Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána? Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. konferenciáról Dr. Mikola Bálint 6 Jogszabály változás Dr. Borsy János 12 Kullancsveszély MOSZinfo 13 Tanulmány Összefoglaló a SZÉN Programról Dr. habil Kiss István 14 A gombás fertôzésekrôl Dr. Kvintovics Pál 16 Tájékoztató Környezetvédelmi termékdíj a gyógyszertáraknál Fekete Antal 19 Beszámoló Sikeres az ECSET Program Dr. Samu Antal 21 Történelmi sarok Fordulat MOSZinfo 22 Vélemény Dr. Sánta Zsuzsa 23 A kozmetikus tanácsolja A szôrtelenítés Barabás Éva 24 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Dr. Horváth Csaba Dr. Pintér László 25 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 1

2 MOSZ Szakmapolitikai Fórum június 19., Zsóryfürdô Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása 2010 június 19-re hívta össze az elnökség a Magángyógy sze ré - szek Országos Szövetsége rendkívüli, nyílt Országos Választmányi ülését Zsóryfürdôre. Az ülés május 26-án eldöntött egyetlen na - pirendje a legsürgetôbb szakmapolitikai célkitûzések megvalósítása és ütemezése kérdéseit tartalmazta, amelyre legalkalmasabbnak a Szakmapolitikai Fórum mûfaja ígérkezett. A MOSZ Szakmapolitikai Fórumán prezentációk mutatták be a több ször módosított 2006.évi gyógyszer-gazdaságossági törvény által elôidézett kedvezôtlen helyzetet, annak következményeit, majd a több, mint száz fôs gyógyszerész hallgatóság aktív közremûködésével részleteiben is kristályosították a tennivalókat, fogalmazták meg a prioritásokat. A MOSZ elnöke által augusztusában az államfô, a kormányfô és a szakvezetés irányában írásban elsôként kezdeményezett gyógyszertár létesítési moratórium kérdése a célegyeneshez közelít. Az új kormány elsô helyen terjeszti a parlament elé a moratórium augusztus elsejei hatálybalépését, s eredeti javaslatunk szerint átfogóan elemezve a kialakult helyzetet, decemberig tervezi elkészíteni el a részletes törvénymódosítást. Dr. Mikola István az Or szággyûlés Egészségügyi Bizottsága elnöke végighallgatva a problémagócok kifejtését, összegezve bemutatta a döntéshozatal ré szérôl tett eddigi lépéseket, s is mer - tette a tárgyban folytatott aktuális konzultációkat a tárca vezetôivel. Felszólalásában ki fej tette, hogy a gyógyszerészet jelenlegi helyzetét ismerve kiemelkedôen fontosnak tartja a célkitûzések prioritásainak meghatáro - zását. Nem szabad elaprózni az energiákat, csak a lényegi kérdésekre célszerû fókuszálni. Egyetértve a MOSZ május 26-i javaslatában foglaltakkal (ld. Gyógyszertár száma: Ja vaslat a gyógyszerellátás stabilizációjára ) a moratórium azonnali meghozatalát, a menedzsment jogok gyógyszerészi képviseletét valamint a korábbi repatriációs javaslatban (2001) rögzített többségi gyógyszerészi tulajdon megteremtését tartotta a legsürgetôbb feladatnak.. Ezen túlmenôen a piaci fúziók elleni fellépést sürgette. Elismerô szavakkal szólt a gyógyszerészek terápia-menedzsment tevékenységérôl, a megelôzési és a szûrési programok jelentôs népegészségügyi hasznáról. A gondozási program továbbépítése egyértelmûvé teszi a társadalom számára a gyógyszerellátás szakmai és kereskedelmi arányait. Felhívta a figyelmet arra, hogy részt kell venni a gyógyszerellátással összefüggô jogszabályok elôkészítésében, ennek hatékonyságát növelendô, megfelelô személyeket kell javasolni a döntéshozatalba és a szakigazgatásba egyaránt. Számos hozzászólás során bontották ki a jelenlévô kollegák a felvetôdô kérdések részleteit. A fórumon részt vett és felszólalt Dr. Csáky András egészségpolitikai szakértô. Az informális és technikai megbeszélések éjszakába nyúlóan taglalták a várható döntések idôzítését, azok összefüggéseit és következményeit. Elnök Úr csak másnap hagyta el a gyógyszerész közösséget. MOSZinfo A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, mint a gyógyszertárak mûködtetéséért 20. éve felelôsséget érzô civil szervezôdés, folyamatosan monitorozta a évi gyógyszergazdaságossági törvény gyógyszerellátásra, a gyógyszertárak helyzetére és a gyógyszerészetre vonatkozó hatásait. Látva a kedvezôtlen tendenciákat és a visszafordíthatatlan következményeket 2007 tavaszán a jelenségeket dokumentálva, törvénymódosító kezdeményezéssel fordult a szaktárcához. Ennek eredménytelensége okán is a MOSZ augusztus 20-án a gyógyszertár-létesítések felfüggesztését célzó moratórium azonnali bevezetésének kérelmével fordult az államfôhöz, az Országgyûlés elnökéhez, az Egész - ségügyi Bizottság elnökéhez, a kormányfôhöz, és a szaktárca vezetôjéhez. A beadvány lényege amellett, hogy feltárta a gyógyszerellátó rendszer torzulá - sait, egyben dokumentálta a gyógyszerbiztonságot veszélyeztetô tendenciákat. Kértük, hogy az azonnali moratóriumot követôen készüljön hatástanulmány, majd kezdôdjenek szakértôi tárgyalások a törvény érdemi módosításainak elôterjesztésére. A döntéshozatal részérôl megfogalmazott válaszok a megértés mellett figyelemrôl tanúskodtak és rendre államigazgatási hatáskörben látták a megoldást, míg az államigazgatás idôt kért és egyeztetést ígért. Ezt követôen immár a gyógyszerészi érdekképviseletek összefogása mellett született ôszi, a és a évi módosítási kísérletek bár részeredményeket hoztak, de még amellett is, hogy közben egész Európa mellénk állt érdemben kudarcot vallottak. T/577. számú Törvényjavaslat egyes egészségügyi és szo ciális tárgyú törvények módosításáról Elôadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás miniszter Budapest, július évi törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 1. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általá nos szabályairól szóló évi XCVIII. törvény módosítása 7. A Gyftv a helyébe a következô rendelkezés lép: 41. (1) Olyan településeken mûködô vagy lé - te sítendô közforgalmú gyógyszertárat (gyógyszer - tárakat) mûködtetô vállalkozás számára, ahol a település gyógyszerellátását kizárólag egy közfor galmú gyógyszertár biztosítja vagy biztosítaná, és már mûködô közforgalmú gyógyszertár ese tén annak meghatározott idôszakra vonatkozó gyógyszerforgalmazásból származó támogatott árréstömege az ellátandó lakosságszám vagy a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése okán hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása mellett sem éri el a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segéd - eszközök és gyógyfürdôellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szó ló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott mértéket, az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben szereplô, a 40. b) pontja szerinti minisztérium fe - jezetében meghatározott elôirányzat erejéig a mûködôképesség fenntartásához naptári negyedévente mûködési célú támogatást nyújt. A támogatásban részesített vállalkozások nevét és a tá - mogatás összegét a minisztérium a honlapján közzéteszi. (2) Az (1) bekezdés szerinti mûködési célú támogatás igényléséhez a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetô vállalkozás beszerzi az egészségügyi államigazgatási szervtôl a kormányrendelet ben meghatározott jogosultsági feltételeket igazo ló hatósági bizonyítványt. (3) A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetô vállalkozás a tárgynegyedévet követô harmadik hónap 20. napjáig nyújthatja be az egészségügyi államigazgatási szervhez, mely határidô jogvesztô. A kérelem önellenôrzéssel a késôbbiekben sem kor rigálható. (4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt tíz na - pon belül kiállítja. (5) A közforgalmú gyógyszertárat mûködtetô vál - lalkozás az (1) bekezdés szerinti mûködési célú Úgy tûnik ehhez is új parlament és kormányváltás kellett, hogy a most már nemzetközi szinten is alátámasztott korábbi érveink meghallgatásra találjanak. Heroikus munka fekszik ebben az idôszakban. Nagy megkönnyebbülés számunkra, hogy mégiscsak sikerült érveinket megértetni, elfogadtatni. Nagy megnyugvás számunkra, hogy újra van értô intellektus a döntéshozatalban, akik hajlandóak tenni a téves irányok felszámolásáért, a szubjektív megoldá - sok megszüntetéséért, a józan és alátámasztott érvelés befogadásáért. Jóllehet az eredeti állapotot helyreállítani már nem lehet, akkor is ez maga a siker. Megkezdôdtek és folyamatban vannak az érdemi egyeztetések, s a területért felelôs miniszter törvényt módosító elôterjesztése, annak általános és részletes indoklása (ld. alább!) azokat az érveket alkalmazza, amelyek feltárásában, megformálásában és dokumentálásában éveken át dolgoztunk. Az áttörés tehát megkezdôdött. Újra hivatás lesz az erôszakkal kereskedelmi irányba eltolt és versenyhelyzetbe kényszerített gyógyszerészet. Tovább tudjuk építeni megkezdett szakmai programjainkat. Várjuk a végszavazást. Ne dôljünk hátra, hiszen az érdemi munka csak most kezdôdik. A sorompót felhúzták, kapcsoljunk sebességbe! támogatást a tárgynegyedévet követô negyedik hónap elsô napjától igényelheti az illetékes elsô - fokú állami adóhatóságtól. (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az Art. szerinti költségvetési támogatásnak minôsül. A tá - mogatás igénylésére és folyósítására az Art. rendelkezései irányadóak. A jogosultság megállapításának feltételeit jogszabály állapítja meg. 11. Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke A Gyftv. a következô 85. -sal egészül ki: 85. (1) E törvény 49. -a a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jéig nem alkalmaz ható, annak alapján közforgalmú gyógyszertár létesítése nem engedélyezhetô. (2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérôen a 49. (1) bekezdése alapján engedélyezi új közforgalmú gyógyszertár létesítését olyan településen, ahol közforgalmú gyógyszertár mûködési engedélye az (1) bekezdésben foglalt idôtartamban szûnt meg, és a településen más közforgalmú gyógyszertár nem mûködik, valamint olyan településen, ahol nem mûködik közforgalmú vagy fiókgyógyszertár. (3) A gyógyszertárat mûködtetô vállalkozások öszszefonódásához január 1-jéig sem a 75., sem pedig a Tptv. alapján engedély nem adható. (4) Az (1) (3) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépésüket követôen benyújtott kérelmek eseté- 2 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 3

3 ben kell alkalmazni, a hatálybalépést megelôzôen benyújtott kérelmek elbírálására a 49. és a 75. alkalmazandó. 12. A Gyftv a a következô (1) bekezdéssel egészül ki: (1) Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi törvény 7. -ával megállapított 41. (3) bekezdés azzal alkalmazandó, hogy a elsô naptári negyedévére járó mûködési célú támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány iránti kérelmek szeptember 1-jéig benyújthatóak. 26. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel augusztus 1-jén lép hatályba. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 2. A Gyftv. határozza meg a gyógyszertárak ala pítására és tulajdonlására vonatkozó szabá - lyokat. A év végén hatályba lépett új gyógyszertár-alapítási és -tulajdonlási szabályrendszer be - ve zetését követôen a gyógyszertári piacon az alábbi jelenségek voltak megfigyelhetôek. A gyógyszertárak létesítése jelentôsen könnyebb lett. Új gyógyszertár a korábbi geográfiai és demográfiai szabályozástól függetlenül, a törvényben meghatározott lényegében virtuális többletszol - gáltatások vállalásával létesíthetô január 1-jétôl többletszolgáltatás vállalása és egyéb korlátozás nélkül, bárki, bárhol létesíthet és üzemeltethet gyógyszertárat, így az állam joga megszûnik a patikalétesítés szabályozására. A gyógyszertárat lényegében bármilyen társa - sági formában, bármilyen tulajdonosi szerkeze - tû gaz dasági társaság mûködtetheti. Így sem a gyógy szerpiaci szereplôk, befektetôk, sem a külföldi, illetve az off-shore cégek szerepvállalása nem korlátozott. A Gyftv. elôsegíti gyógyszertárláncok létesítését és mûködését; az összevásárlás a közös irányítás alá esô gyógyszertárak számának meghatározott aránya esetén a Gaz da - sági Versenyhivatalnál bejelentés-, illetve engedélyköteles. A jelenlegi fúziós szabályozás a közös irányítás alá volt gyógyszertárak forgalmi részesedésének alakulását nem vizsgálja. A je - lenlegi szabályozás új tôketulajdonosok gyors és olcsó piacra lépését, piaci pozíciójuk stabilizálását segíti elô. Az új tôketulajdonosok között gyorsuló ütemben jelennek meg külföldi érdekeltségek, illetve más hazai ágazatokban lezajlott folyamatokhoz és külföldi gyógyszerészeti példákhoz hasonlóan a hazai befektetôk között is megkezdôdött a koncentrálódás. A gyógyszertár láncokban egyre meghatározóbb a nagykereskedôk jelenléte, a gyógyszertárak és gyógyszertárláncok külföldi kézbe kerülése nem fékezett. A jelenlegi szabályozás következtében az elmúlt években elsôsorban nagyvárosokban és nem a vidéki kistelepüléseken nyíltak új gyógyszertárak, ezen belül is frekventált helyeken májusáig megszûnt 118 közforgalmú, 49 fiók- és 41 kézigyógyszertár. A városokban egyfajta kapacitástöbblet jött létre, aminek következményei például a kedvezôtlenebb fajlagos mûködési költségadatok, a szakmai színvonal rom lása, a kistelepülési patikáknál forgalomelszívás. A gyógyszertárak készletezési és szolgáltatásminôségi problémákkal küzdenek, aminek romló ellátás a következménye. Megjelentek a szabálytalan gyógyszertár-mûködtetésre, és gyógyszerész szakmai tevékenységre vonatkozó utaló jelek. A patikák növekvô számban válnak veszteségessé (2008-ban mintegy 600 gyógyszertári vállalkozás veszteségesen mûködött, ez a szám azóta növekszik), folyamatos az eladósodás, a patikák nagykereskedôk felé fennálló, határidôn túli tartozásai elérik a milliárd forintot, ami miatt a gyógyszertárak növekvô hányada kerülhet nagykereskedôi érdekkörbe, illetve bezárásra kényszerülhet. Az egészségpolitika a gyógyszertárakat az egészségügyi ellátórendszer integráns részeként kezeli, ezért az állam szabályozó szerepét fenn kívánja tartani. A fent leírtak alapján a lakossági gyógyszerellátás teljes újraszabályozása indokolt. Az újraszabályozás során természetesen figyelemmel kell lenni a gyógyszertár-alapításra és tulajdonlásra vonatkozó európai uniós esetjogra. Az Európai Közösségek Bíróságának a C-531/06. számú ügyben, illetve a C-171/07. és C-172/ 07. számú egyesített ügyekben hozott döntései alapján egyértelmû, hogy a tagállamok nemzeti jogi szabályozásaiban a gyógyszertárak tulajdonjoga és üzemeltetési joga fenntartható kizárólag gyógyszerészek részére, az ilyen elôíráso - kat tartalmazó nemzeti jogszabályokat igazolja a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszer ellátásának biztosítására irányuló cél mint köz érdek. A két döntés megerôsíti, hogy egyrészrôl a letelepedés szabadsága és a tôke szabad mozgása uniós elvének korlátozását igazolhatja az élet és az egészség védelme, valamint a közegészségügyi érdek, másrészrôl pedig a gyógyszerellátás szervezetének és szabályozásának ki - alakításában az uniós tagországoknak joguk van a nemzeti szabályozás kialakítására és fenntartására, mely kiterjed a gyógyszertárak létesítésének, tulajdonlásának és mûködtetésének szabá - lyozására. A bírósági döntések alapján a patikalétesítés és -mûködtetés versenypiacitól eltérô tag állami szabályozását a közegészségügyi ér - dek, a minôségi gyógyszerellátás és a beteg - biztonság garantálása indokolja. A létesítés sza - bá lyozása során a demográfiai és geográfiai sza bályok alkalmazása (lakosságszám és gyógyszertárak egymástól való távolsága) az ellátás egyenletességének szavatolására alkalmas eszköz, a gyógyszer- és betegbiztonság, az ellátásbiztonság, a gyógyszertári szolgáltatások minôsége és a költséghatékonyság elvei érvényesítésének garanciája a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlensége; ez a függetlenség a gyógyszerpiac többi szereplôjével szemben különösen fontos. A fenti döntésekben megfogalmazásra került továbbá, hogy a gyógyszerésztôl elvárható, hogy ne csak a gazdasági hasznát ve - gye figyelembe, hanem a felkészültsége, a gyakorlata és a hivatástudata révén a betegérdeket és a költségtakarékosság elvét is. Külön kiemelésre került, hogy a betegellátásban részt vevô gyógyszerésszel szemben hivatásetikai követelmények támaszthatók. Az újraszabályozás kidolgozásához hosszabb idô és az érintett szereplôkkel való érdemi egyez - tetés szükséges, így a módosítást két ütemben indokolt megvalósítani. A korrekció során gondos kodni kell arról, hogy a lakossági gyógyszer - ellátás rendszere a disztribúciós gyakorlaton felül népegészségügyi feladatait is legyen képes ellátni, kapcsolódjon be a prevenciós és egész - ségfejlesztési programokba. A gyógyszertárak gaz dasági alkalmazkodóképessége javítandó. Ezt segíti az azonos feladatot ellátó struktúrák megtöbbszörözésének megakadályozása. Az 1. ütemben csak a legsürgetôbb intézkedések meghozatala szükséges, így a patikaalapítás átmeneti korlátozása és a fúziótilalom kimondása. A Javaslat ennek megvalósítását célozza. RÉSZLETES INDOKOLÁS A 7. -hoz Ez a a Gyftv ának módosítását tartalmaz - za, melynek alapján a kisforgalmú gyógyszertárak mûködési célú támogatásban részesülnek. Ez az adózás rendjérôl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti központi költségvetési támogatásnak minôsül. A Gyftv a kimondja továbbá, hogy a támogatás igénylésére és folyósítására az Art. rendelkezései irányadóak. A jogosultság megállapításának feltételeit külön jogszabály állapítja meg. A Gyftv. a jogosultság feltételeinek meghatáro - zására felhatalmazást ad a Kormánynak, ezen szabályok a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdôellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/ (VIII. 31.) Korm. rendeletben kerülnek meg határozásra. A támogatás igénylésének feltétele a hivatkozott kormányrendelet 6/C. -a szerint az, hogy az adott gyógyszertár egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítsa, va - lamint az, hogy támogatott gyógyszerekbôl for - galmazott éves árréstömege ne haladja meg a 12 millió forintot. A támogatás fenti két feltételérôl az egészségügyi államigazgatási szerv állít ki igazolást (hatósági bizonyítványt) a kérelmezô gyógyszertár kérelmére. Tekintettel arra, hogy a támogatás a Gyftv. 36. (3) bekezdése és 39. -a szerinti gyógyszertár szolidaritási díjból befolyt összeg arányában ke - rül megállapításra úgy, hogy az adott naptári ne - gyedévben befolyt gyógyszertár szolidaritási díj összege a jogosult gyógyszertárak között egyenlô arányban kerül felosztásra, szükséges az igazolás benyújtása tekintetében határidôt szabni. Mivel a mûködési célú támogatás az Art. szabályai szerint az elévülési idôn belül (5 év) igényelhetô, ettôl eltérô határidô meghatározására pe - dig csak törvényi szinten van lehetôség, a Gyftv.- ben indokolt rögzíteni az igazolás benyújtására irányadó jogvesztô határidôt. Jelen tehát az adott naptári negyedévre járó támogatás igényléséhez szükséges igazolás ké - relmezésére ír elô határidôt, valamint rögzítésre kerül, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv nek az igazolások kiállítására 10 napos ha - tárideje van annak érdekében, hogy a kistelepülések gyógyszertárai mielôbb hozzájuthassanak az ôket jogosan megilletô összeghez. A 11. -hoz Ez a rendelkezik a január 1-jéig átmenetileg tartó gyógyszertár-létesítési moratóriumról. Ennek lényege, hogy január 1-jéig közforgalmú gyógyszertár létesítését az egészségügyi államigazgatási szerv csak olyan településen engedélyezi, ahol a moratórium idején közforgalmú gyógyszertár megszüntette mûködését és a településen nem mûködik patika, vagy olyan te - lepülésen, ahol nem mûködik közforgalmú vagy fiókgyógyszertár. A módosítás nem érinti az intézeti, a fiók- és a kézigyógyszertárak alapítására vonatkozó szabályokat, tehát a beavatkozás a jelenleg ellátatlan kistelepüléseknek nem hátrányos. A Javaslat tiszta helyzetet teremt a gyógyszertár-alapítás és -tulajdonlás szabályainak újraalkotásáig, ugyanakkor biztosítja a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást. Ugyanezen szól az átmeneti fúziótilalomról, mely a fentiekhez hasonló szabály alkotásával mondja ki, hogy január 1-jéig a gyógyszertárat mû - ködtetô vállalkozások összefonódása nem engedélyezhetô. Ezen -ban került továbbá megfogalmazásra, hogy a moratórium kizárólag a törvény hatálybalépését követôen alkalmazandó, a már folyamatban lévô ügyeket, a hatálybalépést megelôzôen benyújtott kérelmeket nem érinti, azokat az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve a Gazdasági Versenyhivatal a jelenleg hatályos szabályok alapján bírálja el. MOSZinfo Ritka kegyelmi pillanat: egy párt több mint kétharmados többséget szerzett a Parla - mentben. Reorganizálható az ország. Ezzel lehet élni és visszaélni. Kenyeret és cirkuszt a népnek! Kenyérre nem telik, jöhet a cirkusz: bûnbak - keresés, elbocsátás, letartóztatás, háromcsapás törvénye. Ezekkel átmenetileg elterelhetô a figyelem a gazdasági gondokról, bajokról, de nem old ható meg egyetlen probléma sem. A sokkterápia folytatásának IMF és az Eu - rópai Unió által történt kikényszerítése egyrészt további lakossági áldozatok árán, a hiánycél betartását teheti lehetôvé; másrészt és ez a legnagyobb baj távlatilag a magyar gazdaság további ellehetetlenítését okozza. Kísértetiesen hasonló a helyzet, mint ben, akkor is egy sokkterápia folyatá - sáról és egy új gazdaságpolitika beindításáról volt szó. Még egyszer ugyanazokat a hibákat nem lehet elkövetni, mert akkor már hazánk a banánköztársaságok tipikus je - gyeit fogja mutatni: szétesô gazdaság, dezorganizálódó társadalom, csökkenô életszínvonal és tíz-tizenöt évenként új és újabb sokkte - rápia. Magyarország szerencséjére a neoliberális gazdaságpolitika nemzetközileg megbukott. Továbbiakban nem szükséges a piac minden hatóságának és a versenyfetisizálásnak alávetni magunkat. Most van mód az or - szág komparatív elônyeinek tudatos kihasználására. Mezôgazdaság Közhely, hogy mezôgazdaság vonatkozásá - ban elônyös helyzetben van az ország csak ki kellene használni. Ehhez viszont meg mû - velhetô földek kellenek. Városi ügyes kedôk által kárpótlási jegyekkel felvásárolt földek felülvizsgálatával megteremthetô az a nemzeti földalap, amin megindulhat a mun - ka. Az országos szintû szervezeti rendszer kialakításához az izraeli kibucok szolgálhatnak mintául. Rá kell szoktatni az embe - reket a munkára hiszen korosztályok nôttek fel anélkül, hogy valaha is dolgoztak volna. Szociális segély nem az egyéneknek, ha - nem a felállítandó munkaterápiás intézeteknek jár mindaddig, amíg meg nem erôsödnek annyira, hogy saját lábukra álljanak ezek az intézmények. Akik végképp nem hajlandók dolgozni és továbbra is bûnözô életmódot folytatnak a háromcsapás törvény szellemében Nagyfa-típusú munkaterápiás intézetekben kell ôket elhelyezni és mezôgazdasági munkára késztetni. Ezen a módon felszámolható a vidéki munkanélküliség és létbizonytalanság. Ipar Sokkterápia és utána? (társadalompolitikai- gazdaságpolitikai vitaanyag) Az elmúlt húsz év a legnagyobb pusztítást a magyar szakember állományban végezte. Komplett iparágak tûntek el. Alig maradt hadra fogható szakmunkás, mûvezetô, gyártástechnológus, mérnök és más mûszaki szakember egy-egy iparágban. Elsôrendû teendô felmérni mely iparágakban maradt még kellô számú szakember egy-egy terület újraindításához. Kiemelt területnek tekintendô a mezôgazdasághoz kapcsolódó iparágak reorganizációja. Továbbá minden olyan ipar - ág, amiben kellô hagyományokkal rendelkezünk, pl. gyógyszeripar, jármûipar, mû - szer ipar. Kérdéses iparágak esetén az ország érdekeit szem elôtt tartó stratégiai felmérést kell végezni és kijelölni a húzó iparágakat. A városi munkanélküliség felszámolására kezdetben közmunkaprogra mok szervezendôk az infrastruktúra rendbe téte - lére, késôbbiekben az újraindított iparágak felszívják ezt a munkaerôt. Kereskedelem Azt kell termelni, amit el lehet adni! Belkereskedelem területén át kell venni a nyugat-európai uniós tagállamok trükkjeit, amivel saját mezôgazdasági és ipari termékeik forgalmát védelmezik és elôsegítik, miközben szavakban a szabad kereskedelem hívei. Külkereskedelem vonatkozásában kelet felé kell orientálódnunk, ahol még egyenlô partnerként tudunk fellépni. Elôzetes szisztematikus felméréseket kell végezni, hogy mely termékeinkre van hosszabb távon is fize - tôképes kereslet és ezek elôállítását szük - séges itthon állami eszközökkel is elô - segíteni. Szolgáltatás Ha nem tudsz valamit megakadályozni, állj az élére! Tipikus példáját látjuk ennek a je - lenségnek Amerikában az egészségügyi el - látás vonatkozásában. Több évtizeden ke - resztül harcoltak az amerikai közgazdászok az egészségügyi költségrobbanás ellen eredménytelenül. Mára megfordult a trend és az egészség ipart a jövô egyik legfontosabb húzóágazatának tekintik, aminek a fejlôdését elô kell segíteni, és nem akadályozni. Magyarországon az egészségügy az egyik olyan kivételes ágazat, amit nem sikerült még teljes mértékben tönkretenni (nem véletlen az IMF követelménye az egészségügyi reformmal kapcsolatban). Naprakészen tudunk rácsatlakozni a leg - újabb nemzetközi irányzatra egészség-ipa - runk fejlesztésével. Hagyományosan jó a gyógyszeriparunk és a gyógyszer kereskedelmünk. Az orvostechnikai ipar és a gyógyá szati segédeszköz ellátást viszonylag könnyen újra felfejleszthetô. Fogászat területén nemzetközileg is vezetünk. Az egész - ségügyi ellátás egyéb területein az ország keleti végein kell modern fogadóhelyeket ki - építeni, mert keleti szomszédaink számára mi még nyugatnak számítunk és bizalommal fordulnak hozzánk a fizetôképes betegeik. Az elmúlt húsz év alatt megtapasztalhattuk a kapitalizmus igazi természetrajzát. Ön zetlenül egyetlen ország sem segít a másikon, épp ezért csak magunkra számíthatunk és támaszkodhatunk. Annyira nem tehetségtelen ez a nép, hogy ne tudjon a saját lábán megállni, legfeljebb a vezetôit kell gyakrabban lecserélni (mindaddig, amíg nem talál a magyar társadalom egy Széchenyi típusú vezetôt, aki hozzáértéssel és önzetlenül nemzete javát szolgálja). Dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 5

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. konferenciáról I. rész Sikeres és eredményes volt a MOSZ június között rendezett Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV. tavaszi évadzáró konferenciája. A bizakodó/csüggedô szakmai hangulatot tükrözô napsütéses/jégesôs idô járás övezte a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elsô félévet záró, Zsóryfürdôn megrendezett konferenciáját. A Debreceni és a Szegedi Egyetemek vezetô oktatói prezentációjában folytattuk a metabolikus szindróma egyes területeiben való elmélyülést. A rendezvény szombati napján az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapí tója, Erôs Antónia üdvözölte a népes hallgatóságot. A médiasztár elismerôen nyilatkozott a MOSZ tagsága szûrôvizsgálatok terén vállalt erôfeszítéseirôl, bemutatva az 5 éves születésnapot ünneplô kezdeményezés eredményeit. Az országjáró, minden megyeszékhelyen megjelenô jelenlegi Ecset program ugyancsak aktív gyógyszerészi szerepvállalás mellett folyik. tális retardáció is- fejtette ki az elôadó. Világszerte több, mint 1 milliárd felnôtt túlsúlyos, és ebbôl legalább 300 millió elhízott. A fô ok az elhízást elôsegítô obezogén környezet, a magas kalória tartalmú ételek túlzott fogyasztása és a csökkent testmozgás. Fokozott rizikótényezôk a gyorséttermi étkezések (magas cukor-, sóés zsírtartalom), a kevés gyümölcs/zöld - ség fogyasztás, az irodai/ülô mun - ka, autóvezetés, számítógép, TV ter - jedése és a fizikai munka háttérbe szorulása (technológiai újítások). Ezt követôen Samu dr. három fô csoportra osztva ismertette az elhízás egészségkárosító hatását és szövôdményeit. Mechanikus csoport a hát- és izületi fájdalom, a rossz stressztûrô képesség, oedema/cellulitis, az összeérô bôrterületek gyulladása (intertrigo), a munkahelyi és közlekedési balesetek fokozott kockázata. Anyagcsere szempontú az inzulinrezisztencia, az IGT/2-es típusú diabetes, a hyper- és dyslipidaemia, a fokozott athero-/arteriosclerosis, az epekövesség, a hirsutismus, az emlôrák, méhtestrák, prostatarák fokozott kockázata, továbbá a menstruációs és fogamzási zavarok. A kevert, mechanikus és anyagcsere vonzatú egészségkárosítás fôbb típusai a hypertonia, a varicositas, az osteoarthritis, a fokozott verejtékezés, az alvási apnoe szindroma, az emphysema és a légzési rendellenességek. Összességében az elhízás kö vet kezményeként csökken az életminôség és megnövekszik a korai ha - lálozási ráta. Zárásként a BMI index és a szövôdmények összefüggéseit taglalta, majd a terápiás súlycsökkentési módszereket a 60 mg-os orlisztát hatóanyagú, vény nélküli készítmény expediálásának szakmai irányelvein keresztül mutatta be Samu doktor. A MOSZ Szakmapolitikai Fórumán prezentációk mutatták be a gyógyszer-gazdaságossági törvény által elôidézett kedvezôtlen helyzetet, majd a több, mint száz fôs gyógyszerész hallgatóság aktív közremûködésével részleteiben is kristályosították a tennivalókat, fogalmazták meg a prioritásokat. A Szövetség által augusztusban elsôként kezdeményezett gyógy szertár létesítési moratórium kérdése a célegyeneshez közelít. Az új kormány elsô helyen terjeszti a parlament elé a moratórium augusztus elsejei ha - tálybalépését, s eredeti javaslatunk szerint átfogóan elemezve a kialakult helyzetet, decemberben készül el a részletes törvénymódosítás. Dr. Mikola István az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága elnöke végighallgatva a problémagócok kifejtését, összegezve bemutatta a döntéshozatal részérôl tett eddigi lépéseket, s ismertette a kérdésben aktuális konzultációkat a tárca vezetôivel. Az informális és technikai megbeszélések éjszakába nyúlóan taglalták a várható döntések idôzítését, azok összefüggéseit és következményeit. Elnök Úr csak másnap hagyta el a gyógyszerész közösséget. A GYTM IV akkreditált programját Prof. Dr. Blaskó György a DEOEC tanára elôadása nyitotta meg. Blaskó professzor a korszerû antikoaguláns terápiák ismertetését bevezetve a hemostasis fenntartásának fontosságát hangsúlyozta, amelyben a trombin központi szerepet játszik. Bemutatta a modern tromboprofilaktikus módszereket (mechanikus és gyógyszeres), majd a mechanikus profilaxis korlátaira hívta fel a figyelmet. A parenterális és orális antikoagulánsok részletes ismertetése során kitért arra, hogy az új oralis antikoagulánsok alkalmazása magas hatékonysági és biztonsági rátájukra is figyelemmel jóval kedvezôbb, s a compliance is növekszik az orális alkalmazással. Prezentációjában részletesen mutatta be a K vitamin antagonista Syncumar, a Warfarinok és a phenindionok hatásmechanizmusát, konkrét kórképek és mûtéti eljárások alkalmazásában. Ismertette a direct trombin inhibitorok, a Hirudin és származékai gyógyászati jelentôségét is. Összefoglalójában az elôadó kitért az ideális antikoaguláns terápia jellemzôire, a széles terápiás tartomány és a fix orális dózis jelentôségére, az orvosi és a gyógyszerészi felügyelet ki - emelt fontosságára. Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke az elhízás és túlsúly kezelésében vállalható gyógyszerészi szerepvállalás pozícióit mutatta be a hallgatóságnak. Az elhízás a testsúly zsírszövet felszaporodásából eredô növekedése, az anyagcsere folyamatok genetikai, központi idegrendszeri, en - dokrin és környezeti hatásokra létrejövô komplex zavara, amely az energiaháztartás egyensúlyának módosulását okozza. Ez a folyamat a táplálékfelvétel növekedésében és/vagy az energia-leadás csökkenésében nyilvánul meg, majd fokozott zsír raktározáshoz vezet. Krónikus és recidiváló betegség, amely tartós kezelést igényel. Az elhízás okai túlzott energiabevitel, elégtelen fizikai aktivitás, pszichés tényezôk, mentális betegségek, gyógyszerek mellékhatása, gazdasági-szociális tényezôk és genetikai okok egyaránt lehetnek. Ezeken túlmenôen elôfordulhatnak még egyéb, pl. neuroendokrin okok (hypothalamicus, hypothyreosis, polycystás ovarium szindróma, pseudo-hypoparathyreosis, hypogonadismus, növekedési hormonhiány, insulinoma), mozgáskorlátozottság (izomdystrophiák, myelodysplasia) és men- Dr. Benkô Zsolt gyakorló vezetô gyógyszerész elôadásában a diabetes mellitus prevenciója újabb lehetôségének gyakorlati kivitelezését mutatta be. Elöljáróban megállapította, hogy a cukorbetegség ma már népbetegség. A világon millió cukorbeteg él jelenleg, 2030-ra számuk millió lehet. Általános elvként szögezte le, hogy a gyógyszerészi gondozást akkor lehet kezdeményezni, amikor a be - tegség kialakulásának kockázati tényezôit már megismertük. Csakis biztos paraméterek birtokában kezd - jük meg a prevenciót a pácienssel együtt, amely a személyére szóló tájékoztatásban és életmódjának megváltoztatásában nyilvánul meg. Az EuroPharm Forum megállapítása szerint a gyógyszerészi diabetes preven ciós program egyértelmû indokai, hogy a cukorbetegség magas incidenciájú progresszív megbetegedés, következményei súlyosak, irreverzibilisek és hosszú távúak. A késôi, vagy véletlenszerû diagnózis, kezeletlen betegség esetében jelentôs az életminôség romlás. A gyógyszerész jól képzett, könnyen elérhetô, könnyen szerez információt a betegtôl, és általában a betegek tanácsért is a gyógyszerészhez fordulnak elôször. A gyógyszerészi gondozás elsô és második szintje bemutatását követôen egy eddig jórészt figyelmen kívül hagyott területre hívta fel a figyelmet. Szakmai prioritásként fogalmazta meg azon gyermekek tudatos felkutatását, szûrésük fontosságát, ahol valamelyik, vagy mindkét szülô cukorbeteg. A továbbiak során a genetikai tényezôk szerepérôl szólt az elôadó a cukorbetegség alakulásában, ismertetve azon változtatható tényezôket amelyek elôsegítik és/vagy késleltetik a be tegség kialakulását. Zárásként saját praxisában alkalmazott módszereit és elért eredményeit mutatta be a hallgatóságnak Benkô doktor. Kommunikációs feladatok a farmakoterápia menedzselése során témakörben Dr. Csóka Ildikó, a SZTE docense osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Az elmúlt négy év áttekintésével indítva, a GYTM konferenciák történetét idézte. A GYTM I. Debrecen, szakterületét érintô mondanivalója volt, hogy a XXI. század elsô évtizede a magatartás évtizede, ahol hivatásunk teljesítéséhez szükséges szakmai ismeretek és humanisztikus komponensek kapcsolatát elemezte akkori prezentációjában. A GYTM II. Budapest, az adherencia-menedzsment elemeit bemutatva taglalta a tudás, hozzáállás és készségek szakember és beteg vetületeit. A GYTM III. Budapest, a beteggel történô kommunikáció nemzetközi irányelveit ismertette a terápiás kommunikáció során alkalmazható praktikák, a konzultáció szakaszai, a leggyakoribb problémák és megoldásuk, valamint szituációs gyakorlatok bemutatásával. Most a GYTM IV alkalmával pillanatképet mutat be arról, hogy milyen összefüggés van a terápia sikeressége, a be - teg együttmûködése és a gyógyszerész beteg interakció között, valamint a megismert összefüggések hogyan hasznosíthatók/konvertálhatók a napi gyógyszertári gyakorlatban. Azaz milyen kommunikációs feladataink vannak a farmakoterápia menedzselése során. A sikeres terápiás kimenet elôfeltételeit a megfelelô diagnózist követô adekvát terápia, a beteg felé történô megfelelô interpretálás és a beteg együttmûködése területein (compliance, adherence, persistence, concordance) látja az elôadó. Helyzetelemzésében leszögezte, hogy ma a fókusz elmozdult a kezelésrôl a megelôzés felé. A beteg-együttmûködés monitorozása kölcsönösen elônyössé válik páciensek, költségviselôk és ellátók számára, hamarosan 6 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 7

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális el fog tûnni az egyes termékek átütô sikerére épülô üzleti modell. A következôkben a placebo effektus terápiára gyakorolt hatásának vizsgálatára került sor, avagy annak elemzésére, hogy a gyógyítás rituáléja javítja-e a beteg együttmûködést. A beteg együttmûködés mérésére alkalmas paraméterek a beteg jellemzôi, a gyógyító szakember karaktere, a gyógyító és a beteg interakciója, a betegség jellege és a kezelés körülményei. Az eredmény a fontos vagy a módszer? Milyen a korrekt gyógyítás? Hogyan értelmezhetô tehát a placebo ill. a nocebo hatás? tette fel a kérdést az elôadó. Bemutatva a beteg együttmûködést be folyásoló tényezôket, kitért a társadalmi és gazdasági tényezôk, az egészségügyi rendszer/személyzet, a beteg egészségi állapota, a terápiával kapcsolatos környezet és a beteg (fizikai) és mentális tulajdonságainak fontosságára, különös figyelemmel arra, hogy hogyan csapódik le mindez a gyógyszertárban. A kommunikációs rendszer részeit konkrétan a lipid-terápia kapcsán mutatta be, kitérve az együttmûködést befolyásoló faktorok (megjelenés, testbeszéd, hang és beszéd, egyéb jelzések) jelentôségére. Összefoglalásában leszögezte, hogy mindazon körülmé nyek, amelyek a gyógyszeres terápiát körülveszik, befolyásolják a betegek együttmûködését és ezáltal a gyógyítás kimenetelét. A gyógy szerész-szakma elôtt kiváló lehetôség adódik az aktív részvételre. Foglalkozzunk ezzel, tanítsuk kollegáinkat is erre- zárta gondolatait a docensnô. A délután további programja során Dr. Samu Antal mutatta be a gyógyszerészi közremûködés eredményeit a metabolikus szindróma prevenciójában. A téma aktualitását indokolja a gyógyszerelési problémák jelentôsége, a növekvô OTC felhasználás veszélyei, a készítmények túladagolása. Az interakciók feléért az egészségügyi mûveltség hiánya a felelôs. A beteg nem tudja értelmezni a korrekt gyógyszerszedést, az ezzel összefüggô nem megfelelô gyógyszerhasználat növekvô direkt és indirekt költségeket eredményez. Felmérések szerint 1 dollár gyógyszertámogatásra, 1,6 dollár veszteség jut. Évente beteg hal meg az EU-ban gyógyszerelési problémák miatt, s a krónikus betegek gyógyszerszedési együttmûködése az 50%-os értéket sem éri el. Ezt követôen a történelmi elôzmények, majd a gyógyszerészi gondozás szakmai koncepciójának ismertetésére került sor. A gyógyszerészek által nyújtott kognitív szolgáltatások a gyógyszeres terápia menedzsment, amely az öngyógyítás, öngyógyszerezés segítése, a jelentôs betegpopulációt érintô területeken (diabetes, hypertonia, asthma, stb.) racionális / költséghatékony gyógyszeres terápia kialakitása, a generikus program és egyes esetekben a gyógyszerek felírása (?!) elemeit tartalmazza. Ezen túlmenôen kiemelt je len - tôségû az egészségfejlesztés, egészségügyi felvilágosítás, prevenció, szûrés, és az edukáció, valamint a gyorsdiagnosztikai lehetôségek POC (Point of Care) vércukor, koleszterin, triglycerid, stb. mérések. A gyógyszeres terápia management elemeit felsorolva az elôadó kitért a beteg egészség-státuszának felmérése, a gyógyszeres kezelés tervének elkészítése, a gyógyszeres terápia kiválasztása, javaslata, módosítása, a beteg a terápiára való reagálásának monitorozása és kiértékelése kérdéseire is. Felhívta a figyelmet a gyógyszerelési problémákat, mellékhatásokat meghatározó széleskörû felmérés készítése, a más egészségügyi ellátók részére nyújtott szolgáltatás dokumentálása, a terápia megértéséhez és helyes használatához szükséges beteg felvilágosítás, a terápia hûség (adherencia) érdekében nyújtott további információ(k) és szolgáltatások jelentôségére. A gyógyszerészi gondozási szolgáltatások két szintjét mutatta be az elôadó. Alapszint, amit minden gyógyszertárban, minden gyógyszer - kiadásnál biztosítani szükséges. Nevezetesen az egészségpromóció, életmód-tanácsadás, prevenció, az öngyógyszerelés támogatása, a vényköteles gyógyszerkiadás szakmai támogatása, a generikus gyógyszerek expediálásának szakmai elvei, a gyógyszerhulladék biztonságos begyûjtése, és az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos betegtájékoztatás. A speciális akkreditációhoz, tárgyi, személyi feltételekhez és protokoll(ok)hoz kötôdô emeltszint a farmakoterápia menedzselése, az adherencia (compliance), a terápia követés eszközös és gyorsdiagnosztikai (point of care) támogatása, a betegség specifikus programok (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, asthma, COPD, moz gásszervi, stb.) és a várandós gondozás. Ezekre figyelemmel a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program célkitûzései a következôk: tájékoztatás az egészséges életmódról, korai diagnózis szükségességének tudatosítása, metabolikus szindróma rizikó - jának meghatározása, fokozott kockázatú személyek felismerése és orvoshoz irányítása, betegek adherenciájának javítása, vérnyomás, koleszterin-, triglicerid- és vércukorszint mérés önellenôrzésének és az elhízás mértékének meghatározása. Nem nélkülözhetô a betegek oktatása, a terápiás eredmények monitorozása, a gyógyszerelési problémák azonosítása, megelôzése, megoldása, a gyógyszerészi gondozás dokumentálása és értékelése, valamint a gyógyszerész-orvos-beteg szakmai együttmûködés elôsegítése. Samu dr. végül bemutatta a gyógyszertárban végzett, 2009-ben indított kardio-metabolikus szûrés és prevenció pilot eredményeit. Cél ki - tûzés volt a digitalizált kockázatbecslés és tanácsadás, a (SZÉP program) kivitelezhetôsége gyógyszertárban. Megközelíteni a kérdést, hogy mi lehet a szerepe a gyógyszerészi gondozásnak prevencióban? 68 beteg dokumentált vizsgálati eredményeit és a következtetéseket áttekintve megállapítható, hogy kétharmaduk veszélyeztetett mind kardiovaszkuláris betegség, mind a hipertónia késôbbi kialakulása szempontjából, közülük minden másodiknak 5 éven belül valószínûsíthetôen kialakul hipertóniája. Mindezek az állapotok életmód étrend fizikai aktivitás kedvezô változtatásával kivédhetôek. Ilyen tanácsadást végezhetünk, mert a kockázatbecslô program motivál, van reális esély, hogy a veszélyeztetettek harmada elfogadja a tanácsokat! A gyógyszerészek gondozói munkában történô részvételének köszönhetôen javul a betegek életminôsége, a gyógyszeres terápia biztonságosabbá, hatékonyabbá és nem utolsó sorban költség-hatékonnyá válik. A betegek idôben fordulnak orvosaikhoz jelentôsen csökken az egészségügyi ellátás költsége, esetleges kórházi ápolások száma és idôtartama, a betegség miatti munkakiesések gyakorisága. A gyógyszerészi gondozás témaköréhez csatlakozva a pénteki nap zárásaként Dr. Klukovics Anna a SZTE adjunktusa tartott tájékoztatót a gyógyszertárakban történô protrombin idô mérésének nemzetközi tapasztalatairól. Bemutatta az orális antikoaguláns kezelés (Syncumar, Marfarin) sajátosságait és az indikációkat, amelyek a pitvarfibrilláció, a mélyvénás trombózis, a mû szívbillentyû beültetés, a trombofília, az infarktus utáni állapot és az ortopédiai mûtétek (csípô-, térdprotézis). A szûk terápiás tartomány miatt a készítmények adagolása nagy figyelmet igényel. Elengedhetetlenek a nomogram táblázatok az adagoláshoz, a protrombin idô (INR érték) szakember általi ellenôrzése és a betegek önellenôrzése. Rend - kí vül sajnálatos, hogy a betegek csak kb. egyharmada jár rendszeres laborellenôrzésre. A orális antikoagu - láns kezelés monitorozásával összefüggésben leszögezte, hogy a biztonságos, szövôdménymentes kezelés és a cél INR érték eléréséhez elengedhetetlenül szükséges az orvos és a beteg közti szoros együttmûködés. A betegoktatásnak ki kell terjednie a lehetséges szövôdményekre, a diétára, a rendszeres laborkontroll szükségességére. A rendszeres kontroll különösen a fiatal, munkába járó betegek esetében a gyógyszerbeállítás fázisában gyakran megterhelô, hiszen a gyakori vérvételek miatt állandó vendégei a labornak, ahová gyakran az eredményért külön vissza kell menni, majd azt a kezelôorvoshoz eljuttatni. A protrombin idô laboratóriumi gyakorlatban való mérése és az orális antikoaguláns kezelés monitorozása kapcsán az elôadó ismertette a POCT módszert, amelynek segítségével percek alatt megbízható INR értékhez lehet jutni. A mérés elve, hogy a reagensek hasonlók, a kapilláris vér áramlására az optikai denzitás változásából következtetnek, más módszer a minta perisztaltikus áramlását detektálja. További lehetôség a mintához kevert vas részecskék oszcilláció - jának követése változó elektromágneses térben, alvadás hatására a mozgás megszûnik. A mérés célja a krónikus betegségek hatékony kezelésének ellenôr - zése, elônyei az idô- és költségmegtakarítás, hatékonyabb gyógyítás, javuló beteg-compliance és az alul/felül dozírozásból eredô problémák csökkentése. Ezt követôen a kérdéskör nemzetközi bemutatására került sor. Az Ausztráliában igen nagy jelentôségû vizsgálat során fontos a távoli vidékeken élô, antikoaguláns terápiában részesülô betegek terápiájának ellenôrzése a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek segítségével. Az elszigetelt vidékeken élôk egészségügyi mutatói rosszabbak, egyes betegségek (diabétesz, szív- és érrendszeri betegségek, asztma) nagyobb mortalitással járnak. 16 gyógyszertárban, 137 betegen, 518 mérést végeztek. A vizsgálatot végzôk elôzetesen részt vettek az antikoaguláns terápiáról szóló kiegészítô képzésen. A vizsgálat szerves része a helyi vagy közeli háziorvosok tájékoztatása a vizsgálat lehetôségérôl, a betegek tájékoztatása az eljárásról, a mért INR érték jelentése a kezelôorvosnak (fax), ami alapján a kezelés módosítható volt. Ugyancsak kiemelt jelentôségû a vizsgálat eredményének rögzítése, valamint a beteg számára az eredmény és a terápiával kapcsolatos tájékoztató anyag kiadása. A kezelôorvosok és a gyógyszerészek kérdôív segítségével értékelték az elvégzett vizsgálatokat. Megállapítást nyert, hogy a gyógyszer adagolása pontosabbá vált, csökkent a nem megfelelô gyógyszerhasználatból eredô komplikációk aránya, javult a betegek compliance-a, a betegek többsége szerint a gyógyszertári mérés és betegoktatás segítette ôket a terápia betartásában. Az Egyesült Királyság Gyógyszerészeti Társaságának véleménye: Az antikoaguláns terápia ellenôrzésében részt vevô közforgalmú gyógy szertárak évente 5000 életet és 24 millió fontot menthetnek meg azáltal, hogy segítik az állami egészségügyi ellátást. Az Egyesült Államokban is megtörtént az intézeti gyógyszerészek által végzett INR mérések értékelése, összehasonlítása központi labo - ratóriumi vizsgálatokkal, egyben javaslat született a közforgalmú gyógyszertárak bevonására. Megállapítható, hogy a kórházi gyógysze - részek szaktudása a laboratóriumi szakemberekével összemérhetô, a vizsgálatokat az összehasonlítások szerint pontosan, megbízhatóan végzik. A gyógyszerészek által végzett terápia menedzsment azonos, vagy magasabb színvonalú volt, mint a hagyományosan (orvosnôvér, laboratóriumi személyzet által) végzett. Németországban kb beteg végzi önállóan az INR mérést. Létrejött a nemzeti edukációs program, szemináriumokat szerveznek egészségügyi szakembereknek, valamint a betegeknek. Összegzésként Klukovics doktornô megfogalmazta a gyógyszerész további feladatait az antikoaguláns terápia menedzselésében. Ezek szerint a beteg-edukáció kiemelkedô jelentôségû, a beteg meg kell értse, hogy a gyógyszert szigorúan az utasítás szerint kell szedni. Lehetségessé válik az interakciók felismerése (gyógyszerek, élelmiszer kiegészítôk, élelmiszerek!), szükség esetén az önellenôrzés megtanítása. A gyógyszerész segítséget nyújthat ebben, mert megfelelôen képzett egészségügyi szakember, gyakran könnyebben elérhetô, mint az orvos, az általa végzett vizsgálatnak kisebb a költsége, a gyógyszeres terápia menedzsment szakértôje és a betegek adherenciáját javítani képes. A Konferencia szombati napja az Egy Csepp Figyelem továbbképzésnek adott otthont. Bevezetôjében Erôs Antónia az ala - pító üdvözölte a népes hallgatóságot. A médiasztár elismerôen nyilatkozott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ve - ze tése és tagsága szûrôvizsgálatok terén vállalt erôfeszítéseirôl, bemutatva az 5 éves születésnapot ünneplô kezdeményezés eredményeit. Az országjáró, minden megyeszékhelyen megje - lenô jelenlegi Ecset program ugyancsak aktív gyógyszerészi szerepvállalás mellett folyik. (A program felépítését és helyszíneit a Gyógyszertár júniusi számában olvashatták, a további ér - té kelést jelen kiadványunk más helyén közöljük! Szerk.) 8 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 9

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A tudományos napi programban elsôként a hypertonia betegség kezelési és gondozási irányelveit a MHT 2009 állásfoglalása alapján Dr. Kékes Ede az IMS Hypertonia Központ Professzora mutatta be a népes szombat reggeli hallgatóságnak ben volt az utolsó teljes értékû európai hypertonia kezelési állásfoglalás, 2009-ben Európai Hypertonia Társaság módositási javaslatokat fogalmazott meg, 2009 ben a MHT új irányelveket adott ki. A hypertonia betegségben érvényesülô kardiovasculáris rizikófaktorok újjáértékelése megtörtént. A betegség okozta szervkárosodásokat felmérve, az elemzések révén a cardiovascularis rizikó egy magasabb értékû pozícióba került, függetlenül az aktuális vérnyomás értéktôl. A fehérje ürítés mérése, beleértve a mikroalbuminuria ellenôrzését is fontos, másrészt az olyan egyszerû vizsgálat mint az EKG nem hagyható ki. Megállapítást nyert, hogy elemezni kell a subklinikus szervkárosodásokat, mert azok hozzátartoznak a globális cardiovascularis rizikó fogalmához és igen gyakoriak hy - pertonia betegségben. A subklinikus szervkárosodásokat nemcsak szûréskor kell vizsgálni, hanem a kezelés folyamán is, hogy ellenôrizni tudjuk a javulást, vagy éppen a progressziót- szögezte le Kékes professzor. Az Európai kockázatbecslô tábla bemutatásával ismertette az elôadó a végzetes szív-, és érrendszeri események elôfordulásának 10 éven belüli kockázatát, valamint a hypertoniás betegek rizikó besorolását. Alaptétel, hogy minden hypertoniás beteg esetében 140/90 Hgmm alá kell vinni a vérnyomást. Ez érvényes az idôs betegekre is. A terápiás stratégia lényege, hogy az 5 fô gyógyszercsoport mindegyike adható indításkor, beleértve a bétablokkolókat és a diuretikumokat is. Nagyon fontosak a gyógyszerek metabolikus mellékhatásai. A közepes és nagy rizikójú hypertoniás egyéneknél, metabolikus szindrómában, diabetes mellitusban szenvedôknél új kezelési stratégiát kell alkalmazni. A gyógyszer-kombinációkkal összefüggésben az elôadó leszögezte, hogy érdemes elôtérbe helyezni a fix kombinációkat. Ezek ma elég széles választási lehetôséget adnak, nem támogatják viszont a bétablokkoló-diuretikum kombinációt. Szóba jöhet a polipill stratégia elsôsorban antihypertenziv + antilipid kezelés vonatkozásában. Elengedhetetlen a hypertonia folyamatos felkutatása. Minden elsô orvos-beteg találkozó alkalmával kötelezô a vérnyomás mérés. Fontos az évente kétszeri vérnyomásmérés, vagy önmérésre ösztönzés, a kockázati tényezôk felkutatása, 3 vagy több rizikófaktor esetében évente kétszeri mérés, még akkor is ha az elsônél normális volt a vérnyomás. Metabolikus szindrómában, vagy diabetesnél kötelezô az évente kétszeri mérés. A hypertonia betegség kezelése ellenôrzése során kitüntetett módon kell figyelnünk a következôkre: Nem elegendô a vérnyomás csökkentése, a célvérnyomás elérése, az összes cardiovascularis rizikófaktor ellen is küzdeni kell. Az életmód, életvitel ellenôrzése és befolyásolása (só), a testsúly csökkentése, a kedvezôtlen lipid profil befolyásolása, a gyulladásos faktorok elleni küzdelem és a szénhidrát anyagcsere zavar ellenôrzése egyaránt igen fontosak. Ahol nagyobb az odafigyelés, ott lesznek jobbak az eredmények! zárta elôadását Kékes professzor. A metabolikus szindróma és a cardiovasculáris rizikófaktorok témakörben Dr. Édes István, a DEOEC Kardiológiai Intézet tanára tartott igen empatikus és jól dokumentált prezentációt az érdeklôdô hallgatóságnak. Bevezetésként definiálta a metabolikus szindrómát, (inzulin rezisztencia szindróma), amely egy olyan gyakori állapot, amelyre elhízás, magas vérnyomás, magas vércukorszint és kóros vérzsír-összetétel a jellemzô. A felsorolt kockázati tényezôk együttes jelenléte nagyban megnöveli a koszorúér betegség, a stroke és a cukorbetegség kialakulásának esélyét. A definíciók értelmezésével összefüggésben rámutatott arra, hogy egyes kutatók szerint (Kahn) a metabolikus szindróma rizikója nagyon is valós, még akkor is, ha a terminológia kérdéses. Javasolja a cardiometabolikus rizikó fogalom használatát, utalva arra, hogy a cardiovasculáris rizikó faktorok sajátos összekapcsolódásáról van szó, amelynek hátterében metabolikus zavar áll. A kórkép összetevôi a centrális elhízás, a hypertonia, az atherogen dyslipidaemia, a szén hidrát háztartás zavara, és a microalbuminuria. Az ezekkel összefüggésben kialakult klinikai állapotok a 2TDM, az essenciális hypertonia, polycystás ovarium, a nem alkoholos eredetû zsírmáj, az alvási apnoe, egyes cardiovasculáris betegségek (MI, PVD, Stroke) és rákos megbetegedés (mell, prostata, colorectális, máj). A metabolikus szindróma esetében 2,07-szorosára, míg diabetes fennállása esetén 3,53-szorosára, egyidejû fennállás esetén 8,19 szorosára emelkedik a kardiovaszkuláris mortalitás. Ezt követôen az obesitas és diabetes párhuzamos epidémiája bemutatására került sor. Édes tanár úr leszögezte, hogy a diabetes az új évezredben interdisciplináris probléma, ún. Diabesitás. Az obesitas predictív a mortalitásra, korai myocardiális infarctussal jár. Továbbiakban a zsír 2TDM-s betegeknél kialakult topographiáját, majd az obesitás inzulin rezisztenciában betöltött szerepét, az intraabdominális zsírszövet és a glükóz metabolizmus kapcsolatát fejtette ki részleteiben az elôadó. A hasi elhízás fokozza a 2TDM, a CV események, és a coronária betegségek rizikóját. A hasi elhízás jelentôs oka az acut myocardiális infarctusnak. Fontos a rizikó faktorok így az obesitás, a CH háztartás, az inzulin rezisztencia, a dyslipidaemia és a hypertonia holisztikus kezelése állapította meg az elôadó. Cél: minimalizálni a 2TDM és a CV betegségek kialakulásának rizikóját. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Összefoglalójában a szûrés és a népegészségügyi megközelítés fontosságára hívta fel a figyelmet Édes tanár úr, így az oktatás jelentôségére is. A legfontosabb azonban a veszélyeztetett populáció vércukor, lipid, vérnyomás és microalbuminuria szûrése, valamint a dohányzási szokások és a testsúly elhízás tipus, valamint a családi anamnézis elemzése. A gyakorlat területén adott hasznos muníciót a gyógyszerészek számára Dr. Budai István háziorvos 360º view, átfogó vércukorszint-értékelô rendszer címû prezentációja. Az elôadó részleteiben ismertette a betegségek társadalmi terhének mutatóit, így a halálozás, a korai halálozás (elvesztett életévek), a várható egészség, az életminôség csökkenés, és a gazdasági terhek egyes eseteit, valamint a 2-es típusú diabetes kardiovaszkuláris és microangiopathiás szövôdmények diagnózisa megállapításakor elôforduló kórképek %-os megoszlását és azok kezelésének költségeit. Így Minden 4-ik 2TDM esetben az alsó végtag-amputált, az 5-ik eset akut miokardiális infarktussal, a 6-ik végstádiumú veseelégtelenséggel, a 7-ik angina pectorissal és stroke-al jár. Cukorbetegek egészségügyi kiadásai 2008-ban Magyarországon (orális antidiabetikum, inzulin, egyéb gyógyszer, aktív fekvôbeteg-ellátás, krónikus fekvôbeteg-ellátás, házi szakápolás, járóbeteg-szakellátás, laborvizsgálatok, CT és MRI, mûvesekezelés, vese-transzplantáció, gyógyászati segédeszköz) 175 Mrd Ft-ot emésztettek fel. Ugyanebben az idôszakban ebbôl a gyógyszerköltségek 93 Mrd Ft-ra rúgtak. A következôkben a költségek részletes elemzését mutatta be az elôadó. Mindezek mellett a betegek számára természetesen kiemelt jelentôségû az életminôség csökkenés, amelynek okai maga a betegség és szövôdményei, a diagnosztikus és terápiás be - avatkozások, az életmódváltás szükségessége (frusztráció), a psycho-szociális problémák és nem kis mértékben az ezekkel összefüggô anyagi terhek. Alapfeladat, tehát, hogy minden eszközzel törekedjünk arra, hogy a szív-érrendszeri, valamint vese-, és idegrendszeri szövôdmények kialakulását késleltessük, illetve megelôzzük- szögezte le Budai doktor. Elôadása második részében tematikusan ismertette a 360 view önellenôrzés módszert amely könnyen érthetô, papíron vezethetô vércukor ellenôrzési szisz - téma, amely segíti a kezelôorvosokat a kezelés értékelésében és módosításában, és nem inzulinnal kezelt betegeket önmaguk gondozásában. Se gítsé gé - vel láthatóvá tehetô a teljes cukoranyagcsere, az éhgyomri, étkezés elôtti és étkezés utáni vércukorértékek. A kezelôorvos számára segít vizuálisan megmutatni a teljes cukoranyagcserét, beleértve az éhgyomri, preprandiális és posztprandiális vércukorszinteket is, segít megmutatni a teljes vércukorprofilt és minden eddiginél hatékonyabb, személyre szabott tanácsadást tesz lehetôvé. Egyben könnyen beilleszthetô a diabétesz gondozás hagyományos rendszerébe. Zárásként az elôadó ugyancsak ismertette a módszer egészségügyi finanszírozó és a betegek számára nyújtott szubjektív és objektív hasznait. Védôoltások a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége akkreditált továbbképzése a Hotel Ében-ben (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja ) szeptember 17. (Péntek) Program Regisztráció Folytatjuk! Dr. Samu Antal Mely betegségek ellen rendelkezünk hatékony védôoltással? Ezek természetes lefolyása, kockázatai. Mi indokolta e betegségek elleni védôoltás széleskörû bevezetését? Hazai oltási rend Prof. Dr. Timár László A védôoltások immunológiai alapjai. Passzív és aktív immunizálás. Az oltás hatékonyságát befolyásoló tényezôk Szünet Prof. Dr. Timár László Oltóanyagok: elölt kórokozót tartalmazó vakcinák, tisztított antigént tartalmazó vakcinák, élô vakcinák. Adjuvánsok az összeállítást készítette: Dr. Mikola Bálint Prof. Dr. Timár László A védôoltások nem kívánatos mellékhatásai és megelôzésük. Oltási kontraindikációk. Oltási reakciók. Oltási szövôdmények. A védôoltásokkal kapcsolatos tévhitek Ebéd Dr. Jelenik Zsuzsanna Oltóanyagok tárolása, szállítása. Gyógyszer tá - rak ban beszerezhetô oltóanyagok. Alkalmazásuk javallatai és ellenjavallatai. Várható oltási reakciók és ellátásuk. Tetanusz elleni védekezés Dr. Jelenik Zsuzsanna Nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védôoltások Szünet Dr. Samu Antal Gyógyszerészi feladatok szerepvállalása a védôoltások során Dr. Jelenik Zsuzsanna, Prof. Dr. Timár László, Dr. Samu Antal Védôoltások összefoglalása, elhangzottak megbeszélése Tesztírás A továbbképzés pontértéke tesztírással: 16 pont A továbbképzés jelentkezési lapját az augusztusi újságban találja meg! 10 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 11

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Jogszabály változás A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyó - gyászati segédeszközök és gyógyfürdôellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szó ló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet július 1. napján hatályba lépô változásairól Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Az orvosszakértôt kérdeztük A fenti rendelet módosítását a 347/2009 (XII.30.) Kormány rendelettel végezték el, akként, hogy egyes rendelkezései már januártól, míg más rendelkezései július 1. nap - jától léptek hatályba. A januári változáso - kat illetôen ezzel már foglalkoztam a márciusi konferencián. A júliusban hatályba lépett változások között több olyan van, amely elôremutató és gyakorlatias. Ezekkel most nem foglalkozom (3. (4) bekezdés, 4. (1) bekezdés a)-b).pontjai, 5. ) A mostani módosítások hatályba lépése bi - zonytalan volt, mert a MOSZ is fellépett a jogszabályban foglalt anomáliák, vitatható rendelkezések miatt. Több fórumon olyan vélemény hangzott el, hogy a vitatott rendelkezések nem lépnek majd hatályba. Idôközben kormányváltás is bekövetkezett és a sok feladat között ezen rendelkezések hatályba lépésének visszavonására nem ju - tott idô a cikk megírásáig. Bízom abban, hogy a megjelenés idejére ez megtörténik, de amennyiben nem akkor a módosított vitatott rendelkezések szerint kell eljárni. Ezek pedig az alábbiak: A Rendelet 1. -a teljes egészében módosult, a júliusban hatályba lépett rendelkezések a következôek: (4) Gyógyszertár a külön jogszabály szerinti indikációhoz kötött emelt és kiemelt támogatással rendelt gyógyszerhez nyújtott társadalombiztosítási támogatást akkor számolhatja el, ha a vényen az alábbi adatok megfelelô módon rögzítésre kerültek: a) a vényrôl külön jogszabály alapján rögzítendô, a külön jogszabály szerinti indikációs pontokban meghatározott BNOkód, b) a felíró és a javaslatot kiállító orvos szakképesítése, amely alapján a külön jogsza - bályban meghatározottak szerint jogo sult a javaslat kiállítására és a gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással történô rende - lésére, és c) a javaslat kiállításának dátuma alapján a gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással történô rendelése a külön jogszabály ban meghatározott idôn belül történt. Mit is jelentenek ezek: Egy újabb megszorítás a gyógyszerész felé, aki gyógyszer expediálást végez. További anyagi hátrányok okozása más személyek (orvos) nem megfelelô munkavégzése miatt. További adminisztratív terhek kirovása, an - nak ellenére, hogy az ezzel járó többletköltségek megtérítését senki nem vállalja. A gyógyszert kiszolgáló gyógyszerésznek ugyanis az eddigi nem kevés adminisztráció mellett további ellenôrzéseket kell vé - geznie, ami azon túl, hogy idôrabló, adott esetben értelmetlen is. Értehetetlen a BNO kód ilyen ellenôrzésének kötelezettsége, hiszen ehhez szükséges lenne ismerni a be - teg anamnézisét is. Ez pedig különösen nehéz abban a helyzetben, ha készítményt nem a beteg személyesen váltja ki. Nem hiszem, hogy a gyógyszerész az akinek felül kell bírálnia a vényt kiállító orvos szakképesítését és különösen nem azt, hogy rendelkezik-e az adott készítmény felírásához való jogosultsággal. Ehhez ugyanis szük - séges ismerni minden szakorvos vényírási jo - gosultságát, ami szinte teljesíthetetlen elvárás. Ezen túlmenôen ellenôrizni kell a dátumot is, annak érdekében, hogy egy újabb jogsza - bály összevetésével megállapítsa, hogy a rendelés megfelelô idôben történt-e, vagy sem. Mindezt persze akkor és úgy, hogy közben ott áll a beteg a tára elôtt és mögötte kígyózik a sor. Nyilván a gyógyszerész társadalom további megbecsülését és népszerûségének emelkedését fogja az is eredményez ni, ha a beteg nem kaphatja meg a gyógyszert mert valamelyik kötelezôen ellenôrzendô adat nem jó, vagy hiányzik. Ekkor ugyanis a beteg kezdheti a kanosszát, mehet viszsza szükséges szakorvosi papírokat beszerezni. A következô látogatása már nem va - ló színû, hogy ebben a gyógyszertárban lesz, mert nyilván nem lehet vele megértetni, hogy ez nem a gyógyszerész magánszáma, ha - nem egy újabb, értelmetlen rendelkezés be - tartatása, azért, hogy a gyógyszertár hozzá jusson az kiadott készítmény utáni OEP támogatás összegéhez. Abban az esetben ugyanis, ha a gyógyszertár mindezek ellenére mégis kiadja a készítményt nem jogosult elszámolni az ar - ra jutó támogatást, sôt kis szerencsével még meg is büntetik a jogosulatlan igénylés miatt. Okkal vetôdik fel, hogy esetleg nem lennee kedvezôbb a jogosulatlanul rendelô személyt felelôsségre vonni ezért, nem pedig azt, aki a jogosulatlan felírást követôen, annak végrehajtásában közremûködik úgy, hogy talán mégis a vény felírójának kellene tudni, hogy milyen jogosítványai vannak, vagy nincsenek. Lassan elgondolkozom azon, hogy vajon a beteg gyógyítására esküdtek-e, vagy a jogszabályolvasására, ami természetesen na - gyon fontos, de nem lehet elsôdleges a vényre felírt készítmény expediálása során. Almási és Borsy Ügyvédi Iroda Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász Nyíregyházán gyógyszertár saját ingatlanban (lakás + kert) eladó. Tel: Lyme-kór diagnosztizálása azonnal! Végre Magyarország gyógyszer nagykereskedôinél is rendelhetô a Kullancs Teszt, amely percek alatt ad választ...! Sokakkal elôfordult már, hogy kirándulás, túrázás során, hogy szerettei, ismerôsei közül valaki kullancscsípés áldozatává lett. Meg - eshet ez még annak ellenére is, hogy a forgalomban kapható kullancsriasztó készítmények valamelyikét használta megelôzésként. Kullancscsípés esetén két fontos dologra kell felhívnunk a patikába betérô vásárló figyelmét! Az egyik, hogy az élôsködôt mielôbb távolítsa el, a másik, hogy az eltávolításhoz szakszerû eszközt, például a Kullancs- Eltávolító Kanalat használja. A kullancs-eltávolító kanál úgy képes eltávolítani a bôrbe fúródott kifejlett, vérrel szívott kullancsot, hogy az eltávolítás során az eszköz nem szorítja meg a kullancs testét (melynek középbelében szaporodnak és tobzódnak többek között a borreliák), hanem a csípett bôrére fejti ki a speciális hatást, melynek eredményeképpen a rögzülését vesztett kullancs a kanál kávájába dôl anélkül, hogy a testét pipetta hatás érte volna. Miért fontos mindez? Kutatási eredmények kimutatták, hogyha a kullancsot valamely népi regula szerint, például zsírral történô bekenés, vagy nem megfelelô eszközzel, például anatómiai csipesszel (amivel a kullancs kórokozókkal teli testét, nyálmirigyeit préselik össze pipetta hatás ) távolítják el, akkor az állat haláltusájában a bôrben rögzült szájszervén át fertôzô, azaz kórokozókkal teli nyálat öklendez a bôrsebbe, azaz áldozatába. A borreliák a kullancs középbelében ta - lálhatók. A borreliák a kullancs szívóaktusa közben terjednek és csak néhány óra után jutnak át a nyálmirigyen keresztül az áldozatba. Így a szúrás idôpontja utáni elsô órákban még nem feltétlenül áll fenn a borrelia-fertôzés veszélye, de a kullancs minél hosszabb idôt tölt el az áldozatában, annál nagyobb a fertôzôdés esélye. Ezért fontos, hogy lehetôség szerint minél gyakrabban végezzenek ma - gu kon, embertársaikon illetve társállataikon kullancs vizitet. Amennyiben tehát minden óvintézkedés ellenére mégis kullancscsípést szenved az ember, vagy a társállata, ér d emes minél több információt kideríteni az élôsdirôl. A borreliák kullancsból történô kiáramlása csak a kullancs szívásának kezdete után kb. 2 órával kezdôdik és a tetôpontját (100%-os fertôzési esélyét) kb. 72 óra után éri el. Ha egy kullancs teleszívta magát vérrel, nem zárható ki, mint potenciális borrelia-terjesztô. Ilyen esetben mindig érdemes javasolni a teszt használatát az esetleges borrelia-fertôzöttségre, vagy annak kizárására. A teszt különösen praktikus, mivel a felhasználót illetôen nem igényel szakmai elôképzettséget és a használati utasításának betartása mellett a könnyen kezelhetô tesz +4C +30C -fok közötti hômérsékleti tartományban bárhol alkalmazható. Nyugat-Európában már évek óta az orvosok, állatorvosok és sokan a lakosság körébôl erre a célra kifejlesztett kullancs analitikumot, azaz a Kullancs Tesztet használják a vérszívók vizsgálatára. A Fassisi BoTick Kullancs Teszt egy olyan gyorsteszt, mely percek alatt megmondja, hogy a vizsgált kullancsban van-e Lyme bor reliosist (régi nevén: Lyme-kórt) okozó borrelia (Borrelia garinii, B. afzelii és B. burgdorferi sensu stricto). Mivel a forgalomban lévô védôoltások nem védenek a Lyme-kór ellen ezért kiemelkedô szerepe lehet e kórkép mielôbbi diagnosztizálásában az új tesztnek. Várhatóan a lakosság folyamatos informálásával erôs igény mutatkozik majd erre az új kullancs analitikumra. Fontos lenne tehát, hogy a vásárlók számára minél szé - lesebb körben tegyük elérhetôvé, hozzáférhetôvé a tesztet, megadva a lehetôséget az esetleges Lyme borrelia fertôzôdés esélyének mielôbbi felismerésére. 12 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 13

8 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány SZÉN Program A Program mindezeket az iskola-egészségügy, az iskolai oktatás, a foglalkozásegészségügy (munkahely) keretében tanítja és kiviszi a mérési lehetôségeket ehelyekre. A civil szervezetekkel együtt - mûködve társadalmi programmá teszi fentiek megismertetését és biztosítja ezek elvégzésének lehetôségét. Minden lehetséges civil szervezéshez hozzáadja a kockázatfelmérés lehetôségét (pl. vér - adás, egészségnapok stb.). Felhasználja a média és az elektronikus kommunikáció látható és írott összes lehetô ségét (pl. az ország egészének tanítása rajzfilmmel). Az Éljen 140/90 Hgmm alatt prog - ramban civil szervezetek pályázata közel 50 esetben eredményez - te a helyi egészségfelvilágosítás és szûrés lehetôségét. Összefoglalás a Szív és Érrendszeri Nemzeti Program évi tevékenységérôl 1. A hypertoniabetegséggel foglalkozó Programrész: Éljen 140/ 90 alatt 2. A perifériás érbetegséggel és a kardiovaszkuláris kockázattal foglalkozó Programrész: ÉRV Program és az ÉRV regiszter létrehozása 3. A Kontroll Pontok Hálózatának továbbfejlesztése (A Kardiometabolikus Központok kialakítása modellkísérletként: Nyíregyházán/Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft./Buda - pesten/fôv. Önk. Szent Imre Kórház/). 4. Kardiológiai Programrész: Infarktus Regiszter létrehozása 5. Nemzeti Sócsökkentô Programhoz való kapcsolódás. 6. A III. és a IV. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia megrendezése 7. A Magyar Tudomány Napjának eseménysorozatában a Szív és Érrendszeri Nemzeti Program összefoglaló beszámolója (konferenciaprogram keretében a Magyar Tudományos Akadé - mián) 8. A Gyógyszerészi Gondozás Programjának integrálása a Szív és Érrendszeri Nemzeti Programba Összefoglaló a szív és érrendszeri betegségek megelôzésének és gyógyításának Nemzeti Programjának a Nemzeti Népegészségügyi Programhoz való kapcsolódásról Olyanszakmaiprogram, amely a civil szervezetekkel együttmûködve megtanítja a lakosságot egészségesebben élni. A Program tanítja és biztosítj az emberek számára az egészség önellenôrzésének lehetôségét: Mérd meg a vérnyomásod, ha 140/90 Hgmm felett van, akkor fordulj orvoshoz, mert magasvérnyomás esetén tünetmentes is lehetsz, de ennek ellenére gyakrabban kap agyvérzést, vagy szívinfarktust és tönkremehet a veséd is ben megvalósult/a lakosság 60% értesült a kitûzött célról és megtanulta a helyes értéket. A gyógyszertárakban a gyógyszerészi gondozás részévé vált. Az egész ség vonat része volt 2007-ben. Mérd meg a haskörfogatot, mert nôknél 80 cm, férfiaknál 94 cm felettiértéknél túlsúlyról, elhízásról beszélhetünk. Ha nem csökkented testsúlyod, bizonyosan cukorbetegség és magas - vérnyomás alakulhat ki, szív, vese és agyérbetegség következménnyel. Folyamatos felvilágosítás a szûréseknél. A gyógy - szerészi gondozás 2009-tôl induló részévé vált, gyógyszertárakban folyamatosan lehetôvé válik. Az egész ségvonat része volt 2007-ben. Táplálkoz zegészségesen, mertezzel megôrizheted normális testsúlyod és védve vagy az érelmeszesedés, a szívbetegség, sôt egyes daganatos betegségek kialakulásának kockázatától is. Folyamatosan megvalósul aszûrésekkel.az egész - ségvonat része volt 2007-ben. Táplálkozási Fórumok megteremtése. Rendszeresen mozogj, sportolj, minden lehetséges módon növeld a fizikai aktivitásod, mert ezzel csökkented a krónikus stressz okozta szív és érrendszeri megbetegedés kockázatát. Folyamatosan megvalósul a szûrésekkel. Az egészségvonat része volt 2007-ben. Nôként gondolj arra, hogy a dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, helytelen táplálkozás eredménye terhesség esetén fokozott kockázatot jelent és a kockázat miatt kissúlyú újszülötted biztosan szív ésérrendszeri beteg lesz. A mindenki számára elérhetôvé tett kockázat-értékelô táblázattal állapítsd meg saját szív és érrendszeri kockázatodat és közepes és nagy kockázatesetén keresd fel orvosodat. Folyamatosan megvalósul a szûrésekkel. Az egészségvonat része volt 2007-ben. Olyan szakmai program, amely a szív és érrendszeri kockáza - tok és betegségek megelôzésének és ellátásának szervezésében esélyegyenlôséget, az ellátás minôségében jelentôs javulást, tervezhetôséget teremt a komplex Érrendszeri Központok Háló za - tának kialakításával. Létrejött a Kardiometabolikus Központok Hálózata (48 hely, Kontroll Pont néven), melynek feladata az epidemiologiai adatgyûjtés, az ÉRKÖZPONTOK modeljeként több szakma tevékenységének integrálása és az egészségfej lesz - téshez, egészségmegôrzéshez nyújtott szakmaiszervezôi tevé - kenység. A program 2007-ben megindult (Kanada után Eu rópa elsôként!) Olyan szakmai program, amely biztosítja mindenkinek a szívinfarktus és stroke kialakulását megelôzô orvosi beavatkozás lehetôségét (vérrög-oldás, értágítás). Olyan szakmai program, amelynek 30%-a a beteg emberekkel való törôdést és gondozásukat tanítja meg az embereknek, családtagoknak és egyúttal megteremti a feltételrendszerét a megfelelô szintû ellátásnak is. Mindezekkel a program célja tudatosan és társadalmi összefogással elindítani és felgyorsítani azt a folyamatot Magyarországon, amelynek eredménye a szív és ér - rendszeri betegségek, és azok okozta halálozás csökkentése. Civil szervezetekkel történt kapcsolatfelvétel. A lakosságnak is szóló Kongresszusokon (pl. REHA), illetve szakmaitudományos összejöveteleken is (PRO Medicina, Magyar Tudo mány Napja), illetve a kistérségben isszervezett,fenti területeket érintô szûrések történtek (OALI Programok). A népegészségügyi tevékenységet is érintô szervezett alprogramok (felvilágosítás, szûrés; Szûrôkamion Program) a Szív és Érrendszeri Nemzeti Programban: Éljen 140/90 Hgmm alatt, ÉRV, Kont - roll Pont, Elhízás elleni év, Egészségvonat, Gyógyszerészi Gondozás. Budapest, május 17. Dr. Kiss István a Szív és Érrendszeri Nemzeti Program Programtanácsának elnöke 40 éves kor felett rendszeresen (évente, kétévente) méresd meg a koleszterin és vércukor szintet, valamint a vesemûködést jellemzô kreatinin szintet. Kóros érték esetén, már a ko rai idôszakban és tünetmentes állapotban is érelmeszesedést, cukorbetegséget és vesebetegséget lehet kimutatni e vizsgálatokkal. Folyamatosan megvalósul a szûrésekkel. Az egész - ségvonat része volt 2007-ben. Szokj le a dohányzásról, mert 5-10-szeresére növeli az érelmeszesedés gyorsaságát, a stroke kialakulásának gyakoriságát és a szívinfarktus veszélyét, amellett, hogy tüdôrákot okoz. 14 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 15

9 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A gombás fertôzésekrôl II. (I. rész) A népbetegségnek tekinthetô gombás fertôzés olyan bôrprobléma, amelynek meglétét általában szégyelljük, vélvén, hogy ápolatlanságunkat, gondatlanságunkat tükrözi. Ugyanakkor bár a személyes higiéniának, a gondos megelôzésnek nagy a szerepe a leggyakrabban a lábat, ill. körmöket érintô gombásodás kialakulása jelentôs mértékben civilizációs, életmód eredetû okokra ve zet he - tô vissza, mint a zárt, alig szellôzô láb belik, harisnyák, zoknik, egyes civilizációs betegségek, vagy akár a túlzott tisztálkodás! Fontos tudni, hogy a gombák spórák révén szaporodnak, a gombásodás fertôzô, így a betegek családtagjaikat, közvetlen környezetüket, de ha uszodába, strandra, fürdôbe járnak, az ott megfordulókat is fertôzésveszélynek teszik ki. Kialakulás, tünetek A szervezet külsô védôvonalának, a bôr folytonosságának megszakadása, ((mikro)sé rü - lé sek, kiszáradt-repedezett bôr, de akár nem megfelelô, vagy túlzott tisztálkodással tönkretett természetes védôréteg), a gombaspórák számára támadási pontot jelentenek. Különösen nagy a fertôzésveszély a gombák számára ideális körülményeket jelentô nedves-páradús uszodák, fürdôk, közös zu - hanyozók, továbbá a strandok (beton) használatakor. A fertôzés leggyakrabban a lábujjak (külö - nösen az 4-5.) között alakul ki, ez az un. atlétaláb, (tinea pedis), amelynek jellemzô tünetei a viszketés, gyulladt pirosas fol - tok megjelenése, a lábujjak között fehéres, nedves, hámló, berepedezett, esetleg hó - lyagosodó, fájdalmas bôrfelület. A talpat érintô gombásodás esetén mokaszinlábról beszélünk, tünete a piros bôr, va - lamint száraz hámlás a talpon, talpszélen. A fekélyes gombásodás az elôzôekhez képest szerencsére ritkábban elôforduló, különösen a cukor- ill. immunhiányos betegeket veszélyeztetô súlyos forma. Az ujjak között megjelenô fertôzés átterjedhet a lábhátra, talpra, sôt a körmökre is, ill. a gombák által megnyitott bôr fertôzôdhet bak tériumokkal, kórokozókkal, kezeletlen eset - ben kialakulhat orbánc, ekcéma, vagy nyi - rokérgyulladás is. Megelôzés A gombák a környezetünkben mindig jelen vannak, azonban néhány egyszerû magatar tási szabály megtartásával jelentôsen csök kenthetô a fertôzésveszély. Ilyenek, a (saját) papucs használata uszodá ban, strandon, zuhanyozóban, saját tö - rül közô, gondos szárítkozás, szellôzô zok - ni, lábbeli, idônkénti fertôtlenítés, stb. Kezelés, gyógyítás Fontos kihangsúlyozandó tény, hogy a gombásodás önmagától, csak úgy nem gyógyul meg! Továbbá, a fertôzés könnyen átterjedhet más testrészekre, szövôdmények léphetnek fel. Gombás fertôzés bekövetkeztekor a védekezést, kezelést azonnal meg kell kezdeni. Súlyosabb esetben gyakran lehet szükség a ma már nagyon hatásos gombaellenes gyógyszerekkel való kezelésre a tablettáktól, a külsôleges készítményekig, a vényköteles gyógyszerektôl a vény nélkül is beszerezhetô OTC készítményekig. A teljes gyógyulás azonban még ezen gyógyszerekkel is akár 6-8 hét, s nagy a kiújulás veszélye. A gombásodás magától, csak úgy, nem gyógyul meg. Az életmódbeli lehetôségek ki - aknázása mellett szükség lehet akár gyógyszeres és/vagy egyéb (nem csak antifungális, hanem a szervezet védekezôképességét is támogató) készítményekkel való kezelésre. A Summa-Pharma Kft. (az üzleti VIP- filozófiájának jegyében) a magyar szellemi kapacitásra MOSZ Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, orvosok, kutatók, fejlesztôk), esetenként világszínvonalú eredmé - nyeire, magyar termékfejlesztésekre építve széleskörû kutatásokat folytat olyan készítmények kifejlesztésére, amelyek hatékonyan használhatók az emberi szervezet egészséges mûködésének támogatása, egyes be tegségek leküzdése, kezelése, a regenerálódás érdekében. A VIP-projekt egyik fô területe az igényes, korszerû táplálék-kiegészítôk fejlesztése ezen készítmények hatóanyagainak fel - szívódása a gyomorból, bélbôl történik meg. A VIP-projekt másik fontos területe olyan topikális készítmények fejlesztése, amelyek hatóanyagai a bôrön át jutnak be a szervezetbe azaz kívülrôl, helyileg, a bôr - re juttatva használhatók, a hatóanyagok lo - kálisan felszívódva fejtik ki hatásukat Számos lokálisan fellépô betegség, probléma estében (még ha szükség is van belsô kezelésre) magát a problémát is lehet, sôt célszerû lokálisan kezelni a népgyógyászatban, az orvostudomány eredményei kö - zött erre szinte számtalan bizonyított példát találni. Különösen hasznosak azok a készítmények, amelyek a szervezet számára kedvezô biológiai aktivitással rendelkezô természetes anyagok alkalmazásával biztosítják a kedvezô hatásokat. A Summa-lábgombagél komplex hatékonyságát tehát a népgyógyászat, az orvosi, ké - miai, biokémiai tudományos ismeretek alap - ján célszerûen összeválogatott természe tes anyagok felhasználásával biztosítjuk. A SUMMA-lábápológél gombás bôrre ké - szítmény tudományos mérlegelés alapján ki választott gyógynövény-kivonatokat, aminosavakat, ásványi sókat, vitaminokat és más fontos kiegészítô anyagokat tartalmaz, amelyek révén a szervezet lokális kondicionálása, betegségének kezelése valósítható meg a bôr, a szövetek biokémiai viszonyainak helyi, átmeneti, de a szervezet regenerációját támogató módosításával. Az orvostechnikai eszközként (csak patikákban) forgalmazott Summa-lábápológél gombás bôrre készítmény gyógynövény-hatóanyagait illetôen a népgyógyászati, ill. orvosi szakirodalomból jól ismert, hogy a krémben alkalmazottnál lényegesen nagyobb koncentrációban önmagukban is rendelkeznek bizonyos jellegû gyógyhatásokkal, valamint ismert, hogy nem hogy csekély, de jelentôs felszívódásuk esetén sem ártalmasak, hanem támogatják a szervezet egyes biológiai, biokémiai folyamatait. A népgyógyászati tapasztalatok szerint szá mos gyógynövény önmagában alkalmazva is képes bizonyos jótékony hatást biztosítani. A Summa-Pharma fejlesztési koncepciója azonban más, a készítmény komplex hatékonyságát több gyógynövény különféle hatásainak egyesítésével valósítjuk meg, (cickafark, fekete mustármag, körömvirág, libapimpó, zsálya). Ennek alapján az egyes gyógynövényeket ugyan nem olyan mennyiségben használ - körömvirág Orvosok határok nélkül MSF juk, mintha önmagában alkalmaznánk, vi - szont hatásuk összegzôdik, szinergetikusan kiegészítik egymást, ill. a csekélyebb menynyiségükre tekintettel még kevésbé okozhatnak mellékhatásokat. A SUMMA lábápoló gél gombás bôrre készítmény antifungális (fekete mustármag, körömvirág, zsálya), gyulladáscsökkentô (cickafark, körömvirág, libapimpó, zsálya), antibakteriális (cickafark, fekete mustármag, libapimpó, zsálya), hámosító-sebgyógyító (cickafark, körömvirág), továbbá tápláló, regeneráló gyógynövény hatóanyagai, egyéb természetes anyagai hatékony mezeizsálya támogatást biztosítanak a gombásodással veszélyeztetett bôr ápolásához, fertôzés esetén a gyógyuláshoz. Az aminosavak a szervezet számára a legsokoldalúbban felhasználható vegyületeket jelentik, felszívódásuk, hasznosulásuk gyors, teljes, táplálják a szöveteket, elôsegítik azok megfelelô mûködését, regenerálódását. Az alkalmazott ásványi anyagok a szervezet számára sók, továbbá lokális, átmeneti ioneloszlást ill. ionerôsséget hoznak létre. Tovább erôsítik a kedvezô hatásokat a vitaminok, ill. olyan kiegészítô anyagok alkalmazása, mint a mentol. A SUMMA lábápoló gél gombás bôrre ké - szítmény használatával enyhíthetôk a tünetek, libapimpó A PILGRIM 2003 óta támogatja az Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontières) humanitárius szervezetet. A PILGRIM évente kétszer tervez és gyárt egy különleges MSF ékszert. Az összes ebbôl származó bevétel közvetlenül az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezethez megy és járul hozzá az orvosok felbecsülhetetlen munkájához. A PILGRIM MSF ékszerek eladásából Euró gyûlt össze eddig. Bôvebb információ a honlapon olvasható. (gyulladáscsökkentés, fájdalomcsökken tés, viszketés), továbbá kondicionálja, táplálja, frissíti, hûsíti, hidratálja, regenerálhatja (an - ti bakteriális hatás, hámosítás, sebgyógyítás), a bôrt, szöveteket, ezért a készítmény a gyógyszeres kezelésnek is jó, hatékony kiegészítôje lehet elôsegítve a gyógyulást, a gyorsabb regenerálódást. A MOSZ ajánlásával készült, ma gyar fejlesztésû, orvostechnikai esz köz - ként regisztrált Summa-lábápológél gombás bôrre tehát a hatékony, kom plex kezelés kiváló eszköze. Jól ismert, hogy a gyógyszerek ugyan hatékonyak egy adott célra, de általában vannak káros mellékhatásaik. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha gyakori az újrafertôzôdés, mint a gombásodás esetén, így az ismételt, gyakori gyógyszerszedés, a mellékhatások veszélyei jelentôsek lehetnek. A SUMMA lábápoló gél használatának nincsenek káros mellékhatásai, nem ismerünk alkalmazási korlátokat (gyakran és gyerekek is használhatják), sôt, viszonylag rendszeres használata esetén a gombás tá - madás egy jól felkészült, erôs szervezetet ta lál, amelyet nehezebben tud megfertôzni. Megelôzési céllal ajánlott a Summa lábápológél gombás bôrre készítmény használata fürdés után, ill. a különösen nagy fertôzésveszélynek kitett helyeken (pl lábujj), intézmények látogatásakor (uszodák, strandok, fürdôk, közös zuhanyozók). Dr. Kvintovics Pál fejlesztô és tudományos munkatárs Summa-Pharma Kft. 16 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 17

10 2010. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô 2010-ben is! Megújult tartalommal kilencedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2010-ben is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6.,Telefon: Fax: Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Környezetvédelmi termékdíj a gyógyszertáraknál A gyógyszertárak üzemeltetôi számára problémát okozhat a környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabályok alkalmazása. E cikk keretében a Szerzô röviden ismerteti az aktuális kötelezettségek és azok teljesítése módjának lényegét. Alapelvként kell abból kiindulni, hogy a környezetvédelmi termékdíjat bevezetô jogszabályok alapján a gyógyszertárat, mint kü lön leges terméket értékesítô, forgalmazó üz le tet érintôen a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termék-kategóriákra szük - séges a figyelmet fordítani. A csomagolás (nem a jogszabály szerinti szöveget idézve) a forgalmazott termék fo - gyasztói csomagolása, vagy gyûjtôcsomagolás, míg a kereskedelmi csomagolás kü - lönféle a termékdíjról szóló törvényben vámtarifaszámmal meghatározott italtermékek elsôdleges fogyasztói csomagolása, valamint a mûanyag (bevásárló) reklámtáska. A környezetvédelmi termékdíj fizetésére az a személy kötelezett, aki/amely a csomagolást létrehozza, azaz valamely terméket becsomagolja, a csomagolásba helye - zi, az italterméket palackozza, stb. Addig ugyanis, ameddig valamely termék nem ke - rül a csomagolásba, addig ez utóbbi nem csomagolás, hanem csomagoló anyag, csomagolási összetevô, és termékdíjas a csoma golás, nem a csomagoló anyag. A bevezetô után nézzük konkrétan a gyógy - szertárak tevékenységét. 1. Gyárilag csomagolt gyógyszerek, készítmények. A gyógyszert, készítményt elôállító gyár cso - magolja be a terméket, így az lesz a termékdíj fizetésére kötelezett. A kötelezett az általa kibocsátott számlán feltünteti a termék - díj rendezésének tényét (megfizette, vagy mentes, mert hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott), a gyógyszertár rend - szerint ilyen számlával nem találkozik. 2. A nagykereskedô által a gyógyszertárnak értékesített termékek A nagykereskedô lesz a termékdíj fizetésére kötelezett abban az esetben, ha a gyártól, másik nagykereskedôtôl beszerzett termékeket átcsomagolja, például kisebb gyûjtôcsomagolásokat hoz létre. Ha a nagykereskedô kötelezett volt az elôbb említett ok miatt, a számlán feltünteti a termékdíj rendezésének tényét, hasonlóan, mint az elôbbi pontban irt gyógyszergyár. 3. A gyógyszertár által készített ter mékek, valamint az expediálás A gyógyszertárak nagy számban állítanak elô különféle készítményeket, mint krémek, kenôcsök, folyékony gyógyszerek. Nos, ezek csomagolása az, ami termékdíjas lehet a gyógyszertárnál. A gyógyszertár a maga által elôállított ké szítmények kiszereléséhez mûanyagvagy üvegpalackokat, tégelyeket, tasako - kat, do bozokat, stb. szerez be, és ezeket a készítmények csomagolására használja fel. Ezek mellett a csomagolás része még, és így termékdíjas a címke, a kupak, a dugó, és ha sonló egyéb szükséges csomagoló - anyag is. A gyógyszertár a gyárilag csomagolt gyógy - szereket, stb. is forgalmazza, ezeket, valamint a helyben elôállított készítményeket a vevô kiszolgálásakor papír, vagy mûanyag tasakba, zacskóba helyezi és így adja át a vevônek. A gyógyszertár tehát termékdíj fizetésére kötelezett lehet a helyben elôállított készítmények csomagolása, valamint a termékek vevô részére történô kiszolgáláshoz felhasznált csomagolás (tasak, zacskó) okán. A termékdíjas problémát a következôk szerint lehet kezelni: 3.1. Átvállalás A jogszabály megengedi, hogy a gyógyszertár, mint kötelezett részére csomagoló anyagot közvetlenül értékesítô gyártó vagy forgalmazó a termékdíjat átvállalja, ha csat - lakozik hasznosítást koordináló szervezethez. Ilyen esetben, vagyis ha a gyógyszertár olyan szállítótól szerzi be a palackokat, té - gelyeket, zacskókat, címkéket, stb., amelyik a termékdíjat átvállalja, akkor a gyógyszertárnak nincs semmilyen kötelezettsége ezekre a csomagoló anyagokra nézve. A szállító számláján szükséges, hogy az át - vállalás tényérôl nyilatkozzék, a jogszabály - nak megfelelô, pontos szöveggel, ami a következô: csomagolás esetén a termékdíj-fizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)... hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból... Ft megfizetésre került. A jogszabályból idézett szöveg tartalmához némi magyarázat: a zárójelben lévô utalás cég neve azt a hasznosítást koordináló szervezet meg - nevezését kéri, amelyhez az átvállaló csatlakozott, ezek a koordináló szerveze - tek rendszerint Öko megjelöléssel kezdôdô névvel rendelkeznek, és a nevükben a hasznosítást koordináló is megtalálható, a koordináló szervezet a rá vonatkozó szabályok szerinti arányban vállal, vállalhat át kötelezettséget a hozzá csatlakozótól. A számlaszöveg-ben tehát a bruttó árból Ft megfizetésre került szövegrésznek azért van jelentôsége, mert ebbôl látható, hogy az átvállalás 100%- os-e (ekkor a pontok helyébe 0 kerül), vagy annál kisebb mértékû (ekkor a pon - tok helyére valamely Ft összeg kerül). Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 19

11 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A gyógyszertár számára az a lényeges, hogy ha a számlán a fenti idézetnek mindenben megfelelô, betûhû záradék olvasható, akkor a számlával igazolt vásárlás, illetve azon szereplô termékek nem lesznek termékdíjasak a gyógyszertárnál, tehát ezek - kel nincs semmi teendô, kötelezettség Kis kibocsátás Ha a gyógyszertár nem az elôzô, 3.1 alfe - jezet szerinti átvállalótól szerzi be az általa elôállított, kiszerelt készítmények csomagoló anyagát, akkor termékdíj fizetésre kötele - zetté válik ezekre a csomagoló anyagokra. A jogszabály ettôl az évtôl kezdôdôen megengedi, hogy az ún. kis kibocsátók csatlakozzanak hasznosítást koordináló szervezethez, és ekkor helyettük a kötelezettséget a koordináló szervezet teljesíti. Kis kibocsátó: kis mennyiségû csomagolást forgalomba ho zó kötelezett: legfeljebb évi a) mûanyag vagy fém esetén 200 kg, b) papír vagy fa esetén 500 kg, vagy c) üveg esetén 800 kg csomagolást a felhasználó számára forgalomba hozó kötelezett. Ez a lehetôség kizárólag a fenti, felsô hatá - ros mennyiségû csomagolást kibocsátóra vonatkozik, ha a gyógyszertár ezeknél többet, vagy mûanyag (bevásárló) reklámtáskát is forgalomba hoz (errôl a termékfajtáról késôbb lesz szó), akkor nem! Ha a gyógyszertár megfelel a fenti feltételnek, akkor valamely hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozhat, e szervezetek rendszerint külön szerzôdéses feltételeket állapítanak meg az ún. kis kibocsátók számára, a szerzôdést megkötve azt be kell je - lenteni a vámhatósághoz, és a továbbiakban legközelebb a jövô év elsô negyedévében csak a hasznosítást koordináló szervezet felé kell a forgalmi adatokat megadni és az adatok alapján a hasznosítási díjat megfizetni. Ilyen szerzôdés megköté - sével a vámhatóság felé mentesül a gyógyszertár a kötelezettségek alól Termékdíjas kötelezettség Ha a gyógyszertár az elôzô két alfejezet egyikét sem tudja alkalmazni, akkor saját jogán kötelezetté válik a termékdíjra, az az az általa beszerzett csomagolóanyagok után, amikor azok csomagolássá válnak azaz, a készítmény csomagolásául felhasználást követôen a vevônek a terméket értékesítik, termékdijfizetési kötelezettség áll fenn. A csomagolás termékdijának keletkezésére nézve két lehetôség van: akkor keletkezik a díjfizetési kötelezettség, amikor a készítmény csomagolva a vevô részére értékesítésre kerül, azaz a csomagolás forgalomba kerül, akkor keletkezik a díjfizetési kötelezettség, amikor a csomagoló anyagokat a gyógyszertár beszerzi. Az elsô francia bekezdés szerinti lehetôség az általános, a második francia bekezdés szerinti módszer alkalmazásához az szükséges, hogy ezt, mint választást a vámhatósághoz december 20-ig jelentse be a kötelezett, így a módszert a következô évtôl al kalmaz hat - ja. Ha tehát valamely gyógyszertár ilyen be jelentést 2009-ben nem tett, akkor ebben az évben nem térhet át a beszerzés szerinti termékdijfizetési kötelezettségre. A gyakorlatban a beszerzés szerinti kötelezettség-keletkezés akkor indokolt, célszerû, ha a gyógyszertár adott évben nagyon ritkán, és egyszerre nagy tételben szerzi be a csomagoló anyagokat. A rendszeres, gyakorlatilag a szükséglet szerinti, folyamatos be - szerzésnél nem célszerû ezt a módszert vá - lasztani. A kötelezettség teljesítésének módját a kö - vetkezô fejezet fogja bemutatni Mûanyag (bevásárló) reklámtáska A termékdíjas jogszabályok alkalmazásában mûanyag (bevásárló-reklám) táska a fo gyasztói vagy gyûjtôcsomagolt, illetve cso ma - golatlanul forgalmazatott kiskereskedelmi termé kek, áruk, reklámanyagok szállítására szol gáló hajlékonyfalú mûanyag hordtasak vagy hordtáska-csomagolás. A reklámtáska hangsúlyozottan, ha mû - anyagból van termékdíja szempontjából mindegy, hogy azt valamely gyógyszergyár, nagykereskedô ingyen adja a gyógyszertárnak (nyilvánvalóan reklámozás céljából), vagy azt a gyógyszertár megvásárolta, termékdíjfizetési kötelezettség lehet. A reklámtáskára is érvényesíthetô átvállalás (lásd errôl a 3.1 pontot), de kevesebb, mint 100%-ban, a számlazáradékban ilyenkor a pontok helyén egy konkrét forint-összeg je - lenik meg, mint amit a bruttó ár tartalmaz. Ha a reklámtáskát adó, vagy eladó nem vállalja át a kötelezettséget, akkor a gyógyszertárat terheli a termékdíj. Szerzô szerint célszerûbb papírból készült reklámtáskákat használni, mert annak termékdíja lényegesen alacsonyabb, mint a mûanyag reklámtáskáé, és az átvállalás is lehet 100%-os. (A jogalkotó nyilvánvalóan a mûanyag (bevásárló-reklám) táska használatát kívánta visszaszorítani.) Egyébként pedig, ha a mûanyag (bevásárló-reklám) tás ka környezetkímélô megkülönböztetô jelzéssel ellátott, akkor a termékdíjnak csak a 75%-át kell megfizetni. 4. A kötelezettség teljesítésének módja Amennyiben a gyógyszertár az elôbbiek szerint érintett a környezetvédelmi termékdíjban azaz kötelezettség terheli, akkor azt a következôk szerint lehet/kell teljesíteni. (E tájékoztató cikk terjedelme csak a cím - szavakban történô bemutatást teszi lehetôvé.) a) Elôfeltételek: VPID szám igénylése a területileg illetékes vám-és pénzügyôri hivatalnál, vagy regionális ellenôrzési központnál (az igény léshez szükséges nyomtatvány és kitöltési útmutató: Do - ku mentumtár). GLN szám igénylése a GS1 Magyar or - szág Nonprofit Kft-tôl (online regisztráció: b) A termékdíjas tevékenység bejelentése a KT10BEJKE nyomtatványcsomag Fôlap - já nak és BJ1 lapjának kitöltésével. c) A negyedéves bevallás elkészítése és elektronikus beküldése a vámhatóságnak a KT10BEV nyomtatványcsomaggal. (A KT10 nyomtatványcsomagok ugyancsak a vámhatósági honlapról tölthetôek le.) d) Nyilvántartás vezetése, havi szinten, termékdíjas termékenként (például: papírcsomagolás, üvegcsomagolás), a be szer - zett és a forgalomba hozott (a forgalomba hozatalon alapulhat a bevallás eb ben az évben, lásd errôl a 3.3 pontot) csoma golás mennyiségérôl, és annak alapján az adott havi díjfizetési kötelezettség összegérôl. Ha az adott bevallásban a fizetési kötelezettség összege nem éri el az Ft-ot, akkor azt nem kell megfizetni, azaz pénzügyileg rendezni (de a bevallást be kell nyújtani). Fekete Antal adószakértô Egy CSEpp Teszt Az Egy csepp figyelem Alapítványt Erôs Antónia hozta létre 2005-ben azzal a céllal, hogy minél több ember ismerje meg a cukorbetegséget, és annak veszélyeit. Erôs Antónia 1995 óta cukorbeteg, inzulinnal kezeli magát. Azt vallja, hogy lehet élni egészségesen cukorbetegen is, csak be kell tartani a szabályokat: egészségesen táplálkozni, rendszeresen mo - zogni, ellenôrizni a vércukorszintet na ponta többször, és orvosi ellenôrzésre járni. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és az Egy csepp figyelem Alapítvány 2005 novemberében 55 patika bevonásával indította diabetes prevenciós programját. Az Alapítvány és a Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Bizottsága által közösen megfogalmazott cél az volt, hogy a narancssárga felkiáltójellel ellátott patikák gyógyszerészei szemben a kampányszerû mérésekkel folyamatos elérhetôséget biztosítva a lakosság széles rétegei számára adjanak felvilágosítást a betegség(ek) megelôzése, korai felismerése és kezelésével kapcsolatosan. A program évrôl évre bôvült; 2007-ben vérnyomásméréssel, 2008-ban koleszterinméréssel, majd ezt követôen a metabolikus szindróma program beindulásával a Gyógy - szerészi Gondozás Szakmai Bizottsága létrejöttével és aktív közremûködésével egy komplex kardiometabolikus prevenciós prog - ram alakult ki amely szerves része a Szív- és Érrendszeri Beteg sé - gek Megelôzése és Gyógyítása Nemzeti Programnak. Az Alapítvány és a gyógyszerész szakma közötti együttmûködésnek egy újabb állomása, hogy a májusában indult Egy CSEpp Teszt ( ECSET) Melyik a legegészségesebb nagyváros? alcímet viselô ingyenes egészségügyi szûrésekhez csatlakoztak a MOSZ által szervezett gyógyszerészek. A kollégák a szûrések során mért paraméterek felhasználásával (vér cukor, -koleszterin, vérnyomás, stb.) egy számítógépes prog - ram segítségével végeznek elemzéseket ill. adnak tanácsot az érdeklôdô emberek számára. A szûrésen résztvevôk képet kapnak az aktuális kardiometabolikus kockázati szintjükrôl. A program az egyéni betegség-kockázat meghatározására alkalmas. A végzett kardiometabolikus rizikóbecslés alapja, hogy egy belátható idôn belül az egyének veszélyeztetettségének mértéke, a betegségek ki - alakulásának kockázata Framingham-, Euro-score táblázatok, a nemzetközi és hazai szakmai anyagok, útmutatók, Kardio vasz kuláris Konszenzus Konferencia ajánlásai, stb. felhasználásával kellô pontossággal meghatározható. A kockázatbecslés eredménye szövegesen és grafikusan is megjelenített. A grafikonok tartalmazzák a szûrt egyén aktuális egészségügyi paraméterei alapján a várható kockázati mutatók alakulását, valamint a konzultáció során megfogalmazott célértékek elérését követô várható kockázati trendeket. A veszélyt látvánnyá formáló program grafikonja megmutatjuk az egyének számára a tényleges, az átlagos vagy optimális kardiometabolikus kockázatot vagy a rizikó módosítást követô várható eredményeket. Az eddigi tapasztalatok egyértelmûen kedvezôek és egyben bizonyítják, hogy a gyógyszerészi prevenciónak ezen mód - szerével a szûrésen résztvevôk jelentôs mértékben motiválhatók. Az Egy csepp figyelem Alapítvány ingyenes szûrésein történô gyógyszerészi részvétel egyik nyilvánvaló célja a kardiometabolikus megbetegedések területén erôsítve a metabolikus gyógyszerészi gondozói programunkat elôsegíteni a lakosság egészségtudatosságának emelését, másrészt részvételünkkel felhívni a figyelmet az adott- és a prevenció egyéb területein történô fokozott gyógyszerészi szerepvállalás lehetôségére. Dr. Samu Antal Nikolics Emlékülés 100 éves az Arany Kígyó Gyógyszertár Tudományos Konferencia Sopronban a Best Western Pannonia Hotelben (9400 Sopron, Várkerület 75.) szeptember 18-án óráig. Várható pontérték 16 pont. Részvételi díj: Ft / fô, mely összeget az Arany Kígyó Alapítvány számlaszámára augusztus 15-ig kérünk átutalni, mely a kávészünet és az ebéd árát is magában foglalja. Kedvezményes szállásfoglalási lehetôség a hotelban: Tel: 06 (99) , Fax: 069 (99) Kulturális program: Horváth Kornél Kossuth díjaselôadómûvész (ütôhangszerek) és Orosz Zoltán A rendezvény a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közös rendezvénye. Jelentkezni lehet: Tel: Dr. Kárpátiné Dr. Gangl Teréz: 06 (20) Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 21

12 Történelmi sarok Történelmi sarok Történelmi sarok Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Fordulat Hány fordulatot megértünk már, Istenem. Az én korosztályom érdemben akkor eszmélt elôször a fordulatokra, amikor 1968-ban bevonultunk Cseh-Szlovákiába és az Új Gazdasági Mechanizmus felütötte a fejét. Ma már nem divatos, hogy múlt századbeli eseményekre asszociálunk, de hát bocsássa meg nekünk az olvasó, hogy akkor is éltünk. Volt reform bôven, kibontakozás is akadt rendesen, fejlesztés, építkezés meg aztán minden napra, úgyhogy a végén már csak legyintett az ember a szólamokra. Voltak ugyan üde színfoltok, Fényes szelek, de elôbb-utóbb azok is megfáradtak. Hogyan is jutott ez az eszembe? Na majd most másképpen fognak ki nézni a reformok. Végre primátust kap a fe lelôsség, a szakértelem és a ráció gondoltuk, nem alaptalanul. Hiszen olyan nagy szerûen indult minden. Surján László ( ), Kovács Pál ( ), Szabó György ( ), Kökény Mi - hály ( ), Gógl Árpád ( ), Mikola István ( ), Csehák Judit ( ), Kökény Mihály ( ), Rácz Jenô ( ), Molnár Lajos ( ), Horváth Ágnes ( ), Székely Tamás (2008-). Szinte látom, ahogy a nevek olvasásakor mindenki elgondolkodik. Az elsô gondolat rögtön adódik. Az egészségügy csak hosszú távon befo lyá - solható, építhetô stratégiai ágazat. Ti zen - nyolc esztendô alatt tizenketten irányították. Ezen is túlmenôen, ugyanebben az idôszakban, három és félszer volt kormány-, és (magyar módra) ugyanennyi teljes (szak)ad - minisztrációváltás. Csoda, hogy itt tartunk? Második gondolat. Hol is tartunk tulajdonképpen? Csúszunk lefelé. Eléggé sebesen. Szinte el fogyott a nemzetgazdasági potenciál, fo lya - ma tosan erôsödik a multinacionális befo lyás. Vészesen amortizálódik a nemzettudat, egyre jelentôsebb a túllihegett europaizáció. Csökken a gazdaság teljesítôképessége, növekednek a társadalmi terhek. Fo - lyamatos politikai frusztrációval dróton rángatják a társadalom tagjait. Minden társadalmi kérdés gazdasági lett, és minden gaz dasági döntés politikai porondon születik. Egyre nagyobb az állam központi irányító és elosztó szerepe. Nemhogy a polgári átalakulás, a civil szféra erôsítése felé nyitnánk, hanem kezdünk befelé (kényszer)- fordulni. Kapkodás, értékválság, erkölcsi regresszió jellemzi mindennapjainkat. A harmadik gondolat már szakmai. Szinte a semmibôl építettük fel a gyógyszerellátást. A rendelkezésünkre bocsátott, mi - nimális tárgyi feltételrendszert nagy szakma szeretettel, odafigyeléssel és személyes áldozatokkal, folyamatos tanulással állítottuk talpra, tettük nemzetivé és európai színvonalúvá. Olyannyira sikeres volt ez a mun - ka, hogy hazai társadalmi, szakmai és politikai elismerést egyaránt kiváltott. Több, mint évtizedes kongresszusi videofelvétel gyûjteményemben kotorászva, a felsorolt miniszterek majd mindegyikétôl rendelkezésemre áll a gyógyszerészet irányában megfogalma zott elismerésrôl hang és képanyag. Bár - mely rendezvényünkre érkezett idegenbôl külhoni vendég, az mind nagy elismeréssel adózott eredményeinknek. A negyedik gondolat a biztonságra törekvés alternatíváinak feltérképezése. A rendszerváltozás óta most történt meg elôször, hogy a parlamenti többség a saját ciklusában megszavazta, majd három hó - nap(!) múlva hatályon kívül helyezte ugyanazt a törvényt. Ráadásul nem is akármilyen törvényt, hanem a társadalombiztosításról szólót. Jóllehet, hogy az egészségügyi ellátás finanszírozásának megváltoztatása volt a motiváció, de mi, akik nem vagyunk politi kusok és döntéshozók nemcsak most, ha - nem mindig is tudtuk, hogy a társadalombiztosítás nemcsak az egészségügy finanszírozásáról szól. Jóval szélesebb filozófiai kategória, amely magas szintû szociális vé - delmet jelent, hozzájárul a társadalmi kohézió megteremtéséhez, a társadalmi igazságosság fenntartásához, a fejlôdéshez. Való - ban igen lényeges eleme az egészségügy, amennyiben jó részt ezáltal segíti a humán - erôforrás újraépítését, a foglalkoztatás bô - vítését, fejleszti a termelékenységet, ezál - tal a gazdasági fellendülés záloga. Mind - ezek mellett egyben az újraelosztási rendszer igen súlyos része. Feltehetôen ez az eleme váltotta ki a csillapíthatatlan befektetôi érdeklôdést. Mi most a helyes döntés. Vészesen szaporodnak az áldozatok, tehát dönteni kell. A megszerzett biztonságból menteni a még használható romokat és azonnal kiszállni? További, már-már erôn felüli munkával igazolni megteremtett értékeinket, társadalmi hasznosságunkat, az egészségügyi ellátó rendszerben betöltött felelôs szerepünket? Meggyôzôdésem szerint a helyes döntés az utóbbi. Fordulat van. A frissen kinevezett egészségügyi miniszter menti, ami még menthetô. A parlamenti ki - sebbségben maradt kormánypárt mindent megtesz az indulatok kikapcsolásáért, a fe - szültségek enyhítéséért, hiszen belsô ellentmondásai felszínre kerülését csak így tudja féken tartani. De mi az ami menthetô. Az orvostársadalomra a utóbbi évben nehezedô nyomás mérsékelhetô, gazdasági, szakmai és adminisztratív ellehetetlenítésük feloldható. Vannak is erre sikeres próbálkozások. A sürgôsségi-, a szak-, és a kórházi ellátás minimalizált és lemerevített mûködési feltételeinek részleges rehabilitálása is megkezdôdött. Anyagi javak ígéretét kapták az ápolók. Rendkívül nehéz a részben felszámolt intézményrendszer újraaktiválása, re - ménytelen a fizikailag megszüntetett kórházak újraépítése. A gyógyszerpiac frontján a legkedvezôtlenebb a helyzet. Másfél éve hatályban lévô törvények és azok végrehajtására született kormány- és szaktárcai rendeletek mentén mûködik ma a gyógyszerellátás. A gyógyszer-gazdaságossági, a liberalizációs és a köztestületeket negligáló törvények visszavonhatatlanul eredményeztek gazdasági le - csúszást, gyógyszerbiztonság-csökkenést, kiszolgáltatott versenyhelyzetet és morális vál ságot. Versenykényszerbe lökték az amúgy versenyképtelen közvetlen lakossági gyógyszerellátást is. Nézzük ezeket a kö - vet kezményeket sorjában. A forráselvonással egyidejû mûködési követelményszint emelés elszegényítette az ágazatot. Ezzel elô is ké szítette a második lépcsôt, hiszen a kierôszakolt versenyhelyzetben nem va - gyunk egy súlycsoportban a pénzügyi és multinacionális befektetôkkel. A fennmaradás kényszere kikezdte a korábban példaértékû morált és szürke árnyalatba vonta az ellátórendszer szereplôit, miközben nincsenek etikai normákat kötelezôen betartató szakmai önkormányzatok. Az agonizáló ágazatra pedig azonnal ráakasztották az adóhivatalt, a versenyhivatalt, a fogyasztóvédelmet, a mun kavédelmet, és ki tudja még meddig tart a találékonyság. Nagyot tévedek, ha levonom a következtetést, hogy mindez tudatos, felépített és következetesen végrehajtott célkitûzés volt? Netán valakinek (lehetôleg ol csón) kell a megteremtett nemzeti, gyógysze részi szakmai szolgáltatás színtere és infra struktúrája, hogy abból kereskedelmet faragva szép eredményt te - gyen zsebre? Ilyen sehol e világon nincsen, csak nálunk. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt másfél év jórészt helyrehozhatatlan károkat okozott a gyógyszerellátó rendszer - ben. Szakmai értelemben veszélybe került a gyógyszerbiztonság, társadalmi és morális értelemben veszélyben van a gyógyszeré - szet és a gyógyszerésztársadalom. Klaszszikus, középosztályt építô erô, a hivatását folytató elkötelezett értelmiségi. Hiszen ô nem tör államigazgatási és politikai babé - rokra, nem akar közszereplô lenni, ô nemzetet épít és társadalmi felelôsségtudatos magatartással él. Úgy tûnik, nincs rá szükség. Ôket bedöngöli a politika, s helyettük cserébe hûségükért új polgárcsírákat von látótérbe a megmaradt állami vagyon kedvezményezett juttatásának csalfa ígéretével. Mégis azt mondom, vegyük fel a kesztyût. Mi, az ötven, hatvanasok. Gyermekeink már felnôttek, szüleink már vagy így, vagy úgy, biztonságban vannak. A mögöttünk kö vet - kezô korosztálynak csak mi tudjuk megmutatni a helyes arányokat a merkantil szemlélet és a hivatásszeretet iszapbírkózásában. Ha mi is feladjuk, nincs jövôje hazánkban a gyógyszerészetnek, amit elôdeink olyan féltô szeretettel építettek, és eredményesen vigyáztak rá akkor is, amikor néha évtizedes tétlenségre voltak kárhoztatva. Dr. Mikola Bálint (Reméljük az már csak rossz álom marad csupán! Szerk ) Miért hagytuk, hogy így legyen?! Túl vagyok életem egyik legsötétebb szakaszán. Az elmúlt évben olyan szakmai sötétség vett körül, hogy egyik kollégám szavaival élve, itt nappal is lehetett volna vetíteni. Egy évvel ezelôtt rossz sorsom egy olyan super-hyper patikaláncnak nevezett képzôdményhez vetett, ami éppen akkor nyitotta 4. patikáját, az én személyi jogommal. Honlapjukon szerepelt, hogy 240 patika megnyitását tervezik, saját gyógyszer-nagykereskedelmi központ létrehozásával. Hála Molnár Lajosnak, Hor - váth Ágnesnak, az SZDSZ-nek, az elôzô egészségügyi kormányzatnak és néhány gyógyszerészkollégának, akiket jó szívvel nem nevezek kollégának, a fenti projekt hihetônek tûnt. A cég mozgatórugója egy szakmailag odaillô(?) golfedzô hölgy volt. Azt talán mondanom sem kell, hogy SZÔKE, jó külsejû, jó megjelenésû hölgyrôl van szó. Szóval a patikák fölött, beleértve a személyi jogos és nem személyi jogos gyógyszerész és aszisztens kollégákat egyaránt, egy edzô diszponált. Amikor megnyílt a patika, olyan körülmények mellett kapott nyitási engedélyt, amitôl elszomorodtam. Azt, hogy hány elôírásnak, jogszabálynak és szakmai szabálynak NEM felelt meg a patika, azt talán nem is sorolnám. Hogy hogyan kaphatott mûködési engedélyt???! Kérem szépen, ne tessenek mindjárt korrupcióra gondolni Szóval naivan, ártatlanul(?), azt hittem, ebbôl a dologból még lehet valami. Nagyon rövid idôn belül kiderült, a korábbi patikák olyan rossz tapasztalatokat hagytak a partnerekben, a számító - gépes rendszergazdában, a gyógyszer-nagykereskedôkben és más beszállító partnerekben, hogy nem kívántak szerzôdést kötni az új patikával. Ciki A patika megnyílt, megnyílhatott, úgy, hogy nem volt gyógyszerbeszállítóval szerzôdése. Gyógyszer hellyel-közzel csak azért volt a patikában (néha), mert egy magán gyógyszer-nagykereskedô, kizárólag elôre fizetés esetén(!) hajlandó volt szállítani. A nyitás utáni elsô hónapban látszott, ebbôl bizony paszuly se lesz. Aztán persze nagy nehezen megköttetett a gyógyszerszállítói szerzôdés. Eddigre én már lelkemben rég feladtam az ügyet. A harmadik hónapban a tulajdonosok megszûntették dolgozók munkaszerzôdését, mert a patika mûködtetését egy másik cég vette át, aminek a tulajdonosi köre mit sem változott. Vaj h miért??? Alig két hónap alatt be - zártak két patikát, majd hat hónap múlva a harmadikat is (a négybôl). Tök jó, nem de? Miért hagytuk, hogy így legyen? Eddigre én már nemcsak hogy feladtam, de ezerrel állást kerestem, na - pon ként-másnaponként mentem állásinterjúra. Meg ta pasztaltam, hogy a munkáltatók nagyon fi a - tal, kezdô munkatársa - kat keresnek nagyon-nagy tapasztalattal, és kezdô fizetésért. Megtudtam, hogy super-hyper munkahelyem tulajdonosai ugyancsak nagy ívû projektbe kezdtek a Hajógyári-szigeten. Álom-sziget -et kívánnak megvalósítani, vagy, hogy érthetôbb legyen, ka - szinó-negyedet akarnak létrehozni. Kimentünk a szigetre. Romok, és pusztítás mindenütt. A harmadik patika bezárása után már semmit nem reméltem. Csak még intenzívebben munkát kerestem. Végül befogadtak, találtam állást. (Talán munkát könnyebb találni, mint olyan helyet, ahol azt meg is fizetik, vagyis állást.) Szóval ez a patika-liberalizációs projekt legalább olyan jól sikerült, mint annyi más dolog az elôzô évben. Hála az elôzô kormánynak. Természetesen reménykedünk új miniszterünkben, hogy mostantól már csak jobb lehet. (Rosszabb már úgyse ) Hogy Amberger Teréz Anyu, a patikaliberalizáció elsô szószólója mennyire büszke most magára, azt nem tudom. És azt se, hogy mind azok, akik az eddigi rombolásban rész vettek, azok nem szégyellik-e magukat? Beleértve azokat is, akik netán kormánykitüntetést kaptak szakma-ellenes tevékenységükért. Apró elégtétel lehetne, a választási eredmény. Az SZDSZ eltûnt a politikai életbôl. Persze, ezért minden képviselôje külön-külön min dent megtett, hogy így legyen. Csakhogy Virág sincsen te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. De ennél most sokkal nagyobb kérdés: hogyan tovább??? Dr. Sánta Zsuzsa szakgyógyszerész A történet a képzelet szüleménye. Ha bárki bármiféle kapcsolatot talál a valósággal, az csupán a véletlen mûve. Az írás célja a patika alapítási-, és nyitási moratóriummal kapcsolatos kormányzati döntés segítése és megerôsítése. 22 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 23

13 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nyitott szemmel! Nemzetközi és hazai sajtófigyelô a humánerôforrás-krízis megoldása, a területi funkcionális integráció, valamint a tartalékok mozgósítása. Markáns szabályozásra van szükség az ellátás szervezésében, ugyanis az egészségügy állapota a szervezetlenségre, a vezetés hibájára/hiányára vezethetô vissza - álláspontja szerint. Intelligens digitális térképet hoznak létre minél elôbb, és a meglévô adatbázisokat ráhelyezik a térképre, hogy képet kapjanak a betegutakról, és reális rendszert tudjanak kialakítani. Teljes zûrzavar mutatkozik a nyilvántartások területén, nem lehet tudni, hogy az egyes szakmákban hány aktív szakember dolgozik. Annyit azért tudnak, hogy tízszázalékosra tehetô a veszteség az aktív orvosok körében (szerinte akár azt is mondhatjuk, hogy mi szponzoráljuk a brit egészségügyet.) Forrás: Weborvos A szôrtelenítés A szôrtelenítés manapság már nem kötôdik évszakokhoz, mint régebben, szôrtelennek lenni nagyon trendi, sôt, aki nem az szinte tisztátalannak tûnik. Szerencsére nem hódol be mindenki ennek a korántsem veszélytelen divatnak. Tévedés ne es - sék nem a virgácsszerû hónaljszôr lelkes híve vagyok, hanem az intim területek teljes lekopaszítására és a férfiak egyre jobban terjedô csupaszságára gondolok. A szôrtelenítés természetesen nem új ke - letû eljárás, hiszen az ókori mezopotámiában a királyok megkövetelték, hogy aszszonyaikat tisztán, vagyis szôrtelenül vi gyék eléjük. Egyiptomi leletek között megtalálhatóak a rézbôl és bronzból készült borotvák és csipeszek. Talán nem véletlen, hogy a mai depilációs eljárások között újra megjelent a cukor - paszta, melyet az iszlám országokban nagyon régóta használnak a nôk. Ez a tradicionális eljárás sokkal kíméletesebb, mint a hagyományos gyantázás, mivel a cukorpaszta nem ragad a bôrre, így csak a szôrt tépi le. Kisebb a fájdalom, nincs hámsérülés, a szôrszálak beszakadása is jóval ritkább és természetes összetevôi mi - att a gyantára érzékenyek is jobban tolerálják. Egyetlen hátránya, hogy drágább, mint a gyantázás és kicsit hosszabb ideig tart a mûvelet. A leginkább elterjedt szôrtelenítés eljárás azonban még mindig a borotválás. Ez igen nagy üzlet a borotvát gyártó cégeknek, a bôséges kínálatban elvész a vásárló. Azonban a borotválás utáni esetleges szôrtüszôgyulladás kezelésére, már nincs ilyen széles paletta. Télen még el lehet bajlódni azzal az egy-két begyulladt szôrtüszôvel, de nyáron ez nagy problémát okoz. És a vizes fürdôruha még jobban irritálja a bôrt, nem beszélve a frissen borotvált testrészek közös fürdôkben történô felülfertôzésérôl. Ezért, ha már nincs más megoldás és alternatíva a szôrtelenítésre, a borotválás mikéntjére szeretnék Önöknek tanácsot adni. A borotválkozáshoz szükségünk van egy jó borotvára, ne a családunk férfi tagjaitól csenjük el, hanem nôkre tervezett és kizárólag általunk használt borotvára gondo - lok. A szôrtelenítés elôtt nem árt a bôrt felpuhítani, erre a legalkalmasabb a zuhanyozás, majd következik a bôr fertôtlení - tése, melyhez bôrfertôtlenítô sprayt használunk. Ezután borotválkozó géllel, illetve habbal bekenjük a szôrtelenítendô területet és óvatosan, szôrirányba lehúzzuk a szôrt. A szôrnövéssel ellentétesen is dolgozhatunk, de így elôfordulhat, hogy felsértjük a hámot. A szôrirányba való borotválás veszélytelenebb, viszont gyakrabban kell végezni. A borotvagél maradékának eltávolítása után feltétlenül használjunk er - re a célra készült nyugtató kozmetikumot. Éjszakára használhatunk körömvirág ola - jat, aloe vera tartalmú gyógykenôcsöt, so - kaknak azonban a bôr szárazon tartása a gyógyír, ebben az esetben babahintôport javasolnék. A szôrtüszôgyulladás elkerülése miatt a bôr folyamatos hidratálására van szükség és ha lehet, ne közvetlen strandolás elôtt szôr telenítsünk. Egy-két vendégemnél a szárazon borotválás hozta meg a kívánt hatást, felpuhítás és fertôtlenítés után a hintôpor teszi szárazzá és síkossá a bôr felületét. Ez a módszer, ha lehet a legóvatosabb, hátránya, hogy nagyon hamar visszanô a szôr. Ha azonban minden elôvigyázatosság el - lenére 1-2 szôrtüszô begyullad, ne kísérletezzünk nyomkodással, hanem távolítsuk el csipesszel a benne levô szôrszálat, fertôtlenítsük le a bôrt és használjuk továbbra is a nyugtató, hidratáló krémet. Álta - lában a szôr eltávolításával javul, majd elmúlik a gyulladás. Ha mégsem, fordul - junk orvoshoz! Egyszer valamikor abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy kozmetikus kolleganôkkel több napig Németor szág - ban szakmáztunk. Az utastársaim között volt Ilcsi néni, akit talán nincs is olyan nô, aki ne ismerne. Ilcsi néni, a kozmetikusok tiszteletbeli Nagymamája, évtizedes ta - pasztalatait osztotta meg velünk és többek között azt mondta, sose felejtem el: Nem baj, ha valaki borotválja a szôreit, persze ez nekünk, kozmetikusoknak nem jó hír, de akkor csak borotválkozzon, ha gyan - táztat a vendég, akkor csak gyantáztasson. A lényeg, hogy a különbözô szôrtelenítési eljárásokat ne keverje, mert sokkot kap a szôr. És ezt már én is, három évtizedes tapasztalat alapján bátran állíthatom, hogy így van! Ezzel a szép végszóval kívánok Önöknek szôrtelen és napsugaras nyarat! Barabás Éva Szócska Miklós: egészségpolitikai vezetésváltás kell A teljesítményelv fenntartásával, de hatékonyságot ösztönzô ele - mek beépítésével tervezik az intézményi finanszírozás átalakítását. Szinte minden területet érintett Szócska Miklós egészségügyi államtitkár, akit helyetteseivel, Cserháti Péterrel és Páva Hannával együtt hallgatott meg a parlament egészségügyi bizottsága. Személyes célként jelölte meg az államtitkár az egészségügyi összkiadások GDP-hez viszonyított 4,3 százalékos arányának emelését a visegrádi négyek 6 százalékos szintjére. Leszögezte, hogy a betegek érdeke, az egészség megôrzése, az ágazatban dolgozók munkakörülményei és megélhetése, valamint a rendszer fenntarthatósága a legfontosabb kérdések számára. Óriási problémahalmazzal áll szemben az új irányítás, tette hozzá azzal, hogy a feladatok ellátásához fel kell épülnie a megfelelô adiminisztrációs kapacitásnak is a minisztériumban. Szándékai szerint nem programot hirdetett, hanem szakmai gondolkodásukat, szakmai irányelveiket próbálta megismertetni a bizottsággal, hangsúlyozva, hogy döntéssé csak a szakmákkal való egyeztetés után válhatnak a felvetések. Az ellátórendszer a fenntarthatóság peremére sodródott, ezért a struktúra újragondolásra szorul. Ebben mindenképpen meghatározó elem a progresszió elvének érvényesülése, az erôforrás koncentrációja, A székesfehérvári Vitál Plusz Patika gyógyszerész munkatársat keres, lehet részmunkaidôs is. Jelentkezni lehet a telefonon Kovács Anikó gyógyszertárvezetônél Tetemes hiány az E-alapban Az év elsô öt hónapjában a tervezetthez képest rosszabbul áll az Egészségbiztosítási Alap. A hiány a tervben szereplô 30,3 milliárd forint helyett 43,3 milliárd, ami az elôzô kormányzat megállapodása miatt alakult így. A nagyobb deficit elsôsorban a gyógyítómegelôzô kasszában keletkezett. Az elsô öt hónapban 296,6 milliárd forintot tettek ki a járulékbevételek és hozzájárulások, míg az elôirányzat 287,2 milliárd forint volt. Az elôirányzott kiadásokon belül maradt a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a pénzbeli ellátások kasszája is. A táppénzkiadás 35,1 milliárd forint volt az elô öt hónapban, ez mintegy 11 milliárddal kevesebb a tavalyi azo nos idôszakhoz képest és ötmilliárddal az elôirányzathoz képest. Forrás: Napi Gazdaság A rezidenseket nemcsak a pénz boldogítaná Nincs új a nap alatt: harminc éve is fizetésük kétszeresére vágytak a kezdô orvosok. Új orvosképzési stratégiára lenne szükség, amely a várható hiányra épít, illetve a hiányterületek ellátására kellene ösztönözni a rezidenseket, hiszen most választásukat egy-egy ka - riz matikus professzor határozza meg Papp Magor szerint. A Ma - gyar Rezidens Szövetség elnöke a LAM-klub legutóbbi összejövetelén az orvoshiány megszüntetésére tett javaslataikat ismertette. Egy korábban, 2200 hallgató körében végzett felmérésük szerint az 1-2. évesek kilencven százaléka mindenképpen orvos akar lenni, míg arányuk 5-6. évben meglepô módon ötven százalékra csökken. Hogy mi okozza ezt a romlást, miként lehetne hozzányúlni a folyamatokhoz, az még a szövetség számára sem teljesen világos. Abban viszont biztosak, hogy a demoralizált állapothoz a megfelelô munkakörülmények hiánya mellett a megbecsülés elmaradása vezet elsôsorban. De ugyanígy elriasztó a fiatal orvosok számára a rengeteg adminisztráció, sôt: a hálapénz is. Mint kiderült, sokan nem akarnak abban a rendszerben szocializálódni, ahol a szakma méltóságát a hálapénz ássa alá. Olyan rendszeren törik a fejüket, amelyben eliminiálható a paraszolvencia, és ahol a vakbelet nem operálja el a professzor a fiatal orvos elôl. Ez utóbbi már a szövetség által június elején, az államvizsgázók körében készített felmérésbôl derül ki: ötszáztíz végzôs közül 470-en válaszoltak, ami az elnök szerint nagyon jó arány. A végzôsök mintegy háromnegyede külföldi munkát tervez, de konkrét lépést csak tizedük tett, ôk viszont már fel is vették a kapcsolatot lehetséges új munkáltatójukkal. Papp Magor szerint megtartó erôvel bírna, ha duplájára nône a nettó fizetés, vagyis a kezdôként 200 ezer, míg szakorvosként a 400 ezer forintot kapnának kézhez az orvosok. Ez esetben a hálapénz sem érdekelné a hallgatókat, tette hozzá az elnök. Forrás: Sándor Judit Módosul a gyógyszertörvény Többéves megállapodást kíván kötni a kormány a gyógyszerpiac szereplôivel, ennek elôhírnöke lehet a sokat bírált, 2007-tôl hatá - lyos gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása. Ôsszel készül el az intézkedéscsomag ígérte Szócska Miklós egészségügyi államtitkár. A tervezett egyeztetésekre azonban már csaknem kész javaslataik vannak a tárgyaló feleknek. Az már bizonyos, hogy ki - 24 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô emelt támogatást kapnak az olcsóbb, generikus (lejárt szabadalmi védettségû) készítmények és a nagyon drága biotechnológiai eljárással készült, de ugyancsak lejárt védettségû bioszimiler orvosságok. Ám mindezt csak úgy tartja igazságosnak Frédéric Ollier, a Sanofi-Aventis/Chinoin holnap leköszönô vezérigazgatója, ha az így elért megtakarítás az Egészségbiztosítási Alap gyógyszerkasszájában marad. A hat évig a nemzetközi gyógyszeróriás ma - gyar leányvállalatát igazgató s a Magyarországi Gyógyszer gyár - tók Országos Szövetsége (Magyosz) alelnöki posztját betöltô közgazdász szerint a szufficit helye az innovatív orvosságok társadalombiztosítási támogatotti körbe fogadása. Úgy fogalmazott: a megfelelô gyógyszernek a megfelelô beteghez kell jutnia. Nem szükségszerû a drága terápia, ha a gyógyulás olcsóbbal is elérhetô. De a magyar lakosság katasztrofális egészségi állapota s a világlistán elsô helyeken szereplô szív-érrendszeri, valamint daganatos betegségek költséghatékony kezelése sok esetben csak az innovatív szerekkel oldható meg. Pénzt kell szánni a kórok megelôzésére is. A Magyosz tagvállalatai a nemzetgazdaság más ágazataival összevetve igazságtalannak tartják a tb által támogatott orvosságok forgalmazására kivetett 12 százalékos speciális adót. Ugyanakkor elismerik, hogy az elôzô kormány elfogadta érveiket: az idén a befizetett összeget a cégek száz százalékban visszaigényelhetik a kutatás-fejlesztési beruházásaikra. Ezzel itthon tartják az értékes szürkeállományt, munkahelyet teremtenek, s a foglalkoztatás növelésével több adó és járulék kerül az államkasszába. Eltörölné a gyógyszer-nagykereskedôkre kivetett különadót Szabó Ferenc, a Gyógyszernagykereskedôk Országos Szövetségének el - nöke is, hiszen az évi egymilliárd forintot von el az amúgy milliárdos árrésbevételbôl gazdálkodó nagykereskedôktôl. Ez az intézkedés azért is fontos, mert mára hasonló nagyságrendû az ágazat lejárt számlája a gyógyszertáraknál és kórházaknál. Újra kell tervezni a patikaalapítást is fogalmaz az elnök. Nem ért egyet a gyógyszertár-alapítás moratóriumával, de ô is szigorítana: visszaállítaná, hogy háromszáz méteren belül ne nyithassanak újabb patikát, s településtôl, illetve betegellátási érdektôl függôen millió forintos alaptôkéhez kötné új gyógyszertár nyitását. Mindenféle vállalkozáshoz szükség van minimális alaptôkére, a pa - tikákat se a beszállítók tartsák el. A gyógyszerészi érdekképviseletek javasolják továbbá, hogy a gyógyszerészi személyi joghoz kössék a patika mûködtetését, s törvényben határozzák meg a kötelességeit és a jogait a gyógyszertár üzleti döntéshozatalában is. Akkor is, ha csupán egy százalék a tulajdona. A ma mûködô 2400 patika harmadában most nincs beleszólása, s ha nem tesz eleget a pénzügyi befektetô elvárásának, hamar az utcán találja magát. Ezért sokszor arra kényszerül, hogy vényköteles orvosságot recept nélkül adjon ki, ami jogszabályellenes. Megtiltanák a vényköteles készítmények promócióját is: sok helyen vízibiciklik, különféle háztartási eszközök vásárlásával csábítgatják a betegeket. Az Európai Bíróság döntése értelmében egyébként fokozatosan 51 százalékra kellene növelni a gyógyszerészek tulajdoni részét, ám jelentôs há - nyaduknak nincs felhalmozott tôkéje. Az elnök ezért sürgeti a patikák pénzügyi stabilizációját, ennek egyik eszköze az évek óta változatlan árrésrendszer módosítása. Tarthatatlan, hogy 850 forintban maximálták az ötezer forintnál drágább szerek fix árrését. Java sol - ják a kistelepüléseken lévô gyógyszertárak költségvetési támogatásának visszaállítását is. Forrás: Világgazdaság Veszélyesebbek a gyógyszerhamisítók a terroristáknál A gyógyszerhamisítás az egyik legsúlyosabb, a terrorizmushoz hasonló fenyegetést jelent a modern társadalom számára. A hamisítókat csak az anyagi haszonszerzés érdekli, míg termékeik számtalan ártatlan áldozat életét követelik - tájékoztat a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT). A hamis gyógyszerek gyártói legalább olyan veszélyesek, ha nem veszélyesebbek, mint a terroristák. Mindkét tevékenység ártatlan áldozatokat követel, a hamisítók ráadásul ki - zá rólag az anyagi haszonszerzés érdekében veszik el mások életét. A szakértôk hangsúlyozzák, semmilyen más bûncselekmény nincs olyan veszélyes, mint a gyógyszerhamisítás, mivel az elôbbiek nem az egész társadalmat érintik. Sem a malária, sem az AIDS nem je - lent akkora fenyegetést, mint a hamis gyógyszerek piaci jelenléte. Forrás: HENT Hírlevél Parlamenti vita a salátatörvény fölött Az elôzô kormány elhibázott lépéseinek korrekcióját szolgálja az egészségügyi tárgyú törvények módosítása mondta Réthelyi Mik - lós nemzeti erôforrás miniszter keddre virradó éjjel az Ország - gyûlésben. A miniszter az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat expozéjában kifejtette: a Gyurcsány-kormány liberális reformkísérlete súlyosan félresiklott, s most azokat a legsürgetôbb módosításokat végzik el, amelyek a be tegek érdekeinek érvényesítését, az ágazati hatékonyság növelését és a bürokrácia csökkentését szolgálják. Az indítvány megszüntetné az Egészségbiztosítási Felügyeletet, mivel szerepköre Réthelyi Miklós szerint feleslegessé vált. Mint mondta, a felügyelet a több biztosítós egészségügyi modell kulcsszereplôje lett volna, a tervezett változtatások leállításával azonban feladatát nem gondolták újra. A gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény mó - dosítása kapcsán a miniszter emlékeztetett, hogy a 2007 elején hatályba lépett új gyógyszertár-alapítási szabályrendszer bevezetésével a patikaalapítás könnyebbé vált. Hozzátette, a Fidesz- KDNP már akkor világossá tette, hogy nem ért egyet a patikaliberalizációval, és amint lehetôsége lesz, kezdeményezi a szabályozás módosítását. A fideszes Pesti Imre felszólalásában egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az lakosnál kisebb településeken csak két új patika létesült az elmúlt években, míg az ország legnagyobb részén horizontális és vertikális koncentráció alakult ki. Ez azt jelenti, hogy az elôzô kormányok rossz politikai alkujának köszönhetôen különbözô gyógyszergyártó- és szolgáltatóláncok monopóliuma jött létre, ami a verseny kárára hatott fûzte hozzá. Heintz Tamás (Fidesz) mindezt egyebek között azzal egészítette ki, hogy a patikaliberalizáció miatt csökkent a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatások minôsége. Így fordulhat elô, hogy jelenleg a recepttel érkezô betegek negyede csak másnap veheti át gyógyszerét, amelyet az esetek 20 százalékában nem a törvény által elôírt végzettséggel rendelkezô személy ad át számukra mutatott rá a kormánypárti politikus. Kiss Sándor (Jobbik) a gyógyszerszedés veszélyeire hívta fel a figyelmet. Kiemelte: az államnak határozottan ki kell vennie a részét a gyógyszerellátás felügyeletében, és fel kell lépnie a jelenlegi merkantil szellemmel szemben. Az LMP egyetért a patikaalapítási moratóriummal Az LMP-s Szilágyi László egyetértését fejezte ki a kormány által javasolt patikaalapítási moratóriummal. A képviselô szerint ezt az elsô lépést újabb szabályozásoknak kell követnie, aminek révén fenntartható gyógyszerellátási rendszer alakul ki, vagyis a vertikálisan érintett cégek többé nem tehetnek szert versenyelônyre a kisebb patikákkal szemben. Réthelyi Miklós szerint a szakma régóta várta a javaslatokat. A miniszter a vitát értékelve azt mondta, a szakma már régóta várta a elképzeléseket, ezért is tárgyalták azt sürgôsséggel. Ezzel jelezték azt is, hogy tartják a kapcsolatot a szakmai szervezetekkel. Forrás: Magyar Országgyúlés Felmentették az országos tisztifôorvost A Nemzeti Erôforrás Minisztérium (NEFMI) vezetôje, dr. Réthelyi Miklós július 7. napjától kezdôdôen, felmentéssel megszüntette dr. Falus Ferenc országos tiszti fôorvosnak az ÁNTSZ Orszá - gos Tisztifôorvosi Hivatalnál fennálló határozatlan idejû kormánytisztviselôi jogviszonyát. Az intézkedés a Kjtv. értelmében indoklást nem igényel áll a tárca ma kiadott közleményében. Falus Ferencet három havi illetményének megfelelô összeg illeti meg végkielégítés - ként, melynek mértéke négyhavi illetménye összegével emelkedik, Budán I., Attila úton gyógyszertár eladó / azonosító: klikk mi vel kormánytisztviselôi jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelôzôen 5 éven belül szûnik meg. Az átadás-átvételt az OTH vezetésével megbízandó dr. Bánóczy Sán - dorné dr. Paller Judit regionális tiszti fôorvos fogja lefolytatni. Paller Judit 1991-tôl az ÁNTSZ Gyôr-Moson-Sopron Megyei Intéze - tének helyettes megyei tiszti fôorvosa, szeptember 1-tôl pe - dig tiszti fôorvosa tôl a Nyugat-dunántúli Regionális Intézet tiszti fôorvosi feladatait látja el. Forrás: Weborvos Paller Judit belülrôl érkezett A jelenlegi struktúra átalakítását, racionalizálást, az irányítás és az operatív munka szétválasztását tervezi az új országos tiszti fôorvos. Gyorsabb reakciójú, a lakosságot jobban kiszolgáló, eredményesebb ÁNTSZ-t szeretne létrehozni az új tiszti fôorvos, Paller Judit, akit ma mutatott be Szócska Miklós egészségügyi államtitkár a Falus Ferenc társaságában rendezett sajtótájékoztatón. Mindezt a jelenlegi struktúra átalakításával, racionalizálással, az irányítás és az operatív munka szétválasztásával képzeli el Paller Judit, aki eddig a Nyugat-dunántúli Regionális Intézet tiszti fôorvosaként dol - gozott. Mint mondta, éppen ezért elônyös helyzetben van, hiszen ismeri a feladatot, a szervezetet, a kollégákat, ráadásul egy minden téren mûködôképes szervezetet vesz át. Szócska Miklós szerint egészség-, mi több, nemzetbiztonsági kockázatnak tekinthetô a je - lenleg kialakult helyzet. A szakma és az emberek elvesztették a bizalmukat a hazai és a nemzetközi egészségügyi hatóságokkal szemben. A szakma megosztott lett, az elbizonytalanodott szakem - berek nem mûködnek együtt az oltási programban. Ezért szakmai vizsgálatra, feltárásra van szükség ahhoz, hogy Magyar or szág képes legyen immunizációs program végrehajtására egy esetleges járvány idején, a logisztika se mondjon csôdöt, tette hozzá. Az egészségügyi államtitkár jelezte, hogy a szakmai konszenzus ki - alakításába nemzetközi szaktekintélyeket is bevonnak. A bizal - matlanság ellen meg kell teremteni az oltóanyaggyártás szervezeti hátterének transzparenciáját, s ki kell védeni a versenytársi kalózmarketing kedvezôtlen hatását, jelezte a módszereket. Forrás: Weborvos Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 26 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám Gyógyszertár IX. évf. 7. szám 27

15 Világjárók rejtvénye A világ csodálatos városai V. Immáron ötödik alkalommal jelentkezünk világjáró keresztrejtvényünkkel. Ezúttal is négy ország, négy város, nevezetességeit, hírességeit ismerhetjük meg, nevük keresztrejtvényünkben megfejtésre várnak. EDINBURGH, Skócia szíve, itt keresztezik egymást a skót és an - gol történelem útjai. Edin burgh aranykora sokáig váratott ma gá - ra, fellendülés a 18 és 19. szá - zadban következett be a város életében, amikor virágzásnak indult a kereskedelem és a kultúra. Ekkor épült ki az új városrész, a New Town, melynek épü - letei, házai túlnyomórészt György-stílusúak. A szigorú szimmetria jegyében kialakított új város elegáns épületeivel, emlékmûvekkel, szobrokkal díszített parkjaival mindenben ellentéte az idillikus régi Edinburghnak és a Royal Mile-nak. A Royal Mile, azaz Királyi mérföld, az edinburghi vártól, az Es - planade Castle-tól a Lawn-marketon, a High Streeten és a Canongate-en át vezet a királyi rezidenciához, melynek nevét a vízszintes 1-es sor megfejtése tartalmazza. Andalúzia fôvárosa a klasszikus Spanyolország megtestesítô je SEVILLA, a legspanyolabb város. Itt nyugszanak (amennyiben eredetiek) a nagy Colom - bus Kristóf földi maradványai. Idehozták az inkák elrabolt ara - nyát, itt festette Murillo átszellemült arcú szentjeit, e város a színhelye Don Juan, Carmen és természetesen a sevillai borbély történetének. Andalúzia fôvárosában régi hagyományai vannak a bikaviadalnak, és sehol az országban nem tartanak oly jámbor és oly színpompás ünnepségeket. A legnagyobb látványosság minden esztendôben melynek neve a vízszintes 43-as sor megfejtésénél olvasható a húsvét elôtti nagyhét, amikor 52 katolikus konfraternitás tagjai kihozzák templomaikból a szentek szobrait és óriási emelvényeken a Székesegyházhoz viszik, majd ismét viszsza. A díszes építmények után hosszú menetben vállukon keresztet hordozó, bokájukon láncot viselô mezítlábas bûnbánók haladnak, dobot verô fiúk és az inkvizíció magas, hegyes csuklyáját viselô álarcos alakok. LÜBECK, a Hanza-városok ki - rály nôje. Más városokban nem kevés fáradtságba kerül olyan írót felkutatni, aki méltóképpen örökítette meg múltjukat-jelenüket és lakóiknak történetüknek hiteles ábrázolásával egyszer s mindenkorra élôvé varázsolta ôket. Lübecknek kivételes szeren - cse jutott osztályrészül ben itt született azaz író, aki oly megragadó elevenséggel ábrázolta szülôvárosát, hogy még a távoli Japánban is el tudják ké pzelni, milyen volt az élet a hagyományaihoz ragaszkodó kereskedôváros ban. A Buddenbrook-ház címû családregény szerzôjének nevét a függôleges 17. sor megfejtésében találják. Ausztria egyik gyöngyszeme a barokk SALZBURG hírnevét az ünnepi játékok ragyogtatták fel újra. Évente 10 színhelyen 200-nál több darabot visznek színre, és a zenei és prózai elô - adások magas mûvészi színvonala Salzburgot az egyik legjelentôsebb fesztiválvárossá eme - li. Az elôtérben természetesen a város nagy szülöttjének akinek nevét a függôleges 19. sor megfejtése adja zenéje áll, hiszen a zseniális komponistát itt fedezték fel, itt tanult és innen rúgták ki (saját szavaival mondta így) a hercegérsek szolgálatából, ami nem keserítette el túlzottan a zeneszerzôt, mert Salzburg mondotta Nem igazán felel meg zsenimnek. Vízszintes 1. Megfejtés; 13. Kicsinyítô képzô; 14. Jellegzetes hazai gyümölcs; 15. Keleti népek betûtípusa; 18. Jockey, a népszerû amerikai tv filmsorozatának fôszereplôje; 21. Azonos betûk; 22. Feltételezve; 24. Angol egyes; 25. Két névelô; 27. Hírügynökség; 28. Régi szájápolási termékcsalád; 29. Japán motormárka; 32. Bagolyféle; 33. Ezen a napon; 34. Növényfajta; 36. Szégyenfa; 38. Rangjelzô; 39. Emberevô félóriás, népszerû rajzfilm figura; 41. Eszébe jut; 43. Megfejtés; 45. EÁ; 47. Francia eredetû apró cukrászsütemény; 48. Saját kezûleg; 49. Ostoba; 51. Ló - verseny pályájáról híres pest megyei község; 53. Holland város folyójáról elnevezett híres sör; 55. Nerc végei!; 56. Támadás; 59. OD; 61. Mexikói barát!; 63. Szétszakít; 65. et labore; 66. Országos Rendezôiroda; 68. Ausztriai mezôváros, mely ré - gen Magyarországhoz tartozott; 69. Neki nyújtó; 71. Fokozza (pl. a tétet); 73. Fôvárosi közigazgatási egység rövid alakja; 74. LT; 75. Üres sut! Függôleges 2. Rendben!; 3. Farmer márka; 4. Londoni esô!, 5. Angliai város Buckinghamsire-ban. 6. OMG; 7. Orosz helyeslés; 8. Milan, olasz futballcsapat; 9. Becézett nôi név; 10. Termést betakarít; 11. Amerikai Központi Hírszerzô Ügynökség; 12. Tova; 16. Meg - búvó; 17. Megfejtés; 19. Megfejtés; 20. Ízletes húsú erdei madárfajta; 23. Celeb mûsorvezetô a magyar médiában; 25. A colos; 26. Hazát névelôvel; 27. Népszerû norvég együttes; 30. AK; 31. Family, népszerû amerikai tv sorozat; 35. Firenze folyója; 37. AO; 39. Kisgép márka (pl. fûrész); 40. EAN; 42. Betakarták; 44. Az Erasmus intenzív nyelvi kurzusa rövidítve; 46. Egyhelyben van; 50. Csendes óceáni korallsziget; 52. Ce Tung; 54. Személyünk; 57. Személyetek; 58. Francia nagysebességû vonat; 60. A szárazföld széle; 61. Menyasszony; 62. Fo - nalat erôsít; 64. Díszes; 65. Azon a helyen; 66. Mosószermárka; 67. Becézett nôi név; 69. Nem valódi; 70. ÓU; 71. EM; 72. Papírra vet A helyes megfejtést beküldôk között Dr. Mohr Tamás: Hit és vergô - dés címû könyvét sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Milánkovich Katalin 1158 Budapest, Drégelyvár u. 28 Gyógyszertár IX. évf. 7. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IX. évf. 7. szám július

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT 2010 során a válság hatására le kell számolnunk az illúzióinkkal mind országos szinten, mind a gyógyszerellátás területén! Ennek tudatában szerveztük az újabb öt évre tema - tizált Gyógyszertári menedzsment3 címû, kre ditpontos (kötelezôen választható) továbbképzésünk 2010 évi fôbb témaköreit: Gazdaságpolitika (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) Ma már evidencia, hogy a 20 éves tévút után a magyar gazdaságpolitikát újjá kell építeni, amiben egyértelmûen húzóágazatnak kell tekinteni a gyógyszeripart és a gyógyszerkereskedelmet. Gyógyszerügyi stratégiák (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Válság hatására a gyógyszerügy alap - stratégiáját újra kell pozícionálni és átstrukturálni, mert a jelenlegi nem felel meg a nemzetközi követelményeknek és a hazai gyógyszerellátást egyre ki - szolgáltatottabbá teszi. Gyógyszerügy jogszabályi vetülete (elôadó: Dr. Sándor István) Gyógyszerügy jogszabályi vetületénél a káoszt és az egymásnak is ellentmondó rendelkezéseket világos, egyértelmû, közérthetô rendelkezésekkel kell felváltani, aminek már a kidolgozásában is részt kell vennie a gyógyszerésztársadalomnak. Fejlôdési tendenciák (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) Gyógyszerügy egy rendkívüli fejlôdési szakasz elôtt áll, amire nekünk is fel kell készülnünk mind a szakemberek felkészítése, mind a szervezeti és szervezési kérdések tisztázása útján. Operatív menedzsment (elôadó: Dr. Samu Antal) A gyógyszerészek mindennapi (operatív) tevékenységét egyre inkább áthatja a kognitív jelleg és a szolgáltató tevékenység, ami új attitûdöket és motivá - ciót követel meg, ezekre viszont fel kell készíteni a közforgalomban dolgozó gyógyszerész társadalmat. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki - töltésével és visszaküldésével jelezze rész - vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 A helyszínek: Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap) Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza november (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Dr. Samu Antal Marketing, public relations és reklám az egészségügyben Budapest, 2012.02.16. Ébresztő! Még következik egy előadás. Történelmi előzm

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék BETEG GYÓGYSZERÉSZ ORVOS Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék Marketing, public relations és reklám a patikákban Szimpózium Budapest, 2012. február 16-17.

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER

GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS A HÁZIORVOS SZEMÉVEL DR. VAJER PÉTER Forrás: WHO The world health report 2008 PREVENCIÓ SZINTJEI PRIMORDIÁLIS PRIMER ERŐSEN VESZÉLYEZTETTEK (HIGH RISK) NÉPESSÉGI MEGELŐZÉS SZEKUNDER

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

oktatásuk jelentősége és

oktatásuk jelentősége és Cukorbetegek állapotfelmérése, oktatásuk jelentősége és eredményessége az intézeti kardiológiai rehabilitáció során Simon Éva 1, Huszáros Bernadatt 1, Simon Attila 2, Veress Gábor2, Bálint Beatrix 3, Kóródi

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Készítette: Tóth Enikő

Készítette: Tóth Enikő Készítette: Tóth Enikő A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 53. világkongresszus témája GPP (Helyes Gyógyszertári Gyakorlat) Új gyógyszerészi tevékenység: GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Gyógyszerterápia menedzsment

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Mi az egészségértés? Az egészségértés (Health Literacy) az emberek alapvető egészségügyi információkhoz való hozzáférési, feldolgozási és megértési képessége. Ez a

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28.

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28. Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok Szeged, 2011. április 27-28. HUMÁNERŐFORRÁS MEGBECSÜLÉS, MINT A KÓRHÁZ JÖVŐKÉP PROGRAMJÁNAK RÉSZE A humán erőforrás megléte és minősége

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat szeptember 7.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat szeptember 7. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Betegedukáció projektterv 2014

Betegedukáció projektterv 2014 Betegedukáció projektterv 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... SZAKMAI HÁTTÉR A PROJEKT LEBONYOLÍTÓJÁRÓL A PROJEKT ÖSSZEGZÉSE... A PROJEKT CÉLJA CÉLCSOPORTJA A PROGRAM RÉSZTVEVŐI A BETEG PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei A telemedicinális projekt szerepe és előnyei Bevezető A hazai egészségügy helyzetének érdemi javításának kulcsa az egészségügyi szolgáltatások átfogó működés-szervezési modernizációja. Ez az egészség megőrzésével

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Jogszabályi környezet DEMIN XV. Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Dr. Antal Gabriella (Magyar Kórházszövetség) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítása392 124. 393 (1) Az egészségügyi

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben