J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Sopronkövesd község Önkormányzata SOPRONKÖVESD Kossuth L. u (Tel.: 99/ ) 1-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült szeptember 23-án Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselőtestületének, a Községháza nagytermében tartott ülésén. Jelen voltak: Fülöp Zoltán Kecskeméti Szilveszter Bors Péter Csigó Péter Raffai Balázs ifj. Reisz Lajos Reisz Lajos Fücsökné Torma Lívia polgármester alpolgármester jegyző Fülöp Zoltán polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. A határozatképesség megállapítását követően, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Csigó Péter és Raffai Balázs ket, amelyet a Képviselő-testület elfogadott. A jegyzőkönyvet Fücsökné Torma Lívia vezette. Fülöp Zoltán az ülés napirendjére, az alábbi határozatban foglaltak szerint tett javaslatot, az írásos meghívóval egyezően, amelyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal fogadott el. 102/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat a szeptember 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 2. Képviselő-testületi határozatot igénylő ügyek a I. félévi költségvetési beszámoló b. Egészségügyi ellátással kapcsolatos döntés c. Bursa Ösztöndíjpályázat 2015.

2 d. Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület támogatása e. Óvodai csoportlétszám ügye f. Focipálya mögötti GYSEV tulajdonú ingatlan ügye g. Csordahajtó út madárles kialakítása h. Árkok kiburkolása bontott anyaggal i. Házszámozás az új lakónegyedben j. Működési célú támogatás iránt pályázat benyújtása k. NFM Önerő pályázat benyújtása l. Ingatlanértékesítés m. Traktor vásárlása 3. Helyi rendeletekkel összefüggő feladatok a évi költségvetési rendelet módosítása 4. Egyéb, aktuális feladatok Határidő: azonnal Az üléshez kapcsolódó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 1. napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Fülöp Zoltán polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a két ülés történtekről a jelentést. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, azt a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal tudomásul vette. 2. napirendi pont: Képviselő-testületi határozatot igénylő ügyek a I. félévi költségvetési beszámoló A k az ülés meghívójával együtt kézhez kapták a költségvetés teljesítésének június 30-i állapot szerinti beszámolójának szöveges és számszaki előterjesztését. A napirendi ponthoz kérdés hozzászólás nem volt, azt a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta. 103/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat Sopronkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolót Megnevezés Bevétel (e Ft) Kiadás (e Ft) Önkormányzat Közös Hivatal Óvoda Mindösszesen

3 Határidő: azonnal b. Egészségügyi ellátással kapcsolatos döntés ba. Feladatellátási szerződés megkötéséről területi ellátási kötelezettségű vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi szolgálat végzéséről és a háziorvos iskola-egészségügyi ellátási feladatairól A napirendi pont tárgyalásán részt vett dr. Erdélyi Miklós. Fülöp Zoltán polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet dr. Szabó Tiborral és dr. Erdélyi Miklóssal és jogi jével folytatott előzetes tárgyalásokról, amelynek eredménye a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés. Fücsökné Torma Lívia jegyző összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat és a szerződés legfontosabb pontjait. A Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződés tartalmát elfogadta és ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 104/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat Sopronkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Zoltán polgármestert, hogy a község vegyes háziorvosi körzet ellátására Dr. Erdélyi Miklóssal Sopronkövesd Község Önkormányzata nevében területi ellátási kötelezettségű, vegyes háziorvosi tevékenység végzésére, és az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést kössön a mellékleteket képező tartalmakkal. Határidő: október 10. bb. Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabályzatának jóváhagyása A Képviselő-testületnek a napirendi ponthoz kérdése, hozzászólása nem volt, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta. 105/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagylózs település gesztorságával működő Védőnői Szolgálat október 1-jén hatályba lépő Adatkezelési Szabályzatát jóváhagyja. Határidő: folyamatos

4 c. Bursa Ösztöndíjpályázat A Képviselő-testület a csatlakozási szándékot támogatta és 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta a évi Bursa Ösztöndíjpályázat kapcsán: 106/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat nyilatkozik, hogy a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a megadott internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékleteik nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. Határidő: folyamatos d. Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület támogatása A Képviselő-testület támogatta az előterjesztést és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 107/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat a Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület részére az alábbi vissza nem térítendő támogatást nyújtja:

5 1. Általános Iskola tanulóinak tankönyv-költség támogatására: Ft. Határidő: szeptember Közép- és felsőoktatás nappali tagozatán tanuló diákok támogatására: Ft. Határidő: október Virágos porták támogatására: Ft. Határidő: október 10. e. Óvodai csoportlétszám ügye A Képviselő-testület ismerte az óvodavezető által felvázolt tényeket, a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 108/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat mint a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda fenntartója engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló törvényről szóló évi CXC. törvény 25.. (7) bekezdése alapján, az óvoda alapító okiratában meghatározott maximális csoportlétszám, legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését a 2014/2015. tanévben. Határidő: augusztus 15. Felelős: Fülöpné Hidegh Csilla óvodavezető f. Focipálya melletti GYSEV tulajdonú ingatlan ügye A Képviselő-testület a sopronkövesdi 602/6. hrsz-ú ingatlan használata jogának megszerzése kapcsán egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 109/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat a terület használat iránti igényét fogalmazta meg a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt. felé, a tulajdonát képező sopronkövesdi 602/6. hrsz-ú (kivett épület és gazdasági épület, udvar művelési ágú, m2) ingatlana tekintetében. Mivel az adott terület a sopronkövesdi labdarúgó pálya mellett található, így az igényelt területen edzőpálya kialakítása iránti igény fogalmazódott meg Sopronkövesden. a Sopronkövesdi Labdarúgó Clubon keresztül az ingatlan gondozását, rendben tartását, folyamatos gyommentesítését vállalja.

6 Határidő: folyamatos g. Csordahajtó út madárles kialakítása A napirendi pont tárgyalásán részt vett Horváth Zsolt és Reinhoffer István. A Képviselő-testület támogatta az előterjesztés szerinti kezdeményezést és egyhangú, 7 igen szavazattal a madárles kialakítása kapcsán határozatot fogalmazott meg: 110/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat engedélyezi Horváth Zsolt sopronkövesdi és Reinhoffer István nagylózsi lakosoknak, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező hrsz-ú ingatlanon madárlest állítson fel és napi rendszerességgel madarakat figyeljen, fotózzon. Határidő: folyamatos h. Árkok kiburkolása bontott anyaggal A Képviselő-testület az előterjesztést megismerte, a közel 2,5 millió Ft összegért, 67 méter hosszan, Kossuth utcai árkok kiburkolását nem támogatta. Az előterjesztés feletti szavazás eredményeként 1 fő támogatta, 6 fő elutasította az érintett Hősök tere és Tűzoltószertár közötti területen a legproblémásabb szakasz, összesen 67 méter hosszban területen a nyílt vízelvezető árok bontott anyaggal történő kiburkolását. 111/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat úgy döntött, hogy a munka elvégzésére kapott legkedvezőbb, Ft összegű árajánlat tartalmát megismerve, a Kossuth utca Hősök Tere és Tűzoltószertár közötti legproblémásabb, 67 méter szakaszon a nyílt vízelvezető árkok bontott anyaggal történő kiburkolását nem támogatja. Határidő: azonnal i. Házszámozás az új lakónegyedben A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a Hársfa utca házszámozást az alábbiak szerint határozta meg.

7 112/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 10.. (1) (3) bekezdései alapján a Sopronkövesd, Hársfa utca (583/22. hrsz.) és Liliom utca (573/7. hrsz.) házszámozását az alábbiak szerint határozza meg: Érintett helyrajzi szám Utca neve Házszám Sopronkövesd 573/10. Liliom utca 3. Sopronkövesd 573/11. Liliom utca 5. Sopronkövesd 573/34. Liliom utca 7. Sopronkövesd 573/33. Liliom utca 9. Sopronkövesd 573/32. Liliom utca 11. Sopronkövesd 573/31. Liliom utca 13. Sopronkövesd 573/30. Liliom utca 15. Sopronkövesd 573/29. Liliom utca 17. Sopronkövesd 573/12. Hársfa utca 1. Sopronkövesd 573/13. Hársfa utca 3. Sopronkövesd 573/15. Hársfa utca 5. Sopronkövesd 573/16. Hársfa utca 7. Sopronkövesd 573/17. Hársfa utca 9. Sopronkövesd 573/18. Hársfa utca 11. Sopronkövesd 573/19. Hársfa utca 13. Sopronkövesd 573/20. Hársfa utca 15. Sopronkövesd 573/21. Hársfa utca 17. Sopronkövesd 573/23. Hársfa utca 2. Sopronkövesd 573/24. Hársfa utca 4. Sopronkövesd 573/25. Hársfa utca 6. Sopronkövesd 573/26. Hársfa utca 8. Sopronkövesd 573/27. Hársfa utca 10. Sopronkövesd 573/28. Hársfa utca 12. a fenti rendelet 8. -a alapján jelen döntéséről értesíti az alábbi hatóságokat, szolgáltatókat: - Sopron Város Járási Hivatalának Okmányirodája - Sopron Város Járási Hivatalának Földhivatala - Soproni Rendőrkapitányság - Sopronkövesdi Postahivatal - Soproni Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Soproni Mentőállomás - ÉGÁZ, E.ON, Telekom, Soproni Vízmű Zrt. A fenti hatóságok, szolgáltatókon túl, az érintett területen lévő beépítetlen ingatlanok, épülő házak tulajdonosait jelen döntést tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztatja.

8 Határidő: folyamatos j. Működési célú támogatás iránt pályázat benyújtása A Képviselő-testület elfogadta a polgármesteri javaslatot és egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 113/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM. rendelet és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény alapján pályázatot nyújt be a megyei önkormányzati tartalék és rendkívüli önkormányzati támogatások igényléséhez. Az igényelt működési célú támogatás összege: e Ft, Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez. felhatalmazza Fülöp Zoltán polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: szeptember 30. k. NFM Önerő pályázat benyújtása Az előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta és támogatta a pályázat benyújtását. Az alábbi határozatot egyhangú, 7 igen szavazattal hozta a Képviselő-testület. 114/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat igényt nyújt be NFM Önerő támogatás megállapítás iránt: Kérelmező: Sopronkövesd község Önkormányzata Tervezett fejlesztés: Sopronkövesd község Önkormányzat Intézményeinek villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Költségvetés: Elnyert támogatás összege: Saját forrás összege: Projekt összköltsége: Ft Ft Ft Az elnyert támogatás kifizetése szállítói finanszírozással történik.

9 Saját forrás összetétele: NFM Önerő támogatási kérelem: Ft BM EU Önerő Alap támogatási kérelem: Ft Saját forrás összesen: Ft Határidő: folyamatos l. Ingatlanértékesítés egyhangú, 7 igen szavazattal támogatta az ingatlanvásárlást az alábbi határozat szerint: 115/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat értékesíteni kívánja Smuk Péter Zsolt, Sopron, Táncsics u. 60/c. és Csiszár Ágnes, Sopron, Szélső u. 13. fsz.. 4. szám alatti lakosok részére a tulajdonát képező sopronkövesdi 573/12. helyrajzi ingatlant (1.292 m2, beépítetlen terület). Az ingatlan vételára: bruttó Ft., azaz hárommillió-kettőszázezer forint. kijelenti, hogy az adásvétellel járó ügyvédi költségek, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében felmerülő ügyintézés költsége a vevő személyét terheli. felhatalmazza Fülöp Zoltán polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: folyamatos m. Traktor vásárlása A Képviselő-testület az ajánlatot megismerte és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi döntést fogalmazta meg: 116/2014. (IX.23.) önkormányzati határozat

10 megrendeli a KITE Zrt-től a JohnDeere 1026R-4WD típusú univerzális környezetápoló/kommunális traktort és eszközeit a kiválasztott árajánlat szerint, amely a határozat mellékletét képezi. A megrendelt termék vételára: bruttó Ft. felhatalmazza Fülöp Zoltán polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: november napirendi pont: Helyi rendeletekkel összefüggő feladatok a évi költségvetési rendelet módosítása A Képviselő-testület az ülés meghívójával együtt kézhez kapta a módosítás indokolásának szöveges és számszaki előterjesztését. A évi költségvetési rendelethez hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a rendelettervezet feletti szavazás következett. egyhangú, 7 igen szavazattal alkotta az alábbi rendeletet: Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. napirendi pont: Egyéb, aktuális feladatok A 4. napirendi pontnál Fülöp Zoltán polgármester megköszönte a Képviselő-testület 4 éves munkáját, különös tekintettel azoknak, akik úgy döntöttek, hogy a jövőben nem kívánják vállalni a i munkát. A napirendi pontok tárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta és jelezte, hogy zárt ülés következik.

11 Kmf. Fülöp Zoltán polgármester Fücsökné Torma Lívia jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítjük: Sopronkövesd, október 6. Csigó Péter Raffai Balázs

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A Képviselő testület

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben