Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt."

Átírás

1 Alaptájékoztató a CIB Bank Zrt. 50 milliárd forint keretösszegő CIB évi kötvényprogramjához A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A július 6. Az Alaptájékoztató közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a július 15. napján kelt PSZÁF EN-III/TTE-279/2010. számú határozatával engedélyezte.

2 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEFOGLALÓ DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZİK BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA A CIB BANK STRATÉGIÁJA A CIB BANK ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE TRENDEK NYERESÉG ELİREJELZÉS IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELİ SZERVEK A TÁRSASÁG JEGYZETT TİKÉJE, Fİ RÉSZVÉNYESEK, A TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK A KIBOCSÁTÓ ESZKÖZEIRE, FORRÁSAIRA ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRE ÉS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK LÉNYEGES SZERZİDÉSEK HARMADIK FÉLTİL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK, SZAKÉRTİI NYILATKOZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT MEGTEKINTHETİ DOKUMENTUMOK ADÓZÁS KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓK A KÖTVÉNYPROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA KÖTVÉNYFELTÉTELEK HITELMINİSÍTÉS AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI FELELİS SZEMÉLYEK FELELİSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK

3 1. ÖSSZEFOGLALÓ A kibocsátó: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u , nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ; a Budapesti Értéktızsde Zrt. kereskedıje; tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/ /2002.) (a továbbiakban Kibocsátó vagy CIB Bank vagy Bank vagy Társaság ) A Kötvényprogram fıbb feltételeinek bemutatása A Kötvényprogram a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény ("Tpt." vagy "Tıkepiaci törvény") 23. (2) bekezdése szerinti kibocsátási program, melyhez készített Alaptájékoztató és Hirdetmény közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ("Felügyelet") július 15-én kelt EN- III/TTE-279/2010. számú határozatával engedélyezett. A Kibocsátó elhatározta a jelen Alaptájékoztatóban meghatározott Kötvényprogram felállítását és azt, hogy a Kötvényprogram feltételeinek megfelelıen, idırıl-idıre Kötvényeket hoz nyilvánosan forgalomba. A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg a forintot, azaz ötvenmilliárd forintot (illetve, amennyiben a kibocsátás devizaneme euró, ezen devizanemnek megfelelı, az adott értékpapír sorozat forgalomba hozatalának napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyamnak megfelelı forint összeget). A Kötvényprogram keretében a Kibocsátó a közzétételtıl számított 12 hónapon keresztül hozhat forgalomba Kötvényeket. A Kötvények a kötvényrıl szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet ("Kötvényrendelet") értelmében hitelviszonyt megtestesítı átruházható értékpapírok. A Kötvényeken alapuló követelések nem évülnek el. A Kötvényprogramhoz kapcsolódóan a Kibocsátóhoz befolyó nettó bevételeket a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú forint / euró forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elısegítésére használja fel CIB Bank. A Kötvényprogram keretében több sorozatban, és egy sorozaton belül egy vagy több részletben kizárólag névre szóló, dematerializált forint, vagy euró Kötvények értékesítésére kerülhet sor nyilvános, aukciós / jegyzéssel történı forgalomba hozatali eljárások során. A Kötvények futamideje 1 hónap és 10 év közötti idıtartam lehet, a Kötvényprogram során lehetıség van fix, változó, indexált kamatozású, illetve diszkont Kötvények forgalomba hozatalára. A Kibocsátó, a Kötvényprogrammal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek, a következık szerint tesz eleget: A Kibocsátó az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Budapesti Értéktızsde (www.bet.hu), a Kibocsátó (www.cib.hu) honlapján és a PSZÁF által mőködtetett tıkepiaci közzétételi rendszer útján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. A Kibocsátó a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás alá esı információkat a fentiek mellett a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. -ának rendelkezései szerint a mint honlappal rendelkezı médium szerkesztıségnek is megküldi. A Kibocsátó kérelmezi a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények BÉT-re történı bevezetését. A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvényeket bevezetheti szabályozott piacnak nem minısülı multilaterális kereskedési rendszerekbe (MTF). A Kibocsátó rövid bemutatása A több mint 30 éves piaci tapasztalattal rendelkezı CIB Bank milliárd forint konszolidált mérlegfıösszegével (2009. december 31. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ( IFRS ) adat) a hazai pénzpiac meghatározó szereplıje, a magyarországi bankok sorrendjében a mérlegfıösszeg alapján az ötödik helyen szerepel (2009. december 31.). 3

4 Univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing Csoport, CIB Faktor Zrt., CIB Befektetési Alapkezelı Zrt.) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bankot végén 20 millió dollár alaptıkével nemzetközi bankkonzorcium alapította, a CIB részvénytulajdonosai a Magyar Nemzeti Bank mellett vezetı európai és japán bankházak voltak. A Közép-Európai Nemzetközi Bank (CIB) a térség elsı konzorciális bankjaként off-shore státuszban mőködött ban a CIB és részvényesei létrehozták a forintmőveletek végzésére felhatalmazott Közép- Európai Hitelbank Rt.-t (1994-tıl CIB Hungária Bank Rt.). Ettıl az idıponttól a CIB Bank mind konvertibilis devizában, mind forintban ügyfelei rendelkezésére állt, miközben banki szolgáltatásait is folyamatosan bıvítette januárjában, miután a jogszabályi környezet változása következtében megszőnt a két bank különválasztásának indokoltsága, a CIB Bank magába olvasztotta leánybankját. A CIB Bank tulajdonosi köre ban két lépésben átalakult, amely révén a korábbi kisebbségi olasz tulajdonos (BCI) a CIB Bank kizárólagos részvényesévé vált. A nevét januárjában Gruppo Banca Intesa-ra változtató (korábban IntesaBCI) legnagyobb olasz bankcsoport nemzetközi hálózattal rendelkezett és az európai mezınyben is elıkelı helyet foglalt el. A CIB Bank a magyar bankszektor meghatározó pénzintézete, folyamatosan bıvítette tevékenységi körét, amivel párhuzamosan a 90-es évek végén nyitott a kis- és középvállalkozások, valamint a lakossági ügyfelek irányába. Az üzletpolitikai nyitás rendkívül sikeresnek bizonyult: a nagyvállalati körben hagyományosan erıs pozíciója mellett a CIB Bank a közép- és kisvállalati üzletágban, valamint a lakossági szegmensben is egyre nagyobb piaci részesedést mondhat magáénak. A bank teljes körő felhatalmazással rendelkezı magyar bank, amely széles körő belföldi és nemzetközi bankári tevékenységet végez ban lezárult a CIB Értékpapír Rt. által nyújtott befektetési és kiegészítı befektetési szolgáltatások integrációja, melynek révén a CIB Bank teljes körő banki- és befektetési szolgáltatási kínálattal univerzális pénzintézetté vált. A CIB Befektetési Alapkezelıvel, a CIB Lízing Csoport tagvállalataival és a CIB Faktorral kiegészült CIB Csoport mára szinte egyedülállóan komplex termék és szolgáltatási palettával áll ügyfelei rendelkezésére január 1-jén egyesültek a CIB Bank és az Inter-Európa Bank anyabankjai a második legnagyobb olasz hitelintézet, a Banca Intesa, valamint az egyik legtekintélyesebb itáliai bank, a Sanpaolo IMI. Olaszországban ezzel egy új, piacvezetı bank jött létre, Intesa Sanpaolo néven, amely az európai pénzügyi piac meghatározó szereplıje. Az anyaintézmények példáját követve, január 1-jével a CIB Bank és az Inter-Európa Bank is egyesítette erejét, és CIB Bank néven folytatja tevékenységét. A CIB Bank a Fitch hitelminısítı intézet által, a hosszúlejáratú kötelezettségei vonatkozásában A minısítéssel rendelkezik. A fıbb befektetési kockázatok ismertetése Befektetési döntésük meghozatala elıtt a befektetıknek mérlegelniük kell a Kötvényekbe történı befektetésben rejlı kockázatokat, amelyek kapcsolódhatnak mind a Kibocsátó tevékenységéhez, mőködéséhez és jogi helyzetéhez, a magyarországi politikai és gazdasági helyzethez, illetve az értékpapírokhoz. A Kibocsátó tevékenységéhez, mőködéséhez kapcsolódó kockázatok közül kiemelendık az ügyfelek kötelezettségvállalásainak esetleges nem teljesítésébıl eredı hitelezési kockázat, a CIB Csoport eszközei és forrásai szerkezetének eltérésébıl adódó kamatláb- és likviditási kockázat, illetve mérleg és mérlegen kívüli tételei között különbözı devizanemekben nyilvántartott eszközökbıl és forrásokból adódó deviza árfolyamkockázatok. A Kibocsátó tevékenységéhez nem kapcsolódó befektetési kockázatokat csökkenti, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítása kiterjed a CIB Bank által kibocsátott kötvényekre. 4

5 A befektetés megfelelı mérlegelésekor a fentieken túl figyelembe kell még venni a befektetıknek a magyarországi politikai és gazdasági helyzetbıl adódó makrogazdasági, szabályozási és piaci kockázatokat is, illetve a Kötvények kibocsátásához, másodpiaci kereskedelméhez kapcsolódó kockázati tényezıket is. További befektetıi tájékoztatás A Tpt. vonatkozó rendelkezései értelmében hitelintézet, illetve befektetési szolgáltató Magyarországon értékpapírt nyilvánosan akkor hozhat forgalomba, ha a kibocsátó tájékoztatót vagy alaptájékoztatót és hírdetmény tesz közzé, a forgalomba hozatal elıkészítése és lebonyolítása ügyében a kibocsátó saját maga is eljárhat. Az alaptájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. Az alaptájékoztatóban közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak kell lennie. Az alaptájékoztató félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely lényeges ahhoz, hogy a befektetı megalapozottan megítélhesse a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetét, valamint annak várható, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogok alakulását. A Kibocsátó felhívja a befektetık figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetı része; b) a befektetési döntést az Alaptájékoztató és a Végeleges Feltételek egészének ismeretében lehet meghozni; c) ha az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elıfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelızıen az Alaptájékoztató fordításának költségeit; és d) az Összefoglaló tartalmáért felelısséget vállaló személyt kártérítési felelısség terheli a befektetıknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezetı, pontatlan, vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató más elemeivel. A fentiek alapján a Felügyelet engedélye szükséges a jelen Alaptájékoztató és Hirdetmény közzétételéhez. Kibocsátási programra vonatkozóan közzétett jelen Alaptájékoztató tizenkét hónapig érvényes. Kötvényeket az Alaptájékoztató közzétételét követı tizenkét hónapon belül lehet nyilvánosan forgalomba hozni, vagy szabályozott piacra bevezetni. A Kibocsátó köteles a jelen Alaptájékoztató kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a Forgalomba hozatali eljárás lezárásának határideje, illetıleg a szabályozott piacon való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomásukra, amely az Alaptájékoztató kiegészítését indokolttá teszi. Ha az Alaptájékoztató a Forgalomba hozatali eljárás idıtartama alatt, vagy a szabályozott piacon történı kereskedés megkezdése elıtt kiegészítésre kerül, az a befektetı, aki a kiegészítés közzététele elıtt a Kötvény lejegyzésére vagy megvásárlására megállapodást kötött, jogosult elfogadó nyilatkozata visszavonására, illetıleg a megállapodástól való elállásra. A befektetı az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követı tizenöt napon belül gyakorolhatja. A befektetı elállása esetén a Kibocsátó köteles a befektetınek a jegyzéssel vagy a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. Az értékpapír tulajdonosának az Alaptájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. A Tpt. alapján a Kibocsátó köteles a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni vagyoni és jövedelmi helyzetének, valamint mőködésének fıbb adatairól. A rendszeres tájékoztatást az éves és féléves jelentés formájában kell teljesíteni. A Kibocsátó a konszolidált adatok alapján készített féléves jelentést a félév végét követı kettı hónapon belül, a konszolidált adatok alapján készített éves jelentést az üzleti év végét követı négy hónapon belül köteles elkészíteni. A Tpt ának megfelelıen a szabályozott piacra bevezetett értékpapír esetén a Kibocsátó köteles évente a Felügyelet részére megküldött összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetıleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló jelentés közzétételét megelızı tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a társasági eseményekkel kapcsolatos információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói részére jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában elıírt tájékoztatás keretében közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által elıírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkat. 5

6 Ha az összefoglaló jelentés hivatkozást tartalmaz, meg kell jelölni, hogy az érintett információ hol érhetı el. Az összefoglaló jelentést a Tpt ban meghatározott módon közzé kell tenni. Az adott Forgalomba hozatalok tekintetében a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza többek között az értékesítés módját és részletes feltételeit. A Tpt. 27. (6) bekezdése alapján a Kibocsátó a Kötvényprogram hatálya alá tartozó egyes Forgalomba hozatalok esetében a Forgalomba hozatal kezdı napját megelızıen a forgalomba hozatal végleges feltételeirıl (így különösen: a Forgalomba hozatal össznévértéke, az értékpapír futamideje, lejárata, kamata vagy egyéb járulékai, a Forgalomba hozatal módja, továbbá az új értékpapír-sorozat értékpapírkódja) a vonatkozó Végleges Feltételek benyújtásával tájékoztatja a Felügyeletet és nyilvánosságra hozza. A Kötvények Forgalomba hozatalával, illetve eladásával kapcsolatos bármely információ továbbadására, illetve a Forgalomba hozatallal és az eladással kapcsolatos nyilatkozattételre kizárólag a Kibocsátó felhatalmazott képviselıi jogosultak. A jogosulatlan személytıl származó információk, illetve az ilyen személy által a Forgalomba hozatallal és az eladással kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetık a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak, illetve kijelentésnek. A jelen Alaptájékoztató közzététele, valamint a Kötvények jelen Alaptájékoztatón, illetve az adott Végleges Feltételeken alapuló értékesítése nem tekinthetı a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Alaptájékoztató, illetve az elsı részkibocsátás lezárását követıen a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezıtlen változás, továbbá arra, hogy a Kötvényprogrammal kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idıpontját, vagy (amennyiben az ettıl eltér) az információt tartalmazó dokumentumban megjelölt idıpontot követıen is pontos lesz. A jelen Alaptájékoztató és az adott Végleges Feltételek terjesztése, illetve a Kötvények Forgalomba hozatala és értékesítése egyes országokban jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelıen jogszerően terjeszthetı, vagy azt, hogy a Kötvények jogszerően más országban forgalomba hozhatók, illetve nem vállal felelısséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal jogszerőségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvények nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetıvé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. A Kibocsátó felkéri azokat, akik a jelen Alaptájékoztató, illetve a Végleges Feltételek birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Alaptájékoztató, illetve a Végleges Feltételek terjesztésére, illetve a Kötvények forgalomba hozatalra és értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról. A Kötvények nyilvántartásba vételére az Amerikai Egyesült Államok évi többször módosított Értékpapírtörvénye (az "Amerikai Értékpapírtörvény") alapján nem került sor, és azokat az Amerikai Egyesült Államok területén vagy amerikai egyesült államokbeli személy részére vagy javára nem lehet vételre felajánlani, illetve értékesíteni (i) forgalomba hozataluk során vagy (ii) egyébként a Kötvények értékesítésének befejezését követı 40 napig, kivéve, ha azok összhangban történnek az Amerikai Értékpapírtörvény alapján hozott Regulation S szabállyal. A fentiekben használt kifejezések a Regulation S szabályban meghatározott jelentéssel bírnak. A jelen Alaptájékoztató, az adott Végleges Feltételek, illetve egyéb más pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy egyéb értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetınek magának kell értékelnie a jelen Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételekben foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a Kötvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, az Alaptájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A jelen Alaptájékoztató, illetve az adott Végleges Feltételek nem minısülnek a Kibocsátó nyilatkozatának arról, hogy a Kötvények befektetıi a rájuk vonatkozó jogszabályok értelmében jogosultak Kötvényeket vásárolni vagy hogy a Kötvényekbe érdemes befektetni. A Kötvények befektetıi viselik kötvénybefektetésük kockázatait. 6

7 A jelen Alaptájékoztató a Tpt. és a magyar jog egyéb alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban készült, és a Kibocsátó, valamint csoportjának pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat tartalmaz. A Kibocsátó felelısségére a Tpt. alábbi rendelkezéseit kell alkalmazni. A Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében bármely Kötvénytulajdonosnak a jelen Alaptájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Az Alaptájékoztató pontosan, egyértelmően azonosítható módon megjelöli annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely az Alaptájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. Az Alaptájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is kiterjed a fenti személy/ek/ felelısségvállalása. A Kibocsátót a Hirdetmény megjelentetésétıl számított öt évig terheli a Tpt. 29. (1) bekezdésében meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. Az Alaptájékoztatóban szereplı elırejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövıben ténylegesen az elırejelzéseknek megfelelıen alakulnak. A Kibocsátó auditált, egyedi éves pénzügyi kimutatásokat (éves beszámolókat) készít és tesz közzé a Magyar Számviteli Szabályoknak megfelelıen, illetve auditált, konszolidált pénzügyi kimutatást készít a Nemzetközi Pénzügyi-, Beszámolókészítési Szabályoknak megfelelıen is. A törvényileg elıírt rendszeres tájékoztatási kötelezettségek közzététele a Nemzetközi Pénzügyi-, Beszámolókészítési Szabályoknak megfelelıen történik. A 2007., és évi üzleti évekre vonatkozó éves beszámolókat, és konszolidált éves beszámolókat az Ernst & Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) auditálta. Az említett üzleti évekre vonatkozó konszolidált éves beszámolók jelen Alaptájékoztató 1. számú mellékletében megtalálhatók. A jelen Alaptájékoztatóban szereplı adatok és elemzések a Magyarországon érvényes Nemzetközi Pénzügyi- és Beszámolókészítési Szabályok szerint készültek el. 7

8 2. DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK A jelen Alaptájékoztatóban szereplı egyes fontosabb definíciók és rövidítések meghatározása az alábbiakban kerül ismertetésre. Az egyéb, vagyis e részben meg nem határozott definíciók és rövidítések meghatározása a jelen Alaptájékoztató megfelelı helyein találhatóak. Alaptájékoztató Alkalmazandó Képernyıoldal BÉT vagy Budapesti Értéktızsde CIB Csoport vagy Csoport Diszkont Hozam Diszkont Névérték Összeg Értékpapír-számla EUR vagy euró Felügyelet vagy PSZÁF A Kötvényprogram általános feltételeit meghatározó jelen dokumentum, amely a Végleges Feltételekkel együtt meghatározza a Kötvényprogram keretein belül Forgalomba hozott Kötvények adatait, egyedi feltételeit is. Egy adott információszolgáltatási rendszer (beleértve, de nem kizárólag a Reuter Monitor Money Rate Service-t ( Reuters ) és a Bloomberg News Service-t ( Bloomberg ) bármely oldala, szekciója, rovata, oszlopa vagy egyéb része, miként azt referencia kamatláb szolgáltatása céljából meghatározhatják, vagy azon egyéb oldal, szekció, rovat, oszlop vagy más rész, amely az ilyet felválthatja az adott vagy más információ szolgáltató rendszerben, minden esetben azzal a kikötéssel, hogy ezeket olyan személy vagy szervezet jelölheti meg, aki vagy amely támogatja ezeknek az információknak a feltüntetését abból a célból, hogy a referencia kamatlábhoz hasonló kamatláb vagy árfolyam jelenjen meg. Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Az Szt. alapján a CIB Bank konszolidációs körébe bevont társaságok összessége. Diszkontkötvények esetén alkalmazott azon ráta, amely az Elszámolási Napon a Névértékének a forgalomba hozatali árra történı diszkontálása eredményeképp a Kötvények forgalomba hozatali árával egyenlı összeget eredményezne. Ha az aukció során a Kötvények különbözı árfolyamon kerülnek értékesítésre, akkor az értékesített Kötvények átlagára tekintendı forgalomba hozatali árnak. A forgalomba hozatali átlagár összegérıl a Kibocsátó értesítést tesz közzé az Alaptájékoztató pontjában foglaltak szerint. Diszkontkötvények esetén a névérték Diszkont Hozammal diszkontált értéke. A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Az Európai Közösség többször módosított alapszerzıdése alapján az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában résztvevı országok által hivatalos fizetıeszközként használt egységes európai pénznem. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve annak mindenkori jogutódja. 8

9 Fizetési Nap Bármely Kötvényre vonatkozóan az a nap, amelyen elıször válik esedékessé bármely tıke- vagy kamatfizetés, vagy (ha a fizetendı összeget helytelenül tartják vissza vagy utasítják el), amelyen a kintlévı összeget teljes mértékben megfizetik, vagy (ha ez korábban van) amelyre vonatkozóan megfelelı értesítést küldenek a Kötvénytulajdonosoknak az Alaptájékoztató pontjával összhangban arról, hogy a Kötvényrıl kiállított értékpapír számla igazolásnak a Kötvényfeltételeknek megfelelı további bemutatása esetén az adott fizetést teljesítik, azzal a kikötéssel, hogy az ilyen fizetést ténylegesen teljesítik az ilyen bemutatás alkalmával. A Kötvényfeltételekben (i) a tıkére hivatkozás úgy tekintendı, hogy az magában foglal a Kötvényekre vonatkozóan fizetendı bármely prémiumot, minden törlesztési összeget, visszaváltási összeget, diszkont névértéket és egyéb tıkejellegő összeget, amely az Alaptájékoztató 20.5 pontjának, a módosításának vagy a kiegészítésének megfelelıen fizetendı; (ii) a kamatra hivatkozás úgy tekintendı, hogy az magában foglal minden Kamatösszeget és minden egyéb összeget, amely az Alaptájékoztató 20.5 pontjának, a módosításának vagy a kiegészítésének megfelelıen fizetendı; és (iii) a tıke és a kamat úgy tekintendık, hogy magukban foglalnak bármely egyéb összeget, amely a Kötvényfeltételek alapján fizetendı. Forgalomba hozatal Ft vagy forint Hpt. Kamatbázis A Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a jelen Alaptájékoztató rendelkezéseivel összhangban. A Magyar Köztársaság hivatalos fizetıeszköze. A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és az azt módosító, illetve annak helyébe lépı jogszabály(ok). Bármely Kamatfizetési Idıszakra számított kamat vonatkozásában a következıképpen értelmezendı: (i) amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek Tényleges/365 vagy Tényleges/Tényleges számítást ír elı, úgy a Kamatfizetési Idıszak napjainak tényleges számát el kell osztani 365-tel (vagy, ha az adott Kamatfizetési Idıszak valamely része szökıévre esik, úgy (A) a Kamatfizetési Idıszak szökıévre esı részében ténylegesen eltelt napok számát 366-tal kell elosztani és (B) a Kamatfizetési Idıszak nem szökıévre esı részében ténylegesen eltelt napok számát 365-tel kell elosztani;) (ii) amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek Tényleges/365 (ÁKK) számítást ír elı, úgy a Kamatfizetési Idıszak tényleges napjainak számát (kivéve minden szökıév február 29. napját) 365-tel kell elosztani; (iii) amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek Tényleges/360 számítást ír elı, úgy a Kamatfizetési Idıszak napjainak számát 360-nal kell elosztani; 9

10 (iv) (v) amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek 30/360 vagy 360/360 vagy Kötvény-alapú számítást ír elı, úgy a Kamatfizetési Idıszak napjainak számát 360-nal kell elosztani (a napok számát 360 napot tartalmazó évet alapul véve kell kiszámítani, ahol egy év 12, egyenként 30 napos hónapból áll (kivéve ha (a) a Kamatfizetési Idıszak utolsó napja valamely hónap 31. napja, miközben a Kamatfizetés elsı napja nem valamely hónap 30. vagy 31. napja, amely esetben az utolsó napot tartalmazó hónapot nem kell 30 napos hónapra lerövidítettnek tekinteni, vagy (b) ha a Kamatfizetési Idıszak utolsó napja február hónap utolsó napja, amely esetben ezt az utolsó napot tartalmazó februárt nem kell 30 napos hónappá meghosszabbítani)); és amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek 30E/360 vagy Eurokötvény-alapú számítást ír elı, úgy a Kamatfizetési Idıszak napjainak számát 360-nal kell elosztani (a napok számát 360 napot tartalmazó évet alapul véve kell kiszámítani, ahol egy év 12 egyenként 30 napos hónapból áll, tekintet nélkül a Kamatfizetési Idıszak elsı vagy utolsó napjára, kivéve, ha valamely Kamatfizetési Idıszak a Lejárat Napján ér véget, és a Lejárat Napja február hónap utolsó napjára esik, amely esetben ezt az utolsó napot tartalmazó februárt nem kell 30 napos hónappá meghosszabbítani). Kamatfizetési Idıszak Kamatláb Kamat-meghatározási Nap A Kamatszámítási Kezdınapon (ezt a napot is beleértve) kezdıdı idıszak, amely az elsı Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget és minden következı idıszak, amely a Kamatfizetési Napon (ezt a napot is beleértve) kezdıdik és az azt követı Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja. A Kötvényre vonatkozóan mindenkor fizetendı kamat mértéke éves szinten, amely az Alaptájékoztató pontjának rendelkezései alapján kerül meghatározásra vagy azok szerint számítandó. A vonatkozó Végleges Feltételekben a Kamatlábra és a Kamatfizetési Idıszakra vonatkozóan ekként meghatározott nap. Kamatszámítási Kezdınap A Kötvények forgalomba hozatali napja ( Forgalomba hozatali Nap ) vagy bármely más nap, amelyet a vonatkozó Végleges Feltételek meghatároz. KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u , cégjegyzékszám: Cg ) Kibocsátó vagy CIB Bank vagy Társaság vagy Bank Kötvények CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , cégjegyzékszám: Cg ) A Kötvényprogram keretében a jelen Alaptájékoztató alapján és az ahhoz Forgalomba hozatalonként hozzárendelt Végleges Feltételekben szereplı feltételek szerint Forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok. 10

11 Kötvényfeltételek A Kötvényekre vonatkozó, az Alaptájékoztatóban foglalt, a Kötvényprogramra, illetve az annak keretén belül kibocsátott Kötvényekre vonatkozó általános feltételek és rendelkezések. Kötvényprogram A Kibocsátó forint / euró alapú, a jelen Alaptájékoztatóban meghatározott kötvényprogramja, melynek keretösszege, azaz a forgalomba hozott és le nem járt Kötvények maximális össznévértéke Ft (ötvenmilliárd forint) Az euróban denominált értékpapír sorozatok esetén az adott értékpapír sorozat forgalomba hozatalának napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza középárfolyam az irányadó az adott deviza forint árfolyamára. Kötvénytulajdonos Közzétételi helyek: Lejárati Nap A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvények tulajdonosának tekintendı személy. A BÉT (www.bet.hu), a Kibocsátó (www.cib.hu) honlapja, és a PSZÁF által mőködtetett tıkepiaci közzétételi rendszer (www.kozzetetelek.hu). Az a nap, amelyen a Kötvények lejárttá és visszafizetendıvé válnak a vonatkozó Végleges Feltételekkel összhangban. Munkanap Minden olyan nap, amely egyszerre (i) olyan nap, amelyen kereskedelmi bankok (köztük a CIB Bank) és devizapiacok fizetési mőveleteket végeznek és nyitva tartanak az általános üzletmenet számára (ideértve a deviza-kereskedelmet és deviza-betét ügyleteket) Budapesten és (ii) olyan nap, amikor a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre, valamint euró esetén (iii) olyan nap, amelyen Transzeurópai automatizált valós idejő bruttó elszámolási rendszer (TARGET) is mőködik. Munkanap Szabály Névérték Okirat Részlet Sorozat Számlavezetık Szt. Tpt. Vagy Tıkepiaci törvény A Következı Munkanap Szabályt, a Módosított Következı Munkanap Szabályt, a Megelızı Munkanap Szabályt, vagy Egyéb Munkanap Szabályt jelenti, a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározottak szerint. A vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott Kötvény névérték. A Tpt. 7. (2) bekezdése szerinti, az egy Sorozatban, dematerializált formában kibocsátott valamennyi Kötvényt képviselı, értékpapírnak nem minısülı dokumentum. Egy Sorozat azon Kötvényei, amelyek keletkezési napja azonos (az Elszámolási Nap ) azonos típusúak, azonos elıállításúak és azonos jogokat testesítenek meg. Az azonos típusú, azonos elıállítású, azonos jogokat megtestesítı Kötvények egy meghatározott idıpontban, egy Részletben Forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve a több Részletben, eltérı idıpontban Forgalomba hozott Kötvények valamely késıbbi idıpontban azonos jogokat megtestesítı teljes mennyisége. A KELER Zrt.-nél számlával rendelkezı intézmények. A számvitelrıl szóló évi C. törvény és az azt módosító, illetve annak helyébe lépı jogszabály(ok). A tıkepiacról szóló évi CXX. Törvény és az azt módosító, illetve annak helyébe lépı jogszabály(ok). 11

12 USD Végleges Feltételek Az Amerikai Egyesült Államok hivatalos fizetıeszköze. Valamely Sorozatra/Részletre vonatkozó, az adott Sorozat/Részlet forgalomba hozatalának adatait meghatározó dokumentum, amely többek között tartalmazza az adott Sorozatban/Részletben forgalomba hozott Kötvények egyedi feltételeit. A Kötvényprogram során eszközölt késıbbi, az elsı Forgalomba hozatalt követıen lebonyolításra kerülı Forgalomba hozatalok esetében a Végleges Feltételek, az adott Sorozatban/Részletben kibocsátott Kötvények egyedi feltételeit meghaladóan egységes szerkezetben tartalmazni fogja a megelızı Forgalomba hozatal óta rendszeres és rendkívüli tájékoztatás során nyilvánosságra hozott tényeket, adatokat, információkat is. Egységes szerkezet alatt értendı az is, ha a Végleges Feltételek a megelızı Forgalomba hozatal óta megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások elérhetıségét tartalmazza. 3. KOCKÁZATI TÉNYEZİK Általános megfontolások A kötvények vásárlása nem minden befektetı számára alkalmas befektetés, ezért minden potenciális kötvény befektetınek saját magának kell eldöntenie, lehetıségeinek és korlátainak a figyelembe vételével, hogy az adott kötvény sorozat vásárlása megfelelı-e a számára. Minden befektetınek a figyelmébe ajánljuk az alábbiakat: A befektetınek megfelelı tapasztalattal kell rendelkeznie a kötvényekkel, illetve az azokba való befektetéssel kapcsolatos kockázatok és az Alaptájékoztatóban és egyéb dokumentumokban szereplı információk teljes körő értékeléséhez. A befektetınek önállóan meg kell tudnia ítélni, hogy a kötvényekbe való befektetés milyen hatást fog gyakorolni pénzügyi helyzetére, befektetési portfoliójának állapotára, összbefektetéseire. A befektetınek megfelelı pénzügyi forrásának kell rendelkezésre állnia annak érdekében, hogy kezelni tudja az összes, a kötvénybefektetéseibıl származó kockázatait. A befektetınek ismernie és értenie kell a kötvények feltételeit, valamint a vonatkozó pénzügyi piacok lehetséges mozgásait. A befektetınek képesnek kell lennie értékelni a lehetséges gazdasági változásokat, a kamat, valamint más olyan tényezıket, amelyek befolyásolhatják a befektetését, illetve a befektetésében rejlı kockázatokat. A legjelentısebb kockázatok, amelyekkel mőködése során a CIB Bank szembesül: a hitel-, kamatláb-, likviditási- és deviza árfolyamkockázat. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes kockázatokat, és a CIB Bank vonatkozó kockázatkezelési módszereit. A kockázatkezelési politikát a CIB Bank Igazgatósága a Magyar Nemzeti Bank, a PSZÁF és az Intesa Sanpaolo Csoport által kialakított szabályok keretein belül határozza meg. A politika végrehajtásáért a CIB Bank felsıvezetése felelıs. A CIB Bank olyan jelentéstételi rendszert alakított ki, amely lehetıvé teszi a kockázatok folyamatos figyelemmel kísérését. Hitelezési kockázat A hitelezési kockázat annak kockázata, hogy egy ügyfél vagy egy tranzakcióban részt vevı másik fél képtelen vagy nem hajlandó a CIB Csoport egyik tagjával szemben vállalt kötelezettsége teljesítésére, ami a CIB Csoport hitelezési, kereskedelem finanszírozási, treasury és egyéb tevékenységeivel kapcsolatban merül fel. A hiteleken és követeléseken keletkezı hitelezési kockázatot az Igazgatótanács a Hitelbizottságon és a Problémás Eszközök Bizottságán keresztül kezeli, melyek a hitelszabályozás kialakításáért felelısek, beleértve a jóváhagyási folyamatot, a hitelkeretek meghatározását, a portfoliókoncentrációs irányelveket, a hitelezési kockázat felmérésére vonatkozó szabályokat, az ügyfelek hitelminısítését, valamint a vezetıség és a pénzügyi teljesítmény értékelését. 12

13 Minden egyes hitelkintlevıséget legalább havonta egyszer felülvizsgálnak. A hiteleket egy pontozásos - minıségi és mennyiségi tényezıket magában foglaló - rendszer alapján minısítik. A kereskedési célú instrumentumokhoz kapcsolódó hitelezési kockázatot az Igazgatótanács az Eszköz- Forrás Bizottságon keresztül kezeli. A CIB Csoport szigorúan ellenırzi a nyitott nettó pozíciókat, azaz a vételi és eladási szerzıdések közötti különbséget mind összeg, mind futamidı szerint. Kamatkockázat A kamatkockázat a piaci kamatlábakban bekövetkezı változások kamatrésre és a nettó kamatjövedelemre gyakorolt hatásának mértéke szerint kerül értékelésre. A kamatlábkockázat az adott idıszak során lejáró vagy átárazódó eszközök, források és mérlegen kívüli eszközök nyitott pozíciójának függvénye. A CIB Csoport e kockázatot az eszközök és források átárazásának és lejáratának összehangolásával csökkenti, beleértve a derivatív termékek felhasználását is. A kamatlábkockázatot az Igazgatóság kezeli az Eszköz- Forrás Bizottságon keresztül, amelynek feladata a pozíciólimitek kialakítása és a limitek figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy korlátozza a kamatlábmozgásoknak a napi nyereségre, valamint a bank tıkeértékére gyakorolt hatását. Likviditási kockázat A CIB Csoport az eszközök, források és kötelezettségek struktúráját oly módon kezeli, amely lehetıséget teremt a bevétel maximalizálására, miközben biztosítja, hogy a szükséges pénzmennyiség rendelkezésre álljon a kötelezettségek kifizetéséhez, azok esedékessé válásakor. A felsı vezetés várható cash-flow terveket és napi likviditási jelentéseket kap kézhez, melyek lehetıvé teszik a likviditás helyzet folyamatos figyelemmel kísérését. Devizaárfolyam kockázat A CIB Csoport mérleg és mérlegen kívüli tételei között szerepelnek különbözı devizákban nyilvántartott eszközök és források. Deviza-árfolyamkockázat akkor merül fel, ha egy adott devizában nyilvántartott tényleges vagy elıre jelzett eszközállomány nagyobb vagy kisebb az ugyanabban a devizában nyilvántartott forrásállománynál. Törvényi korlátok nem engedélyezik a CIB Bank számára, hogy a forinttal szembeni bruttó nyitott devizapozíciója a mindenkori szavatoló tıke 30%-át meghaladja. A CIB Bank csak szigorúan meghatározott keretek között rendelkezhet devizapozíciókkal. Az Igazgatóság törvényi és belsı korlátozások alapján alakítja ki és kíséri figyelemmel az egyes szabályokat, valamint az Igazgatóság által jóváhagyott stratégiát. Ezen korlátozások beleértve a napi árfolyamkorlátokat betartását folyamatosan figyelemmel kísérik. Az ügyfélkör pozíciójának megváltozása A CIB Bank jelenleg jó minıségő ügyfélkörrel rendelkezik, számos kiváló közép- és nagyvállalatot tudhat az ügyfélkörében. A kötvény futamideje alatt azonban elképzelhetı, hogy egy vagy több fontosabb ügyfél gazdasági pozíciója megromlik, és így a CIB Bank növekedése, piaci pozíciója és eredményessége a korábbi jó színvonalhoz képest visszaesik. A CIB Bank magyarországi politikai és gazdasági helyzetbıl adódóan a következı kockázati tényezıket tartja fontosnak jövıbeli mőködése kockázatosságának szempontjából. Makrogazdaság A CIB Bank jövedelmezı mőködése összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával. Amennyiben a kötvények futamideje során a makroökonómiai helyzetben negatív elıjelő változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külsı és belsı egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkezı kedvezıtlen folyamatok hatásától a CIB Bank sem izolálhatja magát. 13

14 Szabályozás Jelentıs kockázatot jelent a kiszámíthatatlan és gyakran változó hazai jogi szabályozás, melynek változásai egyrészt jelentıs hatást gyakorolnak a Kibocsátó mindennapi üzleti tevékenységére, az elérhetı adózás elıtti eredményre, másrészt a befektetıket közvetlenül is érintheti egy a kamatjövedelmeket az egyéb jövedelmekkel hátrányba helyezı adójogszabályi változás. Piaci verseny A piaci helyzetet ismertetı fejezet ismerteti a bankrendszer egészének helyzetét. Az egyre erısödı bankközi verseny a jövıben esetleg a banki haszonkulcs és így a profit csökkenéséhez vezethet. A magyar piacon megjelenı további nemzetközi nagybankok erıfeszítéseik révén komoly mértékben erısíthetik a versenyhelyzetet. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország Európai Unióhoz való májusi csatlakozása megnyitotta hazánk kapuit a nyugateurópai országok, gazdasági szereplık elıtt, amely szintén kockázatot jelent a Társaság mőködésében. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a sokkal fejlettebb pénzügyi rendszerbe való integrálódás során a CIB Banknak új kihívásokkal kell szembenéznie. A csatlakozás az elızıekben említett versenyhelyzetet tovább erısítheti a külföldi bankok könnyebb piacra lépési lehetıségivel, amely kihathat a CIB Bank eredményességére. Az aukciós eljárás kockázata Az aukciós eljárás szabályaiból adódóan az aukció keretén belül benyújtott ajánlatok közül a Kibocsátó a benyújtott ajánlatok ismeretében határozza meg az allokáció során elfogadhatónak minısített árfolyamot, így nincs biztosíték arra, hogy az aukciós eljárásra benyújtott ajánlatok elfogadásra kerülnek majd. A jegyzési eljárás kockázata A jegyzési eljárás szabályaiból következıen a jegyzési eljárás keretén belül benyújtott ajánlatok közül a Kibocsátó a benyújtott ajánlatok ismeretében, elıre meghatározott szabályok szerint határozza meg az allokáció során elfogadhatónak minısített ajánlatokat, illetve az esetleges túljegyzés elfogadását, annak mértékét, így semmilyen garancia nincs arra, hogy a jegyzési eljárásra benyújtott ajánlatok teljes mértékben elfogadásra kerülnek. A Kibocsátónak lehetısége van arra, hogy minimális jegyzési összeget határozzon meg. Amennyiben a jegyzett összegek nem érik el az így meghatározott összeget, akkor a Kibocsátó a forgalomba hozatalt meghiúsultnak tekinti, ennek megfelelıen nincs garancia arra, hogy a benyújtott ajánlatok elfogadásra kerülnek. A Kibocsátó a jegyzést a Tpt. 49. (3) bekezdése alapján a kitőzött zárónap elıtt is lezárhatja, ha a jegyzésre felajánlott Kötvények teljes mennyiségét lejegyezték és a jegyzésre legalább három munkanap nyitva állt. Felhívjuk a Befektetık figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatt a fedezet átutalását megelızıen megfelelı gondossággal tájékozódjanak az érvényes jegyzés szabályairól és a jegyzés megtételéhez rendelkezésre álló idırıl. A kötvények másodpiaci árfolyamával kapcsolatban a CIB Bank az alábbiakra kívánja felhívni a befektetık figyelmét: A diszkont, illetve a fix kamatozású kötvények árfolyamának mozgását alapvetıen a piaci hozamszint változásai és a kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémiumok módosulásai befolyásolják. A változó kamatozású kötvények kamatai a piaci hozamszintet kamatfixálásonként követik, ezért ezen instrumentumok árfolyamai kevésbé érzékenyen reagálnak a piaci kamatok változásaira. Természetesen a fix kamatozású és diszkontkötvényekhez hasonlóan a változó kamatozású kötvények árfolyamát is befolyásolja a kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémium nagysága. 14

15 Figyelembe véve, hogy az indexált kötvények kamatlába valamely index és/vagy képlet vagy valamely értékpapír, deviza vagy szabványosított tızsdei termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása vagy egyéb tényezık alapján számítandó, így ezen kötvények árfolyamalakulását a fentiekben már említett kockázati tényezık (piaci hozamszintek, kibocsátóhoz kapcsolódó kockázati prémiumok) mellett elsısorban az adott kötvény kamatlábát meghatározó konkrét háttértermék, konstrukció aktuális értéke határozza meg. A Budapesti Értéktızsde, illetve a tızsdén kívüli értékpapírpiac likviditása, különös tekintettel a vállalati kötvényekére, nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthetı, így az alacsony értékpapírpiaci likviditás nehézségeket okozhat a befektetıknek a kötvények másodpiaci értékesítése során. A fenti tényezıket is figyelembe véve fontos kiemelni, hogy az egyes kötvények lejárat elıtti értékesítése során a befektetık számára realizálható hozam lényegesen is eltérhet a lejáratig történı tartással realizálható hozamtól, sıt az akár veszteséggel is járhat. 4. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ A Kibocsátó könyvvizsgálója az Alaptájékoztatóban feltüntetett pénzügyi információk által lefedett idıszakban az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg ), kijelölt magánszemély könyvvizsgáló: Szilágyi Judit (Igazolványszám: ; év) és Virágh Gabriella (Igazolványszám: ; év) okleveles könyvvizsgálók, akik jelenleg is az Ernst & Young Kft. munkatársai. A fent említett könyvvizsgáló a Nemzetközi Pénzügyi-, Beszámolókészítési Szabályokkal összhangban fenntartások nélkül auditálta a Kibocsátónak a jelen Alaptájékoztató mellékleteiben közzétett, 2006., 2007., 2008 és évi üzleti évekre vonatkozó pénzügyi beszámolókat. A könyvvizsgálónak semmilyen lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban. 5. A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA 5.1. Általános információk a Kibocsátóról A Társaság cégszerő megnevezése CIB Bank Zrt A Társaság alapításának, cégbejegyzésének dátuma és helye, a Társaság cégjegyzékszáma A Társaság alapításának idıpontja november 9. Alapításkori cégnév: Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. A Társaság cégbírósági bejegyzésének idıpontja és helye november 19., Budapest A Társaság cégbírósági bejegyzésének helye Budapest, Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság A Társaság cégjegyzékszáma Cg Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 15

16 A Társaság mőködésének idıtartama A Társaság határozatlan idıre jött létre A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei A Társaság székhelye, bejegyzésének országa, telefonszáma Magyarország, H-1027 Budapest, Medve u Telefonszáma: A Társaság telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina tér Budapest, Hess András tér Budapest, Hővösvölgyi út Budapest, Lövıház u Budapest, Petrezselyem u Budapest, Gábor Áron u Budapest, Pasaréti út Budapest, Vizimolnár u Budapest, Bécsi út Budapest, Flórián tér Budapest, Bokor u Budapest, Vörösvári út Budapest, Mátyás király u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, Árpád út Budapest, István u Budapest, Petıfi Sándor u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Kálvin tér Budapest, Szabadság tér Budapest, Szent István krt Budapest, Andrássy út Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet krt Budapest, Károly krt. 3/b Budapest, Baross tér Budapest, József krt Budapest, József krt Budapest, Hungáris krt Budapest, Ferenc krt Budapest, Soroksári út Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Kırösi Csoma Sándor út Budapest, Bartók Béla út Budapest, Fehérvári út Budapest, Tétényi út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Kékgolyó u Budapest, Alkotás út Budapest, Böszörményi út Budapest, Lehel út Budapest, Váci út Budapest, Népfürdı u Budapest, Váci út Budapest, Kerepesi út Budapest, Istvánmezei út 6. 16

17 1148 Budapest, Örs vezér tér Budapest, Nagy Lajos király útja 56/a Budapest, Bosnyák tér Budapest, Szentmihályi út Budapest, Páskomliget utca Budapest, Veres Péter út Budapest, Pesti út Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Nagytétényi u Budapest, Hısök tere 9. A társaság fióktelepei: 2000 Szentendre, Fı tér Érd, Balatoni út Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út Piliscsaba, Kinizsi u Pilisvörösvár, Gesztenye u Budakeszi, Fı utca Gödöllı, Szabadság tér Gödöllı, Kossuth Lajos u Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a Monor, Kossuth Lajos utca Vecsés, Telepi út Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa György u Százhalombatta, Vörösmarty u. 2/a 2500 Esztergom, Széchenyi tér Vác, Széchenyi u Cegléd, Szabadság tér Tatabánya, Köztársaság út Tatabánya, Fı tér Tata, Ady Endre utca Hatvan, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Szent Bertalan u Eger, Érsek u Eger, Törvényház út Miskolc, Déryné u Miskolc, Corvin u Ózd, Vasvár út Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér Debrecen, Piac u Debrecen, Simonffy u. 2/a Debrecen, Csapó u Hajdúböszörmény, Petıfi S. utca Nyíregyháza, Hısök tere Nyíregyháza, Országzászló tér Mátészalka, Kazinczy u Szolnok, Szapáry u Karcag, Kossuth tér Békéscsaba, Andrássy út 2. 17

18 5600 Békéscsaba, Andrássy u Gyula, Kossuth tér Orosháza, Széchenyi tér Kecskemét, Csányi utca Kecskemét, Rákóczi utca Kiskunfélegyháza, Kossuth utca Kalocsa, Búzapiac tér 13/A Kiskunhalas, Köztársaság u Baja, Déri Frigyes sétány Szentes, Petıfi Sándor u Szeged, Kiss Menyhért u Szeged, Széchenyi tér Szeged, Mérey u. 6/c 6800 Hódmezıvásárhely, Deák Ferenc u Paks, Dózsa György út Szekszárd, Garay tér Dombóvár, Hunyadi János tér Kaposvár, Fı u Kaposvár, Ady Endre u Pécs, Ferencesek utcája Pécs, Irgalmasok u. 3/ Székesfehérvár, Távírda u. 2/b Székesfehérvár, Palotai út Székesfehérvár, Basa u Veszprém, Szeglethy u Veszprém, Óváros tér Balatonfüred, Jókai u Keszthely, Kossuth Lajos utca Ajka, Szabadság tér 4/a Pápa, Fı tér Siófok, Szabadság tér Nagykanizsa, Király u Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Aradi vértanúk útja Gyır, Czuczor Gergely u Mosonmagyaróvár, Magyar utca Sopron, Várkerület Szombathely, Fı tér Szombathely, Uránia udvar A Kibocsátó társasági formája A Társaság zártkörően mőködı részvénytársaság A Kibocsátó mőködésére irányadó jog A Kibocsátó mőködésére irányadó jog a magyar jog A Társaság tevékenységi köre Fıtevékenység: Egyéb monetáris közvetítés; Egyéb tevékenységek: Pénzügyi lízing; Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység; Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység; Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés; Kockázatértékelés, kárszakértés; 18

19 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység; Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység A Társaság a pénzügyi szolgáltatási és kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket az ÁPTF által kiadott 957/1997/F, a befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységeket a PSZÁF által kiadott III/ /2002. számú engedélyekben meghatározottak alapján végzi A Kibocsátót érintı közelmúltbeli események, amelyek jelentıs mértékben befolyásolhatják a Kibocsátó fizetıképességének értékelését Nem történt a közelmúltban ilyen esemény A Társaság története, fejlıdése A Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt.-t, a térség elsı konzorciális bankját 1979-ben a Magyar Nemzeti Bank mellett vezetı európai és japán bankházak alapították. Az 1988-ban forintmőveletekre létrehozott Közép-Európai Hitelbank Rt. késıbbi nevén CIB Hungária Bank Rt. és a Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt január 1-ével egyesült. Azóta a bank CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt., illetve végétıl CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság néven folytatja tevékenységét, mint forint- és devizamőveletek végzésére egyaránt teljes körő felhatalmazással bíró kereskedelmi bank. A részvényesek egyike, az olasz Banca Commerciale Italiana végén a CIB kizárólagos részvényesévé vált azt követıen, hogy két lépésben megvásárolta az MNB és a többi részvényes részvénypakettjét. A BCI és a Banca Intesa egyesülésével a CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az IntesaBci csoport tagjává vált. A csoport januárjában Gruppo Banca Intesa-ra változtatta nevét. A CIB Bank anyabankja és a harmadik legnagyobb olasz bankcsoport, a Sanpaolo IMI igazgatóságai augusztus 26-i ülésükön jóváhagyták a két intézmény összeolvadásának irányelveit, majd január 1-jén egyesült a két bankcsoport. A tranzakció révén az eurózóna ötödik legnagyobb bankja jött létre. Az új intézmény az egyesüléskor Olaszország legnagyobb bankcsoportjává vált. Az Intesa Sanpaolo, amely az eurózóna egyik legjelentısebb bankcsoportja, vezetı szerepet játszik az olaszországi lakossági, vállalati és vagyonkezelési üzletágakban. Jelen Alaptájékoztató elkészítésének idején hatezer bankfiókot számláló, kiterjedt hálózatának köszönhetıen szolgáltatások széles körét kínálja több mint 11 millió olaszországi ügyfelének. Az Intesa Sanpaolo nemzetközi tevékenysége során elsısorban Közép-Kelet Európára és a Földközi-tenger medencéjére összpontosít, ahol tizenhárom országban van jelen a lakossági és kereskedelmi banki tevékenységek területén, megközelítıleg bankfiókkal és 8,5 millió ügyféllel. Ezen felül a nemzetközi hálózat a világ további 34 országban nyújt pénzügyi szolgáltatásokat vállalati ügyfeleknek. Az anyaintézmények példáját követve, január 1-jével Magyarországon a CIB Bank és a Sanpaolo IMI leánybankja az Inter-Európa Bank is egyesült, és CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A kimagasló technikai háttérrel, szaktudással rendelkezı CIB Bank több mint 30 éves mőködése során univerzális nagybankká, a hazai pénzpiac meghatározó szereplıjévé vált. Kiemelt hangsúlyt fektetett új termékek, különösképpen az elektronikus szolgáltatások fejlesztésére, azok úttörı piaci bevezetésére. A nagyvállalati kör mellett fokozatosan bıvülı szolgáltatási palettával nyitott a kis- és középvállalkozások felé, valamint a magánügyfelek irányába is, akik számára valamennyi hagyományos lakossági banki szolgáltatást kínálja. Dinamikusan bıvítette országos fiókhálózatát, melynek valamennyi egységében élenjáró technikai hátterének köszönhetıen széles körő bankszolgáltatást nyújt, a megszokott magas színvonalon, ügyfeleinek érdekeit messzemenıen szem elıtt tartva. 19

20 A CIB Banknak ítélt díjak, elismerések A CIB Bank az elmúlt idıszakban számos díjat kapott többek között olyan rangos szakmai kiadványoktól, mint a Euromoney, a Global Finance és a Central European. A CIB Internet Bank már két ízben nyerte el Az év internetes bankja Magyarországon (Index), valamint 2006-ban Az év direktbanki szolgáltatása (MasterCard) címet, 2008-ban pedig a Legjobb Lakossági Internetbank 2008 (Privátbankár.hu) címet ban a MasterCard Az év bankja megmérettetésen a következı helyezésekkel ismerték el a CIB szolgáltatásainak színvonalát: 1. helyezést Az év bankja 2008, és Az év lakossági elektronikus banki szolgáltatása kategóriában, 2. helyezést pedig Az év lakossági folyószámla terméke, Az év lakossági megtakarítási terméke, Az év lakossági hitelterméke, valamint Az év leginnovatívabb bankja kategóriában ítélt a CIB Banknak a szakmai zsőri ben újabb díjakkal, elismerésekkel gyarapodott a győjtemény. A CIB Bank megkapta a Business Superbrands (Brand Council London) címet, és ötödik alkalommal érdemelte ki a Superbrand (Brand Council London) címet, míg a MasterCard által meghirdetett versenyen A CIB Megoldás Hitel nyerte el Az év lakossági hitelterméke kategóriában az elsı helyezést. 6. A CIB BANK STRATÉGIÁJA A CIB Bank stratégiájában kiemelt célkitőzésként kezeli az eddig elért eredmények és értékek megtartása mellett: Üzleti növekedés néhány kiválasztott területen (lakossági, mikró és KKV szegmensek), Költségkontroll a hatékonyság növelésével a szolgáltatások színvonalának javítása mellett, A hitelminıség kezelése a folyamatok és monitoring tevékenység fejlesztésével, A tulajdonosi tıke optimalizált felhasználása, A likviditás prudens szintjének fenntartása. Vállalati szolgáltatások terén a CIB Bank ırizni kívánja piaci pozícióját a nagyvállalati ügyfelek körében, és hangsúlyosabban kíván jelen lenni a kis- és középvállalatok piacán mind az aktív, mind pedig a megtakarítási termékek tekintetében. A CIB Bank minden vállalati szegmens számára kínál számos az eltérı igényeknek megfelelı bankszámla szolgáltatási termékeket, lehetıséget biztosítva az elektronikus csatornák igénybevételének, ami gyors és hatékony megoldást jelent ügyfelei számára. Az utóbbi években a CIB Bank egyre nagyobb hangsúlyt és több erıforrást fordít a lakossági jelenlétének növelése érdekében, magas színvonalú vezetı lakossági termékek (tranzakciós és megtakarítási termékek, lakáscélú és szabad felhasználású hitelek, hitelkártya, stb.) kínálatával. A megtakarítási és tranzakciós termékek esetében a CIB Bank elsısorban szolgáltatási színvonalával kíván versenyezni. Ennek érdekében továbbra is kiemelt hangsúllyal szerepel céljai között az elektronikus és egyéb alternatív csatornák fejlesztése. Ennek meghatározó elemei a piacvezetı internetbanki megoldásai, amelyek a világon bárhol, 24 órában állnak ügyfelei rendelkezésére a legszélesebb körő tranzakciós lehetıségekkel (számlaszolgáltatás, betételhelyezés, hitelkérelem, stb.). A CIB Bank leányvállalatain keresztül évek óta piacvezetı szerepet tölt be a lízing piacon, többek között az orvosi mőszer, a gép- és eszközlízing, a flotta, illetve a gépjármő finanszírozásban, valamint az ingatlanlízing üzletágakban is. 20

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. (székhely:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

A CIB Classic 2011/A-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE

A CIB Classic 2011/A-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE A CIB Classic 2011/A-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE A CIB Bank Zrt. ( Kibocsátó ) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fix 5x5% Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPRA2014B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 300.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTPRA2014B

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_TBSZ_4 2015/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 5.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_TBSZ_4 2015/I FIX KAMATOZÁSÚ,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi kötvényprogramjához

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő évi kötvényprogramjához Alaptájékoztató a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő 2009-2010. évi kötvényprogramjához A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Baa1 hosszú lejáratú devizakötelezettségek

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramjáról. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A1 Fitch Ratings A+

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramjáról. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A1 Fitch Ratings A+ Alaptájékoztató a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramjáról A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A1 Fitch Ratings A+ 2008. április 21. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 2 DEFINÍCIÓK

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DC_EUR_2011A AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DC_EUR_2011A AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_DC_EUR_2011A

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. július 26. MKB Bank Zrt. minimum 500.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára 2009. szeptember hónapra 2009. szeptember 30. Az Alapkezelı ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tıkepiacról alapján készítette el és teszi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 26. MKB Bank Zrt. minimum 250.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2007. január 15. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_HUF_2011C AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_HUF_2011C AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000.000 HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_EUR_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_EUR_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_DNT_EUR_2011B

Részletesebben

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2007-2008. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2007. április 4. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2006-2007. évi. 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen. 2006-2007. évi. 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2006-2007. évi 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2006. április 19. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. július 1.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. július 1. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. július 1. MKB Bank Zrt. minimum 200.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Hazai Részvény Indexált 1. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Részvénytársaság. 2005-2006. évi. 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Részvénytársaság. 2005-2006. évi. 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a Raiffeisen Bank Részvénytársaság 2005-2006. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2005. november 28. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1. EGYSÉGES KOCKÁZATI TÉNYEZŐK...

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_USD_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_DNT_USD_2011B AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 1.000.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_DNT_USD_2011B

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról A Kibocsátó hitelminősítése: Moody s A2 Fitch Ratings A 2005. augusztus Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MKB Egyensúly Nyíltvégő Befektetési Alap

MKB Egyensúly Nyíltvégő Befektetési Alap Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Pénzügyi Szervezetek Állami 2013. március 29.-én kelt, H-KE-III-176/2013. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel II.

Nyilvános ajánlattétel II. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az alább részletezett 2002. év októberében induló második Kibocsátási Programja (2002/II.)

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap

A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Rövidített Tájékoztató A Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap nyíltvégő értékpapír befektetési alap rövidített tájékoztatója a tıkepiaci törvény és a BAMOSZ által meghatározott

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2014/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. MKB Bank Zrt. minimum 300.000.000 Forint össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált 20150402 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Infrastrukturális Részvény Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelő ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II. Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP befektetési

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel I.

Nyilvános ajánlattétel I. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2002. évi második 2002/II. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2009-2010. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 1. számú kiegészítése A PSZÁF az Alaptájékoztató

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról A Kibocsátó hitelminősítése: Moody s A2 Fitch Ratings A 2006.

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Nyrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKBKALEIDOSZKÓP Tıkegarantált Származtatott Alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése 2008. április 7. A

Részletesebben