Geopolitikai helyváltoztatás. Elemér Hankiss Határhelyzet És Átmenet A kelet közép európai átalakulás lehetséges értelmezései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Geopolitikai helyváltoztatás. Elemér Hankiss Határhelyzet És Átmenet A kelet közép európai átalakulás lehetséges értelmezései"

Átírás

1 Elemér Hankiss Határhelyzet És Átmenet A kelet közép európai átalakulás lehetséges értelmezései Elöljáróban A történeti folyamatok bonyolultságát jelzi, hogy meglepően sokféleképpen lehet leírni, s értelmezni például azt a folyamatot, amely Magyarországon (és bizonyos eltérésekkel a többi kelet közép európai országban) zajlott le az elmúlt másfél évtizedben. Egyik értelmezés sem ad teljes körű magyarázatot, de többségük fontos mozzanatokra mutat rá. Ha figyelembe vesszük e mozzanatok sokaságát, feltételezhetjük, hogy együttesen és mozaikszerűen már meglehetősen hiteles képet rajzolnak ki erről az összetett és ellentmondásos folyamatról. A tudományos kutatás szempontjain túl azért is fontos ezeknek az értelmezési kísérleteknek a számbavétele és meghatározása, mert szertelenül keringenek és veszélyesen csaponganak a köztudatban s közbeszédben. S minthogy többségük csak egy egy részmozzanatot emel ki az elmúlt másfél évtized történetéből, igen alkalmasak arra, egyfelől, hogy különböző politikai erők igazolják velük törekvéseiket, s másfelől, hogy minden más értelmezést eleve kizárva tévhitté torzuljanak, és politikai szenvedélyek forrásaivá váljanak. Az alábbiakban csak vázlatosan tudom felsorolni a legismertebb értelmezési kísérleteket, azzal a megjegyzéssel, hogy mindegyik külön külön alapos további elemzésre szorul, és dolgozni kell egy olyan komplex értelmezésen, amely megfelelően súlyozza, és valamiféle rendszerbe állítja e részelemzések által feltárt tényezőket. Elemzésem tárgya Magyarország, de úgy vélem, hogy az itt megfigyeltek sok tekintetben megvilágítják azt, ami a többi kelet közép európai országban történt az elmúlt másfél évtizedben. Értelmezési Kísérletek Függetlenség és új függőség Fontos mozzanata volt az elmúlt másfél évtizednek az, hogy kiemelkedtünk a gyarmati félgyarmati sorból és újra független állammá váltunk. De bármennyire is jelentős változás volt ez, viszonylag csekély a magyarázó ereje. Mert egyfelől igaz ugyan, hogy visszanyertük tényleges állami szuverenitásunkat, és kiszabadultunk a szovjet függőségi rendszerből, másfelől azonban tény az is, hogy az elmúlt másfél évtizedben függetlenségünket erősen beszűkítették új tényezők: az EU, Amerika világpolitikai hatalma, és a globális gazdaság erőinek összessége. Korlátozott szuverenitásunkat egy más jellegű korlátozott szuverenitásra váltottuk át. A függőség függetlenség fogalom párjával tehát, mint magyarázó elvvel, körültekintően kell bánnunk. Pontosan meg kellene határoznunk, hogy mit vesztettünk nyertünk a réven és a vámon; miben lettünk függetlenebbek, s hol keletkeztek, s optimálisan hogyan kezelhetők, az új függőségek. Geopolitikai helyváltoztatás An article from 1/19

2 Egy az előbbivel némileg rokon magyarázat szerint az elmúlt másfél évtizedben egy adott érdekszférából (Szovjet birodalom, Varsói szerződés, KGST) egy másik érdekszférába (amerikai európai "birodalom", NATO, World Bank, IMF) került át az ország. Ennek az áttagolódásnak a gazdasági társadalmi, politikai, kulturális problémáival küszködött az ország az elmúlt években. Ez az egymást váltó két érdekszféra minőségileg más, de abban hasonlítanak egymásra, hogy nehéz volt kezelni az előzőt is, nehéz kezelni a jelenlegit is. A szovjet gazdasági szféra rosszul működött, így a komoly károk mellett csak viszonylag kis hasznot lehetett húzni belőle. A nyugati függőségi rendszer sokkal hatékonyabb, nagyobb lehetőségeket kínál, de jóval bonyolultabbak az erőviszonyok és élesebb a verseny. Magyarország jól startolt, majd az utóbbi években veszélyesen lemaradt ebben a versenyben. Igaz, a nem gazdasági jellegű javak terén elért óriási nyereség például a személyes szabadság exponenciális növekedése a váltás mérlegét még így is messze a pozitív irányba billentette (különösen akkor, ha a rendszerváltás úgynevezett veszteseinek milliós tömegét figyelmen kívül hagyjuk). Rendszerváltás Részben belső indíttatásból, részben erős külső nyomásra, az ország 1989 ben hozzálátott az államszocialista rendszer és a szétzilálódó tervgazdaság, illetve zárt gazdaság demokratikus politikai rendszerré s nyitott piacgazdasággá való átalakításához, és a világgazdaságba való bekapcsolásához elszenvedve ennek szinte minden lehetséges nehézségét s nyomorúságát, és kihasználva a megnyíló lehetőségek egy bizonyos, nem jelentéktelen hányadát. Ezt sokan s méltán sikertörténetként értelmezik. Befejezetlen rendszerváltás Mások is elismerik azt, hogy intézményi szinten a rendszerváltás gyorsan előrehaladt. Létrejöttek a demokratikus politika és a piacgazdaság alapvető intézményei, és hosszú halogatás után előbb utóbb talán elindul az egészségügy és a közoktatás intézmény rendszerének, valamint az államigazgatásnak az átalakítása is. Ámde, ha a tényleges rendszerváltás szerves része nemcsak az intézmények átalakítása, hanem az intézményeket működtető gazdasági társadalmi politikai erő s tulajdonviszonyok, valamint érdekhálózatok átalakítása is, akkor a folyamat még nem fejeződött be, s ebben az értelemben már valószínűleg nem is fog befejeződni. Az ancien régime és a nouveau régime sajátos, zagyvalék keveredése következett be, ami egyfelől lehetővé tette a békés átmenetet, másfelől azonban a fejlődést gátló zavarok s konfliktusok forrásává vált. Más megfogalmazásban: Kiegyezés/paktum A szovjet nyomás csökkenése, és a hazai kommunista párt elbizonytalanodása lehetővé tette azt, hogy az államszocialista uralkodó elit mértékadó körei kiegyezzenek egy sajátos "koalícióval": az ellenzéki értelmiségiekkel, illetve a párttal szemben egyre kritikusabbá váló, korábban a párt érdekszférájába tartozó szakértelmiségiekkel, reformközgazdászokkal, menedzser csoportokkal, potenciális vállalkozók kal. Ha nem is olyan jól átgondolt, de a spanyol, portugál, ír példához hasonló paktumot kötöttek egymással. Ma a volt szocialista uralkodó osztály és egy felemelkedő új An article from 2/19

3 polgárság szövegsége, küzdelme és látens (egyesek szerint cinkos) kooperációja uralja az országot. Még egy másik megfogalmazásban: Az elmaradt forradalom Tény az, hogy, a tulajdonviszonyok, kialakult hatalmi s érdekrendszerek, kapcsolati hálók és privilégiumok, valamint a társadalmi torzulások igazságtalanságok teljes körét érintő rendszerváltás elmaradt. Vannak, akik ezt elfogadják, részben arra hivatkozva, hogy az európai történelem sikeres polgári forradalmai sem voltak "teljes körűek". Mások nem fogadják el, és a hatalom konvertálásáról beszélnek. Nem hogy forradalom nem volt, úgymond, de még igazi rendszerváltás sem volt. Mert a hajdani államszocialista uralkodó osztály politikai hatalmát gazdasági hatalomra konvertálva megőrizte, illetve nagymértékben megerősítette gazdasági majd később politikai hatalmát is. "Forradalom, felülről" Ez persze önellentmondás, de a szakma mégis használja e fogalmat. Azt jelenti, hogy a vezető rétegek indítanak el és vezérelnek le olyan folyamatokat, amelyek tényleges forradalmakhoz hasonló, gyökeres politikai társadalmi átalakulásokhoz vezetnek. Ez a magyarázat azonban erősen sántít, mert egy valódi forradalom a gazdasági politikai változásokon túl minden valószínűség szerint a megtörténtél jóval nagyobb mértékben átalakította volna a társadalom szerkezetét és hatalmi viszonyait. Lengyelországban a társadalom széles tömegei jóval nagyobb szerepet játszottak a fordulat előkészítésében bár végül a paktumot ott is elit csoportok kötötték meg, s lehet, hogy ez az oka annak, hogy a lengyel pártszerkezet még ma is sokkal változékonyabb, labilisabb, mint a magyar. Burzsoá forradalom Nem polgári, hanem burzsoá forradalom játszódott le nálunk az elmúlt másfél évtizedben. Különféle külső és belső erők szétzilálták, szétrobbantották az államszocialista rendszert, majd igen gyorsan kialakult egy "nagypolgárság", a szocialista rendszer vezető apparatcsikjaiból, vörös és zöld báróiból és klientúrájukból, valamint a politikai és gazdasági életbe máshonnan felemelkedő újgazdagokból, újhatalmasságokból s klientúrájukból. Ez az új burzsoázia úgy viselkedik, mint tizenkilencedik századi elődje: gyors meggazdagodásra, maximális profitra törekszik, s ezzel rendkívül igazságtalanná torzította a társadalom struktúráját. Tisztelet a remek kivételeknek, szociálisan meglehetősen érzéketlen. Tevékenységét csak a huszadik század második felére kialakult emberjogi normák és a jóléti társadalom szelleme, s az ezt még mindig képviselő nyugati demokráciák jelenléte tartja valamelyest kordában. Ellenforradalom Még szélsőségesebb értelmezés az, hogy 1989 után a megfelelő pozícióban lévők, vagy abba kerülők többsége nem a jóléti állam kiépítésének útját választotta, mint például a szlovének, hanem megfosztva a társadalmat az önvédelem minden lehetőségétől kiszolgáltatta az országot (a neokonzervatív, neoliberális ideológia jegyében) a nemzetközi gazdasági pénzügy erőknek és saját mohóságának. Haszonélvezőként An article from 3/19

4 elősegítette az ország "újragyarmatosítását. (És itt megjelennek a globális konspirációt emlegető teóriák is.) Igaz, ezzel gyors gazdasági fejlődés indított el, és a "lecsorgás" reagani elve alapján juttatott a javakból a középosztálynak is, de a társadalom alsó harmadát felét újra reménytelen proletár nyomorba taszította. A jelenlegi "megszorító intézkedések" nem szándékuk szerint, de hatásukban tovább erőstik ezt a folyamatot. A demokrácia tündöklése és bukdácsolása Sikertörténetként indult. Már a kerekasztal tárgyalások során körvonalazódott, majd 1989 től kezdve gyorsan kiépült egy plurális jellegű demokrácia intézményrendszere, a különféle autonóm hatalmi központok egymást egyensúlyozó, viszonylag jó összjátékával. A kilencvenes évek közepe óta azonban megindult a még igen törékeny demokratikus rend rongálódása. A) Parlamenti választási demokráciából nem sikerült szélesebb körű, társadalmi demokráciává, s különösen nem interaktív, "posztmodern" demokráciává fejlődni. B) A politikai mező éles szétszakadása miatt a plurális demokrácia egyre inkább "váltakozó egypártrendszerré" silányult. C) A politikai pártok oligarchizálódtak, és jelentős mértékben elszakadtak társadalmi bázisuktól. D) Lelassult a polgárosodás folyamata, egy felvilágosult, felelősségteljes polgárság kialakulása. E) A politikai pártok által szított ellenségeskedés egyre inkább megmérgezte, megmérgezi a társadalom tudatát; fokozza a látens agressziókat, és erősíti az erős központi hatalom és egy karizmatikus vezető iránti alattvalói vágyakat. F) A politikai osztály és a közigazgatói kar egy része korrumpálódott, s következésképpen a hazai és külföldi gazdasági csoportok túl nagy befolyásra tehettek szert az ország irányításában. G) A kiélezett választási küzdelmek következtében mindkét oldalon tért hódított a demokráciát eltorzító populizmus. H) A jelenlegi gazdasági válság veszélyesen fölerősítette a "reformdiktatúrára" való hajlandóságot. I) A kormány körül kialakult "bizalmi váláság" már a demokráciába vetett hitet s bizalmat is kikezdte. Ez így, együttesen nagyon rosszul fest, és mindent el kell követni a folyamat megfordítása érdekében. De messze eltúlzottak és károsak azok a próféciák, amelyek már a hazai demokrácia válságát vagy akár összeomlását jósolják. Mert egyfelől Európai Uniós tagságunk garancia a demokratikus intézményrendszer sérthetetlenségére (rongálni, feszegetni lehet, de felszámolni nem), másfelől a jelenlegi válságnak épp az lehet az egyik pozitív hatása, hogy felgyorsítja a társadalom önszerveződését és felelősségteljes polgári társadalommá való válását. Hármas feladat, siker, válság Vannak, akik azt hangsúlyozzák, hogy az elmúlt másfél évtizedben az országnak egyszerre három igen nehéz feladatot kellett, kellett volna sikeresen megoldania. Először is, államszocialista rendszerét át kellett építenie demokráciává és piacgazdasággá. Másodszor, integrálódnia kellett az Európai Unió politikai, gazdasági, társadalmi intézményrendszerébe. Harmadszor, integrálódnia kellett a globális gazdaságba. A kilencvenes évek vége felé úgy látszott, hogy az ország mind a három feladatot sikeresen elvégzi. Az utóbbi hat hét évben azonban váratlanul megindult a lejtőn lefelé, elért eredményeinek egy részét elherdálta, és fokozatosan súlyos válságba süllyedt bele. Evolúció, trial and error folyamat Mások arra figyelmeztetnek, hogy nincs szükség nagy elméletekre, és indokolatlan a hisztéria az elmúlt másfél évtized problémáival kapcsolatban. A társadalmak állandóan változnak, alakulóban vannak. E folyamat egyes szakaszai evolúcióként, fejlődésként is leírhatók, de ezekben a szakaszokban is rengeteg probléma merül föl. Ezeket a problémákat hol sikerül megoldani, hol nem, gyakran újra kell próbálkozni, más megoldásokat kell keresni. A demokratikus rendszerek a fejlett országok An article from 4/19

5 többségében is küzdelmek és konfliktusok, válságok és föllendülések, megtorpanások és újrakezdések során alakultak ki. Az elmúlt másfél évtizedet Kelet Közép Európában is ilyen trial and error folyamatnak kell tekinteni, és különösebb hisztéria nélkül legfeljebb arról lehet és indokolt vitatkozni, hogy a megoldáskísérletek átlagosan mennyire voltak sikeresek. A kilencvenes években úgy látszott, hogy a gazdasági fejlődés terén Magyarország kelet közép európai viszonylatban megközelítette a lehetséges optimumot, ámbár a szabadpiaci modell szélsőséges változatában rejlő veszélyek és romboló erők már akkor is jelen s láthatók voltak. Az elmúlt öt nyolc évben azután, a politikai és gazdaságpolitikai hibák sorozatának következtében az ország messze elmaradt az optimumtól és mára súlyos válságba süllyedt. Jó volt az indulás politikailag is gyorsan kiépült a demokrácia intézményrendszere, de az immár több mint egy évtizede folyó "törzsi" háború a politika teljesítményét immár a pesszimum közelébe nyomta le. A társadalmi átalakulás, mint fentebb már említettem, eleve lassabb volt a szükségesnél és lehetségesnél. Bővebben: Egyenlőtlen fejlődés Viszonylag gyors politikai gazdasági váltás és ezzel szemben a társadalmi megújulás lassúsága jellemezte Magyarországon az elmúlt másfél évtizedet. Erős külső nyomás és a megnyíló lehetőségek szívóereje gyökeresen átalakította az ország politikai és gazdasági rendszerét. A társadalmi megújulás azonban elmaradt, vagy legalábbis messze e folyamatok mögött kullogott s kullog. Igaz, jelentős társadalmi csoportok, rétegek mozgásba lendületek, alkalmazkodtak a helyzethez, s kihasználták az új lehetőségeket. Az emberek többsége azonban veszélybe került, megzavarodott, elvesztette tájékozódási képességét, rövidtávú túlélési technikákba menekült, elszenvedte a változásokat, nem volt s nincs ereje s talán lehetősége sem arra, hogy felelősségteljes polgárok gyülekezetévé cseperedjen. A társadalom önszerveződése, ami nélkül demokrácia nem működhet jól, még alig alig indult el. Mindezek következtében könnyű zsákmányává vált a párt mágusoknak, akik hiú reményekkel kecsegtették, és félelmetes ellenségképekkel riogatták, s tartották, tartják pórázukon. Rossz folytonosság (Kádár redivivus) Egyre több szakértő látja úgy, hogy mutatis mutandis a Kádár rendszer gazdasági gyakorlatának, politikai mechanizmusainak és emberi magatartásformáinak számos eleme túlélte az elmúlt másfél év egyébként jelentős változásait. A kialakult politikai rendszer a "váltakozó egypártrendszer" egyre több jellegzetességét mutatja; a kamarillapolitika bevett gyakorlattá vált; a döntésfolyamatok továbbra is homályosak; a döntésekben való társadalmi részvétel lehetősége minimális; az autonóm intézmények egymást egyensúlyozó kölcsönhatása gyengül; az esélyegyenlőség inkább romlik, mint javul; a klientúrák elkényeztetése erősödik; nyugalom minden rendben van, bízz bennünk szólal meg a síron túlról a kádárizmus szirénhangja igaz, jön egy két szűköcske esztendő, kicsikét és szeretettel megszorítgatjuk a nadrágszíjacskádat, de hamarosan minden jóra fordul, csak maradj csendben, hajtsd le szépen a fejedet; aki nincs ellenünk, a velünk van... Sodródás irányítottság An article from 5/19

6 Vita folyik arról is, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kelet európai országok milyen mértékben tartották a kezükben s irányították gazdasági politikai társadalmi folyamataikat, illetve mennyiben volt az átmenet tehetetlen sodródás. A külső hatásoknak, a nyugati hatalmaknak és a globális folyamatoknak mindenképpen nagy sodró ereje volt. Az országok váltakozó sikerrel tutajoztak ebben a sodrásban. A legsikeresebben a szlovének álltak ellen a sodrásnak, a kedvező áramlatokat előbb a magyarok, majd a balti államok és Szlovákia használta ki a legjobban. Az utóbbi öt hat évben az eltorzult politikai küzdelmek, a politikai osztály felelőtlensége és sorozatos rossz gazdasági döntések eredményeképpen Magyarország egy zátonyokkal teli mellékágba sodródott be. Vannak, akik mindezeknél a tényezőknél fontosabbnak tartják az elmúlt másfél évtized alakulásában, alakításában a hosszú távú folyamatokat Elmaradottság Erősen fékező és zavaró tényező volt az elmúlt tizenöt évben, hogy Magyarország (és a közép kelet európai országok többsége) még mindig benne van az évszázados elmaradottság csapdájában, a gyors felzárkózás kényszerében és neurotikus állapotában; még mindig küszködik a későn indult és eltorzul kelet európai modernizáció örökségével (túlzott központosítás, gömböccé dagadt állam, tőkehiány, túlhierarchizáltság, úrhatnámság, szétzilált, passzív társadalom, formális demokrácia demokraták, demokratikus társadalom nélkül, stb.). E folyamatok s problémák feltárása, ismerete és intenzív kezelése nélkül az ország vezetésének kapkodó, mindig csak az épp aktuális problémákkal foglalkozó, lázas tevékenysége szükségképpen alacsony hatásfokú. Akadozó polgárosodás A polgárosodás lassúsága, meg megszakadása is komoly forrása jelenlegi problémáinknak s kerékkötője fejlődésünknek. Igaz, az 1820 as években megindult a köznemesség polgárosodása; 1867 után kibontakozott egy szélesebb körű polgárosodás és gyarapodott a parasztpolgárság; a két háború közt a "kisfixes" családok és az 1970 es, 80 as években a munkás és parasztcsaládok százezrei emelkedtek föl a kispolgári polgári lét szintjére; felnőtt egy elsőgenerációs szakértelmiségi réteg; 1989 után kialakult egy új burzsoázia. De ugyanakkor, a Szabadságharc után másfél évtizedre megtorpant köznemesség polgárosodása, majd 1867 után részben elkanyarodott a dzsentrifikáció irányába; a Trianoni békében elvesztettük az ország polgárvárosainak többségét, majd ben elvesztettük az ország legpolgárosultabb két közösségének, a zsidóságnak és németségnek jelentős hányadát; 1948 után megszakad a polgárosodás folyamata; 1989 után válságba került a kádári kispolgárság és megindult újraproletarizálódása. Ha hozzávesszük mindezekhez azt, hogy a feudális struktúrák és függőségi viszonyok egy része 1945 ig továbbélt, s hogy az ország lakosságának mintegy harmada sínylődött proletársorban vagy szolgaságban egészen az 1970 es évekig, akkor nem csodálhatjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben lassan és nehezen alakult ki, amennyiben kialakult, az az autonóm s felelősségteljes polgári szellem és magatartás, amely nélkül az ország nem válhat igazi európai országgá. Globalizáció An article from 6/19

7 Vannak, akik azt fejtegetik, hogy a legfőbb kihívás, és a problémák legfőbb forrása ma a globalizáció. Meg kell oldani számos belső problémát is, de az igazi küzdelem, tudva öntudatlan a globalizáció kíméletlen erőivel s hatásaival folyik. Az olyan még gyenge, cseperedő gazdaság, mint például a magyar, különösen ki van szolgáltatva ennek a romboló építő viharnak. A veszélyt fokozza az, hogy a kelet közép európai társadalmak túlzottan belegabalyodtak saját problémáikba. Nem látják a fától az erdőt, s az erdő ez esetben az a világtörténeti változás, amely most a világban végbemegy; gazdaságilag, a politikai rendszerekben, a nemzetközi erőviszonyokban s kapcsolatokban, a kultúrában, a mindennapi civilizációban. Nem látják, vagy legalábbis nem veszik elég komolyan azt legfeljebb időnként alibiként emlegetik, hogy a nyugati országok is küszködnek szuverenitás problémáikkal, demokratikus intézmény rendszerük akadozásával, a gazdaság és a világgazdaság átalakulásával, a szociális védőrendszerek szakadozásával, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésével, a globális proletariátus kialakulásával, civilizációjuk gyors átalakulásával. Pedig sokat tanulhatnának a nemzetközi példákból, és mérsékeltebb hisztériával s több szakértelemmel foglalkozhatnának saját problémáik megoldásával. Jellemző, hogy a legkülönfélébb szakterületeknek van, gyakran nem is egy kutatóintézetük, korunk egyik legnagyobb kihívásával, a globalizációval viszont csak sokfele elszórva foglalkozik egy egy kutató, kutatócsoport. Holott épp egy ilyen jelenségnél volna nélkülözhetetlen a széleskörű, multidiszciplináris együttműködés. Folytonosság Nem kell különböző filozófiákra vagy tudományos elméletekre hivatkoznunk ahhoz (Bergson, folyamat filozófia, kvantum fizika, string elmélet, stb.), hogy a történelem sem állapotok sorozata, hanem folyamatok folytonos egybefonódása és kibomlása, s bár ezek a folyamatok létrehoznak konstellációkat, mozgó struktúrákat, "Gestalt" okat, amelyeknek van bizonyos állandóságuk (például "törzsek", városok, "államok", "korszakok", "civilizációk", de ezek az alakzatok is állandóan tovább változnak, beleolvadnak a történelmi folyamatba, átmennek más formákba. Ha ez így van s lehet, hogy így van, akkor tulajdonképpen önkényesen beszélünk egy feltételezett, 1989 és mondjuk 2010 közötti átmenetről, az "államszocializmus" nak nevezett alakzat és a "demokratikus piacgazdaság" nak nevezett alakzat közti átmenetről. A magyar társadalom és a magyar állam évszázadok óta folyamatos változásban volt, ezernyi részfolyamat alakította s alakítja ma is, s még az olyan markáns eseményeken is, mint mondjuk a Magyar Köztársaság kikiáltása volt október 13 án, egy pillanatnyi megtorpanás nélkül tovább fut az idő s a változásfolyamat. Nincs ennek az "átmenetnek" fix kezdő vagy végpontja, nem tudjuk megmondani, hogy 1956 ban, a hatvanas, hetvenes vagy nyolcvanas években "kezdődött", és nem tudjuk meghatározni a feltételezhető "végpontját" sem, mert a célképzet, a nyugati típusú "demokratikus piacgazdaság" is folytonosan változik, változva tovább fut előttünk, s lehet, hogy mondjuk 2050 ben már egy egészen más történeti "alakzat" hoz közelítünk majd. Sok minden következik ebből. Többek között például az, hogy valóban egy hosszú távú, bonyolult folyamat részeként kell vizsgálnunk ezt a korszakot. Vagy az, hogy lehetséges: az "államszocializmus "demokratikus piacgazdaság", mint az elemzés két végpontja, rossz keret, nem a legfontosabb változásfolyamatokra irányította, irányítja figyelmünket. Lehet, hogy fél évszázad távlatából visszanéz majd valaki, nem ez az "átmenet" lesz a An article from 7/19

8 domináns meghatározója e korszaknak. Hanem mondjuk az s erre már utaltunk az imént, hogy a globalizáció szökőárja, vagy a nyugati civilizáció földrengésszerű átalakulása ezekben az években érte el ezt a felkészületlen, törékeny országot. Vagy valami egészen más, amit ma még nem tudunk érzékelni s megfogalmazni. Az átmenet elemzések többsége, mint látható, elsősorban gazdaságtörténeti, politológiai és szociológiai módszerekkel dolgozik. Folytathatnám még felsorolásukat, de inkább egy kevésbé ismert megközelítésmódot mutatok be. Egy kiváló kultúrantropológus, Victor Turner híres "liminalitás elméletének" fényében próbálom meg elemezni azt a változásfolyamatot, amelynek az elmúlt másfél évtizedben a magyar társadalom tárgya és szereplője volt. Azért választom ezt a modellt, mert Turner kifejezetten az emberek és embercsoportok megújulásának lehetőségeit s módozatait elemzi. S az igazi kérdés nálunk is az, hogy a politikai és gazdasági intézmények mellett milyen mértékben sikerült megújulnia a magyar társadalomnak is, illetve, hogy mik a lehetőségek s teendők e téren a következő években, évtizedekben. (Az elemzés során eszmetörténeti, pszichológiai, szociálpszichológiai momentumok is felmerülnek majd.) Az Átmenet Mint "Liminalitás" Híres könyvében, a The Ritual Process ben (A rituális folyamat, 1969) 1 Turner azt fejtegette, hogy vannak az emberi közösségek, társadalmak életében olyan átmeneti korszakok, "liminális" helyzetek folyamatok, amelyek során föllazulnak vagy széthullnak a korábban kialakult, megmerevedett társadalmi életformabeli gondolkodásbeli struktúrák, és beindul egy romboló/teremtő folyamat: eltűnnek a társadalmi, rangbeli, vagyonbeli különbségek, magánérdekek, és kialakulhat egy puritán szellemű, alkotó energiával teli közösség, "communitas", amely valamiféle alkotói lázban új formákat, megoldások, emberi kapcsolatrendszereket teremt. (A liminalitás állapotát Turner "antistruktúrának" is nevezi.) Turner szerint erre a sajátos állapotra, a liminalitás teremtő káoszában való létre elsősorban olyan embercsoportok képesek, amelyek egy nagyobb emberi társadalom peremén, vagy benne elszigetelten élnek. Ilyen "marginális közösségek" lehetnek egy hajdani törzsi beavatási szertartás, a dionüszoszi ünnepségek vagy egy modern karnevál résztvevői, vallási közösségek; a permanens liminalitás állapotába élhetnek szerzetesrendek, hippy közösségek, szubkultúrák, próféták, alternatív művészek és így tovább. Ezek a közösségek és liminális korszakok Turner szerint szimbólumokban, mítoszokban, új gondolatokban, a világ új, sajátos látomásaiban gyakran igen gazdagok. S forrásává válhatnak a fennálló társadalmi rend, a kialakult és megmerevedett struktúrák, gondolkodásmódok, emberi kapcsolatrendszerek megújulásának. Turner ezekre az alternatív közösségekre összpontosítja figyelmét, 2 de nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy egész társadalmak átmehetnek ilyen liminális korszakokon. Például egy az adott társadalom környezetének hirtelen megváltozását követően, egy háborúban vagy mondjuk egy nagy természeti katasztrófa idején. De ezeket az eseteket nem elemzi alaposabban, és így nem kerít arra sem sort, hogy megkülönböztesse a liminalitásnak ezt a két típusát. Pedig igen jelentős különbségek lehetnek közöttük. A Turner által említett sajátos, és részben marginális, zárt közösségek esetében a liminalitás valóban gyakran elősegíti, elősegítheti a közösségi szellem, az alkotószellem, az emberi szolidaritás, az új gondolatok, a teremtő energiák felbuzgását. Az egész An article from 8/19

9 társadalmat érintő, gyakran mélyreható válsággal együtt járó átmeneti korszakok azonban gyakran másképp alakulnak. Az eredeti gazdasági politikai társadalmi struktúra összeomlása és az új struktúra kialakításának rendkívüli nehézsége olyan nagy terhet róhat az adott társadalomra, amely szétzilálja e társadalmat, és eltorzítja e társadalom tagjainak tudatát, magatartásrendjét. Nem alakul ki a "communitas", nem tűnnek el, hanem megnövekszenek a társadalmi különbségek, kiélesednek az ellentétek, nem igazán buzognak föl az alkotó energiák, nem a közösségi szellem, hanem a magánérdekek ricsaja hatja át a társadalmat. Az adott ország, az adott társadalom olyan mély válságba süllyedhet, amelyből hosszú időn át egyáltalában nem, s később is csak igen nagy nehézségek árán tud kivergődni, anélkül, hogy igazán megújulna, anélkül, hogy a korábbinál egy minőségileg jobb és jobban működő struktúrát képes volna létrehozni. Vagyis más szóval a liminalitásnak, liminális átmenetnek van egy inkább pozitív és egy inkább negatív változata. Megítélésem szerint a kelet közép európai országok elmúlt másfél évtizedbeli története valahol a liminalitás e két típusa közé helyezhető el. Átmeneti állapotban vannak. Egy minden problémája ellenére inkább pozitív, mint negatív modell kiépülése felé haladnak, de az igazi társadalmi, gazdasági, politikai megújulás sok eleme hiányzik még, és valószínűleg még jó ideig hiányozni fog e folyamatból, a térség minden országában. Éppen ezért tanulságos lehet a kelet közép európai átmenet ellentmondásos folyamatát egybevetni a turneri pozitív liminalitás modelljének néhány mozzanatával. Erre vállalkozom az alábbiakban. Hogy a megoldandó problémák jól kirajzolódjanak, az indokoltnál talán valamivel sötétebb és élesebb kontrasztokkal dolgozom. Struktúrák közötti átmenet A kelet európai országok az átmenet során klasszikus értelemben vett turneri "liminális helyzetbe" kerültek. Kiestek a szocialista rendszer "struktúrájából", és elindultak egy új struktúra: a demokratikus kapitalista rendszer struktúrája felé. Az államszocializmus intézményeit szét kellett törniük, majd hozzá kellett látniuk az új intézményrendszer kiépítéséhez; s végül, a romokon és káoszon átjutva be kell majd illeszkedniük az új struktúrába. Veszélyes vállalkozás. Egy metaforával élve: a szilárd bár már meglehetősen ingatag talajról el kellett rugaszkodniuk, be kellett ugraniuk egy ismeretlen, örvénylő folyóba, és most, a következő években ki kell kapaszkodniuk a másik parton. Nem minden országnak sikerül ez majd egyszerre és egyformán jól. Magyarország esélyei pillanatnyilag nem különösebben jók. Káosz Turner számos példán mutatta be, hogy a liminalitás többnyire átmenet káosszal jár. A régi intézmények, kapcsolathálók szétzilálódnak, az újak meg csak lassan alakulnak ki. Az előbbi metaforát tovább bontva, úgy próbálnak az új EU tagországok kimászni ebből a kissé mocsaras zűrzavarból, mint a televízióban látható afrikai állatcsordák, mikor átúszva a folyót próbálnak felkapaszkodni a meredek túlparton. A szlovén gnú knak már sikerült, az észt antilopok is már már kikapaszkodtak, a szlovákok, lettek utánuk tolonganak sajnos a magyar kafferbivaly épp most csúszott vissza a síkos partoldalon, az örvénylő árba, amelyben még krokodilusok is leselkednek rá. Kevés vigasz, hogy a román és bolgár igyekvők még a folyó közepén tempóznak. An article from 9/19

10 A beavatók A liminalitás átmeneti állapotában fontos szerepet játszanak a "beavatók": esetünkben nem a Turner által leírt törzsi társadalmak vénjei, varázslói, hanem a nem kevesebb (mágikus ás nem mágikus) hatalommal rendelkező brüsszeli Bizottság, az IMF, a World Bank, a Wall Street, s még néhány hasonló intézmény. Úgy is viselkednek, mint a hajdani beavatók: szigorúak, olykor kíméletlenek, titkolóznak, örök igazságokat kántálnak, ellentmondást nem tűrnek, megszégyenítenek, a kasztráló késsel fenyegetnek, ha kell, megkötik kezünket, lábunkat, és mindezt abban a szent hitben, illetve azzal mentegetve kendőzve, hogy minden a mi érdekünkben történik: a beavatási rituálé végeztével felnőtt embereként lépünk majd be a felnőtt Európába s világba. Az esetek többségében sikeres lehet ez a folyamat, ámbár a hivatásos beavatók a világ számos pontján már sok országot, társadalmat, embercsoportot tettek tönkre, nyomorítottak maradandóan meg. Mi talán jobban járunk. Sámánok és próféták Az átmeneti, liminális korszakban általában felerősödnek a társadalomban az irracionális hajlamok, gyengül a racionális elemző és ítélőképesség. Ebben a légkörben általában megjelennek a sámánok, akik elvarázsolják híveiket, illetve a próféták, akik apokalipszisről vagy egy eljövendő Új Jeruzsálemről prédikálnak. Nálunk Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc van megáldva ilyen képességekkel. Bár időnként inkább úgy festenek, mint a varázsló inasai, s csak reménykedhetünk, hogy adott esetben eszükbe jut majd az özönvíz leállítására hívatott jelszó is. Tricksterek Megjelennek az átmeneti korszak zűrzavarában a "tricksterek" is, azok az okos és ravasz gnómok, akik fontos szerepet játszottak s játszanak számtalan civilizáció mítoszvilágában, rombolva és teremtve, az ártatlant játszva és ravaszkodva, az embereket becsapva vagy kisegítve, a világot felforgatva máskor meg újra alakítva; nem lehet tudni róluk, hogy a javunkat vagy pusztulásunkat akarják; trükkjeikkel elbolondítják vagy elkápráztatják, szerencsétlenné vagy boldoggá teszik az embereket. 3 Van trickster jellege még olyan kiváló politikusnak is mint Tony Blair: ő a sármos, mosolygós trickster. A tengeren túl Schwarzenegger a hétmérföld csizmás óriás trickster. Európában Milosevics, Meciar, a Kaczynszki testvérpár, Berlusconi, Putyin pályázhatna jó eséllyel erre a minősítésre. Nálunk is felbukkant ez a típus, több példányban is, de óvatosságból az olvasó fantáziájára bízom azt, hogy kikre gondolok. Rendcsinálók Turnernél a rendcsinálók a liminális közösségeken kívül, a hivatalos társadalomban jelennek meg. Nálunk, mivel itt, most, Kelet Európában az egész társadalom átalakulásáról, átmenetéről van szó, a társadalmon belül ütik fel a fejüket, és azt hiszik, hogy az átmenet szükségszerűen bonyolult és kaotikus folyamatában szigorú rendeletekkel, adminisztrációs eszközökkel, s ha kell, karhatalmi erővel lehet és kell mindenáron rendet teremteni. "Rendnek muszáj lenni", úgymond, s ha rend lesz, máris átértünk a túlsó partra, a rendes európai országok kies tájaira. Rendre természetesen szükség van, de csak olyanra, amely nem fojtja el a liminális korszak spontán, teremtő erőit. Arról nem is szólva, hogy a rendcsinálás önmagában még nem oldja meg az ország An article from 10/19

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24.

Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24. 1 Granasztói György: Bevezető gondolatok Magyar Polgári Együttműködés A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24. Néhány napja egy nagyhírű külföldi publicista azt írta, hogy a globalizáció

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

A bizalom eróziója és újjáépítésének szükségessége a 21. században. A bizalom és társadalmi tőke szerepe napjaink társadalmaiban

A bizalom eróziója és újjáépítésének szükségessége a 21. században. A bizalom és társadalmi tőke szerepe napjaink társadalmaiban Rigó Róbert A bizalom eróziója és újjáépítésének szükségessége a 21. században A bizalom és társadalmi tőke szerepe napjaink társadalmaiban A társadalmi tőke és a bizalom az ezredfordulóra a társadalomtudományok

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERŰ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ "RENDSZERSZEMLÉLET"

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERŰ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ RENDSZERSZEMLÉLET GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERŰ SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI MODELLJÉHEZ MOTTÓ: "RENDSZERSZEMLÉLET" 1./ Jegyezzünk és soroljuk fel mindent, hogy biztosak legyünk

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

VÁLSÁG ÉS VALÓSÁG. Bogár László - Drábik János - Varga István I. KOROK ÉS JELENSÉGEK. Budapest, 2009

VÁLSÁG ÉS VALÓSÁG. Bogár László - Drábik János - Varga István I. KOROK ÉS JELENSÉGEK. Budapest, 2009 Bogár László - Drábik János - Varga István VÁLSÁG ÉS VALÓSÁG Budapest, 2009 Előszó helyett csupán csak néhány sort szabad írni, mert nincs ideje a fölös beszédnek, hiszen Magyarország, mint annyiszor történelme

Részletesebben

HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA

HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA HÓDI SÁNDOR NYELVSTRATÉGIA NEMZETSTRATÉGIA STRATÉGIAI FÜZETEK 10. Sorozatszerkesztő: Hódi Sándor Szerkesztő: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Lektorálta: Hódi Éva Kiadó: A SZÉCHENYI ISTVÁN STRATÉGIAKUTATÓ

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3

Tartalom. Benyhe István: Benyhe István: A magyar külpolitikáról 3 CÉLKÖVETŐ Külpolitikai tanulmányok A KDNP Külügyi Szakbizottságának tanulmánykötete Kiadja a Barankovics István Alapítvány Szerkesztette: Benyhe István 1 Mészáros József 2 Tartalom Benyhe István: Előszó......1

Részletesebben

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával TARTALOM ELŐSZÓ (ÚJRA) KI KELL TALÁLNUNK MAGYARORSZÁGOT! Térjünk vissza történelmi külpolitikai utunkra! A Kárpát- medence

Részletesebben

VOLTUNK MEGVOLNÁNK LESZÜNK?

VOLTUNK MEGVOLNÁNK LESZÜNK? Menyhay IMRE VOLTUNK MEGVOLNÁNK LESZÜNK? Nevelés ideológiák kereszttüzében PÜSKÍ KIADÓ BUDAPEST, 1996 1 Menyhay imre Szerkesztette: Császár Zoltán Szaklektor: Gidai Erzsébet Az utószót írta: Dr. Szretykó

Részletesebben

DUDÁS ANIKÓ * A hazai pénzügyi és gazdasági ismeretek tanításának hatása a gazdasági kultúrára

DUDÁS ANIKÓ * A hazai pénzügyi és gazdasági ismeretek tanításának hatása a gazdasági kultúrára DUDÁS ANIKÓ * A hazai pénzügyi és gazdasági ismeretek tanításának hatása a gazdasági kultúrára THE IMPACT OF THE HUNGARIAN FINANCIAL AND BUSINESS EDUCATION ON THE BUSINESS/ECONOMIC CULTURE The study presents

Részletesebben

T. K ISS TAMÁS. Felfogások a hazai közösségkutatásban. (József Attila)

T. K ISS TAMÁS. Felfogások a hazai közösségkutatásban. (József Attila) T. K ISS TAMÁS HIÁBA FÜRÖSZTÖD ÖNMAGADBAN, CSAK MÁSBAN MOSHATOD MEG ARCODAT (József Attila) Felfogások a hazai közösségkutatásban A hazai közösségelméleti kutatások jelentős múltra tekintenek vissza. A

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben