4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ..."

Átírás

1 Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet.) 3. (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 214. évi költségvetésének bevételi főösszegét87.197e Ftban határozza meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 214. évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ftban határozza meg. (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg: a) Felhalmozási célú bevétel e Ft b) felhalmozási célú kiadás e Ft b.a. beruházások összege8.713 e Ft b.b. felújítások összege14.498e Ft (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg: a) működési célú bevétel e Ft b) működési célú kiadás e Ft. 2. A rendelet 4. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (9) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadás összegét 2.46 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint. 3. A rendelet 4. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát e Ft-ban állapítja meg a 1. melléklet szerint. a) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át. b) A tartalék ának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek. 4. A rendelet 1-1.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-1., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba.... Istenes Gyula polgármester... Pfilfné Bagics Judit jegyző Kihirdetve: Gecse, 215. április Pfilfné Bagics Judit jegyző

2 Általános Indokolás A 211. évi CXCV törvény 34. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselő-testület az -módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Részletes indoklás 1. A költségvetési rendelet 3. -ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg e Ft-tal. A közhatalmi bevételek tekintetében megemelésre került az 118 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján. Az iparűzési adó bevétel nőtt 125 e Ft-tal, a gépjárműadó bevétel 3 e Ft-tal. Az egyéb közhatalmi bevételek a 1 e Ft-tal csökkent. A működési bevételek is a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra, itt az csökkent 94 e Ft-tal. Az önkormányzat működési támogatásai csökkentek 21 e Ft-tal. A kiegészítő támogatások a került megemelésre, itt betervezésre került a 214. évi bérkompenzáció teljes összege, valamint ezen a soron szerepel a tűzifa támogatás bevétele is. A felhalmozási önkormányzati támogatások a megemelésre került e Ft-tal, mely az év végén leutalt, 215. évben megvalósuló sportpálya felújításra elnyert támogatási összeg. Az egyéb felhalmozási bevételek a csökkent 159 e Ft-tal, ezen a soron szerepelnek az eu-s forrásból megvalósított pályázati támogatások. Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron került betervezésre a Magyar Államkincstár által decemberben leutalt 215. évi előleg, mely tényleges állami támogatásként csak a következő évben kerülhet elszámolásra. Korrigálva lett a pénzmaradvány a 213. évi beszámoló alapján megállapított, 214 évben leutalt állami támogatás összegével, melynek a az önkormányzati támogatások között szerepel. A kiadások tekintetében az a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra. A személyi juttatások tekintetében az nőtt 584 e Ft-tal, a járulék kiadások a 94 e Ft-tal. A dologi kiadások a csökkent 638 e Ft-tal, a szociális kiadások tekintetében 292 e Ft csökkenés mutatkozik. A beruházási kiadások tekintetében, megemelésre került a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés a 428 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján. A tárgyévben beszerzésre került szekrény a sportöltözőbe, 1 db rotációs kapa, 1 db bojler, 1 db kompresszor, egyéb munkaeszközök a közfoglalkoztatottak részére, 1db mérleg. 2. A működési célú pénzeszköz átadás megváltozott összegét tartalmazza, mely a 8. mellékletben kerül részletezésre.itt az az utolsó módosításhoz képest 119 e Ft-tal csökkent (az eredetihez képest nőtt), az egyes tételek a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra. 3. A rendelet a tartalék módosított összegéttartalmazza. A tartalék e Ft-ra változott, melyből fejlesztési tartalék e Ft összegben kerülte meghatározásra. Ezen összeg a sportpálya felújításra elnyert támogatás, mely 215 évben kerül kifizetésre. 4. A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza. 5. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

3 Előzetes hatástanulmány A jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan: A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: Az önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív. - Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit. - Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs. - A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei:amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti. Gecse, 215. április Istenes Gyula polgármester

4 Bevételek alakulása Bevételek (A) 1. melléklet az.../215. (..) önkormányzati rendelethez adat/ e Ft Eredeti Módosított Ebből fejl célú bev. (B) ( C ) ( D ) I. Közhatalmi bevételek I/1. Vagyoni típusú adók I/1.1 Magánszemélyek kommunális adója I/2 Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2) I/2/1 Iparűzési adó I/2/2 Gépjárműadók I/3 Egyéb közhatalmi bevételek(i/3/1+.+i/3/4) 4 5 I/3/1 Eljárási illeték 1 I/3/2 Bírság 1 3 I/3/3 Késedelmi pótlék 2 2 I/3/4 Egyéb adóbevételek II. Működési bevételek (II/1+.+II/4) II/1 Kiszámlázott általános forgalmi adó II/2 Kamatbevételek 44 II/3 Szolgáltatások ellenértéke II/4 Egyéb működési bevételek III. Működési célú támogatások államháztartásról belülről III/1 Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános III/1/1 támogatása III/1/2 III/1/3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása III/1/4 Működési célú központosított ok III/1/5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 479 Egyéb működési célú támogatások bevételei III/2 államháztartáson belülről III/3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök III/4 visszatérülése államháztartáson kívülről IV. Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.) V. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VII. Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI) VIII. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülröl IX. Belföldi értékpapírok bevétele 7 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések 78 XI Előző évi maradvány igénybevétele XII. Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.+XI.) XIII. Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XII.)

5 Sorszám (A) K I A D Á S O K Kiadási jogcímek (B) 2. melléklet az./215. (...) önkormányzati rendelethez Eredeti ( C ) adat/ezer Ft Módosított ( D ) I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

6 2.4.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+..+7) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1.2 Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 2.3 Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2.4 Befektetési célú értékpapírok beváltása 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 5. Pénzügyi lizing kiadásai 6. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai V. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) melléklet az.../215. (...) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A) 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 Sor szám 4. melléklet az../215 (..) önkormányzati rendelethez Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 214. évi támogatása Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen adat/ft (Ft) Eredeti ei. Adat/e Ft Módosított ei. Adat/e Ft (A) (B) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) ( G ) 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2. Zöldterület-gazdálkodás fő 422 fő Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 422 fő Közutak fenntartásának támogatása fő 422 fő Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 422 fő Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 27 Ft/fő 422 fő Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 25 I. Önkormányzat működésének általános támogatása (1+ +7) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő 422 fő Szociális étkeztetés fő 14 fő Falugondnoki szolgáltatás hó 12 hó Kistelepülések szociális feladatainak támogatása fő 422 fő Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ( ) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása fő 422 fő III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13.) IV. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás fő 32 fő évi bérkompenzáció fedezete 16 V. Helyi önk. által felhasználható központosított (14+15) VI. Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (ágazati pótlék, tűzifa támogatás, bérkompenzáció 214 év) 479 VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VI. Mindösszesen

8 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5. melléklet a./215 (.) önkormányzati rendelethez Sor- Bevételek Kiadások adat/ezer Ft szám Megnevezés Eredeti Ei. Módosított Ei. Megnevezés Eredeti ei. Módosított Ei. (A) (B) ( C ) (D) ( E ) ( F) (G) 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok működési támogatásai Dologi kiadások Működési célú támogatások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Működési kölcsön nyújtása I. Költségvetési bevételek összesen: (1+ 7) Költségvetési kiadások összesen:(1+ 8) Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Előző évi műk.maradvány átadás Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 11. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 7 Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 14. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 15. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Előző évi megelőlegezések 78 Betét elhelyezése II. Finanszírozási célú bevételek (9+ +16) Finanszírozási célú kiadások (9+ +16) 7 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) IV Költségvetési hiány: --- Költségvetési többlet: 3 46

9 Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(önkormányzati szinten) Kiadások 6. melléklet a /215 (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított Ei. Megnevezés Eredeti Módosított Ei. (A) (B) ( C ) (G) ( E ) ( F ) (G) 1. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Kisértékű tárgyi eszköz Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított okból támogatás 7. Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 9. EU-s támogatásból származó forrás I. Költségvetési bevételek összesen:(1+ +9) EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Felhalmozási célú pénzeszközátadás 137 Tartalékok Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Költségvetési kiadások összesen (1+.+9): Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 12 Rövid lejáratú hitelek felvétele 937 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16 Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 17 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel II. Finanszírozási célú bev. (1+ 17) Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiad. (1+.+17) 9 37 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) IV. Költségvetési hiány: 3 46 Költségvetési többlet: ----

10 7. melléklet az /215 (.) költségvetési rendelethez Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 214 évben Megnevezés ( A ) Kiadás összesen ( B ) Személyi kiadás ( C ) M.adókat terhelő járulékok (D) Dologi és folyó kiadások ( E ) Ellátottak pénzbeni juttatásai (F) Létszámkeret (G) I. Igazgatási kiadások II. Működési jellegű feladatok Ebből: 1. Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat Köztemető fenntartás és működtetés Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása Háziorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatások Zöldterület kezelés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Foglalkozással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb, nem intézményi ellátások III. Összesen I.-II

11 8. melléklet az.../215. (..) költségvetési rendelethez adat/ezer Ft Sorszám (A) Működésre átadott pénzeszközök (B) Eredeti ( C ) Módosított ( D ) 1. Hunyadi Sportkör Egyházak Rendőrség támogatása TÖOSZ tagdíj, Gemara tagdíj Gecse Községért Közalapítvány Győri Hulladékgazdálkodási Társulás Óvodai ebédhez hozzájárulás Szociális étkezés ebéd hozzájárulás Óvodához hozzájárulás Takácsinak Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Pápai Önk. Feladatellátó Társulás tám Első lakáshoz jutók támogatása Összesen: (1+.+12) Gecse Község Önkormányzat 214. évi fejlesztési kiadásai Sorszám (A) Feladat megnevezése (B) 9. melléklet az. /215.(...) költségvetési rendelethez Összes kiadás ( C ) Előző év végéig (D) Terv évi ( E ) adat/ e Ft További évi (F) 1. Helyi piac kialakítása Sportöltöző felújítás és bővítés Ady Endre utca felújítása Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés I. Beruházások, felújítások összesen (1+ +4) melléklet az /215 (.) költségvetési rendelethez adat/ezer Ft Sorszám (A) Megnevezés (B) Eredeti ( C ) Módosított (D) 1 Fejlesztési céltartalék 2 Működési céltartalék I. Összes céltartalék 1 Működési tartalék Fejlesztési tartalék II. Összes saját tartalék I.+II. Tartalék, céltartalék összesen:

12 Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv 214. évre 12. melléklet az./215 ( ) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Pénzmaradvány igénybevétele Előleg, hitel felvétel Értékpapír bevétel Bevételek összesen: (1+ +8) Előző havi pénzkészlet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Felhalmozási költségvetés kiadásai Hitel felvétel Értékpapír kiadásai Kiadások összesen:( ) Egyenleg

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben