GÉPKÖNVV TEG zártrendszerő evaporatív folyadékhőtı család

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPKÖNVV TEG zártrendszerő evaporatív folyadékhőtı család"

Átírás

1 GÉPKÖNVV TEG zártrendszerő evaporatív folyadékhőtı család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/ Fax: 34/

2 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEG típusjelő zárt rendszerő folyadékhőtı családra általánosan érvényes, mőködési, kezelési, karbantartási, balesetvédelmi stb. tudnivalókat tartalmazza. A vevı által rendelt konkrét átépítési nagyság paraméterei a gépkönyvhöz mellékelt mőszaki adatlapon és vázlatrajzon találhatók A standard kialakítástól eltérı csatlakozó mérető, vagy külsı kivitelő termék mőszaki adatait szintén a melléklet tartalmazza. Mind a standard, mind az ettıl eltérı (egyedi) termékre vonatkozó adatokat a szállítási szerzıdés tartalmazza, és vitás kérdésekben mindig ez a mértékadó. Célszerő a folyadékhőtı üzembe állítása elıtt a gépkönyvet figyelmesen áttanulmányozni mindazoknak, akik a berendezést üzemeltetni fogják (megbízott vezetık, technológusok, gépkezelık, karbantartók stb.). 1. Jogi deklaráció: Tilos ezt a gépkönyvet és mellékleteit harmadik fél részére sokszorosítani, átadni, vagy publikálni. A berendezés garanciális feltételeit az érvényes szállítási szerzıdés tartalmazza. 2. Szavatossági nyilatkozat: A gépkönyv az alább felsorolt pontjaiban foglalt adatokért az eladó szavatol. 1. A gép fı jellemzı méretei 2. A gép teljesítményadatai 3. Az átvételi jegyzıkönyvben szereplı mért értékek 4. A gyártómő szavatolja a gyártásból eredı hibák kijavítását aszerzıdésben meghatározott idıpontig. A szavatosság nem vonatkozik az alábbi esetekre: a, rendellenes használat b, szakszerőtlen kezelés c., erıszakos külsı behatás d, helytelen tárolás e, helytelen szállításból adódó meghibásodás f, elemi kár g, egyéb, nem a gyártómő hibájából eredı meghibásodás A szállító és gyártó fenntartja a jogot a mőbizonylatban nem szereplı adatok változtatására. 3. Szerkezeti és mőködési leírás: 3.1 Szerkezeti leírás A TEG zárt rendszerő folyadékhőtı családját ipari mérető folyadék-visszahőtési feladatra fejlesztettük ki, olyan felhasználási célokra, amikor a hőtendı folyadék zártrendszerő visszahőtése (elpiszkolódás, környezetszennyezés stb. miatt) követelmény.

