ÉVES JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS - 2009"

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS ) Alapadatok K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Az Alap típusa: származtatott Az Alap futamideje: november november 11 b) Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Forgalmazó: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) c) Könyvvizsgáló neve és székhelye KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) Guttmann Gabriella 2) A befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén a) a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportok szerinti megoszlás Befektetési eszköz kategória bankbetétek min. 0% max. 100% kosárra szóló összetett opció min. 0% max. 100% Befektetési eszköz kategória bankbetétek min. 0% max. 100% kosárra szóló összetett opció min. 0% max. 100% b) a befektetési eszközök összetétele a befektetési politika szerinti bontásban a tárgyidőszak elején: betét: ; származtatott ügylet: 90395; bankszámla: 10275; elhatárolt díj: -361 (adatok eft (HUF)-ban); a tárgyidőszak végén: betét: ; származtatott ügylet: 31638; bankszámla: 8286; elhatárolt díj: (adatok eft (HUF c) származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap portfoliójában nemzetközi részvénykosárra vonatkozó opció(k) szerepel(nek). 3) Az Alap működésével kapcsolatos információk a) Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik. b) Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alapkezelőnél évben 1 felügyelő bizottsági tag és 6 igazgatósági tag változás történt. Az Alap a céljait úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszözöket lejáratig megtartja; így a tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult. c) Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés Az Alap könyvvizsgláló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található d) Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak értékvesztés és egyéb hatások a befektetésekbõl származó bevételek egyéb bevételek az alapkezelõnek fizetett díjak a letétkezelõnek fizetett díjak egyéb díjak és adók kifizetett és újrabefektetett bevételek a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés más, az eszközök értékét befolyásoló változások 4) Nettó eszközérték- és hozamadatok a) a befektetési jegy darabszámok alakulása (ehuf-ban) 0 (ehuf-ban) (ehuf-ban) 236 (ehuf-ban) 735 (ehuf-ban) 0 (ehuf-ban) 0 (ehuf-ban) 0 (ehuf-ban) a napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: évben eladott befektetési jegyek száma: évben visszaváltott befektetési jegyek száma: 0 a napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a portfolió összesített nettó eszközértéke napján (Ft (HUF)): egy jegyre jutó nettó eszközérték napján (Ft (HUF)): 9 483,

2 K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Éves Jelentés 2009 b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (Ft (HUF)) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft (HUF)) , , , , , , , , , , , , Az Alap napján 10,10% hozamot fizetett. c) Az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan kifejezve. 2005: : : : -3,09%* 2009: -2,14% * időszakra vonatkozó nem évesített adat d) a tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték vonatkozási napja: Ft (HUF) e) az egy jegyre jutó nettó eszközérték az utolsó három év végére vonatkozóan ide nem értve a tárgyidőszakot Időszak Vonatkozási nap Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006 nem volt nem volt 2007 nem volt nem volt , Budapest, április 15. Horváth Barnabás sk. Horváth István sk. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenbenegyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. 2

3

4

5 K&H elılegfizetı 2 származtatott zártvégő értékpapír befektetési alap évi Éves beszámoló Beszámolási idıszak: BUDAPEST, március Dr. Krizsai János s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.

6 2 K&H elılegfizetı 2 származtatott zártvégő értékpapír befektetési alap EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Mőködési költségek V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett,fizetendı hozamok IX. Tárgyévi eredmény MÉRLEG: ESZKÖZÖK (eft) A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete értékelési különbözet kamatokból, osztalékból egyéb értékelési különbözet 0 0 II. Hosszú lejáratú bankbetétek B. Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete értékelési különbözet kamatokból, osztalékból egyéb értékelési különbözet 0 0 III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta,devizabetét értékelési különbözete 0 0 C. Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolás Aktív idıbeli elhatárolások értékvesztése 0 0 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN: MÉRLEG: FORRÁSOK (eft) E. Saját tıke I. Induló tıke Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke 0 0 II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Elızı évek(ek) eredménye Üzleti év eredménye F. Céltartalékok 0 0 G. Kötelezettségek 0 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 III.Külföldi pénzértékre szóló kötelez. értékelési különbözete 0 0 H. Passzív idıbeli elhatárolások F O R R Á S O K ÖSSZESEN: BUDAPEST, március Dr. Krizsai János s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.

7 3 K&H coupon 2 derivative fund INCOME STATEMENT (th.huf) I. Financial income II. Financial expenses III. Other income 0 0 IV. Administrative/operating expenseses V. Other expenses 0 0 VI. Extraordinary income 0 0 VII. Extraordinary expenses 0 0 VIII. Dividend payables IX. Net income BALANCE Sheet: ASSETS (th.huf) A. Long term financial assets I. Securities Securities at cost Revaluation of securities Revaluation difference from interest Other ( market, fx ) revaluation difference 0 0 II. Long term bank deposits B. Current assets I. Receivables Receivables Impairment on receivables Impairment on FX receivables Impairment on HUF receivables 0 0 II. Securities Securities at cost Revaluation of securities Revaluation difference from interest Other ( market, fx ) revaluation difference 0 0 III. Cash Cash at cost Revaluation of cash 0 0 C. Accrued income and deferred expenses Accrued income and deferred expenses Impairment on accrued income and deferred expenses 0 0 D. Evaluation difference of derivatives TOTAL ASSETS: BALANCE Sheet: EQUITY and LIABILITIES (th.huf) E. Equity I. Start up capital Face value of subscribed investment units Face value of redeemed investment units 0 0 II. Capital change Gain/loss on issue and redemption of investment units Revaluation reserve Retained earnings Net income of current year F. Provisions 0 0 G. Liabilities 0 0 I. Long term liabilities 0 0 II. Short term liabilities 0 0 III. FX revaluation difference of liabilities 0 0 H. Accrued expenses, deferred revenues TOTAL EQUITY and LIABILITIES: BUDAPEST, 24th March, Dr. Krizsai János s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.

8 4 K&H elılegfizetı 2 származtatott zártvégő értékpapír befektetési alap Az üzleti évben elszámolt költségek (eft) Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Forgalmazási költség 0 0 PSZÁF díj 0 0 Audit Könyvelési díj 0 74 Bankköltség 0 0 Költségek összesen: Az alapkezelési díj ig magában foglalta az Alapkezelı által megfizetett letétkezelıi, forgalmazási, felügyeleti, könyvvizsgálói és egyéb költségeket. Ebbıl a 2008.évi könyvvizsgálati költség 701 eft volt, míg 2009-ben nettó 55 eft (bruttó 66 eft) könyvvizsgálói díjat fizetett az Alapkezelı. A 2009.évi teljes könyvvizsgálati díj nettó 584 eft volt. Portfólió jelentés A Portfólió jelentés a beszámoló adatai alapján került összeállításra. Az alábbiakban található egy jegyre jutó nettó eszközérték nem egyezik meg a hivatalosan közzétett jelentésben szereplı értékkel, az eltérés magyarázata a Kiegészítı melléklet 4. pontjában található. Alapadatok: Alap lajstromszáma: Alapkezelı neve: K&H Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı neve: K&H Bank Zrt. Forint Nettó EszközÉrték számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tıke: Egy jegyre jutó NEÉ: 9.817, ,07 Darabszám: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: eft I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg % I/1. Hitelállomány: Futamidı 0 0,00 I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek: ,00 Alapkezelıi díj miatt ,32 Letétkezelıi díj miatt 65 4,03 Bizományosi díj miatt 0 0,00 Forgalmi ktg. miatt 0 0,00 Közzétételi ktg. miatt 0 0,00 Reklám ktg. miatt 0 0,00 Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,65 Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 0 0,00 I/3. Céltartalékok: 0 0,00 I/4. Egyéb passzív idıbeli elhatárolás: 0 0,00 Kötelezettségek összesen: ,00

9 5 K&H elılegfizetı 2 származtatott zártvégő értékpapír befektetési alap eft II. ESZKÖZÖK Összeg % II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,34. K&H Bankszámla ,34 II/2. Egyéb követelés (összes): 0 0,00 II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Futamidı ,90 II/3.1. Max. 3 hó lekötéső (összes): 0 0,00 II/ hónapnál hosszabb lekötéső (összes): ,90. Lekötés ,90 II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték 0 0,00 II/4.1. Állampapírok (összes): 0 0,00 II/ Kötvények (összes): 0 0,00 II/ Kincstárjegyek (összes): 0 0,00 II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0,00 II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0,00 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítı ép.: 0 0,00 II/ Tızsdére bevezetett (összes): 0 0,00 II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0,00 II/ Tızsdén kívüli (összes): 0 0,00 II/4.3. Részvények (összes): 0 0,00 II/ Tızsdére bevezetett (összes): 0 0,00 II/ Külföldi részvények (összes): 0 0,00 II/ Tızsdén kívüli (összes): 0 0,00 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0,00 II/ Tızsdére bevezetett (összes): 0 0,00 II/ Tızsdén kívüli (összes): 0 0,00 II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0,00 II/ Tızsdére bevezetett (összes): 0 0,00 II/ Tızsdén kívüli (összes): 0 0,00 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0 0,00 II/5. Aktív idıbeli elhatárolások (összes): ,95. Aktív elhatárolás - járó kamat ,95 II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,81. Opció értékelési különbözete ,81 Eszközök összesen: ,00 Értékpapírok és azok értékkülönbözetének részletezése ezer Ft Megnevezés Darab Beszerzési Kamat Árfolyam különbözet Piaci érték érték deviza papír Összesen: BUDAPEST, március Dr. Krizsai János s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.

10 6 Kiegészítı melléklet 1. Az alap bemutatása: A K&H elılegfizetı 2 származtatott zártvégő értékpapír befektetési alapot a Felügyelet napján, lajstromszámon, db befektetési jeggyel vette nyilvántartásba. A befektetési alap alapkezelıje a K&H Befektetési Alapkezelı Zrt., forgalmazója K&H Bank Zrt. Az Alapkezelı felelıs vezetıi, akik a beszámolót kézjegyükkel ellátják: Dr. Krizsai János igazgató 2074 Perbál, Egyetértés lakótelep 2. A. ép. Ziaja György igazgató 2141 CSÖMÖR, Körmendi u. 23/A. A K&H elılegfizetı 2 származtatott zártvégő értékpapír befektetési alap célja, hogy a befektetıket úgy részesítse a részvény piacokon elérhetı hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. Az Alap a futamidı végére a mögöttes nemzetközi részvénykosár teljesítményének 50%-át, az elsı év végére 10,10%(EHM:3,30%) fix minimum hozamot ígér a névértékre vetítve. Az Alap számára a könyvvizsgálat kötelezı. A könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Kamarai bejegyzés: A kijelölt könyvvizsgáló: Guttmann Gabriella, igazolvány száma: Az Alap számára nyújtandó, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért az Alapkezelı által megbízott társaság a KH Alapokat Könyvelı Bt. (Székhelye: 2000 Szentendre, Tavasz u.7.), személyében felelıs munkatársa Garamvölgyi Zoltán (regisztrációs szám: ) Az Alapkezelı a következı hirdetményi, közzétételi helyeket használja: az Alapkezelı és a Vezetı Forgalmazó honlapja (www.khalapok.hu, Az Alapkezelı minden rendszeres és rendkívüli eseményrıl tájékoztatja a Befektetıket a fenti közzétételi helyeken történı közzététellel. Az alap nettó eszközértékei, tájékoztatója, kezelési szabályzata, rövidített tájékoztatója, éves és féléves jelentései, havi portfoliójelentései, az alappal kapcsolatos hirdetmények letölthetık a közzétételi helyekrıl. 2. Számviteli politika: Az Alap könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló 2000.évi C. törvényben, valamint a 215/2000.(XII.11.) sz. Kormányrendeletben foglaltak szerint vezeti. Az Alap eszközeit képezı értékpapírokat a december 31-i piaci árfolyamokon értékeltük. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı január 31-e. Az Alap eszközei között szereplı opcióért fizetett díj a felmerülés évében egy összegben kerül költségként elszámolásra. Az opciók évvégi értékelése a KBC által megküldött hivatalos árfolyamon történik. Az "Aktív idıbeli elhatárolások" mérlegsoron az Alap futamidejére lekötött hosszú lejáratú bankbetét idıarányos, járó de pénzügyileg még nem esedékes kamata szerepel. A mőködési költségek között kimutatott Alapkezelési díj 2009.január 31-ig magában foglalta az Alapkezelı által megfizetett letétkezelıi, könyvvizsgálói és felügyeleti díjakat. Az alapkezelıi díjnak három típusa van: - indulási, mely tartalmazza az induláskor felmerült egyszeri költségeket és az indulás évében kerül költségként elszámolásra, - folyamatos, ami a teljesítéskor negyedévente kerül költségként elszámolásra, és - lezáráskori, ami az Alap futamideje alatt idıarányosan kerül elhatárolásra. Az alap devizás eszközei és forrásai az év végi MNB árfolyamra kerülnek átértékelésre. A jelentıs és lényeges hibák mértéke a számviteli törvényben meghatározott 2% illetve 20%-os határértékeken kerültek rögzítésre. Amennyiben mérlegkészítésig megtörténik a hozamfizetés, akkor passzív idıbeli elhatárolásként, illetve fizetendı hozamként beállítjuk a beszámolóba. A számviteli politikában a tárgyévben nem volt változás.

11 3.Összehasonlitás: 7 A beszámolóban nincsenek az elızı évvel össze nem hasolítható adatok azon túl, hogy az eredménykimutatás adatai különbözı hosszúságú idüszakokat mutatnak be. 4. Értékelés: Az Alap számviteli értelemben vett induló tıkéje az év végén: eft volt. Az alap év végi halmozott tıkeváltozása ( tıkenövekménye ) : eft. Az alapkezelı által a i bázisnappal én számított Nettó Eszközérték Jelentés az Alap szabályzatának megfelelıen került összeállításra. Az eltérés a fenti jelentés és jelen beszámoló között a következıkbıl adódik: - a beszámolóban már frissebb (KBC által közölt) piaci értéken szerepel az opció, mely információ a Nettó Eszközérték összeállításánál még nem volt hozzáférhetı, - a Nettó Eszközértékben a hosszú lejáratú lekötött betét diszkontált cash flow szerint került értékelésre és teljes értéke a Pénzeszközök soron szerepel, míg a számvitelben a lineárisan számított kamat az Aktív idıbeli elhatárolások soron, míg a lekötött betét eredeti összege a Pénzeszközök soron található. eft Nettó eszköz- Éves érték jelentés beszámoló Hosszú lejáratú bankbetétek Követelések 0 0 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen Kötelezettségek 0 0 Passzív elhatárolások Nettó eszközérték / Saját tıke Forgalomban lévı jegyek (db) (T-1) Egy jegyre jutó NEÉ ( Ft ) (T) 9.483,66 Forgalomban lévı jegyek (db) (T) Nettó eszközérték / Saját tıke (T) Likvid eszközök alakulása havi bontásban: Hónap DKJ * MÁK * MNB * Bank * Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December * Az értékpapírok és pénzeszközök beszerzési értéken eft

12 8 6. Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása, valamint az éves hozamok bemutatása: Év Nyitó mennyiség Kibocsátás Vissza- váltás Záró mennyiség Éves hozam db db db db ,82% ,92% Mindösszesen az Alap indulásától: * A hozam az éves beszámoló adatai alapján került meghatározásra 7. Nettó Eszközértékben szereplı származtatott ügyletek bemutatása: Megnevezés: K&H elılegfizetı 2, vezetı nemzetközi társaságok részvényeibıl kialakított kosárra szóló opció Lejárata: Szerzıdéskori árfolyam, mely 2008-ban pénzügyi ráfordításként lett elszámolva (fizetett opciós díj): eft Fordulónapi árfolyam: eft 8.Cash flow alakulása ben: adatok ezer Ft-ban Mőködési Cash-flow Adózás elıtti eredmény Követelések változása 0 0 Értékpapírok állományváltozása 0 0 Aktív idıbeli elhatárolások vizsgálata Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása Kötelezettségek változása 0 0 Passzív idıbeli elhatárolások változása Mőködési Cash-flow Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás Saját befektetési jegy kibocsátás bevétele Saját befektetési jegy visszaváltása 0 0 Portfólió elemein elért árfolyamnyereség/veszteség Hosszú lejáratú kötelezettségek változása 0 0 Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás Pénzeszközök változása Idıbeli elhatárolások Az aktív idıbeli elhatárolások részletezése: eft Lekötött betét járó kamata Összesen

13 A passzív idıbeli elhatárolások részletezése: eft IV.negyedévi alapkezelési díj IV.negyedévi letétkezelési díj 0 65 IV.negyedévi könyvelési díj 0 25 Könyvvizsgálati díj Lezáráskori idıarányos alapkezelési díj Összesen Egyéb kiegészítések: Az 'A.Befektetett eszközök' összesítı mérlegsor alábontása kiegészítésre került egy új mérlegsorral 'II.Hosszúlejáratú bankbetétek' megnevezéssel. BUDAPEST, március Dr. Krizsai János s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.

14 ÜZLETI JELENTÉS 2009 K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 1 Az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap Az Alap típusa: nyilvános, zártvégű, származtatott Az Alap futamideje: november november 11 2 Az Alap gazdálkodásának bemutatása a) Teljesítmény Az Alap évi nettó hozama: -2,14%. A nettó hozam a közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték változását mutatja meg nominálisan kifejezve. Az Alap napján 10,10% hozamot fizetett. b) Gazdasági események A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. Az alap egy jegyre jutó értéke egyre kevésbé fog hektikusan változni, értéke közelít a hozamvédelemre vonatkozó ígérethez. Az alap nem folytat kutatás-fejlesztési tevékenységet. Nincsenek telephelyei. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat. Az Alap tevékenysége pénzügyi befektetések - környezeti terheléssel nem járt, és nem is fog, így erre külön figyelmet az alapkezelőnek fordítania nem kell. Az alap nettó eszközértékét naponta számítottuk, azok mindig a valós piaci értéket tükrözték. Az alap Value at Risk mutatóját havonta számítjuk, értékével a hozamingadozásokat ellenőrizzük. Az Alap portfoliójában lekötött betét és nemzetközi részvénykosárra vonatkozó opció(k) szerepel(nek). Az alap értékében a legfontosabb kockázati tényező a mögöttes nemzetközi részvénykosár értékének változása. Az Alap kibocsátását követően bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, így a befektetési jegyek likviditása a tőkepiaci várakozások és a kereslet kínálat változásának függvénye. A forgalmazó(k) és a letétkezelő a tárgyidőszakban nem változott. Az Alap könyvvizsgálója a tárgyidőszakban nem változott. Az Alap a céljait úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszözöket lejáratig megtartja; így a tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult. Budapest, március 24. Dr. Krizsai János sk. Ziaja György sk. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

15 KIBOCSÁTÓI NYILATKOZAT Alulírottak, a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság , adószám: , továbbiakban Alapkezelő) képviseletében, mint olyan, befektetési alapokat létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a 24/2008 (VIII.15) PM rendelet (továbbiakban Rendelet) értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános befektetési alapok tekintetében kibocsátónak minősül, az alábbi n y i l a t k o z a t o t tesszük: A Rendelet 1. melléklet II. fejezet d) pont alapján kijelentjük, hogy - az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatások (éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) valós és megbízható képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá - az üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot a december 31. napjával végződő pénzügyi évre vonatkozóan a befektetési alapok éves jelentései könyvvizsgálatának előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatosan adtam ki. Budapest, március 24. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Zobor Zsuzsanna sk. Ziaja György sk. vezérigazgató igazgató

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25.

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H közép-európai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

ING Kötvény Befektetési Alap

ING Kötvény Befektetési Alap ING Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 2007. június 30. Alapkezelő: ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. Vezető Forgalmazó: ING Bank Zrt. Letétkezelő: ING Bank Zrt. PSZÁF engedély száma:

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. Készült: 2011. július 25. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt.

FÉLÉVES JELENTÉS. Készült: 2011. július 25. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt. T A KARÉK INVEST L I KVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2008. A Befektetı-védelmi Alap 2008. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2008. évi eredménykimutatása A Befektetı-védelmi Alap 2008.

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. A K&H tőkevédett euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-500/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015.02.05 Az Allianz Alapkezelő Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Tájékoztató... 9 A

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben