Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én h kezdettel a Művelődési Házban (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth László polgármester, Horváth Péter alpolgármester, Dr. Hamzsa Andrea képviselő, Horváth Zoltán képviselő Tanácsozási joggal jelen vannak: Schenk István jegyző, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető, A lakosság részéről megjelent 2 fő. Horváth László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 fő települési képviselőből 4 fő megjelent. Ifi Béla, Osvald Bálint és Zibák Istvánné igazoltan maradtak távol. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kissné Bejczi Éva köztisztviselőt. Napirendekre a meghívó szerint tesz javaslatot. 144/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 24-én tartott nyilvános ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Horváth László polgármester 2. A hulladékkezelési közszolgáltatás évi díj-megállapításának előkészítése Előadó: Horváth László polgármester 3. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 4. Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása Előadó: Schenk István jegyző 5. Közterülethasználati rendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző 6. DRV. Zrt. részvényesi hozzájárulás bakszámla vezetéshez Előadó: Horváth László polgármester 7. Egyebek. Határidő: november 24.

2 2 1. Napirend. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról (jelentés a jkv. mellékletét képezi) Horváth László polgármester felolvassa az írásban kiadott jelentést. 145/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Határidő: november 24. Horváth László polgármester beszámolóját szóban teszi meg: Az idősek napja rendezvény megszervezéséért köszönetet mond a civil szervezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek. November 14-én a Marcali Kistérség Társulási ülésén biztosítási, kockázatvállalási közösség létrehozásának lehetősége merült fel. Ezzel a döntéssel az önkormányzatok biztosítási díja a harmadára csökkenhetne. November 15-én az üdülőtulajdonosok kérésére a KAPOS-VOLÁN vezetőivel tárgyaltunk egy feltételes buszmegálló létesítéséről a virág utcák előtti útszakaszon. Az év hátralévő részében meglévő közmunka kapacitásunk egy részét a Honvédségi Üdülő területének tisztítására használjuk fel. Engedélyt kértünk a HM infrastrukturális igazgatóságától a bejutásra és megkezdtük a bozótirtást. A nonprofit kft cégbejegyzési kérelme benyújtásra került, a hiánypótlás van jelenleg folyamatban. November 25-én a MÖSZ elnöke tájékoztatta a polgármestereket az önkormányzati törvény előkészítéséről A kormány képviselői a szakmai szervezetek javaslatainak mindössze 1 %-át fogadták el. Képviselői kérésre készítettünk egy kimutatást, hogy évre a civil szervezetek mennyi összegű támogatást kaptak, abból mennyit használtak fel és mennyi a maradvány. Kérte a civil szervezetek vezetőit, hogy amennyiben lehetséges a maradványt már ne vegyék fel. Ismerteti az önkormányzat számláinak állását. (Jkv.mellékletét képezi) A Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság megküldte a tanúsítványt arról, hogy a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-re a cégbejegyzési kérelmet benyújtottuk. 146/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. Határidő: november 24.

3 3 2. Napirend. A hulladékkezelési közszolgáltatás évi díj-megállapításának előkészítése Horváth László polgármester elmondja, hogy az AVE Zöldfok Zrt-től az első árajánlatot megkaptuk, melyet a hétfői pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltunk, melyen részt vett Szaka Zsolt divízió igazgató úr is. Döntés még nem született, további információkra, számításokra van szükségünk ahhoz, hogy a Képviselő-testület a hulladékszállításról szóló rendeletét megalkothassa. Elmondtuk, hogy milyen módosításokat kérünk, a kidolgozásban mi szerepeljen. Horváth Péter alpolgármester elmondja, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény tervezet jelenleg a parlament előtt van. Mivel az igénybevételi járulék 6.000,- Ft/tonna összege sem biztos, addig mi sem tudunk dönteni. A szolgáltató által leadott két árajánlatban is csak az egyikben szerepel ez az összeg. Schenk István jegyző egyes hírek szerint van rá esély, hogy november végéig az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásra kerül. Nekünk december 15-i testületi ülésünkön dönteni kell, a rendeletet meg kell alkotni. Horváth László polgármester amennyiben december közepéig nem születik meg az új hulladékgazdálkodási törvény, akkor a rendeletünket januárban módosítani kell január 1-től kizárólag önkormányzati, állami tulajdonú cég végezhet ilyen szolgáltatást. Jelenleg különböző átalakulások folynak a konzorciumi területen is. Az kifogásolják, hogy Siófok város eladta a részvényeit. Dr. Hamzsa Andrea képviselő pénzügyi bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy megvárjuk azt, hogy a szolgáltató kidolgozzon három alternatívát. 1 variáció: nyári plusz járatnapok megszüntetése, 2 variáció: üresen álló beépített ingatlanok mentességének megszüntetése, 3 variáció: házhoz érkező lakossági szelektív zsákos gyűjtés bevezetése. 147/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjainak meghatározását újabb információk, valamint a Pénzügyi Bizottság által javasolt három alternatíva ismeretében hozza meg. Határidő: azonnal 3. Napirend. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (előterjesztés a jkv.mellékletét képezi) Horváth László polgármester ismerteti a lakosság felé az írásban kiadott előterjesztést. Schenk István jegyző a koncepció készítése keretében egyeztettünk az intézményvezetőkkel. A kegyeleti díjak összehasonlítva a környező települések díjaival

4 4 nem változnak. A közterülethasználati díjakat külön napirend keretében tárgyaljuk meg. A művelődési Házhoz kapcsolódó bérleti-, térítési díjakon az intézményvezető nem kíván módosítani. Adórendelet módosítása nem került szóba a bizottsági ülésen, mert akkor még az országgyűlés az adótörvény tervezetet nem fogadta el. Amennyiben a helyi adórendeleten változtatni kívánnak, akkor várjuk javaslataikat. Az adórendelet módosítására a törvényi változások miatt a decemberi ülésünkön kerül sor. Horváth László polgármester azokat a törvényi változásokat, melyek még nem kerültek elfogadásra nem tudjuk bedolgozni, önkormányzati hatáskörbe tartozó dolgokon nem kívánunk változtatni. (De ha a testületnek esetleg lenne bármilyen javaslata akkor jelezzék.) Darvas Elemér adóügyi előadó a témát nem kívánja kiegészíteni. A tervezetet látta, de magát az elfogadott törvényt még nem. Horváth Péter alpolgármesternek a jövőt illetően, átszervezésekkel kapcsolatban az a javaslata, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a szomszéd településekkel, hogy balatonparti településként a lehető legjobb alternatívát tudjuk kiaknázni. A község milliárdos vagyonnal rendelkezik ezt felelősséggel kell kezelni. A Községi Strand pénzügyeit a marketinggel együtt kellene kezelni. Horváth Zoltán képviselő javasolja, hogy fogadják el a koncepciót. December folyamán több információval rendelkezünk. Állandó lakosokat és üdülőtulajdonosokat érintő adóemelésen a testület nem gondolkodott. Dr. Hamzsa Andrea képviselő a napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 148/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadta. Határidő: november Napirend. Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása (előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Schenk István jegyző ismerteti a előterjesztést. Dr. Hamzsa Andrea képviselő a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

5 5 149/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési ütemtervet a Marcali Kistérség Többcélú Társulása évekre vonatkozó stratégiai ütemterve szerint állapítja meg, melyben évben a társulás munkaszervezetének keretében a GAMESZ belső ellenőrzésére kerül sor. Határidő: értelem szerint Felelős: Schenk István jegyző 5. Napirend. Közterülthasználat rendelet módosítása (előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Schenk István jegyző Pénzügyi Bizottsági ülésen az előterjesztés részletes ismertetésére került. A díjak a 2.sz. melléklet szerint csak minimális díjemelést tartalmaznak. Dr. Hamzsa Andrea képviselő a közterülethasználati rendelet tervezet módosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, a közterület-használat engedélyezésével és annak díjával kapcsolatos eljárásról szóló 7/2006.(V.25.) önkormányzat rendelet módosításáról (rendelet a jkv. mellékletét képezi) 6. Napirend. DRV. Zrt. részvényesi hozzájárulás bankszámla vezetéshez (előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Horváth László polgármester ismerteti az előterjesztést. Dr. Hamzsa Andrea képviselő a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 150/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a DRV Zrt az OTP Nyrt-vel évekre szóló szerződésszámú bankszámla és többcélú hitelkeret szerződést kössön. Felruházza a polgármestert, hogy a megküldött szavazólapot igen szavazattal küldje meg. Határidő: azonnal

6 6 7. Egyebek. 7/ évi települési folyékony hulladék díjemelési javaslat (előerjesztés a jkv. mellékletét képezi) Schenk István jegyző kiegészíti az írásos előterjesztést. Ismerteti a szolgáltató évre vonatkozó díjemelési javaslatát. Az emelés minimális. Ez nem igazán érinti a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat sem, mert a szennyvízhálózat a községben kiépített, a külterületi ingatlanokon veszik igénye a közszolgáltatást. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 19/2007.(XI.28.), a 22/2008.(XI.26.), a 19/2009.(XI.25.), 17/2010.(XII.15.) rendeletekkel módosított 3/2007.(II.28.) rendelet módosításáról (rendelet a jkv.mellékletét képezi) 7/2. Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft megalakításával kapcsolatos teendők Horváth László polgármester - az Ügyvédi iroda értesített bennünket, hogy a megalakított Kft alapító okiratával kapcsolatban a cégbíróság kiegészítést kért. Szükség van egy könyvvizsgálóra a Kft működéséhez. A társaság cégbírósági bejegyzéséhez minden megyében 100 ezer forint illeték megfizetése szükséges, de arról tájékoztattak bennünket, hogy ezt Somogy megyében nem kell. Ismerteti a határozati javaslatot. 151/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint alapító az alábbi két alapítói határozatot hozza. 1. Alapító megválasztja Starkné Rezeli Erzsébet (an: Ehardt Erzsébet, Nemesvámos, Dózsa György u. 4.szám alatti lakost, kamarai engedély száma: , vállalkozói engedély szám:es ) a társaság könyvvizsgálójává november 21. napjától kezdődően 5 évi határozott időtartamra. 2. Mivel a könyvvizsgálót a társasági szerződésbe is bele kell foglalni, alapító az egységes szerkezetbe történő alapító okirat fentiekkel történő kiegészítését és az alapján az okirat aláírását is elrendeli.

7 7 Határidő: azonnal 7/3. Balatonendréd község felmondása a Dél-Balatoni Települések Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának Horváth László polgármester ismerteti Balatonendréd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 47/2011.(X.11.) határozatát és kéri, hogy azt fogadja el a testület. 152/2011.(XI.24.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, Balatonendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2011.(X.11.) határozatát, mely szerint december 31. napjával felmondja a Dél-Balatoni Települések Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az illetékest értesítse. Határidő: 8 nap 7/4. Somogy Megyei Levéltár kérelme (kérelem a jkv. mellékletét képezi) Horváth László polgármester ismerteti a Somogy Megyei Levéltár igazgatójának kérelmét, mely a Gróf Hunyadi család községeit érintő helytörténeti munka pénzügyi támogatására vonatkozik. Horváth Zoltán képviselő javasolja, hogy más alkalommal foglalkozzanak az üggyel és pontosan szeretné látni az összegeket. Horváth László polgármester megígéri, hogy erről érdeklődik és a következő képviselőtestületi ülésen erről beszámol. Horváth László polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy a balatonszentgyörgyi iskolafenntartói társulás meghívóját kiküldték, az ülésre 29-én órakor kerül sor. Közli még, hogy november 28-tól december 2-ig szabadságon lesz. Horváth Zoltán képviselő kéri, hogy a műszaki előadó mérje fel a gyalogos vasúti átjárók műszaki állapotát. (Milyen műszaki állapotban van, veszélyes-e vagy nem.) Horváth László polgármester elmondja, hogy a közeljövőben elkészül a második vágány Balatonszentgyörgy Balatonmária, valamint Siófok és Balatonszemes között. A Jókai utcánál mindenképpen ki kell alakítani egy sorompóval ellátott vasúti átjárót. Horváth Péter alpolgármester már többször szóvá tette, hogy a vasúti menetrend derékmagasságban van és olvashatatlan. Ezt jelezze a polgármester a vasúti társaság felé.

8 8 Horváth László polgármester - a honlapon megtalálható a kérdéses menetrend. A3-as nagyságban le tudjuk másolni, lefóliázni és jól látható helyre helyezzük. MÁV területtel kapcsolatban; a megszerezni kívánt MÁV terület adás-vételi eljárása a MÁV hozzáállása miatt rendkívül lassan halad. Schenk István jegyző hirdetőtáblák használatára felhívtuk a figyelmet, de nem tartják be. Horváth Péter alpolgármester évek óta itt tartjuk az ülést, a sok felesleges holmi csak gyülemlik. Horváth László polgármester kor az ülést bezárja. Kmft. Horváth László polgármester Schenk István jegyző

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető

Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit:

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit: JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én 14.00 órakor kezdődő a Községháza tanácskozó termében megtartott soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben