Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3."

Átírás

1 Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/ JÖVŐKUTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS -KUTATÁSI TERV- A kutatási tervet a projekt keretében készítette az: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Szeged Temesvár, 2012 Jelen kutatási terv tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Két ország, egy cél, közös siker!

2 Tartalom Szakirodalmi háttér... 3 A kutatás célja... 7 A kutatás akcióterülete... 8 Módszertani leírás... 8 Adatfelvétel... 8 Mintavétel... 9 Kutatási módszer... 9 Időbeni ütemezés A fókuszpontok A minta megtervezése A reprezentatív minta meghatározása A technika Az adatfelvétel ellenőrzése Az adatfeldolgozás módszerei Várt összefüggések A kutatás outputjai Irodalomjegyzék, bibliográfia Felhasznált irodalom A kutatás sikeres megvalósításához az alábbi irodalmakat ajánljuk a kutatók figyelmébe. 16 2

3 Szakirodalmi háttér Az idő egyetlen tudatvalósága a jelen. Múlt és jövő: a mi fikciónk. A múlt: absztrakció, a jövő duplán az. 1 A XX. század gazdasági, társadalmi, hatalmi tapasztalataiban újra és újra szembesülnie kellett az emberiségnek azzal a gondolattal, hogy a rendszer, a Földünk, amelyen élünk, aminek a részei vagyunk, korántsem végtelen, és mi nem vagyunk attól függetlenek. Az erőforrások megszerzésére tett kísérletek és azok felhasználásának módjai a környezetrombolás nagymértékű növekedését vonták maguk után. Bár már sokkal korábban és sokan felhívták a figyelmet a mértéktelen emberi tevékenységek káros hatásaira, mégsem sikerült eddig hatékonyan kezelnünk ezt a problémát. 2 A szerző véleménye szerint ez részben a probléma jövőbeniségének tudható be, vagyis annak, hogy fejlett előrelátási képesség szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk hosszú távon tervezni. Nováky Erzsébet tanulmánya 3 ezért a fenntarthatóságot úgy tárgyalja, mint a jövőhöz erősen kötődő egyik problémát. Ehhez azonban ismernünk kell a fenntartható fejlődés fogalmát, kialakulásának körülményeit. A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés a nemzetközi szakirodalomban. Általános ismertségét Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításával foglalkozó műve váltotta ki, amely 1981-ben jelent meg. A szerző összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása. 4 1 Az idézet Határ Győzőtől származik. 2 Nováky A fenntarthatóság, mint a jövő problémakezelése 4 A fenntartható fejlődés honlapja: 3

4 Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1987-ben,,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is. A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 5 Látható, hogy a definíció két alappilléren nyugszik: a jelen igények kielégítése olyan módon, hogy ne kerüljön minden erőforrás kihasználásra annak érdekében, hogy az elkövetkezendő generációk számára is rendelkezésre álljon. A fenntarthatóság eszméje újabb és újabb dimenziókkal gazdagodott az idők során. A környezeti dimenzió jelent meg elsőként, erősen kapcsolódva a környezetvédelem gondolatvilágához. A természet, az állatok, a folyók, az erdők stb. védelme ma is szorosan hozzátartozik a fenntarthatóság hétköznapi és tudományos fogalmához. A gazdasági dimenzió szinte azonnal követte a természetit, hiszen a természet védelme újfajta termelési módszereket kíván (gondoljunk például az energiagazdaságosság követelményére). A szociális dimenzió jelent meg a legkésőbb, részben a gazdasági megoldásokra és igényekre adott válaszként: a fenntartható módszerek, a zéró gazdasági növekedés gondolata a fejlődő országok számára luxust jelent és veszélyezteti a jelen generációk igényeinek kielégítését. 6 A szerző itt felhívja a figyelmet arra tényezőre is, amely az ember változásának fontosságában érhető tetten. E szerint pedig az értékrend, a kultúra, és a gondolatvilág alakítása is jelentős szerepet játszik. 5 A fenntartható fejlődés honlapja: 6 Nováky

5 Ami egy gyakorló társadalomkutató számára kérdésként felmerülhet jelen helyzetben a következő: hogyan lehet mindezt mérhetővé tenni? A választ különböző mutatószámokban találjuk, melyről Nováky Erzsébet is egy jól áttekinthető összefoglalást ad: Környezeti mutatókkal mérjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, az energia-felhasználást/műtrágya felhasználást a mezőgazdaságban, a hulladékkezelési kiadások mértékét, az erdők területének változását vagy a veszélyeztetett fajok egyedszámait. A gazdasági mutatók közül az egy főre jutó GDP a legismertebb. Mérjük még az egy főre jutó évi energiafogyasztás, a megújuló energiaforrások arányát a fogyasztásban, a környezetvédelmi kiadásokat a GDP százalékában vagy akár az adott vagy kapott fejlesztési segély összegeket a GDP százalékában. A szociális dimenzióhoz a társadalmi mutatók köthetők: a népességnövekedési ráta, a népsűrűség, a migrációs ráta, a születéskor várható élettartam, a munkanélküliségi ráta és a városi lakosság növekedésének aránya. 7 Mint már említésre került Nováky a fenntarthatóságot a jövőhöz köthető problémaként tárgyalja, ehhez azonban meg kell ismerkedni egy teljesen új tudományterülettel, a jövőkutatással. A jövőkutatás a társadalomtudományok közé tartozik, gyökereit a szociálpszichológiában találjuk. Mára már kialakult az a módszertan, amely a jövőkutatást önálló társadalomtudományi diszciplínaként határozza meg. Magyarországon az 1970-es évek óta a Magyar Tudományos Akadémia is elismeri tudományként, a Budapesti Corvinus Egyetem pedig Jövőkutatási Tanszéket is alapított. Nemzetközi szinten is számos szervezet rendeződik a téma köré: World Futures Studies Federation, Association of Professional Futurists, World Futures Society. Globális szinten a technikai haladásnak, a környezeti változásoknak, és a humán tényezőnek tulajdonított egyre nagyobb jelentőség, a megoldatlannak tűnő társadalmi problémák egyaránt 7 Nováky

6 életre hívták a jövővel való foglalkozás interdiszciplináris megközelítését, amely tudatában van annak, hogy az egész mindig több mint a részek puszta összege. A jövőkutatás a mai napig megfelelően egzakt, ugyanakkor csodálatos módon nyitott tudományterület maradt: művelőinek kifejezett törekvése, hogy más diszciplínák képviselőivel együttgondolkodva kutasson. Álljon itt néhány fő kritérium Nováky Erzsébettől a jövőkutatással kapcsolatban: A jövőkutatás célja a bizonytalanság kezelése, mérséklése és a felelősségteljes döntéshozatal támogatása. A jövőkutatás tárgya a változás, azaz a változás természetének feltérképezése és döntéseink következményeinek feltárása. A jövőkutatás módszere a jövőbeni alternatívák képzésének módja, azaz a változás jövőbeni irányainak feltérképezés e és a stabil tényezők megkeresése. A jövő nem megjósolható! A jövőről alternatívákban kell gondolkodni. 8 8 Nováky

7 A jövőkutatás számos módszert tud magáénak, közülük néhányat ezen kutatási terv keretei között is felvázoltunk: Matematikai statisztikai módszerek Itt két különböző eljárás ismeretes: a trendillesztés és a sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata. - Modellalkotás - Szakértői megkérdezés Szcenárióalkotás, jövőalternatívák megfogalmazása Fenntartható fejlődés és jövőkutatás témakörben számos kutatás készült már el, ám egyik sem olyan speciális és komplex, mint ahogyan az alább következő, a fenntarthatóságot Novákyhoz hasonlóan a jövőhöz köthető problémaként tárgyaló kutatási tervben olvasható. A kutatás célja A kutatás elsődleges célja, hogy szakértők bevonásának segítségével feltárjuk azokat a főbb fókuszpontokat és tendenciákat, amelyek meghatározóak a jövőbeli szocio-ökonómiai struktúrák kialakulásának szempontjából Csongrád és Temes megyékben. Továbbá azt vizsgáljuk, hogy az aktuálisan zajló, a fenntartható fejlődés tudatosításáért felelős programok, hogyan hatnak a hétköznapi ember informáltságára, gondolkodására és véleményére. 7

8 A kutatás akcióterülete Csongrád megye, Magyarország Temes megye, Románia Módszertani leírás Adatfelvétel Az adatfelvétel négy lépcsőben, négy módszer segítségével történik, ezáltal a kvalitatív és a kvantitatív módszerek ötvözésre kerülnek. Az adatfelvételben kérdezőbiztosként és kutatóként részt vesznek kutatási asszisztensként és kérdezőbiztosként is a Temesvári Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének hallgatói, amely számukra egyben a tanterv részét képező kutatási gyakorlatot is jelenti. Ennek során egy valós kutatási projekt aktív résztvevőiként szerezhetnek szakmai gyakorlatot. 1. lépcső A tegnap tesztelése a mára. A kutatás első szakaszában egy másodelemzésre kerül sor. Ennek célja, hogy a múltban lévő összevont mutatók (GDP, energiagazdaságossági mutatók, népességnövekedési ráta, HDI Emberi fejlettség index, ISEW Fenntartható gazdasági jóléti mutató, stb.) segítségével egy hipotetikusan elképzelt modellt teszteljünk a mára vonatkozólag. 2. lépcső: A cél, hogy szakértők (társadalom- és természettudósok, civil szervezetek vezetői, stb.) bevonásának segítségével felderítsük a fókuszpontokat, problémákat. Ez a vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy a későbbi adatfelvételhez szükséges, legfontosabb blokkokat, kérdéseket összeállíthassuk. 8

9 3. lépcső: A cél a jelenleg a két megyében zajló, a fenntartható fejlődés fontosságának tudatosítását célzó programok monitorjának megalkotása. 4. lépcső: A kapott eredmények alapján, matematikai statisztikai módszerekkel történő modellalkotás. Mintavétel A második lépcsőben szakértői mintavétel történik. A témában jártas, Csongrád és Temes megyékben alkotó, neves kutatók, szervezeti vezetők felsorolása után kerül kiválasztásra véletlen-szám táblázat segítségével minden második szakértő, így egy minimum 8, legfeljebb 12 fős csoporthoz jutva megyénként. A harmadik lépcsőben központi adatbázisokból (Magyarország esetén: Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal) vett 1000 fős (megyénként) csökkenőmintás módszerre tervezett reprezentatív minta, ahol a mintába került személyek közel 55%-os válaszadási arányával számítunk, mely végére minimum 500 esettel tudunk majd elemezni megyénként. Az 1000 fő megyénként a települések lakosságszámának megfelelő arányokban kerül kiválasztásra. Kutatási módszer Keresztmetszeti vizsgálat. Keresztmetszeti vizsgálat során egy jelenségről egy adott időben nyert metszetet elemezzük. A felderítő kutatások jelentős része keresztmetszeti vizsgálat. Ok-okozati folyamat megértésére törekszünk, melyek az időben zajlanak, ám a következtetésekhez alapul csupán egyetlen időpillanatban végzett megfigyelések szolgálnak. 9

10 Időbeni ütemezés hónap hónap hónap hónap hónap hónap Adatgyűjtés és másodelemzés X A fókuszcsoport megszervezése X A fókuszcsoport lebonyolítása és tartalomelemzés X Kérdőívszerkesztés és mintavételezés X Kérdőív lekérdezése és az adatok elsődleges elemzése X A nyert adatok alapján oksági elemzés X 10

11 A fókuszpontok A tegnap adataiból megjósolható-e a ma? Szakértői vélemények a holnapra vonatkozólag. A fogyasztók környezeti (környezetvédelem), gazdasági (energiagazdaságosság) és szociális (jövő generációra irányuló) attitűdjeinek vizsgálata. Az értékrend, a gondolkodásmód feltérképezése. A Csongrád és Temes megyékben zajló, tudatosságot erősítő programok ismertsége, azok hatékonysága. A fogyasztók neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, jövedelme felőli érdeklődés, ami a későbbi elemzés viszonyítási alapjául fog szolgálni. Modellalkotás holnap. A minta megtervezése A reprezentatív minta meghatározása A reprezentatív minta meghatározását Magyarország esetén a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatbázisából vett szisztematikus véletlen mintavétel alapján végezzük el. 11

12 A technika 1. lépcső: Másodelemzés összevont mutatók segítségével A másodelemzés az adott kutatás témájához kapcsolódó, korábbi időpontban, más célból gyűjtött adatoknak az aktuális kutatási céloknak megfelelő rendszerezését, újraelemzését jelenti. A kutatások másodelemzéssel kezdődnek, mely a legfőbb kiindulási alapja lehet a vizsgálatoknak. Előnye, hogy a már meglévő információk többnyire olcsón, gyorsan megszerezhetőek és általában könnyen hozzáférhetőek. 2. lépcső: Szakértői fókuszcsoportos brainstorming A fókuszcsoportos kutatás célja a feltárás, a megértés és a megismerés. Kreatív fejlesztéskor segít a kreatív stratégia meghatározásában. Gyakran a fókuszcsoport segítségével lehet kideríteni, hogy milyen okok állnak érthetetlen folyamatok hátterében. Emellett olyan csoportok esetében hatékony a fókuszcsoportos kutatás, akiket egyébként nehezen vagy sok energia befektetéssel lehetne külön-külön megkérdezni. A vizsgálatról kép- és hangfelvétel készül egy erre alkalmas, speciális teremben. 3. lépcső: 1000 fős reprezentatív mintás személyes megkeresésre épülő kérdőíves adatfelvétel CAPI (számítógéppel támogatott személyes lekérdezés) segítségével Személyes kérdezéseknél laptop segítségével akár országosan végezhetőek el a kutatások. Megoldásunk alkalmas az önálló számítógépeken történő felmérés elvégzésére is. Szinkronizációs programunk alkalmazásával akár minden nap végén, interneten keresztül küldhetőek az adatok a központi szerverre, illetve frissíthetőek a kérdőív változásai. A kutatás előnye, hogy az adatfelvételi idő viszonylag gyorsabb, mivel nem kell a kérdőíveket kinyomtatni, ami miatt olcsóbb is. A számítógépes rögzítés miatt lehetőség van a folyamatos ellenőrzésre, a hibák kijavítására. 4. lépcső: Sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata A cél a jelenségek közötti kapcsolatok keresése, jellemzése. Független változók hatását keressük az előrejelzésünk tárgyát képező jelenségre korreláció és regressziószámítás alapján, környezeti, gazdasági és társadalmi mutatók bevonásának segítségével. Jól kezelhető, jól strukturált információt ad. 12

13 Az adatfelvétel ellenőrzése Az ellenőrzés módszere a kérdőíves adatfelvétel esetén: személyes kontroll. Az ellenőrzést a már rendelkezésre álló és nyilvános, a mintába került személyek címeinek felhasználásával, újra felkeresésével végezzük el, a mintába került személyek 10%-ának random kiválasztásával. A szúrópróbaszerű ellenőrzéshez a kitöltő valamelyik telefonos elérhetősége rendelkezésre áll! Az adatfeldolgozás módszerei ATLAS.ti-vel Online Survey Editor 1.0 -val SPSS Statisztikai elemzőprogrammal ATLAS.ti-vel A fókuszcsoportos vizsgálat hangfelvételét az ATLAS.ti tartalomelemző program segítségével értelmezzük. Ennek segítségével egy olyan ábrához jutunk el, mely segít bennünket a kérdőív egyes blokkjainak, főbb témáinak és azok kapcsolódási pontjainak megalkotásában. Online Survey Editor 1.0 -val A CAPI módszerrel végzett survey típusú adatfelvételt az Online Survey Editor kérdőívszerkesztő és adatrögzítő programmal végezzük, amely a kérdőív adatait automatikusan egy SPSS-kompatibilis excell adatbázisba menti. A kérdőív véglegesítése után azonnal elkészítjük azt a scriptet, amely az SPSS Syntax parancsait tartalmazza és ennek lefuttatása során az adatbázis elemzéséhez szükséges címkézés és értékelnevezések azonnal elkészülnek, így lehetővé válik az adatbázis tisztítása, amely után elemzésre kész az adatbázis. 13

14 SPSS Statisztikai elemzőprogrammal A mérőeszköz készítésekor fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a megfogalmazott kérdésekből nyerhető változók mérési szintje minél magasabb legyen. Az elemzéskor így lehetőségünk nyílik arra, hogy a kvantitatív módszerrel felvett 500 esetet tartalmazó adatbázison többváltozós paraméteres statisztikai elemzéseket végezhessünk. Ezen felül regressziós eljárások segítéségével próbálunk egy jövőbeli lehetséges modellt felvázolni. Várt összefüggések Az informáltság, a tájékoztatás nem elég széleskörű és/vagy hatékony. A tudatosításra irányuló programok valószínűsíthetően a fiatalabb korcsoportok, illetve a magasabb jövedelműek körében érnek célba. Az alacsonyabb társadalmi csoportokhoz tartozóknál a létbiztonság lesz központi jelentőségű. 14

15 A kutatás outputjai A kutatás során lekérdezett kérdőív adatait tartalmazó, tisztított, elemzésre alkalmas (1 db) adatbázis A kapott survey adatok gyorsjelentés jellegű elemzését tartalmazó dokumentum szerkeszthető (Microsoft Word) formátumban A kapott survey adatok mélyebb, ok-okozati jellegű elemzését tartalmazó dokumentum szerkeszthető (Microsoft Word) formátumban. 15

16 Irodalomjegyzék, bibliográfia Felhasznált irodalom A fenntartható fejlődés honlapja: (Letöltve: ) Nováky 2006: Nováky Erzsébet: Jövőkutatási tanulmányok (Letöltve: ) A kutatás sikeres megvalósításához az alábbi irodalmakat ajánljuk a kutatók figyelmébe Nováky Korompai 1971: Nováky E., Korompai A.: Futurológia - Olvasókönyv I - IV. Válogatott tanulmányok. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Nováky Kovács Korompai Matoricz 1973: Nováky E., Kovács G., Korompai A., Matoricz A. (szerk.): Nagytávlatú jövőkutatás Szemelvények, tanulmányok. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Hideg Kovács 1979: Hideg Éva - Kovács Géza: Jövőkutatás és társadalmi tervezés. KJK, Budapest, Brundtland 1987: Brundtland, G. H. et al.: Our Common Future. Oxford University Press, Oxford - New York, Korompai 1995: Korompai Attila: Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest, Nováky 1995: Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és bioetika. MAGYAR BIOETIKAI SZEMLE Nováky 1995: Nováky Erzsébet: Jövő és értékváltás. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 3-4, Nováky 1996: Nováky Erzsébet: A hazai gazdaság és környezet fejlesztésének stratégiai összekapcsolása. Jövőtanulmányok 7. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jövőkutatás Tanszék, Budapest, Gyulai 1999: Gyulai I.: A fenntartható fejlődés. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc,

17 Nováky 2001: Nováky Erzsébet: Hazánk társadalmi-gazdasági jövőalternatívái. In: Nováky E (szerk.): Magyarország holnap után. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, Nováky 2002: Nováky E., Rabár F.: Egy hazai hosszú távlatú környezetvédelmi modell. In: Rabár F. (szerk.): A kötéltáncos magányossága. Válogatott írások. Osiris Kiadó, Budapest, Nováky 2002: Nováky Erzsébet: Elfogadható jövőlternatívák Magyarország számára a jövő Európájának összefüggésében. In: Besenyei L, Tóth Ané, Tóth L Magyar jövőképek a jövő Európájában. MTA Jövőkutatási Bizottság - Arisztotelész Stúdium Bt, Budapest Nováky 2002: Nováky Erzsébet: Permanent development of futures research methodology. In: Dator JA (szerk.): Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education: (Praeger Studies on the 21st Century). Praeger Publishing House, London, Korompai 2003: Korompai Attila: A fenntarható fejlődés és a természeti erőforrások. In: Bora Gyula, Korompai Attila (szerk.): Természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó, Budapest, Nováky 2003: Nováky Erzsébet: Társadalmi és gazdasági modernizációnk megvalósíthatóságának feltételei. In: Anon (szerk.): Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának IV. Nemzetközi (Jubileumi) Konferenciája. II. kötet: Tudásalapú társadalom, Tudásteremtés - Tudástranszfer, Értékrendváltás, Miskolc - Lillafüred, május Miskolci Egyetem, Miskolc, Nováky 2005: Nováky Erzsébet: Az emberi tényező szerepe a jövő alakításában. In: Nyers J, Belyó P (szerk.): Kihívások és jövőképek a XXI. században. Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest, Nováky Várnagy 2005: Nováky Erzsébet, Várnagy Réka: A fenntarthatóság mint a jövő problémakezelése. In: Tóthné SK (szerk.): A fenntarthatóság aktuális kérdései. Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, Miskolc Nováky 2006: Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és felelősség. MAGYAR TUDOMÁNY Nováky 2006: Nováky Erzsébet: Jövőkutatási tanulmányok (Letöltve: ) 17

18 Bulla - Tamás 2006: Bulla Miklós, Tamás Pál (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon: jövőképek és forgatókönyvek. Új Mandátum, Budapest, Nováky 2007: Nováky Erzsébet: A fenntartható jövő feltételei. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK - HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA 1, Budapest, Mészáros 2008: Mészáros Andrea (szerk.): A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon. KSH, Budapest, Gyulai 2008: Gyulai István: Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről. MTVSZ, Budapest, (Letöltve: ) Nováky 2008: Nováky Erzsébet: Adalékok a fenntartható környezeti jövőnkhöz. Tudatos jelen, fenntartható jövő c. Konferencia, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest, november 26. Nováky 2010: Nováky Erzsébet: Negyvenéves a magyar jövőkutatás. KÖZ- GAZDASÁG 2, Nováky 2010: Nováky Erzsébet: Mi vár ránk a jövőben? Grzegorz W. Kołodko: Megatrendek: Grzegorz W. Kołodko: Megatrendek. KÖZ-GAZDASÁG Nováky 2010: Nováky Erzsébet: Magyarország jövője szakértői előrejelzésekre és nem szakértői véleményekre építve. KÖZGAZDÁSZ FÓRUM Nováky 2010: Nováky Erzsébet: Alternative scenarios for Hungary for the year SOCIETY AND ECONOMY Nováky 2010: Nováky E (szerk.): Magyarország 2025: Tanulmánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás alapján. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, Ligeti 2010: Cserháti Ilona, Keresztély Tibor, Ligeti István (szerk.), Nováky Erzsébet, Takács Tibor, Tóthné Szita Klára, Veigl Helga: Jövőképek és gazdasági stratégiák. Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, Budapest,

19 A kutatási terv a HURO/1001/289/ kódszámú, CROSSRESEARCH projekt keretében készült. Szerkesztette: Rácz Attila Közreműködő szakértők: Bodó Barna Dr. Imreh Szabolcs Kicsiny László Kovács Katalin Rácz Attila Dr. Szabó Éva Zsuzsanna Szász Alpár Zoltán Székely Tünde Jelen kutatási terv tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Két ország, egy cél, közös siker!

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. AZ EU CSATLAKOZÁS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI CSONGRÁD ÉS TEMES MEGYÉBEN -Kutatási

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

A jól-lét mérése. Lorem Ipsum

A jól-lét mérése. Lorem Ipsum A jól-lét mérése Lorem Ipsum Dr. Koós Bálint Dr. Nagy Gábor: A jól-lét mérése és modellezési lehetőségei a hazai és nemzetközi szakirodalom és a most folyó TÁMOP kutatás tükrében TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A gyenge jelek a változásban. Veigl Helga PhD-hallgató, BCE GIDI tudományos segédmunkatárs, BCE Jövőkutatás Tanszék 2009. november 14.

A gyenge jelek a változásban. Veigl Helga PhD-hallgató, BCE GIDI tudományos segédmunkatárs, BCE Jövőkutatás Tanszék 2009. november 14. A gyenge jelek a változásban Veigl Helga PhD-hallgató, BCE GIDI tudományos segédmunkatárs, BCE 2009. november 14. Folyamatos változások és instabilitás Kvantitatív // Kvalitatív Prognosztikai út // Jövőképi

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Idegenforgalmi ismeretek

Idegenforgalmi ismeretek 4. Idegenforgalmi ismeretek Turizmusformák Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd A fenntartható fejlődés fogalma Fenntartható turizmus Készítette: Tóth Éva,

Részletesebben

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Ökológiai gondolat Nézd az Isten művét: ki tudja kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett?

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

A fenntartható fejlődés fogalmának története

A fenntartható fejlődés fogalmának története 2. FENNTARTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓ TURIZMUS A föld egy bizonyos mértékig, valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia. Soltész-Lipcsik Melinda Vállalati és kormányzati kapcsolatok Irodavezető

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia. Soltész-Lipcsik Melinda Vállalati és kormányzati kapcsolatok Irodavezető A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Soltész-Lipcsik Melinda Vállalati és kormányzati kapcsolatok Irodavezető BUSH zárókonferencia 2013 NÉeS elkészítésének folyamata 1. Projekt előkészítése NFM és szakértők

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János Tóth Tamás Baros Zoltán Boros Gábor: A vizsgált terület lehatárolása Tájföldrajzi lehatárolás Társadalomföldrajzi lehatárolás A Cserehát területe A vizsgált három kistérség területe A MEGÚJULÓ

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben