MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek"

Átírás

1 Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel Szabad felhasználású hitel április 5.

2 Jelen általános szerzıdési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerzıdés egyedi részének azzal, hogy ha valamilyen kérdést az általános és az egyedi rész eltérıen szabályoz, úgy az egyedi rész rendelkezése az irányadó. Amennyiben a szerzıdés bármely rendelkezése vagy korlátozása akár önmagában, akár a többi rendelkezéssel együtt érvénytelen, vagy nem kényszeríthetı ki, az nem eredményezi a szerzıdés többi rendelkezésének az érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét. Amennyiben bármely ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényes vagy kikényszeríthetı lenne, ha bármely más rendelkezés vagy korlátozás, vagy az ilyen rendelkezés vagy korlátozás valamely része törlésre, módosításra vagy korlátozásra kerülne akkor, a rendelkezés vagy korlátozás azon módosításokkal alkalmazandó, amelyek szükségesek az ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényességéhez, hatályosságához és kikényszeríthetıségéhez. A fentiekre tekintet nélkül a felek kötelesek jóhiszemő tárgyalásokat folytatni és az érvénytelen és/vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan érvényes és kikényszeríthetı rendelkezésekkel helyettesíteni, amelyek a lehetı legközelebb állnak azok tartalmához és a szerzıdés céljaihoz. A Kölcsönszerzıdés rendelkezései értelmezésében Természetes személy adós (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Finanszírozóval kölcsönjogviszonyra - a továbbiakban: Természetes személy adós. I. Finanszírozás tárgya 1. Az Adós a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott tehermentes gépjármő fedezetként történı felajánlása mellett szabad felhasználású kölcsönt vesz igénybe. II. A kölcsönszerzıdés létrejöttének idıpontja 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen kölcsönszerzıdésben foglaltaknak megfelelı tartalmú kölcsönszerzıdés, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodás és/vagy az ingó jelzálogjog alapításra vonatkozó szerzıdés érvényes létrejöttének idıpontja - az Adós kölcsönkérelmének a Finanszírozó elfogadása esetén - az a nap, amikor az Adós az ügylet megkötésére vonatkozó szerzıdéses ajánlatnak minısülı kölcsönkérelmet elıterjesztette. A Finanszírozó a fentiek szerint érvényesen létrejött kölcsönszerzıdésnek, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodásnak és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerzıdésnek a Finanszírozó részérıl is aláírt egy-egy eredeti példányát - amennyiben azt nem a Finanszírozó adja át közvetlenül az Adósnak - a jelen ÁSZF. XXI. pontjában meghatározott módon küldi meg az Adósnak. III. A Természetes személy Adós elállási joga 1. A Természetes személy Adós a kölcsönszerzıdéstıl a szerzıdéskötés fentebb II/1. pontjában meghatározott napjától, illetve amennyiben az Adós az érvényesen létrejött kölcsönszerzıdést, a vételi jog alapítására vonatkozó megállapodást és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerzıdést igazoltan a szerzıdés érvényes létrejöttének idıpontját követı késıbbi idıpontban vette kézhez, az ezen kézhezvétel idıpontjától számított 14 naptári napon belül - indoklás nélkül - elállhat, ha a kölcsön folyósítására a Finanszírozó részérıl még nem került sor. 2. Az elállási jog akkor tekinthetı határidıben érvényesítettnek, ha a Természetes személy adós az erre vonatkozó kifejezett, legalább teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidı lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerzıdés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8.) a fenti határidı lejártáig igazolható módon átadja. 3. Természetes személy Adós jogszerő elállási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerzıdés megkötésének idıpontjára visszaható hatállyal megszőnik és a Finanszírozó - tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítására még nem került sor - kamatkövetelést az Adóssal szemben nem érvényesít. 2

3 IV. Kölcsönösszeg 1. A Finanszírozó az Adósnak - a jelen szerzıdés V. pontjának figyelembevételével - a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott összegő kölcsönt nyújt. 2. A kölcsönt a Finanszírozó átutalással vagy készpénzben történı kifizetéssel nyújtja. A kamatszámítás és a futamidı a kölcsön folyósításának idıpontjában kezdıdik. V. A kölcsön folyósítása 1. A kölcsön folyósításának feltétele: a) Vételi jog tárgyát képezı, a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármő 30 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálatának és állapotfelmérésének a Finanszírozó részére történı rendelkezésre állása. b) Amennyiben az Adós gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, az Adós 30 napnál nem régebbi cégkivonatának, illetve egyéni vállalkozói igazolványának, valamint gazdasági társaság esetén a jelen szerzıdést aláírók aláírásicímpéldány-másolatának a Finanszírozó rendelkezésére bocsátása. c) A vételi jog tárgyát képezı gépjármő törzskönyvének rendelkezésre bocsátása. d) A kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott mértékő egyszeri kezelési költség, szerzıdéskötési díj - amennyiben a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében megállapításra kerül - megfizetésének igazolása vagy a Finanszírozó pénztárába való befizetése. e) Amennyiben a Finanszírozó megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítására egyéb biztosíték is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerzıdés(ek) hatálybalépése. f) A Finanszírozó és az Adós között a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott, az Adós tulajdonát képezı gépjármőre a Finanszírozó javára - az Adós által választott konstrukció függvényében - vételi jog alapítása tárgyában érvényes megállapodás létrejötte, és/vagy a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármőre a Finanszírozó javára érvényes ingó jelzálogjog alapítása. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön jelen szerzıdés egyedi részében meghatározott futamideje a gépjármőre alapított vételi jog létrejöttének idıpontjától számított 5 évet meghaladja, úgy a 4. év leteltekor az Adós a kölcsönszerzıdés fedezetét képezı gépjármőre a Finanszírozó javára ismét vételi jogot enged a futamidı még hátralévı idıtartamára + 1 hónapra a jelen szerzıdés mellékletét képezı vételi jog alapítása tárgyában létrejött megállapodásban foglalt tartalommal. Felek megállapodnak abban, hogy az ingó jelzálogjog bejegyzésének és jövıbeli töröltetésének a jogszabályban meghatározott költségeit teljes egészében az Adós viseli, amelynek becsült összege Ft hitel esetén kb Ft. g) A kölcsönszerzıdésben foglalt tartalmú biztosítási szerzıdés(ek) (igazolás(ok)) a díjbefizetés melletti megkötésre kerültek a Finanszírozó, mint biztosítási összeg engedményese feltüntetése mellett. A kölcsönösszeg kifizetését a Finanszírozó valamennyi feltétel teljesülését követı 3 napon belül teljesíti. 2. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a jelen pontban foglalt valamely folyósítási feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult kölcsön folyósítására. VI. A kötelezı gépjármő törzskönyvvel és egyéb okmányokkal kapcsolatos kötelezettségek 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó javára a gépjármőnyilvántartásba bejegyzésre került korlátozásokat a kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen idıpontig kizárólag a Finanszírozó jogosult a gépjármő törzskönyv hatóságtól történı átvételére és ırzésére, valamint az afeletti rendelkezésre. 2. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármő törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg a hatóság a birtokába került gépjármő törzskönyvet függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, a Finanszírozónak haladéktalanul átadja. 3. Amennyiben a gépjármő törzskönyvet az Adós a téves kézbesítést követı 30 napon belül nem küldi meg a Finanszírozónak, úgy az Adósnak Ft kötbért kell fizetnie. 3

4 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó mint a gépjármő törzskönyv kizárólagos jogosultja a futamidı során bármikor jogosult a gépjármő törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Finanszírozó jogosult azt kizárólag átvenni és a kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozás kiegyenlítéséig ırizni. 5. Felek megállapodnak abban, hogy a forgalmi engedély, a gépjármő törzskönyv és érvényesítı címke kiállításának, illetve a gépjármő törzskönyv kiállítása felfüggesztésének valamennyi költsége függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst terheli akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Finanszírozó fizeti meg, úgy a Finanszírozónak megtéríti. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a forgalmi engedélybe, gépjármő törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkezı bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély, gépjármő törzskönyv, érvényesítı címke, rendszámtábla eltőnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Finanszírozónak 15 napon belül bejelenteni. A Finanszírozó a birtokába került gépjármő törzskönyvet a szerzıdés megszőnését követıen akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, illetve a felfüggesztett gépjármő törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az illetékes hatóságtól - amennyiben erre lehetıség van, úgy közvetlenül az Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként -, ha az Adós a jelen szerzıdésbıl eredı valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A jelen pontban foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amely a kölcsönszerzıdés a Finanszírozó által történı azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. VII. Kamat, hiteldíjmutató, törlesztırészlet 1. A Finanszírozó a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott kölcsön összege után, az ott meghatározott futamidıre, a jelen szerzıdés egyedi részében meghatározott mértékő kamatot és költséget számítja fel. 2. A teljes (induló) hiteldíjmutató a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott kamatot, és költséget foglalja magában. A fentiek szerinti költséget elıre, a kamatot a tıketörlesztırészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. 3. A szerzıdés mellékletében meghatározott kamat-törlesztırészletek és az egyedi részben meghatározott teljes (induló) hiteldíjmutató annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy a szerzıdı felek a kölcsön folyósítása napjának a gépjármő jelen szerzıdés egyedi részében meghatározott opciós jog várható bejegyzésének napját tekinti. 4. Az Adós kijelenti, hogy a kölcsönszerzıdés aláírása elıtt a teljes hiteldíjmutatót megismerte és tudomással bír arról, hogy a teljes hiteldíjmutató (THM) mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és devizaalapú kölcsön esetén a kölcsön árfolyamkockázatát. VIII. Törlesztırészlet változása 1. Attól függıen, hogy a szerzıdı felek az Egyedi kölcsönszerzıdésben hogy állapodnak meg, a szerzıdés törlesztırészletei fixek, vagy változóak, valamint változó törlesztırészletek esetén a kölcsön-törlesztırészletek az Egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott tényezık változása alapján vagy forint vagy deviza alapon változnak a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. Törlesztırészlet-különbözeten deviza alapú kölcsön esetén az ÁSZF szerint számított kamatkülönbözetet és az árfolyamkonverziót is tartalmazó árfolyamkülönbözetet, forint alapú kölcsön esetén az ÁSZF szerint számított kamatkülönbözetet kell érteni. 2. Fix törlesztırészlető, változó futamidejő kölcsön esetén az Adós által fizetendı törlesztırészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet (törlesztırészlet-különbözetet). A havonta kiszámított kamat- és árfolyam-különbözet (törlesztırészlet-különbözet) összege tıkésítésre kerül és az Adós hátralévı tıketartozását növeli vagy csökkenti. Ezen megváltozott új tıketartozás figyelembevételével kerül megállapításra havonta a fix törlesztırészletek új tıke-kamat megbontása. 4

5 Amennyiben a törlesztırészlet tıketartalma nem fedezi a törlesztırészlet-különbözet teljes összegét, a törlesztırészlet-különbözet törlesztırészletben el nem számolható, tıke összeg feletti része a törlesztırészlet esedékessé válását követıen soron kívül külön kiszámlázásra kerül; összege a törlesztırészlet összegén felül a futamidı alatt eseti kamat- és árfolyamkülönbözetként fizetendı meg. Amennyiben a futamidı jogszabály, illetve a Finanszírozó számára kötelezı elıírás szerinti maximális futamidıt eléri, a törlesztırészlet-különbözet összege kiterhelésre kerül, de az ügyfél javára elszámolható (törlesztırészlet-különbözet továbbra is a futamidıt csökkenti). Törlesztırészlet változása deviza alapú kölcsön esetén 3. DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a törlesztırészlet(ek) változása - amennyiben a szerzıdı felek az Egyedi kölcsönszerzıdésben másként nem állapodtak meg - az alábbi két tényezı jelen ÁSZF-ben meghatározott idıpontokban (mérési idıpontok) és mértékben történı változásának függvénye: - Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT, amennyiben a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a szerzıdés létrejöttének az ÁSZF II/1. pontjában meghatározott napját megelızı munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT-hoz képest változott; - DEVIZA-árfolyam, amennyiben a mérési idıpont napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam (továbbiakban: Deviza eladási árfolyam) eltér a kölcsönszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyamától (a továbbiakban: Devizavételi árfolyam). 4. A szerzıdı felek az Egyedi kölcsönszerzıdésben állapodnak meg a devizanemben, ezért a jelen általános szerzıdési feltételekben a DEVIZA KAMAT és DEVIZA-árfolyam helyett a Fizetési ütemezésben meghatározott értékeket kell megfelelıen alkalmazni (behelyettesíteni). 5. A törlesztırészlet-változás mérése havonta, a havi törlesztırészletek szerzıdés szerinti esedékességekor (mérési idıpont) történik, a törlesztırészlet változásának mértékét a Finanszírozó az alábbi képlet szerint számítja: Törlesztırészlet-változás összege = a mérési idıpontban esedékes havi törlesztırészletre esı kamat- és árfolyam-különbözet (I.) (I.)=[DEV.ÁRF(2) / DEV.ÁRF(1)-1] x [R+T(1) x DEV.KAM2)-DEV.KAM(1) x 30/360]+T(1) x DEV.KAM(2)-DEV.KAM(1) x 30/ DEV.ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV.ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a mérési idıpont napját megelızı munkanapon DEV KAM(1) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a kölcsönszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV.KAM(2) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon A Finanszírozó Referencia Deviza Kamat a Fizetési ütemezésben meghatározott 3 havi CHF LIBOR, vagy 3 havi EURIBOR, a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükrözı 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Finanszírozó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadósságra köthetı 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükrözıdik. A szerzıdés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelızı 4 év minden munkanapján közzétett 5 éves credit default swap számtani átlaga. Amennyiben az 5 éves CDS jegyzése bármely okból kifolyólag megszőnik, úgy a Finanszírozó a megszőnéstıl jogosult olyan pénzügyi instrumentumot, illetve annak változását alkalmazni a mozgó átlag számításában, amely tükrözi a magyar szuverén államadósság kockázatot és amelynek alkalmazása elıreláthatóan nem lesz terhesebb az Adós számára. A Finanszírozó a változásról az Adóst a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) tájékoztatja. A Finanszírozó által meghatározott kamatfelár Természetes személy adós esetén a futamidı alatt fix, nem változik. 5

6 Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a kamatfelár mértékét a futamidı alatt jogosult egyoldalúan a Finanszírozó forrásköltségének kedvezıtlen változása miatt az Adós hátrányára megváltoztatni. A Finanszírozó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelızıen, hirdetményben teszi közzé és az Adóst közvetlenül - posta útján vagy tartós adathordozón is - értesíti. A Finanszírozó Referencia Deviza Kamat változásának függvényében az Adós törlesztırészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek és a szerzıdésben meghatározottak szerint kerül törlesztırészlet különbözet formájában kiterhelésre illetve jóváírásra. A felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a referencia kamatláb változásáról az Adóst a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. R: a mérési idıpontban esedékes havi törlesztırészlet (tıke+kamat) összege T(1): a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege Mérési idıpontok: a törlesztı részletek esedékességei 6. A törlesztırészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerzıdésben meghatározott idıszakonként havonta vagy naptári negyedévenként történik törlesztırészletkülönbözetelszámoló levél és készpénzátutalási megbízás (továbbiakban csekk) megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztırészleteire esı törlesztırészlet-különbözetek (kamat- és árfolyamkülönbözet) kerülnek {(I.) képlet}. 7. A kölcsönszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama és az ugyanezen idıpontban érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA kamatláb százalékos mértékét a kölcsönszerzıdés Fizetési ütemezése tartalmazza. 8. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés szerint számított törlesztırészlet-különbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerzıdésben meghatározott idıszakonként havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. 9. Fentiek szerinti törlesztırészlet-változás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is a Szerzıdı felek által meghatározottnak és elfogadottnak minısül. Törlesztırészlet változás a forint alapú kölcsön esetén 10. FORINT ALAPÚ kölcsönszerzıdés esetén a Finanszírozó az alábbi képlet alapján minden egyes törlesztırészlet esedékességekor kiszámítja az esedékes havi részlet kamattartalmára esı kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési idıpontban az aktuáliskamat a báziskamathoz képest változott. Kamatkülönbözet számítási képlete: Kamatkülönbözet = (T(1) x aktuális kamat - báziskamat) x 30/ Báziskamat: a szerzıdés létrejöttének napját közvetlenül megelızı munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia HUF Kamat. Aktuális kamatláb: a mérési idıpontot megelızı esedékesség napját közvetlenül megelızı munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia HUF Kamat. Finanszírozó Referencia HUF Kamat a szerzıdés létrejöttének napját közvetlenől megelızı 20 munkanapon illetve a mérési idıpontot megelızı esedékesség napját közvetlenől megelızı 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga (a továbbiakban: 3 havi BUBOR), a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükrözı 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Finanszírozó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadóságra köthetı 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükrözıdik. Jelen szerzıdés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelızı 4 év minden munkanapján közzétett 5 éves credit default swap számtani átlaga. Amennyiben az 5 éves CDS jegyzése bármely okból kifolyólag megszőnik, úgy a Finanszírozó a megszőnéstıl jogosult olyan pénzügyi instrumentumot, illetve annak változását alkalmazni a 6

7 mozgó átlag számításában, amely tükrözi a magyar szuverén államadósság kockázatot és amelynek alkalmazása elıreláthatóan nem lesz terhesebb az Adós számára. A Finanszírozó a változásról az Adóst a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) tájékoztatja. A Finanszírozó által meghatározott kamatfelár Természetes személy adós esetén a futamidı alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a kamatfelár mértékét a futamidı alatt jogosult egyoldalúan a Finanszírozó forrásköltségének kedvezıtlen változása miatt az Adós hátrányára megváltoztatni. A Finanszírozó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen, hirdetményben teszi közzé és az Adóst közvetlenül - posta útján vagy tartós adathordozón is - értesíti. A Finanszírozó Referencia [car_constructions.account_currency] Kamat változásának függvényében az Adós törlesztırészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek és az egyedi szerzıdésben meghatározottak szerint kerül törlesztırészlet különbözet formájában kiterhelésre illetve jóváírásra. A felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a referencia kamatláb változásáról az Adóst a székhelyén lévı hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. T(1) : a mérési idıpontot megelızı esedékességkor fennálló teljes, még hátralévı tıketartozás összege Kamatkülönbözet: jelen pontban foglaltak szerint a fenti képlet alapján meghatározott kamatösszeg Mérési idıpontok: a törlesztırészletek esedékességei 11. A báziskamatlábat a jelen kölcsönszerzıdés Fizetési ütemezése tartalmazza. 12. Szerzıdı felek javára szóló, illetve az ıket terhelı, fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket a Finanszírozó a szerzıdéskötést követıen az egyedi szerzıdésben meghatározott idıszakonként havonta vagy negyedévente összesíti, illetve elszámolja. 13. A törlesztırészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerzıdésben meghatározott idıszakonként havonta vagy naptári negyedévenként történik törlesztırészletkülönbözet-- elszámoló levél és csekk megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztırészleteire esı kamatkülönbözetek kerülnek. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF szerint számított törlesztırészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerzıdésben meghatározott idıszakonként havonta vagy naptári negyedévenként elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. 14. Amennyiben a szerzıdésben meghatározott valamely pénznem helyett új pénznem kerül bevezetésre, úgy ez nem tekinthetı vis maiornak, és a szerzıdés továbbra is hatályban marad. A régi pénznem hivatalos pénznemként történı megszőnésének idıpontjától az Adós régi pénznemben kifejezett kötelezettségeit az új pénznemben kell nyilvántartani és teljesíteni azzal, hogy külön megállapodás hiányában a Finanszírozó jóhiszemően meghatározhatja a kötelezettségek teljesítésének módját és körülményeit. IX A kölcsön visszafizetése 1. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Adós a kölcsön kamattal növelt összegét a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott részletekben fizeti vissza a Finanszírozó által a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történı átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján vagy a Finanszírozó által átadott csekken, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai utalványon vagy a Finanszírozó pénztárába készpénzben történı befizetéssel. 2. Az Adós fizetési kötelezettsége azon a napon minısül teljesítettnek, amikor - postai csekken vagy utalványon történı befizetés esetén: az az esedékes összeg a Finanszírozó bankszámláján jóváírásra került, - átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történı teljesítés esetén az esedékes összeg a Finanszírozó által megadott számlán jóváírásra került, 7

8 - készpénzes befizetés esetén: az Adós az esedékes összeget a Finanszírozó székhelyén (1051 Budapest, József Attila u. 8.) lévı pénztárban befizette. 3. A Finanszírozó által átadott csekk illetve készpénz befizetése költségeként illetve díjaként az Adós díjat köteles fizetni. A befizetési csekk hiánya az Adóst nem mentesíti a törlesztırészlet megfizetése alól. 4. Az elsı törlesztırészlet esedékessége a Finanszírozó opciós joga - a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott - várható bejegyzésétıl számított 20. nap. Amennyiben a tényleges bejegyzés idıpontja a jelen kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételi idıpontjától eltér, úgy a Finanszírozó az elsı törlesztırészlet esedékességét a tényleges bejegyzést követı 20. napra módosíthatja, amelyrıl a Finanszírozó az Adóst a módosított Fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Az elsı esedékesség idıpontja nem lehet késıbbi, mint a folyósítást követı 30. naptári nap. A további részletek az elsı törlesztırészlethez igazodóan havonta esedékesek. 5. Fenti módosítás visszaigazolás nélkül is a kölcsönszerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 6. Az Adós által kiválasztott és a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott kölcsönkonstrukció egyes havi törlesztırészleteinek összegét, azok tıke- és kamatmegoszlását, valamint a gépjármő várható átadás-átvételének idıpontja alapján megállapított törlesztırészletek naptári dátum szerinti esedékességét a jelen kölcsönszerzıdés Fizetési ütemezése tartalmazza. 7. Az adós jogosult a kölcsönszerzıdés alapján fennálló tartozásról kivonatot - Természetes személy adós esetén díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen - a kölcsönszerzıdés fennállása alatt igényelni. X. A csoportos beszedési megbízás Az Adós a kölcsönszerzıdésben meghatározott fizetési kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján is teljesítheti mely esetben az alábbi rendelkezések az irányadók: 1. Az Adós köteles kitölteni a "Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" címő formanyomtatványt (a továbbiakban: felhatalmazó levél), amelyet az Adós által a felhatalmazó levélen megjelölt bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy aláír. Amennyiben az Adós, vagy az általa megjelölt személy csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazását az Adós által megadott számlavezetı hitelintézet nyilvántartásba vette és ez a Finanszírozónál elektronikus úton visszaigazolásra került, úgy az alábbi rendelkezések az irányadóak: 2. A számlavezetı bank által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél alapján az Adós által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével (a felhatalmazó levél számlatulajdonos által történt aláírása a számlatulajdonos belegyezésének minısül) a Finanszírozó kezdeményezi a gépjármő-finanszírozási szerzıdéssel kapcsolatos törlesztések, fizetési kötelezettségek beszedését. 3. A kölcsönkérelem elfogadását követıen a kitöltött felhatalmazó levelet az Adós a Finanszírozó székhelyén kapja kézhez 3 példányban. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát az adós köteles visszajuttatni a Finanszírozóhoz vagy az Adós által megadott számlavezetı bankhoz. A felhatalmazó levelet a Finanszírozó küldi tovább elfogadásra a terhelendı bankszámlát vezetı hitelintézethez. 4. A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felsı értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelezı. Amennyiben az Adós mégis megad egy limitösszeget, figyelembe kell vennie az esetlegesen felmerülı kamat-, illetve árfolyam-különbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, tekintettel arra, hogy azok beszedése elsıdlegesen a törlesztı részlettel egyidejőleg, egy összegben történik. Amennyiben az adós által megadott limitösszeg csak a törlesztırészlet teljes összegének beszedésére elegendı - az ugyanazon a napon esedékes számlalevél összegére nem -, és a Finanszírozó a limit összegét ismeri, a Finanszírozó a törlesztırészlet összegét az esedékesség napjára, a számlalevél összegét pedig az azt követı banki napra kísérli meg beszedni. A szükségesnél alacsonyabb limit miatti késedelmes beszedés késedelmi kamata minden esetben az ügyfelet terheli. 5. A csoportos beszedésre a számlavezetı bank által a Finanszírozó részére elektronikus úton történı visszaigazolását követıen de legkorábban a csoportos beszedésre csak a második törlesztırészlettıl kerülhet sor. Az elsı törlesztırészletet az Adós a szerzıdés mellékleteként megküldött Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történı átutalással, pénztári befizetéssel köteles kiegyenlíteni. 8

9 6. Amennyiben az Adós a már meglévı szerzıdésnél a futamidı során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történı törlesztésre, telefonon vagy írásban jelezheti ezen szándékát a Finanszírozónál a bankszámlaszám és a bankszámla-tulajdonos nevének megadásával. A Finanszírozó levélben vagy faxon megküldi az Adósnak a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámla-tulajdonos által aláírt példányát az Adós a Finanszírozó részére visszajuttatja. Kizárólag a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankja által történt visszaigazolást követıen esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az idıközben esedékessé vált részletek kiegyenlítésérıl az Adósnak kell gondoskodnia. 7. A Finanszírozó a törlesztırészlet esedékességét megelızı munkanapon kezdeményezi a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjánál a törlesztırészlet összegének beszedését, olyan módon, hogy a beszedési megbízás a beszedés napját megelızıen 10 nappal kerül benyújtásra a bankszámla tulajdonos számlavezetı bankjához. Csoportos beszedési megbízás esetén a Finanszírozó a futamidı elején az Adós részére megküldött Fizetési ütemezésnek megfelelıen emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról a törlesztırészleteket. A Finanszírozó a futamidı során felmerülı kamat- és árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekrıl az esedékességet megelızıen minimum 8 nappal számlalevelet küld az Adósnak. Kamatkülönbözet, árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor - ha a számlalevél végösszege pozitív - a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le a Finanszírozó a bankszámla-tulajdonos számlájáról. Amennyiben a számlalevélben jelzett végösszeg negatív, akkor a következı havi esedékességkor a törlesztırészlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. 8. Az Adós esetleges számlalevél reklamációjának a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. 9. A szerzıdésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Finanszírozó nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben az Adós a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, ezt külön kell jeleznie a Finanszírozó ügyintézıjénél legkésıbb az esedékességet megelızı 11. napig. 10. Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a bankszámlatulajdonos számláján nincs elegendı fedezet, a beszedés sikertelen. Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén a Finanszírozó 10 naptári nap múlva még egy alkalommal megkísérli a beszedést. 11. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítésérıl az Adósnak kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésrıl a Finanszírozó külön értesítést nem küld. Sikertelen beszedés esetén a következı esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra a Finanszírozó nem nyújt be újra beszedési megbízást, csak az elızı esedékesség óta keletkezett követeléseket emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról. 12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minısül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számláján) jóváírták, ezért a Finanszírozó az esedékességet megelızı munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelızı 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjának. Az Adós köteles intézkedni, hogy a fenti idıpontban a beszedendı összeg az általa megadott bankszámlán a Finanszírozó rendelkezésére álljon. 13. A felhatalmazás módosítására, visszavonására az Adósnak a bankszámla-tulajdonos számlavezetı bankjánál van lehetısége, a Finanszírozónál telefonon vagy levélben történt lemondást a Finanszírozó nem veszi figyelembe. 14. Amennyiben a Finanszírozó az Adósnak fizetési moratóriumot (fizetési halasztást) engedélyezett, úgy annak idıtartama alatt a Finanszírozó nem nyújt be beszedési megbízást a moratórium idıtartama alatt esedékessé váló törlesztırészletek összegére. A fizetési moratórium alatt a kölcsönszerzıdés megkötésekori eredeti Fizetési ütemezés szerint esedékes (amennyiben korábban volt érvényes és hatályos Fizetési ütemezés módosítás, úgy az utolsó érvényes és hatályos módosított Fizetési ütemezés szerint esedékes) törlesztırészleteket a moratórium lejártával az Adós köteles egy összegben átutalással, vagy pénztári befizetéssel kiegyenlíteni a Finanszírozó részére. A Finanszírozó által engedélyezett fizetési moratórium esetén a Finanszírozó beszedési megbízást csak a moratórium lejártát követıen esedékes törlesztırészletekre nyújt be. 15. A Finanszírozó a törlesztırészletek átütemezése esetén, a Finanszírozó által az Adósnak megküldött új Fizetési ütemezés alapján, az abban foglalt módosított összegekre nyújt be beszedési megbízást. 9

10 XI. Késedelmi kamat 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Finanszírozó a késedelem idıtartamára minden megkezdett késedelmes napra a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő, de legalább évi 12%-os mértékő késedelmi kamatot számít fel. Az Adós fizetési késedelembe esik, ha a jelen szerzıdésbıl eredı bármely tartozását az esedékesség napjáig a Finanszírozó részére nem fizette meg. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy részteljesítés esetén az általa megfizetett összeget a Finanszírozó elıször az Adós egyéb, a kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozására (költségre), majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követıen fennmaradó összeget fordítja a tıketartozás csökkentésére. XII. Teljes elıtörlesztés, részbeni elıtörlesztés 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós a kölcsönszerzıdésbıl eredı, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévı tartozásának egyösszegben - devizaalapú kölcsön esetén akár devizában is - történı megfizetésével a kölcsönszerzıdést a futamidı vége elıtt meg kívánja szüntetni (teljes elıtörlesztés), vagy a még esedékessé nem vált hátralévı tartozásának egy részét az esedékességet megelızıen kívánja kiegyenlíteni (részbeni elıtörlesztés), úgy az Adós az erre irányuló szándékát - az elıtörleszteni kívánt összeg megjelölésével - a szerzıdés szerinti következı esedékességet megelızı 14 nappal - elıre köteles a Finanszírozónak bejelenteni. Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a teljes elıtörlesztésért, részbeni elıtörlesztésért díjat nem számít fel. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a teljes elıtörlesztésért, részbeni elıtörlesztésért vagy a kölcsönügylet futamidı elıtt bármely okból bekövetkezett megszőnése esetén, az Adós a teljes elıtörlesztés, részbeni elıtörlesztés elıtti hátralévı, ki nem egyenlített tıketartozása után az Egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott mértékő szerzıdésmódosítási díjat számít fel, amely elıre, egyösszegben esedékes. 2. A Finanszírozó az Adóst kérésére írásban tájékoztatja a kölcsönszerzıdés alapján még fennálló tartozásának idı elıtti, egy összegben történı kiegyenlítése esetén megfizetendı összegrıl, vagy amennyiben a bejelentés részbeni elıtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy az Adós által elıtörleszteni kívánt összeget a Finanszírozó hogyan számolja el. 3. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön futamidı vége elıtti teljes vagy részleges elıtörlesztése esetén legalább a kölcsönszerzıdés szerinti következı esedékességi idıpontot megelızı 14 napig az Adós fentiek szerinti elıtörlesztési kérelme nem érkezik meg igazoltan a Finanszírozóhoz, az elıtörlesztés idıpontja a soron következı esedékességi idıpont lesz. 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerzıdés futamidı vége elıtti teljes vagy részleges elıtörlesztésére az általa szerzıdésszerően elıterjesztett elıtörlesztési kérelem alapján az elıtörlesztett összegnek a kölcsönszerzıdés szerint soron következı esedékességi idıpontig kell a Finanszírozó számláján jóváírásra kerülnie. 5. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelızı munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam értékének figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó árfolyam az Adós által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendı összeg módosulhat. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerzıdés jelen pontja szerinti elıtörlesztésre, illetve részbeni elıtörlesztésre is csak akkor jogosult, ha a szerzıdésbıl eredı valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének - beleértve a késedelmikamat-fizetési, az esedékessé vált törlesztırészletkülönbözet-fizetési kötelezettséget, valamint egyéb költség fizetési kötelezettséget is - maradéktalanul eleget tett. 7. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós kölcsönszerzıdésbıl eredı, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévı tartozásának egy összegben történı megfizetésével a kölcsönszerzıdést a futamidı vége elıtt meg kívánja szüntetni, vagy a kölcsönszerzıdés bármely okból a futamidı vége elıtt megszőnik, úgy egy összegben esedékessé válik az Adós kölcsönszerzıdésbıl eredı teljes hátralévı tıketartozása és az 10

11 arra esı már felmerült, de még esedékessé nem vált kamat, valamint kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet-tartozása. Elıtörlesztés deviza alapú kölcsön esetén 8. DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a fenti esetben esedékessé váló kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet és az árfolyam-különbözet összege= a megszőnés napját megelızı teljes havi esedékessé vált törlesztırészletekre esı, és még el nem számolt kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet (I.) + a megszőnés idıpontjában még hátralévı tıketartozásra esı árfolyam-különbözet és a kölcsönszerzıdés futamidı vége elıtti megszőnésének idıpontját követı, a kölcsönszerzıdésben foglalt következı egyhavi törlesztırészlet kamattartalmának a megszőnés napja és az azt közvetlenül megelızı esedékességi idıpont közötti idıszakra számított kamat- és árfolyamkülönbözete (II.). Azaz: Kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet összege = (I.)+(II.) (I.) = {DEV.ÁRF(2)/ DEV.ÁRF (1) -1} x {R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/360}+ T(1)x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/ (II.) = {DEV.ÁRF(3)/DEV.ÁRF(1) -1}x{T+K+ T(1) x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/360}+T(1)x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/ DEV.ÁRF(1) =DEVIZA ÁRFOLYAM (1): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV.ÁRF(2) =DEVIZA ÁRFOLYAM (2): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a mérési idıpont napját megelızı munkanapon DEV.ÁRF(3) =DEVIZA ÁRFOLYAM (3): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a megszőnés napját megelızı munkanapon DEV.KAM(1) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT : a kölcsönszerzıdés létrejöttének napját megelızı munkanapon DEV.KAM(2) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT: a mérési idıpontot megelızı esedékesség elıtti munkanapon DEV.KAM(3) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT: a megszőnés napját megelızı mérési idıpont elıtti mukanapon K: a kölcsönszerzıdés megszőnésének idıpontjáig a kölcsönszerzıdés szerint esedékessé váló egyhavi törlesztırészlet kamattartalmának összege T: a mérési idıpontban fennálló teljes, mégesedékessé nem vált hátralévı tıketartozás összege R: a mérési idıpontban esedékes havi törlesztırészlet (tıke+kamat) összege Elıtörlesztés forint alapú kölcsön esetén 9. FORINT ALAPÚ kölcsön esetén a futamidı vége elıtti megszőnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet a Finanszírozó a jelen Általános Szerzıdési Feltételek VIII/10. pontjában foglaltak szerint számítja. 10. Az adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kölcsön futamidı vége elıtti elıtörlesztéssel történı megszüntetéséhez a jelen pont szerinti fizetendı összeg a megfizetendı összegrıl szóló tájékoztatóban meghatározott határidıben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a jelen kölcsönszerzıdés változatlan tartalommal hatályban marad. XIII. A gépjármővel, mint biztosítékkal kapcsolatos elıírások 1. A Finanszírozót a kölcsönszerzıdésbıl eredı követelései erejéig ingó jelzálogjog és/vagy vételi (opciós) jog illeti meg a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott gépjármővön. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó jogosult zálogjogából vagy vételi jogából eredı jogai gyakorlására, ha a kölcsönszerzıdés bármely okból a Finanszírozó által azonnali hatállyal felmondásra kerül. 3. Az Adós a Finanszírozó eltérı rendelkezésének hiányában a szerzıdés tárgyát képezı gépjármővet kölcsön, használatba csak a Finanszírozó írásbeli engedélyével adhatja, el nem zálogosíthatja, bérbe nem adhatja, és egyéb módon sem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. 11

12 4. A felek megállapodnak abban, hogy az Adós a gépjármővet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: - A gépjármővet az Adós viszi külföldre, vagy amennyiben más személy, úgy ez utóbbi erre vonatkozóan rendelkezik a tulajdonos Adós és a Finanszírozó által elızetesen írásban adott engedéllyel. - Az Adósnak nincs a Finanszírozóval szemben a kölcsönszerzıdésbıl eredı lejárt, kiegyenlítetlen tartozása. - A gépjármőre - annak szükségessége esetén - a ÁSZF szerzıdés szerinti, olyan casco biztosítás van érvényben, amelynek területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is, vagy az Adós megfelelı biztosítékot nyújtott. 5. Kölcsönszerzıdés aláírásával az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármővet a kölcsön futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a gépjármővön fennálló casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban a Finanszírozó hozzájárulását kérni. A Finanszírozó ezen hozzájárulását akkor adja meg, ha az Adós a jelen szerzıdés alapján még fennálló valamennyi hátralévı (kölcsöntıke és járulékai) fizetési kötelezettségére fedezetet jelentı - a Finanszírozó által megfelelınek ítélt - biztosítékot nyújt. 6. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdés aláírásával az Adós felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy amennyiben a gépjármő külföldre történı kiviteléhez elıírt bármelyik fenti feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik személy megkísérli a gépjármővet belföldrıl kivinni, illetve azt a szerzıdés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy a Finanszírozó jogosult a gépjármő külföldre történı kivitelét megakadályozni, és/vagy a gépjármővet azonnal birtokba venni. 7. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségek megszegésérıl történt tudomásszerzése esetén a Finanszírozó jogosult a kölcsönszerzıdést - az Adós a Finanszírozó általi, elızetes felszólítása illetve külön értesítése nélkül - azonnali hatállyal felmondani. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti felmondás - az Adós a Finanszírozó általi, errıl szóló írásbeli értesítése esetén - hatályát veszti, amennyiben haladéktalanul, hitelt érdemlıen bizonyította, hogy a gépjármővet tıle ellopták, és emiatt a rendırhatóságnál a feljelentést, miután a lopás a tudomására jutott, haladéktalanul megtette, valamint az Adós a lopás (vagy gépjármő önkényes elvétele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre. XIV. Biztosítás 1. Adós tudomásul veszi, és vállalja, hogy amennyiben az általa választott gépjármőfinanszírozási konstrukció nem ad alóla felmentést, a kölcsönszerzıdés hatályban léte alatt a következı érvényes biztosításokkal kell rendelkezzen, amelyek megléte és a biztosító kockázatvállalásának bekövetkezése a gépjármő átadás-átvételének a feltétele: a) A gépjármőre a jogszabály által elıírt kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás. b) Olyan casco biztosítás, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjármőért fizetett vételárban lévı extra tartozékokra. Az önrészesedés mértéke a felek eltérı megállapodásának hiányában: - 30%-os saját rész alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, - 30%-os saját rész esetén és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, mely önrészesedési összeg az Adóst terheli. 2. Amennyiben a biztosító a gépjármőre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti - védelmi berendezés beszereltetése stb. -, úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége saját költségén. 3. Adós tudomásul veszi, hogy a casco biztosítási szerzıdésben és biztosítási kötvényben a biztosítási összeg engedményeseként (kedvezményezettjeként) a Finanszírozót kell megjelölni azzal, hogy a biztosító kifizetést csak a Finanszírozónak teljesíthet. 4. A Finanszírozó a kártalanítási összeg felvételére az Adóst felhatalmazhatja. 5. Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerzıdés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerzıdés megszőnhet, és errıl az Adós a tıle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszőnését megelızıen új biztosítási szerzıdést kötni az általa választott biztosítótársasággal jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. 12

13 6. Biztosítóváltás esetén az Adós köteles a megkötött új biztosítási szerzıdést (igazolást) és annak elsı negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatot a biztosítási szerzıdés megkötését követı 15 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. 7. Az Adós a megkötött biztosításokkal kapcsolatosan az alábbiakra vállal kötelezettséget: Az elıírt tartalommal megkötött biztosítási szerzıdéseket, valamint a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás és a casco biztosítás elsı negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat az Adós köteles a gépjármő átadás-átvételét követı 15 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a gépjármő átadás-átvételét követı 60 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. Az Adós kötelezi magát, hogy a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás és a casco biztosítás elsı negyedéves díját elıre befizeti, és a biztosítási díjak biztosító társaság által meghatározott összegét azok esedékességekor szerzıdésszerően határidıben megfizeti a biztosító társaságnak. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosításokra vonatkozó, a biztosító által elıírt biztosítási feltételek - egyedi biztosítási szerzıdés, általános biztosítási feltételek, szabályzatok - valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi, és azokat magára nézve kötelezınek ismeri el. Az Adós vállalja továbbá, hogy a kölcsönszerzıdés, illetve biztosítási szerzıdések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak szerint jár el a gépjármő üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén, és a biztosító által azokban elıírt feltételeket saját költségén teljesíti. 8. Biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a kárbejelentés és a kárrendezésben való eljárás az Adós feladata, a Finanszírozó egyidejő értesítése mellett. 9. Adós tudomásul veszi, hogy az ÁSZF biztosításokra vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartása a kölcsönszerzıdés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, amely az ÁSZF XVII. pontjában meghatározott jogkövetkezményekkel jár. 10. A gépjármő meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén, amennyiben az Adós a gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen nem állíttatja helyre a márka hivatalos márkakereskedıjénél vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben, úgy a Finanszírozó jogosult jelen kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 11. Fenti esetben a Finanszírozó a részére, mint a biztosítási szerzıdés engedményezettjének (kedvezményezettjének) kifizetett biztosítási összeget beszámítja az Adós által a kölcsönszerzıdés felmondása miatt a Finanszírozónak fizetendı összegbe. 12. Amennyiben az Adós a gépjármővet a károsodást megelızı állapotnak megfelelıen helyreállíttatja a márka hivatalos márka-kereskedıjénél vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben, úgy a Finanszírozó a részére kifizetett biztosítási összeget a gépjármő Adós által történt helyreállíttatását követıen az Adósnak átutalja. 13. Az Adós a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy nem neki felróható káresemény bekövetkezése esetén kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó felelısségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül a Finanszírozó javára fizesse meg, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés összegének megfizetését a Finanszírozó a maga javára kérje teljesíteni azzal, hogy a Finanszírozó ezen esetben a biztosítási összeget a szerzıdés szerint az adós tartozása csökkentésére fordítja. 14. Amennyiben a kölcsönszerzıdés egyedi részében meghatározott, az adásvétel tárgyát képezı gépjármő megsemmisül, elvész, vagy bármely okból szükségessé válik annak harmadik személy részére történı kiadása - abban az esetben, ha a kölcsön-szerzıdés azonnali hatállyal felmondásra kerül -, azonnal egy összegben esedékessé válik a Finanszírozó valamennyi, a kölcsönszerzıdésbıl eredı követelése. 15. Fenti esetben a biztosító által a Finanszírozónak kifizetett kártalanítási összeg és az Adós jelen szerzıdésben meghatározott és még ki nem egyenlített tartozásai különbözetét a 15 napon belül elkészített elszámolás alapján fizetésre kötelezett szerzıdı fél köteles az elszámolás kézhezvételét követı 15 napon belül a jogosultnak kiegyenlíteni. XV. Garanciális vizsgálatok kötelezettsége 1. Az Adós köteles a kezelési utasításban és a vevıszolgálati csekkfüzetben elıírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervizhálózat mőhelyeiben elvégeztetni. 2. Az Adós kötelezi magát, hogy a gépjármő szervizlapja szerinti idıszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenırzı vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstıl eltérı használat esetén a helyreállítást saját 13

14 költségére elvégezteti a márka hivatalos márkakereskedıinél, vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben. 3. Az Adós az elıírt ellenırzı vizsgálatok megtörténtérıl - amennyiben ezen kötelezettségrıl a Finanszírozó írásbeli értesítést küld az Adós részére - a szervizt követı 30 napon belül írásban köteles a km-állás feltüntetésével a Finanszírozót értesíteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén az Adósnak [car_constructions.account_currency] kötbért kell fizetnie minden egyes mulasztás esetén. 4. Az Adóst teljes körő kártérítési felelısség terheli fenti kötelezettségek elmulasztásával a Finanszírozónak okozott károkért. A kölcsönszerzıdés biztosítékaiból a Finanszírozó fenti kártérítési igényét is jogosult kielégíteni. XVI. Természetes személy Adóst megilletı felmondási jog 1. A Természetes személy adós a kölcsönszerzıdést a jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott szerzıdés létrejöttének napjától számított 14 napon belül - a kölcsön folyósítását követıen - díjmentesen felmondhatja. A felmondási jog határidıben érvényesítettnek minısül ha a Természetes személy Adós az erre vonatkozó kifejezett, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidı lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerzıdés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8.) a fenti határidı lejártáig igazolható módon átadja. 2. A Természetes személy Adós felmondási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerzıdés a jövıre nézve szőnik meg és a Természetes személy adós a felmondásról szóló nyilatkozatának a Finanszírozó javára történt igazolt elküldését vagy igazolt átadását követıen haladéktalanul, de legkésıbb az igazolt elküldéstıl vagy az igazolt átadástól számított 30 napon belül köteles megfizetni a Finanszírozó javára a folyósított kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig járó, a kölcsönszerzıdés szerint megállapított ügyleti kamatot. 3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerzıdés felmondása nélkül az Adós a gépjármővet Átadás-átvételi jegyzıkönyvvel a Finanszírozó birtokába adja, úgy a birtokbavétel napjával a kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondottnak tekintik. XVII. Finanszírozó azonnali felmondási joga 1. A Finanszírozó a kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha - a kölcsönnek a szerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; - az Adós a kölcsönösszeget a szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen használja; - a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökkent, és azt az Adós a Finanszírozó felszólítására nem egészíti ki; - az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét; - az Adós hitelképtelenné válik; - az Adós a Finanszírozót a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta; - az Adós részben vagy egészben nem teljesíti a kölcsönszerzıdés valamennyi ıt terhelı feltételét, különösen ha az Adós a Finanszírozó írásbeli fizetési felszólításának kézhezvételét követı 8 napon belül nem tesz eleget késedelmi kamatokkal növelt fizetési kötelezettségének, beleértve a törlesztırészletkülönbözet - fizetési kötelezettségét is, vagy a szervizelési és javíttatási kötelezettségének, továbbá a biztosításokkal kapcsolatos jelen ÁSZF-bıl eredı kötelezettségeit - így különösen a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítási és a casco biztosítási szerzıdéseket nem vagy nem a jelen ÁSZF szerint meghatározott tartalommal köti meg, vagy a biztosítás díját esedékességkor nem fizeti meg - maradéktalanul nem teljesíti. - az Adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; - az Adós az OTP bankcsoportba tartozó bármely pénzügyi intézménnyel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettségét felszólítást követıen nem teljesíti; 14

15 - az Adós más súlyos szerzıdés szegést követ el. 2. Amennyiben a kölcsönszerzıdés az Adós érdekkörében felmerült okból a futamidı lejárata elıtt megszőnik, úgy az Adós köteles a kölcsönszerzıdésbıl eredı valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt tıke- és kamattartozásán, beleértve a megszőnés következtében esedékessé váló tıketartozásán, továbbá a kölcsönszerzıdésbıl eredı késedelmi kamattartozásán, törlesztırészletkülönbözet- (árfolyam-különbözet és kamatkülönbözet) tartozásán, nem Természetes személy adós esetén szerzıdés módosítási díján, és egyéb, a szerzıdésben foglalt fizetési kötelezettségén felül a Finanszírozó, illetve a vételi jog gyakorlójának valamennyi szükséges és igazolt költségét megtéríteni, így például a posta-, faxköltség, a követelés behajtásával és a gépjármő visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költséget - beleértve az elszállíttatással, a gépjármő biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit, úgy mint a raktározás, mőszaki állapot felmérése, becsérték meghatározása, hirdetések megjelentetése következtében felmerülı költségeket, a vételi jog gyakorlásával kapcsolatban megfizetett illetéket, gépjármőadót, a gépjármő továbbértékesítésével kapcsolatosan felmerült áfa összegét, kötelezı biztosítási díjat és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások beszedési költségeit. A tréler nélküli visszavétel vagy a lejárt tartozások beszedése egyszeri megkísérlésének becsült költsége Ft + áfa. 3. A behajtási költség abban az esetben kerül kiszámlázásra, amennyiben a Finanszírozó a behajtási cselekmény elvégzése elıtt az Adósnak a szerzıdésben meghatározott címre felmondást küldött. 4. A kölcsönszerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén az Adósnak a kölcsönszerzıdésbıl eredı bármely jogcímen felmerülı valamennyi tartozása a kézbesítéssel esedékessé és lejárttá válik (tıkésedik), és köteles azokat haladéktalanul kiegyenlíteni. 5. Az azonnali hatályú felmondással egyidejőleg a Finanszírozó a gépjármővön fennálló jelzálogjogát érvényesíti, vagy a vételi jogát egyoldalú, az Adóshoz intézett nyilatkozatával gyakorolja. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog érvényesítése vagy a vételi jog gyakorlása alapján a Finanszírozó felszólítására a gépjármővet a felszólítással egyidejőleg vagy a felszólításban meghatározott idıpontban a Finanszírozó birtokába adja. 6. Az Adós a kölcsönszerzıdés egyedi részének aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a gépkocsit a fenti határidıben nem adja a Finanszírozó birtokába, úgy a Finanszírozó jogosult azt tréler igénybevételével birtokba venni, és/vagy a gépjármővet a forgalomból kivonatni. 7. A zálogszerzıdés alapján a zálogjog érvényesítése a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feltételek mellett történik. 8. A felek által külön megkötött vételi jogos megállapodásban meghatározott feltételek mellett a Finanszírozó a kölcsönszerzıdésbıl eredı követelésének csökkentése érdekében: - a gépjármő elsı külföldön vagy belföldön történt forgalomba helyezését követı 1 évig a gépjármő forgalombahelyezéskori értékesítési árának 25%-kal, plusz - a forgalomba helyezéstıl a vételi jog gyakorlását követıen a Finanszírozó mint tulajdonos részére történı birtokbaadásig terjedı idıtartamra - havi 1%-kal, valamint a sérülésbıl és a havi 2000 km feletti, illetve nem rendeltetésszerő használatból eredı értékcsökkenéssel csökkentett összegén; - a gépjármő elsı külföldön vagy belföldön történt forgalomba helyezését követı 1 év után a vételi jog gyakorlása alapján a Finanszírozó mint tulajdonos részére történı birtokbaadáskor érvényes EUROTAX-vételáron; - totálkáros gépjármő esetén, amennyiben a vételár az EUROTAX alapján nem állapítható meg, a Finanszírozó által felkért igazságügyi szakértı által a birtokbavétel napjára meghatározott áron szerezheti meg a szerzıdés tárgyát képezı gépjármő tulajdonjogát. 9. A Finanszírozó a gépjármő birtokbavétele után, a tulajdonosváltást követı 30 munkanapon belül elszámolást készít, amely alapján a fizetésre kötelezett szerzıdı fél fizetési kötelezettségének az elszámolás kézhezvételét követı 15 munkanapon belül köteles eleget tenni. 10. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerzıdés alapján fennálló vételi jogot kijelölés alapján a Merkantil Csoport tagja, az SPLC Vagyonkezelı Kft. (1051 Budapest, József A. u. 8.) gyakorolja, úgy a vételár összege - engedményezett követelésként - a kölcsönszerzıdésbıl eredı tartozás kiegyenlítésére kerül felhasználásra, illetve a Finanszírozó részére megfizetésre. 15

16 11. Az Adós a kölcsönszerzıdés aláírásával azon esetre, amennyiben a Finanszírozó a gépjármőre alapított vételi joga gyakorlására a Merkantil Csoport tagját, az SPLC Vagyonkezelı Kft-t (1051 Budapest, József Attila utca 8.) jelöli ki, a vételi jog alapítására vonatkozó megállapodás alapján ıt megilletı vételár követelését a Finanszírozóra engedményezi a kölcsönszerzıdés alapján fennálló kölcsöntartozás kiegyenlítésére illetve törlesztésére. Az Adós szavatol azért, hogy a fentiek szerint a Finanszírozóra engedményezett követelése harmadik személy követelésétıl mentes, afelett szabadon jogosult rendelkezni. 12. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a kölcsönszerzıdésbıl eredı, a Finanszírozó azonnali hatályú felmondó jognyilatkozatában foglalt tartozását az azonnali hatályú felmondásban foglaltak szerint kiegyenlíti és a Finanszírozó azonnali hatályú felmondása és vételi jogának gyakorlása hatályát veszti, úgy legfeljebb egy alkalommal a felmondás hatályvesztését követı esedékességtıl - amennyiben a felmondás azt tartalmazza - a kölcsönszerzıdés szerint irányadó ügyleti kamat mértéke 2%-kal - és ennek megfelelıen a havi törlesztırészlet összege - automatikusan növekszik. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a kölcsönszerzıdésbıl eredı, a Finanszírozó azonnali hatályú felmondó jognyilatkozatában foglalt tartozását az azonnali hatályú felmondásban meghatározott határidı túl egyenlíti ki és a Finanszírozó azonnali hatályú felmondása és a vételi jogának gyakorlása hatályát veszti, úgy a fentiekben foglalat szerzıdésmódosításon túl a Finanszírozó a szerzıdéskötéskor érvényes díjjegyzékben meghatározott összegő reaktiválási díjat számít fel. Az Adós kijelenti, hogy szerzıdésszegı magatartása következményeként hatályossá váló fenti szerzıdésmódosítást a kölcsönszerzıdés aláírásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek bekövetkezte esetén a fentebb meghatározott szerzıdésmódosítás - a szerzıdı felek minden további írásbeli megállapodása nélkül - a kölcsönszerzıdés elválaszthatatlan részét képezı szerzıdésmódosításnak minısül. XVIII. Központi Hitelinformációs Rendszer 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó tagja a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.) által mőködtetett Központi Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban: KHR). A KHR-ben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elımozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. 2. Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl szóló évi CXXII. törvény rendelkezései szerint a KHR tv. alapján kezelhet. 3. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) a referenciaadat-szolgáltató (a Finanszírozó) által szolgáltatott adatokat a KHR tv. szerint tárolja és kezeli. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kizárólag a Finanszírozó és más referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a Finanszírozónak és más referenciaadat-szolgáltatónak. 4. A KHR tv. szerint a Finanszírozó a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötését követıen átadja a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére az Adós kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos KHR törvényben meghatározott referenciaadatait. 5. A Finanszírozó a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére többek között átadja annak a Természetes személy adósnak a KHR törvényben meghatározott referenciaadatait, aki a kölcsönszerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért, és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt, valamint aki a kölcsönszerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl. 6. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a KHR tv.-ben meghatározottak szerint - a KHR tv.-ben elıírt kivételekkel - 5 évig kezeli. 7. A KHR-ben nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését illetve törlését, a kifogást a Finanszírozóhoz vagy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be írásban. 16

17 8. A kölcsönszerzıdés elıkészítése során a Finanszírozó írásban tájékoztatja a kölcsönszerzıdés megkötése ügyében eljáró Adóst a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás, a nyilvántartott személyt megilletı jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy mely referenciaadatai mikor kerülnek, illetve kerülhetnek átadásra a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére. 9. A KHR tv. mindenkori hatályos szó szerinti szövegét a Finanszírozó az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1051 Budapest, József Attila u. 8. szám), valamint honlapján (www.merkantil.hu) közzéteszi. XIX. Adatok bekérése, kezelése, felhatalmazás adatok továbbítására 1. A Finanszírozó jogosult a szerzıdésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy Adóst, valamint az Adóst képviselı természetes személy személyi adataira vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, az egyéb jogszabályok, az Adóssal kötött szerzıdések rendelkezései alapján adatkezelés céljából szükséges, dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat kezelni. A természetes személy Adós valamint az Adóst képviselı természetes személy jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Finanszírozó személyükkel kapcsolatban kezel. Az ügylet vonatkozásában kezelt adatok felsorolását a finanszírozási kérelem és a szerzıdés tartalmazza. 2. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének céljai: az Adós, illetve képviselıjének azonosítása, a szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, a Finanszírozó jogos érdekeinek érvényesítése, a szerzıdésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés, értékelés és kapcsolattartás. 3. A Finanszírozó személyes adatokat az Adós hozzájárulása, illetve törvény kötelezı elıírása alapján kezel. Az ügyletkötés és annak teljesítése érdekében a Finanszírozó által megismert személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés maximális idıtartama: a felek közötti jogviszony megszőnését követı ötödik (5.) év vége. Kötelezı adatkezelés: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, a Finanszírozó - a hivatkozott törvény rendelkezése szerint - nyolc (8) évig köteles megırizni. A számvitelrıl szóló törvény rendelkezései alapján a Finanszírozó könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a fıkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletezı nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc (8) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshetı módon megıriznie a Finanszírozónak. A Központi Hitelinformációs Rendszerrıl (a továbbiakban: KHR) szóló évi CXXII. törvény alapján a Finanszírozó mint referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés megkötését követıen írásban átadja a KHR részére a természetes személynek a jogszabályban meghatározott referenciaadatait. A Finanszírozó a finanszírozási kérelem alapján a finanszírozási kérelemben meghatározott, illetve az alapján kapott aktuális személyi adatokat az OTP csoport bármelyik tagja részére átadhatja, ha az adatátadás célja a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint egyéb jogszabályok által meghatározott feladatok, fennálló kötelezettségek teljesítése, konszolidációs és kockázatelemzések készítése, az esedékes követelések behajtása, a csoporttagok által végzett monitoring (hitelvizsgálati) tevékenység elısegítése. 4. A Természetes személy adós, valamint az Adóst képviselı természetes személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetıséget is a évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Adós hozzájárulásával felvett adatokat a Finanszírozó a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) a Finanszírozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez főzıdı jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követıen is kezelheti. 17

18 Adós kérelmezheti a Finanszírozónál a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérıl, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adós bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 5. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekrıl történt tájékoztatást követıen, a természetes személy Adós valamint az Adóst képviselı természetes személy az egyedi szerzıdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Finanszírozó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerzıdésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Finanszírozó a megjelölt elıírásoknak és céloknak megfelelıen kezelje. XX. Az Adós tájékoztatási kötelezettsége 1. Az Adós a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény alapján a szerzıdés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintı bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstıl számított 5 munkanapon belül a Finanszírozót értesíteni. XXI. A Finanszírozó írásos értesítésének hatálya 1. A Finanszírozó az Adós részére szóló írásos értesítéseket a kölcsönszerzıdés egyedi részében rögzített levelezési címre küldi mindaddig, amíg az Adós a Finanszírozót új címrıl írásban nem értesíti. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kézhezvétel idıpontja nem állapítható meg, úgy a postai feladástól számított 5. munkanapon az értesítést kézbesítettnek tekintik. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 1. pont a szerzıdés megszőnését követıen mindaddig érvényben és hatályban marad, amíg az Adósnak a kölcsönszerzıdés alapján fizetési kötelezettsége áll fenn. XXII. Ügyintézés 1. Amennyiben a Finanszírozó az ügyfélkérelmek teljesítését telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is vállalja, úgy a kérelem teljesítését - annak teljesíthetısége esetén - a Finanszírozó az Adós részére rendelkezésre álló azonosító kód (jelszó) megadása esetén teljesíti. 2. A Finanszírozó az ügyintézést általában 30 napon belül vállalja. 3. A szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettség átvállalásához (a szerzıdés átvállalása) a Finanszírozó hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megadását a Finanszírozó - jogszabály eltérı rendelkezése hiányában indoklás nélkül - megtagadhatja. XXIII. Irányadó jog 1. A kölcsönszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári törvénykönyv, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a fogyasztónak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. törvény vonatkozó rendelkezései, a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl szóló évi CXXII. törvény valamint a Finanszírozó üzletszabályzata az irányadó. XXIV. Békéltetı testület 1. A Finanszírozó kifejezi azon szándékát, hogy a kölcsönszerzıdésbıl eredı jogvita elsıdleges peren kívüli rendezésére törekszik. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy a jogvita peren kívüli rendezésére igénybe veheti a Pénzügyi szervezetek Állami Felügyelete által mőködtetett 18

19 Pénzügyi Békéltetı Testület közremőködését egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén, pedig az ügyben való döntés meghozatalába céljából. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy a Békéltetı Testület döntésének kötelezésként való elfogadó (alávetési) nyilatkozata kiadásáról az egyedi ügy kapcsán hozza meg döntését és adja ki az erre vonatkozó nyilatkozatát. A Finanszírozó felügyeleti hatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest Krisztina krt. 39.). XXV. Eljáró bíróság 1. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy a Polgári Perrendtartás 31. -a alapján a kölcsönszerzıdésbıl eredı jogvita - a pert kezdeményezı fél (felperes) választása szerint - a másik fél (alperes) lakóhelye vagy székhelye szerint általánosan illetékes bíróság helyett az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága elıtt is megindítható. 2. A felek a kölcsönszerzıdés tekintetében a szerzıdéskötés és a teljesítés helyének a Finanszírozó 1051 Budapest, József Attila utca 8. szám alatti székhelyét fogadják el, amelyet a fenti illetékességi okok tekintetében irányadóként fogadnak el. XXVI. Egyéb rendelkezések 1. A Finanszírozó a szerzıdésben meghatározottakon túl a szerzıdéskötéskor az Adós rendelkezésére bocsátott díjszabást alkalmazza többek között a következı esetekben. A futamidı alatti csekk kérés, Adós által harmadik személy részére történı használatba adás engedélyezése, forgalmi engedély csere, rendszámtábla csere, személy- és teherfuvarozási engedély kiadása, üzembentartói engedély és egyéb engedély kiadása, bankinformáció nyújtása, szerzıdésfelmondás, szerzıdésmódosítás, felszólítás a szerzıdéses kötelezettség teljesítésére, szerzıdésmásolat készítése, már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása, telefonon, sms-ben történı felszólítás és felmondás, felmondás hatályon kívül helyezése, KHR-be való felvitelre való figyelmeztetés és a KHR-be való adatátadásról tájékoztatás stb. 2. A Finanszírozó Természetes személy adós esetén a kölcsön futamideje alatti csekk-kérés, felszólítás, szerzıdésfelmondás, szerzıdéses kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás, KHR-ba való felvitelre való figyelmeztetés és a KHR-be való adatátadásról tájékoztatás költségét, díját jogosult egyoldalúan a kölcsönszerzıdés megkötését követıen a Magyar Posta Zrt-nek a Finanszírozó által fentiek szerint igénybe vett szolgáltatásainak díjáról szóló hirdetményben foglalt változás tényleges hatásának megfelelı arányban akként módosítani, hogy ezen változás évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékét nem haladja meg. A Finanszírozó a fentebb megjelölt díjak, költségek módosítása esetén a Természetes személy adóst a módosítás tényérıl és a módosított díjak, költségek új mértékérıl a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal hirdetményben, továbbá - a jelen kölcsönszerzıdésben foglaltak szerint - a módosítás hatálybalépését megelızı legalább 60 nappal postai úton feladott levéllel vagy más tartós adathordozón is értesíti. A fenti költségeknek Természetes személy adós számára kedvezıtlen egyoldalú módosítása esetén a Természetes személy adós a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult a jelen kölcsönszerzıdés díjmentes felmondására. 3. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó az 1. pontban meghatározott díjakat jogosult évente egyszer a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékének megfelelıen egyoldalúan módosítani. A Finanszírozó a díjmódosítást a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelızıen a székhelyén lévı hivatalos helyiségben kifüggeszti és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) közzéteszi. 4. Finanszírozó Üzletszabályzata a Finanszírozó ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben és a Finanszírozó honlapján bármikor megtekinthetı. 5. Amennyiben a Finanszírozó képviseletében a szerzıdést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a szerzıdés melléklete és érvényességi feltétele a szerzıdés aláírására szóló egyedi meghatalmazás másolati példánya. 19

MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1003 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégő Pénzügyi Lízingszerzıdés MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy

Részletesebben

MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1003 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSK 1201 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1201 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1201 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Gépjármőkölcsön üzletszabályzat

Gépjármőkölcsön üzletszabályzat Gépjármőkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégő Pénzügyi Lízingszerzıdés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ 2012. NOVEMBER 19-TİL MEGKÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Közzététel: Budapest, 2012. december 11. Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2012. december

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint lízingbeadó, (továbbiakban: Lízingbeadó) és Ügyfelei, mint lízingbevevık

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Car Gépjármő Lízing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság mint lízingbeadó,

Részletesebben

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5.

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek változó lízingdíjakkal, forint alapon Hatályos: 2012. február 9. 2014. március 14. Az Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2009.május.1. CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) üzletszabályzat. Hatályos:

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) üzletszabályzat. Hatályos: Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) üzletszabályzat. Hatályos:

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) üzletszabályzat. Hatályos: Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) Hatályos: 2012. április 04. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben