AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE"

Átírás

1 AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A HIRDETMÉNY ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELET, RENDELKEZÉS A BANKSZÁMLÁK FELETT KÉPVISELET RENDELKEZÉS A BANKSZÁMLÁK FELETT AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSIGÉNYLÉSI NYOMTATVÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK ÜGYFÉL ÁTVILÁGÍTÁS A PÉNZMOSÁS ELLENI JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN AZONOSÍTÁS ÉS A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÓ ELLENİRZÉSE AZ ÜZLETI KAPCSOLAT IDİTARTAMA ALATT AZ AZONOSÍTÓ OKIRATOK (OKMÁNYOK) TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉBEN: AZONOSSÁGOT IGAZOLÓ OKIRATOK (OKMÁNYOK) NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN: AZ AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS A TÉNYLEGES TULAJDONOS BEJELENTÉSE KIEMELT KÖZSZEREPLİK ÁTVILÁGÍTÁSA EGYÜTTMŐKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁSOK, ADATKEZELÉS EGYÜTTMŐKÖDÉS ÉRTESÍTÉSEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A BANK ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT ÜGYFÉLADATOK ADATSZOLGÁLTATÁS A BANKTITOK SÉRELME NÉLKÜL BANKINFORMÁCIÓ KIBOCSÁTÁSA AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRE MEGBÍZÁSOK ÉS TELJESÍTÉSÜK A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSA TELJESÍTÉS A MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA FELELİSSÉG A FIZETÉSI MŐVELET TELJESÍTÉSÉÉRT BESZÁMÍTÁS, SZOLGÁLTATÁS VISSZATARTÁSA KÖZREMŐKÖDİ IGÉNYBEVÉTELE KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK FELELİSSÉG SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE, ELSZÁMOLÁS, ENGEDMÉNYEZÉS A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI FELMONDÁS ELSZÁMOLÁS A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSEKOR ENGEDMÉNYEZÉS II. BANKSZÁMLÁK VEZETÉSE A BANKSZÁMLASZERZİDÉS ÉS A KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK A BANKSZÁMLA SZOLGÁLTATÁS MEGBÍZÁSOK A BANKSZÁMLÁVAL KAPCSOLATBAN HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS A BANKSZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSE, UTÓLAGOS TÁJÉKOZTATÁS, HELYESBÍTÉS FEDEZETIGAZOLÁS MEGHATÁROZOTT CÉLRA ZÁROLT BANKSZÁMLA A TELJESÍTÉS MEGTAGADÁSA A BANKSZÁMLA LEZÁRÁSA ÉS A BANKSZÁMLASZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE A BANKSZÁMLÁN ELHELYEZETT ÖSSZEG KAMATOZÁSA, DÍJAK ÉS JUTALÉKOK A LÁTRA SZÓLÓ KÖVETELÉS KAMAT, DÍJ ÉS JUTALÉK EGYES BANKSZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK III. ONLINE BANKSZÁMLA SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRİ SZABÁLYAI oldal

3 11. ONLINE BANKSZÁMLA SZOLGÁLTATÁS ONLINE BANKSZÁMLA IGÉNYLÉSE ONLINE BANKSZÁMLA LEZÁRÁSA IV. A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK A BANKKÁRTYA, A SZERZİDÉS ÉS A BANKKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA A BANKKÁRTYA BANKKÁRTYA IGÉNYLÉSE A BANKKÁRTYA ÁTADÁSA A BANKKÁRTYA SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE ÜZLETI KÁRTYA, TÁRSKÁRTYA A BANKKÁRTYA HASZNÁLATA A BANKKÁRTYA HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM (PIN-KÓD) A KÁRTYABIRTOKOSTÓL ELVÁRT MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A KÉSZPÉNZFELVÉTEL SZABÁLYAI VÁSÁRLÁS A BANKKÁRTYÁVAL A KÁRTYABIZONYLAT VÁSÁRLÁS INTERNETEN, TELEFONON BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTÉSI LIMITEK, ELSZÁMOLÁSOK, DÍJAK ÉS JUTALÉKOK KÖLTÉSI LIMITEK A KÖLTÉSEK ELSZÁMOLÁSA, AZ ÁRFOLYAMSZÁMÍTÁS MÓDJA, DÍJAK ÉS JUTALÉKOK A BANKKÁRTYA JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁNAK TILALMA A BANKKÁRTYA JOGOSULATLAN HASZNÁLATA BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A BANKKÁRTYA FELFÜGGESZTÉSE ÉS LETILTÁSA FELELİSSÉG A BANKKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK ELDÖNTÉSE TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY GARANCIÁK MELLÉKLETEK HATÁLYBALÉPÉS oldal

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat hatálya, módosítása 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya A jelen Üzletszabályzat az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út , Cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, adószáma: ) (továbbiakban: Bank) és a bankszámla-, betéti, bankkártya-, telefonos és elektronikusszolgáltatásait igénybe vevı személy (a továbbiakban: Ügyfél) közötti általános szerzıdéses feltételeket tartalmazza Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény, a pénzforgalomról szóló jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Bank rendelkezései az irányadóak Az pontban felsorolt banki szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzıdések a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és az Ügyfél által megfelelıen kitöltött és aláírt szolgáltatás igénylési nyomtatvány Bank általi elfogadásával, a Bank által elıírt dokumentumok szolgáltatásával, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetményben meghatározott szolgáltatási díj megfizetésével jönnek létre. Az Ügyfelek az egyes szolgáltatások igényléséhez szükséges díjat erre a célra rendszeresített készpénz-átutalási megbízással (postai csekkel) vagy átutalással, illetıleg online igénylés esetén belföldi postautalványon is megfizethetik. Az ezen célból rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízás más célra fel nem használható, azokon egyéb befizetések nem teljesíthetık. A Bank az Ügyfelet a szerzıdés létrejöttérıl és a vonatkozó adatokról egyidejőleg bankszámlaszerzıdésben értesíti A Bank és az Ügyfél közötti szerzıdéses feltételrendszert a szolgáltatásigénylési nyomtatványban, illetve a szerzıdésben, jelen Üzletszabályzatban, a hirdetményekben, valamint a terméktájékoztatókban és egyéb ügyféltájékoztatókban meghatározott feltételek együttesen alkotják A Bank a szerzıdési feltételeket a bankszámla és a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdés megkötését megelızıen papíron vagy tartós adathordozón bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, valamint az pontban hivatkozott dokumentumok hatályos példányát internetes honlapján az Ügyfél számára folyamatosan elérhetıvé teszi. A Bank az Ügyfél kérésére, a bankszámla jogviszony fennállása alatt a jelen pontban hivatkozott dokumentumokat papíron vagy tartós adathodozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja Az Üzletszabályzat módosítása A Bank jogosult az Üzletszabályzatot alapos okból módosítani üzlet-, termék-, biztonsági és pénzmosás elleni politikájának, illetve nemzetközi szerzıdéseinek módosulása, a pénzpiaci környezet feltételeinek változása, az informatikai környezet továbbfejlesztése, valamint a jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott feltételek esetén. A módosított Üzletszabályzat az abban megjelölt idıponttól hatályos Az Üzletszabályzat kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintı - az Ügyfél számára kedvezıtlen módosítását a Bank a módosítás hatálybalépését legalább 2 (két) hónappal nappal megelızıen kezdeményezi papíron vagy tartós adathordozón. A Bank a módosítást az Ügyfél részérıl elfogadottnak tekinti, ha az Ügyfél a módosítás hatályba lépését megelızı banki munkanapig nem tájékoztatta a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el Ha az Ügyfél az Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, a módosítás hatályba lépését megelızı banki munkanapig jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani a kifogásolt módosítás hatálya alá tartozó szerzıdést. A Bank ebben az esetben a felmondásért díjat, költséget nem számít fel, azonban az Ügyfél Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségei a felmondással egyidejőleg esedékessé válnak, amelyet köteles a felmondáskor megfizetni. Ebben az esetben a felmondás napjáig a szerzıdés feltételei változatlanok maradnak A Bank jogosult az Üzletszabályzat Ügyfél számára nem kedvezıtlen módosítását bármikor, feltételek nélkül kezdeményezni. A Bank a módosításról az Ügyfelet legkésıbb a módosítás hatályba lépését megelızı banki munkanapon az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, a Bank ügynöke által üzemeltetett Ügyfélcentrumokban (továbbiakban: Ügyfélcentrum) kihelyezéssel, hirdetményben tájékoztatja, valamint internetes honlapján elektronikus úton is közzéteszi. Eltérés esetén az elektronikus úton közzétett Üzletszabályzat adatai az irányadóak. 4. oldal

5 1.3. A Hirdetmény és annak módosítása Az Ügyfél a Bank jelen Üzletszabályzatának hatálya alá tartozó szolgáltatásaiért díjat, jutalékot, illetve kamatot fizet. A szolgáltatás ellenértékét a szerzıdés, vagy a Bank hatályos Hirdetménye tartalmazza A Hirdetmény az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi A Bank a Hirdetményt az Ügyfél számára kedvezıtlenül a jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módosítani. A Hirdetmény Ügyfél számára kedvezıtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat módosítása kivételével a jelen Üzletszabályzat és pontjai megfelelıen irányadóak Amennyiben a kamat meghatározása referencia kamatlábon alapul, a referencia kamat változásán alapuló változás a referencia kamat változása napján azonnal hatályba lép. Ebben az esetben a Bankot az Ügyféllel szemben elızetes értesítési kötelezettség nem terheli Amennyiben a Hirdetmény jogszabály vagy jegybanki rendelkezés következtében módosul, a Bankot az elızetes közzétételi kötelezettség nem terheli A Bank jogosult a Hirdetmény Ügyfél számára nem kedvezıtlen módosítását bármikor, feltételek nélkül kezdeményezni. A Bank a módosításról az Ügyfelet legkésıbb a módosítás hatályba lépését megelızı banki munkanapon az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, a Bank ügynöke által üzemeltetett Ügyfélcentrumokban (továbbiakban: Ügyfélcentrum) kihelyezéssel, hirdetményben tájékoztatja, valamint internetes honlapján elektronikus úton is közzéteszi. Eltérés esetén az elektronikus úton közzétett Hirdetmény adatai az irányadóak Ha az Ügyfél a szerzıdést az pontban írt okok miatt felmondja, a szerzıdésre, annak megszőnéséig a felmondás idıpontjában érvényes Hirdetményben meghatározott feltételek irányadók. 2. Képviselet, rendelkezés a bankszámlák felett 2.1. Képviselet A természetes személy Ügyfél a Bankkal történı üzleti kapcsolat létesítésekor kizárólag személyesen járhat el. Jelen szabály alkalmazásában személyes eljárásnak tekintendı, ha az ügyfél bankügynök közremőködését is igénybe veszi az üzleti kapcsolat létesítése folyamán. Üzleti kapcsolat létesítésének az minısül, amikor az Ügyfél és a Bank elsı alkalommal szerzıdést kötnek A nem természetes személy Ügyfél nevében a Bankkal történı szerzıdéskötéskor annak képviselıje jár el. A Bank képviselınek tekinti azt a személyt, aki az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabály alapján az Ügyfél elsı számú vezetıjeként az Ügyfél képviseletére jogszabály erejénél fogva egyedül, vagy más képviselıvel együttesen jogosult (a továbbiakban: Vezetı), továbbá aki az Ügyfél nevében aláírásra (cégjegyzésre) felhatalmazást kapott, és ezen jogosultságát hitelt érdemlıen igazolja. Képviselık azok a személyek is, akik az Ügyfél meghatalmazása alapján az Ügyfél nevében jognyilatkozatot tehetnek. (a továbbiakban együttesen: Képviselı) A Bank ellenırzi az Ügyfél, illetıleg a Képviselı személyazonosságát, aláírását, továbbá a Képviselı képviseleti jogosultságát. A Bank a Képviselı képviseleti jogát a és 3.3. pontokban írt okmányok és a Képviselı aláírásmintája (aláírási címpéldánya) alapján ellenırzi. A Bank jogosult a szerzıdés megkötését megtagadni, ha az Ügyfél, vagy a Képviselı képviseleti jogát, illetve aláírását hitelt érdemlıen nem igazolja Telefonos vagy elektronikus bankszolgáltatások igénybevétele esetén a Bank a pontban meghatározott ellenırzést a jelen Üzletszabályzatban, illetve az Ügyféllel kötött szerzıdésében megállapított módon folytatja le Rendelkezés a bankszámlák felett Az Ügyfél a bankszámlája felett rendelkezésre jogosultak körét (továbbiakban: Rendelkezı) a Bank által e célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni A természetes személy Ügyfél a Bankhoz írásban elıterjesztett meghatalmazással bankszámla feletti rendelkezési jogot más természetes személy részére is (a továbbiakban: Meghatalmazott) engedhet. A meghatalmazás eseti jellegő (egy alkalomra szóló) vagy állandó lehet Nem természetes személy Ügyfél képviselıje bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlıen a Bank felé igazolja. 5. oldal

6 Ha az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból következıen az Ügyfélnek több, önálló képviseleti joggal rendelkezı Képviselıje van, a Bank bármelyik Képviselı bejelentését érvényesnek fogadja el. Ha az Ügyfél létesítı okirata alapján a Képviselık közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor a Bank kizárólag az általuk tett bejelentést fogadja el érvényes bejelentésnek. Több egymásnak ellentmondó bejelentés esetén a Bank az általa meghatározott követelményeknek megfelelı, legutolsó bejelentést tekinti érvényesnek. Együttes képviseleti jog esetében a Képviselık a bejelentést is csak együttesen tehetik meg Az eseti meghatalmazást az Ügyfél közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy abból a rendelkezési jog tartalma és a Meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatok a Bank számára egyértelmőek legyenek. A Bank a Hirdetményben jogosult meghatározni azt az összeghatárt, amely felett az eseti meghatalmazott csak közjegyzıi okiratba foglalt meghatalmazás alapján rendelkezhet. E feltételek teljesülésének hiányában a Bank jogosult az eseti meghatalmazás elfogadását megtagadni A Bank állandó Meghatalmazottnak kizárólag azt a Rendelkezıként megadott természetes személyt tekinti, akinek személyét és aláírás-mintáját szabályszerően bejelentették. Az állandó Meghatalmazott (Rendelkezı) a bankszámla feletti rendelkezési jogát kizárólag a Bank által történt személyes azonosítását követıen gyakorolhatja. A rendelkezési jog lehet együttes illetve önálló. Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Bank a meghatalmazást általános érvényő, visszavonásig érvényes meghatalmazásnak tekinti A Bankhoz bejelentett személy rendelkezési joga kiterjedhet az Ügyfél valamennyi bankszámlájára vagy az Ügyfél által meghatározott egyes bankszámlákra, teljes körően vagy korlátozottan. A rendelkezési jog teljes körőségét, illetve korlátozását az erre rendszeresített nyomtatványon kell a Banknak bejelenteni Az Ügyfél bankszámláján a rendelkezı által lebonyolított tranzakciókért, az azokból eredı esetleges tartozásokért a Számlatulajdonos tartozik felelısséggel Az eseti Meghatalmazott rendelkezési joga kizárólag az Ügyfél által adott eseti meghatalmazásban foglalt bankszámlára (bankszámlákra) és tartalommal terjed ki A Rendelkezı rendelkezési joga nem terjed ki a bankszámlaszerzıdés módosítására, illetve megszüntetésére, továbbá felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazás megadására. A Rendelkezı rendelkezési jogát meghatalmazással harmadik személyre nem ruházhatja tovább A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére a Bank a Számlatulajdonos Ügyfél bankszámláját a jogszabályokban és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult megterhelni Az egyes szolgáltatásigénylési nyomtatványokra vonatkozó közös rendelkezések Nem természetes személy Ügyfél esetén az adott nyomtatványt kizárólag a Képviselı (több Képviselı esetén bármelyik Képviselı), a rá vonatkozó képviseleti szabályoknak megfelelıen írhatja alá. A Bank a Képviselı aláírását továbbá képviseleti jogát a pontban írtaknak megfelelıen ellenırzi azzal, hogy a Képviselı köteles e minıségét az Ügyfélre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen igazolni Nem természetes személy Ügyfél képviselete esetén az Ügyfél nevének (cégnév) használata kötelezı. A Bank egyedi cégbélyegzıt nem vesz nyilvántartásba A Bank a bejelentett személyek rendelkezéseit, illetve képviseleti jogosultságát kizárólag a szabályosan bejelentett aláírás-minták alapján, valamint a pontban meghatározottak szerint ellenırzi. A Bank az Ügyfél által bejelentett személyek rendelkezési jogosultságával és jogképességével kapcsolatos körülményeket nem vizsgálja Az elıírásszerően bejelentett aláírásokat a Bank legkésıbb a bejelentést követı három banki munkanapon belül helyezi érvénybe A Bank az Ügyfél rendelkezésein szereplı aláírásokat összehasonlítja a bejelentett aláírás-mintákkal. Amennyiben a rendelkezésen a Banknak be nem jelentett, vagy a bejelentett mintától jól felismerhetıen eltérı aláírás van, a Bank a megbízást nem teljesíti, és az Ügyfél rendelkezését tartalmazó okiratot az ok megjelölésével az Ügyfélnek visszaküldi. Ugyanígy jár el a Bank akkor is, ha a nem természetes személy képviseletében eljáró személyek aláírását a bejelentett aláírás-minták alapján azonosítani nem tudja. A Bank nem felel az általában elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhetı hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, meghatalmazás, aláírás, megbízás teljesítésének következményeiért Telefonos vagy elektronikus bankszolgáltatások igénybevétele esetén a Bank a pontban meghatározott ellenırzést az alábbi szabályok alapján végzi el: Az IVR (Interactive Voice Response) egy interaktív hanginformációs rendszer, amely az ügyfélhívások automatikus, intelligens irányítását és meghatározott ügyfélkérések automatikus megválaszolását teszi 6. oldal

7 lehetıvé. Az IVR Telefonos Ügyfélszolgálat útján igénybe vett bankszolgáltatások során a Rendelkezı az alábbi azonosító adatok megadására köteles: a) 8 számjegyő ügyfélszám (ezt a számot a Bank szerzıdéskötéskor adja meg). b) Bankszámlaszám c) 6 számjegyő kötelezı telefonos PIN kód (ezt a számot a Rendelkezı saját maga állítja be a számla aktiválása során. A telefonos PIN kód meghatározása minden egyes bankszámlához kötelezı). A telefonos PIN kódból a Telefonos Ügyfélszolgálat mőködését biztosító számítástechnikai rendszer véletlenszerően kiválasztva három számjegyet kér megadni. A telefonos PIN kód alkalmazására csak az ügyfélszám megadását követıen kerül sor abból a célból, hogy a Bank ellenırizze az ügyfélszámot megadó személy jogosultságát a banki szolgáltatások igénybevételére. d) Személyi azonosító jelszavak (amelyet a Rendelkezı írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon az ott meghatározott feltételekkel köteles bejelenteni) Az interneten keresztül történı bankolást lehetıvé tevı ún. ibanq szolgáltatás útján igénybe vett bankszolgáltatások során a Rendelkezı az alábbi azonosító adatok megadására köteles: a) 8 számjegyő ügyfélszám (ezt a számot a Bank szerzıdéskötéskor adja meg) vagy Egyéni Azonosító (ezen azonosító adatot az Ügyfél az IBanq aktiválásakor állítja be). b) 6 számjegyő kötelezı telefonos PIN kód (ezt a számot a Rendelkezı saját maga állítja be a számla aktiválása során. A telefonos PIN kód meghatározása minden egyes bankszámlához kötelezı). A telefonos PIN kódból az ibanq mőködését biztosító számítástechnikai rendszer véletlenszerően kiválasztva három számjegyet kér megadni. A telefonos PIN kód alkalmazására csak az ügyfélszám megadását követıen kerül sor abból a célból, hogy a Bank ellenırizze az ügyfélszámot megadó személy jogosultságát a banki szolgáltatások igénybevételére. c) Személyazonosító jelmondat (ibanq aktiválásakor az ügyfél saját maga adja meg). d) Titkos kulcs (az ibanq aktiválásakor készített személyes jelsorozat, amely egyedi azonosításra alkalmas, csak a nyilvános kulcs-párral együtt érvényes és használható) Amennyiben az Ügyfél ezen eljárás alapján nem azonosítható, a Bank az Ügyfél rendelkezéseinek teljesítését megtagadja A számla feletti együttes rendelkezés, mind a Telefonos Ügyfélszolgálat, mind pedig az ibanq igénybe vétele esetén megvalósítható az által, hogy a Bank az egyik Rendelkezı által megadott megbízást mindaddig nem teljesíti, míg egy másik Rendelkezı az adott megbízást az azonosítást követıen meg nem erısítette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ibanqon keresztül elküldött megbízások nem vonhatóak vissza, nem törölhetıek, nem módosíthatóak Az Ügyfél a és pontokban meghatározott azonosító adatait (továbbiakban: Titkos azonosítók) úgy köteles birtokában tartani és használni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, illetve azt ne ismerhesse meg. A Titkos azonosítók az Ügyfélnek a Bankhoz bejelentett hiteles aláírásával azonos joghatályú az Ügyfél személyazonosságának megállapítása szempontjából. A Titkos azonosítókkal adott megbízást a Bank az Ügyféltıl származónak tekinti. A Titkos azonosítók közlését követıen adott rendelkezések végrehajtásából fakadó esetleges károkért az Ügyfél maga tartozik helytállni. Az Ügyfél a Titkos azonosítókat a Banknál, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott ügyfélszolgálati idıben, a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül vagy írásban letilthatja. Abban az esetben, ha a Titkos azonosítókat az Ügyfél elveszíti, illetve attól tart, hogy arról illetéktelen személy tudomást szerzett, az Ügyfél - az ok megjelölésével - haladéktalanul köteles letiltást kezdeményezni a Banknál. A Bank a telefonon történt bejelentést, illetve az írásbeli kérelem kézhezvételét követıen azonnal letiltja a Titkos azonosítók használatát. Letiltott Titkos azonosítók alapján a Bank rendelkezést nem fogad el az Ügyféltıl. Új Titkos azonosítók igénylését az Ügyfél személyesen, azonosítást követıen kezdeményezheti. 7. oldal

8 Az Ügyfél a bejelentett Rendelkezık, illetve a Vezetı, Képviselı személyében bekövetkezett változásokat köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, és a változást a jelen Üzletszabályzatban írtaknak megfelelıen igazolni. Magánszemély Ügyfél adatai közül a levelezési cím, a telefonszám és az cím változtatása a megfelelı szintő azonosítást követıen történhet telefonon, egyéb adatok változtatása kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon lehetséges. Nem magánszemély Ügyfelek számlaadatainak változtatásai az erre rendszeresített nyomtatványon jelenthetık be. A Bank a hozzá bejelentett képviselıket mindaddig az Ügyfél képviselıjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról / megváltozásáról szóló, hitelt érdemlı módon igazolt, megfelelı okmányokkal alátámasztott, a Bank által elfogadható formában benyújtott írásbeli értesítés a Bankhoz be nem érkezik. A változások átvezetését a Bank legkésıbb a bejelentés megtörténtét követı három banki munkanapon belül helyezi érvénybe. A Bank nem felel azon károk tekintetében, amelyek a nem természetes személy Ügyfél képviseleti jogának változásával összefüggésben az Ügyfél oldalán keletkezett jogviták miatt az Ügyfél rendelkezésének teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be. Ha a képviseleti joggal kapcsolatos változásról az Ügyfél a Bankot nem tájékoztatta, az ebbıl eredı károkért a felelısség az Ügyfelet terheli A Bank a változás érvénybe helyezéséig a korábban bejelentett személyek körét tekinti rendelkezésre jogosultnak. Így jár el a Bank a hiányos, a 3.1. pont szerinti azonosításhoz szükséges adatokat nem teljes körően tartalmazó, illetve a nem megfelelı tartalmú okiratok, továbbá az aláírások biztonságos ellenırzésére nem alkalmas nyomtatvány benyújtása esetén is azzal, hogy a hiányosság tényérıl az Ügyfelet haladéktalanul értesíti. 3. Ügyfél átvilágítás a pénzmosás elleni jogszabályok alapján (A jelen 3. pontban foglalt ügyfél-átvilágítási szabályok jogszabályi elıírásokon alapulnak, azoktól a felek szerzıdéssel nem térhetnek el.) 3.1. Azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenırzése az üzleti kapcsolat idıtartama alatt A Bank az üzleti kapcsolat létesítésekor írásban rögzíti az Ügyfél, a Képviselı, illetve a Meghatalmazott, továbbá - a kedvezmény megnyílásakor - a kedvezményezett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerinti azonosító adatait (a továbbiakban: Azonosítás), valamint elvégzi a személyazonosság igazoló ellenırzését. A Bank az Azonosítást és a személyazonosság igazoló ellenırzését minden olyan esetben is elvégzi, amikor azt jogszabály elıírja, illetve ha a szerzıdést, vagy rendelkezést az Ügyfél olyan Meghatalmazottja, illetve a nem természetes személy Ügyfél olyan Képviselıje kívánja aláírni, akiknek azonosítása még nem történt meg. Az Ügyfél, a Képviselıje, illetve Meghatalmazottja az Azonosításhoz, valamint a személyazonosság igazoló ellenırzéséhez a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat, egyéb okiratokat köteles a Banknak bemutatni, illetve a Bank rendelkezésére bocsátani. Tekintettel azon tényre, hogy a Bank direkt banki szolgáltató, ezért az Ügyfélcentrumok, az AXA Személyes Pénzügyek munkavállalói, valamint a Bankkal szerzıdéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltatást közvetítı ügynökök vannak megbízva az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenırzésével járó feladatok ellátásával. A jelen bekezdés szerinti esetekben az azonosítás akkor tekinthetı elvégzettnek, ha az azonosítást végzı személy a) felveszi és aláírásával ellátja (amennyiben az azonosítást végzı harmadik személy külföldi, akkor apostille-lal hitelesítteti) az azonosító adatokat tartalmazó dokumentumot, továbbá elvégzi annak adattartamának ellenırzését az azonosításra alkalmas dokumentumok (okiratok) alapján, b) elkéri az ügyféltıl a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatát, c) kitölti az 50. meghatalmazás és azonosítási nyilatkozat elnevezéső formanyomtatványt, amennyiben az azonosítási nyilatkozat nem képezi részét az adott szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványnak, és d) átadja a fenti dokumentumokat a Bank részére. A Banknak meg kell gyızıdnie arról, hogy a vonatkozó azonosítási eljárásokat arra feljogosítottak hajtották-e végre. A Bank felelıs az azonosítást végzı személy tevékenységéért Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében: Belföldi természetes személy esetében: a) személyi igazolvány feltéve, hogy az a lakcímet tartalmazza, vagy b) személyi igazolvány (kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy c) útlevél, a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt, vagy d) gépjármővezetıi engedély (kizárólag kártya), a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt Külföldi természetes személy esetében: a) útlevél, vagy személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít és a lakcímet, tartózkodási helyet tartalmazza; b) útlevél és a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány; 8. oldal

9 c) személyi azonosító igazolvány és a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány. Amennyiben a fentiekben hivatkozott okmányok nem tartalmaznak magyarországi lakcímet vagy tartózkodási helyet, szükséges az ezt igazoló egyéb okmány bemutatása A 14. életévét be nem töltött természetes személy esetében: a) személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy b) személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy c) útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén: Belföldi nem természetes személy esetében: a) gazdálkodó szervezet eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, cégbírósági végzése, illetve ha a cég vagy a céget érintı változás bejegyzésére még nem került sor, a bírósághoz benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme, elektronikus cégeljárás esetén a cégbíróság részére eljuttatott e-akta, tanúsítvány, változásbejegyzési kérelem esetén igazolás, továbbá létesítı okirat (alapító okirat, alapszabály, társasági szerzıdés), valamint az adóbejelentkezési lap (ha a cégkivonat az adószámot, a statisztikai számjelet nem tartalmazza); Ahol a jelen pont dokumentum szolgáltatását írja elı, ott minden esetben a hivatkozott dokumentumok elektronikus formáját is érteni kell. b) egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványa, adószáma, illetve ennek hiányában annak igazolása, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzıhöz benyújtotta (adószám hiányában a hatósághoz benyújtott adóhatósági bejelentkezési kérelem) c) más szervezet esetén a nyilvántartásba vételrıl szóló, hatóság vagy bíróság által 30 napnál nem régebben kiállított okirat, ennek hiányában a hatósághoz vagy bírósághoz benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelme, továbbá létesítı okirata (alapító okirat, alapszabály), valamint az adóbejelentkezési lap Külföldi nem természetes személy esetében: A saját joga szerinti, a kiállítástól számított 30 napnál nem régebbi bejegyzı okirat vagy annak igazolása, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént, továbbá alapító okirata (társasági szerzıdése), valamint az Ügyfél képviseletére jogosult természetes személy képviseleti jogának hitelt érdemlı módon történı igazolására alkalmas dokumentum (ha a nyilvántartásba vételt igazoló okirat az Ügyfél képviseletére jogosultat nem tartalmazza), továbbá az aláírási címpéldány. Kétség esetén a Bank az azonosítás, illetve a személyazonosság igazoló ellenırzése elvégzéséhez egyéb okmányokat is bekérhet Amennyiben az Ügyfél az azonosításhoz, illetve képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvő okiratot bocsát a Bank rendelkezésére, annak hitelesített magyar nyelvő fordítását is köteles a Bank rendelkezésére bocsátani. Az okirat hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából eredı esetleges károkért a Bank felelısségét kizárja Külföldi hatóság által kiállított okirat esetén a Bank kérheti, hogy az Ügyfél azt a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, illetve a külföldön felhasználásra kerülı közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellızésérıl Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetésérıl szóló évi 11. törvényerejő rendelet szerinti ún. Apostille csatolásával nyújtsa be Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése A 3.2. és 3.3. pontban foglaltak szerint bemutatott okiratok alapján - a személyazonosság megállapítását követıen - a Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályok mindenkor hatályos elıírásainak megfelelı adatkört veszi nyilvántartásba (továbbiakban: Azonosító adatok) Az ügyfél-átvilágítás részeként az Ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a Bank részére arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetıleg érdekében jár el, illetve ad ügyleti megbízást. Tényleges tulajdonosnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályok mindenkor hatályos elıírásainak megfelelı természetes személy tekintendı. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat általános érvénnyel is megtehetı azzal, hogy az Ügyfél köteles eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is tenni, ha az adott megbízás esetében a tényleges tulajdonos személye eltér az általános tényleges tulajdonosi nyilatkozatban megjelölt személytıl Az Ügyfél köteles a tényleges tulajdonos személyét, adatait érintıen bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követı 5 (öt) munkanapon belül a Bankot tájékoztatni. 9. oldal

10 Ha az Ügyféllel kötött szerzıdés fennállása alatt a Banknak bármikor kétsége merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank minden további szerzıdés megkötését, illetve megbízás teljesítését megtagadja addig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget a Bank írásbeli nyilatkozattételre szóló felhívásának. A nyilatkozattétel elmulasztásával összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli A Bank az Ügyféltıl, Képviselıtıl, Meghatalmazottól (Rendelkezıtıl) csak azután fogad el megbízást, ha Azonosítása már megtörtént Az Ügyfél köteles az általa a Bank rendelkezésére bocsátott Azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról a Bankot haladéktalanul, de legkésıbb a tudomásszerzést követı 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül, az ezzel összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli A Banknak jogában áll az Azonosítást vagy annak kiegészítését bármikor elvégezni. A Bank köteles megtagadni a szerzıdés megkötését, illetve a pénzügyi mővelet végrehajtását, ha az Ügyfél, illetve a Képviselı vagy Meghatalmazott (Rendelkezı) a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat nem mutatja be, vagy az okiratokat szerzıdéskötéskor nem bocsátja a Bank rendelkezésére, illetve az Azonosítást más módon megakadályozza, vagy nem tesz a tényleges tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozatot vagy a Bank felhívására ismételt tulajdonosi nyilatkozatot Azon külföldi nem természetes személy Ügyfélnek, amely Magyarországon nem került sem cégbíróság, sem pedig más hatóság által nyilvántartásba vételre, a szerzıdés megkötésétıl számítva háromévente a szerzıdés megkötésekor elvégzendı Azonosításra irányadó szabályok szerint igazolnia kell, hogy továbbra is szerepel a nyilvántartásba vevı hatóság nyilvántartásában Kiemelt közszereplık átvilágítása Az ügyfél-átvilágítás részeként a külföldi állampolgárságú természetes személy Ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplınek minısül-e. Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplınek minısül, a Bank részére tett írásbeli nyilatkozatának tartalmaznia kell, hogy a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint a kiemelt közszereplık melyik kategóriájába tartozik A Bank jogosult megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését, ügyleti megbízás végrehajtását, amennyiben a külföldi állampolgárságú természetes személy Ügyfél nem teszi meg a pontban hivatkozott írásbeli nyilatkozatot A kiemelt közszereplıvel történı üzleti kapcsolat létesítéséhez, ügyleti megbízás teljesítéséhez a Bank elızetes jóváhagyása szükséges. Jóváhagyás hiányában a Bank a kiemelt közszereplıvel üzleti kapcsolatot nem létesít, a kiemelt közszereplı ügyleti megbízását nem teljesíti. 10. oldal

11 4. Együttmőködés, tájékoztatások, adatkezelés 4.1. Együttmőködés A Bank és az Ügyfél üzleti kapcsolata a kölcsönös bizalmon alapul, ezért együttmőködve, egymás érdekeit figyelembe véve járnak el A Bank és az Ügyfél a szerzıdés szempontjából jelentıs körülményekrıl, tényekrıl ésszerő idın belül tájékoztatják egymást, az egymáshoz intézett kérdésekre határidıben, de legkésıbb 30 (harminc) napon belül válaszolnak. Panasz elutasítása esetén a Bank 15 (tizenöt) napon belül köteles válaszolni az Ügyfélnek Amennyiben az Ügyfél a pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az ezen mulasztásból eredı a Bank által igazolt minden költség és kár viselése az Ügyfél kötelezettsége. Amennyiben a Bank tudomására jut bármely, az Ügyfelet érintı változás, azok ellenırzésére a rendelkezésére álló törvényes eszközök igénybe vételével a Bank jogosult, amelynek költsége szintén az Ügyfelet terheli. Jelen pont alapján felmerült összegekkel a Bank jogosult az Ügyfél Banknál vezetett bármely számláját közvetlenül megterhelni Értesítések A Bank a feladott értesítéseit - amely alatt minden olyan továbbítási módot is érteni kell, amellyel a Bank küldeményeit a címzetthez közvetítı útján juttatja el (posta, futárszolgálat, Internet-, mobilszolgáltató stb.) - az Ügyfél által legutoljára bejelentett levelezési címre vagy egyéb elérhetıségre küldi. Ilyen levelezési cím hiányában a Bank az Ügyfél általa ismert bármely címére, illetve székhelyére, telephelyére küldheti el az iratokat, több cím ismerete esetén szabad választása szerint. A Bank a küldemények továbbításával kapcsolatban felmerülı kockázatokért felelısséget nem vállal Ha az Ügyfél levelezési címének vagy egyéb elérhetıségének megváltozását a Banknak nem jelenti be, a Bank nem köteles az Ügyfél új levelezési címét vagy egyéb elérhetıségét felkutatni, értesítéseit továbbra is az általa ismert levelezési címre vagy egyéb elérhetıségre küldheti A Bank az Ügyfél által legutoljára bejelentett levelezési címre feladott értesítéseket akkor is kézbesítettnek tekinti, ha azok címzett ismeretlen, nem kereste, átvételt megtagadta, elköltözött vagy levélszekrény hiánya jelzéssel érkeznek vissza. Az ezen mulasztásból eredı károkat és költségeket az Ügyfél viseli A Bank okmányt, váltót, csekket, értékpapírt, bankjegyet, bankkártyát, valamint egyéb értéket a tıle elvárható gondossággal és - az Ügyfél eltérı rendelkezése hiányában - a saját választása szerinti módon továbbít. A továbbítás az Ügyfél költségére történik Posta útján a Bank által ismert címre megküldött értesítéseket, felszólításokat és egyéb iratokat kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthetı nem volt, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást a) mégpedig a küldeménynek az elsı postai kézbesítése megkísérlésének napjától; b) ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon; c) ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte A vélelmezett kézbesítési idı belföldön a postára adás napjától számított 3. (harmadik) munkanap, külföldön a 8. (nyolcadik) nap, amelyet követıen a Bank intézkedni jogosult A Bank az Ügyfél felé történı tájékoztatási kötelezettségének, elektronikus úton (SMS, ) is jogosult eleget tenni. A Bank hivatalos közlési formaként tartja számon az Ügyfelek részére, az elektronikus formában történı tájékoztatást Az Ügyfél számlanyitáskor jogosult megadni és aktiválni azon mobil telefonszámot, amelyen keresztül, az SMS szolgáltatás igénybe vételével számla információt kíván kérni a Banktól. A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank felelısségét kizárja minden olyan kárért, amely akkor keletkezik, ha az Ügyfél által elızetesen megadott és aktivált telefonszámra az Ügyfél kérésére - megadott számla információ valamely illetéktelen személy tudomására jut. Az Ügyfél által megadott mobiltelefon hívószámmal kapcsolatos, a szolgáltatás igénybevételét akadályozó körülmények - ide értve a mobiltelefon készülék elvesztését, ellopását, valamint a mobil hívószám megváltozását, illetve megszőnését is - bejelentése az Ügyfél, illetve Rendelkezı kötelezettsége. 11. oldal

12 A távközlési eszközön tett bejelentés az Ügyféltıl származónak minısül, ha az azonosítási eljárás lefolytatását követıen az Ügyfél személyazonossága megállapítható és a bejelentés tartalmazza legalább az Ügyfél/Rendelkezı nevét és a bejelentéssel érintett mobil hívószámot. Az írásban tett bejelentést kizárólag akkor fogadja el a Bank, ha azon az Ügyfél aláírása megegyezik a Banknál bejelentett aláírással. A téves vagy hibás bejelentésbıl eredı károkért a Bank felelısséget nem vállal Amennyiben az Ügyfél a Bank részére elektronikus levelezı rendszeren keresztül üzenetet ( ) továbbít, vagy elektronikus levelezési címét a Bankkal közli, akkor ez az üzleti kapcsolat megszőnéséig külön nyilatkozat nélkül is felhatalmazza a Bankot arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez, fenntartásához, illetve szerzıdés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat beleértve a banktitoknak, üzleti titoknak minısülı adatot, információt is az Ügyfél részére a megadott elektronikus levelezési címre küldjön. A Bank az általa küldött adatokat és információkat kódolás nélkül továbbítja az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre A Bank nem felel az elektronikus úton történı hibás kézbesítésbıl eredı károkért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, ideértve a mőszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen mőködésébıl eredı nem megfelelı kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is. A Bank nem felel az elektronikus levélben továbbított adatok, információk bizalmasságának, sértetlenségének elvesztéséért sem, ha az az elektronikus továbbítással hozható kapcsolatba A Bank a pontban hivatkozott elektronikus kommunikációt megszünteti, amennyiben azt az Ügyfél kéri A Bank részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, melyet a Bank erre a célra megadott az Ügyfél részére, ez a cím eltérı rendelkezés hiányában a Bank mindenkori székhelye. Az írásos küldemények érkezésének idıpontját, illetve körülményeit illetıen véleményeltérés esetén a Bank nyilvántartása az irányadó. A Bank az Ügyfél kérésére igazolást ad az értesítések megküldésérıl, valamint a küldemények átvételérıl. A Bank által az ügyféllel történı kapcsolattartásra szolgáló elérhetıségeket a jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza A Bank jogosult az Ügyfélnek címzett értesítéseit a bankszámlakivonat küldésével egyidejőleg, annak mellékleteként megküldeni. Ha a Bank az Ügyfél értesítését a bankszámlakivonat küldésével együtt teljesíti, a Bank nem felel azokért az esetleges hátrányokért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a bankszámlakivonat rendszeres megküldését nem havonta, hanem ennél hosszabb idıszakonként kérte, illetve ha a Bank jelen Üzletszabályzat pontja alapján ennél hosszabb idıszakonként teljesíti bankszámlakivonat küldési kötelezettségét Tájékoztatási kötelezettség Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot, ha a várt idıponttól számított 15 (tizenöt) napon belül nem érkezett meg valamely általa a Banktól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik Az Ügyfél köteles megadni minden olyan, a szerzıdéssel összefüggı adatot és felvilágosítást, valamint a Bank rendelkezésére bocsátani minden olyan dokumentumot, melynek ismeretét a Bank a döntéséhez, illetve az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. E tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében az Ügyfél köteles lehetıvé tenni az üzleti titkot tartalmazó iratainak Bank által történı megvizsgálását is. Az Ügyfél köteles a Bank rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek nyilvántartását jogszabály írja elı Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Bankot, ha önmaga ellen csıd, -felszámolási vagy cégtörlési eljárást, végelszámolást kezdeményezett, továbbá a tudomásszerzéssel egyidejőleg, ha ellene harmadik személy felszámolási vagy cégtörlési eljárást kezdeményezett, valamint, ha a nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárás nem vezet eredményre. Amennyiben a Bank tudomására jut bármely, az Ügyfelet jelen bekezdés szerint érintı változás, azok ellenırzésére a rendelkezésére álló törvényes eszközök igénybe vételével a Bank jogosult, amelynek költsége szintén az Ügyfelet terheli. Jelen pont alapján felmerült összegekkel a Bank jogosult az Ügyfél Banknál vezetett bármely számláját közvetlenül megterhelni A Bank által nyilvántartott ügyféladatok A Bank az Azonosítás (ld. 3. pont) során felvett, az erre vonatkozó jogszabályban elıírt adatkörön túl természetes személy Ügyfél esetében az alábbi adatokat tartja nyilván: a) aláírás mintáját, b) telefonon érkezı megbízás elfogadása esetén a személyazonosító-jelszót, c) az Ügyfél hozzájárulása esetén személyi azonosító okmányainak fénymásolatát; d) az Ügyfélnek azokat a szerzıdésben az Ügyfél által önkéntesen megadott adatait, amelyek az adott bankszolgáltatás igénybevételéhez, vagy a Felek közötti elektronikus kommunikációhoz szükségesek A Bank az Azonosítás során felvett, az erre vonatkozó jogszabályban elıírt adatkörön túl nem természetes személy Ügyfél esetében az alábbi adatokat tartja nyilván: 12. oldal

13 a) KSH számát, b) adószámát, c) cégjegyzékszámát d) pénzforgalmi bankszámla számát, e) a Képviselı aláírási címpéldányát, aláírás mintáját, f) telefonon érkezı megbízás elfogadása esetén a személyazonosító-jelszót, g) a képviseletre jogosultak aláírás mintáját, h) az Ügyfélnek azokat a szerzıdésben az Ügyfél által önkéntesen megadott adatait, amelyek az adott bankszolgáltatás igénybevételéhez, vagy a Felek közötti elektronikus kommunikációhoz szükségesek A Bank jogosult az Ügyfél által megadott személyes adatokat saját adatkezelı rendszerében nyilvántartani és feldolgozni. A természetes személy Ügyfél az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulását a szerzıdés aláírásával adja meg. A Bank a rendelkezésére bocsátott adatokat a személyes adatok védelmérıl szóló törvényben foglaltaknak megfelelıen kezeli és biztosítja az Ügyfél számára az adatai védelméhez főzıdı jogok érvényesülését. Az adatkezelés célja, hogy a Bank a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek eleget tudjon tenni, valamint az Ügyfél és a Bank között létrejött szerzıdés teljesítése, a szerzıdés megszőnését követıen pedig a szerzıdésbıl, illetve annak megszőnésébıl fakadó igények érvényesítése. Az Ügyfél a reklámcélú adatkezelés ellen a Bankhoz intézett egyoldalú, írásbeli, illetve a Bank Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül személyesen tett szóbeli nyilatkozatával bármikor tiltakozhat. Az írásbeli nyilatkozat kézhezvételét, illetve a szóbeli nyilatkozat megtételét követıen a Bank az érintett Ügyfél részére reklámanyagokat a továbbiakban nem küld. A Bank a természetes személy Ügyfél személyes adatait a szerzıdéses jogviszony megszőnését követı 10 évig jogosult és köteles kezelni A Bank a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben (továbbiakban: Avtv.) foglalt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél adatszolgáltatása a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével önkéntes. Kötelezı adatszolgáltatást ír elı az Ügyfél számára - többek között - a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény és ezen törvényekben található felhatalmazás alapján kibocsátott kormány- és miniszteri rendeletek. Az adatkezelés jogalapját az elızıekben felsorolt jogszabályok, illetve az Ügyfél hozzájárulása jelenti Az Ügyfélnek a szerzıdésben adott felhatalmazása alapján a Bank jogosult az Ügyfélnek a Bankkal kötött szerzıdései teljesítése során kezelt, a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerinti személyes adatait, valamint a banktitok körébe tartozó, a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. számú melléklete I. pontjának 1., illetve 2. alpontjában felsorolt azonosító és lakcím, illetve egyéb az Ügyfél elérhetıségére vonatkozó, valamint pénzügyi (a Bankkal kötött szerzıdéseire vonatkozó betét, hitel és egyéb kockázati adatok közül az Ügyfél kockázati minısítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok) adatait továbbítani a felhatalmazással érintett vállalkozások részére, az ott megjelölt célból és mértékben A pont szerint továbbított adatok a Bankkal kötött szerzıdés megszőnését követı 10 évig kezelhetık, kivéve, ha az Ügyfél az adattovábbításhoz adott hozzájárulását visszavonja Az adattovábbítás mindenben megfelel a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek Az Ügyfél Bankkal kötött szerzıdésben adott kifejezett hozzájárulása esetén a Bank jogosult kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az Ügyfél személyes jellemzıinek értékelésére. A Bank lehetıséget biztosít az Ügyfélnek az értékelés eredményével kapcsolatos álláspontja kifejtésére Az Ügyfelet személyes adatai kezelésével kapcsolatban különösen a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény aiban foglalt jogok illetik meg. Ennek keretében az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a törvényben, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott keretek között azok törlését is. A Bank a tájékoztatást az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, írásban adja meg Az Ügyfél a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 16/A. -ában foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának jogellenes kezelése ellen. Az Ügyfél tiltakozása esetén a Bank a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja a tiltakozás jogosságát, és annak eredményérıl az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél a Bank döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétıl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 13. oldal

14 Az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban szabályozott szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül folytatott beszélgetések a Bank által rögzítésre kerülnek A Hpt. alapján nem jelenti a banktitok sérelmét a pénzügyi intézmény igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben minısített befolyással rendelkezı tulajdonosnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervezı társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövıbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértınek történı adatátadás A Hpt. alapján nem jelenti a banktitok sérelmét, ha a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, illetıleg, ha a magyar bőnüldözı szerv, illetıleg a pénzügyi információs egységként mőködı hatóság - a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bőnüldözı szerv, illetıleg külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérı által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minısülı adatot a pénzügyi intézménytıl Adatszolgáltatás a banktitok sérelme nélkül A Bank tájékoztatási kötelezettségének megfelelıen felhívja a Bankkal szerzıdést kötı, továbbá a Bankkal bankkártya-jogviszonyban álló természetes személy Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Bank a banktitok sérelme nélkül teljesíthet adatszolgáltatást, illetve végezhet adattovábbítást a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 54. -ában felsorolt szervezeteknek, az ott meghatározottak szerint A Központi Hitelinformációs Rendszerre (továbbiakban: KHR) vonatkozó részletes szabályokat a jelen Üzletszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza Bankinformáció kibocsátása az Ügyfél részére A Bank az Ügyfél vagy más hitelintézet megbízásából az Ügyfélnek a Banknál nyilvántartott adatai alapján bankinformáció keretében adatszolgáltatást teljesít, feltéve, hogy azt az Ügyfél írásban vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül az azonosítást követıen kéri. Az Ügyfélnek kérelmében egyértelmően meg kell jelölnie a kiadni kért bankinformáció körét, valamint célját Az Ügyfél kizárólag a Bank által nyilvántartott adatok alapján kérhet bankinformáció keretében adatszolgáltatást. Amennyiben az Ügyfél valótlan vagy a Bank által nem nyilvántartott adat szolgáltatását kéri, a Bank jogosult a bankinformáció kibocsátását megtagadni. A bankinformáció kibocsátásának megtagadásából eredı valamennyi kár az Ügyfelet terheli, ezzel kapcsolatban a Bank felelısségét kizárja A bankinformáció nyújtásának megtagadása a Bank részérıl nem jelent az Ügyfélrıl alkotott értékelést, és az Ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Bankkal szemben semmilyen követelést A Bank a bankinformáció kiadását a hatályos Hirdetményben meghatározott díjazás ellenében végzi. 5. Megbízások és teljesítésük Jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni A megbízások befogadása A Bank által a vonatkozó, hatályos hirdetményben meghatározott idın belül teljesítendı megbízásokat olyan idıpontban kell a Banknak átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idı a Bank rendelkezésére álljon A Bank a megbízások átvételére szolgáló idıpontokról, valamint a fizetési megbízások teljesítésének módjáról és határidejérıl a jelen Üzletszabályzatban és a vonatkozó banki hirdetményben tájékoztatja az Ügyfelet A megbízások átvétele a vonatkozó hirdetményben meghatározott záró idıpontok figyelembe vételével a hatályos jogszabályok, vagy az Ügyfél eltérı rendelkezése hiányában a beérkezés sorrendjében történik. A beérkezés sorrendje tekintetében a Bank nyilvántartása az irányadó. Ha a megbízás az átvételre meghatározott záró idıpontot követıen érkezik a Bankhoz, az a következı munkanapon átvettnek minısül. 14. oldal

15 Ha az Ügyfél a megbízásnak az általános banki gyakorlattól eltérı, vagy meghatározott idıpontban való teljesítését igényli, erre külön köteles felhívni a Bank figyelmét és vállalnia kell az ebbıl eredı többletköltségeket. A Bank jogosult az ilyen megbízások elfogadását megtagadni Minden megbízásnak egyértelmően tartalmaznia kell a megbízás tárgyát, valamint a teljesítéshez szükséges adatokat. A Bank a megbízást akkor tekinti befogadottnak, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, valamint a megbízás fedezete rendelkezésére áll Jóváhagyásnak minısül papír alapú megbízás esetén a megbízás Ügyfél általi aláírása a Banknál bejelentett módon és annak a Bank részére történı benyújtása, a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül a megfelelı szintő azonosítást követıen a megbízás megadása és visszaigazolást követı szóbeli megerısítése, ibanq szolgáltatás használata esetén a megbízás aláírása és a Bank részére történı elküldése. A fizetési mővelet utólagos jóváhagyásának minısül, ha az Ügyfél a fizetési mőveletet tartalmazó számlakivonat postára adása napjától számított 60 (hatvan) napon belül nem kezdeményezi a Banknál a fizetési mővelet helyesbítését A Bank az ok pontos megjelölésével visszautasítja a megbízást, ha megállapítja, hogy azt az Ügyfél tévesen, nem egyértelmően vagy hiányosan adta meg. Ha korábbi megbízás módosításáról, megerısítésérıl vagy megismétlésérıl van szó, erre az Ügyfélnek nyomatékosan fel kell hívnia a Bank figyelmét. Az ennek elmulasztásából eredı kár az Ügyfelet terheli Ha a Bank a megbízást szóban vagy írásban visszaigazolja, az Ügyfél köteles - a megbízás megfelelı teljesítése érdekében - haladéktalanul kifogásolni minden eltérést a rendelkezés és a visszaigazolás között A Bank, mint direkt banki szolgáltató az Ügyfél telefonon vagy egyéb elektronikus úton adott megbízásait is teljesíti, és az Ügyfél a bankszámla szerzıdés létrejöttével az ilyen kommunikációs eszköz alkalmazására kifejezetten felhatalmazást ad. A Bank jogosult korlátozni azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyekre vonatkozóan telefonon vagy egyéb elektronikus úton is elfogad megbízásokat. A telefonon, illetve egyéb elektronikus úton adható megbízások körét a vonatkozó, hatályos hirdetmény tartalmazza Amennyiben a felek közötti megállapodás alapján a Bank a telefonon vagy egyéb elektronikus úton közölt fizetési megbízást teljesíti, de az Ügyfél azt utólag írásba foglalja, a megbízás írásba foglalt példányán az Ügyfél köteles feltüntetni, hogy a megbízás megadása telefonon vagy egyéb elektronikus úton már megtörtént. Az ennek elmulasztásából eredı kár az Ügyfelet terheli A Bank a telefonon vagy egyéb elektronikus úton érkezett megbízásokat - amennyiben a Bank az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a jelen Üzletszabályzatban, a banki hirdetményekben vagy szerzıdésben speciális felelısségvállalási feltételeket nem határoz meg - minden esetben az Ügyféltıl származónak tekinti, ha az megfelel az adott jogviszonyban irányadó egyedi ügyfél-azonosítási eljárásnak, és a Bank más azonosító intézkedést nem végez. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a telefonon vagy egyéb elektronikus úton adott megbízások teljesítésébıl fakadó károk kizárólag ıt terhelik, ha a Bank a megbízásban foglaltaknak megfelelıen járt el A távbeszélı, vagy egyéb elektronikus adattovábbító hálózatok mőködése során továbbított adatok jogosulatlan személyek által esetlegesen ismertté válhatnak, ideértve a banktitoknak minısülı adatokat is. Az Ügyfél az pont szerinti megállapodással tudomásul veszi és vállalja az e körülménybıl fakadó esetleges kockázatokat és lemond arról, hogy ezzel kapcsolatban a Bankkal szemben igényt érvényesítsen Teljesítés Az Ügyfél bankszámlája terhére átutalási, beszedési (felhatalmazási) megbízásokat adhat Az Ügyfél a bankszámlája terhére megbízást a meghirdetett üzleti órák alatt az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon, elektronikusan vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül adhat meg. A megbízásnak a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell A Bank a pénzforgalmi jogszabályok által elıírt, az Ügyfél fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelızıen fennálló, a fizetési megbízás teljesítésének idıtartamára, valamint a Bank részére fizetendı valamennyi díjra, költségre, egyéb fizetési kötelezettségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában az internetes honlapján közzétett, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Üzletszabályzatban és Hirdetményben tesz eleget Átutalási megbízás banki munkanapokon a mindenkor hatályos, vonatkozó hirdetményben meghatározott idıpontig adható, az adott banki munkanapon ezen idıpont után benyújtott megbízások a következı banki munkanapon benyújtottnak minısülnek. A hirdetményben meghatározott idıpontig megadott fizetési megbízások esetében a tétel indításával kapcsolatosan rá háruló teendıket a Bank a beérkezés napján teljesíti. 15. oldal

16 A Bank a bankszámlájára a tárgynapon beérkezı forint összeget a tárgynapon írja jóvá az Ügyfél számláján. A Bank a bankszámlán azokat az összegeket írja jóvá, amelyek a Bankhoz a Számlatulajdonos javára a mindenkor hatályos jogszabályokban megengedett jogcímeken és módon érkeztek be. A Bank azonban a pénzmosás megelızésére irányadó jogszabályoknak megfelelıen jogosult a bankszámla javára érkezı pénz eredetét vizsgálni, arról igazolást kérni, és megfelelı igazolás hiányában a jóváírást megtagadni. Tárgynapi teljesítéső megbízások A hirdetményben meghatározott idıpontig megadott, a Valós Idejő Bruttó Elszámolási Rendszeren (VIBER) keresztül teljesítendı tételek esetében a Bank a tételek indításával kapcsolatosan rá háruló teendıket két órán belül, de legkésıbb az MNB által megállapított üzemidın belül végrehajtja, és az utalásokat a kedvezményezett más hitelintézetnél vezetett forint bankszámla javára elindítja. A kedvezményezett számlavezetıjének számláján a jóváírás a tétel beérkezését követı 2 órán belül történik. Nem tárgynapi teljesítéső megbízások Amennyiben a kedvezményezett bankszámláját vezetı hitelintézet a Bankközi Klíring Rendszerhez (BKR) közvetlenül csatlakozik (Klíringtag) a jóváírás a tárgynapot követı munkanapon, amennyiben a BKR-hez közvetetten csatlakozik (nem Klíringtag) a tárgynapot követı második munkanapon történik meg A megbízás teljesítésének módját - külön rendelkezés hiányában - a Bank a legjobb megítélése szerint választhatja meg. A Bank az Ügyfél szakszerőtlen utasításának teljesítését - az Ügyfél egyidejő figyelmeztetése mellett megtagadhatja A Bank akkor köteles teljesíteni az Ügyfél fizetési megbízását, ha az annak teljesítéséhez szükséges fedezet (megbízás összege és egyéb költsége) rendelkezésre áll és a megbízás megfelel a pénzforgalmi jogszabályokban, a Bank által szerzıdésben, vagy Üzletszabályzatban elıírt követelményeknek. A Bank jogosult részben vagy egészben függıben tartani azoknak a megbízásoknak a teljesítését, amelyekhez a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, illetve a jogszabályi elıírás alapján nyilvántartásba vett és függıben tartott tételek kivételével azon megbízásokat nyilvántartásából törölni, amelyekhez a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre A Bank az Ügyfél eltérı rendelkezése hiányában a megbízásokat érkezésük sorrendjében, a mindenkor hatályos pénzforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései szerint teljesíti. Az érkezés sorrendjének megállapítására a Bank nyilvántartása az irányadó Amennyiben az Ügyfél rendszeres átutalási megbízást ad meg, és a megbízás teljesítésének napja nem banki munkanap, vagy az adott hónapban nincs ilyen nap, a megbízás teljesítésének napja az így megadott napot követı banki munkanap. Amennyiben az Ügyfél a Banknál fennálló hitelének törlesztése kapcsán ad meg rendszeres átutalási megbízást és a megbízás teljesítésének napja nem banki munkanap, vagy az adott hónapban nincs ilyen nap, a megbízás teljesítésének napja az így megadott napot megelızı banki munkanap Az Ügyfél a csoportos beszedési megbízás teljesítését a terhelési napot megelızı munkanap végéig letilthatja. Letiltás csak a letiltást tevı fizetı felet érintı csoportos beszedési megbízás teljes összege ellen tehetı. Letiltás esetén a Bank a letiltásban foglaltak szerint jár el, a letiltás jogosságát, indokoltságát nem vizsgálja A Bank eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában a fedezethiány miatt nem teljesíthetı hatósági átutalási és átutalási végzésen alapuló átutalási megbízásokat, valamint beszedési megbízásokat a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig, legfeljebb azonban harmincöt nap idıtartamra sorbaállítja. A Bank a csoportos beszedési megbízást nem állítja sorba A Számlatulajdonossal történt eltérı megállapodás hiányában a Bank az elızı bekezdésben meghatározott kivételtıl eltekintve a bankszámlán pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthetı megbízásokat visszautasítja és azt a benyújtó részére visszaküldi vagy a jogosult Számlatulajdonos értesítése mellett nyilvántartásából törli. 16. oldal

17 A Számlatulajdonos Ügyfél bankszámlája terhére a Bankhoz benyújtott felhatalmazó levélben felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésére a Hirdetményben meghatározott költségtérítés ellenében felhatalmazást adhat. A Bankhoz benyújtott felhatalmazó levélnek minimálisan tartalmaznia kell a fizetı fél megnevezését és a felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzıszámát, a kedvezményezett megnevezését és a felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzıszámát, a felhatalmazás lejárati idejét, továbbá annak tényét, hogy a beszedési megbízáshoz kapcsolódik-e okiratcsatolási kötelezettség, valamint okiratcsatolási kötelezettség esetén az okirat pontos megnevezését. A felhatalmazó levél tartalmazhatja még a teljesítés felsı értékhatárát, a benyújtási gyakoriságot, fedezethiány esetén a sorbaállítás idıtartamát, a visszavonás módját. A Bank kizárólag a felhatalmazó levélben számszerően megadott bankszámla terhére vállalja a beszedési megbízás teljesítését. A beszedési megbízás benyújtására feljogosító felhatalmazó levélben a jogszabályban meghatározott, a fizetési megbízások teljesítésének sorrendjére vonatkozó rendelkezésektıl eltérı kikötés érvényesen nem adható. A Bank a felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítésébıl rá háruló feladatokat, a megbízás kézhezvételét követıen egy banki munkanapon belül vállalja teljesíteni. Banki munkanapnak tekintendı minden olyan naptári nap, melyen a Bank bankmőveletet végez. Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a kedvezményezett és a fizetı fél nevén és pénzforgalmi jelzıszámán túl egyéb adatot nem tartalmaz, a Bank az Ügyfél bankszámláján nyilvántartott, ugyanazon kedvezményezett részére megadott felhatalmazó levelek közül a teljesítés szempontjából az általa utolsóként befogadottat tekinti érvényesnek. Amennyiben az a szerzıdéses kötelezettség, amely alapján a felhatalmazó levelet az Ügyfél a Bankhoz benyújtotta, megszőnik, az Ügyfél felelıssége a felhatalmazó levél visszavonása iránt intézkedéseket tenni. Az ennek elmulasztása kapcsán keletkezett károk az Ügyfelet terhelik, a Bank felelısségét e tekintetben teljes mértékben kizárja Az Ügyfél köteles a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségeit határidıben teljesíteni. A teljesítés elmulasztása esetén a Bank jogosult esedékes követelését az Ügyfél Banknál vezetett bármely bankszámlájának közvetlen megterhelésével, illetve - külön felhatalmazás alapján - az Ügyfél más banknál vezetett bankszámlájának terhére felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással érvényesíteni A Bank Ügyféllel szembeni fizetési kötelezettsége teljesítésének idıpontja - amennyiben az Ügyfél bankszámláját a Bank vezeti - az a nap, amelyen az Ügyfél bankszámláján a jóváírás megtörténik, a Banknál vezetett bankszámla hiányában pedig az a nap, amelyen a Bank bankszámlája terhelésre kerül Amennyiben a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, az Ügyfelet errıl haladéktalanul értesíteni kell, kivéve, ha a teljesítés akadálya a fedezet hiánya. Ez utóbbi esetben a Bank az pontban foglaltak szerint jogosult eljárni Amennyiben a megbízás teljesítésével összefüggésben az Ügyfélnek kifogása merül fel, panasszal élhet a Bank Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, illetve írásban a Bank székhelyére címzetten. A Bank jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott határidın belül vállalja, hogy az Ügyfelet a kifogás eredményérıl értesíti. Amennyiben az Ügyfél a kifogás eredményével nem ért egyet, panaszával a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulhat A Bank a Számlatulajdonos kérelmére a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett és a Számlatulajdonos által jóváhagyott fizetési mővelet összegét a vizsgálat eredményeképpen elfogadott igény esetén - visszatéríti, ha a Számlatulajdonos a Bank felé hitelt érdemlı módon bizonyította, hogy: a) a jóváhagyás idıpontjában a fizetési mővelet összegét nem ismerte, és b) a fizetési mővelet összege meghaladta azt az összeget, amely részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható volt, feltéve hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye EGT állam területén található. A feltételek fennállása tekintetében a bizonyítás a Számlatulajdonost terheli. A Számlatulajdonos a jelen pont szerinti igényét a terhelés napját követı ötvenhat naptári napon belül jogosult érvényesíteni. Amennyiben a Számlatulajdonos a visszatérítés iránti jogával élni kíván, akkor az alábbi dokumentumokat kell az írásban benyújtott visszatérítési igényhez mellékelnie: a) a fizetési mővelet alapját képezı eredeti szerzıdést; b) a kedvezményezett, szolgáltató részére megküldött reklamációs levelet és a feladást, valamint a kézhezvételt igazoló tértivevény másolatát; c) a kedvezményezett, szolgáltató igazolását, hogy hibás számlázás történt; 17. oldal

18 d) az Ügyfél közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt nyilatkozata, amelyben büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a konkrét fizetési megbízás jóváhagyásának pillanatában a visszatérítési igény tárgyát képezı fizetési mővelet összegét nem ismerte, ennek indokait, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy miért tekinti az adott helyzetben ésszerően elvárhatót meghaladó összegőnek a beszedést, terhelést; e) a visszatérítési igény benyújtását megelızı, a kedvezményezett, szolgáltató által megküldött számla és fizetési értesítı eredeti példányát; f) egyéb, a Bank megítélése szerint a visszatérítéshez való jogosultság bizonyításához szükséges okiratot. Nem tekinthetı az Ügyfél részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható összeget meghaladónak az olyan fizetési megbízás teljesítése, amely esetében ésszerően feltételezhetı, hogy a beszedett, terhelt összeg a kedvezményezett és az Ügyfél közötti hitel- vagy kölcsönügyletbıl eredı tartozás megfizetésére szolgál, vagy az Ügyfél a fizetési mővelet lehetséges összegének felsı határát meghatározta és a beszedett összeg ezen értékhatáron belüli összeg volt. A Bank az Ügyfél utólagos bizonyítása ellenére sem teljesít visszatérítést, ha az ésszerően elvárhatóság vizsgálata meghaladja a Bank lehetıségeit. A Bank az Ügyfél részérıl a fizetési mővelet adott helyzetben ésszerően elvárható összegének megítélése során a bankszámlán korábban bonyolított fizetési mőveleteket, a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat és a visszatérítési igénnyel érintett fizetési mővelet körülményeit veszi figyelembe. A Bank a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényét annak hiánytalan (azaz a Bank által elıírt valamennyi dokumentum) benyújtásától számított tíz munkanapon belül megvizsgálja és a vizsgálat eredményeképpen a fizetési mővelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. Amennyiben a Bank a rendelkezésére álló információk alapján úgy dönt, hogy a visszatérítési igényt elutasítja, akkor egyidejőleg tájékoztatást nyújt a Számlatulajdonos részére a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésére álló, jelen Üzletszabályzatban meghatározott fórumokról. A Bank a jelen pontban hivatkozott visszatérítési kötelezettség alól mentesül, amennyiben az Ügyfél a fizetési mővelet lehetséges összegének felsı határát nem határozta meg, a felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetén nem áll módjában a felhatalmazó levél jogalapját képezı jogviszony vizsgálata vagy a felhatalmazó levélben teljesítési felsı értékhatár vagy benyújtási gyakoriság nem került megjelölésre, a váltóbeszedéssel érintett összeg alapjául becsatolt, a váltójogi elıírásoknak mindenben megfelelı váltót az Ügyfél, illetve a nevében és képviseletében jogszerően eljáró személy a Bank által ismert és ellenırizhetı módon írta alá, illetıleg amennyiben az Ügyfél nem bizonyította hitelt érdemlıen, hogy a fizetési mővelet összegét nem ismerte vagy az összeg rá nézve nem volt ésszerően elvárható. A Bank abban az esetben is mentesül a visszatérítési kötelezettség alól, ha a Számlatulajdonos / fizetı fél a beszedés, terhelés összegét a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét legalább huszonnyolc nappal megelızıen már ismerte. Az olyan bankkártya mőveletek esetében, amelyeknél a fizetendı összeg megállapításának módszere ismert, azonban a ténylegesen fizetendı összeg nem állapítható meg elızetesen (pl. szálloda, autókölcsönzı, stb.), beleértve azokat a megbízásokat is, amelyeknél a Kártyabirtokos a fizetési megbízás megadásakor felhatalmazza a bankkártya elfogadót az utólagos költségek terhelésére, a jelen pont szerint hivatkozott visszatérítési igény bejelentésére a fenti szabályok szerint a Számlatulajdonos jogosult. Amennyiben az Ügyfél nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, a jelen pontban meghatározott visszatérítéshez való jogot nem gyakorolhatja. A Bank az Ügyfél jelen pontban hivatkozott minıségét a kérelem benyújtását követıen jogosult vizsgálni. A Bank a jelen pont vonatkozásában a fogyasztó és a mikrovállalkozás fogalma tekintetében a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit tekinti irányadónak A Bank javára történı bármely fizetés teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett bankszámláját megterheli. Amennyiben az Ügyfélnek nincs a Banknál vezetett bankszámlája, a fizetés teljesítésének idıpontja az átutalt összegnek a Bank saját bankszámláján történı jóváírása A Bank - idıbeli korlátozás nélkül - jogosult a téves jóváírásokat és terheléseket az Ügyfél hozzájárulása nélkül, azok észlelésekor helyesbíteni. A Bank a helyesbítésrıl az Ügyfelet értesíteni köteles A megbízás módosítása és visszavonása Az Ügyfél által megadott és megerısített Bank által vezetett bankszámlára szóló megbízás azonnal teljesül, ezáltal utóbb azt az Ügyfél nem vonhatja vissza. Nem a Bank által vezetett bankszámlára szóló megbízás esetében a megbízás a pontban foglaltak alapján vonható vissza. 18. oldal

19 Amennyiben az Ügyfél a fizetésre vonatkozó megbízását még a Bank munkafolyamatának megkezdése elıtt módosítja vagy visszavonja, a Bank a megbízást a módosításnak megfelelıen teljesíti, illetve törli. A Bank az említett idıpontot követıen érkezett módosítás, illetve visszavonás esetén jogosult az eredeti megbízás szerint eljárni azzal, hogy - lehetıség szerint - megkísérli a még el nem végzett munkafolyamatok leállítását A fizetési megbízásnak a Bank által történt átvételét követıen az Ügyfél a fizetési megbízást kizárólag a vonatkozó hirdetményekben meghatározott idıpontig, az ott megjelölt díj ellenében vonhatja vissza és módosíthatja. Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges. Ez utóbbi esetben a fizetési megbízásnak vagy a fizetési mővelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követıen a fizetı fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza Beszedés esetében az Ügyfél a fizetési megbízást a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül a hirdetményben meghatározott idıpontig vonhatja vissza A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást a megállapított terhelési napot megelızı munkanap végéig vonhatja vissza Ha a Bank a visszavonás elfogadását elızetesen írásos megerısítéshez kötötte, a Bank az írásban tett megerısítı nyilatkozat kézhezvételéig a megbízás teljesítését - az erre irányuló megállapodásban rögzített határidıig - függıben tarthatja. Amennyiben a megbízás visszavonásáról szóló írásbeli megerısítés e határidın belül a Banknak a megbízás átvételére jogosult szervezeti egységéhez nem érkezik meg, úgy a Bank az eredeti megbízást teljesíti A megbízások módosításával, visszavonásával kapcsolatban a Bank a jelen Üzletszabályzatban és a vonatkozó hirdetményben meghatározott idıponton túl a Hirdetményben meghatározott díjat számítja fel, továbbá a felmerült költségek is az Ügyfelet terhelik Felelısség a fizetési mővelet teljesítéséért Ha a fizetési mővelet teljesítése bankszámlaszám megadásával történik, a fizetési mővelet a bankszámlaszámmal megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minısül. Hatósági átutalás és átutalási végzés esetén a fizetési mővelet a bankszámlaszám és a fizetı fél nevével megjelölt fizetı fél vonatkozásában minısül teljesítettnek. Nem teljesítésért vagy hibás teljesítésért hibás bankszámlaszám megjelölése esetén a Bankot felelısség nem terheli. A Bank ilyen esetben a fizetési mővelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. A Bank további adatok megadása esetén is kizárólag a fizetési mőveletnek a megadott bankszámlaszámra történı teljesítéséért felel, a többi adatot nem írottnak tekinti Amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye EGT állam területén található és a fizetési mőveletet a fizetı fél kezdeményezte, úgy a helyes adatok megadása ellenére történı hibás teljesítésért a Bank felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési mővelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. Ezt követıen a fizetési mővelet hibás teljesítéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A Bank felelıssége esetén haladéktalanul köteles a nem vagy hibásan teljesített fizetési mővelet összegét a fizetı fél részére visszatéríteni, és a bankszámlát a hibás teljesítés elıtti állapotba hozni; illetve fogadó oldalon a Bank köteles a fizetési mővelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és a kedvezményezett bankszámláján jóváírni. A Bank a fizetı fél kérésére a fentiek szerint nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési mővelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja, és ennek eredményérıl a fizetı felet tájékoztatja. A Bank mentesül a jelen bekezdésben foglalt kötelezettsége alól, amennyiben jogszabály a hivatkozott felelısségi szabályokat meghatározott területi, vagy személyi hatály tekintetében nem rendeli alkalmazni Beszámítás, szolgáltatás visszatartása Az Ügyfél és a Bank jogosult az egymással szemben fennálló egynemő és lejárt követeléseiket - egymáshoz intézett nyilatkozattal - beszámítani. A beszámításra vonatkozó nyilatkozatnak minısül a Bank által az Ügyfél bankszámlájáról megküldött kivonat, amely tartalmazza a beszámított összeget, és igazolja a beszámítás tényét A Bank az Ügyfél számára teljesítendı, folyamatban lévı szolgáltatásait saját - feltételhez kötött vagy határidıs - követelései miatt visszatarthatja akkor is, ha azok nem ugyanazon jogviszonyon alapulnak Közremőködı igénybevétele A Bank jogosult harmadik személy közremőködését igénybe venni, ha ezt az Ügyféltıl kapott megbízás teljesítése érdekében szükségesnek ítéli. A Bank a közremőködıért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha azonban a közremőködı felelısségét jogszabály állapítja meg, a Bank felelıssége is ehhez igazodik Ha a Bank a megbízás teljesítéséhez külföldi közremőködıt vesz igénybe, az ezért való felelısségére a nemzetközi szabályzatok rendelkezései irányadóak. 19. oldal

20 5.7. Kiszervezett tevékenységek A Bank szolgáltatásaihoz kapcsolódó, a Bank javára végzett ún. kiszervezett tevékenységeket és azokat végzı gazdasági társaságok felsorolását a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. 6. Felelısség 6.1. A késedelmes teljesítésért a Bank a Polgári törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat mértékéig és a késedelem megszőnésének idıpontjáig vállal felelısséget Nem felel a Bank az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért, ha azt az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a Bankot - a megbízás teljesítésének arányában - ez esetben is megilleti A Bank nem felel olyan károkért, amely az Ügyfél mulasztásából, késedelmébıl, továbbá a Bankon kívülálló és el nem hárítható okból (pl. felkelés, háború, természeti csapás, sztrájk, az energiaszolgáltatás általános és tartós kimaradása, a telekommunikációs hálózat leállása, a közlekedés akadályoztatása, robbanás, bombariadó) keletkeztek. Nem felel a Bank az olyan károkért sem, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésbıl erednek, illetve hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása miatt keletkeztek Amennyiben a Bank az Ügyfél megbízásából vesz át és továbbít okmányokat, azokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Bank nem felel ugyanakkor az okmányok eredetiségéért, érvényességéért és tartalmáért A Bank nem felel olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis, vagy hamisított voltát a banki gyakorlatban szokásos vizsgálati módszerrel nem lehet felismerni. 7. Szerzıdés megszőnése, elszámolás, engedményezés 7.1. A szerzıdés megszőnésének esetei A határozott idejő szerzıdés a szerzıdésben rögzített határozott idı elteltével szőnik meg A szerzıdés megszőnik a természetes személy Ügyfél halála vagy a nem természetes személy Ügyfél jogutód nélküli megszőnése esetén Az Ügyfél és a Bank közös megegyezéssel bármikor jogosult a szerzıdést megszüntetni Az Ügyfél, illetve a Bank a szerzıdésben, vagy Üzletszabályzatban meghatározott esetben a szerzıdést felmondással egyoldalúan is megszüntetheti A bankszámla megszüntetésére vonatkozó igény Bankhoz történı érkezésekor a Bank a megszüntetéssel érintett bankszámlát megvizsgálja. Amennyiben a Bank vizsgálata alapján: a bankszámla egyenlege negatív, a bankszámlához egyéb banki szolgáltatás kapcsolódik (pl.: aktív bankkártya, folyószámla hitelkeret szerzıdés, stb.), felhatalmazó levélen alapuló beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés vagy végrehajtás került ellene benyújtásra, amelyek bármelyikének feldolgozása, végrehajtása vagy sorbanállása a bankszámla szerzıdés felmondásának kezdeményezésekor fennáll, a felhatalmazó levél visszavonásához a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges, vitás tranzakció, ügyfélpanasz kivizsgálása van folyamatban, a Bank jogosult a bankszámla megszüntetésére vonatkozó igény teljesítését az adott körülmény fennállásának idıtartamára felfüggeszteni Amennyiben az Ügyfél bankszámláján a bankszámla megszüntetésére irányuló kérelem Bankhoz történı érkezése idıpontjában sorba állított követelés áll fenn, a bankszámla legkorábban a sorba állítás leteltét követı munkanapon kerül megszüntetésre A bankszámla szerzıdés felmondásának kezdeményezését követıen a Bankhoz beérkezett felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást, hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést a Bank legfeljebb a szerzıdés megszőnésének idıpontjáig állítja sorba Amennyiben az Ügyfél bankszámláján a bankszámla megszüntetésére irányuló kérelem Bankhoz történı érkezése idıpontjában a Bank érvényes, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó levelet tart nyilván és a felhatalmazó levél visszavonásához a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges, a Bank haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a bankszámla szerzıdés felmondásáról. Ebben az esetben a bankszámla a felhatalmazó levél lejáratát, illetve visszavonását megelızıen nem szüntethetı meg. 20. oldal

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

AXA KERESKEDELMI BANK ZRT.

AXA KERESKEDELMI BANK ZRT. Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2010. április 27-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig XGA bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. hatályos 2010. április 27-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig XGA bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2010. április 27-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig XGA bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme XGA bankszámla kondíciói Kamat/Hozam Magánszámla: Éves kamat 1-500.000,- Ft

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2013. március 11. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. augusztus 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2011. január 25-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

BA501m Számlanyitási kérelem

BA501m Számlanyitási kérelem BA501m / 20100720 IKTATÁSI SZÁM BA501m Számlanyitási kérelem Számlanyitási kérelem magánszemélyeknek 1. Számlaigénylés és kapcsolódó szolgáltatások kiválasztása 1.1 Számlaigénylés Magánszámla 18 éven felüliek

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos március 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban)

HIRDETMÉNY. hatályos március 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban) HIRDETMÉNY hatályos 2010. március 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban) Bankszámla devizaneme MBI bankszámla kondíciói Kamat/Hozam Magánszámla: Éves kamat 1-500.000,-

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY v/20140828 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozó Kondíciós Lista 2013. szeptember 30. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY 1. oldal v/20150721 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Hatályos 2012. január 12 -tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2010. július 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szolgáltatási Szerzıdés 7. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz Jelen Üzletszabályzatot Electronic Banking Szolgáltatás

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben