A petíció benyújtására jogosultak. Hatály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A petíció benyújtására jogosultak. Hatály"

Átírás

1 Petíció az Európai Parlamenthez A petíció benyújtója: Kereszturi István Magyar állampolgár Lakhely : Magyarország, Debrecen Doberdó Utca 30. szám alatti lakos. A petíció benyújtás jogcíme: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikke, illetve az Alapjogi Charta 44. cikke Tárgy: az Európai Unió pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályai által védett jogoknak, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelveik súlyos megsértése. 1. A bankok szolgáltatás nélküli ellenszolgáltatásának, valamint a tisztességtelenül elvégzett kamat változtatásokkal ez idáig megszerzett extraprofit legalizálása, visszamenő hatályú törvények erejének érvényesítésével. A bankokra nézve hátrányos következményeinek részbeni figyelmen kívül hagyásával. 2. A THM azaz a teljes hitel díj mutató tartalmának törvényi úton visszamenő hatályú módosítása. 3. Az banki kamat elszámolás képletének visszamenőleges módosítása. 4. A visszamenőlegesen alkalmazott újonnan bevezetett törvények a fogyasztókat beleértve családomat is kiemelkedően hátrányosan érintő rendezése, úgy, hogy a magyar bíróság előtt érdekeim érvényesítése közel 1,5 évre törvényi úton felfüggesztésre kerültek. 5. A folyamatban lévő megállapítási per, ami a bankok tisztességtelen egyoldalú kamat emelés tárgyában folyik visszamenőleges hatályú törvény alkotatásával összevonásra kerültek az elszámoltatással, hol ott még a megállapításra irányuló per folyamatban van és a helyes kamat elszámoltatásra külön pert kellett indítani. 6. Az Alkotmánybíróságra benyújtott évi XXXVIII. törvény (Kihirdetve: VII. 18.) évi XL. törvény (Kihirdetve: 2014.X.6.), 42/2014(XI.7) MNB rendeletet (Kihirdetve: ) mellékelve megjelölt - paragrafusainak megsemmisítését kértem, miszerint ütköznek a fent említett Európai irányelvekben foglaltakkal és a Magyarország alaptörvényébe (korábbiakban Alkotmány) alapelveivel ütköznek. Az Alkotmánybíróság formai hibákra hivatkozva visszautasította. Miután kérdést tettem fel a formai hibák mibenlétéről azt a választ kaptam, hogy már döntöttek és a továbbiakban nem foglalkoznak a beadvánnyal. (melléklet :1-5) Összegzés: Magyarország Kormánya évi XXXVIII. törvény és ez ehhez kapcsolódó évi XL. törvénye sérti az Európai Unió fogyasztóvédelmi jogokat garantáló szabályait valamint, sérti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelveit. Ez a törvénykezési igyekezet nem más, mint a bankok visszaéléseinek legalizálása a fogyasztók érdekeinek semmibe vételével. Másrészt visszamenő hatályú jogalkotásával próbálja eltüntetni a szolgáltatók fogyasztóknak a szándékos megtévesztését, ami a szolgáltatóknál szolgáltatás nélküli extraprofitot eredményezett. Pontosabban kifejezve a nem létező szolgáltatásér eddigi behajtott összegei után nem marasztalja el teljes mértékben a szolgáltatót. Teszi mindezt úgy, hogy a szolgáltatás igénybe vevőjét átmenetileg eltiltja a jogai érvényesítésétől. Ezért sérti az Európai Unióról szóló Szerződés 47. cikkét. 1. oldal

2 A petíció benyújtására jogosultak Petíciót bármely európai uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy benyújthat, akár egyénileg, akár másokkal közösen. Hatály A petíciók elfogadhatóságának feltétele, hogy tárgyuknak az Európai Unió tevékenységi körébe kell tartoznia, és a petíció benyújtóját közvetlenül kell érintenie. Utóbbi feltételt tágan értelmezik. A felvetett jogsértések közvetlenül érintenek, de rajtam kívül hasonló problémával Magyarországon több mint egymillió szerződő felet is. Felvetésem egyes részei nem csak magyarországi, hanem több Európa Unió tagállamaiban levőket érint. Tényállás (1) Köztem és a hitelintézet között július 24. napján ügyfél azonosító számon ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességgel biztosított ingatlan felújítási kölcsönszerződés és szabad felhasználású jelzálogkölcsön szerződés jött létre, deviza alapú elszámolással köztem és az FHB bank között. A közokiratba foglalt kölcsönszerződés 1.1. pontja rögzíti, hogy alperes részemre CHF kölcsönt nyújt, melynek forintban történő folyósítását legfeljebb ,- Ft azaz tízmillió forint erejéig vállalja. Ugyanezen pontban rögzítettek szerint én köteleztem magam a kölcsön és annak a szerződés szerinti járulékai megfizetésére. A közokirat 1.2. pontja rögzíti, hogy az ingatlan felújítási célú kölcsönrész feltételeit a szerződés I. fejezete, míg a szabad felhasználású kölcsönrész feltételeit a II. fejezet, míg a teljes kölcsön összegére vonatkozó közös szabályokat a kölcsönszerződés III. fejezete tartalmazza (a kölcsönszerződést 3 fénymásolati példányban már csatoltam a T. Törvényszékhez). Mindkét kölcsön lejárata szeptember hó 13. napja (I. Kölcsönszerződés 5.1. pontja, valamint II. Kölcsönszerződés 10.1 pontja). Az ingatlan felújítási kölcsön szerződés ügyleti kamatlába 5.28 %, amely évi 0.5 % kockázati kamatfelárat tartalmaz, míg a szabad felhasználású kölcsön ügyleti kamatlába 5.78 %, amely szintén évi 0.5 % kockázati kamatfelárat tartalmaz (I. Kölcsönszerződés 5.2 pontja, valamint II. Kölcsönszerződés 10.2 pontja). Az ingatlan felújítási kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM) 6.77 %, míg a szabad felhasználású kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM) 7.23 %, mindkét esetben rögzítve, hogy ennek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével és forintban teljesített fizetések alapul vételével történt (I. Kölcsönszerződés 5.5 pontja, II. Kölcsönszerződés 10.5 pontja). Mindkét kölcsön esetében rögzítést nyert, hogy az ügyleti kamatláb 6 havi kamatperiódusonként változó, az első kamatperiódus első napja a kezdő nappal azonos (I. Kölcsönszerződés 5.2 pontja, II. Kölcsönszerződés 10.2 pontja). A fentieken túlmenően rögzíti a szerződés, hogy 0.05 % havi kezelési költséget vagyok köteles fizetni, illetve azt is, hogy a fizetési kötelezettség forint ellenértékét a tartozás esedékességének napján érvényes alperes által meghatározott és üzletszabályzatában rögzítettek szerint közzétett törlesztési árfolyamon vagyok köteles teljesíteni. (I. Kölcsönszerződés 5.3 pontja, valamint 6.4 pontja, továbbá II. Kölcsönszerződés 10.3 pontja és 11.4 pontja), hangsúlyos az is, hogy mindkét kölcsön vonatkozásában a törlesztő részlet aktuális nagyságát az üzletszabályzatban rögzítettek szerint állapítja meg alperes. (I. Kölcsönszerződés 6.2 pontja, II. Kölcsönszerződés 11.2 pontja) Mindkét kölcsönszerződés rögzíti, hogy alperes az ügyleti kamatlábat az egyes kamatperiódusok forduló napján, a kezelési költség mértékét pedig az egyes üzleti évek forduló napján jogosult egyoldalúan megváltoztatni (I. Kölcsönszerződés 5.4 pontja, II. Kölcsönszerződés 10.4 pontja). Mindkét kölcsönszerződés (I. Kölcsönszerződés 5.4 pontja, II. Kölcsönszerződés 10.4 pontja) rögzíti, hogy alperes a kamatnak és a kezelési költségnek számomra kedvezőtlen változtatására kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult: 2. oldal

3 - az alperes által kibocsátott jelzáloglevelek kamatának emelkedése, - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, - a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése, - a jegybanki alapkamat emelkedése, - a bankközi hitelkamatok emelkedése, A fentiekből megállapítható, hogy köztem és alperes között a Ptk e) pontjában definiált fogyasztói szerződés jött létre. A hivatkozott jogszabályhely szerint fogyasztói szerződés az a szerződés, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. A kezelési költség tekintetében pedig az alperes jelzáloglevél kibocsátásának vagy forgalmazásának költségei emelkedése. Keresetet nyújtottam be a Debreceni Törvényszéknél az egyoldalú szerződés módosítás joga a részleges érvénytelenség miatt ( ). A kölcsönszerződés 5.4. pontjában, illetve a pontjában foglaltak kimerítik-e a tisztességtelen általános szerződési feltétel fogalmát, azaz lehetősége volt-e alperesnek egyoldalúan módosítani a kölcsön ügyleti kamatlábait. Egyértelmű, hogy a 2/2012. (XII. 10.) PK véleményben foglaltak szerint ezek a kikötések az alperes javára indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújtottak, így a Ptk. 209/A (2) bekezdése értelmében semmisek. Eddig 10 tárgyalás tartott a Törvényszék, amikor is 2014.júliús 28 án a Debreceni Törvényszék 10.P /2012/44. számú határozatával a peres eljárást 2014.december 31. napjáig felfüggeszti. hivatkozva a 2014.évi XXXVIII Törvény 16.. rendelkezésére. Az időpont lejárta előtt újabb Törvény került elfogadásra miszerint XL a módosította a 2014.évi XXXVIII törvény 1. (7) bek. alapján a fogyasztóval történő elszámolásig, de legkésőbb 2015.december 31. ig nyugszik. Ezen idő közben törvényi úton módosították a megállapítási keresetem alapjait. Azzal, hogy összevonták a megállapítási keresetet az elszámolási keresettel, hol ott a Debreceni Járási Bíróságra már be volt adva október 14-én II. kereseti kérelemmel. Mivel 1952,II. TV. 146 /A szakaszára hivatkozva már nem kérhettem a kereset módosításomat, ezért külön pert kellett indítanom. Tényállás (2) Az Európai unióhoz való csatlakozásúnk előtt a Magyarországon a kamatok igen magasak voltak. Nagyobb kölcsönökhöz a lakosság csak az államilag támogatott kedvezményes kölcsönökkel juthatott től kezdődően a kedvezményes kamatozású kölcsönök ki lettek vezetve a hitel szerződések közül. Így a lakossági hitelek kihelyezése nagymértékben csökkent. Többek között ennek a folyamatnak a kivédése érdekében hozták létre ezt a konstrukció, amit deviza alapú hitelnek neveztek el. A részletes magyarázatát a PSZÁF kiadványaiban tette közzé, valamint a bankszövetség által is kiadott egy tájékoztatót. Továbbá az MNB 2007-ben az EURÓ-Forint 15 % -os arányának eltérése esetén interveniált a forint árfolyamának védelme érdekében! A.) deviza alapú hitelek PSZÁF (funkciója : állami felügyelet, akinek a feladat a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme volt). Tájékoztató (kivonat 2006 szeptember 6.melléklet) : 1. Deviza alapú hitelnél a folyósítás és a törlesztés forintban történik, de devizában van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztő részlet. 3. oldal

4 2. Mivel tehát a bank a devizában nyilvántartott hitelt forintban folyósítja, azt át kell váltani forintra. Ehhez a bank deviza vételi árfolyamot alkalmaz. Amikor Ön a törlesztő részletet fizeti forintban, a bank azt a deviza eladási árfolyamán számítja át devizára. A bank, ezért átváltásért díjat is felszámol konverziós díj. A vételi és eladási árfolyam különbözik, a vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál. A különbség mértéke változó, de az Ön számára mindenképpen költséget jelent. 3. Ha Ön a hitelét forintba törleszti, akkor számolnia kell az árfolyamkockázattal. 4. Kamatkockázat. Hogy mennyit kell fizetni, az elsősorban az adott deviza irányadó kamatától függ. Például a Svájci Nemzeti Bank vagy az Európai Központi Bank alapkamatától attól függően, hogy milyen deviza nemben van a hitel megállapodása. THM (Teljes Hiteldíj Mutató) A hitel felvételénél az alapvető kérdés a felvétett hitel összes költsége a racionális hitel felvevő csaknem kizárólag ezen, mutató szám érdekli. A hitel felvételének időpontjában (2007 év-ben) a THM deviza alapú hitel esetén : I. Ügyleti kamat 1. 3 hónapos CHF libor 2. kamat felár ( azaz a szolgáltató (bank) haszna) II. kezelési költség (elvileg ezt a költséget is a kamat felárnak kellene tartalmaznia) III. átváltási jutalék Mindezekből következik, hogy a deviza alapú hiteleknél a deviza jelen van az, hogy a szolgáltató (bank) átváltottae a hitel törlesztésekor a valutát devizára, azaz a forintot CHF-ra vagy más devizára, a hitel felvevőnek nem állt módjában ellenőrizni, de még csak nem is kételkedhetett benne, mivel a tájékoztató is arról szólt, hogy ezt az átváltást a bankok elvégzik. Arról - hogy az átváltási művelet a valóságban megtörtént - a bankok a hitel felvevőt csak az egyenleg közlőből értesítik. Erről a gazdasági eseményről a bankok számviteli bizonylatot a hitel felvevő részére nem állítottak ki. Ha nem végezték el az átváltást az viszont kimeríti a vevő tudatos megtévesztése fogalmát. Ezek a törvények (2014. évi XXXVIII. törvény 3 1.) nem másak, mint ezeknek a tényeknek, azaz a bankok visszaéléseinek eltüntetése, azaz legalizálása. Ellentétes a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével. A jelen törvény megsemmisíti a devizaalapú hitel tartalmát a hitel felvevő számára hátrányt okozva, mert nem jelenti ki, hogy nincs deviza csak azt, hogy nincs deviza átváltás a deviza alapú hitel mögött, hol ott a PSZÁF tájékoztatója pont az ellenkezőjéről szólt és több éven keresztül a bankok fel is számolták ezt a költséget a hitel felvevőjével szemben A évi XXXVIII. törvény 3 1. pontja kimondja, hogy (1) A fogyasztói kölcsönszerződésben - az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével - semmis az a kikötés, amely szerint a pénzügyi intézmény a kölcsön-, illetve a lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként a folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli. Külön kérdés a deviza átváltáskor az árfolyamrés emelése, amely viszont alapjaiban kimeríti a tisztességtelen szolgáltatás ellenszolgáltatás tartalmát és ez már vitathatatlanul egyértelműsíti a megtévesztés fogalmát is, itt valójában semminemű plusz szolgáltatás nem volt, aminek ellenértékét a bank(ok) követelésként hosszú időn keresztül felszámolták! Ezzel megvalósította a bank a szolgáltatásnélküli ellenszolgálást, pontosítva befektetett munka nélkül extraprofithoz jutás tényét! A Kúria azzal, hogy megállapította, hogy az havi törlesztő részlet fizetésénél nincs és nem is volt valóságos átváltás mert ha volt annak, költségeinek is kellett, hogy legyen azzal azt is kijelentette, hogy a szolgáltatók hosszú időn keresztül, folyamatosan megtévesztették a szolgáltatást igénybe vevőt, azaz a hitel felvevőket. 4. oldal

5 A deviza átváltásáról viszont 2006 ban PSZAF rendelkezett, ezzel valójában a Kúria megállapította, hogy ez a valóságban mégsem történt meg! Azzal, hogy A Kúria, mikor megállapította, hogy nem történt valóságban deviza átváltás, hol ott a bank(ok) folyamatosan éveken keresztül nyilvántartásban ezt hirdették és elszámolásaikban az adós(ok) felé meg is valósították. Ezzel a megállapítással a T. Kúria (többek között) a THM belső százalékainak átrendezését valósította meg. Tette mind ezt a bank(ok) javára. Még akkor is, ha közép árfolyamot alkalmaznának az átváltáshoz. Egyértelműen fogalmazva a THM részeként az deviza átváltás kulcsának egy részét áthelyezték az ügyviteli kamat kulcsába! Mivel a törvény nem tér ki a THM % változtatására - tudvalevő, hogy az átváltási kulcs addig, míg a bankok önkényesen meg nem változtatják fix. míg az ügyviteli kamat a kamatos kamat feltételei alapján számítódik ki. Ezzel, mivel a hitel futamideje jelentős (több mint 10 év) igen jelentős pótlólagos jövedelemhez jutatja a bankot. Ellentétben a kiadott megtévesztő állítással, ami arról szól, hogy mind ezzel az adósokat mentik meg. B). Magyar bankszövetség Tájékoztatója 2006.január. 26. (7.melléklet.) (Kivonat: 2. oldal ) Hosszabb távon egyértelműen, azzal kell számolni, hogy a forint árfolyama-legalábbis reálértelemben folyamatosan felértékelődik. (6.oldal) a hitel futamideje alatt a hitel törlesztési terhét jelentősen és tartósan megnövelő árfolyammozgás valószínűleg nem lesz. Térjünk ki az Európai bíróság által ok listájában felsorolt: Objektivitásra Miért is állítjuk, hogy a valuták árfolyam mozgásait alapvetően a bankok idézik elő és azoknak nagyon kevés köze van a nemzetgazdaságok teljesítményének alakulásához? Vegyük alapul a bankszövetség tájékoztatójában foglaltakat, amiket tényekre alapoztak és szakértőé véleménynek alapján igaznak is tűnnek. Vegyük, figyelembe vesszük a következő tényeket a valóság megállapításához: Keressünk olyan termékeket és szolgáltatásokat, amik az adott országban egyforma minőségben találhatók. Erre szolgál például igaz az egyesek által ugyan kétségbe vont, de a valóságos tőzsdei manipulációktól független - BIG MAC index. A Big Mac index megmondja, hogy mennyit ér a pénzünk; egyesek szerint pontosabban, mint a valutaárfolyamok. Bemutatja, hogy egy ország valutája egy másik ország valutájához viszonyítva mennyire van illetve volt alul vagy felül értékelve. Azaz mennyire avatkoztak be a tőzsdén a hatalmas pénzeszközök felett rendelkező bankok a devizák egymásközti arányának, illetve valóságos vásárló erejének eltérítésére. (forrás : The Economist, átszámítva dollárra) $ (Big Mac) évek (változás) % 02 hó 01 hó SCH 5,05 7,54 149,31 HU 3,01 3,17 105,32 Azaz Svájcban ugyan azon áru és hozzákapcsolódó szolgáltatások 44 % al kerülnek többe 8 év után, mint Magyarországon. 5. oldal

6 A valuták dollárhoz képest alul illetve felül értékeltsége (forrás : The Economist) évek változás % % SCH 57 57,49 100,86 HU -7-33,84 483,43 A dollárhoz képest a forint -33 százalékkal volt alulértékelt idén januárban, míg a Svájci frank helyi valuta felülértékeltsége 57 százalékos. Nyolc év alatt a magyar forint alulértékelése 26 % -al emelkedett a svájci frankhoz képest. Egy másik kimutatás vásárlóerő-paritás változását mutatja PPP.( purchasing power parity ), hogy egy /Az említett javak (termékek és szolgáltatások) egy úgynevezett kosarat alkotnak./ Fogalma : a külföldi valutáknak az értékelése a két ország valutájának egymáshoz viszonyított vásárlóerejétől függ. PPP évek % SCH 5,05 1,36 26,93 HU ,54 98,11 Az az, míg a vásárlóerő Magyarországon gyakorlatilag 8 év alatt nem változott Svájcban ugyan akkor, több mint felére csökkent. Ez is egy bizonyíték, hogy a nemzetközi tőzsdei világ manipulációkkal a devizaárfolyamokat mesterségesen eltérítették. Az árfolyamok és a Libor manipulációk mint tények alátámasztására hivatkozok külföldi forrásokra: - Eveline Widmer-Schlumpf (the Swiss finance minister okt. 10.) : Tény, hogy a devizaárfolyamokat manipulálták - Hatalmas botrány várható az óriásbankoknál ( ) Az RBS-nél, a JP Morgannél, a Deutsche Banknál, a Barclaysnál és a Citigroupnál is vizsgálódnak a pénzügyi nyomozók. Az EU-s trösztellenes bizottság is foglalkozik a témával. A devizaárfolyamok manipulációját a következőféleképpen bonyolítják le: A valószínűleg manipulációval érintett WM/Reuters benchmark indexek számítása automatikus algoritmusok alapján történik, de értéke valós megbízások tömegén alapul. A származtatott devizapiaci ügyletek körülbelül 90 százaléka származik ezektől. A Bloomberg egyik korábbi adatgyűjtésével rámutatott, hogy a benchmarkok számítására kijelölt egy perces időintervallumokban szokatlanul nagy volumenű megbízások torzították sok esetben a devizaárfolyamokat. - A Barclays bankáz lett az első áldozata a Libor-botránynak, miután a legnagyobb bankokról kiderült, hogy még a pénzügyi-gazdasági válság előtt manipulálták a Libor és az Euribor bankközi kamatlábakat. Ennek eredménye a bank elnökének és vezérigazgatójának lemondása, és 290 millió font büntetés lett - írja az EconoMonitor oldalán megjelent elemzésében Yves Smith, a népszerű publicista(2012. július 6.). - A svájci UBS. Először brókercsalás, majd az amerikai adóvizsgálat és az óriási veszteségek tépázták meg a bankóriás hírnevét és pénztárcáját. Most másfél milliárd dollárnyi bírságot kénytelen fizetni a londoni bankközi piacon alapvető mérceként használt Libor-ráta manipulálásáért (2012. december 19.). - Devizapiaci árfolyam-manipuláció gyanújával kért be adatokat tucatnál is több nagybanktól a New- York-i pénzügyi felügyelet (DFS), így a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, a Lloyds, a Royal Bank of Scotland és a Standard Chartered is érintett lehet az ügyben.( ). 6. oldal

7 Visszaigazolva : szám : Az amerikai JP Morgan Chase peren kívüli megállapodást kötött arról, hogy kártérítést fizet azoknak a civil piaci szereplőknek, köztük pénzintézeteknek, vállalatoknak és magánszemélyeknek, amelyeket korábban megkárosított a valutaárfolyamok manipulálásával. A bank 100 millió dollárt perkál ki - tudta meg a Financial Times (FT) az ügyhöz közel álló forrásokból. (2015. január 6.). - Gigabírság a Deutsche Bank Libor-manipulációjáért. Másfél milliárd dollár lehet a Deutsche Bank büntetése (Submitted by Ellemzésközpont.hu ) C). Magyar Nemzeti Bank és a kormány közös megegyezéssel, forint euróval szembeni árfolyamsávját megszünteti ( ). A forint mostantól kezdve egy spekuláns valuta, ennek minden következményével együtt. Addig az időpontig az MNB követte a maastrichti kritériumokban szereplő árfolyamrezsimet, vagyis a forintot hozzákötötte az euróhoz és meghatározott egy 15%-os sávhatárt, amelyen belül az árfolyam szabadon mozoghatott. Ennek a sávhatárnak a két szélén az MNB köteles volt a forint védelmében beavatkozni, azaz szükség szerint vette, eladta a forintot vagy az eurót. Tehát ig a hitel felvevők joggal hihették azt, hogy az árfolyam mozgása maximum 15 % -os kilengést enged meg az (euróhoz viszonyítva). Ez annál is inkább igaz, mert a CHF az Euró és előtte az ECU hoz viszonyított aránya szignifikánsan eltérést nem mutatott. 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 EURO/CHF dátum US Euró/ECU dollár Svájci frank dátum EURO/CHF USD/CHF ,53 101,96 69, ,64 1, ,84 215,96 156, ,61 1, ,98 174,11 157, ,62 1, ,47 209,67 216, ,28 0, ,03 274,91 296, ,05 0,93 Tényállás (3) 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelettel visszamenőleges módosítás történt az addig elszámolt törlesztő részletekben. Ami a PSZÁF 2006 ban kiadott tájékoztatótól alapjaiban eltér. Ugyan is nincs még utalás sem a Devizaalapú hitelekre alapvetően jellemző devizához kapcsolódó nemzeti bank jelen esetben A Svájci Nemzeti Bank Liborjának változásához! 7. oldal

8 Tényállás (4) A tisztességtelen a bank által végzet kamatemelésre irányuló perem február. 26. lett beadva a Debreceni Törvényszékre, ennek a Törvénynek (2014. évi XXXVIII. törvény 16. (1) ), - ami megakadályozza a perem folytatását- kihirdetése: XII. 5. Tehát több mint egy évvel a per indítása után törvényt hoztak a perem folytatásának ellehetetlenítésére! Ezért az alkotmánybírósághoz fordultam, ahonnan séma szerinti formalevéllel elutasítást küldtek kizárólag formai hibák meglétének indokával. Mire megérdeklődtem a formai hibák mibenlét is, azt a választ kaptam, hogy már döntöttek és fellebbezésnek helye nincs. Viszont a válaszaikban, - mivel szerintem csak sémára alapították - nem tértek ki beadványom minden pontjára. 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelettel kapcsolatosan viszont még csak érintőlegesen sem kaptam választ! 17. A felfüggesztett perekre vonatkozó szabályok 38. (1) A évi XXXVIII. törvény 16. (1) bekezdése alapján külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb december 31. napjáig felfüggesztett eljárásokat. Majd a törvényt módosították és a rendelkezés hatálybalépését követően a évi XXXVIII. törvény 16. (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárásokat a bíróság a külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb december 31. napjáig függeszti fel hivatalból. Ez véleményem szerint alapvetően sérti Az EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 47. cikkét (5) A évi XXXVIII. tv. A 3. (1). pontja szerint a fogyasztói kölcsönszerződés az e törvényben meghatározottak szerinti a törvény erejénél fogva módosul. Tehát a törvény módosítja visszamenőleg a magánjogi kölcsönszerződéseket. úgy, hogy az eddig elszámolt és hitelintézetek által eddig jogtalanul követelt árrés emelésével, a tisztességtelen kamatemelések következtében okozott károkat figyelmen kívül hagyjak, úgy tekinti, mint ha meg sem történtek volna. 3. (5) A pénzügyi intézménynek a fogyasztóval külön törvényben meghatározott módon kell visszamenőleg elszámolnia. Tehát nem a megkötött szerződés szerint, hanem a külön alkotott törvények szerint visszamenőleg. (6) Alább hivatkozunk néhány olyan uniós normára, amelyeket álláspontunk szerint megsért. A 93/13 EGK fogyasztóvédelmi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy az egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelen, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára úgy, hogy azt a szerződő fél nem tudja befolyásolni. A törvény erejével a szerződésekbe beemelt a jelen petíció (2) pontjában részletezett feltétel egyedileg meg nem tárgyalt és azt az adósok nem tudják befolyásolni. Ezen feltétel az adósságokat megtöbbszörözi, ezért az ilyen feltétel tisztességtelen. (7) Alább hivatkozunk az EU Bíróság C-618/10 ítéletében állásfoglalásra. Az EU Bíróság C-618/10. sz. Banco Espanol-ügyben június 14-én hozott ítéletében kifejtetteknek. Az EU Bíróság úgy foglalt állást, hogy a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését tisztességtelen jellegének a megállapítása esetén az említett szerződést e feltétel tartalmának a módosítása útján kiegészítse.(73. pont.) úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, [...] amely a nemzeti bíróság számára lehetővé teszi, hogy az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződésben foglalt feltétel tisztességtelen jellegének a megállapítása esetén az említett szerződést e feltétel tartalmának a módosítása útján kiegészítse.(73. pont). Az Európai Bíróság ezt azzal indokolta, hogy ha a nemzeti bíróság jogosult lenne arra, hogy az ilyen szerződésekben foglalt tisztességtelen feltételek tartalmát módosítsa, e lehetőség sérthetné a 93/13 irányelv 7. cikke által elérni kívánt hosszú távú célt. E lehetőség ugyanis hozzájárulna annak a visszatartó erőnek a megszüntetéséhez, amely az eladók vagy szolgáltatók tekintetében jelentkezik az ilyen tisztességtelen feltételeknek a fogyasztók vonatkozásában való puszta és egyszerű alkalmazhatatlansága következtében [...], mivel az eladók vagy szolgáltatók továbbra is alkalmazni próbálnák az említett feltételeket annak tudatában, hogy még 8. oldal

9 ha azok érvénytelenségét meg is állapítanák, a szerződést a nemzeti bíróság a szükséges mértékben továbbra is kiegészíthetné oly módon, hogy az említett eladók vagy szolgáltatók érdekei biztosítottak legyenek (69. pont). b) Az egyoldalú szerződésmódosítást megalapozó ok-listával összefüggésben elő állhat olyan eset, amikor az érintett szerződési feltételnek nem az egésze, hanem csak meghatározott, jól behatárolható része tisztességtelen. Ilyen esetben nincs akadálya annak, hogy a részleges érvénytelenség szabályait alkalmazva a bíróság ne a részben tisztességtelen szerződési kikötés egészének, hanem csak a tisztességtelen jellegét okozó részének érvénytelenségét állapítsa meg és azt mellőzve tekintse érvényesnek a kikötést. (8) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. cikke (2012/C 326/02): Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait tiszteletben tartásának értékein alapul. A fenti jogállamiság elvéből vezethető le a jogbiztonság elve, amelynek lényege, hogy az állampolgárok jogos elvárásai és érdekei átlátható, kiszámítható jogszabályok alapján érvényesüljenek. A jogbiztonság és a fogyasztók magas szintű védelmének elvét súlyosan sértik azok a törvények, amelyek a deviza alapú szerződések előre nem látható hátrányait áthárították a fogyasztókra, mindezt visszamenőleges hatállyal tetőzve. (9) AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 38. cikk (2012/C 326/02) A fogyasztók védelme Az Unió politikáiban biztosítani kell a fogyasztók védelmének magas szintjét. (10) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdése Egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelen feltételnek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára. A jelen petícióban kifejtettek alapján egyértelmű, hogy a kölcsönösszeg devizához kötött meghatározása a törlesztésre kiható módon tisztességtelen, deviza nem került szolgáltatásra, csupán egy banki profitgarancia kikötés volt, amely a későbbi jelentős árfolyamváltozások miatt a bankokat hatalmas extraprofithoz juttatta, az adósok terheit pedig megtöbbszörözte, az az ilyen árfolyamtöbblet visszajár a szerződéskötéstől kezdődő hatállyal az adósnak, illetve azt be kell számítani a még fennálló tartozásokba. (11) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. (1) bekezdése és 7. cikk (1) bekezdése elvárja a tagállamoktól a megfelelő és hatékony jogot és eszközöket a fogyasztókkal kötött szerződések tisztességtelen feltételeinek felszámolására, hogy a tisztességtelen feltétel ne jelentsen kötelezettséget a fogyasztóra nézve. Az irányelv leszögezi, ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltétellel továbbra is köti a feleket. A kölcsönszerződések pedig nyilvánvalóan teljesíthetők a tisztességtelen feltétel elhagyásával. (12) A 2005/29/EK irányelv 5. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint tisztességtelen, tilos az a gyakorlat, mely ellentétes a szakmai gondosság követelményével. A bankok által kitervelt extraprofit elérése különböző manipulációk által a nem felelhetett meg a szakszerű hitelbírálat követelményének, különben kitűnt volna az a hátsó gondolat miszerint nem a szerződés 9. oldal

10 alapját képező kölcsön nem a kölcsön visszafizetéséről, ha nem adós szándékos ellehetetlenítéséről és ingatlanjának megszerzéséről szól. Mivel azonban ezt az eredeti szerződés, miután azt az adósok bíróságokon eredménnyel támadták, így nem tette volna lehetővé kifosztásukat, ezért törvényi úton a törvénykezés befolyásolásával a szerződés módosítására visszamenő hatályú törvényekkel próbálják mind ezt megvalósítani. A 6. cikk (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amihez hamis információt használnak a tájékoztatás tényszerű összefüggésében és mely arra készteti a fogyasztót, hogy olyan döntést hozzon, amit egyébként nem hozott volna meg. A 7. cikk (1) és (2) szerint pedig tilos jelentős információt elhallgatni, vagy homályos, érthetetlen, félreérthető módon közölni. Olyan információt közölése hivatalos állami szervektől, amit a későbbiekben nem tartanak be ellentétes az EU fogyasztók védelmét garantáló, jelen petíció hivatkozott szabályaival. Petíciós előzmény (13) Kiegészítésül megjegyezzük, tudomásom szerint a deviza alapú kölcsön témájában történtek petíció beadási kérelem, de az un. forintosítás törvény, a évi LXXVII. tv. érinti. (14) Indítványom. 1. Kérjem a petíció elfogadhatóvá nyilvánítását és haladéktalan napirendre tűzését. 2. Kérjem, hogy állapítsa meg az Európai Parlament, hogy a kérdések rendezésről szóló a évi XXXVIII. törvény 3. (1) bek., 3. (2)bek., 3. (3)bek. 3. (5)bek., 7.., Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztási kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes 16.. Valamint az ezzel összefüggő a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. törvényt és a hozzá tartozó 42/2014(XI.7) MNB rendeletet. Ellentétesek az EU fogyasztók védelmét garantáló, jelen petíció eddigi pontjaiban hivatkozott szabályaival. 3. Kérem, hogy hívja fel az Európai Parlament a magyar Országgyűlést, hogy a tisztességtelennek nyilvánított devizára vonatkozó szerződési kikötésekkel érintett kölcsönszerződések ügyét az Európai Unióról szóló Szerződésben, az Alapjogi Chartában, a 93/13 EGK és a 2005/29 EK irányelvekben a fogyasztókra nézve tisztességesen rendezze. 4. Kérem továbbá, hogy tájékoztassák Európai trösztellenes bizottságot és a versenypolitikáért felelős tisztségviselőket a devizaárfolyam és Libor manipulációkkal kapcsolatos észrevételeimről. Debrecen, Tisztelettel : Kereszturi István 0390/2015 szám alatt Brüsszelben bejegyezve. 10. oldal

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A lényegről egyszerűbben

A lényegről egyszerűbben A lényegről egyszerűbben Szeretné tudni, hogy Önt is érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Kérdése van a határidőkről, vagy nem tudja, hogy mikor milyen teendője van? Kiadványunkból választ

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.10.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Piaci kamatozású lakáshitelek (Érvényes: 2015.11.01-től) Tartalomjegyzék 11.3.1. HUF Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek -

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/a. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - nem jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Szabad felhasználású és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék Magánszemélyek részére A Magyarországi Zrt. 2011. november 23 -tól a jelen hirdetményben

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek!

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek! Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. június 10 -tól/től visszavonásig ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek! 2014.

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2013. január 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 UNICREDIT KOMFORT II. HITEL ÉS UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN (2003. MÁJUS 16. ELŐTT FOLYÓSÍTOTT)...

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/3/a. Már nem értékesített hiteltermékek - Piaci kamatozású hitelek

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/3/a. Már nem értékesített hiteltermékek - Piaci kamatozású hitelek Kondíciós lista magánszemélyek részére III/3/a. Már nem értékesített hiteltermékek - Piaci kamatozású hitelek A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ Tisztelt Pénzügyi Intézmény! A 2014. évi LXXVII. törvény 12. -ában foglalt jogaim érvényesítése

Részletesebben