3 A berendezés alkalmas vízgız visszahőtésére (cseppfolyósítására) is. A folyadékhőtı alsó része az acéllemezbıl hegesztett, majd festett csepptálca, amelyen a légbeszívó rácsok és a hőtıvíz forgató rendszer egyes elemei találhatók (vízutántöltı, túlfolyó, vízszívó csonk, tisztító csonk). A csepptálca alján a rögzítést és megtámasztást szolgáló acélgerendázat került elhelyezésre. A csepptálcára épül a hıcserélıket és vízpermetezı rendszert magába foglaló felsı rész, mely horganyzott és festett lemezzel burkolt. A ventilátorok a levegıt alulról felfelé áramoltatják. A ventilátorszekrény a berendezés legfelsı eleme Mőködés A hőtendı folyadék a simacsöves csırendszerben hől le. A csırendszerben fellépı hıcsere evaporatív jellegő, azaz a hőtendı folyadék a csıfalon keresztül a csı külsı felületére permetezett és ott részben elpárolgó víznek adja át hıjét. A párolgó víz és levegı közötti hıcsere, párolgással és konvektív úton jön létre. A permetezett vízbıl a levegı által elragadott cseppek eltávozását mőanyag cseppleválasztó akadályozza meg. A csırendszerrıl lehulló víz a csepptálcában győlik össze, innen kell visszajuttatni a permetezı rendszerbe. A párolgási vízveszteség pótlását a vízutántöltı úszós szelep automatikusan végzi. A medence túlfolyó csonkja az esetleg fellépı víztöbbletet vezeti el. 4. Kezelés és karbantartás: 4.1 Negyedévenként ellenırizni kell a folyadékhőtı mozgó részeit (a ventilátorok és szivattyúk vill. motorjai). Szükség esetén a villamos motort, szivattyút meg kell tisztítani, azok csapágyait zsírozni, vagy szükség esetén lecserélni. 4.2 A csepptálcából a vizet a szennyezıdési fok függvényében idıszakonként le kell ereszteni. A szőrı és a vízmedence tisztítása után a csepptálcát friss vízzel kell feltölteni. Szükség esetén a vízelosztó rendszer és a mőanyag betét tisztítását a lemezburkolat eltávolítása után lehet elvégezni. A folyadékhőtı csak vegyileg semleges vízzel üzemeltethetı ( ph érték 6,8 és 7,5 között). 4.3 Téli üzemeltetéskor a csepptálcából és a szivattyúból a vizet le kell ereszteni. Ebben az esetben a folyadékhőtı léghőtıként üzemel. A vízleeresztést a víz+5ºc hımérsékleténél már el kell végezni. Természetesen száraz folyadékhőtıként mőködtetve a hőtıteljesítmény kisebb, ezért szükség lehet télen is a vizes üzemre. Ekkor azonban gondoskodni kell a fagyvédelemrıl. Amennyiben a hőtendı közeg víz, téli üzemben fennáll a csırendszer elfagyásának veszélye. Ezt elkerülendı, mind a berendezés hőtırendszerbe tervezésénél, mind a kezelés során rendkívül körültekintıen kell eljárni. A fentiek miatt a berendezést téli üzemben csak akkor javasoljuk víz hőtésére, ha a folyamatos mőködés biztosított. Amennyiben a berendezést téli üzemben szakaszosan szeretnék mőködtetni, az elfagyás elkerülése végett glikol hőtıközeget kell alkalmazni.

4 4.4 A vízkı eltávolítása a hıcserélı csıköteg felületérıl: A berendezés mőködése során a környezettel érintkezı víz, szennyezıdéseket okoz a csıfelületeken, illetve a párolgás következtében vízkı rakódik le. Már 1-2 mm-es lerakódás is jelentısen rontja a csırendszer teljesítményét. Az idıszakos tisztítás a folyadékhőtı részleges szétszedése után mechanikusan és savazással történhet. A csırendszer külsı felületének tisztítása elıtt minden esetben ki kell kérni a gyártó szakvéleményét, illetve szaktanácsát a tisztítás részletes végrehajtására vonatkozóan. A tisztítás során esetleg megsérült felületvédelmet javítani kell. Szakszerőtlen tisztítás esetén a berendezés megsérülhet, baleset és környezetszennyezés történhet. Évente legalább egyszer ellenırizni kell a védıföldelés épségét, és a villanymotorok szigeteltségét. A villamos berendezések felülvizsgálatára az érvényes szabványok a mértékadóak. Az elvégzett ellenırzéseket, karbantartásokat, javításokat célszerő gépnaplóban rögzíteni. A villamos felülvizsgálatok jegyzıkönyveit is itt célszerő győjteni. 5. Tőz és balesetvédelem: Nyílt láng használata és szikraképzıdéssel járó munkálatok végzése a folyadékhőtı közvetlen közelében TILOS!, mivel a berendezés a zajcsökkentés érdekében gyúlékony mőanyag elemeket tartalmaz. A folyadékhőtı villamos szerelésénél be kell tartani az érintésvédelemre és szerelésre vonatkozó szabványokat. A folyadékhőtı légterébe robbanásveszélyes folyadék vagy gáz nem kerülhet. Bárminemő javítás, karbantartás vagy a folyadékhőtın végzett munka csak kikapcsolt ( illetve szükség szerint lekötött) villamos hálózat esetén történhet! 6. Szerelés és üzembehelyezés 6.1 Szállítás A folyadékhőtı emelése a modulok felsı részén található emelıfülek segítségével, kötéllel lehetséges Szemrevételezéssel állapítsuk meg, hogy a folyadékhőtın nincsenek-e külsérelmi nyomok, hiányosságok. Hibák, sérülések esetén jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyben pontosan le kell írni az észlelt sérüléseket, hiányosságokat, valamint a folyadékhőtı gyártási számát, amely az adattáblán található. 6.2 Felállítás: A folyadékhőtıt leszerelt export csomagolásnál a csepptálcába helyezett ventilátor szekrénnyel szállítjuk. A folyadékhőtıt a telepítés helyén megfelelıen elıkészített alapozásra helyezzük, és alapcsavarokkal rögzítjük. Ezután a ventilátor szekrény a helyére emelhetı, és a géphez adott tömítés és kötıelemek segítségével rögzíthetı. A ventilátor szekrény elhelyezése után az emelıfülek nem hozzáférhetık! Ezután a folyadékhőtı megfelelı csonkjait csatlakoztatjuk. A csıvezeték szerelésekor be kell tartani a vonatkozó szabványokat, elıírásokat. A pótvízcsonkot a vízhálózatra, a túlfolyó, illetve leeresztı csonkot a csatornába, vagy központi víztartályhoz kell csatolni. A ventilátor motort a villamos hálózatra csatlakoztatjuk.figyelem: a helyes forgásirányt ellenırizni kell! A vízpermetezı csonkját a vízszivattyú nyomócsonkjával kell összekötni.

5 6.3 Nyomáspróba A hőtött vízrendszer kiépítése után nyomáspróba szükséges. A vizsgáló nyomás 16 bar (levegıvel). 6.4 Üzembehelyezés A nyomásvizsgálat befejeztével a levegıt a csıvezetékbıl és a folyadékhőtıbıl leengedjük. Az üzembe helyezés az alábbi sorrendben történjék: A vízmedencét feltöltjük vízzel addig, amíg a pótvíz szelep engedi, illetve a túlfolyón a víz meg nem jelenik. - Ellenırizzük a csapágyakat és a ventilátor meghajtó motorok forgásirányát (a ventilátor a levegıt a folyadékhőtın keresztül szívja). - Ellenırizzük a villamos hálózatot a biztonsági szabványok elıírásainak és az elızı pontok követelményeinek megfelelıen. - Ellenırizzük a pótvíz szelep mőködését. - Beindítjuk a vízkeringtetı szivattyút és a ventilátort, kielégítı mőködés esetén megkezdjük a hőtéstechnológiai folyamatot. - A berendezést csak megfelelıen kiképzett mőszaki személyzet üzemeltetheti. 6.5 Üzemeltetés A folyadékhőtıt csak megfelelıen kiképzett mőszaki személyzet üzemeltetheti. A folyadékhőtın történı munkák végzése esetén a ventilátort ki kell kapcsolni. Karbantartást csak kikapcsolt villamos hálózat esetén szabad végezni. A pótvíz adagoló rendszer meghibásodása esetén biztosítani kell a kifolyó víz elvezetését. FIGYELEM! A folyadékhőtı beindításakor elıször a ventilátort indítjuk majd az üzemi fordulatszám elérése után indíthatjuk a vízszivattyút. Leálláskor elıször a szivattyút kell kikapcsolni, majd miután a vízpermetezés megszőnt, akkor kapcsolhatjuk ki a ventilátort. A folyadékhőtı teljesítményének szabályozása a ventilátorok ki-be kapcsolásával lehetséges. Ha valamelyik ventilátor meghibásodik, és a hiba rövid idın belül nem hárítható el, akkor a ventilátort célszerő leszerelni, és a nyílását lezárni. A hőtıtorony csak megfelelıen kezelt, lágyított vízzel üzemeltethetı, mivel a vízben oldott sók a párolgás következtében feldúsulnak és a berendezés különbözı pontjain kicsapódnak. Az így keletkezett lerakódások csökkentik a berendezés teljesítményét és élettartamát. Ezért a sótartalmat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a leiszapolásnak nevezett módszerek valamelyikét alkalmazva a megadott érték alatt kell tartani. Ezzel kapcsolatban kérje ki vízkezeléssel foglalkozó szakember, vagy a gyártó tanácsát! 7. Hibajelenségek, azok elhárítása 7.1 Hőtıteljesítmény csökkenése Ok: A segédvíz mennyiség a szükségesnél kevesebb Elhárítás: A vízpermetezı rendszer és a keringtetı rendszer átvizsgálása a szennyezıdések vagy dugulások elhárítása. Vízutántöltı szelep ellenırzése.

6 7.2. A hőtırendszer szennyezıdése, vízkövesedése Elhárítás. Vízkımentesítés a Kezelés és karbantartás címő fejezet elıírásainak megfelelıen. 7.3 A túlfolyón állandóan vizet bocsát ki Ok: Az úszós vízutántöltı szelep nem zár Elhárítás: Javítandó 7.4 Ventilátor zajszint emelkedik erıs vibráció tapasztalható Ok: A ventilátor felfüggesztése laza, a csapágyazás kopott. Elhárítás: A ventilátor felfüggesztés ellenırzése, a csavarok meghúzása. A ventilátor motor csapágyainak cseréje. MIRELTA HOLDING KFT.

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06.

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06. Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS Village Flow Készült: 2009. január 06. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 3 2. MŐSZAKI ADATOK 3 2.1. Csatlakozási lehetıségek. 5 3. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS,

Részletesebben

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25.

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25. 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 KEZELÉSI-, ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Armatúrák Alapgépek Permetszer tartó Öblítıvíz tároló IF4 gyors nyomásszabályozással Töltızsilip Mérıedény Permetszer-öblítı

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A GÉPKÖNYV a TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A CNC vezérlésű esztergához NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(+36-1) 46 76 300 Telefax:(+36-1) 46-76-309 TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. Baleset elhárítás, balesetek vizsgálata, biztonságtechnika - A baleset és a munkabaleset

Részletesebben

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója 2 Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója A kiadvány a munkavédelmi jellegő bírságok felhasználására benyújtott pályázati támogatásból készült Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Részletesebben

Használati útmutató I. II.

Használati útmutató I. II. MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 DEBRECEN, Segner J. tér 1. Tel.:(52) 533-737, 533-738 Fax.: (52) 534-446 Rollingtone at-61 Használati útmutató I. II. I. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE II. ÜZEMBE-HELYEZÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

ÚSZÓMEDENCE VÍTISZTÍTÓ VÍZFORGATÓ KEZELÉSI UTASÍTÁSA

ÚSZÓMEDENCE VÍTISZTÍTÓ VÍZFORGATÓ KEZELÉSI UTASÍTÁSA ÚSZÓMEDENCE VÍTISZTÍTÓ VÍZFORGATÓ BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA Szaktervezı: György László Okl. vegyipari gépész Üzemmérnök Vízgépész szaktervezı TARTALOM 1. Általános elıírások 2. A rendszer feltöltése

Részletesebben

Használati utasítás, MultimatEasy

Használati utasítás, MultimatEasy Használati utasítás, MultimatEasy A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű

IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű Használati utasítás 1/16. oldal Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 2 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 1. Biztonsági előírások... 3 1.1 Általános rész... 3 1.2 Figyelemfelhívó

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı MPPT-30 napelemes töltésvezérlı Mit nevezünk MPPT-nek? Ahhoz, hogy feltöltsünk egy akkumulátort (növeljük a feszültséget), arra van szükség, hogy a napelem modul nagyobb feszültséget adjon le, mint az

Részletesebben