagógusoktól a keresztény-nemzeti" szellemben való nevelés tekintetében. Az iskolánkívüli népművelési munka a /1924, sz. VKM körrendelet alapján indul meg és működik. Az 1933=bon megjelenő ref. egyházi törvény így fogalmazza meg a tanító kötelességét : A tanító.., az ~rszágos törvényben a népiskolai tanitókra rótt hatósági feladatokat elvégezni és az iskolánkívüli népművelésben közreműködni köteles."~ Mocsári László, aki ig tanított a Csapókerti iskolában, 3 analfabéta tanfolyamot vezet. Gyermek- és ifjúsági színdarabot írt, szavaló-daloskönyvet szerkesztett. Az egyház 1914-ben munkássága elismeréséül Margittag alapítvánnyal tüntette ki.. Veress Gyula 1916-tól 1930-ig az Árpád téri iskolakörzet igazgatótanítója, a Csapókerti Olvasókör egyik megalapítója. Tagja az iskolaszéknek, elnöke a ref. tanítók segélyegyesületének. Számos ismeretterjesztő előadást és felolvasást tart.4' Kovács Kálmán vegyeskart vezet, a szülők iskolájában előadásokat tart ; Kalas Ferenc gyermekénekkart tanít ; Ormós Pál cserkészparancsnok ; Nosztrai Erzsébet kisleánykört vezet ; H. Sinay Gyula az ifjúsági ének- és zenekar, valamint az egyházrészi énekkar vezetője ; Hatvani Sándor népnevelési bizottsági tag VI. 2-án a tanfelügyelőség által rendezett énekversenyen a Ko- 41 Uo. I. 31. h HBmL. VIII TREL I. 99. c. 419%1920, sz. Presbiteri gyűlési jegyzőkönyv. 44 TREL I. 99. i Debrecen i egyházközség iratai. Iskolai iratok. 45 Szoboszlai Sándor : Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. Város népoktatásügye Bp old. 46 A Magyarországi Ref. Egyház Törvényei Bp old. 47 Szoboszlai S. : i. m. 293., 295. old. 48 TREL I. 31. h. 38. Debreceni egyházmegye iskolalátogatási jegyzőkönyv. 7 1

10 vács Kálmán vezette énekkar 3. helyezést ér el a 11 résztvevő közül. Dicséra oklevelet kapnak. Ezt követően 1928-óan tartják Debrecenben az énekbemutatót. A Csapókerti iskola kórusát Kovács Kálmán, Bálint Mihály és Kulcsár Ferenc tanítja be. Az előadáson Bálint Mihály vezetésével többek között Kodály Villő c. művét is éneklik ben a Kollégium udvarán országos dalostalálkozót rendeznek. Itt az iskola énekkarát H. Sinay Gyulá vezényli. Műsaruk több Kodály és Bartók kórusműből áll. Az 1926-tól 1948-ig terjed ő időszakban a ref. elemi iskolák énekkara közül az egyik legjobban működő a Csapókerti iskola kórusa. Ezt bizonyítják az énekversenyeken elért helyezések és az esperesi látogatások jegyzőkönyvei is~ Az iskola nevelői és tanulói rendszeresen szerepelnek a városban rendezett kézimunka-, rajzkiállitáson és a tornaversenyen is ben a Hadházy Dániel által vezetett tornacsoport díjazásban részesül so között több mint 70 nevelő tanított a Csapókerti iskolában. Közülük Újvárosi Kálmán 28, Hadházy Dániel, Hatvani Sándor és Kovács Kálmán 15, Pappné Sághy Mária 14, Veress Gyula 11 éven át végezte munkáj át. Ax Ifjúsági Vöröskereszt Az 1920-as években a Magyar Vöröskereszt felismerve az ifjúság egyesülésében rejlő hatalmas erő t, a kultuszminisztériummal együtt megállapította a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezeti szabályzatát. Hajdú vármegyében a Debreceni Vöröskereszt választmányának kezdeményezésére 1921, szeptemberében alakul meg az első Ifjúsági Vöröskereszt Csoport a debreceni állami főreáliskolában, amit nemsokára több is követett.51, A Csapókerti iskolában II. 18-án jön létre a vöröskeresztes csoport 113 gyermek részvételével. A 3-4. osztályos tanulókból alakult csoportok vezetői : Kulcsár Ferenc és Kovács Kálmán. Tagjainak száma éven ként növekszik. Létszám tekintetében a ref. iskolák közül csak a Kossuth utcai iskola előzi meg. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkednek az egészségügyi szabályokkal és a járványok elleni védekezés módjaival. Az 1925/26-os tanévben a 2 csoport vezetője Szatmári Elek és Kovács Kálmán lesz. Az év folyamán több alkalommal rendeznek műsoros délutánt, mesedélelőttöt, egyesületi ünnepélyt, melyeken színdarabokat és énekszámokat adnak elő. Ezek jövedelmét jótékony célra fordítják. 1926/27-ben az előadások jövedelméből 10 ref. iskola - köztük a Csapókerti is - vöröskeresztes csoportjai összesen 207 pengőt adnak a vöröskeresztes üdülőházalapra ben 237 csapókerti gyermek kap ruha- és cipősegélyt, ben pedig 70-en cipősegélyben, 30-an ruhasegélyben, ingyenes ebédben pedig 120 gyermek részesül. 49 TREL L 99. i Központi iskolaigazgató iratai TREL I. 99. i Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 51 Debreceni sz. kir, város és Hajdú vármegye. (Szerk. : Csobán Endre) Bp old. 52 Szoboszlai S. : i. m old. 72

11 1937/38-bon ifjúsági vöröskeresztes csoportvezetők : Hadházy Dániel, Hatvani Sándorné, Nosztrai Erzsébet, Jenei Anna. A nevelők lelkiismeretesen végzik munkájukat, ezt tanúsítják a de}r receni egyházmegye iskolalátogatási jegyzőkönyvek is. Az évi debreceni egyházmegyei iskolalátogatás külön dicséretben és elismerésben részesíti az iskola tanítótestületét a tízórai akció" szervezéséért. Ennek keretében négy hónapon keresztül, 80 szegény gyermek részesül 1-1 karéj kenyér és 2-2 dl forralt tej segélyben. Az iskola tanítói és ifjúsági könyvtára Az ellenforradalmi korszakban nagy figyelmet szentelnek az ifjúság órán és iskolán kívüli tevékenységének, többek között az ifjúsági irodalomnak. A Csapókerti iskola könyvtárát az 1920/21-es tanévben Tar Imre, később Kovács Kálmán vezeti között a tanítói könyvtár számos vezérkönyvvel gyarapodik. A kölcsönkönyveket az egyházi pénztárba befizetett beíratási díjak egy részéből vásárolják. Tankönyve a legtöbb gyet'- meknek van, de sokan használják az ifjúsági könyvtár könyveit is. Az iskola könyvtári állománya közötti időszakban kötet s' A háborús készülődés, és a II. világháború évei A Bethlen-karszak az I. világháború előtti népoktatás elmaradattságát iskolaépítési programmal igyekezett felszámolni. Egyre erőteljesebben merült fel az igény a 6 osztályos népiskolának 8 osztályossá fejlesztésére ben az országban már több 8 osztályos iskola működik.5s A Csapókerti iskolában az 1938/39-es tanévben létrejön a 7. elemi osztály. A következő évben pedig a 8. osztálybán is megkezd ődik a tanítás s' Az egyházi és az állami felügyelők gyakran ellenőrizték a 7. és 8. osztályok munkáját. A háborús készülődés rányomja bélyegét az iskolai életre is től fokozzák az iskolai tanulók katonai képzését. Az évi II. t. c. értelmében a 12 éven felüli tanulók heti 4 órás leventekiképzésen vesznek részt. 58 A katonai bevonulások és az iskolatermek katonai célolya való igénybevétele, kedvezőtlenül hat az iskolai életre. Az évzáró ünnepély, az ének- és testnevelési bemutató 1943-bon elmarad. A városi leventeparancsnokság leventekiképzés céljára tantermeket kér 1943/44-re. Az iskolaszék a Csapókertben 2 tantermet hétfőn óráig átenged. A katonaság különböző alakulatok részére, bizonytalan időre beszállásolás céljára, igénybe veszi az iskola 5 tantermét, okt. 1-től. Ezen kívül 2 tantermet rendeznek be légoltalmi segélyhelynek ss 53 TREL I. 31. h. 38. Debrecen i egyházmegye iskolalátogatási jegyzőkönyv 54 TREL I : 99. i Központi iskolaigazgató iratai Uo. I. 99. i Jóboru M. : i. m. 197., 198. old. 57 TREL I. 99. c. Presbiteri gyű lési jegyz őkönyv 470/1938. sz. 58 Pedagógusok a két világháború között Usszeállította : Balogh Sándor és Szabolcs Ottó Bp ald. 59 TREL I. 99. i Debreceni egyházközség iratai. Iskolai iratok. 7 3

12 A rendkívüli viszonyokra való tekintettel Debrecen belterületén és a kertségekben működő népiskolákban III. 31-én befejezik a tanévet~ augusztus 20-án dr. Révész Imre református püspök körlevelében felhívást intéz az iskolaszéki elnökhöz. Lelkére kötöm egyházunk és iskoláink valamennyi őrállójának, hagy a helyi viszonyok komoly és tárgyilagos mérlegelése alapján- nem várva a felülről jövő intézkedést és utasítást ~-, a teljes felelősség vállalása mellett mindent kövessenek el, hogy a hosszúra nyúlt kényszerszünid ő után valamennyi tanulónak beiskolázása és tanítása a lehetőség határain belül megkezdődjék." si A város felszabadulása után az iskolafenntartók a különböző társadalmi szervezetek és a szovjet katonai parancsnokság segítségével hozzálátnak az oktatás megkezdésének előkészítéséhez.~2 Dr. Révész Imre püspök elvállalja a tankerületi főigazgató és tanfelügyelői teendőknek ideiglenes ellátását, majd főigazgatónak dr. Juhász Gézát nevezik ki. November közepén néhány népiskolában megkezdődött a tanítás. A Csapókerti iskolában a felszabadulást követő hónapokban szülő k, nevelők, gyermekek együttesen törekednek az iskolai épület, udvar, tantermek tárgyi feltételeinek megjavítására, és elején megkezdődik az oktatás. A nehéz körülmények ellenére sokan szereznek bizonyítványt az 1944/ 45-ös tanévben. A VKM is tisztában volt az iskolázás nehéz helyzetével és a tanév szabályozásáról szóló /1945. VKM sz. rendelet 2. és 3. bekezdésében így fogalmazta meg a bizonyítvány feltételét : - Aki legalább 3 hónapig rendszeresen látogatta az iskolát, bizonyítványt kapa Az 1944/ 45-ös tanév július 14-ig tart. A tanítás utolsó napja július 7., ezután kell megtartani az évzáró vizsgát. A rövid iskolaév alatt csak a legfontosabb ismeretek elsajátítását követelhetik meg a nevelők a tanulóktól~ A Csapókerti iskolában 358 tanuló kezdi el ezt a tanévet és 322 végez. A felszabadulás után a megváltozott körülmények között folyamatosan átalakul az iskola belső, tartalmi munkája. Az államosítás új irányt ad a további fejlődésnek, és új szakasz kezdődik az iskola történetében is. 60 TREL I. 99. i III. 22. Debrecen i egyházközség iratai. Iskolai iratok. 61 Debreceni Protestáns Lap aug évf. 34. sz old. 62 Vaskó Lászdó : A köznevelésügy fejl ődése a tiszántúli tankerületben ( ). Db old. 63 Köznevelés, 1945/5. 19/20. old. 64 Debrecen, XXII. évf., 41. sz március HBmL. VIII. 182/a/ 1. 74

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 207/2011.(IX.21.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY LAJSTROM VI/3 Sümegi felső leányiskola, állami, majd romai katolikus polgári leányiskola Terjedelme: 1 doboz Helyrajzi jelzete: 1924-1949 Sorszám Az iratanyag megnevezése Az irat

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től A 20/2012. EMMI rendelet változásai 2016. szeptember 1-től Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat. A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Létesítés adatok: Az iskola Fenntartója a Sárszentmihályi Községi Önkormányzat. Önálló gondnoksággal rendelkezik, ami

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben