HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312 SZOGENERATOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312 SZOGENERATOR"

Átírás

1 HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312,, SZOGENERATOR 1232

2 -:~ TYPE TR-0312 SZÓGENERÁTOR

3 Gyórtja: ELEKTRONIKUS MÉRÓK~SZÜL~KEK 1163, Budapest, Czi-róky u Teefon: Teex: GYÁRA Forgaomba hoz za: MIG~RT MÜ SZER- ~S IRODAG~P~RT~KESITŐ VÁLLALAT 106 Budapest, Bajcsy-Zsiinszky ut "1" pr. &z F. k.: Kiss Jovók József

4 Tartaomjegyzék Oda. A készüék rendetetése és.fehasznáási terüetc 3 2. ~1üszaki ada tok 2.1. Iudi t<.!.si üzenunódok Dic, i tú i.s specif'ikúció 2.]. Kimenetek 2.~. Háózati adatok 2.. Egyéb adatok 2.6. Kima adatok 2.7. Periodikus ütésvizsgáat J. A müszpr összeáitása 3.1. A müszer 3.2. Tartozékok 3.3. Csöves ovadóbiztositó betétek 4. A készüiék és.f'öuj részeinek müködése és ' f' e{, pi tt~se 4.1. Müki.)dt~si ev Részetes mükidési ei.r ás 4.J. Mechanikai f'eépités. Á.ta::J.nos üzernotet.ssi utasitások.1. A k6.szüék ki- ó.s visszacsomagoása.2. Átaános utasítások 6. BiztousáG'techn.i.kai utasítások 7. Üzembeheyezés <. őkésozitése 7.1. Kezeőszervak ~s csatlakozök Óvó reudsznb/yok 8. Hasznáati eőirások 8.1. Üze~ehoyezés 8.2. Hiteesités 8.1. Üzenuuódok, m( rések 9. Jueczetes rne~1ibásodások ') )

5 10. Hüszak.i karbantartás 24. A müszaki áapot eenőrzése Tároási szabáyok 2 Heéketek

6 . A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE A 1232 tipusu szógenerátor nagysebességü {0 }ffiz) digitáis áramkörök 1 IC-k vizsgáatára akamas speciúis impuzusgenerátor. A assu és gyors periódusidg tartományokban egyaránt beá i tha tó Jú'ormáció tartaom szées sávban ehetövé teszi ogikai áramkörök fkcionáis visekedésének vizsgáatát. Tovább boviti a fehasznúisi ehetőségek körét a beépitett ávéet.en JCgenerátor, meynek s:z;okvencia hossza három érték közü váasztható. PRN (ávéete.n jegenerátor) üzemmódban a készüé<. segitségéve ada tátvitei vonaak vizsgáhaták inf'ormációveszteség ietve, torzitás szempontjábó. Jó hasznosi tha tó tuajdonsáe;a a készüék.nek az egyidőben hozzáférhető pozitiv, és ECL jekimenetek és ezek kompemens (eenkező ogikai tartamu) párjainak megéte. A készüék segitségéve evégezhető vizsgáatok körét böviti még az aaposzciátor ind.itási módjai.nak sokodausága, mey ehetövé teszi több készüék összekapcsoását. Abeépitett ECL itegrát áramkörök viszonyag nagy frekvencián is (0 MHz) biztositják a szógenerátor megbizható mi..ik.ödé s é t J

7 2. MÜSZAKI ADATOK 2.1. Inditási üzemmódok: beső küső e~ z eres kapuzott Beső inditás Periódusidő tartomány: 20 ns ms ( sávban) (10 Hz - 0 MHz) A sávok f'eosztása: I. 20 ns ns II. 200 ns - 3,3 us 1 III. 3,3 /us /us IV. 100 us- 3,3 ms 1 V. 3,3 ms ms A sávok <.özött f'inoniszabáyzó biztosit ja a f' oyama tos beáitási ehetőséget és az egyes sávok átapoását. Periódusidő jitter: ~ 0,1 % ps Küsö inditás (EXT CLOCK) Ismétődési f'rekvenc i a: DC - so MHz Indi tó je széessége: ~ 10 ns Inctitóje1 poaritás: +1, v vagy ECL og. cs tek A bem~netre f'eszütség: adható max. +1 v Bemenet i impedancia: so o n néveges szin.., Eeyszeres inditás (SGL EXT CLOCK áásban az eöapon évő ehetséges. nyomógombba

8 Kapuzott inditás (GATE) A beső mü\.ödésü. vezéreunerátor a küsö kapuzójee szinkronizát A pozitiv kapuzóje időtartama aatt a vezérgenerátor rnuködik. A kapuzá.swz.szüks(~ges i' eszüt ség: A bomeuetre adható max. í~eszü tség: Bemenoti impedancia: A khpuzóje frekvenciája: - +' v cs.:t, v 00 n névec-es DC - MHz : Szóho.s.sz: 2-16 bit (az e~pon évő peremk(~rekes kapcsoóva beáitható) Szótartaom: az eőapon evő két&ásu kapcsoókka beáitható Loc;ica.:L-norm<~ tő a cimenetokun. ós kompomens tartaom pg yideji.i eg hozz,ií'érhe Szóforrua: NRZ, RZ az eőapon évő kapesoóva váasz tha. tóa.h (RZ impuzus széessóg o - 1 ns 1 3 O!>fH z í' e e t t cca. a periódusütő 0 %-a) 2. 2.!.~. Szócikus ve:zér~: { RECYCLE ~10D~) f'oyamatos (ADTO) - egy óraje késetetésso a szavak k.özött-, eektro- 1232

9 nikusan indi tot t (EXT), manuáisan inditott (MAN) és pseudo random noise (PRN) 2.2.t.. BXT inditáshoz szükséees feszütség: Ismét6dési ideje: Dditóje széessége: A bemouetre adható max. feszütség: Bemeneti impedancia: + v, cs szóhossz + periódus +30 ns ~ 10 ns.:!:.1 v soo n néveges 2.2.~.2. PR.t"'T szekvencia hossz: 2n- (aho n=7, és 1 váaszth~tóan) HESET A gomb benyomott heyzetében a szógenerátor a szóinditas e6tti áapotban van Kimenetek Szink.ron kimenetek: óra szink.ronje os6 bit szinkronje utosó bit szinkronje Az óraszinkronje mi1.den b:itro egy szinkronje.ct szogú. ta L (~zóhossz + bit), az eső bit szinkronje a szó es6 bitjének megfeeő, az utosó bit szin.kronje a mindeu.kori ut;osó b'itnek megfeeő szinkron jeet ad., Szinkronje ampitudó: ~+2 V (0 ohmon) Szir~ronje fofutási-, visszafutási idő, 6 ns

10 FGkimenetek Kimenntek poaritúsa: pozitiv ós ECL (m:i.ndkét poari ti shh ec:yj de j i i ee: megjeenik a normá ~s kompenwns j o>, ki.;- kti- 1 ön k I tene t: eu ~.>o~iliv.l1unoti Utp.Lncó:::: 1-2 'i ('.'>~) Pt>:üü) Pozi Lv LL.wno i J'ufu túsiés vs~zarut~si idg: ECL kij;tonbti a.mpitntó (:,o omou mórvo): ~ IS v 0 ii: -o,ns.::o, v v 0 L: -1,7j 2Y,1) V 'utúsi idő: 2. h. ITúó~za ti nca to::. :2 ~ J Fc s z ü t s 6 g : 2. L~. 2. L 'rekveac ia: 2 ~ J Fo gy as z Uí s : :::=:h n:'> 110,1::}, :!2U V.:_10~'~ 0/t)O Hz max. (Í VA 2.. E,; y P. b a d.<t t ok.'):,> i nj~ i t:~\1 s 26 G HLIH s~:n._os ' J 0 8 mm r;téy kb. 8 kg :~.6. Kia actatok Körn-yezeti hőmérséket: o +10 C + J::i ú c Ö) % Levegó 1 LJ!ativ p<'tr;t tarta ma: nt~lx.w,., (

11 Ktir11yezoti hrn6rs6ket: LeYPc;{} ro. púratartarna: + C +40 C max. 8 % 6oo 1060 mbar 2. o. '.. Kör)'CZPti }J;)rn(~rsécot: 2.o.j.2. LeveG re. p~ratartama: 2. t>. J. J. L6cnyom~í.s: >- 0 c C -~.:; + max. 98% 6oo 1060 mhar Peri.od i.ku s i.i té s v i zsg(ta t..,,...,, ~. '. 1.. Az üt<s:s időtartamu: 2.'(.2. A t;yorsuás max. értéku: 12 ms 2 0 mjs

12 J. A HÜSZER ÖSS:EÁLLITÁSA J.. A müszer Type 1232 (TR-OJ.2) (\iord GENEHATOH) Szógenerfttor ub ).2.1. "A 11 tartozéc (a készüó<: árában benn.fogat) 1004 Háózati csatakozó vezct~k db c satakozó th.tgúkk:a J :)O ohmo:-> kúbc ( rn) 1 db HLLn.ü',t végén "BNC 11 csat.a-:.:.ozó dut.jóva Ki..:: neö kártya db (R.sz ) as:~:náati utasítás 1 du '3. J. Cséives ovadóbiztosító betéte\. 1 (dú.óza t) 220 v - TJS ma (FST-31 ma+.x20) dl (Háóza. t) UO\' i.27v - TÓJO ma (FST-630 UIA+x20) ~ db T 800 ma (.FST-t100 ma+.jx20) 2 fi h T2, A (FST-2, A+x20) db FIGYELEM! A biztos i tó bntét cimk.éjón a 11T" Letüjezés ké:;.:; Ptr::tPtt o.vadóbiz(;osit{ betétet jo.&u.t. 9

13 4. A KÉSZÜLÉK ÉS FŐBB RÉSZEINEK MÜKÖDÉSE ÉS FELÉPITÉSE 4.1. ~üködési ev Az ismertetés a Heéketekben átható tömbvázatok aapjt't történik (. és 2. ábra). Az. ábr(m a készüék óragenerátorának tömbvázata átható. A periódusidot meghatározó óragenerátor () tötő és kisü tő:fázisa egyen() i.deig- tart, igy négyszöghu6.mu kimenőjeot ad, m.::-ybö et::'y monostabi áramk.ör áítja eő a 2. ábrán átható digitáis vezérés számára az RZ széesséc;i.i órajeet. Az óragenerátor finomszabáyozása a tötö és kisütő áramgenerátorok szabáyozásáva történik. A kapuzó eri)sit) (2) s~inkron kapuzást tesz ehetövé. A di~iutis vezérő áramkör inditható beső óragenerátorró és küsö indítási. erősitörö. A küső indítási erősitűné (3) pozitiv és ECL jere vaó inditás váasztható, s miudkét c.~;otben ehetséges az et:.ryszeres efu tá su impuzussa (sinc; e puse) történő inditús. A 2. ábrán a készüék digitáis vezérőáran~öre és a kimeneti erősítő átható tömbvázat formájában. A shift regisztcr () a szótartaomnak megfeeő bit sorozatot az óraje ütemében fogja soros kimenetén kiéptetni. A kióptetett bitek számú t a beáítot t szóhossznak megfe.eően a számáó (3) és a szóvég fip-f'op (2) szabja meg. Cikiku::> szóinditásná a shif't regiszter, a számáó és a szóvég.fip-:fop kozd(ti beá<isát a (6) kapun át foyamatosan érke~ö órajook biztositjá<:. Küsö szóinditás áapotban uz u jraiuditó fip-í'op () kapuzza az órajeeket. Az ujrainditns ehetséges eektromosan vagy nyomógombba. ivéeten joso~ozatok eöáítására szogá a PRN viszszacsatoás Áramkör (4) közbeiktatása ugy, hogy háromfée s~ekvenci~ váasztható

14 A shift regiszterbó kiépő szóbitek széességét a (8) kapu bemenetén évő kapcsoóva egy f'ix érték (RZ) és a következő óra j o ig tartó id() zi tés (NRZ) közü tudjuk váasztani. A (7) kapun keresztü a s~inkronjeeket kapuzza az óraje. A kimeneti orűsitő (9} 0 ounra iesztett kimeneteken biz Lositja a pozitiv ietve ECL szintü jeeket, It. 2. RászJ.otes mükücl;si oirás (A~L Ctramkiir.ik ismertetése) A készüéje müködésének részetesebb ismertetése a viamos kapcsaási rajzok meg feeő poziciószúmaira vaó hivatkozás- A kószúék {u. amköreinek nógy túpf'eszü tsér;re Vún szüksége. A +1 V b.pí'e::>zü t.:-;ér; nyers.fo::>zü t::.ége D2, DJ egyenirányitó diódák és C kondenzátor kdzös pontján ktüetkez:ik. A tápí~eszütség stabiizáását IC4 stabiizátor végzi. CJ +Vbó áitja c() a + V-os stabiizát feszüt::;éget. DJ, D diódú.k anódja és C2 kondenzáto1. közös pontjáró vett Hyers.fDszütséc,b(d. úitja elő C2 stabiizittor a -1. V táp f'eszüt;,,{~get. A -,2 V rm~yárai IU {nag yobb int 2, A) tápf'e.szü t ség nyersí'eszü ts é ge a IJ6, D7, D8, DY d i{, dák akot ta egyenirányitó ee,ysg' és C3 kondenzátor negativ pont.ján koetk~zik. A stabiizáást az IC stabiizátor végzi oy 11ódon, hogy R eenálásan keresztü vezéri a púrhuzmuosan kötött T tranzisztort. D dióda az oöapon jezi S háózati kapcsaó zárt áapotát. LF_ há.ózati szürő megakadáyozza a háózatró. 7 a nagyáramu környezetbő eredő zavarok bejutását. 1232

15 Óraeenerátor Az időzítő kapacitásokat tötő-kisütő áramgcnerátorok (TR 201, TR202) áramát a TR203, TR204 tranzisztorokbó 's D203, D204 diód{j.cbó kiaaki tot t úramkapuzó hidkapcsoás kapuzza. Az idözit~ kondenzhtorokon megjeenő időzitő feszüts~g n TH:20 emi t tcd;,:öyctöu coresztü kerü a komparátorra. TH~06 áramgenerátor az emitterkövető áramát határozza meg. A kompurátort a TR207, TR208, TR209 ~s TR210 tranzisztorok a.kotj{uc. A komparátor TR208-as tranzisztora egyrészt vezéri az áramkapuzó hidáramkört, másrészt meghatározza a komparit tor következő kompará<isi szintjét (nagy hiszterézisu komparát~r). A kimenőjeettr207 koektoreonáás&n kapjuc. A tötö-kisütő úramgonerátorok áramát P potenciométer szabáyozza azonos mértékben, igy az időzítő kondpnzf.tor tötő-kisütő fáz~sa azonos ideig tart, és az időzit f'oszü t ség húromszöe- aaku. A komparátor kimenőjee pedie mmd-:. az időzi tő feszütségnek meg.feeő en négyszöghuám. Kis ti> tő-kisütő áramokná TR20 bázisáramát a P20 potenciométerre kompenzáhatjuk ugy, hogy ekkor is pontos négyszügmárnot kapjunk. A második idő zi tősáv kondenzá torá t Reed-reé kapcsoja (RY201}, a többi sávot pedig tranziszt6rok (TR22, TR213, TR214). TR2 a komparátor jeének kicsatoásá~ biztosítja, s csak beső inditásban müködik. P202 potenciométer az áramkapuzó hidkapcsoás vezérésének heyes beáítására szogá, mig P203-ma az időzítés ampitudóját meghatározó komparáási szinteket ehet beáítani. A szinkron.ka.puzást a TR218-TR219-TR220-TR221 tranzisztorokbó áó kapuzó er6sitő teszi ehetövé. Beső müködés esetán TR218 és TR220 vezet. Kapuzott üzembe kapcsova az eőbbi két tranzisztor ezár, és csak a beérkező pozitiv je időtartamára kapcsoódik vezetésbe, ami

16 koris az óragenerátor komparátora és igy az óragenerátor is mi.iködn.i fog. A kapuzóje a D20-D2-D22-D23 tufeszütség een védő diódás hidkapcsoáson keresztü jut a kapuzó ára~~örre Ki.isi.S indit~~ A vezérője a tufeszütség een véd() diódás hidkapcsoás on ( D102-H0) keresztü jut a je-uniformizáó erős i tőre (TROJ-TR.04)... THOt- bázisára úz indítóje f'eszütségszintj einek ( + vagy ECIL) mec.:t'ecően S2 kapcsoóva kapcsojuk a mügceoő komparát.si értf,ket. ECL áásban D..O dióda rdjitja be a diód(js hidkapcsoás vonatkoztatási,. szintjét. TR101 6~,; TRO~~ tranzisztorok e()f'eszitése biztosítja, hogy DOG, D 0 7 diócúkon kapuzva jusson az indi tó je U 9 közös e en(dúsra. IU9-en f' ug keetkezni a következő fokoza t (uwy Sdunitt trgger) inditójee. Beső inditás üzenunódbau a:.t. <,őzí) pontbun eirt TH2 tranzisztor :fogja R9-en generú.u a z.. indi tó ;j ee t. Iyenkor a THOJ-TR04 di.f'ferenciáerősi tő nem is müködik. A Schuti t t trigc;or (TH09-TfU09) komparáási szintjót a 'koek toreenáásaihoz kapcsoódó tápfeszütség értékének v(d.toztai/ts(tva.o!wt beáitani (Pü). A komparát, gyors f'e.i'ut::'su je a TH2-TRJ differenoli.erősitőre jut, mey... nc:k mu1k:aeenáúsáró TR. emitterkövető veszi e a hasznos jee t U(>;y, hogy a következő áramkör részére az már ECL szinten bztostott. Az ECL kiuu-m()j8 megf'eoő offsetjét P02 poteno:ométerre :.'t L i tha t jt.tk be. A küső szóinditás erősitője TR116, TR117 diff'erenciáerösitőb~ és TRJ1 emitterkövetőbő fe6pitve a fent eirt 111óctou :fogja a pozitiv poaritásu inditóje.et ECL szintre temü. It t P OJ szogá a megf'eeö szinte toás beái tásara. A humoneton szintén védődiódás hidkapcsoás taáható 12~J2 J

17 kiír' ;'tlt.t ;tdott i.in mi('b() f'b{t.ltott impuzus e:::;z. Az ÍI.JPiiZ::-- c-i/_(' ], s:::;<' t:t' t JC~}OI+ két kapnj:'tijó,:.s CJ~. HJ9, :_,-~d-!.. -d fu..' pi te t mojws tabi bizto:::;i L ja. F;z a :::;zéess{ c; 1.: ~' / ;t/.!(/ ÜZ( rhhód.)i. t' 1 őftló impuzusok sz{~ es séc;u is "\1. Tu ti/.('hu.júdhu a beú i to t t szó foyama t.o:::;an ismé tódik, 1C:J'1-C301+ kapukon az éraje foyamatosan átjut. Tegyük L, o:.y 1C~U. J-K í'jip-1~op Q (1) kimenetén H.IGH szint, ;1~.-:az ur :icd. 11 1'' V<tH. Ez a. szint ICJ7 számúú és C307- L:'L~,;, i1 L.!'..'r~'i.>:>zt<:re~ miködésót cng~dójyezi. CJ07 szám Li L',::;. adc.t.t; tu' t, mic- kimeneteinek áapota ei'e.é száwu\<t, o J,:Ti a uu(tt.ch:.k.or TCJ1 (1) kimenete útvút P ~~nj,('zí;, t.i.a.potba t;s a schi1'tree;isztert és a szúmúót, t d., t. J. i ';', ~ u z, ;: é~ s z i t i e 1 ő \.(izju JC~i,; (o) és K () bemeneti oökészitő szinteket kapnuk a denéshoz. A következő óraje. ha bisára beiródik dz j tíurm:'tció a szúmúó)a és a shif'tregiszte.cbe. ICJ1 Q (:') k.i.m< ('Le t.ulja ICJ1 K () bemenelének eőkészítését dz J,j tw'. Jw~szabb!:iZÚ esotéu. Iyenkor ICJ17 carry (4) L L>i~. ru (o >.Lztositja 1CJ1 Q (2) kimenetóne~ vátasát. JCjL~ ~ (Jif) kimonote ICJ0 kapu (12,) bemenetein kapuzza ;1 s!, d' t. r('{;i sz ter kimene té n megjeenő soros szóbi teket, w< y"k invc:rze: is eö,'t CJJ kapu (9) kimenetén J.;:q,u (;~) kimerwén az úrnje S2/L kapcsoó HZ áásában i(),"; m c,jc Lc Juü ós 1G.t.puzza n szóbtoket ICJ0 (J_O, 6) bernew; t 1 in. S2/L kupcsoó NH áásúban az információ bi tok a st u t 'egisz or kürwrw t ének met..rf'eeően { J. ú 1 r; i ) A ~, <.inkron,juekct fognak vátozni. ICJ06 (, 12, ) bemenetein kapuzza az c'> 'a j <d. KiH si) szóindi tás üzenunódban TCJOJ J -K f'ip-j'op Q 1212

18 (2) kimenete ICJ04-on keresztü ekapuzza az órajeeket, amikor az indi tot t szó végetér. Az órajeek engedéyezt~ so ICJOJ SET () bemenetére adott impuzussa ehetséges. Az indító impuzus manuáis eőáitúsára szogá ICJO NOH kapuibó és IC')02, HJ09, ICJ:J monostabibó áó úramkör. JCJU2 (.) bemenetén koresztü jut uz ftramkörbe a szóiwit() LICif'i"Lre adutt po:t'i..tiv.lnditóje, nüutún +.2.J. poatban.1~ir t. Úr:J.nLkör EC.L szintre teszi tt t. ;\vt' etpn jesürozatok (pseudo random noise) f~ ŐÓ. i t{lsú t tc'szi 0hetö:.vé az ICJO EXCLUSIV NOH kapnibó és ICJ09 NOR ka.puibó c'tó visszacsa toó h(tóza t. IC ')10 (, 1) beme ne <~i a shif' rct_';is~ ter üzot kirnc.r1eteire kapv so ódiik, ''7 rrh,yck v 1..--;:-,zacsa to L\ sa a 2'- L, aza';!;. 27 b i t 110:-,,,zus(tcu PHN Jt,üsort eredményez i. JC JO (-t, ) bemenetei a 2 L J -, aza:.~ b i t J.>Hj~ hosszusti c;hoz tartozó shi:ftregisz te1 kintenoteket ós JC'310 {7, 0) bemenetui a 2 1-1, azaz 3276'7 bit hoss:zu.s!t{\'hoz tartozó kimn1wteket 1~oc;j{tk összo. A küéiuböz(, hosszusú{','.t úvéeteu jnsorozatok kivúaszi/tsa S2/H, ~2/1., ::,2/J kapcsuókka történik. A kapcsoók a kiváaszt<) t t,ksuroza thoz tartozó visszacsa toó NOR kapu bcmenet 'e t;,~t.t-;: Ut:'udéycző Cüszütségszintet kapcso.ni.. Az ]C '309.NOH kapuk kimene ti:i huzaazo t t-vagy kapcso a t ban vannak, s h:..iziis pontjnk IC:JOR süf'troc,'iszter soru~~ bemonot~re kapcsoódik. Pi áásban S2/G kapcsaó titja IC 'J K () bewcno tóaek e1űkószitésé t a bi.enéshez, igy ez az újapot foyamatos. ~.2.. Kimt'H~ti Prűstó A kirneue Li erős i US áramdir hé t dit':fe.cenciáerő::;i t() b() á. A hé t ertisi t\) b ű ö t 1 ietve ke t U egy.forrna í'eépi tbsü. Közös tuajdons3g'a az ert)sitgknek, hogy kimenettd.k er;yarún t 0 ohmos ezáró nonáisra doc;oznak.!\ dit'.fereuciúorősi ti')k közös t>mi t terében nw vozet t eená[uwk köze

19 ú rum~eucrá t oros müködés t biztosi.tanak. Az áramok di:f:ferenciárer()si tös gyors kapcsoásáva biztositható a kimeneti jeek gyors :fc:futása. A gyors kapcsoás érdekében a bemeneteket oon..fú~~su jeek vezérik. A~ ECL szintü vezérőjeek miatt a bemeneteken szintetoó úramk.örik vaju.ak. t.j. }echanikai i'eépité~s A k.ó~~üók 4-es subrack rendszerü dobozba épüt. A doboz korszerü öntött odaapokbó á. Az asó és :feső :fedéemez :ft-nyes rezisztán :festékke bevont awniniumemezbő készüt. }ind.két ap az odaapok vágataiba csusztatható és a h6taphoz csavarra rögzíthető. A készü-?:kben keetkező hű természetes etit.vozását biztosítja az asó és i'eső boritóemez per:foráása. A készüéken beü négy nyomtatott ftr<urtköri apo t taáunk, meyek közti az aapemez, mey áramkörüket is tartamaz 1 a másik három kártya mechanikus röc-':itésére is szogá. A tápegység szerevényei egy hajitott aumínium aapemezre vannak szereve, mey igy biztosítja a keő hütést. A készüék doboz a könnyebb száitü tó súg érdekében egy 3 heyzetben rögzi the tő f'ogantyuva van eátva

20 . ÁLTALÁNOS ÜZBMELTh-v:fÉSI UTASITÁSOK.1. A kószü,jk. ki- Óti visszacsomagoása ut<j.n -a..éc;mentnseu z(u t müanyuc burkoli: i.::> et<'tvoi.thatú~ Mi.nüezek utún a készü.ék. üzcmbeheyozhctö. Am~:c1nnyi.>en a kó sc.süj ék ujbói sz.éj i Lis ra ker u, bcesomo.e-oúsa a fm1 t A tübb 6toGü burkoa.tba csornacot kü.sziit'-k küsh burkoata hujúmpapir do>oz, me.ye t a ragasztásoe merü<' n ke fe. bontun. A k6s7.i.iü. k.!<1 - Q m.{unpapir doboz!)ú tört( nt klumoós..smertotett wód t'orditott!:urr:ndjéhe törtt' ujt~k:., f!wti) ec minden csomae:oási. anyag :fehasznáásáva, ncho1;y a kó szüók a z u ja oh.szá i. tás i'oyamúu kúrosod{ts t s:z.envedj ou. :). :2. Á tafuos utasi t{u,;ok A kt;sziiék ehoyezósóné i.t tvu üzemu t e t8sén(~ vegyiie J' ic;y,: temlu, hogy a müszordobo:t. besejében kee~ tkozíí hö evezetése teruu~!s?.ctos uton történik- E<~ért a ped'orú.t u.só és :feső bortócme."; etak<.rúsa kprüendó. 12'32 17

21 ,, ' 6. BIZTONSAGTECHNIKAI UTASITASOK A készüék ~ezeése küöneges biztonságtecuikai intézked6sckct nem igény~. A h~ózati feszütség 'tkapcso,sa 0s a biztositó eseteges cseréje a készüék h'todaán körmyen <üvégczhető, de ezen müveetek eőtt a háózati csati:.d.;u:.i.ú dugót uz ajzatbó ki ke huzni. A bizlositó betétet kiovad.s esetén drótszáa, vagy átkötéssa heyettesiteni veszéyes és tios. A biztositó kizáróag a gyár áta eőirt, vagy azza azonos viamos értékü és méretü biztesi tóva pótoható. A készüék csak védőfö<ie>éssej el.tott háózati csatakozó ajzathoz csatakoztatható~ A ké szi.iékct a tartozék.ként rneéke1 t húóza ti csatakozó vezetékke ke összekötni a háózatta. Etérés esetén csak födeő érre (3-eres kábe) eátot t vez<~téket szabad hasznáni. A háózati vezetéket eőször a készüék.hez kcj. esata<.oztatni és azután a háózathoz. Kihuzás esetén eí)ször a háózati ajzatbó huzzuk ki a csatakozó dlgól 1232

22 7. ÜZEHBEHELYEZÉS ELŐKÉSZI1'ÉSE 7.1. KozeGszervek es ' csatako?:ók A készüék oöap.ján 0heyezkedő ako~ók (~. ~Lra). kczeő:szorvek ' es c:-';at- S s~~a S2B S2C POi}; H GATE ON EXT CLOCI\ +1' v OR ECL EXT C LOCK ON hiózali kapcso6 óra j e vt puzús i:zcmmódkapc ~_;o ó ECL vagy pozi tjv jo.ü vaó indiküs() iw:u. t(tsi üzenuncjdkapf'soó S2D SCL e~ysz<~ros ef'u tú:-;u.impuzus t iu J i tó nyomógomb S2E HECYCLE HODE ~W~ M.Uái~ SZ.Ó indi túsra :-;:.:.o. C<tÓ nyo!ó(!;ob S2F!iC YCLE HODE 1\.üső szóindi t{ts úzt'iiuió.ka1>csoó EXT S2G HECYCLE MODE AJ TO :Coyama tos szúindi t:1s üz~c:tiunódkapcsoó s:m PHN - L-27 üzc~rmnúdkn pes<) 1 ó S21 PHN- 2011'7 p 1 'eudo random nose üzmnód 20!17 bit. kapcsoú S2.J PHN pseudo randmi noise iiz.l;iu!úd J:~?67 bit kapcsaó S2K HE SET S2L NRZ/HZ f) 3 C LOCK RATE a apheyze t. be áli t ó nyo!tógumb S:t;Ótartaow uwgjocné,-"j J'ormúját váasztó nyomógvmb fr'kvenciasávoka t vá t ú HYOHIÓkapc::so- Jó 2 J~ 19

23 S4 WOi LEKGTII x S WORD LENGTH.xO SG DATA CO\TE~T 7 DATA CONTENT szóhossz egyes heyiérték kapcsoó szóhossz tizes heyiérték kaposoó szótartaom áító nyomókapcsaó a bit áitásához szótartaom áitó nyomókapcsaó az 1-8. bit áit~sához P D óraje ütem finomszabáyozó háózati bekapcsaást jező fényemittáó dióda So2 GATE INPUT az aapfrekfeciát kapuzó je csatakozúja SoJ EXT CLOCK INPUT küső inditóje_l osatakozója So!~ EXT RECYCLE HODE INPUT küsö szóinditás osatakozója SoS FIHST BIT OUT eső bit szink.ronje kimeneti csatakozója So6 LAST BIT OUT utosó bit szir~ronje kimeneti csatakozúja So7 CLOCK OUT óraje kimeneti osatak.ozója So8 ECL TRtJB OUT ECL kimeneti csatakozó So 9 ECL COHPLE?>IE:ti'T ECL kompemens kimone ti csa t akozó OUT SoO POS TRUE OUT pozitiv szintti kimeneti csatakozó So POS COMPLEHENT pozitiv szintii kompemens kimeneti OUT csatakozó A hátapon tac~üha tó csa tj.nkozók (. ftbra): So F háózati osatakozó háózati biztositó háózati feszütségváasztó

24 A készü1..':~h ÜZí':'HILdwyezé,:,e eő t t; üeuőrizni ke a h;i. úzat i :feszü t ségváasztó á:.sát. A gyár a ktjsziéket; 220 V :fe.~:zül:;óc;ro á.i tv a szá.i t,ja. ü V ie tv o 2 V ru vaó út.kapcso.i/ts a k.1~szü' k hát.apj< 0v() J'c/S'.t..u.tst' c; v{,asz tó du.c,a:,;z {Í. tdufsa~>zulis<~va ehe Lséc:os. Atk,1.pcso/1s u tún <:~. kós7.üékhoz meléke t.l ü V i]_{' LV<! 12/' V-oz ;;'.-':iik..sóe-or-; _,jzil>sitó H"t~'tct ke a Fi::>E fn.it'<ttn biztosí téktartóba heyezji. A h{d,),c;a ti fnszü tsf.e-v<~a::;z Ló dltc:ó heyt s á Uisának eun ~ n z0se utfu1 a k\':szü.i'!k a háózati t satako~>:ó zsú1ór.sng:t- ~L' >~ v;. a vé~ Jéíj'ödH(i'\u. f' á to t t h/t.l ',._"ú in~. csa t.aknzta t-.. 12'32 21

25 8. HASZNÁLATI ELŐIIL\.SOK 8.1. izc'mb0heyezés A készióket az S háóza ti kapcsoóva ehot bekapcsoni. A wkapcsoúst D i'ényemi ttáó dióda jezi. A háózat bekapcso.l'tsa u tán a ké szi.i,_jk_ üzemképes. A készüékke törté no mért'!sekné mndig ügyejünk az aábbiakra:. A készüék haszu.á.t kimeneteit jó minő::>égü 0 ohmos kábee és 0 oun ezáróva ke eátni. A ezáró eenáást min<ig a kábe f'ehasznáói végén heyozzük e. 2. A kc~::;züék kimeneteire nem szabad küső eg-yenf'e:-zü t s6gct kényszeriten:i, mert meghibásadást eredményez Iitecsités A kószüék csak gyáriag hiteesíthető, egyébként hiteositóst nem igénye. B.J. Üzemmódok, mérések A készüék a 7.1.f'ejezetben eirt cozeöszervek segts(c6ve müködtethotö. A koaxiáis bemenetekre ietve kiwenetekro vonatkozó és a 2.f'ejezetben megadott müszaki ada toka t vegyük f'igyeembe. A 7.1. f'ejezetben eirtakhoz vegyük.f'igyeernbe a kövotke-, zőket:. A szótartaom beáitásának értemezése a f'ehasznáótó í'üc;c;, mert p; az 1. bit kapcsaójának benyomása az 11 i.gaz" kimeneton (TRUE) a je magasabb.f'eszütsógü áapotát jecuti, de ugyanehhez a bithez a kompemens kimeneten

26 (COHPL) az aacsonyabb.feszütsóe;ü ftapot tartozik. A kompeiiens-normá ("igaz") kimennt ú.e1.csonyabb vagy magasabb.feszü tség... áapotu bit,jeinek összege rnec;ot,"yc~zik a beáitott szóhossza. Kü.ső szóind.ltás üzenunódban (EXT IU~CYCLE MODE) a knpuzó bemenetet kihaszná va (GATE ON) könnyen szink.ron:iz:' Hta t,juk a szóinditást. Iyenkor az eső inditás eőtt haszná,juk. a RESJi~T gombot., PRN ü-/,euunódban a heyes müköct'~s csak uc;y jöhot é tr-e, ha a haszná t PRN hosszra jeemz() shif'trec;isz t. cr r'é sz az indi tás eőt t n<~nt tejl":3c nua tartaimu. Tehú t 127-es PHN hosszuéti, aho a visszacsa to t közb ens() regis::<:. t Hrek (16sd pont), az 1-7. bitok kapcs()ó:b küzii uga..áb> az egyiknek benyomott áapotban ke enni. ~nuek mec;f'ee()en 201~ 7-es PHN hosszná (2 11 ) 1-11 bitek kapcso,;., ó i ki:izü és PH.N hosszná (: ) -1._ b. tek h<izü. k.c a z eg yikn(: be nyomva enni. PRN.szekvencia indi tha tó ec;y tetszőegese oúi tot t szótó. Duú.itjuk. a kivánt start szót p. AUTO iizcmuuódban., majd J}{N-be kapcsova RESET gomb egyszel'i enyomása Htún armak f'rüeng-edésekor a ki.vúnt szútó starto a PRN'. 1 t. t azt ko.figyeembe vem1ünk, hogy a bnái tot t PL'J hossztó fügtj'öen a visszacsatoúson 1\:i.vi eső b.i t<)k kapcsoói k.i engedet t {apo tba.n egyenek. {p. 12'7-es h~.sszná -'7. b i t. ok ka_-csoóin ái t juk. w a. star t szó t, a többi kapcso ó t kiengedji.ik ~)

27 9. JELLEGZETES }i'ghib;\sodások A készüék áramköri eemeit gondos méretezés és kiséretek aapj!m ha tároztuk me~, igy tipushiba,,jeegzetes meghib{usod.:ts Pm fordu ei.). Az c::;etce;es aka h ész öregedésbő vagy a készüék heyteen kezeésébő aap '~s ereö meghibásadások esetén a készüéket az fcd(:ícmez e túvoi tása után szemrevéteezhetjük. A szetumder köri biztosité!\:.ok eseteges kiovadása esetén a csere köm1yen evégezhető. Továbbra is fennáó üzemképtt~cnséc- esctén a mcéketekben taáható kapeso_ási rajzok ós a hasznáa ti utasí t;_~s 1~. 2. -cs pontjában eirta< aapjún múdszeresen keressük meg a hibát. Akatrészcsere osetén ajúna tos szorvizszakemberrc e végez teti az eseteges u t ún.ái tá soka t. 10. :-IUSZAKI KAH.BA..VI'ARTÁS A készüék müködtetéséhez senunif'ée küönet;res karbantartús nem szük.séges.. A HÜSZAKI ALLAPOT ELLENŐRZÉSE A ~<észüék müszaki áapo ta egyeten mérésse nem áapi t ható meg. A müszaki áapot megítééséné a müszaki adatoknú eirt jeemzök eenőrzése az irányadó. 2J2

28 12. TÁROLÁSI SZADÁLYOK A készüéket az.1. pontuak. met~eeóen bec.somagot és erag:1.sztot t áapotx.t.n oyan ra.k tárht~ yiségbcn 1 if!tve o~yau küsö körümények küzött ke raktározni és száitani, ame y az aábbi fü6irúsoktó nem t t.'~ r e: G>rnyozcti hímérsékct: Le\ egű routlv nedv<'ssór;p: rnax. 98 % Légnyomós: Goo - Oúü mbar A készü{d\:. 1üf;szu.id('Jii.taktáruz(s.::t küöü.luc~.. :.:; óv:iut6 zkedé-."< t Ltei.t Lesz s:~:ük.s6ges...,c:,.!<aktácozás után a. kt:'sl;ü.j.ék kio c soha;';o \'a n zouna üz.emképe~, O C aa t ti hőmf,rs6kj o ten tó r- :.:;:L.erí.i {t.andósit1 1<\ ;térbo eyozui és ott tartani mnda drug, ami e: a ú)ce;yensu.y beá, Ó;c< csak a zu tán n~~.( 111he!< yczui. 2

29 ~ ELLÉKLETEK Aikatrészjegyzék A készüék fényképe Órag-enerútor tömbvázata Digi túis vezérő áramk.ör és kimeneti. erős i t) tömbvázata Id.(; <ia t;rawnok Eőap a kezeőszervcd<e H<Í t ap a csatakozókka Beső erendezés, ábra 2. nb ra 3. ábra 4. á. b ra. ábra 6, 7,ábra 1'ipec;ység (Po'..-er Suppy) Óragenerátor (Period oard) IWsö indi tás ( Hother Board) Szóvezérés (Contro Doard) I:imone ti erős í tő {Output Do ard) Nyomtatott áramköri rajzok Io ther ioard Output Doard Poriod Doard Contro.:oarc 8. ábra 9. ~hra 10 ábra. ábra 12. ú b ra 13. ábra ~. '' _). :J. ábra Abra '. (t Q j --~)_

30 MELLÉKLETEK APPENDICES AN HANG npmnoihehmr

31

32 ,, ALKATRESZJEGYZEK PARTS LIST SCHALTTEILLISTE LISTE DU MAYEREL CnEL\HCI»HKAL\HII AETAnEH

33 RF fémrétegeeni.s meta-fim resistor Metaachichtwiderstand RK a zénrétegeent.s crysta-carbon resator Kohenschichtwiderstand RT ttrcsaeent.s dis c re sistor Scheiben widerstand RH huzaeent.s wire-wound resator Drahtwiderstand RPH preciziós huzaeentts precision wire-wound resistor Prizisiona-Drahtwideratand RZ zomtncbevonatu huzaeen- wire-wound resistor Drahtwiderstand Ab (enameed) PH huzapotenciométer wire-wound potenhometer Drahtpotentiometer PR réteg potenciométer fim-type potenhometer Schichpotenhometer CP papirkondenzttor paper capacitor Papierkondensator cc csi.mkondenu.tor mica capacitor Gimmerkondensator ' CK kerámia kondenzátor ceramic capacitor Keramikkondensator CE eektroit kondenzátor eectroytic capacitor Eektroytkondensator cs styrofex kondenzátor styrofex capacitor Styrofexkondensator CMP fémezett papírkondenzátor metaized paper capacitor Metapapierkondensator CMF fémezett müanyagfóiás metaized pastic foi Metakunstoff-Foienkondenzátor capacitor kondensator CML fémezett akkfim kondenzátor metaized acquered capacitor Metaisierte-Kunststoffkondensator mit Lackfoien CMS fémezett styrofex kondenzátor metaized styrofex capacitor Metastyrofexkondensator CT trimmer kondenzátor trimmer capacitor T rimmerkondensator CME fémezett poiészter kondenzátor metaized poyester capacitor Metapoyesterkondensator CET tantá eektroit kondenzátor tanta eectroytic capacitor Tantaeektroytkondensator CFE poiészter kondenzátor poyester capacitor Poyesterfoienkondensator v eektroncsó tube Röhren NJ azámjező eszközök numerica indicators Ziffernanzeigen D dióda diode Dioden Se szeén egyenirányitó seenium rechfier Seen TR tranzisztor t ransistor Transistoren Th termisztor th errnistor Terrniator IC integrát áramkör integrated circuit Integrierte Stromkreiae XL kriatáy crysta Schwingquarz So csatakozó ajzat a oc ket Buchae P csatakozó dugó pug connector Stecker ' T transzformátor transforrner Tranaformatoren/Obertrager L induktivitás inductivity, coi Spuen A akkumuátor rechargeabe battery Batterie. REG regisztráó recorder Schreiber F biztosító betét fus e Sicherungseinaatz H hagató headphone Kopfhörer /Ohrhörer H x hangszóró oudspeaker Lautsprecher RY jefogó reay Re ais J jezó.mpa piot amp SignaUarn pe G parizafény ámpa gow discharge amp Gimmampe s kapcsoó awitch Schater Mar motor motor Motor B teep battery Batter.ie M müszer meter Anzeigeinstrument

34 reaiatance a couche métaque réaiatance a couche de carbone résiatance a diaque réaiatance bobinée réaiatance bobinée de précision résistance émaiée pe3hctop Met&~~3HpOB&HH~ pe3hctop yr~eponhct~ noaepxaocth~ pe3hctop nhckob~ pe3hctop npobojio'h~ pe3hctop npe!h3hohh~ npobojio'h~ pe3hctop npoeojjo'h~ no~tpothem C 3M&JieBIIM RF RK RT RH RPH RZ potentiometre bobiné potentiometre a couche pe3hctop nepemehh~ npobojio'h~ pe3hctop nepemehh~ yrjieponhct~ PH PR condensateur au papter condensateur au mica condensateur,céramique condensateu r éectroytique condensateur au styrof!ex condensateur au papier métaisé condensateur a feuie en matiere aynthétique meta!isé condensateur au fim de vernis métaisé condensateur au styrofex métaisé condensateur trimmer condensateur au poyester métaisé condensateur éectroytique au tantae condenaateur au poyester tohneacatop OyMBZH~ tohnehc&top CJI~nRHO~ tohneac&top Kep&MH'eCKH~ tohneacatop 3JieKTPOJIHTH'eCitH~ KOHneHCBTop nojihcthpojibh~ Koaneacatop MetaJIJJH3HpoaaaH~ KOHneHC&TOP MeTaJIJIH3HpOB&HH~ BO~ <%>OJibf'Oi1 OyMBZH~ C nji&ctm&cco- MeTaJIJIH3HpOB&HHJ.IH KoHneHCBTOp HB JI&KonJJe- H04HOi1 OCHOBe KOHneHC&Top nojihcthpojibh~,met&jijih3hpob&hh~ KoHneHcaTop nonctpoe'hw~ MeT&JIJIH3HpoB&HHio~ nojih3<%>hph~ KOHneHC&TOP 3JieKTpOJIHTH4eCKH~ T&HT&JIOB~ KOHJieHC&TOp nojih3<%>hphwi1 KOHneHC&TOP CP cc CK CE cs CMP CMF CML CMS CT CME CET CFE tube éectronique indiesteur numérique diode redresseur au séénium transator thermiator circuit intégré crista! douie fi c he transformateur bob in e accumuateur enregiatreur 3JieKTPOHHBH JI&MnB UH~pOBOi1 HHnHKBTOP nhon swnprmhtejjb cenehob~ TepMHCTO[J HHterpaJJhHas cxema KBapuea~ pejchatop wtencejjb TP&HC<%>OPMBTOP KatyWK& HHnyKTHBHOCTH akkymyjjrtophas Oatapes perhctpatop v NJ D Se TR Th IC XL So PI T L A REG fusibe tube en verre écouter haut-pareur re ais Iampe-témoin ampe a effuvea inter..jpteur, aeecteur, commutateur m~eur batterie indiesteur npenoxpahhtejibh&r BCT&BK& H&yiDHHK rpomkoroaopi!tejib. pe.11e CHf'H~bH&S ~&Mna JJ&Mn& TJie~ero BJo(~'&TeJib MOTOp Oa Ta pes CtpeJJO'H~ npi!oop pa3psna F H H x RY J G MOT R M

35 Minden mérokészüék - a megbizhatóság és a müszaki adatokban eoirt határértéken beüi nagyobb pontosság érdekében - gondos egyedi mérésse és beszabáyozássa készü. Ennek következtében eőforduhat, hogy a készüékek a meéket akatrészjegyzékto etérő értékü akateemeket is tartamaznak. With a view to reiabiity and increased accuracy within the specifications, each unit has been subjected to carefui individua contro measurament and aignment. Therefore, it may occur that an instrument incudes components with ratings sighty different from those gi ven in the Parta List beow. Jedes Gerat wird im Interesse einer höchstmögichen Genauigkeit undverissichkeit einer sorgfatigen individueen Messung undeichung unterzogen. Demzufoge kann es verkommen, dass die Geráte auch Teie enthaten, deren Werte von den in der voriegenden Schatteiiste angeführten Werten abweichen. Chaque appareb de mesure a été fabriqué avec des mesaures et des régages individues soignés dans 'intéret de a fiabiitée et d'une pus grande précision, en-dedans des vaeurs imites preaerites dans es caractéristiques téchniques. En raison de ceci i peut arriver que ' apparei contienne des ééments dont a vaeur est autre que ce e spécifiée dans a Liste du matérie ci-jointe. Kazn~~ nphoop - B HHTepecax nocthzehhh Oo~ee B~COKO~ TOqHOCTH B npene~ax Be ~qhh, nphbenehhhx B TeXHHqecKHX nahhhx, a TaKZe C Qe~hD DOBHmeHHH HanezHO CTH - nonbepraetch T~aTe~bHO~ HHnHBHnya~bHO~ HaCTpO~Ke H Ha~anKe. B peay~btate 3Toro MozeT c~qhthch, qto nphoop~ conepzat H neta~. Be~HqHHa KOTOPHX OT~qaeTCH OT Be~HqHH~, nphbenehho~ B cneqh~hkaqhh neta~e~ DPH00pa.

36 RPC ' ' \WHU C1LXEHATOH No S/F 0 /o W/V No n/f 0 /o W/V H k o, 2 RO k 0,2 H 2 J k 0,2 U 0 2,1 k 0,2 HJ J k 0,2 ROJ,1 k 0,2 H-J. J k 0,2 R04, J k 0,2 H 10 R0 10 0,2 H ,2 R ,2 H? 100 0,2 R ,2 ns 100 0,2 IU ,2 R ,2 U ,2 H O 100 0,2 U O 10 0,2 TU 100 0,2 H. 24 0,2 H ,2 IU 2 2,'7 k 0,2 U J 100 0,2 RJ 10 0,2 j 1UI.J. 100 o. 2 H ,2 U.).100 0, ,7 k o, 2 1U ,2 R6 2 '70 0,2 U ,2 R ,2 ft ,2 R8 J, J k 0,2 R ,2 IU ,2 H r: o J. OO 0,2 R20 J o 0,2 H ,2 U 21 24o 0,2 H ,2 R22 2,7 k 0,2 H ,2 R2J 2,7 k 0,2 H 2 i 100 0,2 R24 2,7 k 0,2 H ,2 R2 2,2 k 0,2 H o ')J"::,~.:J R 26 3 ]( 0,2 IL:: ,2 U ,2 H ,2 R ,2 H~~9 \ 100 0,2 U 29 ~ 70 1{J ,2 IUJO 30 0,2 H ()' 2::) HJ 2 k 0,2 R ,2 1UJ2 24 0,2 HJJ 100 0,2!UJJ 24 0,2 HJ L 100 0,2 fu 34 2 K 0,2 R 3 N 0,2 H ,2 RJG 200 k 0,2 RJÓ 270 0,2

37 ' \\OI{JJ C.E'd~HATUH '>.::~. U. T? U '3d IUJ9 H L i: H L1 i4 JUtr:; { ', f LU.L k ~), L L!O c:..) o,;..;:j 0,:2 0,2 Ü.. '>r' "- _) 0:2 0,23 o :2:) () :2.-, H217 H.219 H2:~o H22.:! :! '1 H:? ;dt H22M n:~:>() 1() :L 62 'J. '.L (d J.ü k.,') k!. r: ' 0,2 o (). 0,2 o' ~) 0,2 0,2 0,9 Or 9 o, 2_t:. 0,2 0, 2') 0,2') n L-, i.!u, U, 1 U OL L J.. LOO 2,) k ') o':'?') n, 2') o, :? () q J H:2~JO W!'P H21J 112:34 H2J~) H2JG! Í '7')0 3' 32 ;_ 10 tuo :.í..l 0,2_:) O ')ré 1'-J 0,2) 0,9 0,9 0,9 H':U '3 L í) J OU 'JH jo!. L i L 0, 9 b, 9 ) '9 H2:7 n~~ J :JO 100 r\ 2<).1. ' ~; h H Ó2U 0,2 0,.2 0,2 0, 0, L.: O n:::.ll 11.:2.L 2 H::? L') H 214 H2L H.2i6 j()() 6 RO :JU 10 i.. () to ) ' :...: ') ) ')" '... _) ) ''t", J ),2 ) 1 :!.1 IC' 1! ~ H:?!! H2 1 H) L~it? tet 8 H;..~:')O H:21 L d 221 LO.L, j k k ').-' L,- _). J 0,2 U ')C::: ',:..,) 0,9 0,2 0,9 0,:2 0,9 0,2

38 R,P,C WOi GE~EH.Ai'OH. J No n/f. o/o, W/V' No n/f o/o W/V H.22,1 k 0,2 RJ ,2 H2J,1 k 0,2 H.J ,2 H ,2 R ,2 H 2 1., k 0,2 R p, 2 H ,2 R ,2 H 27 3 k 0,2 RJ2 0 o, 2 H. 28,2 k 0,2 R o, 2 H ,2 R p, 2. H ,2 R J )'2 H ,2 R32 10 p, 2 R2Ó2 0,2 R b, 2 H.~6J 100 0,2 R p, 2 R.261f ,2 R p, 2_ IU6 S. 0,2 RJ p, 2 H o, 9. R p, 2 R2Ó ,2 R P, 2 H ,2 R p, 2 R p,2 H.J ,2 R p, 2 H 302 Ó 20 0,2 R p, 2 R ,2 H p, 2 RJ ,2 R ,2 H ,2 H P, 2 H. JOÓ 620 0,2 R b, 2 HJ ,2 R ,2 HJ ,2 H3IJ. 620 )' ,2 H31!2 620 b, 2 RJ ,2 R p, 2 j HJ ,2 R 341f 10 p, 2 HJ ,2 R.) p, 2' H.J ,2 HJ p,.2 HJ ,2 RJ p, 2 H.J 10 0,2 H.Jf8 1.0 ), 2 '

39 R,P,C No n/f 0 /o WOIUJ GENEHATOH h. W/V No í/f 0 /o W/V RJh9 1. o HJ 0 10 HJ 10 R J RJ3 Ó 20 RJSL 620 HJ 620 R 36 6~~0 HJY7 10 R J R :J 9 10 HJ H JÓ 620 HJ RJÓJ 620 HJ HJ 6 10 R HJ R JÓ/3 10 HJÓ9 ')10 RJ R RJ72 39 RJ73 10 H R HJ R J R H H HJ8. 6:20 R ~.) 0,2 H383 0,2 H 384 0,2 R38 0,2 R J 86 0,2 R J 87 0,2 H. J H 8 0,2 R 389 0,2 0,2 RI-tO 0,2: H.W2 0,2 R401 0,2 n 4o4 0,2 H 40 0,2 HL106 0,2 R 407 0,2 H 403 0,2 H-t0 9 0,2 R 410 0,2 H 4 0,2 R412 0,2 Rt.J 0,2 H ,2 HAS 0,2 n n 6 0,2 H4'7 0,2 Hh 18 0,2 n+ Y 0,2 n1~2o 0,2 H42 0,2 H! 22 0,.2 H.42J o' ~~ H 424 o ')-,... :;:> H42 0,2 RI ~ o' ~~j 620 o, 2:) 620 0, ,2 10 () 2:) 10 0 'H-; '....) 620 o' 2') ~.r:> o':!. 22 0,2!170 o, ) 22 (), ~~ 470.' 0,2, J k ~) 0, ,2 91 o,?~': ~:::> 22 0,2 1~70 0,2 '),)... 0, , 2, J k 0, HO 91 0,2 91 0,2 22 0, ,2 22 ') o ')t"',... ::; 470 ' O r>!"': '~-), ~j k 0, ,2 82 0,9 r I.)J-'1 n, 9

40 APC ' ' No n/f 0 /o W/V No n/f 0 /o W/V H-! ,2 R ,2 Hi-t ,2 R ,2 H ,2 R44J 22 0,2 H4JO 220 0,2 R ,2 H4J 91 0,2 n ,2 H.! , 2 H ,2 R4JJ 470 0,2 n ,2 H4J4 ')') ~-w.:- ')') 0,2 R 448 ~-,._ 0,2 H.-~ ,2 R 449 It( O 0,2 n~ ]G, J k 0, U 4o,J k 0, Rit H4 180 H f J.':3 91 0,2 R ,2 ni} J 9 8 r) r:: '-J 0,9 nt~ ,2 HVJO GJ4 0,9 RI ,2 P 47 k 20 P O o,s P k 20 o,s P , P , P.L OJ 100 O 0, P , í 1 ' 4'~ J 1~700 /u 40 C O 100 n C /u 4o C n +80 4o CJ L~700 /u ct~ 100 n 4o C OJ 100 n +80-4o cs 100 n +80 4o C n c n +80 4o C C10 ~, 7 n /u +0 CB 4,7 n 00 C OG 82 p 00 C n +80 4o c.() 100 n +0 4o. ' G 9 10 /u C08 10 n O CL 100 n +0 4o C t~ o

41 R,P,C No n/f 0 /o W/V r u. No n/f 0 /o W/V C O 100 n +80 Lw C 100 n +80 4o C n +80!.t-O C J 100 n C n +80 It o C 100 n o C U C.L 7 LOO n +SO 40 C 21 C 216 C217 C 218 C 219 C 220 C 2 2 C JO CJ02 CJO] 47 n 1, /u Iif,u 10 p 10 n n 10 / 10 /u 100 2o o 0 so ~-;~o. :w !+80 So f c;~ot 100 n o C /u 20 3 CJ04 CJ0 100 n.100 n!+ho f 0 C n +80 LIO CJOÓ 100 ft-do 0 C 201~ 10 / -2o 3 C n +80 4o C /u r>') C n +0 so C ho C u +JŰ 0 C /L 20 6,3 C n 10 0 C 212 4, - 20p 160 C p so C21 1, n 0 CJ07 CJ08 CJ09 C 310 CJ11 CJ12 CJ1J CJ14 CJ1 CJ n n \)0 n 100 n!.t 70 p 220 p :n p 10 p t 80 0 ' ~80 j O f t-80 ) O f+80 0 t-ho 0 + ) :)

42 \Wi) GE::.J"EH..ATOH R,P,C 1232 No n/f 0 /o W/V No n/f 0 /o W/V C-i-O 10 /u 2o 3. c~~ n C /u C n +80 4o C /u c 4o4 10/u C41.t- 100 n C~ n +80 4o C n c 4o6 100 n +80 4o C n +80 4o c 4o7 100 n +80 4o ea n +80 4o c 4o8 100 n C n C n +80 4o C n +80 4o CJ n +80 4o '

43 WORD GENERATOH 8 No No D VQAJ-B D 211 1Nt448 D 2 N D212 N4.t4.1 DJ 1N4002 D213 1N441td D N/{002 D2h ZPD.O D N4002 D 6 1N401 D40 '> t*!, :ts D 7 NW Dit 0 2 1Ni-t48 D 8 N 401 D40J 1N4448. D 9 1N4Q n4o4 J.N4448 D40 1.N4448 D O 1N4448 D406 N 4448 D 0 2 1Nf448 D! 0 '7 1Niti1I1H DOJ 1N4t.t.8 DL~ 08 1Nt+48 D04 1N4448 D 0 NI-t48 T H 2.NJ0j') D 06 1N4148 D 07 N4Lt.Lt8 TIUO 2:N7'71 D 08 :PD4,7 TR02 2N771 D 09 7.PD4,7 TROJ 2N769 D O ZPD4,7 TR104 2N769 1N4448 TR1.0 BC212B D.U.2.1NI+41-t3 TR106 BC2 :~B. DJ 1Nf+8 TR07 BC212B '., D 4 N4448 TR.08 2N'77 TR109 2N7'7 D 201 N4448 TRO BC212B D 202 N4448 THL 21\!'769 D 203 MBDO TH11.2 2N771 n:w4 t-w D O TRLJ 2:~:>7'71 D20 FD77'7 TIU BC2:~u D 206 ' N4448 TIU 2N7ó9 D 207 1N1!448 TRU :) 2N77 D 208 N4f48 TH '7 2N77 D 209 ZPD4,7 "D210 N4448

44 WORD GENERATOH No TH.201 TH2 TH203 TH.204 TH.20 TH 206 TR207 TH208 TR 209 TH 210 T\.211 TH 212 BC182B BC182B 2N769 2_\[771 2N''/71 2N771 2N771 2N77 2N771 2N77 2N769 BC182A TH.:? J BC182A TR214 BC182A TH 21 BC212B TH216 BC212B. TH217 BC212B TR 218 2N769 TR 219 TH220 TH221 2N769 2N771 2N771 No. TR401 TR 402 TR403 TR404 TH40 TR 406 TR407 TR 408 TR 409 TR!no TR!~1 TR412 TR413 TR 414 TR41 TRü6 TR417 TR!~18 TR419 TR420 TR42 TR422 TR423 TR424 2N771 2N77 2N769 2N769 2N771 2N771 2N769 2N769 2N771 2N771 2N769 2N769 2N7Ó9 2N7G9 2N77 2N771 2N769 2N769 2N769 2N769 2N7'71 2N7'71 2N769 2N

45 WORD GENERATOR 10. No No I C HC7902CK IC 307 MC.O.~P IC 2 IC 3 IC 4 /~A79UC /ua780uc 1 ua781uc ' IC 308 IC 309 ICJO ICJ MCOJ}iP t4c0102p HCOO'/P \1Cü41P IC JO MCO02P IC 312 HCO.üP IC 302 MC10102P IC 313 HC1002P IC 303 MC103P IC 314 HC10102P IC'i04 MC10102P IC 31 1C01T>.P CJ0 \1C009P ICJ16 r-!c002p IC 306 MC1010P ICJ7 1 1U01J7P IC~}8 ICO02P L O 4x2xJ~JOO L 201 L~x2-..;.'3x.N00 L 0 2 4x2xJNOO L 202 GY4x2xJxNJ_oo RY201 HE721A2-30 i' i'st FS'' 31 ma 800 ma x20 x20 FJ F4 FST FST A ;2, A x~o x 20

46 PEROD FINE 0 CL OCK GENERATOR CP t 0 G) ON GATE OFF 1_ 1 ~ GATE AMPLIFIER SGL 1J 3 SLOPE EXT +1V + ~ AMPLIFIER PO WER 1V AND TRIGGER o + SV SUPPL Y ECL (0 ~GATE ~ EXT JN..

47 MAN RECYCLE RECYCLE r' T~ PUT -Cf - EXT RECYCLE RECYCLE - FF - ~ ~"-o- GATE...". PO WER SUPPL Y (Q)..,... r+ ~-,2V :J. WORD LENGTH RES ET J ITI END OF COUNTER L.._ WORD FF (Í) DATA CONTENT ~ ~ \ ~ \ ~ \ \ 16 BIT SHIFT CD ~ ~ ~ 127 PRN "V PRN FEEDBACKS " Q L.."_ 1 u1 ~ GATE ~ NRZ c H) ~..". <V GATE <V ~.....".... OUTPUT DRIVER r- UTPU ~ ~ S?

48 CLOC.K/ SYNC. N-2 N-1 N Nt n n n n n n nl--- DATA CONTENT 1 o 1 1 o 1 /, IC 31/ Q,. LJ NRZ (IC 312 OUT ) J RZ FIRST SYNC. BIT Jn... J n n n.. -~ LAST SYNC. BIT.n. _

49 P1 CLOCK RATE DATA CONTENT w ~ u ~ u ~ M~~~~~ ~ r 1 : S7 ' - 6 a.--s2l ~ N U1 w N.t- _ S2E\ S2G 21 \ S2K 2 J S2D s 2 F S2H

50 T ' c.. <( <( E E o ;:; :Z t- t- ~ o (/)

51 o N () w

52 -u ~ ~-"" o N -u...,. N o w -u J ~ ~ o w o N -o o ~ ~

53 -o '~ rn ::o (/) c -o -o C( í r LF.f FN D,f L , F4 34 ma Ji..ii. J z I. " r J. J A Y. 6 J!. -F. ~------~----~ ~!í -~ t' :~:~ _! o:: C/ f R2 ~ ~ noo,m 40 V JJ.~k ~ Cit +46 V J 2 7~1UC : ~1~ ~~~~ '-----~ ~-----1~ !~1 ~~------~--~3 uosuc ~~t i..l AO ZI. -- F! Fi -2,/i IC ~ ~'~v----~------~j2,. -.tv j 2 1 =~f:on ~~~..,~ r- 794 uc D ~p. D J.. ~~ 4 IX ~~ ~4=N=4~~_j~----~------~~ -i!~ ~j3 ; = C3 () R 3k 40V ~'1'1a',4' T, L J,.2V TR.t C 10()" '----_..,_ IC 2 J ICJ i r Me 710S,Z CK "... IC:!dCit... _!!!!! C1 + 9"' IOOJA.. IV _.JCOHHON J

54 GND to EXT +1V DRIVE ctrcúit s EJ/T CLOCK ON 2/c-b T S--T Sof06 --1: SoZ ios2/c-b T V R !V D 214 ZPD1D c 209 ~h.1 ~ 2fc-a L So '! t to 2A.---- ~ --i--~-~"' h "" ". --r. _J [ o f PL 201 4~ R 2 1,1< t- 1!V D 20f 1N titt8 T?ZOI BC 1821! C 207 I 22n 680 T1Y R ~23-1V -1V R R 221 TR 209 2N771 R 28 1,2k R 27 3k D 202 1N 4448,~ D + fy TR 202 ~C212B R 212 2fk R L P k 203 TR 204-2N771 2 x HBDfOi C 212 4,p R c~o 1:211 +~r TR 206 2N7'71 TR 20 2N771 L 202 TR x 2N7?~ c p R C 220 0oo~n -r-~~!gg: D 209 ZP01,.17 +IS V +V JI R207 R L_ + fv t-1v -ISV 1> !SY G r C 20 IDOn +V C 206.fO p. +~ r +SV L PERIDD FINE R k Pi 471< 20n:.- ZOOn,. (SO!!Hzi o o o -1V Z_ "r PEROD BOARD J

55 to So 20Y t----<1 Dt02 +1V. R102,1k EXT CLOCI<. ON T 2/c-a r L j 0 [ Jr------,1 o 101 -fv [ 2/c-6 +to2fa PL101 R to? 430 R tob 4-30 SG-L Sz;o T o 0 1 o -1V + 1V POLAR/TY So 101' PL 101 to PERIDD 1 : ) BOARD \ 1 PL \ 2' ~~ so : L,------Bf~~JB D tob ZPD4,7 ~ ,, tsv R122 R 12t- 2,?k PIO 220 RI ,2V TRUO 8C212JB r ~c:: ~<E-1:.. -.R~I-01-<DfO't fk RI03,1k R tos 10 EXT DRIVE C IRCU/T R IN4H8 Ct06 I 82 p R C108 40n 'I C09 R26 3k t- 1V R136 2?0 'Rt3B 9t Rt39 \ 470 : to CONTRaBOARD! L o o TR to z x 2N??1 TRI02 R11 2,'71( 1HI9 9I R So 103 PL 103 to hont.,.,..1---~(2 < +1V pane switches ( 1 <(-----=-i V Rff2 2,7~ R V C103 ItOOn Rt't 10 R131 2k Ic11t 100n t-!v to EXT DRIVE CIRCUIT [)IT RECYCLE R 134 2k Cff4-.r:7oon Rtt-O 820 t1v ,2 V IC 2 1 -,2V -4~---?91 UC : ~ 1cG 1100n -1V 2 :: 1 cg 1 fo,- tóv 1 _:~ T C fo IC IOOn 781SIL: : ~ IC'r I!OOn + 1V 2 1 * IC 3 3?BO!i.JC res 1100n t-sv 2 _ -,2 V '7 26 2? So 201 o 4-01 PEROD OUTPUT BOARD Hi~'Rz :C~u AIJTO PRN BOARD ~~~ t-i"iiz ""i t- t=! SoO t- to EXT DRIVE: CIRCUIT \ So 4- R141 H J t Ltu \ cr~~_\ EXT So104 -risv CIIICUIT -tsv "REC.YCLE. 1'103 o tod R14-? Rtt x 2N7'71 R 11 11< TR 114 BC 2128 RfLt9 91 TR 11? -tv MOTHER BOARD : io CONTROL BOARD L V _j '-

56 - WORD ' ~_ ;,, 2 V L[NGTH ~ ~~--~ c )( 1 8 & 64 D2 Da.s. i)~ IC 317 MC 1013'7 Q4 Qz 1 z IC 301 HC 10102P -2V 7 3 IC 316 MC-f0{02P c X IC3f6 MC 10102P AUTO ON RECYCLE:... 'g "'~~ L ~ 3~ 3t ~&~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ,2V Mi~~!9&~~ ~~~~7~~[:~H(:~==~----~-;~gr]~t::m::~~==]s~-r-,1_-;t~~r~[:JEH::][::~---~ fo712 ff ~ 6 S1 Sz Do D1 1z D.s 4- S.! Sz Do J>1 Dz ~ 1, Do D. D JJ3 &1 Do CP ~ C' C'F' 1 Za D3 IC. 308 MC 101'1-IP. /C.30? IC 311 IC _ >L. t-c 1011,-1 P ~ DL MC 101HP MC 10ti+IP L ;:Q.;,,_Qz. Qg Qo Ch Q3 fi]jl Qf QL Q3 CQrry p4_ <1 out IC309 ~ ~ i. 6 i ~~9 ep It 2 1(..3(H MC 10102P ~ff Í 7 a ~J~J~' ~~ ~ ~~ 's ' ~ ~ ~. ~ ~!~~~~~~ MCW~~~~~P--~==t=====~====~~--~~~t-~--~~--~~--~~---t----~----~ f-1~~~~. ;~'4'\.' ( í -,2V -;. '- R30 B2!9 '!.JiS IC q--' K 9 C' L---~~----~1~ 11C1010iP, '13'>6 r~7.~z~ ~ ~r~=2=o ~~-3>~~2a:j ~ ~ IC309 t C: '<> MC f0102f ~? L---o--J L------=-3á,! _J r 620 ~ ~ ; r rd-+1-3 ~J~ ~*: ~~ ~r ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~r t ~r Q ~r ~ ~ 1 i "' ~ ~ IC 3I íi! J' - -s,2v O:."!i "' a: 111 J[ ~ ~~ ~ 10 p [ j 620 S. 2V ~~-4_:_=11~3:-66-~fO~:--~; ~c~p /C 30 rt-...-.~ :~ g) WORD Q~-+-~+---~~ ~~-- :+-----~ _, ~c~gp ~~s~ ~' ~r ~ i------t ~~ t-~~~t--t-t--~~:i=1~~~~~~~~~ /C 313 ft) _)_ 1 R~3 ~..=;: - 10 SMC 1(H02P ' J--- :_:;;.~21) ~ Q~ IC 31 MC-f013SP Q 1-"1" ~... K----c:t... ~ 9 Cp IC303 MC1013P fola_-t'r,."_-..j o--!! J R p3 L.:...--T-,~3-.J -;2V f Q~rf P.,...- 1,..,R!:J=z""'_ j()--f---~/:;,:z7)oync FIRST B. Lt-t ~~.. ~)~~~; ~ -r--6-9 " C p! IC3 4 It:: 11)102!' IC 31ft ~W102P IC31t,. MC10402P IC 313 t--+-=,_-)"'> p2~++-j---+ IC 30,..._~~ :-').~1) WORD COMPI.. ~(;4S)>o3=..2P-I--~~-/ f' 3,~... 1'!;/N -m1-32._._'ss_: :>:;,f?)i/dffd t:oíiit'(,. s_w-+--)-~ 29):;YNC fkt IC 31 3 IC r~cr----f-----""7~31 )SYNC LAST B MC p '--j---\----'1~3-m.s;c 1:-0..,.10(1~ J R~ ~ 11 ):>1:..:.,!1~2-... JJÁ4 ~. r ~ '-<~~ :;7'~33)-"YII/C LAST B M!fi~S _,.,.-1!=330=--S-IO-f :--;;.~2J> SYNC CLOCi '-----'::...:j 3 R~ 2 10 IC 304 Me 10f02P 9. NRZ/RZ T L -!J, 2 V \ o 2/L CONTROL BOARD

57 -.. :._,... _~... :, "" (,(.(V ;7 i NN ~(V) R 40 A + V L{) it 9 > SYNC LAST B. r~ -' ~ ~ ~IV h (j. '.,,c_.:t L~T~.. ~ ~,. -- -~. J'Ok'. D unu JJJ..fi.. AV /"'-...,, t > SYNC LAT > YNC FJR.T ()..:r- (j + A > >.. JV N 41 '- >. YNC f:jrst 8. FIASTB < <.39 _y. r~.~g~sv """"''""/'\ 37 > >SYNC CLOCK TRI.f4~ ~ <'i R 418 2N:J [ Rit :r- +~Y "" o.r~ ~ (j (..) T~ > +AV CLOCK 3~ y TA 4~2. L--- < ~-- -JV 2 N V ECL TRUE<?F'.. ".ti:;'k ú / D 't0 2 ~ ~ --,2 v > SYNC CLOCI< <:o o..:r- '-'..., TTL. TRUE<.. JY {. IN t4t,f3 INtt~ 8 1 ~!JO TR 446 \~J L ~ ~- ECL C011PL< < 9 '82 U in!7691 ~061 ~... >WORD : ~ > WORD r ~ «) --- ~~ -,2 v. 2,1t8 > -,2. v ~ c: ~~.D 40..,.._r~ c... -:f ~ " c: "'" c IN!t~ 48 4N41ti81 +V A Iii.....-v 11V'f'T'T'?." ' >WORD COt i'jl..:ru ~-ct (')..., 1 +.1V t:u!'ía Ot.\n '-/'J fí.4,14.2~ > >.:t \.) 1.2.g > " V \..L u u 4 >WORD COHPL TTL COMPf._..- TR 42 LJ 91 + V '- 2N769 z OUTPUT BOARD _

58 1232

59 , If) If) / > o co Q) o O ('? v If) ('? O V)... Iti c :n )> o m -1 c:..o -1 c: o ~ N ~ d ~~ ~~ _ I_.J L "- --- EB EB

60 r- CD ' o N N N N u u u Q.. +

61 68tH Tiifij 98t! ~1~1~1 60t: N (Y) L() N ~ ~

62

63 ELEKTRONIKUS MÉRÖKÉSZÜLÉKEK GYARA WORKS FOR ELECTRONIC MEASURING GEAR 3ABO/í 81\EKTPOHHbiX 13MEPI1TEJ\bHbiX DPYI0POB H-1163 Budapest, Cziráky u Budapest, 94 ij Q1i No MIN ő SÉGI BIZONYíTV ANY QUALITY CERTIFICATE CEPTYICDYIKA T O KA 4ECTBE Meg rende ő Agent METRIMPEX MIGÉRT TECHNOIMPEX Kötésszám és rendetetési hey: száítóevé szerint Contract number and destination: aceording to the bi of deivery HoMep KOHTpaKTa H MecTo Ha3HaqeHHH: no AaHHbiM HaKAaAHOH Az Eektronikus Mérőkészüékek Gyára Minőség Eenőrző Osztáya az aábbi készüéket megvizsgáta és megáapította, hogy az a váaati termékeőírásnak megfee. The Quaity Contro Department of the Works for Eectronic Measuring Gear tested the instru ment described herebeow, and certifies that this product of the factorv has possed the Quai ty Test. ÜTAe.\ TexHuqecKoro KOHTpOMI BaBoAa 8AeKTpOHHbiX YBMepHTe.\bHbiX DpH6opos nposepha HH.me }'Ka3aHHbiH nphőop H yctahobh.i\, qto OH COOTBeTCTByeT TeXHHqeCKHM ~ahhbim. Típús: 1Z ~Z. GENERATOR Type: Tim: Gyártási szám: Seria M.: 3aBO.II;CKOH H OMep: Eenő rzés i utasítás száma: M. of. Quaity Test nstructions:.n2. HHCTPYK!JHH IO 1\0HTPOJ\10:

64 Lényeges tuajdonságok. Main characteristics: Banmei:iume x a pakte pucthk!i: A készüékh ez meéket hasznáati utasítás részetes specifikációja szerint. Under the detaied specification of the instruction manua encosed to the instrument. 3aHHbiM B HHCTpyKgun no <~KcnAyaTa!!HII, npnaaraemoh I< npu6opy. Cor AaCHO no,po6hbim TeXHHtJeCKHM,aHHbi:It, yka- Csomagoás: Packing: YnaKOBKa: Száítás módja: Shipment: noco6 TpaHcnopTnposKn: Száítási, raktározási kíma-adatok Hőmérsékettartomány: Páratartaom: Légnyomás-tartomány: A száítási és ra ktározási kíma-adatok csak tároás meett te jesíth e tők. Starage and transport cimatic conditions Ambient temperature: -2 C to + C Air pressure: max. 98% Ambient reative humidity: 600 to 1060 mbars The data above ore vaid in the origina export packing ony. KAHMaTHtJeci<He ycaobhh npu x pahehhh T emnepatypa okpymaw~geii cpe,bi : ÜTHOCHTeAbHaH BAa2KHOCTb B0.3,y Xa ; ATMocq>epHoe,aBAeHHe: -2 C - + C max. 98% mbar az eredeti gyári export csomagoásban történó H TpaHCOpTHpOBKe ot -2oc,Io + C He 6oAee 98% M6ap Y Ka.3aHHbie,aHHb!e,eHCTBHTeAbHb TOAbKO B OpHrHHaAbHOH BKCnOpTUOH ynakobke. Műszaki eenőr Technica nspector Tex HntJecKnH KOHTpoAep 346 '... ~ Gyár e g y sé~rm"éo.. vezető Head of Quaity Contro Dept. HatiaAbHHK OTK MAHIR - Nyomda Zaaegerszeg

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR-0601- B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B -~--------- --"""'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ ( " 7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip.

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ (  7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip. ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71., I l, (:; M U L T I T E S T E R ( I I.1.11 ( " 7 -, I, I it,) I~) --=r \ IIii ----i~ I Tip. OE-104 _ _ o 0._....-..... o. ~ ~. I,MUlTlTfSTIR - l

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben