2007. december. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. december. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:"

Átírás

1 Irányelvek és útmutató a horizontális célokhoz érvényesítéséhez a finanszírozási mechanizmusok által támogatott projektekben az EGT Finanszírozási Mechanizmushoz és a Norvég Finanszírozási Mechanizmushoz Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elısegítése érdekében címő pályázati felhíváshoz Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: december

2 Általános információk: A horizontális célokról részletes információ: Jelen irányelvek illeszkednek más, hasonló célkitőzéseket szem elıtt tartó szereplık - különösképpen az Európai Unió, egyéb nemzetközi szervezetek, adományozó államok, kedvezményezett államok és NGO-k - stratégiáiba. A négy horizontális cél, amelyeknek meg kell valósulnia a finanszírozási mechanizmusokból támogatott projektekben: Jó kormányzás, és korrupciómentesség Fenntartható fejlıdés Nemek közötti egyenlıség Kétoldalú együttmőködés A horizontális célok irányelveinek a projektciklus egészében érvényesülnie kell: 1. a projektötlet kidolgozásánál 2. a projektek rangsorolásánál 3. a projektek értékélésénél 4. a támogatási döntés megszületésekor 5. a projekt végrehajtása és ellenırzése során A horizontális célok értékeléséhez ellenırzılista készült. Az ellenırzılista a projekt megtervezéséhez és mőködtetéséhez nyújt segítséget, és ez alapján ellenırizhetı a horizontális célok érvényesítése. Az EGT támogatásokból részesülı projektek sokféleségébıl eredıen nem minden projekt járul egyformán hozzá minden horizontális cél megvalósításához. Ezért az ellenırzılistán szereplı kérdések relevanciája változhat, a felsorolt kérdéseket rugalmasan lehet kezelni, és nem releváns megjegyzéssel lehet jelölni, az adott pályázatra nem vonatkozó szempontokat. Mindazonáltal a horizontális célok projektben történı érvényesítése nem választható, nem járulékos elem, a teljes folyamat részévé kell tenni, szerepeltetni kell a projekt ciklusban és mindenhol ahol lehetséges, érvényesíteni kell. A horizontális célok érvényesítésének vizsgálata, minden, a finanszírozási mechanizmusokhoz benyújtott pályázatnál az elbírálás részét képezi. A horizontális célok bemutatása A horizontális célok érvényesítése hozzájárul a finanszírozási mechanizmusok átfogó céljainak eléréséhez. Ezek a következık: a gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségek csökkentése a 2004 májusában az EU-hoz illetve az EGT-hez csatlakozott országok segítése a Belsı piacba történı beilleszkedésben. A régi és az új EGT tagállamok közötti politikai és gazdasági kapcsolatok erısítése 1. A jó kormányzás és korrupciómentesség irányelvei A jó kormányzás alapvetı fontosságú minden ország gazdasági és társadalmi fejlıdésének szempontjából, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik a finanszírozási mechanizmusok célkitőzéseihez. 2

3 A jó kormányzás gyakorlata a finanszírozási mechanizmusokban a következı elvek mentén érvényesíthetı: elszámoltathatóság: a projekttel kapcsolatos fontosabb információkhoz és a pénzügyi adatokhoz való hozzáférés biztosítása minden ellenırzı szervnek, az összeférhetetlenség biztosítása átláthatóság: a finanszírozási mechanizmusokból támogatott projektek elbírálásának és a közbeszerzési eljárásának nyílt lefolytatása, a nyilvánosság tájékoztatása részvétel: civil szervezetek, független szakértık bevonása a pályázatok kiválasztásába, végrehajtásába, ellenırzésébe egyenlıség: a szabálytalanságok súlyuktól független - azonos módon történı elbírálása jogrend: az Európai Bizottság, a nemzeti és a mechanizmusok által elıirt jogszabályok pontos betartása kapacitás és kompetencia: A szabálysértések gyors, hatékony és a megfelelı szakértık bevonásával történı kivizsgálása a szükségletek iránti érzékenység Ellenırzılista Hogyan járul hozzá a projekt a nyilvánosság szélesebb rétegeinek tájékoztatásához és/vagy az átláthatósághoz? Hogyan járul hozzá a projekt a civil társadalom bevonásához a döntéshozatali eljárásokba? Hogyan érvényesíti a projekt az elszámoltathatóság elvét azokkal szemben akik érintettek a projektben? Milyen proaktív megközelítéseket alkalmaz a projekt a korrupció megelızésével és kezelésével kapcsolatban? Hogyan állapítható meg, hogy a projekt valóban valós igényeket elégit-e ki? Minden projekttel kapcsolatban általános követelmény, hogy nem mondhat ellent a jó kormányzás elveinek. A horizontális célok elbírálását egybevetik más bírálati eredményekkel úgymint a pályázó alkalmassága, az alkalmazott módszerek relevanciája, a kockázatok és a gazdasági megvalósíthatóság. A jó kormányzás irányelvei biztosítják, hogy a finanszírozási mechanizmusok végrehajtása nyílt és átlátható legyen. A jó kormányzás irányelveinek céljai a következık: a korrupció és a rossz gazdálkodás megelızésével, beazonosításával, és kezelésével, szankcionálásával kapcsolatos gyakorlat kialakítása és fenntartása a jó kormányzás elveinek valamint az adományozó államok elvárásainak érvényesítése a finanszírozási mechanizmusok pályáztatása és végrehajtása során annak elısegítése, hogy nyilvánosságot kapjanak azok az információk, melyeknek segítségével a mechanizmusokkal kapcsolatban felmerülı szabálytalanságokat bárki jelentheti az illetékes hatóságoknak a nyilvánosság tájékoztatása a szabálytalanságok szankcionálásáról. Megelızés A korrupció megállításának leghatékonyabb módja a megelızés. A Finanszírozási Mechanizmusok a korrupció megelızése érdekében kérik a következıket: a projekttel kapcsolatos fontosabb információkhoz és a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést civil szervezetek és független szakértık bevonását a pályázatok kiválasztásába, szakmai és pénzügyi ellenırzésébe és a monitoring eljárásba a finanszírozási mechanizmusokból támogatott projektek elbírálásának és a közbeszerzési eljárás nyílt lefolytatását 3

4 az Európai Bizottság és a nemzeti közbeszerzési szabályok pontos betartását indokolt esetben az elszámolható költségek kifizetett számlák alapján történı kifizetését a finanszírozási mechanizmusok adminisztrációjában, elbírálásában, monitoringjában résztvevı egyének és intézmények összeférhetetlenségi nyilatkozatát Azonosítás A Finanszírozási Mechanizmus Iroda megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy minden olyan információt megszerezzen, amely hozzájárulhat az esetleges korrupció vagy rossz gazdálkodás leleplezéséhez. A Finanszírozási Mechanizmus Iroda támogat minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a korrupciós ügyek feltárásához. A szabálytalanságok azonosításának eszközei pl.: a projekttel kapcsolatos fontosabb információkhoz és a pénzügyi adatokhoz való hozzáférés biztosítása független bíráló és monitoring szakértık bevonása külsı projekt monitoring használata pl. bejelentés nélküli helyszíni szemle Szankcionálás A Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI) szoros kapcsolatban áll az illetékes Focal Pointtal (Magyarországon ezt a szerepet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tölti be) a jó kormányzás irányelvek alkalmazásának nyomon követésében Az FMI-t az EBoA és a Norvég Fıauditor Iroda, a Focal Pointokat pedig az illetékes nemzeti audit hatóság ellenırzi. A Finanszirozási Mechanizmus Iroda és a Focal Pointok kötelesek együttmőködni a fent említett szervezetekkel minden vizsgálatban. A Finanszírozási Mechanizmus Iroda együttmőködik egyéb, az EU szabálytalanságok megelızésével megbízott szervezeteivel, mint pl. az OLAF-fal. A finanszírozási mechanizmusok adományozó államai: megkövetelik az összeférhetetlenség kiküszöbölését felfüggeszthetik a támogatás egy részét vagy akár egészét arra az idıre, ameddig a Finanszírozási Mechanizmus Iroda ki nem vizsgálja korrupcióval vagy rossz gazdálkodással kapcsolatban felmerült gyanút. kérhetik a támogatás visszatérítését, ha a vizsgálatot követıen a korrupcióval vagy rossz gazdálkodással kapcsolatban felmerült gyanú beigazolódik. kérhetik a közalkalmazottak, a személyzet és a támogatásközvetítı szervezet ideiglenes felfüggesztését arra az idıre, ameddig a szabálytalanságokat ki nem vizsgálják kezdeményezhetik a közalkalmazottak, a személyzet és a támogatásközvetítı szervezet elmozdítását, amennyiben a szabálytalanságokkal kapcsolatos gyanú beigazolódik. fekete listára tehetik a bizonyított szabálytalanságokban részt vevı szervezeteket, illetve azokat a szervezeteket, amelyeket már más adományozók kizártak. Bıvebb információk a szabálytalanságok jelentésével kapcsolatosan: Irregularities Guideline (www.nfu.hu) 1.1 A korrupciómentesség irányelvei A jó kormányzást veszélyeztetı tényezık közül az adományozó államok a korrupciót ítélik a legártalmasabbnak. A korrupció és a rossz gazdálkodás hátráltatja a gazdasági fejlıdést. Az adományozó államok ezért zéró toleranciát hirdetnek a korrupció minden formájával szemben. Az Finanszírozási Mechanizmus Iroda feladatainak egyik kiemelkedı eleme a jó kormányzás biztosításával és a korrupció és rossz gazdálkodás megelızésével kapcsolatos tevékenységek irányítása. 1.2 A jó kormányzás korlátai A korrupció visszaélés a megbízott hatalommal saját célra történı haszonszerzés érdekében a szociális és gazdasági fejlıdés legnagyobb akadálya. A finanszírozási mechanizmusok adományozó államai a korrupció minden formáját elutasítják, beleértve a 4

5 megvesztegetést, sikkasztást, csalást, zsarolást, részrehajlást és a neopotizmust (az a gyakorlat, ami megengedi a rokonoknak, hogy ugyanannál a munkáltatónál dolgozzanak.) A finanszírozási mechanizmusok nagyszámú potenciális kedvezményezettnek nyújtanak támogatást számos prioritást élvezı területen különbözı eszközökkel. Ez a sokszínőség a megvalósításban növeli a finanszírozási mechanizmusok céljai megvalósításának esélyeit, ugyanakkor növeli a korrupció és a rossz gazdálkodás kockázatát is. Az adományozó államok tisztában vannak ezzel a dilemmával, de az ezzel járó kockázat nem akadályozza meg ıket abban, hogy minél több lehetıséget próbáljanak teremteni. Mindez nem változtat az adományozó államok korrupcióval és rossz gazdálkodással kapcsolatos álláspontján, azon, hogy a szabálytalanság minden formájával szemben kemény fellépést várnak el a finanszírozási mechanizmusok végrehajtása során. 1.3 Panasztételi eljárás A panasztételi eljárás célja: annak a biztosítása, hogy bárki jelenthesse, ha valamilyen szabálytalanságot észlel, a panaszok bizalmas kezelésének biztosítása a szabálysértések megfelelı kivizsgálása és szankcionálása. A panasztételi eljárás azokban az esetekben alkalmazható, ha a jelentett szabálytalanság fenyegeti a finanszírozási mechanizmusok helyes felhasználását, vagy ha a korrupció, rossz gazdálkodás gyanúja a támogatási alap menedzsmentjével kapcsolatos A panasztételi eljárás nyilvánosságra hozatala A panasztételi eljárás nyilvános. Az irányelveket és a kapcsolattartók elérhetıségét akiknél panaszt lehet tenni - fel kell tőntetni a Finanszírozási Mechanizmus Iroda és az illetékes Focal Pont website-ján, ismertetni kell minden a mechanizmusokkal kapcsolatos nyilvános eseményen, és kérésre ki kell szolgáltatni. Az információk angolul megtalálhatóak: honlapon, és minden kedvezményezett állam nyelvén, az erre a célra fenntartott honlapon. A Finanszírozási Mechanizmus Iroda és minden Focal Point köteles kiemelten hozzáférhetıvé tenni a következıket: a jó kormányzás irányelveit és a panasztételi eljárás rendjét; a Finanszírozási Mechanizmus Iroda igazgatójának és az illetékes Focal Point vezetıjének a nevét, levelezési címét, telefonszámát és címét a Finanszírozási Mechanizmus Irodát ellenırzı szervek (EBoA, a Norvég Fıauditor Iroda), az illetékes nemzeti audit szervek vagy ombudsmanok elérhetıségét, ahol bárki jelentheti, ha valamilyen szabálytalanságot észlel A panaszok kezelése A Focal Point által alkalmazott eljárás követi a hazai gyakorlatot és alkalmazkodik jelen irányelvekhez. Az eljárás nyilvános. A Finanszírozási Mechanizmus Iroda panaszkezelési eljárásának lépései a következık: A Finanszírozási Mechanizmus Iroda igazgatója kijelöli azokat a személyeket, akik kivizsgálják a jelentett szabálytalanságokat; írásban visszaigazolja a panasz érkezését beleértve a panasz kezelésével kapcsolatos tervezett intézkedést és annak hozzávetıleges határidejét; bevonja a Finanszírozási Mechanizmus Iroda, az adományozó és a kedvezményezett állam képviselıit vagy külsı monitoring szakértıket a finanszírozási mechanizmussal kapcsolatos szabálytalanságok kivizsgálásába; biztosítja, hogy minden a kivizsgálási eljárásba bevont szervezet a lehetı legrövidebb idın belül kivizsgálja a panaszt és állást foglal az üggyel kapcsolatban, elítéli a korrupciós ügyeket vagy elutasítja a nem bizonyítható állításokat; 5

6 alkalmazza a szabálytalanságokkal foglalkozó útmutatóban leírtakat a bizonyított szabálytalanságokkal kapcsolatban; írásban értesíti a közösség tagjait a kivizsgálás eredményérıl, és a tervezett intézkedésekrıl; az FMI köteles minden korrupcióval vagy rossz gazdálkodással kapcsolatos esetrıl a hivatalos vizsgálati és igazságszolgáltatási szervet értesíteni. 2. A nemek közötti egyenlıség irányelvei A nemek közötti egyenlıség kérdése kiemelt helyet foglal el az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus adományozó államainak programjában. A nemek közötti egyenlıség horizontális célként való felvétele a finanszírozási mechanizmusok céljai közé annak a ténynek az elismerése, hogy a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatások hatékony felhasználása elképzelhetetlen a nemek közötti egyenlıség szempontjainak szem elıtt tartása nélkül. A nemek közötti egyenlıség irányelveinek alkalmazása megköveteli, hogy a férfiak és nık egyenlı számban képviseltessék magukat a gazdasági, szociális, kulturális élet területén valamint a szakpolitikákban és a döntéshozásban. Csak ilyen módon érhetı el, hogy a nemek egyformán érvényesülhessenek a társadalomban. Ez magában foglalja a források nemek közötti egyenlı elosztását, a felelısségek és a hatalom újraelosztását, és a nemi alapon történı hátrányos megkülönböztetéstıl való mentességet. 2.1 A nemek közötti egyenlıség fı dimenziói Bár a nemek közötti egyenlıség érvényesítésének dimenziói között gyakran vannak átfedések, és az ezzel kapcsolatos kérdések különbözı módokon oszthatók fel, a finanszírozási mechanizmusok a következı kategóriákra osztották ezeket: - gazdasági és társadalmi jogok - emberi jogok - az erıszak megelızése - a döntéshozatali eljárásokban való részvétel Az kategóriák közötti átfedések miatt az intézkedések eredményei nem köthetıek egyértelmően egy speciális kategóriához. Következésképpen egy bizonyos területen végzett tevékenység eredményeképpen más kategóriák célkitőzései is megvalósulnak. Ellenırzılista Általános kérdések Hogyan veszi figyelembe a projekt a nemi különbségekbıl adódó eltérı igényeket, és miként képes ezeket a nemek eltérı körülményeire alkalmazni? Hogyan építi be projekt az adott ország már meglévı tapasztalatait és/vagy a jelenlegi esélyegyenlıséggel kapcsolatos gyakorlatait? Hogyan alkalmazza a projekt a szempontjából releváns esélyegyenlıségi intézkedéseket és célokat? Hogyan képes a projekt esélyegyenlıségi szempontból lényegi információkkal szolgálni? Gazdasági és társadalmi jogok Hogyan járul hozzá a projekt az életen át tartó tanulás támogatásához, valamint a nık munkaerıpiaci részvételéhez? Hogyan járul hozzá a projekt a nık kereseti lehetıségeinek növeléséhez? Hogyan erısíti a projekt a szociális jogokat, és/vagy hogyan segíti a nıket családi és munkahelyi kötelezettségeik összehangolásában? Hogyan csökkenti a projekt a nık társadalmi kirekesztését? 6

7 Emberi jogok Hogyan segíti elı a projekt a szervezetek és közintézmények a nık jogainak erısítésére és lehetıségeinek javítására irányuló tevékenységét? Erıszak megelızés Hogyan járul hozzá a projekt a nık hatalmának növelésére (empowering women) irányuló figyelemfelkeltı kampányokhoz és az erre irányuló tevékenységekhez? Döntéshozatali eljárásban való részvétel Hogyan járul hozzá a projekt a nık politikai és gazdasági döntéshozásba való bevonásához? Hogyan vonja be a projekt mind a nıi mind a férfi érintetteket a konzultációs folyamatokba? Hogyan segíti elı a projekt a nık részvételét magában a projektben (a projekt stábban, az irányító bizottságban) További birálati szempontok A támogatók minden olyan a pályázatot elutasítanak amelyek bármelyik nemet diszkriminálják, vagy bármilyen formában hozzájárulnak a már meglévı nemek közötti egyenlıtlenségek erısítéséhez. Ha például azt a pályázót, amelynek a pályázatában nincs hivatkozás az esélyegyenlıségi elvekre pedig releváns lenne az adott területen hiánypótlásra szólíthatják fel. Továbbá, az ilyen esetekben, támogatási feltételként kell meghatározni ennek pótlását. A monitoring nagyon fontos eszköze az esélyegyenlıségi elvek alkalmazásának nyomon követésének. A monitoring elısegítése érdekében az adatokat nemek szerinti bontásban kell rendelkezésre bocsátani, a jelentéstételi kötelezettségnek pedig tartalmaznia kell a nemek közötti egyenlıségi szempontokat, az utólagos értékelésnek pedig nem csak az adott intézkedés hatását kell mérni, hanem le kell vonni a tanulságokat és javaslatokat kell tenni a továbbfejlesztésre (folytathatóság) Gazdasági és társadalmi jogok A nemek közötti egyenlıség gazdasági jogi komponensének lényege, hogy minden férfinek és nınek egyenlıen kell részesülnie a gazdasági fejlıdésbıl. Mivel ez maga után vonja a nık gazdasági életbe történı integrációját, ezért ez az elv szorosan kapcsolódik a társadalmi jogok kérdéséhez is. Olyan kezdeményezések, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlıségi kérdések gazdasági dimenziójának javításához: a munkaerıpiaci egyenlıtlenségek felszámolása férfiak és nık egyenlı díjazása a szakképzésben való egyenlı részvétel rugalmasabb munkakörülmények biztosítása, óvodai, bölcsıdei ellátás biztosítása Az olyan kezdeményezések járulnak hozzá a szociális esélyegyenlıség javításához, amelyek figyelembe veszik a szülıi szerepet a munka, a karrier és a magánélet összeegyeztetésében Emberi jogok Mint ahogyan az, az ENSZ 1992-es bécsi Emberi Jogi Konferenciáján és az ENSZ 1995-ös pekingi Nıi Jogokról szóló Világkonferenciáján megerısítést nyert: A nık jogai emberi jogok, nem külön jogi kategória. Ezért ez a dimenziója a nemek közötti egyenlıségnek az alapvetı emberi és szabadságjogok kérdése is egyben. Ez a komponens elsısorban a nık hátrányos megkülönböztetésére fókuszál Az erıszak megelızése 7

8 Ez a komponens a nık ellen elkövetett erıszak, a családon belüli erıszak, szexuális zaklatás kérdésével foglalkozik. Ez a komponens nemcsak a megelızésre koncentrál, hanem az áldozatok támogatására is. Továbbá ugyanezen kategória alá sorolandó a szexuális egészség és a reprodukciós jog kérdése is, és minden olyan kezdeményezés amely a hátrányos megkülönböztetés csökkentését, a nıi jogok védelmét és a nık ellen elkövetett erıszakos cselekmények megelızését szolgálják Döntéshozatali eljárásban való részvétel Az az általánosnak nevezhetı jelenség, hogy politikai és gazdasági vezetıi pozícióban lévı nık száma alacsony alapvetı demokratikus deficitrıl árulkodik. Minden olyan kezdeményezés ez alá a komponens alá tartozik, amely a nık bevonását célozza a politikai, gazdasági döntéshozatalba. 3. A fenntartható fejlıdés irányelvei A fenntartható fejlıdés kérdése alapvetı fontosságú az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus adományozó államai számára. A fenntartható fejlıdés egy olyan tervezési és döntéshozatali szemléletmód, amelynek kitőzött célja a gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségek tartós csökkentése és a környezet megóvása. Mindezek alapján az EGT támogatásokból részesülı projekteknek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlıdéshez. A fenntartható fejlıdés definíciója: A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tılünk, hogy a jelen és jövı generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minıségét, értékeit megırizzük. Ettıl a rendszertıl az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövıbeli esélyeit. 3.1 A fenntartható fejlıdés pillérei A fenntartható fejlıdésnek három pillére a gazdaság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. Jelen irányelv a következıképpen definiálja ezeket: a környezet képezi az alapját a fenntartható fejlıdésnek a gazdaság az eszköz a fenntartható fejlıdés céljának eléréséhez az élhetı élet (a szociális dimenzió) a fenntartható fejlıdés célja Környezet az alap A természetes környezet az ökoszisztéma az emberi tevékenységtıl túlterhelt. Ennek a túlterheltségnek a csökkentése jelenleg az egyik legfontosabb feladat. Az élı környezet és a természeti erıforrások védelme és egyensúlyának fenntartása alapvetı feladat. Néhány egyszerő mégis alapvetı célt kell magunk elé tőznünk, mint például: a globális felmelegedés korlátozása a fajok védelme, a változatosság (a biodiverzitás) megırzése a szennyezıanyag-kibocsátás csökkentése stb Gazdaság az eszköz A gazdasági irányelveket és a piaci mechanizmusokat a fenntartható fejlıdés elısegítése érdekében kell alkalmazni. A fenntartható fejlıdés elısegítését ösztönzı tevékenységek: a fenntartható befektetések jövedelmezıvé tétele mind a magán mind az állami szektorban fenntartható fejlıdésrıl való tudás és megoldások összekapcsolása a kutatásokkal, valamint a fogyasztói döntések (tudatos vásárlás) befolyásolása minden szinten Szociális a cél A fenntartható fejlıdés gondolatának lényege, hogy figyelmünket ne csak a jelen szükségleteire, hanem jövı generációk létéhez szükséges feltételek megteremtésére 8

9 irányítsuk. A jelen és jövı generációja számára egyaránt élhetı élet megteremtése a fenntartható fejlıdés célja. A szociális dimenzió azért is fontos, mert a fenntartható fejlıdés csak olyan emberek által érhetı el, akik magukénak érzik a problémát. Ezért a fenntartható fejlıdés szociális dimenziójába beletartozik a civil társadalom támogatása is, valamint a civilek bevonása a döntéshozatali eljárásokba. Ezen felül a szegénység elleni küzdelem, az antidiszkrimináció, és a szociális biztonság megteremése. 3.2 A fenntartható fejlıdés és az EGT támogatások A fenntartható fejlıdés irányelvének az EGT támogatásokban kettıs szerepe van: 1. horizontális célként minden projektben - a horizontális céloknak abban az esetben is meg kell felelni, ha azokat a támogatások céljai közvetlenül nem tartalmazzák. 2. és egyes projektek elsıdleges célkitőzéseként A fenntartható fejlıdés irányelvének a projektciklus egészében érvényesülnie kell. Bár minden pályázat egyéni elbírálás alá esik, a fenntartható fejlıdés irányelvét, a fenntarthatósági szempontokat kötelezıen érvényesíteni kell minden projekt minden lehetséges szintjén. Ellenırzılista Környezeti A fenntartható fejlıdés környezeti dimenziójának kulcskérdései, hogy az adott projekt pozitív hatást gyakorol-e a környezetre, valamint, hogy a legfontosabb környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi-e. Milyen mértékben befolyásolja (csökkenti/elızi meg) a projekt a mérgezı szennyezıanyag kibocsátást? A projekt hozzájárul-e a természeti értékek helyreállításához? A nem megújuló energiaforrások használatát csökkenti-e a projekt? Hozzájárul-e a projekt a biodiverzitás megırzéséhez? Hogyan járul hozzá a projekt a zöld(köz)beszerzési célok - környezettudatos vásárlói magatartás - eléréséhez? Gazdasági A fenntartható fejlıdés gazdasági dimenziójánál fontos megjelölni azokat az ösztönzıket, amelyek hatást gyakorolnak a projektre és amelyek meghatározzák, hogy a projekt milyen mértékben járul hozzá a fenntartható fejlıdés gazdasági feltételeinek megteremtéséhez. Hogyan erısíti a projekt az ökoszisztéma védelmének pénzügyi feltételeit? Minden az ökoszisztémára hatással lévı költséget figyelembe vett a projekt? Költséghatékony-e a projekt? Követi-e a projekt azokat a nemzetközi környezetvédelmi jogi elveket (Polluter Pays Principle) amelyben azok a szabályok vannak lefektetve, hogy a környezetszennyezıknek miként kell megtéríteniük az általuk okozott károkat? Szociális A fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos szociális intézkedések magukban foglalják a társadalom tájékoztatását, bevonását. Ezeknek az intézkedéseknek általában nincs közvetlen környezeti hatásuk. Ugyanakkor az intézkedések bizonyos környezetvédelmi tartalmú feladatok kibıvítésével és egyes környezeti tartalmak erısítésével jelentıs mértékben hozzájárulhatnak a környezettudatos magatartás és fenntartható gazdasági és társadalmi normák kialakulásához. A szociális dimenzió másik része szervesen kapcsolódik a többi horizontális célhoz: a jó kormányzáshoz, a nemek közötti egyenlıséghez. 9

10 Milyen mértékben közvetíti a projekt a társadalom felé a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat? Hogyan befolyásolja a projekt az állampolgárok környezettudatos viselkedését? Pozitív hatással van-e a projekt a közegészségügyre? Hogyan járul hozzá a projekt a fenntartható fejlıdés elveinek hatékonyabbá tételéhez? - / - 10

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI KÖZGYŐLÉS Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, 2008. május 16 17-én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára 2008. május 1., csütörtök

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPJÁNAK ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tata Város Önkormányzati Képviselı-testület Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága a város természeti és épített környezetének megırzése, a környezetállapot javítását szolgáló

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében 7.3.2012 A7-0033/11 11 Romana Jordan 38 bekezdés 38. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági tervet frissíteni kell, olyan kötelezı célkitőzésekkel kiegészítve, amelyek tényleges, számszerősített intézkedések

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatására, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. İsz János.

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. İsz János. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. İsz János Energiapolitika energetikai MSc szak 3. témakör Fenntartható fejlıdés EU definíció

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény

A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény P7_TA(2011)0237 A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a háztartási alkalmazottakról szóló, ajánlással kiegészített

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában P7_TA(2011)0427 A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az emberi jogok, a szexuális irányultság és a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben